Культурна спадщина України


Збереження та охорона культурних надбаньСторінка2/6
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,64 Mb.
1   2   3   4   5   6

Збереження та охорона культурних надбань
 1. Актуальні проблеми збереження пам’яток історії та культури України // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 63–72.

 2. Актуальні проблеми охорони та збереження пам’яток містобудування та архітектури // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 308–319.

 3. Актуальні проблеми охорони, збереження та використання пам’яток археології // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 173–180.

 4. Акуленко В. І. Охорона пам’яток культури в Україні (1917 – 1990) : монографія / Віктор Іванович Акуленко. – К. : Вища шк., 1991. – 274 с.

 5. Алексєєв Ю. М. Думать, сіять, не ждать... : наук.-попул. вид. / Юрій Миколайович Алексєєв ; Київ. ін-т «Слов’янський університет». – К., 2001. – 215 с.

 6. Аналітичний звіт Міністерства культури і туризму України за 2006 рік. Музейна справа. Охорона культурної спадщини // Музеї України. – 2007. – № 2/3. – C. 83–41.

 7. Богуцький Ю. Відповідальність за долю культурних надбань: сучасний стан та перспективи охорони об’єктів культурної спадщини України / Ю. Богуцький // Урядовий кур’єр. – 2003. – 11 листоп. – C. 6.

 8. Бойко Л. Українське товариство охорони пам’яток історії та культури як об’єкт наукових досліджень / Л. Бойко // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 8. – C. 42–44.

 9. Бойко Л. О. Внесок членів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури у справу збереження надбань минулого / Л. О. Бойко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2010. – № 2. – C. 56–60.

 10. Вивчення та збереження пам’яток виробничої діяльності та техніки // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 251–261.

 11. Волга А. Національні надбання культури – під захист держави / А. Волга // Культура і життя. – 2002. – 4 верес. – C. 3.

 12. Восстановление памятников культуры: (проблемы реставрации). – М. : Искусство, 1981. – 232 с.

 13. Геврик Т. Втрачені архітектурні пам’ятки Києва / Тит Геврик. – Нью-Йорк ; К., 1991. – 64 с. : іл. – (Бібліотека журналу «Пам’ятки України». Серія 1 «Українське відродження: історія і сучасність» ; кн. 10).

 14. Грімстед П. К. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв / Патріція Кеннеді Грімстед ; АН УРСР, Археографічна комісія, Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту. – Л. : Фенікс, 1992. – 119 с.

 15. Дегтярьов М. Вони вже зробили свій «вибір»: історико-культурне обійстя Києва : хроніка нищення часів Незалежності / М. Дегтярьов // Дзеркало тижня. – 2008. – 26 квіт.–16 трав. – C. 23.

 16. Диренко П. В. Фортифікаційні споруди Західної України: проблема збереження / П. В. Диренко // Питання культурології. – К. : КНУКіМ, 2004. – Вип. 20. – C. 31–39.

 17. Діяльність громадських організацій в збереженні історико-культурної спадщини на сучасному етапі: пошук нових форм // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 73–90.

 18. Довідка про охорону культурної спадщини. Матеріали надані Міністерством культури і мистецтв України // Культура і життя. – 2002. – 4 верес. – C. 1–3.

 19. Дьомін М. Актуальні проблеми пам’яткоохоронної діяльності в Україні / М. Дьомін // Мистецькі обрії, 2004. – К. : Компас, 2005. – Вип. 7. – C. 263–268.

 20. Жуков Ю. Н. Становление и деятельность советских органов охраны памятников истории и культуры, 1917–1920 гг. / Юрий Николаевич Жуков ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – М. : Наука, 1989. – 304 с.

 21. Законодавчі та організаційні засади охорони пам’яток та основні напрямки їх здійснення // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 51–63.

 22. Збереження творів монументального мистецтва в культових спорудах: історія та сучасність // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 343–362.

 23. Игнаткин И. А. Охрана памятников истории и культуры / Иван Александрович Игнаткин. – К. : Выща шк., 1990. – 223 с.

 24. Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – 399 с.

 25. Кирей В. Заповідники – від слова «заповідати» : [збереження історико-культурних цінностей Черкащини] / В. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2005. – 15 жовт. – С. 7.

 26. Клименко Н. Криміналістика захищає національну культурну спадщину / Н. Клименко, С. Ципенюк // Право України. – 2002. – № 7. – C. 77–80.

 27. Кухаренко Р. І. Управління охороною культурної спадщини / Р. І. Кухаренко // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроч. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, 24–25 верес. 2009 р. / редкол.: А. В. Скорохватова, Л. П. Вовк, О. А. Гриценко та ін. – К. : Арістей, 2009. – C. 257–259.

 28. Кучерявий В. П. Рекреаційні ландшафти: проблема хронолого-екологічної класифікації та охорони лісових біогеоценозів / Володимир Панасович Кучерявий // Туристично-краєзнавчі дослідження / Федерація профспілок України, Ін-т туризму. – К., 1999. – Вип. 2. – C. 286–301 : табл.

 29. Ліховий І. Про стан та перспективи охорони пам’яток культурної спадщини України / І. Ліховий // Музеї України. – 2005. – № 6. – C. 4–5.

 30. Марченко И. С. Пожарная безопасность музеев, картинных галерей, выставок и памятников культуры / Иван Степанович Марченко. – М. : Изд-во по стр-ву, 1973. – 125 с.

 31. Мозирко М. О. Історико-культурне значення пам’ткоохоронної діяльності: напрями та сучасний стан / М. О. Мозирко // Культура і мистецтво у сучасному світі. – К. : КНУКіМ, 2008. – Вип. 9. – C. 54–62.

 32. Нестуля О. Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні: доба Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії / Олексій Нестуля. – К. : Полтава, 1994. – 239 с.

 33. Охрана и использование памятников истории и культуры в УССР в годы Советской власти : (науч.-вспом. библиогр. указ.) / АН УССР, Ин-т истории АН УССР, Отд. историко-краевед. исслед., М-во культуры УССР, Укр. о-во охраны памятников истории и культуры. – К., 1987. – 110 с.

 34. Охрана памятников истории и культуры : сб. док. / введ. Л. Г. Бескровного. – М. : Сов. Россия, 1973. – 191с.

 35. Прибєга Л. В. Міжнародна охорона історико-культурної спадщини / Л. В. Прибєга // Праці центру пам'яткознавства. – К., 1992. – Вип. 1. – C. 40–52.

 36. Прибєга Л. В. Кам’яне зодчество України: охорона та реставрація / Леонід Володимирович Прибєга ; Центр пам’яткознавства АН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. – К. : Будівельник, 1993. – 71 с.

 37. Проблеми охорони монументальної скульптури в Україні // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 363–370.

 38. Скарби національної культури – нетлінне надбання українського народу : інформаційно-аналітична довідка про сучасний стан та перспективи охорони об’єктів культурної спадщини України, а також пам’яток історії та культури українського народу, що перебувають за її межами // Культура і життя. – 2003. – 5 листоп. – C. 1–3.

 39. Становлення державної системи охорони пам’яток в Україні // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – C. 16–51.

 40. Старчиков М. Охорона культурної спадщини / М. Старчков // Юридичний вісник України. – 2002. – № 16. – C. 9.

 41. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознав., архітектурознав. і культурології. Вип. 3, ч. 1 : До 180-річчя Керченського державного історико-культурного заповідника / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – К. : Видав. дім «А+С», 2006. – 188 с.

 42. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. праць з мистецтвознав., архітектурознав. і культурології. Вип. 3, ч. 2 / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – К. : Видав. дім «А+С», 2006. – 244 с. : іл.

 43. Тимофієнко В. Охорона культурної спадщини та проблеми забудови центрів сучасних міст / В. Тимофієнко // Художня культура. Актуальні проблеми. – К. : Муз. Україна, 2004. – Вип. 1. – C. 91–106.

 44. Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід : монографія / В. Вакуленко, І. Валентюк, В. Грибан та ін. ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України, Центр досліджень адм. реформи. – К. : К.І.С., 2003. – 175 с.
  1. Повернення культурних цінностей
 1. Catalogue of cultural property stolen from Ukrainian state museums, reserves, institutions and private collections (1999–2009) / Editors: M.Yu. Shandruk, O. V. Yurchenko-Mykyta, M-ry of Culture and Tourism of Ukraine, State Service for Control over Transfer of Cultural Valuables across the State Borders of Ukraine. – Kyiv, 2010. – 102 p : il.

 2. Богуцький Ю. Чи має Україна випрошувати свої культурні цінності? : Ю. Богуцький обговорив з представниками ЗМІ проблему повернення українських цінностей та інші питання культурного будівництва / Ю. Богуцький // Культура і життя. – 2007. – 18 квіт. – C. 2.

 3. Врятовані. Збережені. Повернені : до 10-річчя Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України / упоряд.: О. В. Юрченко-Микита, І. Д. Четверікова ; М-во культури і туризму України, Держ. служба контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. кордон України. – К., 2010. – 63 с. : іл.

 4. Гайворонський Є. Розкрадання культурних цінностей: стан, детермінація та зв’язок з контрабандою / Є. Гайворонський // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – C. 276–282.

 5. Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей (станом на 01 грудня 2006 року) / упоряд.: О. В. Юрченко-Микита, Ю. О. Приходнюк; Держ. служба контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. кордон України. – К. : АРТЛІТ, 2006. – 319 с.

 6. Каталог культурних цінностей, викрадених з державних музеїв, заповідників, установ та приватних колекцій (1999–2009 рр.) / упоряд.: М. Ю. Шандрук, О. В. Юрченко-Микита ; М-во культури і туризму України, Держ. служба контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. кордон України. – К., 2010. – 136 с. : іл.

 7. Кот С. Повернення михайлівських фресок: культурно-історичний бартер? / С. Кот // Політика і культура. – 2001. – № 7. – C. 40–41.

 8. Кот С. И. Эхо войны : Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях АР Крым / Сергей Иванович Кот ; М-во культуры и туризма Украины, Гос. служба контроля за перемещением культ. ценностей через гос. границу Украины, НАН Украины, Ин-т истории Украины. – К. : Такі справи, 2010. – 127 с. : ил.

 9. Кравченко О. Про порядок переміщення історичних та культурних цінностей через митний кордон України / О. Кравченко // Право України. – 2004. – № 7. – C. 70–74.

 10. Лебедєв Г. Повернення в Україну спадщини художників Кричевських / Г. Лебедєв // Київська старовина. – 2000. – № 6. – C. 143–150.

 11. Максакова Л. В. Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны / Лидия Владимировна Максакова. – М. : Наука, 1990. – 131 с.

 12. Проблеми повернення в Україну культурних цінностей : матеріали Всеукраїнської наради / Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України, М-во культури України, Держ. б-ка України. – К., 1993. – 41 с.

 13. Слобожанський С. Одеський Караваджо знову в епіцентрі уваги : [повернення картини Караваджо «Взяття Христа під варту» Одеського музею західного і східного мистецтва] / С. Слобожанський // Слово Просвіти. – 2012. – 2–8 лют. – С. 14.

 14. Старчиков М. Повернення національних культурних цінностей : правові аспекти / М. Старчиков // Юридичний вісник України. – 2004. – 14–20 лют. – C. 10.

 15. Українець Н. Реституційний процес в Україні : законодавче забезпечення / Н. Українець // Віче. – 2009. – № 14. – C. 29–32.

 16. Фурман Я. Культурні цінності як предмет контрабанди / Я. Фурман // Право України. – 2007. – № 10. – C. 100–102.

 17. Шевченко О. Куди тече золото культурного клондайку? : [про повернення Україні культ. цінностей] / О. Шевченко // Політика і культура. – 2001. – № 1. – С. 38–40.

  1. Державна експертиза та оцінка культурних цінностей
 1. Архіпов В. В. Роль мистецтвознавчої експертизи предметів антикваріату при комплексній судово-товарознавчій експертизі / В. В. Архіпов // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2007. – Вип. 16. – C. 4–11.

 2. Калашникова О. Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей : підручник / Ольга Леонідівна Калашникова. – К. : Знання, 2006. – 477 с. : іл. – (Митна справа в Україні).

 3. Нестеренко П. В. Експертиза предметів і атрибутів: геральдика : навч. посіб. / Петро Володимирович Нестеренко ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К. : НАКККіМ, 2010. – 119 с. : іл.

 4. Оцінка культурних цінностей = Appraisal of cultural artifacts / ред. Л. С. Танюк ; М-во фінансів України. – К. : АЯКС ПРІНТ, 2006. – 603 с. : іл.

 5. Українські культурні цінності в Росії : Археологічні колекції України. – К. : Танант, 1997. – 297 с. – (Повернення культурного надбання України : Документи свідчать ; вип. 2).


Розділ 3. Природно-заповідний фонд України


  1. Національні природні парки, біосферні та природні заповідники

 1. Абрамова Н. Перлина Новобузького краю : [регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»] / Н. Абрамова // Голос України. – 2008. – 20 листоп. – С. 22.

 2. Анненков А. Романтический парк на берегах Тавриды / А. Анненков // Благоустрій територій. – 2006. – № 6. – С. 38–45.

 3. Банников А. Г. По заповедникам Советского Союза / Андрей Григорьевич Банников. – М. : Мысль, 1974. – 237 с. – (Рассказы о природе).

 4. Басняк В. Диво над Сіретом (екскурсія дендропарком) / В. Басняк // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. – № 36. – С. 8–10.

 5. Вехов Н. Жемчужина природи Северного Причерноморья: Черноморский государственный биосферный заповедник / Н. Вехов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 21/23. – С. 5–9.

 6. Винницкая Т. Дневник «пещерного» человека : [пещеры Украины] / Т. Винницкая // Мир туризма. – 2005. – № 4. – С. 90–94.

 7. Воронцова О. А. Лаврські печери : путівник / Олена Анатоліївна Воронцова. – К. : Амадей, 2000. – 95, 32 с. : іл.

 8. Галаур С. Бути парку національним : [Краснокутський дендропарк, Харківщина] / С. Галаур // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 черв. – С. 13.

 9. Галаур С. Гніздитимуться дрохви на Харківщині : [ландшафтний парк «Печенізьке поле» на Харківщині] / С. Галаур // Урядовий кур’єр. – 2001. – 3 берез. – С. 12.

 10. Гамор Ф. Гармонія людини і природи: Карпатський біосферний заповідник / Ф. Гамор // Урядовий кур’єр. – 2003. – 12 лист. – С. 13.

 11. Гетьман Б. Основні проблеми збереження й використання природно-заповідного фонду України : [перелік біосферних та природних заповідників, національних природних парків України] / Б. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. – № 9. – С. 9–12.

 12. Гетьман В. Бойки, Бескеття, Звори, ліси... і все це – «Сколівські Бескиди» / В. Гетьман // Культура і життя. – 2007. – 18 лип. – С. 4.

 13. Гетьман В. Гарцювала воля козацька у степу широкім (Український степовий природний заповідник) / В. Гетьман // Науковий світ. – 2010. – № 10. – С. 24–27.

 14. Гетьман В. Грегочуть греготи в Карпатах: природний заповідник «Горгани» / В. Гетьман // Науковий світ. – 2009. – № 12. – С. 18–20.

 15. Гетьман В. Деснянсько-Старогутський національний природний парк / В. Гетьман // Науковий світ. – 2010. – № 9. – С. 26–27.

 16. Гетьман В. Диво Кара-Дагу: сонце впало на Землю / В. Гетьман // Науковий світ. – 2008. – № 12. – С. 18–21.

 17. Гетьман В. Доля землі – твоя доля. Рекреаційно-гуманістична цінність об’єктів природної та культурної спадщини України / В. Гетьман // Освіта. – 2002. – 13–20 листоп. – С. 12.

 18. Гетьман В. Екотуризм у національних парках українських Карпат / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 29/30. – С. 37–47.

 19. Гетьман В. Екотуристськими стежками Ужанського національного природного парку / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. –№ 44. – С. 8–10.

 20. Гетьман В. Заповідна справа потребує управління / В. Гетьман // Науковий світ. – 2005. – № 1. – С. 8–9, 30.

 21. Гетьман В. Заповідне «Розточчя» – природна перлина України / В. Гетьман // Науковий світ. – 2011. – № 8. – С. 13–14.

 22. Гетьман В. Заповідне Шацьке поозер’я межує з Європою / В. Гетьман // Науковий світ. – 2006. – № 3. – С. 20–22.

 23. Гетьман В. Заповідні перлини Тернопільщини : [«Медобори»] / В. Гетьман // Науковий світ. – 2009. – № 6. – С. 18–23.

 24. Гетьман В. Заповідні печери України / В. Гетьман // Культура і життя. – 2011. – 9–15 груд. – С. 12.

 25. Гетьман В. Заповідні печери України / В. Гетьман // Культура і життя. – 2011. – 16–22 груд. – С. 12.

 26. Гетьман В. Заповідні печери України / В. Гетьман // Науковий світ. –2011. – № 9/10. – С. 14–15.

 27. Гетьман В. Заповідні печери України / В. Гетьман // Науковий світ. –2011. – № 11. – С. 10–11.

 28. Гетьман В. Кози у заповідних парках... : [природно-заповідний фонд України] / В. Гетьман // Українська культура. – 2008. – № 5. – С. 40–41.

 29. Гетьман В. На межі з Брянськими лісами : [Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський» Сумської області] / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 12. – С. 11–13.

 30. Гетьман В. Наодинці з природою : [екотуризм в Україні] / В. Гетьман // Науковий світ. – 2002. – № 11. – С. 26–27.

 31. Гетьман В. Національний природний парк «Сколівські Бескиди» / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 3. – С. 21–24.

 32. Гетьман В. Національні природні парки і біосферні заповідники України / В. Гетьман // Туризм, сільський зелений. – 2000. – № 1/2. – С. 20-25.

 33. Гетьман В. Національні природні парки як еталони українського ландшафту / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. –№ 43. – С. 3–5.

 34. Гетьман В. Нові національні природні парки України / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 12. – С. 8–9.

 35. Гетьман В. Пейзажне різноманіття заповідних ландшафтів : [ландшафтно-рекреаційні ресурси України] / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 20. – С. 8–10.

 36. Гетьман В. Подільські Товтри: героїчні легенди і сьогочасні тривоги / В. Гетьман // Науковий світ. – 2008. – № 4. – С. 20–23.

 37. Гетьман В. Розвиток екотуризму в Азово-Чорноморському регіоні України / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. – № 9. – С. 6–7.

 38. Гетьман В. У степу широкім. Український степовий природний заповідник: «Кам’яні могили», «Крейдяна Флора», «Кальміуське» / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 20. – С. 9–11.

 39. Гетьман В. Українська модель національного парку / В. Гетьман // Науковий світ. – 2011. – № 6. – С. 15–16.

 40. Гетьман В. Франковими стежками в Яворівському національному парку на Львівщині / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. –2007. – № 20. – С. 7–8.

 41. Гетьман В. Чи потрібні нам національні природні парки як еталони українського ландшафту? / В. Гетьман // Науковий світ. – 2009. – № 5. – С. 20–22.

 42. Гетьман В. І. Екотуризм і національні парки України в контексті розвитку туризму / В. І. Гетьман // Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти : зб. ст. / Голов. упр. комунального і готельного господарств та туризму Київ. міськ. держ. адмін. – К., 2002. – C. 115–128.

 43. Гетьман В. І. Екотуризм у національних природних парках України / Володимир Іванович Гетьман // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К., 2002. – Вип. 4. – C. 308–335.

 44. Гетьман В. І. Екотуристичний потенціал Азово-Чорноморського регіону України / В. І. Гетьман // Туристично-краєзнавчі дослідження / Федерація профспілок України, Ін-т туризму. – К., 2000. – Вип. 3. – C. 150–161.

 45. Гнатенко М. Лабіринти без мінотаврів : [печери Тернопільщини] / М. Гнатенко // Український тиждень. – 2010. – № 24. – С. 62–65.

 46. Гопко Г. У країні «великих каменів» : [природ. заповідник «Горгани» в Івано-Франків. обл.] / Г. Гопко // День. – 2007. – 8 черв. – С. 6–7.

 47. Грипась В. Атолами Поділля. Товтри і Медобори / В. Грипась // Міжнародний туризм. – 2008. – № 2. – C. 140–144.

 48. Грипась В. Пішки по Дністру : [Дністр. каньйон] / В. Грипась // Міжнародний туризм. – 2011. – № 4. – С. 136–140.

 49. Грипась В. Хаос із каміння : [«Кам’яні Могили» на Донеччині] / В. Грипась // Україна молода. – 2010. – 31 лип. – С. 9.

 50. Гросов О. Де лежить корінь світу? Заповідник «Кам’яні Могили» в Донецькій області / О. Гросов // Українська культура. – 1999. – № 1. – С. 38–39.

 51. Гузенко О. Побіжний екскурс підземним Києвом : [печери Києва] / О. Гузенко // День. – 2001. – 15 черв. – С. 8.

 52. Де шукати «природне чудо» України? : [7 природних чудес України] // Новости турбизнеса. – 2008. – № 11/12. – С. 58–61.

 53. Денисик Г. Великий каньйон Дністра – національне надбання України / Г. Денисик // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – № 32. – С. 7–9.

 54. Доценко Ю. «Зелена підкова» великого міста : [ландшафтний парк «Краматорський» на Донеччині] / Ю. Доценко // Голос України. – 2010. – 13 листоп. – С. 18–19.

 55. Есть ли жизнь на Марсе – узнают спелеологи : [пещеры Крыма] // Сегодня. – 2006. – 29 апр. – С. 12–13.

 56. Железняк А. Люди пещерного города : [Чуфут-Кале. Крым] / А. Железняк // Вокруг света. – 2000. – № 6. – C. 32–37.

 57. Заповедники Советского Союза : (краткий справочник) / Гл. упр. по охране природы, заповедникам и охотничьему хоз-ву М-ва сельского хоз-ва СССР. – М. : Легкая промышленность, 1977. – 87 с.

 58. Заповедники Украины и Молдавии / под общ. ред. А. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковского. – М. : Мысль, 1987. – 271 с. : ил. – (Заповедники СССР).

 59. Зачаровані Карпати : заповідники та національні природні парки Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 2005. – 319 с. : фото.

 60. Зінченко Н. Тут кристали нагадують камінні квіти : печери Тернопільщини належать до пам’яток світового значення / Н. Зінченко // Урядовий кур’єр. – 2012. – 28 січ. – С. 18.

 61. Ільницький І. Життя Карпатам дають ліси : [Карпатський біосферний заповідник] / І. Ільницький // Президентський вісник. – 2001. – 7 квіт. – С. 23.

 62. Каплун І. Збаразькі товтри / І. Каплун // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – № 40. – C. 20–21.

 63. Клапоущак І. Печерно-скельні культові споруди Поділля / І. Клапоущак // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. –№ 35. – С. 6–11.

 64. Кокотюха А. Пещеры Киева. Их сотни, но открыты для доступа только Лаврские, Китаевские и Зверинецкие / А. Кокотюха // Вечерние вести. – 2000. – 5 янв. – С. 5.

 65. Костюкевич В. Там, де навесні токують глухарі... : [Поліський природний заповідник] / В. Костюкевич // День. – 2001. – 11 трав. – С. 20.

 66. Котлярчук А. Занурення під землю : [печери України] / А. Котлярчук // Міжнародний туризм. – 2007. – № 1. – С. 80–86.

 67. Кам’яна Могила. Скрижалі часу // Міжнародний туризм. – 2007. – № 5. – С. 136–141.

 68. Краснікова Л. Хомутівський степ / Л. Краснікова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 18. – С. 19–20.

 69. Крупницький Л. Підземне царство Тернопілля / Л. Крупницький // Науковий світ. – 2004. – № 6. – C. 22–23.

 70. Крушинська О. Квіти підземелля : [печери Тернополя] / Крушинська // Міжнародний туризм. – 2005. – № 5. – С. 96–101.

 71. Леонов І. Миколаївщина запорізька : [природні ландшафти Миколаївської області] / І. Леонов // Україна молода. – 2008. – 27 черв. – С. 18–19.

 72. Липа О. Л. Заповідники та пам’ятки природи України : реєстр-довідник / О. Л. Липа, А. П. Федоренко. – К. : Урожай, 1969. – 186 с.

 73. Лукашевич І. Верховино, мати моя... Національному природному паркові «Синевир» 10 років / І. Лукашевич, С. Ковбиця // Україна. –1999. –№ 7/8. – С. 50–51.

 74. Мазниця А. Перлина Харківщини : Краснокутський дендрологічний парк / А. Мазниця // Дзеркало тижня. – 2003. – 28 черв.–4 лип. – С. 23.

 75. Мазуренко О. Таємниці кримських крит : [кримські печери] / О. Мазуренко, О. Білоуско // Міжнародний туризм. – 2002. – № 5. – C. 70–73.

 76. Марчук Л. Шацькі озера – унікальний оазис на Землі / Л. Марчук // Віче. – 2009. – № 23. – C. 34–35.

 77. Мельник В. Перлина Європи – Шацькі озера / В. Мельник // Урядовий кур’єр. – 2009. – 17 черв. – С. 8.

 78. Миколаївська область. Регіональні ландшафтниі парки «Гранітно-степове Побужжя» і «Кінбурнська коса» // Туризм, сільський зелений. – 2000. – № 1/2. – С. 80–85.

 79. Морозов А. Г. Пам’ятки природи в Середньому Подніпров’ї / А. Г. Морозов, В. В. Нагорний // Туристичні ресурси України / Федерація профспілок України, Укр. ін-т туризму. – К., 1996. – C. 18–26.

 80. Мусиенко А. А Киев таки изрыт подземными ходами / А. Мусиенко // Сегодня. – 2001. – 27 февр.– С. 5.

 81. Ніколайчук І. Вулкан із Юрського періоду, або Наукова грань казкового Кара-Дагу / І. Ніколайчук // Науковий світ. – 2010. – № 6. – С. 26–28.

 82. Озера Волині – природний фактор формування територіальних рекреаційних комплексів / Л. В. Ільїн, О. В. Ільїна, В. О. Мартинюк, С. В. Фещук // Туристично-краєзнавчі дослідження : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Туризм в Україні: економіка та культура», Світязь, 9–10 верес. 1998 р. Вип. 1, ч. 1 / Федерація профспілок України, Ін-т туризму. – К. : КМ-Трейдинг. – 1998. – C. 279–285. : табл.

 83. Орел М. Диво Кам’яної Могили загубили ми в степу / М. Орел // Україна молода. – 2001. – 20 листоп. – С. 10–11.

 84. Петрина Н. Заповідна справа : посіб. у схемах і таблицях / Н. Петрина // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – № 21/24. – С. 1–96.

 85. Печерні міста Криму // Науковий світ. – 2006. – № 3. – С. 6–9.

 86. Плачинда С. Чому під замком Звіринецькі печери? / С. Плачинда // Столиця. – 2001. – 30 листоп.–6 груд. – С. 23.

 87. Природні чудеса України зайняли своє місце у переможній сімці // Новости турбизнеса. – 2008. – № 16. – С. 36–37.

 88. Приступко Н. Коли глиняний черепок дорожчий за золото : [печери Києва] / Н. Приступко // Хрещатик. – 2000. – 20 жовт. – С. 4.

 89. Пуговиця М. Острів невезіння в морі Чорному є : Джарилгацький природний комплекс м. Скадовськ / М. Пуговиця // Столиця. – 2005. – 13–19 трав. – С. 22–23.

 90. Ратушняк Н. Лабіринтами печер : [Тернопільська область] / Н. Ратушняк // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – № 20. – С. 15–19.

 91. Родічкін І. Сад і культура України / Іван Родічкін, О. Родічкіна // Хроніка-2000. – К., 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – C. 48–141 : рис.

 92. Салімонович Л. Острів надії : [Краснокутський дендропарк, Харківська обл.] / Л. Салімонович // Україна молода. – 2007. – 20 черв. – С. 10.

 93. Солоп Ю. До створення Національного природного парку «Великий луг» : [Запорізька обл.] / Ю. Солоп // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2003. – № 9. – С. 20–21.

 94. Суханов А. Подземное царство Крыма / А. Суханов // Вокруг света. – 2003. – № 5. – C. 4–15.

 95. Сушма А. Печери: красиве і корисне... : Геологічна будова печер Придністров’я / А. Сушма // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – № 32. – С. 16–22.

 96. Тинченко Я. Старіші за Печерські печери : [Звіринецькі печери] / Я. Тинченко // Політика і культура. – 2001. – № 15. – С. 44–46.

 97. Тучинская С. «Закрытые» тайны столицы : [подземелье Киева] / С. Тучинская // Сегодня. – 2009. – 30 нояб. – С. 8.

 98. Тюленева В. О. Створення національних природних парків з метою розвитку туристичної діяльності / Валентина Олексіїна Тюленева // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К., 2002. – Вип. 4. – C. 336–345.

 99. Україна: природна спадщина / М-во екології та природних ресурсів України. – S.l., 2001. – 36 с. : іл.

 100. Хведченя С. Рукотворні підземелля України як пам’ятки історії та культури (краєзнавчий і картографічний аспекти) / С. Хведченя // Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 174–190.

 101. Хоменко В. Чуфут-Кале – печерне місто / В. Хоменко // Голос України. – 2002. – 2 серп. – C. 10.

 102. Черненко І. До історії природних заповідників України / І. Черненко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. –№ 48. – С. 4–5.

 103. Шацький національний природний парк // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. – № 20. – С. 4–5.

 104. Шипко Н. Озера Шацького природного національного парку / Н. Шипко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 11. – С. 8–10.

 105. Шот М. Там, де гори – Медобори : [Подільські Товтри] / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2010. – 29 верес. – С. 19.

 106. Щекун Л. На словах – добрі наміри. А насправді? : Прагнення місцевих влад розширити зону свого «впливу» може призвести до зменшення заповідних територій Криму / Л. Щекун // Урядовий кур’єр. – 2012. – 18 січ. – С. 8.

 107. Щепинский А. А. Красные пещеры / Аскольд Александрович Щепинский. – Симф. : Таврия, 1983. – 80 с. : ил. – (Маршруты Крыма).

 108. Якимчук М. Острозька долина – унікальний природний комплекс! / М. Якимчук // Урядовий кур’єр. – 2005. – 8 жовт. – С. 12.

 109. Яценко Н. Кам’яне село : [природний заказник в Олевському районі Житомирської області] / Н. Яценко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 24. – С. 10–15.


Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна


 1. Будько Є. Асканійська хроніка : [біосферний заповідник «Асканія-Нова»] / Є. Будько // Україна. – 2000. – № 11. – С. 27–29.

 2. Гетьман В. Заповідна, Фальц-Фейнова, «Асканія-Нова» / В. Гетьман // Науковий світ. – 2009. – № 3. – С. 26–29.

 3. Климов В. Аскания-Нова: пори року / В. Климов // Міжнародний туризм. – 2007. – № 3. – С. 114–118.

 4. Климов В. Асканія: країна дитинства / В. Климов // Дзеркало тижня. – 2008. – 23–29 серп. – С. 24.

 5. Леонов І. Вовки в пустелі, зебри в степу : [Олешківські піски, заповідник «Асканія-Нова» на Херсонщині] / І. Леонов // Україна молода. – 2008. – 13 черв. – С. 19.

 6. Науменко О.-Н. «Асканія-Нова» або сафарі по-українськи / О.-Н. Науменко // Музеї України. – 2008. – № 3/4. – С. 32–33.

 7. Треус В. Д. Заповідник «Асканія-Нова» / В. Д. Треус, Д. А. Крамаренко. – К. : Урожай, 1968. – 52 с. : іл.

 8. Фомин А. «Как будто звери вышли из Ноева ковчега...» : Аскания-Нова относится к числу лучших заповедников мира и чудес света / А. Фомин // Вечерние вести. – 2009. – 3 нояб. – С. 10.

 9. Шумей О. Перлина степу : [Асканія-Нова] / О. Шумей // Український тиждень. – 2010. – № 36. – С. 62–65.
  1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
   2012 -> Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012
   2012 -> М. М. Поплавський доктор педагогічних наук
   2012 -> Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Володимир Луців: співак, бандурист, громадський діяч
   2012 -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
   2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
   2012 -> Клінічні практичні настанові kdigo з анемії при ххн члени ради kdigo
   2012 -> Маркетингові технології економічного зростання за редакцією
   2012 -> Уроку: №19. Трагедія "фуст". Загальна характеристика змісту, історія життєвих шукань Фауста
   2012 -> Волинська сільська територіальна громада


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Культурна спадщина України iconКультурна спадщина. Світ казковий І правдивий
Мета: ознайомити учнів із поняттям «культурна спадщина», культурно-історичними пам’ятками України та свого села, творчістю відомої...
Культурна спадщина України iconКультурна спадщина. Творчість українських художників. Народні промисли. Казка І фантазія в народній творчості
Дщину України, ознайомити з творчістю українських художників. Познайомити з технікою плямографії та монотипії в образотворчому мистецтві....
Культурна спадщина України icon«українська національно культурна ідентичність : джерела, сьогодення, погляд у майбутнє»

Культурна спадщина України iconЛітературна спадщина Бориса Грінченка Борис Грінченко жив І працював у XIX столітті, але його діяльність І творча спадщина як ніколи актуальні сьогодні
Борис Грінченко жив І працював у XIX столітті, але його діяльність І творча спадщина як ніколи актуальні сьогодні. Хто ж він за переконаннями,...
Культурна спадщина України iconЛюдина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов

Культурна спадщина України iconЛекція українська культура у другій половині ХVII – XVIII століттях
Соціально-культурна ситуація на українських землях в епоху бароко. Іван Мазепа у творенні культури
Культурна спадщина України iconVi. “Древнерусская народность”
Ключовою проблемою історії Східної Європи взагалі та України I росії зокрема є культурно-історична спадщина ве­ликокняжого Києва....
Культурна спадщина України iconУрок радості Не заучування, а інтелектуальне життя, яке б’є джерелом та протікає у світі гри, казки, краси
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського засновника новаторської педагогіки, письменника, заслуженого учителя України залишається...
Культурна спадщина України iconХід уроку І. Оголошення теми І мети уроку. ІІ. Вивчення нового матеріалу
Бібліотекар. Кожна освічена І культурна людина повинна знати свою історію, витоки писемності свого народу
Культурна спадщина України iconСекція мистецтвознавство Дослідження життя та творчості народної художниці Катерини Білокур
Розділ ІІ художня спадщина України – творчість народної художниці Катерини Білокур


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка