Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програмаСкачати 377,45 Kb.
Дата конвертації04.07.2017
Розмір377,45 Kb.
ТипПрограма


Київський університет імені Бориса Грінченка

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи
________________ О.Б.Жильцов

“______”_______________2016 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Практика усного та писемного мовлення

(іспанська мова)

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»

Інститут філології

2016 – 2017 навчальний рік

Робоча програма Практика усного та писемного мовлення для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська), 2016 року - 23 с.Розробник: Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології КУ ім. Бориса Грінченка,

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

Протокол від. “14” вересня 2016 року № 2

Завідувач кафедри романської філології

та порівняльно-типологічного мовознавства ___________________ (Р. К. Махачашвілі)

Структура програми типова.

Години відповідають навчальному плану.

Заступник директора Інституту філології

з науково-методичної та навчальної роботи _________________ (Л. І. Заяць)

 КУБГ, 2016 рік

Кушнір А.О., 2016 рік

Зміст


Пояснювальна записка ……………………………………………………………....….4

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………...9

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……....10

ІІІ. Зміст навчальної дисципліни ………………….....………………………………….....11

VІІ семестр

Змістовий модуль І. Засоби масової інформації...................................………………....11

Змістовий модуль ІІ. Людина і природа ………………………………………................12

VIІІ cеместр

Змістовий модуль ІІІ. Закон та порядок…...……………………………………….…..12

Змістовий модуль ІV. У професійному середовищі.......... ………………………………...13

Змістовий модуль V. Мистецтво та особливості культурних здобутків Іспанії...........13

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова)».....................................................................................................….…..14

V. Карта самостійної роботи студента.. ………………………………………………..….16

VІ. Система поточного та підсумкового контролю . . . . . …………... . . . . . . . . ………. .19

VII. Методи навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . …………. . . . . . . . . . . . . . . . . ………. . 21

VIII. Методичне забезпечення курсу ………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….......21

IХ. Рекомендована література................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….….. 21ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (іспанська)» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства на основі освітньо-професійної програми підготовки студентів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Методологічною основою програми є розуміння мови як суспільного феномена, який існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотвірних, лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей. З урахуванням цього програма вивчення другої іноземної мови на ІV курсі скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції і передбачає формування мовної системи на основі мовленнєвої діяльності.

Цим завданням підпорядкований підбір учбової і методичної літератури, яка зорієнтована на розвиток комунікативної діяльності мовця і в кінцевому рахунку формує його системні лінгвістичні знання. Основна мета третього року вивчення іспанської мови — сформувати у студентів такий рівень комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенції в межах визначених програмою тематичних циклів, в результаті якого студенти повинні продемонструвати володіння всіма основними аспектами іспанської мови, як системи, використовуючи набуті знання у мовленнєвій діяльності. Робота проводиться на більш складному мовному матеріалі. Значне місце займає аналітичне читання.

Формування мовної компетенції

Лексична компетенція

Лексичний аспект мови опановується в комплексі з іншими її аспектами. При цьому необхідно враховувати різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні тощо.

Мета – систематизувати і розширити лексичний запас до 4000 лексичних одиниць в активі.

Граматична компетенція

Комплексний метод вивчення іноземної мови передбачає поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови.

Мета – систематизація та поглиблення знань з нормативної граматики з елементами їх теоретичного осмислення, викладання та практичного застосування.

Після закінчення ІV курсy студенти повинні: • практично володіти нормативною граматикою в усній та письмовій формах комунікації;

 • теоретично знати заплановані для цього рівня граматичні теми, вміти коментувати засвоєні граматичні явища іноземною мовою.
Формування мовленнєвої компетенції

Мовленнєва компетенція студентів формується на основі розвитку чотирьох основних видів комунікативних умінь: вміння говорити ти сприймати мову на слух, читання, письма.

Мовлення

Засвоєння тематичної лексики, засобів вираження структурної організації тексту та лексичних засобів вираження комунікативної інтенції становлять базу для розвитку комунікативних умінь з мовлення.

Студенти ІV курсy повинні володіти навичками імітації аутентичного мовлення на задану тематику в монологічній та діалогічній формі з відносно суворим дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та граматичної правильності.

Діалогічне мовлення:


 • уміння вести діалог, побудований на реальній або уявній ситуації згідно з тематикою курсу. Обидва типи діалогу повинні відображати типові елементи спонтанної розмовної мови, відповідну інтонацію, ідіоматичність та емоційність;

 • уміння вести діловий діалог – обмін інформацією з різних галузей суспільного життя, мотивований спільними інтересами, зацікавленнями;

 • уміння скласти інтерв’ю.

Монологічне мовлення:

 • уміння чітко, логічно, послідовно викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, а саме: переказ, розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар;

 • розповідь на задану тему, ситуацію;

 • опис малюнка, фотографії;

 • повідомлення про актуальні події;

 • характеристика реальних людей, дійових осіб літературного твору;

 • переказ прочитаного і його оцінка;

 • рецензія на фільм чи виставу.

Аудіювання

Принцип комунікативності для розвитку комунікативних умінь з аудіювання означає: • використання аутентичних аудіо- та відеоматеріалів згідно з тематикою курсу;

 • опрацювання аудіотестів різних типів;

 • використання різних типів завдань залежно від навчальної мети;

 • врахування інтересів і запитів студентів та їх активне залучення до навчального процесу.
На ІV курсi продовжується розвиток комунікативних умінь з інтенсивного (детальне розуміння тексту) та екстенсивного (розуміння основної або вибіркової інформації) аудіювання. Студенти повинні розуміти різножанрові та різнопредметні озвучені навчальні тексти з елементами територіально-діалектної маркованості, а також аутентичні радіо- та телематеріали, та володіти навичками писемного відтворення основної інформації текстів зі слуху, а також відтворення детальної інформації у тестовому форматі.

На ІV курсi розвиток комунікативних умінь з аудіювання базується на опрацюванні таких типів текстів:

 • діалог: приватна розмова, офіційна розмова, інтерв’ю

 • монолог: коментар, розповідь, листи радіослухачів

Читання

Однією з найважливіших функцій читання при вивченні другої іноземної мови є розвиток навичок розуміння тексту та його тлумачення.


Студенти ІV курсy повинні:

 • вміти визначати тип тексту і аналізувати його внутрішню структуру;

 • детально розуміти аутентичні тексти та вміти інтерпретувати їх щодо змісту і форми;

 • мати досвід сприймання художніх, публіцистичних та науково-популярних текстів загальним обсягом 500 лексичних одиниць.

Письмо

Письмо є постійною складовою усього навчального процесу, оскільки письмова комунікація має свою специфіку і потребує спеціальної підготовки.

На ІV курсi студенти повинні володіти такими формами письмової комунікації:


 • особистий лист (лист-враження від побаченого фільму, вистави, телепередачі, лист читача з обгрунтуванням своєї думки);

 • офіційний лист (клопотання про отримання стипендії чи місця праці);

 • опис особи (зовнішність, характер, позитивні та негативні риси, оцінка);

 • коментар до радіо- чи телепередачі, газетної статті;

 • твір у межах тематики курсу.

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (ІСПАНСЬКА МОВА)»
Предмет: формування лінгвістичної комунікативної та професійної компетентності студентів філологічного факультету з іспанської мови як другої іноземної.


Курс: Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 8

VII семестр – 4

VIII семестр – 4

Змістових модулів: 5

VII семестр – 2

VIII семестр –3


Загальна кількість годин: 288 год.

VII семестр – 144 год.

VIII семестр –144 год.
Тижневих годин:

VII семестр – 6 год.

VIII семестр– 6 год.


Галузь знань

0203


Гуманітарні науки
Напрям підготовки

6.020303 Філологія.

Мова і література (англійська)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

“бакалавр”


Вибіркова
Рік підготовки: 4

Семестр: VII,VIII


Практичні заняття: 118 год.

VII семестр – 78 год.

VIII семестр – 40 год.
Модульний контроль:

VII семестр – 8 год.

VIII семестр – 6 год.
Самостійна робота: 120 год.

VII семестр – 58 год.

VIII семестр – 62 год.

Вид контролю: поточний модульний контроль (залік), іспит - 36 год
ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни

Кількість годин, відведених на:

Тема

Разом

Практичні заняття

Консультації

Самостійну роботу

Екзамен та поточний контроль

VІІ семестр

Змістовий модуль І. Засоби масової інформації.

Тема № 1. Радіо – пережиток минулого?

Тема № 2. Телебачення.

Тема № 3. Реклама та її вплив.

Тема № 4. Інтернет ресурси як джерело новин.

Тема № 5. Засоби обміну інформацією в інтернеті.

Тема № 6. Небезпека через інтернет.

Тема № 7. Преса.

Модульний контроль № 1.

4

66

6

8


6

6


4

44

6

4


4

6

4


Змістовий модуль ІІ. Людина і природа.

Тема № 8. Світ диких тварин.

Тема № 9. Рослинний світ Іспанії.

Тема № 10. Вплив людини на природу.

Тема № 11. Глобальне потепління.

Тема № 12. Захист навколишнього середовища.

Тема № 13. Організації із захисту навколишнього середовища.

Модульний контроль № 2.
6

66

6

66
6

44

4

44

4

ПМК ( залік )

Усього за семестр

144


78
58


8


VIІІ семестр

Змістовий модуль ІІІ. Закон та порядок.

Тема № 14. Види злочинів та злочинців.

Тема № 15. Реакції у надзвичайних ситуаціях.

Тема № 16. Робота поліції.

Тема № 17. Закони.

Тема № 18. Судовий розгляд справ.

Модульний контроль № 3.

2

22

2

2
4

44

4

42


Змістовий модуль IV. У професійному середовищі.

Тема № 19. Вибір професії, фактори впливу.

Тема № 20. Пошук роботи, резюме.

Тема № 21. На співбесіді.

Тема № 22. Ринок праці в Іспанії та Україні.

Тема № 23. Жінка у професійному середовищі.

Модульний контроль № 4.


2

22

2

2


4

44

4

4


2


Змістовий модуль V. Мистецтво та особливості культурних здобутків Іспанії.

Тема № 24. Особливості святкування в Іспанії.

Тема № 25. Специфіка почуття гумору в Іспанії.

Тема № 26. Видатні іспанські письменники.

Тема № 27. Художники та музиканти.

Тема № 28. Музеї та сучасне мистецтво в Іспанії.

Модульний контроль № 5.
4

44

4

4


4

44

4

62


Іспит

Усього за семестр

144


40

62

36

42


Усього годин :

288

118120

14/36III. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль І. Засоби масової інформації.

Лексико-лінгвістичний компонент: Вміти говорити про нові технології та особливості їх використання. Інтернет ресурси, брати участь у бесіді на форумі. Небезпеки, що з собою несе інтернет. Телебачення та реклама, їх вплив на суспільство. Вміти говорити про пресу. Жовта преса. Радіо.

Saber hablar de las nuevas tecnologías y de las peculiaridades de su uso. Los recursos de Internet, participar en una conversación en el foro. Los peligros que lleva Internet. La publicidad en televisión y su impacto en la sociedad. Saber hablar de la prensa. Los tabloides. Radio.Граматичний компонент: Вживання теперішнього часу умовного способу у підрядних підметових реченнях. Presente de Subjuntivo en las oraciones subordinadas de sujeto. Modo Condicional (repaso y sistematización).

Соціокультурний компонент: Сучасна іспанська преса. Феномени спотивної та жовтої преси. Домінуючі ЗМІ серед населення Іспанї. Культура інтернет-спілкування серед іспанської молоді.

Mодуль ІІ. Людина і природа.

Лексико-лінгвістичний компонент: Вміти говорити про вплив людини на природу, забруднення навколишнього середовища. Захист флори та фауни, перші кроки до захисту навколишнього середовища та міжнародні організації, що сприяють цьому.

Saber hablar sobre el impacto del hombre en la naturaleza, la contaminación. Protección de la flora y la fauna, los primeros pasos hacia la protección del medio ambiente y las organicaciones que apoyan este movimiento.Граматичний компонент: Використання простого майбутнього часу у модальному значенні. Формування та використання Pretérito Perfecto de Subjuntivo.

El uso del Futuro simple de Indicativo en el significado modal. El Pretérito Perfecto de Subjuntivo (formación y empleo).Соціокультурний компонент: Екологічні проблеми в Іспанії. Національний парк Monfragüe (Естремадура).

Los problemas medioambientales en España. Parque Nacional de Monfragüe (Extremadura).Модуль III. Закон та порядок.

Лексико-лінгвістичний компонент: Вміти говорити про небезпечні для людини ситуації, в тому числі пов’язані із кримінальною діяльністю. Види злочинців та злочинів. Робота з поліцією, прохання про допомогу. Розслідування та судовий розгляд справ.

Saber hablar de las situaciones peligrosas para los humanos, incluidos las relacionadas con la actividad delictiva. Tipos de delincuentes y delitos. Colaboración con la policía en busca de ayuda. Investigación y adjudicación.Граматичний компонент: Конструкції із знахідним відмінком. Конструкція “tener + Participio”.

Las construcciones con Acusativo. La construcción “tener + Participio”.Соціокультурний компонент: Злочинність в Іспанії, найчастіші правопорушення серед іспанської молоді.

La delincuencia en España, los delitos más comúnes entre los jóvenes españoles.Mодуль ІV. У професійному середовищі.

Лексико-лінгвістичний компонент: Вміти говорити про вибір професійного майбутнього, про підготовку до прийняття на роботу. Складання резюме та підготовка до співбесіди. Проблеми та конфлікти, що можуть виникати на робочому місці.

Saber hablar sobre el futuro y las opciones profesionales, la preparación para el trabajo. Componer el Curriculum Vitae y prepararse para las entrevistas. Los problemas y conflictos que puedan surgir en el lugar de trabajo.Граматичний компонент: Використання умовного способу у підрядних реченнях поступки. Складний майбутній час у модальному значенні.

Modo Subjuntivo en las oraciones subordinadas de de concesión. El uso del Futuro compuesto de Indicativo en el significado modal.Соціокультурний компонент: Ринок праці в Іспанії, статус жінки у робочому середовищі в Іспанії.

El mercado de trabajo en España, la situación de la mujer en el ámbito laboral en España.Mодуль V. Мистецтво та особливості культурних здобутків Іспанії.

Лексико-лінгвістичний компонент: Вміти говорити про види мистецтва, тенденції минулого та сучасності, мистецькі напрями. Гумор та його сприйняття у різних країнах, види гумору. Святкування в Іспанії.

Saber hablar de las artes, las tendencias del pasado y el presente, las corrientes de arte. Humor y su percepción en los diferentes países, tipos de humor. Modos de celebrar en España.Граматичний компонент: Формування та вживання давньоминулого часу умовного способу. Узгодження часів умовного способу у підрядних реченнях різних типів та у непрямій мові.

El Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo (formación y empleo). La concordancia de los tiempos del Modo Subjuntivo en las oraciones subordinadas de diferentes tipos y en el estilo indirecto.Соціокультурний компонент: Видатні іспанські художники, письменники, співаки та музиканти. Музеї в Іспанії. Суто іспанські свята та особливості святкування міжнародних свят. Почуття гумору в іспанців.

 • Los artistas, escritores, cantantes y músicos españoles destacados. Museos en España. Las fiestas puramente españolas y peculiaridades de la celebración de las fiestas internacionales. El sentido del humor de los españoles.Ступені порівняння прикметників та прислівників (повторення)

 • Минулі часи дійсного способу (повторення)

 • Безособові речення.

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Практика усного і писемного мовлення (іспанська мова)»

Разом: 144 годин, практичні заняття –78 год., поточний модульний контроль – 8 годин,

самостійна робота – 58 год., залік

7 семестр


Модулі

модуль І

модуль ІІ

модуль ІІІ

модуль ІV

Змістові модулі

Змістовий модуль І. Засоби масової інформації.

Змістовий модуль ІІ. Людина і природа.

Практичних занять

(39)

9

10

10

10

Кількість балів за присутність

9

10

10

10

Кількість балів за роботу на практичних

90

100

100

100

Кількість балів за виконання самостійної (домашньої) роботи

25

25

25

25

МК

25

25

25

25

Бали за модуль

149 балів

160 балів

160 балів

160 балів

Підсумковий контроль

ПМК (Залік)

Разом балів за семестр

629 балівНавчально-методична карта дисципліни «Практика усного і писемного мовлення (іспанська мова)»

Разом: 144 годин., практичні заняття – 40 год., поточний модульний контроль – 6 годин,

самостійна робота – 62 год., екзамен – 36 год8 семестр

Модулі

модуль І

модуль ІІ

модуль ІІІ

модуль ІV

Змістові модулі

Змістовий модуль ІІІ.

Змістовий модуль ІV.

Змістовий модуль V.

Практичних занять

(20)

5

5

5

5

Кількість балів за присутність

5

5

5

5

Кількість балів за роботу на практичних

50

50

50

50

Кількість балів за виконання самостійної (домашньої) роботи

30

20

20

20

МК

25

12,5

12,5

25

Бали за модуль

110 балів

87,5 балів

87,5 балів

100 балів

Разом балів за семестр

385 балів

Підсумковий контроль

Екзамен (40 балів)
V. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

Термін

виконання (тижні)

VII семестр

Змістовий модуль І.

Засоби масової інформації.

Тема 1. Радіо – пережиток минулого?

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

І

Тема 2. Телебачення.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

II

Тема 3. Реклама та її вплив.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

III

Тема 5. Інтернет ресурси як джерело новин.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

V

Тема 7. Преса.

Практичне заняття заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

VII

ПМК

тест
VIII

Разом
50
Змістовий модуль ІІ.

Людина і природа.

Тема 1. Світ диких тварин.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

IX

Тема 3. Вплив людини на природу.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

X

Тема 4. Глобальне потепління.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

XIII

Тема 5. Захист навколишнього середовища.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

XIV

Тема 6.  Організації із захисту нав. середовища.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

XV

ПМК

тест
XVI

Разом
50
VIII семестр
Змістовий модуль ІII.


Закон та порядок.

Тема 1. Види злочинів та злочинців.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

I

Тема 2. Реакції у надзвичайних ситуаціях.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

II

Тема 5. Судовий розгляд справ.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

V

ПМК

тест
VI

Разом
30


Змістовий модуль ІV.

У професійному середовищі.

Тема 1. Вибір професії, фактори впливу.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

VII

Тема 2. Пошук роботи, резюме.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

VIII

Тема 3. На співбесіді.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

IX

Тема 5. Ринок праці в Іспанії та Україні.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

XI

ПМК

тест
XI

Разом
40
Змістовий модуль V.

Мистецтво та особливості культурних здобутків Іспанії.

Тема 1. Особливості святкування в Іспанії.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5

XII

Тема 2. Специфіка почуття гумору в Іспанії.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5

XIII

Тема 3. Видатні іспанські письменники.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5х2

XIV

ПМК

тест
XVII

Разом
20

XVII

Разом 120 год. 190 балів

VІ. Система поточного та підсумкового контролю

Навчальні досягнення студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
VІІ семестр

VIІІ семестрп/п


Вид діяльності

Кількість

балів

за одиницю

Кількість

одиниць до розрахунку


Всього

Кількість

балів

за одиницю

Кількість

одиниць до розрахунку


Всього


1.

Відвідування практичних занять

1

39

39

1

20

20

2.

Виконання самостійної роботи

25

4

100

30

3

90

3.

Робота на практичних заняттях

10

39

390

10

20

200

5.

МК

25

4

100

25

3

75
Максимальна кількість балів

629

385
Коефіцієнт розрахунку рейтингових балів

6,29

6,41
Підсумковий контроль

ПМК (залік)

екзамен 40 балів

У процесі оцінювання навчальних досягнень застосовуються такі методи:

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, ессе.

Комп’ютерного контролю: тестові програми.

Методи самоконтролю: умін­ня самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.


Порядок переведення рейтингових показників успішності


Рейтингова оцінка

Оцінка за стобальною шкалою

Значення оцінки

A

90-100

балів


Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь) у межах обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками

B

82-89

балів


Дуже добре ― достатньо високий рівень знань (умінь) у межах обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих помилок

C

75-81

балів


Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок

D

69-74

балів


Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

E

60-68

балів


Достатньо ― мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)

FX

35-59

балів


Незадовільно з можливістю повторного складання ― незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання

F

1-34

балів


Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу ― досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

В навчальному процесі використовуються різноманітні методи. Серед них: • відповідно до джерела інформації: словесні (пояснення, розповіді, бесіди), наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація), практичні (лексичні та граматичні вправи);

 • за логікою передачі та сприйняття інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні;

 • за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі;

 • відповідно до ступеня керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача, самостійна робота студентів, виконання ІНДЗ

VIII. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

 • робоча навчальна програма,

 • навчальні посібники, підручники

 • опорні конспекти практичних занять,

 • роздатковий матеріал, ілюстративні матеріали, аудіо- та відеоматеріали,

 • засоби підсумкового контролю,

 • джерела Інтернет.

 • електронні матеріали із використанням смарт-дошки.

IX. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс. -М.: Высш. шк., 2003.- 428 c.

 2. Виноградов В.С. Сборник упражнений по грамматике испанского языка. -М.: Высш. шк., 2003.- 378 c.

 3. Патрушев А.И. Учебник испанского языка. Практический курс. -М.: Высшая школа, 1994.- 255 c.

 4. Родригес-Данилевская Е.И. Патрушев А.И. Степунина И.Л. Испанский язык. -М.: Высшая школа, 1994.- 406 c.

Додаткова:

 1. Бокшицкая Г.Д. Горохова М.Г. Практический курс испанского языка: продвинутый этап. - М.: Высшая школа, 1985.- 316 c.

 2. Гонсалес-Фернандес А. и др. Самоучитель испанского языка. -М.: Высш. шк., 1999. – 320 c.

 3. Григорьев С.В. Испанский язык. Темы, упрожнения, диалоги. -С.-Петербург: Каро, 2004.- 152 c.

 4. Добкина М.Д. Испанский язык. Деловая поездка за рубеж. -М.: Высшая школа, 1990.- 227 c.

 5. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Испанский язык. -М.: ЧеРо, 2001.- 263 c.

 6. Нуждин Г.А. и др. Учебник современного испанского языка. -М.: Айрис-пресс, 2003.- 451 c.

 7. Нуждин Г.А., Комарова А.И. 75 устных тем по испанскому языку. -М.: Айрис-пресс, 2003.- 253 c.

 8. Lázaro Carreter, F., Lengua Española, Anaya, Madrid, 1995. - 345 págs.

 9. Aragonés, L., Palencia, R., Gramática de uso de español para extranjeros, Ediciones SM, Madrid, 2003. - 159 págs.

 10. Busquets, L., Bonzi, L., Ejercicios gramaticales de espaňol, Verbum, Madrid, 1996.- 316 págs.

 11. Castro, F., Marín, F., Morales, R., Nuevo VEN 2, Edelsa, Madrid, 2003. - 193 págs.

 12. Equipo Prisma, Método de español para extranjeros. Prisma avanza, Edinumen, Madrid, 2008. - 187 págs.

 13. Hernández Mercedes, M.P., Para practicar el Indicativo y el Subjuntivo, Edelsa, Madrid, 2008. - 168 págs.

 14. Sánchez Quintana, N., Clark, D., ELE, Destrezas Integradas, Ediciones SM, Madrid, 1995. - 112 págs

Інтернет ресурси:


http://www.bne.es/ - Національна бібліотека Іспанії.

http://libro.uca.edu/ - Бібліотека ресурсів, присвячених іберійській культурі.

http://www.spain-world.ru/ - Особливо цікаві мапи регіонів Іспанії і докладний опис кожної з них (історія, географія, клімат, кухня, визначні пам'ятки, культура тощо).

http://travelinginspain.com/ - Віртуальний путівник по Іспанії і містах - Кордоба, Ронда, Толедо, Мадрид і Малага. Посилання на ресурси з історії і культури Іспанії.
http://www.hispanidad.sp.ru/ - Іспанський клуб у Санкт-Петербурзі. Розповіді з фотографіями про іспанські міста, про країни Латинської Америки. Давні культури Іспанії (цивілізації Мезоамерики, народи Майі, традиції).
http://www.ice-nut.ru/spain/_spain_general.htm - Загальні відомості про країну, корисні розповіді, мапа Іспанії. Важливі посилання.

http://www.mundiescaparate.com/ingles/pingles.htm - Фотографії міст, районів, визначних пам'яток Іспанії. Можливість панорамного (360 градусів) перегляду.
http://www.souvorova.narod.ru/ - Подорож по Каталонії. Великі іспанці. Архітектура Іспанії. Кухня Іспанії. Фотоальбом. Гімн Іспанії.

http://ru68guit.km.ru/gallery/ - Фотогалереї міст Іспанії - Кордова, Гранада, Севілья з короткими коментарями.


http://www.conquistador.com/spanhistory.html - Коротка історія країни з фотографіями та ілюстраціями. http://www.geocities.com/Athens/Pantheon/6077/spanish.htm - Коротка інформація про саму мову, приклади вимови (транслітерою) і граматика.
http://www.spanisharts.com/reinasofia/reinasofia.htm - Національний музей Іспанії сучасного мистецтва.
http://www.spanisharts.com/prado/prado.htm - Музей Ель-Прадо: історія музею. У онлайновій галереї - Веласкес, Ель Греко, Гойя, Рібера, Мурільо, Босх, Тиціан, Брейгель, Рембрандт та інші.
http://www.clubinternet.com/picasso/ - Офіційний сайт Пікассо, біографія художника, онлайнова виставка.
http://www.dali.dem.ru - Біографія і фотографії Сальвадора Далі, галерея картин. Книги: "Таємне життя", "Щоденник одного генія", сценарій фільму "Андалузький пес".
http://www.red2000.com/spain/flamenco/ - Історія розвитку фламенко: посилання на інші сайти, присвячені фламенко.
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconМолодих учених
Бердянського державного педагогічного університету, заступник головного редактора; Ходикіна І. І. – ст викладач каф загального мовознавства...
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconПрезентація книги платона білецького «апостол україни»
П. О. Білецького про Тараса Шевченка «Апостол України. Життя І творчість Тараса Шевченка». Ініціювали захід кафедра української мови...
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconАнна-Марія Богосвятська Людмила Ковальова
Зарубіжна література 8 клас для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconПерспективний план розвитку кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconПрограма видавничий проект: від задуму до втілення
Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка стартувала сертифікатна програма видавничий проект: від задуму...
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconПрограма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури»
Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана...
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення І телебачення
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconРобоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка