Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладенаСкачати 126,13 Kb.
Дата конвертації15.03.2018
Розмір126,13 Kb.

9 клас

І рівень

 1. Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена:

А) 1385; Б)1387; В)1462; Г) 1569.

 1. Селяни, які потрапляли у залежність від феодала за борг – це:

А) смерди; Б) холопи; В) закупи; Г) челядь.

 1. Укажіть ім`я першого й останнього Великого князя Руського:

А) Ольгерд; Б) Вітовт; В) Свидригайло; Г) Сігізмунд.

Контрольні завдання

 1. Титул правителя тюркських народів за значенням рівний до титулу «цар»:

А) шейх; Б) хан; В) кахан; Г) султан.

2. Північними сусідами слов`ян були:

А) печеніги; Б) нормани; В) половці; Г) хозари.

3. Укажіть ім`я князя, за якого була укладена перша редакція «Руської правди».

А) Володимир; Б) Ярослав; В) Святослав; Г) Ізяслав.

ІІ рівень


 1. Які чинники зумовили виникнення українського козацтва у ХV-XVI століттях?

А) прагнення створити регулярне військо;

Б) посилення національного, соціального і релігійного гніту;

В) існування масиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками;

Г) татарська загроза.

2. «Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є …

А) першими друкованими книгами на українських землях;

Б) підручниками, надрукованими на кошт братств;

В) книгами, надрукованими коштом К. Острозького;

Г) книгами, виданими І. Федоровим.

3. Укажіть прізвище діяча, який у «1812 році, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк»

А) П. Гулак-Атемовський;

Б) П. Куліш;

В) Г. Квітка-Основ`янеко;

Г) І. Котляревський.Контрольні завдання

 1. Установіть відповідність:

 1. 1385 А) Об`єднання Галицько-Волинського князівства

 2. 1223 Б) Кревська унія

 3. 1240 В) Битва на Калці

 4. 1190 Г) Війська Батия захопили Київ 1. Які з подій характеризували правління Я. Мудрого?

А) Будівництво храму Святої Софії;

Б) Укладання «Руської Правди»;

В) Битва на ріці Калці;

Г) Будівництво Десятинної церкви.

3. Вкажіть події в історії України, які відбулися у XVI ст.

А) Прийняття ІІ та ІІІ Литовських статутів;

Б) Козацько-селянські повстання К. Косинського та С. Наливайка;

В) Люблінська унія;

Г) Створення першої Січі на о. Хортиця.

ІІІ рівень


 1. Установіть відповідність між назвою удільного князівства та його правителя:

 1. Волинське А) Ярослав Осмомисл

 2. Галицьке Б) Володимир Глібович

 3. Новгород-Сіверське В) Мстислав Ізяславович

 4. Переяславське Г) Всеслав Брячиславович

Д) Ігор Святославович

2. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) захоплення Києва Батиєм;

Б) Перемога Данила і Василька Романовичів у битві під Ярославлем;

В) Битва на Калці;

Г) Поїздка Данила Романовича до Золотої орди. 1. Установіть відповідність між назвою східнослов`янського племені та його племінним центром:

 1. Поляни А)Пересічень

 2. Древляни Б) Червень

 3. Сіверяни В) Київ

 4. Уличі Г) Іскоростень

Д) Чернігів

Контрольні завдання

 1. Установіть відповідність між роком і подією:

 1. 882 А)початок князювання Олега в Києві

 2. 907 Б) похід кн. Ігоря на Візантію

 3. 945 В) похід кн. Олега на Візантію

 4. 964 Г) початок правління кн. Ольги

Д) похід Святослава у Болгарію

 1. І. Котляревський, Я. Головацький, В. Лукашевич. Хто ці історичні особи? 1. Співвіднесіть імена історичних діячів з фактами їхньої біографії:

 1. Д. Бантиш-Каменський

 2. М. Маркевич

 3. П. Гулак-Артемовський

А) професор Харківського університету

Б) Автор «Истории Малой России»

В) Автор «Истории Малороссии»

Г) Автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм»IV рівень

 1. Чи погоджуєтесь ви з твердженням «Наполеон виробив проект нового устрою Європи з автономними слов`янськими територіями»? Доберіть факти, що розкривають місце українських земель у планах Наполеона.

 2. Назвіть найбільш доленосні події, що склалися на українських землях у першій третині ХІХ століття. Розташуйте їх у порядку спадання значущості.

10 клас

І рівень

 1. Перша літописна згадка про Україну:

А) 1068 рік;

Б) 1103 рік;

В) 1169 рік;

Г) 1187 рік. 1. Першим українцем – автором друкованого видання, а також ректором Болонського університету був:

А) Іван Федоров;

Б) Швайнпольт Фіоль;

В) Юрій Дрогобич;

Г) Костянтин Острозький. 1. Адміністративно-територіальні одиниці, на які поділялась територія Закарпаття, що входила до складу Угорщини, - це:

А) воєводство;

Б) удільне князівство;

В) комітат;

Г) повіт.Контрольні завдання

 1. У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої у ІІ половині XVI – першій половині XVIІ століття перебували:

А) Закарпаття, Буковина;

Б) Галичина, Сх. Полісся;

В) Холмщина, Підляшшя;

Г) Волинь, Полісся.

2. Проникнення сарматів в степи Північного Причорномор`я на межі ІІІ-ІІ ст. до н.е. супроводжувалося витісненням скіфів …

А) у межиріччя Дону та на Кубань;

Б) у пониззя Дніпра та на Крим;

В) у пониззя Дністра.

3. Розповіді про окремі епізоди з життя святих, об`єднані у збірку, - це

А) ізборник;

Б) дума;

В) патерик;

Г) літопис.

ІІ рівень


 1. Укажіть назви племінних об`єднань давніх слов`ян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків.

А) алани;

Б) венеди;

В) роксолани;

Г) анти;


Д) склавини;

Е) авари. 1. Установіть відповідність між пам`ятками літератури іменем князя, за якого її було складено.

 1. «Слово про закон і благодать»

 2. «Повість минулих літ»

 3. «Ізборник»

 4. «Галицько-Волинський літопис»

А) Роман Мстиславович

Б) Володимир Мономах

В) Данило Галицький

Г) Ярослав Мудрий

Д) Святослав Ярославович


 1. Які з подій відбулися у І половині ХІХ століття?

А) заснування Кирило-Мефодіївського братства;

Б) Реформи Марії-Терезії в Австрійській імперії;

В) Видання «Русалки Дністрової»;

Г) Спорудження залізниці Одеса-Балта;

Д) Скасування панщини на західноукраїнських землях.

Контрольні завдання


 1. У яких твердженнях йдеться про соціально-економічні наслідки суцільної колективізації?

А) експропріація або усуспільнення одноосібних селянських господарств;

Б) висока продуктивність праці в аграрному секторі;

В) зміцнення соціального статусу селян;

Г) втягування сільського господарства у планову директивну економіку. 1. Укажіть які положення належать до Другого Універсалу УЦР:

А) Автономія України у складі федеративної Росії;

Б) Відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських установчих зборів;

В)Поповнення складу Центральної Ради представниками національних меншин;

Г) Оголошення про початок мирних переговорів з країнами Четверного союзу. 1. До якого періоду Української революції належить витяг з документу?

«Однині Україна стає Українською Народною Республікою, не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її…»

А) вересень-жовтень 1917 року;

Б) грудень 1917 – січень 1918 року;

В) листопад-грудень 1917 року;

Г) жовтень-листопад 1917 року.

ІІІ рівень

1. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) підписання мирного договору між УНР і Німеччиною;

Б) проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР;

В) І Універсал ЦР;

Г) створення Директорії УНР. 1. Установіть хронологічну послідовність подій:

А) Заснування у Києві УАН;

Б) Проголошення ЦР незалежності УНР;

В) Проголошення радянської влади на Україні у Харкові

Г) Схвалення ЦР проекту конституції УНР. 1. Дайте визначення поняттям:

-НЕП

- колективізація

- індустріалізація

Контрольні завдання


 1. Кого описують дані тези:

 • Брав участь у підготовці всіх чотирьох універсалів.

 • Очолив Український національний союз.

 • Автор оповідань, романів і повістей, які було були театралізовані в Берліні, Москві та Празі.

 • Прихильник соціалістичного розвитку України. 1. Кого описують тези:

 • Ініціатор створення ТУП.

 • Голова УЦР.

 • Автор майже 2000 наукових праць. 1. Які події передували ухваленню І Універсалу

А) Всеукраїнський національний конгрес;

Б) Збройний виступ самостійників;

В) Відрядження до Петрограду делегації на чолі з В. Винниченком з метою надання автономії Україні;

Г) Перша війна Радянської Росії проти УНР.IV рівень

 1. Чи існувала, на вашу думку, можливість уникнути Першої світової війни? 1. Назвіть крани та проаналізуйте їх військово-політичні домагання напередодні Першої світової війни щодо українських земель.

11 клас

І рівень

 1. Історичний твір, у якому події розміщуються у хронологічній послідовності – це:

А) ізборник;

Б) дума;


В) звід;

Г) літопис. 1. Первісна людина з`явилась на території сучасної України близько …

А) 2 млн років тому;

Б) 1 млн років тому;

В) 500 тис. років тому;

Г) 1 млн 500 тис. років тому. 1. Орган самоврядування на чолі з бургомістром у містах, що користувалися магдебурзьким правом – це …

А) віче;

Б) рада;


В) лава;

Г)комітат;

Д) сейм.

Контрольні завдання


 1. «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» - угода, укладена між П. Орликом та …

А) шведським королем і запорозькими козаками;

Б) козацькою старшиною та запорозькими козаками;

В) запорозькими козаками і турецьким султаном;

Г) козацькою старшиною, шведським королем і турецьким султаном. 1. Падіння УЦР спричинено …

А) відкритою підтримкою УЦР робітничих страйків;

Б) відмовою від виконання умов Брест-Литовського миру;

В) прагненням відвоювати українські землі;

Г) загостренням відносин з Німеччиною і Австрією; 1. Якими подіями завершилася громадянська війна в Україні?

А) Розгром більшовицькими військами УГА;

Б) Розгром більшовиками УНР та захват Києва;

В) Розгром червоною армією військ Врангеля у Криму;

Г) Розгром червоною армією військ Денікіна під Одесою.ІІ рівень

 1. Хронологічні рамки якого явища в історії України є зайвими у ланцюжку?

1921-1923; 1932-1933; 1941-1945; 1946-1947.

 1. Вкажіть характерні риси політики «воєнного комунізму» в Україні:

А) масове створення колгоспів;

Б) запровадження хлібної продрозкладки;

В) скасування трудової повинності;

Г) заборона приватної торгівлі;

Д) початок колективізації;

Е) розкуркулювання. 1. У якому з варіантів події розташовано у хронологічній послідовності?

А) проголошення курсу на індустріалізацію; «Шахтарська справа», суд над СВУ

Б) суд над СВУ, «Шахтарська справа», проголошення курсу на індустріалізацію

В) проголошення курсу на індустріалізацію; суд над СВУ, «Шахтарська справа»

Г) «Шахтарська справа»; проголошення курсу на індустріалізацію; суд над СВУКонтрольні завдання

 1. Укажіть наслідки культурно-освітньої політики радянської влади у ІІ-й половині 1930-х років.

А)українізація діловодства;

Б) репресії проти інтелігенції;

В) десятирічне навчання;

Г) ідеологізація освіти і культури. 1. Які з подій культурного життя в Україні відбулися за 20-ті роки ХХ століття?

А) Вихід фільму О. Довженка «Звенигора»;

Б) Проведення республіканської олімпіади кобзарів та лірників у Харкові;

В) Створення літературознавчого об`єднання ВАПЛІТЕ;

Г) Утворення об`єднання українських художників АРМУ. 1. Установіть хронологічну послідовність

А) заснування в Києві УНА;

Б) проголошення ЦР незалежності УНР;

В) проголошення радянської влади у Харкові;

Г) схвалення УЦР проекту конституції УНР.ІІІ рівень

 1. Який факт із історії України 30-х років поєднує цих людей: Тухачевський, Якір, Блюхер, Дибенко? 1. Хто ця людина?

 • У лютому 19190 року вийшов із УСДРП і став головою Директорії УНР;

 • Обстоював «війну до переможного кінця»;

 • Від 1920 року перебував в еміграції, очолював уряд УНР в екзилі;

 • Придушував повстання на заводі «Арсенал» у Києві. 1. Одне із зображень не підходить до логічного ланцюжка інших. Чим поєднані решта фото?

1) 2) 3)

4) 5) 6)Контрольні завдання

 1. Який уряд ініціював ухвалення документа, з якого наведено уривок?

«…Пам`ятники, збудовані царям та царським посіпакам, що не становлять вартості ні з історичного, ні з художнього боку, зносяться з майданів та вулиць і почати переносяться до музейних склепів, а почасти – утилізуються».

А) Раднарком УРСР;

Б) Раднарком УСРР;

В) Уряд Української Держави;Г) Тимчасовий уряд Росії.

 1. Про який документ ідеться? До якого історичного періоду він належить?

« 1. Прирівняти своїм значенням майно колгоспів та кооперативів (урожай на ланах, громадські запаси, худоба, кооперативні склади та крамниці тощо) до майна державного і всебічно посилити охорону цього майна від розкрадання. 2. Застосувати , як захід судової репресії за розкрадання колгоспного та кооперативного майна, вищу кару соціального захисту – розстріл з конфіскацією всього майна».

 1. Складіть таблицю військових операцій Радянської армії, які проходили на території України у 1941-1944 роках.

IV рівень

 1. Охарактеризуйте конкретні відомі вам фальсифікації ходу Другої світової війни та дайте їм свою оцінку.

 2. Напишіть питання для круглого столу «Йосип Сталін і ХХ століття» (5-7 штук)

Власні розв’язки надсилати за поштовою адресою: м. Полтава, вул. Покровська, 38, Центр науково-технічної творчості учнівської молоді (З поміткою «Секція історії») або на електронну пошту hist_geog_school@mail.ru


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена iconАдам Міцкевич. «Альпухара» (із поеми «Конрад Валленрод») Мужність І нескореність перед ворогом як провідна думка балади. Мета: познайомити учнів з геніальним польським поетом А. Міцкевичем та його волелюбною поемою «Конрад Валленрод»
Мета: познайомити учнів з геніальним польським поетом А. Міцкевичем та його волелюбною поемою «Конрад Валленрод», розкрити історичну...
Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена iconБурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині XX ст. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність І неоднозначність художнього процесу цього періоду
«Утрачено рівновагу між людиною І природою, між життям І мистецтвом, між наукою І музикою, між цивілізацією І культурою»,— писав...
Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена iconБерестейська унія 1596 р
Київської митрополії, що функціонувала на території Речі Посполитої. Релігійна спільнота, яка постала внаслідок Б. у., стала називатися...
Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена iconМій улюблений актор Джонні Депп Підготува презинтацію
Бетті Сью Палмер, офіціанткою [8]. У нього дві сестри Деббі І крісті, І брат Деніел. Родина не була благополучною між батьками траплялися...
Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена iconЛагерная дивизионная церковь на Сырце (арх. Андрей Краусс, 1895) в 1921 г
Сирецький військовий табір. У 1869 р йому було відведено постійну ділянку, приблизно між сучасними вулицями Теліги, Щусєва, Грекова,...
Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена iconРобота формування міжпредметних компетентностей під час вивчення шкільного курсу фізики
Зміст Вступ Значення між предметних зв’язків для формування наукового світогляду учнів. Основні напрями здійснення між предметних...
Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена iconБіографія Лесі Українки
Леся Українка була справжньою поетичною квіткою нашої прекрасної землі, вона була, є І буде нашою славою, нашою гордістю, одною з...
Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена iconНавчальний матеріал Естетика
Естетика охоплює всю сферу людських почуттів, вивчає стосунки між людиною І світом, між людиною та іншими людьми, впливає на формування...
Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена icon8 клас І. Виконайте завдання
Назвіть усі відомі вам фольклорні жанри. В чому, на вашу думку, полягає відмінність між народним переказом І легендою, думою та історичною...
Кревська унія між Польським королівством та Великим королівством Литовським була укладена iconТарас Шевченко — український Рембрандт (порівняльний аналіз мистецької спадщини) Думка мистецтвознавця
Надрукована в Україні 1925 р стаття проводить не тільки паралелі між обома митцями, але й знаходить спільність між ними у соціальних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка