Культурна спадщина УкраїниСторінка1/6
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Київський національний університет культури і мистецтв

БібліотекаКультурна спадщина України
Бібліографічний покажчик

Київ–2012


УДК 0.16:[908+069](477)

ББК 91.9:79.0

К 906

Колектив укладачів:

Степко В. В., Стешенко Г. О., Улятовська Т. В., Чернявська А. А.

Культурна спадщина України : бібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Степко, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська, А. А. Чернявська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека. – К., 2012. – 140 с.


У бібліографічний покажчик включені бібліографічні описи основних національних та міжнародно-правових документів, наукових, науково-популярних видань та статей з періодичних видань і збірників, представлених у фондах бібліотеки КНУКіМ, що стосуються проблем охорони та збереження об’єктів історико-культурної спадщини України.

Видання призначене студентам, краєзнавцям, науковцям, усім, кого цікавить інформація про історико-культурні пам’ятки України, її природно-заповідний фонд, місце музеїв в системі охорони та збереження культурної спадщини держави.Зміст

Розділ 1. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища 7

Воронцовський палац в Алупці 62

Олеський замок 64


Від укладачів

У фондах бібліотеки накопичено значний обсяг друкованих видань, що містить інформацію про об’єкти історико-культурної та природно-заповідної спадщини України, діяльність музеїв щодо збереження пам’яток культури. Упорядники покажчика поставили за мету систематизувати та розкрити зміст цих друкованих джерел інформації, популяризувати фонди бібліотеки серед користувачів.

У покажчику представлені основні національні законодавчі акти, міжнародні документи з питань охорони об’єктів культурної спадщини, наукова та науково-популярна література, публікації з періодичних видань і збірників.

Основний масив записів покажчика складають матеріали з фондів бібліотеки, переглянуті de visu, за територіальною і мовною ознакою література підібрана без обмежень.

Структура покажчика:

– зміст;


– від укладачів;

– передмова;

– основний тематичний ряд;

– додаток;

– географічний покажчик.

Записи у покажчику згруповані у розділи і підрозділи, у межах яких розташовані за алфавітом авторів або назв книг і статей, якщо опис здійснено під заголовком. Бібліографічний запис містить: порядковий номер, заголовок бібліографічного запису, бібліографічний опис. Нумерація записів – суцільна.

Для кращого сприйняття такої об’ємної інформації створений Географічний покажчик, який містить назви географічних об’єктів, історико-етнографічні назви та назви пам’яток культурної спадщини. Під назвою географічних об’єктів добирається матеріал, що характеризує цей об’єкт у культурно-історичному аспекті. Для ознайомлення з основними міжнародними пам’яткоохоронними актами, створений Додаток, який містить основні Міжнародні і Європейські конвенції, Міжнародні хартії, прийняті світовим співтовариством.

Бібліографічний опис здійснюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Слова та словосполучення скорочуються згідно ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».

Покажчик стане у нагоді студентам, краєзнавцям, дослідникам, усім, хто не байдужий до проблем вивчення і збереження історико-культурної спадщини України, її природно-заповідного фонду.


Передмова
В умовах розбудови незалежної Української держави і пов’язаних з цим процесів пробудження національної самосвідомості, об’єкти культурної спадщини, що стали свідками багатовікової історії українського народу, хранителями його духовної і матеріальної культури, відіграють важливу соціальну роль, вони є основою пізнання минувшини, всебічного осмислення життя народу.

За кількістю пам’яток, наявністю шедеврів Україну можна без перебільшення віднести до країн з багатою історико-культурною спадщиною. На державному обліку перебуває понад 147 тисяч пам’яток археології, історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва. Чимало пам’яток мають загальнодержавне значення, а такі, як Києво-Печерська лавра та Софія Київська, за рішенням ЮНЕСКО включені до реєстру Всесвітньої культурної спадщини.

Пам’ятки культурної спадщини – і ті, які є символами національної культури та відомі на світовому рівні, й пам’ятки регіонального значення – є джерелом поглиблених досліджень і вироблення нових знань, наукових теорій і гіпотез, що впливають на свідомість суспільства, формують його культурний світогляд, почуття національної гідності.

Усвідомлення значення культурного надбання є рушієм для зростання незмінного прагнення до пізнання, до ідентичності, що має прояв у бажанні повторно відкрити власну історію, традиції, духовне коріння.

Важливого значення для вітчизняної культури з позицій збереження, а часом і відтворення пам’яток набувають музеї, які зосереджують у своїх фондах найбільш цінні джерела і виконують роль наукових центрів з їх вивчення.

Тож, охорона і збереження історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду стали пріоритетним напрямом культурного будівництва у державі. Відтак 2012 рік був проголошений Президентом України роком культури і відродження музеїв.


Розділ 1. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища

  1. Законодавство України в галузі охорони культурної та природної спадщини
 1. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 21.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 405.

 2. Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 169.

 3. Про музеї та музейну справу : Закон України від 29.06. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 191.

 4. Про охорону культурної спадщина : Закон України від 08.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.

 5. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 6. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

 7. Акуленко В. Охорона скарбів як пам’яток історії та культури у внутрішньому і міжнародному праві / В. Акуленко // Пам’ятки України : Історія та культура. – 2003. – № 4. – С. 52–61.

 8. Базелюк В. Видовий та безпосередній об’єкти знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини та самовільного проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці / В. Базелюк // Вісник прокуратури. – 2010. – № 9. – C. 71–77.

 9. Базелюк В. Особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 298 КК України (Незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об’єкті археологічної спадщини) / В. Базелюк // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – C. 85–91.

 10. Загальнодержавна програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004 – 2010 роки // Офіційний вісник України. – 2004. – № 19. – C. 52–60.

 11. Законодавство про пам’ятники історії та культури : (зб. нормативних актів) / Укр. т-во охорони пам’ятників історії та культури ; Україна. Закони. – К. : Політвидав України, 1970. – 464 с.

 12. Законодавчі та організаційні засади охорони пам’яток та основні напрямки їх здійснення // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 51–63.

 13. Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища : зб. офіц. док. / упоряд. В. І. Фрич ; відп. ред. М. В. Гарник ; Генеральна прокуратура України. – К. : Істина, 2002. – 336 с.

 14. Курило Т. Проблеми реалізації законодавства України про охорону культурної спадщини та деякі шляхи іх подолання / Т. Курило // Право України. – 2003. – № 3. – C. 125–126.

 15. Курило Т. Становлення та розвиток законодавства про охорону культурної спадщини України в сучасний період / Т. Курило // Право України. – 2001. – № 3. – C. 108–110.

 16. Міщенко М. Пам’ятки – об’єкти культурної спадщини як предмет злочину, передбаченого ч. 1 ст. 298 КК України / М. Міщенко // Право України. – 2010. – № 7. – C. 204–209.

 17. Одайник Б. Ознаки об’єктивної сторони злочину. «Знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини» / Б. Одайник // Вісник прокуратури. – 2009. – № 12. – C. 73–75.

 18. Охрана памятников истории и культуры : сб. док. / введ. Л. Г. Бескровного. – М. : Сов. Россия, 1973. – 191 с.

 19. Національне законодавство з охорони культурної спадщини // Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань : зб. док. / редкол.: Ю. П. Богуцький, М. І. Яковлєв, М. М. Яковина та ін. ; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. – К., 2009. – С. 26–218.

 20. Положення про Державну службу з питань національної культурної спадщини // Офіційний вісник України. – 2006. – № 11. – C. 214–217.

 21. Правова охорона культурної спадщини. – К. : Інтерграфік, 2004. – 320 с.

 22. Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база. – К. : ХІК, 2006. – 576 с.

 23. Україна в міжнародно-правових відносинах : у 2 кн. Кн. 2. Правова охорона культурних цінностей / відп. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученко та д-р. юрид. наук. В. І. Акуленко. – К. : Юрінком Інтерн, 1997. – 864 с.

 24. Усенко О. Формування системи спеціального законодавства у сфері охорони культурної спадщини / О. Усенко // Вісник прокуратури. – 2009. – № 4. – C. 78–84.
  1. Міжнародне правове співробітництво в галузі охорони всесвітньої культурної та природної спадщини
 1. Богуславский М. М. Международная охрана культурных ценностей / Марк Моисеевич Богуславский. – М. : Междунар. отношения, 1979. – 191 с.

 2. Засади діяльності пам‘яткоохоронних організацій // Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань : зб. док. / редкол.: Ю. П. Богуцький, М. І. Яковлєв, М. М. Яковина та ін. ; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. – К., 2009. – С. 362–408.

 3. Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей (станом на 01 грудня 2006 року) / упоряд.: О. В. Юрченко-Микита, Ю. О. Приходнюк ; Держ. служба контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. кордон України. – К. : АРТЛІТ, 2006. – 319 с.

 4. Мельничук О. Концепція нематеріальної культурної спадщини. Формування в міжнародному праві / О. Мельничук // Пам’ятки України : Історія та культура. – 2003. – № 3. – C. 12–17.

 5. Охорона культурної спадщини : зб. міжнарод. докум. – К. : АртЕк, 2002. – 136 с.

 6. Міжнародні документи : [конвенції, хартії, рекомендації з питань охорони культурних цінностей] // Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань : зб. док. / редкол.: Ю. П. Богуцький, М. І. Яковлєв, М. М. Яковина та ін. ; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. – К., 2009. – С. 220–360.

 7. Прибєга Л. В. Міжнародна охорона історико-культурної спадщини / Л. В. Прибєга // Праці центру пам'яткознавства. – К., 1992. – Вип. 1. – C. 40–52.

 8. Протт Л. Закони ЮНЕСКО щодо захисту та збереження культурної спадщини народів світу / Л. Протт // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – К. : Абрис, 1977. – Вип. 10 : Матеріали наук.-практ. симпозіуму «Правові аспекти реституції культурних цінностей: теорія і практика» (Київ, груд. 1996 р.). – C. 18–33.

 9. Смоляков П. Н. Проблемы квалификации контрабанды культурных ценностей : [в законодательстве Российской Федерации] / П. Н. Смоляков // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 2002. – № 4. – C. 120–128.

 10. Україна в міжнародно-правових відносинах : у 2-х кн. Кн. 2 : Правова охорона культурних цінностей / відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, В. І. Акуленко.– К. : Юрінком Інтер, 1997. – 864 с.

 11. Чукут С. А. Державна культурна політика України в контексті сучасного світового досвіду: основні напрямки і тенденції розвитку / С. А. Чукут // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2001. – № 1. – C. 12–19.

 12. Юринець Ю. Міжнародно-правова охорона культурної спадщини в контексті міжнародних зобов’язань України: правозастосування та судова практика / Ю. Юринець // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 4. – C. 92–102.


Розділ 2. Історико-культурна спадщина України: дослідження та збереження


  1. Культурна спадщина України

 1. Архіви України про пам’ятки історії та культури // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 108–120.

 2. Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий : [сборник] / редкол.: С. Д. Крыжицкий, Н. Е. Беспалов, П. В. Добров и др. ; Ин-т археологии НАН Украины, Донец. обл. общ-во любителей древностей, Упр. по делам архитектуры и стр-ва при Донец. облгосадминистрации, Донбассгражданпроект. – Донецк, 2000. – 128 с. : ил.

 3. Берлач О. До питання дослідження пам’яток оборонної архітектури Волині / О. Берлач // Українська академія мистецтва. – К., 2007. – Вип. 14. – C. 267–272.

 4. Бітаєв В. А. Сучасна художньо-естетична цінність українських стародруків / В. А. Бітаєв // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, 24–25 верес. 2009 р. / ред. кол.: А. В. Скорохватова, Л. П. Вовк, О. А. Гриценко та ін. – К., 2009. – C. 50–53.

 5. Богуцький Ю. П. Актуальні проблеми культурно-історичної спадщини: філософсько-теоретичний аспект / Ю. П. Богуцький // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, 24–25 верес. 2009 р. / ред. кол.: А. В. Скорохватова, Л. П. Вовк, О. А. Гриценко та ін. – К., 2009. – C. 11–15.

 6. Будинок Корнякта (1580 р., Львів) // 100 найвідоміших шедеврів України / під заг. ред. М. Русяєвої. – К. : Автограф, 2004. – C. 317–321.

 7. Будинок полкової канцелярії (90-і роки XVII ст., Чернігів) // 100 найвідоміших шедеврів України / під заг. ред. М. Русяєвої. – К. : Автограф, 2004. – C. 416–419.

 8. Бучацька ратуша (1751 р., Тернопільщина) // 100 найвідоміших шедеврів України / під заг. ред. М. Русяєвої. – К. : Автограф, 2004. – C. 387–390.

 9. Гетьман В. Доля землі – твоя доля. Рекреаційно-гуманістична цінність об’єктів природної та культурної спадщини України / В. Гетьман // Освіта. – 2002. – 13–20 листоп. – С. 12.

 10. Гетьманська столиця Глухів // Музеї України. – 2006. – № 6. – C. 14–15.

 11. Гладиш К. В. Свідки давнини і сьогоденності : Пам'ятки архітектури Полтавщини : нарис-путівник / Клавдій Васильович Гладиш. – Х. : Прапор, 1972. – 107 с.

 12. Данилюк І. По красу і славу. Гетьманськи столиці : [Чигирин, Суботів, Глухів] / І. Данилюк // Міжнародний туризм. – 2008. – № 6. – C. 128–130.

 13. Державний реєстр національного культурного надбання: (пам’ятки історії, монументального мистецтва та археології) // Пам’ятки України. – 2000. – № 2. – C. 6–47.

 14. До історії вивчення пам’яток монументального мистецтва // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 320–342.

 15. Достопримечательности Украины. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Госполитиздат, 1960. – 799 с.

 16. Є в нас чудеса! : [Всеукр. акція «7 чудес України»] // Голос України. – 2011. – 3 груд. – С. 9.

 17. Ємелін С. Сім рукотворних чудес Криму : [«Херсонес Таврійський», Воронцовський палацово-парковий комплекс, Лівадія, Мангуп, Бахчисарайський палацовий комплекс, Нікітський ботанічний сад, Панорама] / С. Ємелін // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – № 44. – C. 10–14.

 18. Заремба С. З. Нариси з історії українського пам’яткознавства / С. З. Заремба ; Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. – К., 2002. – 204 с.

 19. Заремба С. З. Пам’яткознавство України: історія і сучасність / С. З. Заремба // Праці центру пам'яткознавства. – К., 1992. – Вип. 1. – C. 5–24.

 20. Зварич О. Вікторе Федоровичу, це ж вінтаж! : [заявка на внесення Херсонеса та дерев’яних церков Карпат до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО] / О. Зварич // Україна молода. – 2012. – 23 лют. – С. 12.

 21. Звід пам’яток історії та культури України : у 28 т. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології та ін. – К. : Українська енциклопедія, 1999. – Т. «Київ» : Кн. 1, ч. 1 : А-Л / відп. ред. П. Тронько. – 579 с. : кольор. іл.

 22. Звід пам’яток історії та культури України : у 28 т. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології та ін. – К. : Українська енциклопедія, 1999. – Т. «Київ» : Кн. 1, ч. 2 : М-С / відп. ред. П. Тронько. – 589 с. : кольор. іл.

 23. Изобразительное искусство и архитектурно-художественные памятники Украины. – К. : Мистецтво, 1969. – 16 с. : ил.

 24. Каплиця Боїмів (1609–1611 рр., Львів) // 100 найвідоміших шедеврів України / під заг. ред. М. Русяєвої. – К. : Автограф, 2004. – C. 329–333.

 25. Кисель В.П. Памятники всемирного наследия : попул. энцикл.-справочник / В. П. Кисель ; худож. И. В. Круглова. – Минск : Белэн, 1998. – 287 с. : ил.

 26. Клочко Д. В. Моя Україна : альбом світлин / Дмитро Вікторович Клочко ; передм. Т. В. Компаніченка. – К. : Вища шк., 2009. – 239 с. : фото.

 27. Кравчук Ф. Рідне місто моє. (Конспект уроків на тему «Архітектура стародавнього Чернігова») / Ф. Кравчук // Мистецтво та освіта. – 2000. – № 1. – C. 15–22.

 28. Легендарні села України = The renowned Ukrainian Villages / Х. Й. Роглєв, Ю. Л. Бошицький, І. А. Голубаха, Г. Б. Мунін. – К. : Книга, 2009. – 256 с. : фото. – (Культурно-історична спадщина України = Cultural and historscfl inheritance of Ukraine).

 29. Лукомський Г. К. З української художньої спадщини / Георгій Крескентійович Лукомський. – К. : Укр. пропілеї, 2004. – 711 с. : іл.

 30. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2007. – 369 с. : іл., карти, табл. – (Бібліотека професійного менеджера).

 31. Лябах М. Тисяча мелодій застиглої музики (Архітектура України у XVI – XXI сторіччях) = Thousand melodies of still music (Architecture of Ukraine in XVI – XXI centuries) / Микола Лябах – К. ; Вишгород : Київський дім, 2006. – 359 с. : іл.

 32. Лябах М. Україна. 100 перлин архітектури Середньовіччя = Ukraine. 100 pearls of Medieval architekture / М. Лябах, Т. Доценко. – К. : Київ. дім, 2001. – 95 с. : фото. кольор.

 33. Макушенко П. И. Народная деревянная архитектура Закарпатья (XVIII – начало XX века) / Петр Иванович Макушенко. – М. : Стройиздат, 1976. – 98 с.

 34. Матеріали сучасних українських часописів про пам’ятки історії та культури (кінець 80-х – 90-і рр. ХХ ст.) // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 135–148.

 35. Маланюк В.Маланюк В. Вінницька старовина : [пам’ятки архітектури Вінниці] / В. Маланюк // Особняк. – 2008. – № 4. – C. 20–31.

 36. Мацегора К. Карпатські церкви мають бути у списку ЮНЕСКО / К. Мацегора // Урядовий кур’єр. – 2012. – 23 лют. – С. 3.

 37. Мунін Г. Б. Визначні пам’ятки Західної України = The famous sights of western Ukraine / Георгій Благоевич Мунін ; пер. на англ. Д. В. Кушніра. – К. : Книга, 2008. – 174 с. : кольор. іл. – (Культурно-історична спадщина України).

 38. Набок Л. М. Історико-архітектурна спадщина Переяслава як передумова для розвитку туризму / Людмила Миколаївна Набок // Туристично-краєзнавчі дослідження / Федерація профспілок України ; Ін-т туризму. – К., 1999. – Вип. 2. – C. 533–539.

 39. Народне зодчество = Folk architecture : [альбом] / авт. тексту та упоряд. Л. В. Прибєга ; переднє слово І. М. Дзюби. – К. : Мистецтво, 2009. – 319 с. : іл., фото. – (Архітектурні перлини України).

 40. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. / Наук.-дослід. центр «Часи козацькі», Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК . – К., 2002. – 338 с. : іл. – (Бібліотечка «Часи козацькі» ; вип.12).

 41. Огнева О. Д. Культурно-історичні рекреаційні ресурси Волинської області / О. Д. Огнева, О. Є. Златогорський // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К., 2002. – Вип. 4. – C. 61–66.

 42. Пам’ятки Києва (За матеріалами «Зводу пам’яток історії та культури» м. Києва) : путівник / Київ. міська держ. адміністрація. – К., 1998. – 175 с. : іл.

 43. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР : ил. справ.-каталог : в 4-х т. Т. 1 : Киев. Киевская область / ред. Ю. С. Асеев. – К. : Будівельник, 1983. – 401 с. : ил.

 44. Памятниковедение: теория, методология, практика : сб. науч. тр. / М-во культуры РСФСР, НИИ культуры. – М., 1986. – 144 с.

 45. Памятниковедение науки и техники: теория, методика, практика : сб. науч. тр. / АН СССР. – М. : НИИК, 1988. – 215 с. : ил.

 46. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв III–IV рівнів акредитації / Євгенія Вікторівна Панкова. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Альтерпрес, 2009. – 351 с. : іл., фото. – (Бібліотека професійного менеджера).

 47. Пам’ятки архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень : тези наук. конф. Нац. заповідника «Софія Київська» / Держ. комітет України в справах містобудування та архітектури, Нац. заповідник «Софія Київська». – К., 1996. – 88 с.

 48. Пам’ятки державного устрою та суспільного життя України // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 181–189.

 49. Пам’ятники Закарпаття : довідник-путівник. – Ужгород : Карпати, 1972. – 111 с.

 50. Памятники деревянного зодчества Закарпатья. – Л. : Аврора, 1970. – 32 с. : ил. – (Архитектурная серия).

 51. Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський ; за ред. Ф. Д. Заставного. – 2-ге вид., виправл. – К. : Знання, 2008. – 575 с. : іл.

 52. Питуляк М. В. Пам’ятки архітектури Тернопільщини як об’єкти туризму / М. В. Питуляк // Туристично-краєзнавчі дослідження / Федерація профспілок України, Ін-т туризму. – К. : ЧП Кармаліта, 1999. – Вип. 2. – C. 522–532.

 53. Підставка Р. Історичні пам’ятки прикордонного Збаража і його околиць / Р. Підставка // Музеї України. – 2011. – № 3. – С. 37–40.

 54. Ричков П. А. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких / П. А. Ричков, В. Д. Луц. – К. : Техніка, 2002. – 167 с. : іл. – (Національні святині України).

 55. Семена М. Історія під захистом: Крим може стати «найціннішим» регіоном за кількістю пам’яток, внесених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / М. Семена // День. – 2012. – 28 лют. – С. 1.

 56. Семків В. Дерев’яна правда : інтерв’ю з В. Слободяном, який займається просуванням української сакральної архітектури у список ЮНЕСКО / записали В. Семків, О. Зварич // Україна молода. – 2012. – 14 берез. – C. 8–9.

 57. Скарби нашої пам’яті = Treasures of the past : фотоальбом / упоряд.: М. І. Сікорський, Л. І. Тина ; автор вступ. ст. І. М. Гончар ; наук. комент. В. Ф. Чемеса. – К. : Мистецтво, 1993. – 191 с. : іл.

 58. Розвиток науки та культури в Україні в пам’ятках // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 262–282.

 59. Таранушенко С. А. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України / Степан Андрійович Таранушенко. – К. : Будівельник, 1976. – 335 с.

 60. Терен Т. Вибір ЮНЕСКО. Резиденція у Чернівцях : включення до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації / Т. Терен // Українська культура. – 2011. – № 4. – С. 4–6.

 61. Титова О. Нерухомі пам’ятки Київщини XVII–XVIII ст. / О. Титова // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2003. – Вип. 12. – C. 123–133.

 62. Титова О. М. Пам’ятки та пам’ятні місця козацької доби на Рівненщині / Олена Миколаївна Титова // Туристичні ресурси України / Федерація профспілок України, Укр. ін-т туризму. – К., 1996. – C. 100–105.

 63. Троєльнікова Л. О. Крізь велич століть: еволюція художньо-освітнього простору України : монографія / Л. О. Троєльнікова ; М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України. – К., 2006. – 442 с.

 64. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : міжвід. зб. наук. пр. Вип. 1. – К. : Наук. думка, 1992. – 226 с.

 65. Україна і світ: прагнення змін = Ukraine and the world: yearning for changes : [монографія] / відп. ред. Н. Висоцька ; Укр. Фулбрайтівське т-во, Програма ім. Фулбрайта в Україні. – К. : Дух і Літера, 2010. – 446 с.

 66. Чернецький Ю. О. Україна. Історія. Природа. Мистецтво / Юрій Олександрович Чернецький. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 317 с. : іл.

 67. Чорна кам’яниця (1588–1884 рр., Львів) // 100 найвідоміших шедеврів України / під заг. ред. М. Русяєвої. – К. : Автограф, 2004. – C. 289–293.

  1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
   2012 -> Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012
   2012 -> М. М. Поплавський доктор педагогічних наук
   2012 -> Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Володимир Луців: співак, бандурист, громадський діяч
   2012 -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
   2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
   2012 -> Клінічні практичні настанові kdigo з анемії при ххн члени ради kdigo
   2012 -> Маркетингові технології економічного зростання за редакцією
   2012 -> Уроку: №19. Трагедія "фуст". Загальна характеристика змісту, історія життєвих шукань Фауста
   2012 -> Волинська сільська територіальна громада


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Культурна спадщина України iconКультурна спадщина. Світ казковий І правдивий
Мета: ознайомити учнів із поняттям «культурна спадщина», культурно-історичними пам’ятками України та свого села, творчістю відомої...
Культурна спадщина України iconКультурна спадщина. Творчість українських художників. Народні промисли. Казка І фантазія в народній творчості
Дщину України, ознайомити з творчістю українських художників. Познайомити з технікою плямографії та монотипії в образотворчому мистецтві....
Культурна спадщина України icon«українська національно культурна ідентичність : джерела, сьогодення, погляд у майбутнє»

Культурна спадщина України iconЛітературна спадщина Бориса Грінченка Борис Грінченко жив І працював у XIX столітті, але його діяльність І творча спадщина як ніколи актуальні сьогодні
Борис Грінченко жив І працював у XIX столітті, але його діяльність І творча спадщина як ніколи актуальні сьогодні. Хто ж він за переконаннями,...
Культурна спадщина України iconЛюдина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов

Культурна спадщина України iconЛекція українська культура у другій половині ХVII – XVIII століттях
Соціально-культурна ситуація на українських землях в епоху бароко. Іван Мазепа у творенні культури
Культурна спадщина України iconVi. “Древнерусская народность”
Ключовою проблемою історії Східної Європи взагалі та України I росії зокрема є культурно-історична спадщина ве­ликокняжого Києва....
Культурна спадщина України iconУрок радості Не заучування, а інтелектуальне життя, яке б’є джерелом та протікає у світі гри, казки, краси
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського засновника новаторської педагогіки, письменника, заслуженого учителя України залишається...
Культурна спадщина України iconХід уроку І. Оголошення теми І мети уроку. ІІ. Вивчення нового матеріалу
Бібліотекар. Кожна освічена І культурна людина повинна знати свою історію, витоки писемності свого народу
Культурна спадщина України iconСекція мистецтвознавство Дослідження життя та творчості народної художниці Катерини Білокур
Розділ ІІ художня спадщина України – творчість народної художниці Катерини Білокур


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка