Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33Сторінка1/17
Дата конвертації17.01.2018
Розмір3,17 Mb.
ТипКурс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Г.І. КАЛИНИЧЕНКО

СЕЛЕКЦІЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ТВАРИН

КУРС ЛЕКЦІЙ

МИКОЛАЇВ 2007

УДК 636.082.22

ББК 45.33

Рекомендовано до видання методичною комісією факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, протокол № 5 від 21 грудня 2006 року та методичною радою Миколаївського державного аграрного університету, протокол № 5 від 24 січня 2007 року.


Г.І.Калиниченко – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва
Рецензенти:

Т.А.Васильєва – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського

В.М.Давиденко – кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоогігієни та ветеринарії Миколаївського державного аграрного університету
Калиниченко Г.І. Селекція сільськогосподарських тварин: Курс лекцій. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – 259 с.
У 13 лекціях викладено теоретичний матеріал з питань селекції сільськогосподарських тварин, а саме: методи оцінки племінних якостей та відбору тварин, а також методичні підходи щодо якісного підбору батьківських пар. Наведено особливості селекції у молочному і м’ясному скотарстві, свинарстві, вівчарстві та конярстві.

Розраховано на студентів вищих аграрних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації (з напрямку підготовки 1302 „Зооінженерія”, спеціалізація „Племінна справа”), аспірантів, науковців, спеціалістів зооінженерного напряму.

© Калиниченко Г.І., 2007

© МДАУ, 2007

ПЕРЕДМОВА
Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні за останні роки, й особливо продукції тваринництва, неповною мірою забезпечує потреби населення країни і промисловості у сировині. Це не тільки важлива державно-економічна проблема, але і соціально-політичне завдання, вирішення якого спрямоване на забезпечення населення продуктами харчування. Одним з основних шляхів досягнення цієї мети є розробка та впровадження в практику методів розведення і селекції сільськогосподарських тварин, які б враховували специфіку індустріалізації всіх галузей тваринництва.

Крім раціональної годівлі сільськогосподарських тварин селекція є найважливішим засобом поліпшення генетичного потенціалу порід худоби, свиней, овець та коней, що в свою чергу сприятиме збільшенню виробництва якісної продукції та підвищенню рентабельності.

Селекція – це складний комплекс зоотехнічних заходів, спрямованих на якісне перетворення і раціональне використання існуючих, а також – створення нових порід, типів, ліній та їх кросів. Як зазначав М.І.Вавілов, селекція – це еволюція живих організмів, спрямована волею людини.

Цей навчальний посібник розраховано, у першу чергу, на студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Ним можуть скористатися також аспіранти та фахівці племінних підприємств. Курс лекцій підготовлено з урахуванням вимог державного стандарту дисципліни „Селекція сільськогосподарських тварин” для студентів спеціалізації „Племінна справа”.

У посібнику наведено практичні основи селекції сільськогосподарських тварин з деяким висвітленням теоретичних питань, а саме: апробація селекційних досягнень у тваринництві, етапи розвитку селекції, а також показано особливості ведення селекції в галузях скотарства, свинарства, вівчарства та конярства, що може стати в нагоді у практичній роботі.


Лекція 1
ВСТУП
 1. Мета і завдання курсу

 2. Структурна модель дисципліни

 3. Основні напрями племінної роботи в тваринництві й перспективи селекції1. Мета і завдання курсу
Селекція сільськогосподарських тварин – це складний комплекс зоотехнічних заходів, спрямованих на якісне перетворення і раціональне використання існуючих, а також створених нових порід, типів, ліній та їх кросів.

Селекція сільськогосподарських тварин пов’язана із генетикою, розведенням сільськогосподарських тварин і є навчальним модулем, який більш глибоко вивчає питання, що стосуються удосконалення продуктивних якостей стада.

У системі підготовки фахівців із зооінженерії спеціалізації “Племінна справа” ця дисципліна є основою для набуття знань майбутніх селекціонерів.

Завдання курсу полягає у підготовці фахівців високого професійного рівня, спроможних правильно проводити оцінку і відбір тварин статево-вікових груп за продуктивними ознаками, розвитком та екстер’єром, виділяти найбільш цінних тварин стада, цілеспрямовано вести підбір та проводити роботу з лініями і родинами стада на поєднання їх за господарсько-корисними ознаками.

Основне завдання навчального модуля є вивчення особливостей організації оцінки, відбору та підбору тварин з метою підвищення ефективності селекційного процесу у свинарстві та вівчарстві в нових ринкових умовах.
Перелік модулів із зазначенням розділів (тем),

засвоєння яких необхідне для вивчення курсу:


 • генетика (розділ “Спеціальна генетика”, “Варіаційна статистика”);

 • скотарство (розділ “Племінна робота”);

 • свинарство (розділ “ Племінна робота”);

 • вівчарство (розділ “ Племінна робота”);

 • конярство (розділ “ Племінна робота”).

Вимоги щодо знань і вмінь, набутих унаслідок вивчення дисципліни

Студент має знати:

 • селекційні досягнення в скотарстві, свинарстві й вівчарстві за останні 10 років;

 • особливості новостворених порід і породних типів великої рогатої худоби, свиней та овець;

 • основні елементи племінної роботи;

 • показники, за якими проводять оцінку, відбір та підбір тварин;

 • особливості селекції в скотарстві, свинарстві та вівчарстві.

Студент має вміти:

 • організувати і керувати процесом удосконалення тварин за основними та додатковими ознаками селекції в скотарстві, свинарстві, вівчарстві й конярстві відповідно з прийнятим планом племінної роботи зі стадом;

 • правильно проводити бонітування корів, свиней, а також овець тонкорунних, напівтонкорунних і каракульських порід;

 • вести відбір за продуктивними ознаками, виділяти найбільш цінних тварин стада;

 • складати план підбору тварин.


2. Структурна модель дисципліни
Відповідно до навчального плану для спеціальності 7.130201 – “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” (спеціалізація “Племінна справа”) курс навчального модуля “Селекція сільськогосподарських тварин” вивчається студентами денної та заочної форми навчання. Курс складається з чотирьох змістовних модулів.

Перший змістовий модуль – “Селекційні досягнення у тваринництві” це одна тема, що вивчається на лекціях та лабораторних заняттях. Передбачене виконання самостійної роботи.


Питання лекційного курсу

Вступ. Селекційні досягнення в скотарстві, свинарстві й вівчарстві. Внесок відомих учених-селекціонерів у створення нових генотипів тварин. Особливості новостворених порід, породних типів, ліній.


Лабораторні заняття


Селекційні досягнення у тваринництві.

 1. Селекційні досягнення у скотарстві.

 2. Селекційні досягнення у свинарстві.

 3. Селекційні досягнення у вівчарстві.

Мета лабораторних занять: вивчити породи та породні типи великої рогатої худоби, свиней і овець, створені в період з 1993-2005 рр.

Другий змістовий модуль – “Організація оцінки продуктивних якостей свиней, овець та великої рогатої худоби” розрахований на дві теми. Проводиться тестування та виконання індивідуального завдання і на практичних заняттях здається колоквіум.

Питання лекційного курсу

Організація оцінки великої рогатої худоби, свиней та овець за розвитком і конституцією. Вимоги до живої маси тіла племінних тварин.

Організація оцінки великої рогатої худоби, свиней та овець за продуктивними якостями. Оцінка свиней за репродуктивними, відгодівельними та м’ясними якостями. Оцінка овець за вовновою продуктивністю, скоростиглістю та м’ясними якостями.

Лабораторні заняття


1. Бонітування ремонтного та племінного молодняку свиней.

 • Комплексна оцінка ремонтного молодняку.

 • Комплексна оцінка племінного молодняку.

Мета лабораторних занять: 1) ознайомитися з основними термінами, метою та організацією бонітування свиней, теоретично засвоїти порядок бонітування свиней різних статево-вікових груп; 2) засвоїти практичне проведення бонітування ремонтного та племінного молодняку.

2. Комплексна оцінка корів. • Оцінка корів за розвитком та типом конституції.

 • Оцінка корів за молочною продуктивністю.

Мета лабораторних занять: засвоїти практичні навички оцінки корів за будовою тіла, типом конституції та молочною продуктивністю.

3. Бонітування свиноматок.

Мета лабораторних занять: засвоїти практичне проведення бонітування свиноматок.

4. Бонітування кнурів-плідників.

Оцінка бугаїв-плідників за якістю потомства


 • Оцінка бугаїв-плідників за якістю потомства методом “матері-дочки”.

 • Розрахунок препотентності бугаїв за допомогою ПЕОМ.
Мета лабораторних занять: засвоїти практичне проведення бонітування кнурів-плідників.
Практичні заняття

Комплексна оцінка продуктивності корів

 1. Вивчення інструкції з комплексної оцінки продуктивності корів.

Оцінка бугаїв-плідників за якістю потомства.

 1. Вивчення інструкції з оцінки бугаїв-плідників за якістю потомків.

Комплексна оцінка продуктивних якостей свиней.

 1. Вивчення інструкції з бонітування свиней.

Контрольна відгодівля свиней

 1. Вивчення методики проведення контрольної відгодівлі свиней.

Оцінка ремонтного молодняку за власною продуктивністю

 1. Ознайомлення з основними положеннями методики оцінки ремонтного молодняку за власною продуктивністю (ДСТ 10-2-86).

Оцінка розвитку та продуктивних якостей овець тонкорунного і напівтонкорунного напрямку продуктивності.

 1. Вивчення інструкції з бонітування овець тонкорунних і напівтонкорунних порід овець.

Оцінка розвитку та продуктивних якостей овець смушкового напряму продуктивності.

  1. Ознайомлення з основними положеннями інструкції бонітування каракульських та сокільських порід овець.
Третій змістовий модуль – “Організація відбору тварин за розвитком, конституцією та господарсько-корисними ознаками” складається з трьох тем. Лабораторні і практичні заняття проводяться в комп’ютерному класі, лабораторіях та в умовах виробництва. За змістовим модулем проводиться тестове опитування студентів, а також виконання індивідуального завдання.

Питання лекційного курсу

Відбір у скотарстві. Відбір за молочною та м’ясною продуктивністю, відбір за походженням, відбір за якістю потомства, відбір за розвитком і конституцією.

Добір у свинарстві. Добір за продуктивністю, добір за походженням, відбір за якістю потомства, відбір за розвитком та конституцією.

Добір у вівчарстві. Добір за продуктивністю; добір за походженням; добір за якістю нащадків; добір за розвитком і конституцією.


Лабораторні заняття


1. Відбір корів за молочною продуктивністю.

 • Відбір корів за надоєм.

 • Відбір корів за жирномолочністю і кількістю молочного жиру.

Мета лабораторних занять: ознайомитися із методикою відбору корів за величиною надою, вмістом жиру в молоці та кількістю молочного жиру.

2. Відбір свиней за розвитком. • Відбір свиней за живою масою.

 • Відбір свиней за довжиною тулуба.

Мета лабораторних занять: ознайомитися з методикою відбору свиноматок і кнурів за розвитком і живою масою в різні вікові періоди.

3. Відбір свиней за продуктивними якостями. • Відбір молодняку за відгодівельними і м’ясними якостями.

 • Відбір маток за репродуктивними якостями.

 • Розподіл кнурів і маток за продуктивними ознаками.

Мета лабораторних занять: ознайомитися з методикою відбору за даними прижиттєвої оцінки ремонтного молодняку та за відгодівельними і м’ясними якостями свиноматок і кнурців.

4. Оцінка вартості племінного молодняку великої рогатої худоби. • Вивчення інструкції з оцінки вартості племінного молодняку великої рогатої худоби.

 • Розрахунок вартості племінного молодняку великої рогатої худоби.
Мета лабораторних занять: ознайомитися з принципами розрахунків вартості племінного молодняку великої рогатої худоби.
Практичні заняття

Відбір овець за розвитком та продуктивними якостями

 • Основні селекційні ознаки, за якими проводять відбір.

 • Принципи відбору овець.

Четвертий змістовий модуль – “Організація підбору у свинарстві, вівчарстві і скотарстві” складається з трьох тем. Лабораторні й практичні заняття проводяться в лабораторіях та в умовах виробництва.
Питання лекційного курсу

Особливості організації підбору в скотарстві. Індивідуальний підбір, міжлінійний підбір, віковий підбір.

Особливості організації підбору у вівчарстві. Індивідуальний підбір, внутрішньолінійний і міжлінійний підбір, віковий підбір.

Особливості організації підбору в свинарстві. Індивідуальний і груповий підбір. Підбір за віком та класним складом, внутрішньолінійний і міжлінійний підбір.


Лабораторні заняття


1. Складання плану підбору в свинарстві.

Мета лабораторних занять: ознайомитися з методикою складання плану підбору у свинарстві та засвоїти практику його розроблення.

2. Складання плану підбору у вівчарстві.

Мета лабораторних занять: ознайомитися з методикою складання плану підбору у вівчарстві та засвоїти практику його розробки.

Проведення практичних занять в умовах виробництва передбачає ознайомлення з організацією проведення бонітування сільськогосподарських тварин в умовах навчального господарства.

Контролем знань є встановлення межі суми оцінки рейтингу студента. Прийнята 100-кредитна оцінювальна шкала.

Рейтинг студента складається лише з кредитів, одержаних на проміжному контрольному заході та семестровому іспиті, а саме, за поточну роботу.

За шкалою оцінювання ЕСТS (табл. 1) по кожному з елементів модуля студент одержує оцінку в кредитах. Усі види робіт оцінююся за максимальною кількістю кредитів.

Умовою допуску до контрольного заходу є мінімальна сума кредитів, яку студент має набрати у разі виконання всіх елементів модуля.

Якщо студент не набрав суму кредитів, то він не допускається до контрольного заходу і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання індивідуальних домашніх завдань, практичних робіт. За всі контрольні заходи протягом семестру студент одержує від 0 до 100 кредитів.

Таблиця 1


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 295
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКурс лекцій Київ 2002 ббк 67. 6я73 А46 Рецензенти: І. К. Туркевич, д-р юрид наук, проф

Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКурс лекцій / Навч посібник. К
Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н. О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч посібник. К
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКурс лекцій з історії соціології київ 2005
Курс лекцій з історії соціології, К.: Нпу імені М. П. Драгоманова, 2005. – 195 с
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconБердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 220...
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconДиплом за спеціальністю "Юрист"
Горбуров Кирил Євгенович (28. 03. 1980, м. Миколаїв) – кандидат історичних наук (2007 р.)
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКонспект лекцій запоріжжя ббк 87. Ж 17 Ухвалено до друку вченою радою Гуманітарного університету

Курс лекцій миколаїв 2007 ббк 45. 33 iconКурс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШеБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка