Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»Сторінка1/9
Дата конвертації29.07.2017
Розмір2,03 Mb.
#8148
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»

(для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.100402 «Транспортні системи»)

ХАРКІВ - ХНАМГ - 2007

Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.092202 “Електричний транспорт” і 7.100402 «Транспортні системи». – Укл.: Тітяєв В.І., Телятник С.В. - Харків: ХНАМГ, 2007.- 180с.

Укл.: Віктор Іванович Тітяєв,

Сергій Вікторович Телятник


Рецензент: В.М.Тюріна
Схвалено кафедрою міської і регіональної економіки, протокол №8 від 23.01.2007 р.


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………….…..….5

1. Міський електричний транспорт як одна із провідних галузей ЖКГ…….…....7

1.1. Підприємство: поняття, економіко-правові засади функціонування

в Україні……………………………………………………………………………....7

1.2. Поняття та структура галузі “міське господарство”……………….…...15

1.3. Поняття та функції МЕТ. Історичний нарис розвитку МЕТ в Україні..20

1.4. Організаційна структура підприємств міського електротранспорту….31

2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємств…………………..37

2.1. Виробнича програма і її вимірники. Виробнича потужність………….37

2.2. Методика розрахунку показників виробничої програми підприємств електричного транспорту……………………………………………………….41

3. Основні фонди підприємств міського електротранспорту……….………….48

3.1. Сутність, структура і класифікація основних фондів.……………...48

3.2. Знос основних фондів. Методи та способи амортизації основних

фондів…………………………………………………………………………….53

3.3. Показники використання основних фондів………….………………….58

4. Кадри, продуктивність і оплата праці на підприємствах міського електротранспорту…………………………………………..…………………...…64

4.1. Поняття і класифікація кадрів підприємства…………..……………….64

4.2. Продуктивність праці……………………...……………..……………....66

4.3. Організація оплати праці…………………………………..……………..69

4.4. Чисельність працівників і склад фонду оплати праці………………….74

5. Собівартість перевезення пасажирів міським електротранспортом………….79

5.1. Витрати підприємства. Класифікація витрат………………..………….79

5.2. Особливості калькулювання собівартості на підприємствах МЕТ..…..87

6. Доходи та формування фінансових результатів діяльності

підприємств МЕТ………………………………………….…………………….98

6.1. Ціна. Тариф. Особливості ціноутворення на підприємствах

міського господарства……………………………………………………….…98

6.2. Доходи підприємств МЕТ…………………………………….………...111

6.3. Фінансові результати діяльності підприємства. Формування та

розподіл прибутку……………………………………………………………...116

6.4. Показники рентабельності…………………………………….………..124

7. Реальні інвестиції та їхня економічна ефективність……………..…………..127

7.1. Поняття інвестицій. Класифікація інвестицій…………..…………….127

7.2. Оцінка ефективності інвестицій на основі розрахунку зведених

витрат……………………………………………………………………………….131

7.3. Методи оцінки ефективності інвестицій, що враховують зміну

вартості грошей у часі…………………………………………………………134

8. Аналіз виробничо-господарської діяльності МЕТ……………………..……...145

8.1. Поняття, цілі та задачі економічного аналізу…………..…………...…145

8.2. Основні методи економічного аналізу………………………..…….….148

8.3. Застосування методів економічного аналізу на прикладі аналізу

виробничої програми підприємств МЕТ…………….……………….…………..163

Список літератури………………………………………………..………………..175

Вступ
Економіка - термін грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Економіку цілком справедливо вважають головною цариною діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення. Терміном “економіка” широко користуються для позначення сукупності окремих економічних наук.

Економіка підприємства як галузь науки і навчальний курс ґрунтується на вивченні і використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва. Установлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у виробничо-господарській діяльності підприємства можна вважати предметом курсу.

Головне завдання курсу полягає у вивченні методів підвищення ефективності виробництва (надання послуг) і поліпшення якості роботи у всіх підрозділах підприємств міського електричного транспорту. Метою вивчення дисципліни «Економіка підприємств міського електричного транспорту» є придбання знань основних розділів економіки, зокрема, планування, організації і забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства, як первинної ланки суспільного виробництва, а також необхідних практичних навичок по керуванню ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України ця важлива соціальна галузь, яка суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі, перебуває в глибокій кризі. Питання реформування галузі, стабілізації економічної ситуації є сьогодні найактуальнішими.

Методологія вивчення курсу включає визначену сукупність конкретних методів, а саме: історичний і макроекономічний (народногосподарський) підхід до оцінки процесів і явищ, що здійснюються на підприємстві, альтернативність рішення тих чи інших господарських задач, використання сучасного наукового інструментарію пізнання і прийняття управлінських рішень, аналіз, узагальнення і визначення можливих сфер використання ефективного вітчизняного і закордонного досвіду господарювання.

Конспект лекцій підготовлений з метою надання допомоги студентам факультету електричний транспорт спеціальностей “Електричний транспорт" «Транспортні системи» у доскональному вивченні теоретичного матеріалу з курсу “Економіка підприємств електричного транспорту”.

Базою для розробки даного конспекту лекцій стала типова навчальна програма курсу “Економіка підприємств електричного транспорту” для вищих закладів освіти України.

Програмні теоретичні питання курсу охоплюють усі аспекти діяльності підприємства як суб`єкта господарювання. 1. Міський електричний транспорт як одна із провідних галузей ЖКГ
  1. Підприємство: поняття, економіко-правові засади

функціонування в Україні
Проблеми, що виникають при здійсненні господарської діяльності підприємств в Україні, регулюються такими основними законами України:

 • “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р.;

 • “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р.;

 • “Про власність” від 7 лютого 1991 р.;

 • “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р.;

 • “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р.;

 • “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р.;

 • “Про приватизацію майна державних підприємств” від 4 березня 1992 р.

У Законі України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р. з подальшими змінами та доповненнями, основні положення якого ілюструє рис.1.1, наводиться таке визначення поняття “підприємство” – самостійний господарюючий статутний суб`єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємства здійснюється відповідно до Закону України “Про підприємництво”. Окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Як самостійний господарюючий суб`єкт підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг. Внутрішня діяльність кожного підприємства регулюється його статутом і колективним договором.
Загальні положення

 • Підприємство і його основні цілі;

 • Види підприємств;

 • Об`єднання підприємств;

 • Законодавство про підприємство.

Створення підприємства і порядок його реєстрації

 • Загальні умови створення. Статут підприємства;

 • Державна реєстрація;

 • Створення відокремлених підрозділів;

 • Ліцензування видів діяльності.
Майно підприємства

 • Формування і використання майна;

 • Володіння і користування природними ресурсами;

 • Участь підприємства у випуску і торгівлі цінними паперами;

 • Гарантії майнових прав.Управління підприємством і самоврядування трудового колективу

 • Загальні принципи управління;

 • Трудовий колектив і його самоврядування;

 • Керівництво підприємства;

 • Колективний договір.Основний зміст і розділи Закону України

Про підприємства в Україні”Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства

 • Прибуток;

 • Планування діяльності підприємства;

 • Трудові доходи працівника;

 • Господарські відносини з іншими суб`єктами господарювання;

 • Фінансові відносини. Ціноутворення;

 • Соціальна діяльність.


Підприємство і держава

 • Гарантії прав. Облік і звітність;

 • Контроль за діяльністю;

 • Правові та економічні умови господарювання;

 • Комерційна таємниця. Відповідальність;

 • Відносини з місцевими радами.
Ліквідація і реорганізація підприємства

 • Умови ліквідації. Ліквідаційна комісія;

 • Задоволення претензій кредиторів.

Рис. 1.1 - Основний зміст і розділи Закону України “Про підприємства в Україні”.Статут підприємства - це зібрання певних правил і обов`язків, якими регулюються його відносини з іншими суб`єктами господарювання. Статут затверджує власник майна за участю трудового колективу. У статуті містяться такі основні відомості:

 • найменування власника підприємства;

 • місцезнаходження, предмет і цілі діяльності підприємства;

 • органи управління, порядок їх формування;

 • повноваження трудового колективу і його виборних органів;

 • порядок утворення майна підприємства;

 • умови реорганізації та припинення діяльності підприємства.

Колективний договір – це угода між трудовим колективом та адміністрацією (власником) підприємства, яка регулює їх виробничі, економічні й трудові відносини. Колективний договір щороку переглядається і в разі потреби оновлюється.

Досягнення головної мети діяльності підприємства – отримання прибутку шляхом визначення тактичних та стратегічних цілей, серед яких розрізняють: • економічні (величина доходу і прибутку);

 • кількісні (величина обсягу продукції);

 • якісні (дотримання параметрів якості продукції або послуг);

 • соціальні (встановлення стандартів соціального захисту);

 • екологічні (виконання природоохоронних заходів).

Всі зазначені цілі повинні бути конкретними, визначеними у часі і підтримувати одна одну.

Характер цілеспрямування залежить від економіки в цілому, тенденцій розвитку конкретної галузі, до якої належить підприємство, етапу життєвого циклу підприємства.

Необхідною умовою успішної підприємницької діяльності в постійно змінних економічних обставинах є створення системи цінностей на підприємстві, яка стає часткою внутрішньої культури підприємства і враховує інтереси власників підприємства, споживачів, постачальників та персоналу підприємства.

До характерних особливостей підприємства слід віднести наступне: • економічна відокремленість;

 • технологічна відокремленість;

 • юридичне оформлення відокремленості;

 • участь у суспільному розподілі праці.

Типовими умовами діяльності підприємства у ринковому середовищі є:

 • самостійне здійснення відтворювального процесу;

 • повна економічна відповідальність за результати своєї діяльності;

 • прибуток, який є головним джерелом коштів для розвитку підприємства;

 • підприємство конкурує з іншими підприємствами;

 • економічна допомога держави носить локальний, винятковий характер.

Головну мету підприємства, тобто чітко окреслену причину його існування, називають місією. Місією сучасного підприємства вважають виробництво продукції (робіт, послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максимального прибутку.

Для забезпечення ефективної діяльності в сучасних умовах, кваліфікованого управління підприємствами важливою є повна класифікація підприємств за певними ознаками. Класифікація підприємств - це їх угруповання за певною ознакою: 1. За формами власності:

 • Одноосібні, сімейні, приватні (на підставі приватної власності);

 • Державні, казенні, комунальні (на підставі державної власності);

 • Колективні (на підставі колективної власності);

 • Орендні (на підставі орендної власності).

У структурі підприємств житлово-комунального господарства в даний час переважають комунальні підприємства. У м.Харкові до них відносяться:

 • Харківське комунальне підприємство “Міськелектротранс” – ХКП “МЕТ”;

 • Харківське комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” – ХКП “ХТС”;

 • Комунальні виробничі житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства районів м.Харкова – КВЖРЕП;

 • Харківське комунальне підприємство “Харківкомуночиствод”;

 • Харківські комунальні автотранспортні підприємства.

Значну частку складають підприємства колективної форми власності, як правило, це акціонерні підприємства (АК “Харківобленерго”, ВАТ “Харківгаз”, ВАТ “Готель “Харків” тощо).

Частка державних підприємств з кожним роком зменшується. Це пов’язано з роздержавленням економіки України протягом останніх років, розвитком конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері. Відповідно збільшується частка приватних підприємств, хоч вона є досить незначною. 1. За характером діяльності розрізняють підприємства з:

 • виробництва продукції;

 • надання послуг;

 • виконання робіт.

Серед підприємств житлово-комунального господарства переважають підприємства з надання послуг, потім підприємства з виконання робіт (експлуатаційних, ремонтних, будівельних). Незначна частка припадає на підприємства з виробництва продукції (водо-, тепло-, газо-, електропостачання).

 1. За організаційно-правовою формою:

 • індивідуальні підприємці;

господарські товариства (повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, командитне, акціонерне товариство).

Господарське товариство – це підприємства, установи, організації, що створюються на основі договору юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна і підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Існують наступні види господарських товариств:

 • Повне товариство виникає, якщо його учасники утворюють власність, що відокремлена від товаришів. Кожен з них вносить вклад у будь-якій формі, і, таким чином, формується так зване складочне майно, що в подальшому поповнюється за рахунок отриманих доходів, додаткових пайових внесків та інших джерел. Повне товариство вирізняє невелика кількість учасників, звичайно, фізичних осіб. Дане товариство передбачає, що кожний учасник особисто бере участь у справах товариства і несе повну відповідальність за його зобов’язаннями не тільки вкладеним капіталом, але і всім своїм майном;

 • Командитне товариство - об’єднання, що складається з повних товариств, які несуть відповідальність тільки в межах свого вкладу. Керують товариством і здійснюють його представництво, як правило, повні товариші;

 • Товариство з обмеженою відповідальністю являє собою форму об’єднання окремих капіталів у загальний. Учасники товариства несуть відповідальність за його зобов’язаннями тільки своїм вкладом, а не всім своїм майном, тобто несуть обмежену відповідальність. Учасники товариства володіють кількістю голосів пропорційно розміру їх частки в статутному капіталі. Від акціонерного товариство з обмеженою відповідальністю відрізняється тим, що в ньому кожний член має свою частку, але не має цінних паперів акціонерного товариства. При виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому сплачують вартість, що пропорційна його паю в товаристві. Товариство не зобов’язане публікувати відомості про результати своєї діяльності, тоді як акціонерне товариство зобов’язане це робити;

 • В Товаристві з обмеженою відповідальністю статутний капітал розділений на частки; його учасники несуть відповідальність за його зобов’язаннями своїм вкладом в статутний капітал, а в разі недостачі цих коштів - додатково майном, що їм належить в однаковому для всіх учасників розмірі;

 • Акціонерне товариство - це товариство, в якому частка кожного учасника-володаря виражена у цінних паперах - акціях, а право голосу в управлінні підприємством пропорційне кількості акцій, які він має. Акціонерне товариство має статутний фонд, під який випускаються акції. Загальна номінальна вартість акцій повинна дорівнювати сумі статутного фонду.

Існує два типи акціонерних товариств: відкриті й закриті.

Закрите акціонерне товариство - це фірма, акції якої розповсюджуються серед певного кола осіб шляхом закритої підписки. Акції, що засвідчують право власності, не можна перепродавати. Володарями акцій стають, як правило, члени трудового колективу, а також працівники суміжних підприємств.

Відкрите акціонерне товариство - це фірма, акції якої розповсюджуються за відкритою підпискою. Купити акцію і стати акціонером може кожна людина. Це найбільш поширений тип акціонерного товариства.

Серед зазначених форм переважають відкриті акціонерні товариства. 1. За приналежністю капіталу розрізняють підприємства:

 • національні;

 • іноземні;

 • змішані (спільні).

Переважну більшість у структурі економіки України становлять національні підприємства. Це обумовлено монопольним характером діяльності окремих підприємств, низькою економічною ефективністю інших.

 1. За технологічною (територіальною) цілісністю і ступенем підпорядкування:

 • головні;

 • дочірні;

 • асоційовані;

 • філії.

 1. За розміром (залежно від чисельності працюючих та обсягів виробництва):

 • малі (у промисловості та будівництві до 200 осіб, інші галузі виробничої сфери - 50, наука й наукове обслуговування - 100, галузі невиробничої сфери - 25, роздрібна торгівля - 15);

 • середні;

 • великі.

Житлово-комунальне господарство представлено усіма видами підприємств. Враховуючи реформування цієї галузі, слід очікувати збільшення частки малих підприємств.

 1. За характером домінуючого фактору виробництва:

 • трудомісткі;

 • матеріаломісткі;

 • фондомісткі.

Для підприємств сфери послуг характерним є наявність значної частки витрат на оплату праці, на виробничих підприємствах переважають матеріальні витрати.

Згідно з чинним законодавством в Україні підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності.Існує два основних типи об'єднань підприємств: інституціональні та добровільні.

Діяльність інституціональних об'єднань започатковується в директивному порядку міністерствами та Кабінетом Міністрів України. Серед них розрізняють науково-виробничі, науково-технічні об'єднання і такі, що належать до агропромислового комплексу, будівництва та житлово-комунального господарства.

Розглянемо найпоширеніші форми добровільний об'єднань підприємств в Україні. Підприємства можуть об'єднуватись в:


 • асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників;

 • корпорації - договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

 • консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промисловогоі банківського капіталу для досягнення спільної мети;

 • концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;

 • холдинги - організаційна форма об'єднань капіталів, товариство, яке безпосередньо не займається виробничою діяльністю, а використовує власні кошти для придбання контрольних пакетів акцій інших підприємств. Об'єднані в холдинг суб'єкти мають юридичну і господарську самостійність, але основні питання їх діяльності вирішує холдингова фірма.

Кожна з наведених форм об'єднань має певні переваги і недоліки й може утворюватись або зникати залежно від умов внутрішнього та зовнішнього середовища.


  1. Поняття та структура галузі “міське господарство”

Місто - складна відкрита соціально-економічна система, яка визначається особливою природою та гомеостатичними властивостями.

Міське господарство - це комплекс розташованих на території міста підприємств, організацій та установ, що задовольняють матеріальні, побутові й культурні потреби населення. Міське господарство є складовою частиною народного господарства країни, покликане виконувати важливу роль у забезпеченні потреб суспільства.

Воно включає до свого складу житлово-комунальне господарство містаі підприємства побутового обслуговування населення, будівельну промисловість і підприємства з виробництва місцевих будівельних матеріалів, систему установ та підприємств міської торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я, освіти та ін.

Підприємства та організації, що входять до складу міського господарства, виконуючи загальне завдання - обслуговування потреб населення того міста, на території якого вони розташовані, розрізняються за ознаками організації виробничої діяльності, тобто за галузевими ознаками. Виробнича діяльність підприємств міського господарства має ряд галузевих особливостей, що знаходять відображення в плануванні цього господарства, в організації управління та фінансів. Розглянемо особливості організації виробничої діяльності та фінансів в міському господарстві.

Житлово-комунальне господарство є найбільшою частиною міського господарства. Воно включає до свого складу житловий фонд, комунальні підприємства та споруди зовнішнього міського благоустрою.

Загальне керівництво житлово-комунальним господарством міста, незалежно від того, в чиєму розпорядженні знаходяться житловий фонд, комунальні підприємства і споруди благоустрою, виконують виконкоми міських Рад народних депутатів. Вони видають постанови, що визначають порядок роботи та умови санітарного і технічного утримання комунальних підприємств, споруд благоустрою та житлових будинків, розробляють проекти планування та забудови міст і умови користування міськими землями.

Більшість комунальних підприємств та житлових організацій міст і селищ України підпорядковано місцевим Радам народних депутатів. Податки з доходів комунальних підприємств зараховуються до місцевого бюджету. В той же час з останнього здійснюються асигнування на покриття збитків підприємств житлово-комунального господарства і фінансується будівництво нових об’єктів.

Склад житлово-комунального господарства ілюструє рис.1.2.Каталог: 195
195 -> Avatar ? Аватар? What is an Avatar?
195 -> Суперечливі тенденції в розвитку української
195 -> Навчальний посібник за загальною редакцією к. В. Заблоцької донецьк-2001 ббк 63(0)-7я7+63
195 -> Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
195 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
195 -> Хохлова олена Миколаївна М. В. Шарлемань та його внесок у розвиток біології в україні


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту» iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту» iconКонспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
Конспект лекцій з курсу “Історія зарубіжної літератури” (ХVІІ – поч. ХІХ ст.) для студентів гуманітарного факультету (спеціальність...
Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту» iconКонспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання

Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту» iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...
Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту» iconКонспект лекцій для студентів Лекція Вступ. Предмет І завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. План лекції
В широкому як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культура
Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту» iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту» iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Конспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту» iconКонспект лекцій методичні вказівки для аудиторних занять
Теорія І практика перекладу. Конспект лекцій. Методичні вказівки для аудиторних занять. // Укладач: Бєкрєшева Л. О. – Луганськ: вид-во...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка