Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік


Тема 9. Внутрішній PR. Спеціальні події в паблік рилейшнзСторінка9/14
Дата конвертації18.01.2018
Розмір3,15 Mb.
ТипКонспект
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Тема 9. Внутрішній PR. Спеціальні події в паблік рилейшнз (4 год)

1 Система внутрішнього інформування громадськості

2 Корпоративна культура.

3 Спеціальні події в організації

4 Псевдоподії в організації. Характерні ознаки псевдоподії.

5 Мотивування співробітників.

6 Корпоративний стиль.


Проблема дослідження щодо впливу заходів внутрішнього PR на ефективність роботи підприємства на вітчизняному ринку набуває все більшої популярності. Внутрішній PR – це цілеспрямовані дії, що мають на меті формування позитивного образу компанії в очах її співробітників та організація ефективного діалогу між компанією та її працівниками,

Менеджери успішних підприємств в своїй діяльності керуються основними принципами налагодження внутрішньокорпоративних зв’язків між керівництвом і співробітниками та між робітниками всередині колективу. Визначено, що коли потрібні високоефективні та віддані працівники – просто платити їм зарплату недостатньо. Потрібно знати їхні потреби, налагоджувати відносини, спілкуватися, переконувати, ділитися інформацією, радитися, розважати. Тоді їхня лояльність і розуміння будуть ефективними та мотивованими.

Використання заходів паблік рилейшнз сприяє підвищенню результативності роботи кожного працівника окремо та покращенню показників роботи підприємства в цілому. Робочий колектив необхідно розглядати як сукупність індивідуумів. До кожного працівника необхідний особливий підхід, тому менеджер повинен розрізняти основні психотипи людей задля визначення основних важелів впливу на людину. У випадку, коли мова йде про мале підприємство з невеликою кількістю працівників, то знайти правильний підхід до кожного працівника простіше. Але якщо колектив великий, то для створення психологічного портрету кожної особи потрібно багато часу і зусиль. Саме цьому необхідно визначити основні заходи внутрішнього PR, які були б ефективними для будь-якого вітчизняного підприємства. Ефективний менеджмент ґрунтується на поєднанні реальних цілей, життєвих цінностей і установок, очікувань і потреб працівника з цілями організації. Працівник, який поділяє цілі й усвідомлює цінності своєї організації, здатний визначати собі завдання, знаходити шляхи їх вирішення, здійснювати самоконтроль, тобто переходити від зовнішнього мотивування до самомотивування .

Для максимальної ефективності заходів PR необхідно дотримуватися основних етапів його проведення. По-перше, необхідно проаналізувати ситуацію, організацію, інформаційні потреби та внутрішні комунікативні зв’язки, що присутні на фірмі. Далі формуються цілі і завдання, розробляються варіанти стратегії. Третім етапом є вибір комунікаційної тактики та реалізація стратегії. Останнім є оцінка стратегічного плану на предмет його ефективності.

При впровадженні стратегії внутрішнього PR застосовуються такі групи засобів: інформаційні, аналітичні, комунікаційні, економічні. Проте всі вони ґрунтуються на психологічному впливі.

Результат проведеного дослідження підтверджує основний зміст теорії Маслову, що відображає основні важелі впливу на поведінку працівника. Саме тому керівництво підприємства має вказувати та індивідуальність і необхідність кожного працівника для компанії. Можливості впливу залежать від розуміння керівником потреб та інтересів співробітників, інших людей. Таке розуміння формується на підставі інформації, що надходить від учасника комунікативного процесу, спостереження й правильної інтерпретації слів і справ співробітників.

Для ефективної взаємодії керівництва з робочим колективом значущим чинником впливу є авторитет керівника і його вміння переконувати людей. Найефективнішими формами переконання співробітників є бесіда, дискусія, групова полеміка, оскільки сформована за таких умов думка набагато глибша й триваліша за ту, що виникла через пасивне сприймання інформації.

Головною метою цього впливу є виникнення самомотивації в робітників для покращення якості роботи. Мотивувати співробітників – означає враховувати їхні інтереси, давати їм можливість реалізуватися в процесі роботи. Для мотивації трудової діяльності на підприємстві слід намагатися: забезпечити створення на роботі клімату взаємодовіри, поваги і підтримки; дати кожному цікаву роботу, яка спонукає до розвитку його знань і умінь; установити чіткі цілі і завдання, а також обґрунтовані норми виробітку; оцінювати внесок співробітників у результати діяльності фірми за регулярним зворотним зв'язком; створювати можливості для розвитку співробітників і розкриття їхнього потенціалу тощо.

Результати дослідження дали змогу зробити висновок про необхідність використання методів як матеріального, так і нематеріального заохочення для успішної діяльності будь-якої бізнес-структури. Існуючі на сьогоднішній день механізми мотивації далекі від ідеалу, але вони діючі й продовжують активно використатися на практиці. Зокрема, для підвищення ефективності матеріальної мотивації варто зіставляти показники матеріального стимулювання із цілями бізнесу й передбачати системи заохочень не за реалізацію конкретних завдань, а за виконання загальних планів. У дійсності ж перевага віддається матеріальному заохоченню конкретних співробітників і робочих груп, тому що вважається, що цими методами легше управляти мотиваційними механізмами. Для того, щоб виробити свою програму мотивації, керівники організації повинні знайти свій власний комплекс заходів, які краще підійдуть їхньому колективу.

Отже, в сучасному світі домогтися успіху, ігноруючи проблему мотивації персоналу, неможливо. Здійснення програм внутрішнього PR завжди вимагає значних витрат, але ефект, що вони можуть принести, значно більший. Для досягнення найкращих результатів діяльності компанії необхідно знайти ті мотиви, які керують кожним співробітником у його трудовій діяльності, і створити йому такі умови, щоб він міг і хотів виконати поставлені перед ним завдання.

Внутрішній PR - цілеспрямоване і структуроване інформаційне вплив на персонал, покликаний укріпити в його очах імідж компанії. Внутрішній PR

- частина політики управління персоналом, яка повинна бути побудована в рамках єдиної концепції і відштовхуватися від цілей, які стоять перед компанією.

Традиційно внутрішній PR розуміється як комплекс заходів, спрямований на формування у співробітників позитивного образу компанії-роботодавця і дозволяє за рахунок цього підвищити ефективність їх діяльності. Серед таких заходів фахівці виділяють [5]:

- іміджеві: розробка та впровадження місії, філософії компанії, правил і процедур, формування корпоративної культури і т.п .;

- навчальні: проведення семінарів та тренінгів з метою підвищення кваліфікації та професійного росту співробітників, а також для адаптації новачків і працівників, які перейшли на нову посаду;

- комунікативні: інформування співробітників про всі основні події, які відбуваються в компанії, випуск корпоративних ЗМІ, використання інтранета, налагодження зв'язку між керівництвом і співробітниками, проведення конференцій, надання співробітникам можливості прийняття самостійних рішень;

- об'єднуючі: організація корпоративних заходів - свят, турнірів, змагань, дотримання корпоративних традицій, залучення сімей співробітників до подібних заходів.

Створення системи внутрішнього PR припускає тривалу роботу, яка складається з декількох основних етапів:

- Підготовка

- Вибір інструментів

- Реалізація

- Оцінка ефективності

- PR всередині фірми виконує цілий ряд життєво важливих для організації функцій:

- допомога працівникам в ознайомленні з цілями, можливостями і традиціями фірми;

- роз'яснення загальної політики керівництва та принципів його роботи з персоналом;

- задоволення потреби персоналу в інформації про події у фірмі і навколо її;

- забезпечення та стимулювання двосторонньої комунікації між керівництвом фірми і її працівниками;

- сприяння розвитку позитивної мотивації у кожного працівника по відношенню до фірми і до високої якості роботи;

- формування організаційної культури та фірмового стилю;

- виховання працівників як представників фірми, носіїв її іміджу і культури.

Найголовнішим завданням внутрішньофірмової PR-роботи є забезпечення двох потоків інформації: зверху і знизу raquo ;. У першому випадку мова йде про інформацію, що виходить від перших осіб компанії, яка повинна систематично доводитися до персоналу. У кожного співробітника є потреба в почутті керівника raquo ;, в знанні про наміри керівництва, підсумки і перспективи діяльності фірми, стан справ, обгрунтованості чуток. Не менш важливий і зустрічний потік - від персоналу до керівника. Настрої, думки, рішення, оцінки, відносини, можливі пропозиції до поліпшення справ - про все це керівник може дізнатися тільки безпосередньо від працівників. Тому керівництву фірми надзвичайно важливо мати почуття кожного підлеглого raquo ;. Якщо перші особи фірми не вибудовують цей потік інформації, він починає складатися стихійно і також аж ніяк не на користь справі. Обидва цих потоку інформації, як створює почуття керівника у підлеглих, так і створює почуття підлеглого у керівництва, в кінцевому рахунку, спрямовані на досягнення єдиної мети - формуванні почуття Ми raquo ;, причетності до спільної справи. Найважливішу роль у здійсненні цього завдання відіграє правильний підбір, і реалізація різних інструментів внутрішнього PR про які далі піде мова. [4]

Інструменти внутрішньокорпоративного PR

Для реалізації завдань внутрішнього PR у фахівців зі зв'язків з громадськістю є у розпорядженні ряд інструментів. Ці інструменти можна умовно поділити на інформаційні, аналітичні, комунікаційні, організаційні.

Інформаційні інструменти - це кошти односторонньої комунікації. Вони призначені для інформування працівників підприємства про поточні події в рамках зв'язків з громадськістю. До основних інформаційних інструментам внутрішнього PR відносяться [2]:

Внутрішньокорпоративні видання:

Одна з найбільш популярних технологій - Внутрікорпоративне видання, газета або журнал. У таких виданнях можна повідомляти про досягнення компанії, всякого роду нововведення та проектах, а час від часу висвітлювати будні того чи іншого відділу. Корисними бувають розповіді про героїв місяці і передовиках виробництва raquo ;. Ряд компаній в корпоративних виданнях висвітлюють не тільки теми, пов'язані з бізнесом, але і зачіпають питання хобі, сім'ї, відпочинку своїх співробітників, що має позитивний ефе кт. Внутріфірмові видання не повинні бути лозунговими і незрозумілими. Їх мова зобов'язаний бути доступним і не повчальним.

Об'єм, різновид, періодичність і тираж ЗМІ визначається розміром і потребами аудиторії, а також технічними можливостями компанії. Наприклад, на великому промисловому підприємстві (більше 1000 чоловік співробітників) стає доцільним створення внутрішньої радіостанції, а в офісі, в якому працюють не більше 100 чоловік досить щотижневого інформаційного листка або щомісячного журналу.

Корпоративний сайт:

Корпоративний сайт, що є оперативним і інтерактивним засобом зв'язку і передачі інформації, може активно використовуватися для ведення діалогу з співробітниками у вільному режимі. І тут основне завдання зробити сайт реально працюючим, а не просто номінально існуючим. Матеріали, які розміщуються на ньому, повинні бути привабливими і актуальними.

Дошки оголошень:

Дошка оголошень - відкрите джерело інформації, що спонукає до обговорення, а, отже, сприяє спілкуванню людей в колективі. Навіть при наявність електронної дошки оголошень бажано залишити традиційну дошку і розмістити її в місці найбільшого прохідного потоку.

Дошка пошани:

Дошка пошани. Не треба вважати цю стару традицію пережитком минулого. Компанія, яка пишається своїми співробітниками, гідна того, щоб їй пишалися співробітники. А для багатьох, не вельми молодих колективів дошки пошани залишилися дуже сильними мотіваторомі.

Аналітичні інструменти внутрішніх зв'язків з громадськістю представляють собою засіб односторонньою (зворотної) комунікації, призначене для вивчення думок, настроїв і відповідної реакції працівників підприємства (поштові скриньки, анкетування, фокус-групи, моніторинг персоналу). Основними інструментами внутрішньокорпоративного PR даного типу є.

Гаряча лінія :

Гаряча лінія для персоналу створюється сектором Відносини з персоналом (Employee relations) корпоративного департаменту зі зв'язків з громадськістю з метою своєчасного виявлення та вирішення виникаючих всередині колективу бізнес-структури проблем або питань. Функціонування лінії може здійснюватися через телефонну мережу, через внутрішню корпоративну електронну мережу (Intranet) або зовнішню електронну поштову мережу (Extranet).

Ця форма внутрішньокорпоративного спілкування найбільш ефективна у великих колективах, де важко встежити за мінливим громадською думкою, особливо якщо у фірми обширна мережа філій у різних регіонах або навіть континентах. Її нерідко називають запобіжним клапаном raquo ;, що допомагає налагодити внутрішньофірмовий конструктивний діалог та обмін думками і уникати кризових ситуацій у кадрових питаннях за рахунок постійно діючої зворотного зв'язку.

Ящики пропозицій:

Ящик пропозицій - один з найпоширеніших способів здійснення комунікацій між працівниками та керівництвом. Але вони стають неефективними, якщо пропозиції, що надходять від працівників, не знаходять відповіді. Нерідко це відбувається в силу того, що повідомлень буває досить багато і відповісти на всі не представляється можливим. Іноді керівництво підприємства відноситься формально до самої ідеї ящиків і не обтяжує себе відповідями. Щоб названі методи були ефективні, слід ініціювати групові (командні) пропозиції, що значно спрощує процедуру відповідей. Важливо також не перетворювати загальні збори на фарс: діалог опонентів не повинен переростати в монолог однієї особи. Не варто змушувати працівників відвідувати такі збори і відсиджувати їх. Записки, передані на трибуну, не можна піддавати цензурі.

А також моніторинг відгуків і відгуків працівників підприємства на поширену серед них раніше інформацію і комплексний аналіз проведених серед працівників підприємства підсумків опитувань, результатів анкетування і т. п.

Комунікаційні інструменти внутрішніх зв'язків з громадськістю мають головне достоїнство - безпосередній контакт, особиста комунікація між працівниками і керівництвом. До них відносяться:

Збори, наради, зустрічі керівництва зі співробітниками:

Не менш важливий елемент внутрішніх комунікацій - наради та зустрічі керівництва зі співробітниками. Це дуже корисно, особливо коли керівник - харизматична особистість, лідер. Такі зустрічі можуть створити сильну мотивацію, вони потрібні для того, щоб прояснити курс, який обрала компанія, розповісти про її плани. У ході подібних зустрічей потрібно робити акцент на проривах, скоєних саме керівництвом компанії.

Нагородження:

Не менш ефективно підтримку традицій, таких як, наприклад, щорічний вибір та нагородження кращи х співробітників. Якщо люди бачать, що керівництво помічає і заохочує хорошу роботу і лояльність до компанії, вони будуть з більшою готовністю слідувати вимогам керівництва. Щоб такі заходи були максимально результативні, на них обов'язково повинен бути присутнім хтось із топ-менеджерів. Нагорода, прийнята від представника вищої ланки, має велику цінність - таким чином, керівництво зможе підкреслити, що цінує роботу співробітників та їх досягнення не залишаються непоміченими.

Корпоративний кодекс:

Життя кожної організації підпорядковується певним правилам, які можуть бути відображені в корпоративному кодексі. Корпоративний кодекс - це документ, що описує правила ведення справ і взаємин в організації. Кожен корпоративний кодекс унікальний - він задає цінності і зразки поведінки, яких повинні дотримуватися всі працівники організації, включаючи керівництво. Кодекс також містить основні заборони, вказівки на неприйнятні зразки поведінки, адміністративні заходи впливу та ін. У кодекс можна включати все, що актуально для компанії: принципи розподілу завдань і відповідальності, порядок врегулювання спорів і т. Д.

Корпоративний кодекс покликаний задавати цінності і зразки поведінки, яких повинні дотримуватися всі працівники організації, включаючи керівництво.

Традиції, ритуали, символіка:

Засобами внутрішнього PR є також традиції, ритуали, символіка - словом, все, що відноситься до міфології Компанії. Всі носії символіки - логотипи, знаки, фірмові кольори, бренд-бук, уніформа, гімн - суть елементи самоідентифікації компанії, які відіграють важливу роль у формуванні внутрішньокорпоративної?? ультура. А її головне завдання - гуртувати і мотивувати колектив. Корпоративна символіка повинна бути витримана в єдиному стилі. Використовувати символи компанії можна двояко: з одного боку, щоденники, ручки, килимки для миші з логотипом компанії знадобляться в якості рекламної продукції, а з іншого боку, в офісі на робочому місці вони будуть ознакою належності людини до даної організації.

Організаційні інструменти внутрішнього PR представлені набором спеціальних заходів, що проводяться для працівників підприємства за безпосередньої участі керівництва. Серед цих заходів відзначимо:

Корпоративні заходи:

Корпоративні PR-заходи являють собою великий блок різних акцій і внутрішньокорпоративних подій, націлених в першу чергу на внутрішню аудиторію: співробітники, члени їх сімей, колишні працівники фірми. Нерідко до корпоративних заходам залучаються і суміжні цільові групи, від яких значною мірою залежить успішна господарська діяльність, комфортні умови на ринку і фінансове благополуччя фірми: акціонери, інвестори, постачальники, дистриб'ютори, авторизовані дилери, представники галузевих асоціацій та об'єднань. Ці акції є важливою частиною загальної корпоративної політики бізнес-структури, тому регулярність їх проведення повинна ретельно дотримуватися.

В одних випадках вони самостійно проводяться силами департаменту зі зв'язків з громадськістю та відділу кадрів. Наприклад, у компанії Макдональдс організацією свят займається ціла команда, що складається з відділу кадрів, виробничого відділу і PR-служби. Наприкінці кожного року на спеціальному мозковому штурмі вони спільно розробляють план оригінальних заходів.

В інших випадках, коли свято носить масовий або широкомасштабний характер, що вимагає узгодженої роботи багатьох служб, використовуються послуги зовнішнього агентства або спеціалізованої фірми.

Головні цілі корпоративних заходів у галузі зв'язків з громадськістю:

- створення духу єдиної і згуртованої команди професіоналів, об'єднаних корпоративної ідеєю чи філософією;

- зміцнення кадрового складу, пошук і виявлення талановитих співробітників;

- запобігання витоку кадрів і нейтралізація конфліктних ситуацій в колективі;

- реалізація функції запобіжного клапана - В ході неформального спілкування виявляються назріваючі проблеми або криза;

- розвиток у співробітників відчуття корпоративної гордості за фірму;

- подальший розвиток корпоративної культури;

- підвищення якісних та кількісних показників роботи персоналу за рахунок створення і використання додаткових (нематеріальних) можливостей для стимулювання співробітників.

День народження компанії - одне з найпопулярніших серед персоналу комерційних структур PR-заходів. Його формальна мета - урочисто відсвяткувати річницю створення фірми, а неофіційна - дати можливість співробітникам компанії всіх рівнів ближче познайомитися і поспілкуватися один з одним у неформальній об становці, що вкрай складно здійснити в умовах жорстко регламентованого робочого ритму.

Неформальне спілкування співробітників компанії у вільній від ділового ритму обстановці сприяє спілкуванню працівників, що стоять на різних щаблях службової драбини, допомагає керівникам і співробітникам корпоративних PR-департаментів ближче познайомитися з персоналом, його проблемами, інтересами і побажаннями по створенню більш сприятливого робочого клімату на фірмі [3].

Спортивні змагання, в яких беруть участь колеги, добре згуртовують команду. Організація кросів, лижних походів, ігор у футбол або змагань з боулінгу, більярду позитивно впливають на емоційний фон в компанії. Поразки і перемоги, успіхи і невдачі - сильні емоції, які дають імпульс і роблять компанію більше, ніж просто місцем роботи.

Святкування річниць, ювілеїв та круглих дат традиційно носить двоїстий характер, оскільки нерідко організовується для двох різних цільових аудиторій. Внутрікорпоративне святкування частіше носить закритий характер і проводиться головним чином для персоналу і найбільш близьких друзів фірми. На святкові заходи для зовнішніх аудиторій запрошують журналістів, представників місцевих владних структур, місцеву бізнес-еліту, лідерів громадської думки, експертів, оскільки вони часто використовуються для створення додаткового інформаційного приводу (в цьому випадку їх можна віднести до числа спеціальних PR-заходів) і отримання додаткових можливостей позитивно засвітити діяльність і досягнення фірми на ринку.

Створення інформаційних приводів:

Ще один спосіб PR - Event management. Можна створювати події, організовувати інформаційні приводи. Наприклад, ряд компаній, влаштовують корпоративні вечірки, приурочені до свят чи важливим подіям всередині підприємства. Головне - не перетворити церемонію в рутинну корпоративну вечірку з заїждженим сценарієм.

Навчальні та адаптаційні заходи:

Крім різноманітних корпоративних заходів до комунікативних інструментам внутрішнього PR відносяться: корпоративне навчання, адаптаційні тренінги, професійні змагання.

Тренінги міжособистісного спілкування, роботи в групах, роботи в умовах реструктуризації компанії і т.д. допоможуть зберегти сприятливий клімат у колективі в складній ситуації. Тренінги найкраще здійснювати із залученням зовнішнього фахівця. Організовувати та проводити тренінги повинні фахівці з HR, а робоча група - визначати їх доцільність і роль в загальній стратегії внутрішнього PR. Навчальні заходи передбачають проведення семінарів і тренінгів для адаптації нових співробітників, працівників, які перейшли на нову посаду, а також для підвищення кваліфікації та професійного зростання персоналу. Від того, якими будуть перші враження нового співробітника, залежить дуже багато чого в його подальшій роботі. Тому потрібно використовувати перші дні його діяльності в компанії для того, щоб сформувати позитивний імідж компанії. Важливо, щоб новий працівник побачив, що його адаптація в компанії не спонтанний процес, де йому самому належить освоїти всі правила гри, а процес контрольований і що направляється. Потрібно вчасно розповісти новому співробітнику про те, що стосується його майбутньої роботи - від загальної інформації про компанію та підрозділі до того, наприклад, коли він зможе піти у відпустку. Добре, якщо буде підготовлений так званий Welcome Training, якийсь лікнеп на тему основних видів діяльності компанії. Завдяки цьому тренінгу кожен новий співробітник з першого дня роботи зможе представити весь робочий процес, функції кожного відділу і свою роль в організації.

У деяких організаціях прийнята обов'язкова екскурсія по компанії, і в кінці її вручення футболки або бейсболки з логотипом фірми. В інших показують спеціальний фільм про компанію - представницький фільм, про історію, клієнтах і перемогах компанії.

Розробка програми адаптації нових співробітників може включати і просте співбесіду, і семінар, і екскурсії по офісу і виробництву, і фільм про компанію. У багатьох компаніях є спеціальний документ Керівництво для новачка raquo ;, містить сформульовані правила компанії. Головне, щоб всі ці елементи реально існували, а стиль адаптації багато в чому залежатиме від корпоративної культури. Бажано, щоб з приходом нового співробітника його відразу ознайомили з корпоративними правилами і його можливостями в даній компанії. Зрештою завдання будь-якої програми адаптації, в якій би формі вона не проходила, - це допомогти новачкам освоїтися і прийняти правила гри в компанії.

Інша важлива перевага адаптаційних схем - вхідна в них система наставництва. Вона не тільки допомагає новим співробітникам швидко і легко адаптуватися, але і дозволяє їх досвідченим колегам набути досвіду керівництва, що є дл я них мотивуючим фактором.

Але найголовніша перевага, яке виробляє сильне враження на керівників, - дана система прискорює процес впровадження нових співробітників у компанію і підвищує ефективність їх роботи за мінімально короткий час. Від завдань навчального характеру, які традиційно є долею новачків під час випробувального терміну, вони швидко переходять до вирішення реальних завдань, що стояли перед компанією. Таким чином, в результаті проведення грамотно розробленої адаптаційної програми компанія отримує професійно відбулися, мотивованих співробітників, здатних значно підвищити ефективність роботи всієї організації.

Для новачків, які мають досвід роботи в інших організаціях, передбачені одноденні тренінги, в яких максимальний акцент робиться на ознайомлення з основами корпоративної культури, місією і стратегією компанії.

Щоб співробітник знав, які його професійні перспективи в компанії, можна скласти його індивідуальний план розвитку і поставити перед ним певні завдання. Для цього важливо визначити коло знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти співробітник, а також заходи, які цьому сприятимуть. Очевидно, що, чим прозоріше і зрозуміліше для працівників будуть можливості розвитку, тим активніше вони підвищувати свою кваліфікацію.

Всі ці заходи дозволяють значно знизити витрати, пов'язані з входженням нового співробітника в посаду і закладають основу лояльності по відношенню до роботодавця. [3]

Для будь-якої організації, що діє в сучасних умовах необхідно створення системи внутрішньофірмових комунікацій між співробітниками компанії, оскільки ці взаємодії формують її організаційну культуру. І якщо подібний механізм внутрішнього спілкування налагоджений, то між учасниками комунікацій виникає симпатія, гармонізується психологічний клімат, в роботі підвищується рівень взаємовиручки і взаємодопомоги, підвищується відповідальність, знижуються рівень і гострота конфліктів. Досягти подібних результатів можна лише при грамотному використанні та поєднанні інструментів внутрішнього PR.

Діяльність внутрішнього PR спрямована на організаційну культуру компанії. Вся робота по PR безпосередньо пов'язана з формуванням цієї культури. Розглянемо докладно поняття і сутність самої організаційної культури, корпоративних відносин та корпоративної політики компаній, з тим, щоб надалі встановити взаємозв'язок між святами, організованими всередині компанії, їх впливом на формування і розвиток організаційної культури, і діяльністю внутрішнього PR на підприємстві.

У першу чергу необхідно дати визначення поняттю організаційна культура

Організаційна культура - це набір найбільш важливих припущень, прийнятих членами організації та одержують вираження в заявлених організацією цінностях, які задають людям орієнтири їх дій. Ці ціннісні орієнтації передаються через символічні кошти духовного і матеріального внутріорганізаційного оточенні. [1]

В даний час виділяють три рівня організаційної культури:

Поверхневий символічний рівень. Символічний аспект підтримує певні моделі організаційної поведінки. Символи, як правило, використовуються в організації для зменшення невизначеності, а при зіткненні з нестабільністю стають орієнтирами поведінки.

підповерхневого рівень - об'єднує цінності і норми, свідомо зафіксовані в документах організації і призвані бути керівними в повсякденній діяльності членів організації.

Базовий або глибинний рівень - базові припущення, що виникають у членів організації на підставі особистого досвіду, підкріплюваного або мінливого більш успішним досвідом спільних дій.

У цілому основна функція організаційної культури - створити відчуття ідентичності всіх членів організації.

Корпоративна культура - це міждисциплінарний напрям досліджень, яке знаходиться на стику декількох областей знання, таких як менеджмент, корпоративне поведінку, соціологія, психологія, культурологія. Саме багатодисциплінарний даної концепції, її унікальна інтегративна сутність, з одного боку, створюють при її розгляді певні складності пізнавального плану, а з іншого - дають можливість ство грамотно і ефективно управляти підприємством [4]

Проаналізувавши досить велика кількість різних визначень корпоративної культури, даних різними дослідниками в різні роки, в них можна виділити наступні загальні моменти.

По-перше, в більшості визначень автори посилаються на зразки базових припущень, яких дотримуються члени організації у своїй поведінці і діях Ці припущення часто пов'язані з баченням середовища, що оточує організацію, і її складових (природа, простір, час, робота, відносини і т.д.).

Цінності (або ціннісні орієнтації), яких може дотримуватися індивід, є другою загальною категорією, що включається авторами у визначення корпоративної культури. Цінності орієнтують індивіда в тому, яка поведінка слід вважати допустимим або неприпустимим. Так, в деяких організаціях вважається, що клієнт завжди правий raquo ;, тому в них неприпустимо звинувачувати клієнта за невдачу в роботі членів організації. В інших - може бути все навпаки. Однак і в тому, і в іншому випадку прийнята цінність допомагає індивіду зрозуміти те, як він має діяти в конкретній ситуації. [5]

І, нарешті, третім загальним атрибутом поняття корпоративної культури вважається символіка raquo ;, за допомогою якої ціннісні орієнтації передаються членам організації. Багато фірм мають спеціальні, призначені для всіх документи, в яких вони детально описують свої ціннісні орієнтації. Однак зміст і значення останніх найбільш повно розкриваються працівникам через легенди і міфи. Їх розповідають, переказують, тлумачать. У результаті цього вони іноді роблять більший вплив на індивідів, ніж ті цінності, які записані в рекламному буклеті компанії.

Використовуючи те загальне, що властиво багатьом визначень, можна розуміти корпоративну культуру таким чином.

Корпоративна культура - набір найважливіших припущень, прийнятих членами організації і одержуваних вираження в заявлених організацією цінностях, які задають людям орієнтири їх поведінки і дій. Ці ціннісні орієнтації передаються індивідом через символічні кошти духовного і матеріального внутрішньокорпоративного оточення. [1]

Причина, по якій корпоративна культура ігнорувалася як важливих фактор впливу на показники ефективності фірми, криється в тому, що саме визначення культури оперувало категоріями сповідуваних цінностей, фундаментальних припущень, очікувань, колективної пам'яті і понятійних формулювань, властивих організації. Таке розуміння культури дає певне уявлення про те, як там все крутяться raquo ;, відображає тяжіння людей до засіла в них у головах ідеології. Культура дає найманим працівникам відчуття їх ідентичності, несе в собі неписані, а часто і просто самі собою зрозумілі настанови про те, як в організації можна чогось добитися, а також сприяє стабільності соціальної системи, в якій люди перебувають повсякденно.

На жаль, люди часто не усвідомлюють корпоративну культуру власної компанії, поки вона не стає їм на заваді, поки вони не відчують нову культуру на власному досвіді або поки вона не проявиться публічно і не стане явно видимої крізь призму якого-то принципу чи моделлю. Саме в цьому і полягає причина такого тривалого ігнорування корпоративної культури менеджерами і вченими. У більшості ситуацій вона просто н?? виявляє себе явно.

Менеджери організацій часто допускають розвиток стратегії корпоративних комунікацій, покладаючись на випадок. Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю повинен допомагати управлінню дійти згоди по індивідуальності, яку корпорація бажає розвинути, і до програми зв'язків з громадськістю, яка сприятиме досягненню цієї індивідуальності. [3]

Особливості корпоративної культури часто визначаються сферою діяльності. Наприклад, у фінансовій сфері вона більш певна, строга, поведінку співробітників чітко розписано, стиль спілкування - більш формальний. Корпоративна культура в торговельній сфері - часто досить різноманітна, самобутня; як правило - вона менш певна, допускає більше варіацій в поведінці, спілкуванні, стиль спілкування менш формальний, більш демократичний; вітається енергійність, товариськість, комунікабельність.

Спеціальна подія - це ретельно спланована акція, в момент проведення якої можливо максимальне наповнення інформаційного поля навколо об'єкта.

Спеціаліст з PR здатний перетворити спеціальний захід в значиме для цільової аудиторії подія, надавши йому емоційне забарвлення. У свою чергу, розуміння важливості планованого події громадськістю сприятиме зростанню її зацікавленості. Таким чином, зазначена цінність заходу, порушивши звичний хід життя, принесе необхідну популярність, привертаючи увагу ЗМІ [6, с. 185].

Ідея створення події з метою залучення масового інтересу з'явилася тисячоліття тому - ще римські правителі виявили два найважливіших важеля управління: хліб і видовища ( «Panem et circenses!»). Нове історичний час змінило об'єкт впливу: стало необхідним не тільки прислухатися до думки суспільства, а й відповідати його вимогам, розумно впливати на його думки, адаптувати свої плани до його потреб. А технологічний прийом, званий «організована подія», що володіє сильним емоційним впливом на цільову аудиторію, зберіг свою актуальність і природно увійшов в арсенал PR-технологій.

Прийом «створення спеціальних подій» в основу практики фахівця зі зв'язків з громадськістю ввів класик PR Е. Бернейз.

В інформуванні громадськості Е. Бернейз віддавав пріоритет НЕ прийомам властивим журналістиці, а особливих технологій подієвого конструювання. Е. Бернейз вважав, що «консультанти по зв'язках з громадськістю» повинні володіти мистецтвом і майстерністю створення таких подій. До речі, сам Бернейз був блискучим майстром створення подій. Однією з перших акцій такого роду (за шість років до класичного «Золотий ювілей світла», організованого Е. Бернейз в 1929 р для компанії «General Electric») був загальнонаціональний конкурс скульптур зі шматочків мила. «Замовником» конкурсу виступала компанія Procter & Gamble. Метою конкурсу було перетворити мило, що викликало у багатьох малюків малоприємні асоціації, в одну з улюблених іграшок, що спонукають їх до творчості. Протягом року тисячі американських дітей були залучені в справжнє змагання [7, с. 150].

Розглядаючи поняття «подія», варто згадати і таке поняття, як «подієвий маркетинг».

Маркетинг подій (Event-Marketing) - практика просування інтересів компанії за допомогою до.-л. значущої події: реального або вигаданого, широко відомого або створеного спеціально для конкретної компанії. Маркетинг подій - комплекс спеціальних заходів і акцій, здатних не тільки запам'ятатися, але в ряді випадків стати новиною

Спеціальні події - основний інструмент event-marketing - впливають, перш за все, на серця і уми споживача, саме тому їх результати неможливо швидко виміряти. Спеціальні події дозволяють не тільки наблизити продукт до споживача, але і створити атмосферу, яка ідеально відповідає бренду, залишають якесь емоційне враження у свідомості споживача, причому це враження прямо пов'язане з брендом, тобто створюється емоційний зв'язок: «споживач» - «бренд».

 


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconУкладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю”
Реклама та зв’язки з громадськістю”. Рекомендується викладати на І курсі протягом 1 семестру обсягом 72 години з них лекцій 18 год.,...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"
Програми для комп’ютерної підтримки зазначеного курсу розраховані на сучасне технічне та програмне забезпечення, яке в наш час використовується...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій із навчальної дисципліни "Історія зарубіжної журналістики" Видавничо-поліграфічний центр

Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconКонспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки «біологія» для студентів денної форми навчання
Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік iconРобоча програма навчальної дисципліни зв’язки з громадськістю
За напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія., 2010. 31 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка