Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програмаСкачати 270,89 Kb.
Дата конвертації04.07.2017
Розмір270,89 Kb.
ТипПрограма


Київський університет імені Бориса Грінченка

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи
________________ О. Б. Жильцов

“______”_______________2016 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Практика усного і писемного мовлення

(іспанська мова)

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська)»

Освітній рівень: перший (бакалаврський)


Інститут філології

2016 – 2017 навчальний рік

Робоча програма Практика усного і писемного мовлення для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська), 2016 року - 19 с.

Розробники: Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології КУ ім. Бориса Грінченка,

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

Протокол від. “14” вересня 2016 року № 2

Завідувач кафедри романської філології

та порівняльно-типологічного мовознавства ________________ (Р. К. Махачашвілі)

Структура програми типова.

Години відповідають навчальному плану.

Заступник директора Інституту філології

з науково-методичної та навчальної роботи _________________ (Л. І. Заяць)

 КУБГ, 2016 рік

Кушнір А.О., 2016 рік

ЗМІСТ

Пояснювальна записка 4

Структура програми навчальної дисципліни 7

І. Опис предмета навчальної дисципліни 7

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни 8

ІІІ. Програма 9Змістовий модуль І 9

Змістовий модуль ІІ 9

Змістовий модуль ІІІ 10

Змістовий модуль ІV 11

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Практика усного

та писемного мовлення (іспанська мова)» 12

V. Карта самостійної роботи студента 14

VI. Система поточного та підсумкового контролю знань 15

VIІ . Методи навчання 16

VIІI. Методичне забезпечення курсу 17

IХ. Рекомендована література 17Пояснювальна записка
Робоча навчальна програма з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова як друга іноземна)» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства на основі освітньо-професійної програми підготовки студентів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент на ІІІ курсі відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Методологічною основою програми є розуміння мови як суспільного феномена, який існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотвірних, лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей. З урахуванням цього програма скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції і передбачає формування мовної системи на основі мовленнєвої діяльності.

Цим завданням підпорядкований підбір учбової і методичної літератури, яка зорієнтована на розвиток комунікативної діяльності мовця і в кінцевому рахунку формує його системні лінгвістичні знання.

Основна мета другого року вивчення іспанської мови — сформувати у студентів такий рівень комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенції в межах визначених програмою тематичних циклів, в результаті якого студенти повинні продемонструвати володіння всіма основними аспектами іспанської мови, як системи, використовуючи набуті знання у мовленнєвій діяльності.
Формування мовної компетенції
Фонетична компетенція

Студенти ІІІ курсу повинні знати основні системні особливості вокалізму, консонантизму, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень, а також правила орфографії.


Лексична компетенція

Лексичний аспект мови опановується в комплексі з іншими її аспектами. Робота над словом передбачає практичне оволодіння лексичними одиницями, необхідними для комунікації у певних сферах людської діяльності.

Мета – сформувати базовий лексичний запас обсягом 3000 слів та словосполучень. Важливе значення має засвоєння тематичної лексики та засобів вираження певної комунікативної інтенції.
Граматична компетенція

Комплексний метод вивчення іноземної мови передбачає поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови. Основним завданням викладання граматики є розвиток у студентів граматичних навичок, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма.

Мета – засвоєння основ нормативної граматики та вміння практично використовувати набуті знання з граматики у всіх формах мовленнєвої діяльності.

Після закінчення ІІІ курсу студенти повинні: • оволодіти основами нормативної граматики;

 • добре знати граматичну термінологію, основні парадигми частин мови, структурні типи простих і складних речень і вміти їх коментувати;

 • граматично правильно оформляти свою усну і письмову мову.Формування мовленнєвої компетенції

Мовленнєва компетенція студентів формується на основі розвитку чотирьох основних видів комунікативних умінь: вміння говорити ти сприймати мову на слух, читання, письмо.
Мовлення

Засвоєння тематичної лексики, засобів вираження структурної організації тексту та лексичних засобів вираження комунікативної інтенції становлять базу для розвитку комунікативних умінь з мовлення.

Студенти ІІІ курсу повинні вміти:


 • адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності;

 • описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, переказати інформацію у непрямій мові;

 • вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.


Аудіювання

Розвиток комунікативних умінь сприйняття на слух проводиться на основі таких типів текстів: • діалог: неформальна розмова, офіційна розмова, телефонна розмова.

 • монолог: оголошення (на вокзалі, в аеропорту тощо), повідомлення (про погоду, ситуацію на дорозі тощо), коментар.

Студенти ІІІ курсу повинні розуміти короткі озвучені аутентичні тексти середньої складності, а також вилучати фактичну інформацію з довгих озвучених діалогічних та монологічних текстів навчального характеру та мати навички відтворення почутої інформації у тестовому форматі.
Читання

Однією з найважливіших функцій читання при вивченні другої іноземної мови є розвиток навичок розуміння тексту та його тлумачення.


Студенти ІІІ курсу повинні:
 • вміти читати і розуміти основну і детальну інформацію аутентичних текстів різного типу;
 • мати досвід сприймання адаптованих, скорочених та нескладних оригінальних текстів різного типу загальним обсягом 500 лексичних одиниць, розташованих за наростанням рівня складності.


Письмо

Письмо є постійною складовою усього навчального процесу, оскільки письмова комунікація має свою специфіку і потребує спеціальної підготовки.

Мета – розвиток репродуктивних і продуктивних навичок з письма.


 • Репродуктивні вміння: орфографічно правильно писати слова, що належать до активної лексики даного рівня; писати диктант відповідної складності обсягом до 1000 знаків; виконувати різні типи тренувальних завдань з метою автоматизації навичок граматичних трансформацій;

 • Продуктивні вміння: писати особистий лист відповідно до тематики курсу обсягом не менше 100 слів; складати листівки, привітання, запрошення; писати біографію (коротку, детальну).


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКурс:Напрям,

спеціальність,

освітній рівень


Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

12 кредитів

V семестр – 6

VI семестр – 6

Змістові модулі:

4 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години): 432 години

216 години

(V семестр)

216 години

(VI семестр)


Тижневих годин:

6 годинШифр та

назва галузі знань0203 «Гуманітарні науки»
Шифр та назва напряму:

60.020303 Філологія (мова і література іспанська)

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"бакалавр"
Нормативна
Рік підготовки: 3.
Семестр: V, VI.
Практичні заняття: 192 год.

V семестр – 90 год.

VI семестр – 102 год.
Модульний контроль: 18 год.

V семестр – 8 год.

VI семестр – 10 год.
Самостійна робота: 186 год.

V семестр – 118 год.

VІ семестр - 68 год.
Вид контролю:

І семестр – Залік

ІІ семестр – Екзамен (36 годин)
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість годин, відведених на:

Тема

Разом

Практичні заняття

Консультації

Самостійну роботу

Екзамен та поточний контроль

V семестр

Змістовий модуль І.

Тема № 1. Подорож рідною країною та за кордон. Види транспорту.

Тема № 2. Готель. Бронювання номеру у готелі.

Модульний контроль № 1-2.

24

20
30
30


4


Змістовий модуль ІІ.

Тема № 3. Покупки, магазини. Платіжні засоби та ціни.

Тема № 4. Зв'язок: пошта, телефон, інтернет, написання листів.

Модульний контроль № 3-4.
24

22
30
28


4


ПМК ( залік )

Усього за семестр

216


90
118


8


семестр

Змістовий модуль ІІІ.

Тема № 5.У ресторані. Іспанська гастрономія.

Тема № 6. Візит до лікаря. Спорт і здоров'я.

Модульний контроль №1-2.

24

24
10

204


Змістовий модуль IV.

Тема № 7. Іспанія. Основна інформація про країну. Іспанське суспільство.

Тема № 8. Орієнтація в місті. Найбільші міста Іспанії. Мадрид.

Модульний контроль № 3-5.

30
24

24
14


6Іспит

Усього за семестр

216


102

68

36

46


Усього годин :

432

192186

18/36

ІІІ. ПРОГРАМА

I семестр

Змістовий модуль І

Тема 1. Подорожі за кордон. Види транспорту. Підготовка до подорожі.
Objetivos lingüísticos:

Hablar de viajes, medios de trasporte, tipos de billetes y documentos necesarios para viajar al extranjero. Ventajas y desventajas de viajar en tren, avion, barco y coche. Expresar planes e intenciones. Hablar de acontecimientos pasados.


Objetivos gramaticales:

Tiempos verbales del Modo Indicativo (repaso y sistematización). Pretérito Pluscumplecto de Indicativo, su formación y uso. Voz pasiva.Objetivos socioculturales:

Agencias de viajes, embajadas, taquillas de billetes, RENFE (red nacional de ferrocarriles españoles).
Тема 2. Готель. Бронювання номеру у готелі.
Objetivos lingüísticos:

Hablar de hoteles y habitaciones de hoteles. Diferentes lugares donde puede descansar un viajero. Expresar deseo, hipótesis.


Objetivos gramaticales:

Potencial Simple y Potencial compuesto: formacion, casos de uso, difrencias en sentido. Estilo indirecto, concordancia de los tiempos.Objetivos socioculturales:

Tipos de hoteles y viviendas para los turistas en España.


Змістовий модуль ІI

Тема 3. В ресторані. Іспанська гастрономія.
Objetivos lingüísticos:

Hablar de la cocina típica española, de platos típicos y sus ingredientes. Comportamiento y conversación en un restaurante. Expresar deseo, mandato.Objetivos gramaticales:

Modo Imperativo: imperativo positivo y negativo (formación y uso).


Objetivos socioculturales:

Bares y restaurantes en España. La dieta mediterránea. La riqueza y variedad de la gastronomía española.


Тема 4. Візит до лікаря.
Objetivos lingüísticos:

Hablar de la salud y las enfermedades. Preguntar cómo se encuentra una persona. Expresar malestar. Dar consejos, instrucciones para que el enfermo se mejore.

Expresar obligación. Ofrecer ayuda.
Objetivos gramaticales:

Modo imperativo y pronombres de complemento directo e indirecto. Modo Imperativo en el estilo indirecto.


Objetivos socioculturales:

El sistema sanitario de España.II семестр

Змістовий модуль ІII

Тема 5. Зв'язок: пошта, телефон, інтернет, написання листів.
Objetivos lingüísticos:

Hablar de medios de comunicación, teléfono, internet, correo electrónico. Escribir cartas privadas. Pedir / prohibir algo. Expresar órdenes. Dar consejos.


Objetivos gramaticales:

Modo Subjuntivo. Presente de Subjuntivo, Pretérito Perfecto de subjuntivo: formación, casos de uso.Objetivos socioculturales:

Las peculiaridades de la telefonía móvil en España. El lenguaje de internet. Las características de cartas electrónicas.Тема 6. Покупки. Платіжні засоби та ціни.
Objetivos lingüísticos:

Hablar de compras y tiendas, tipos de materiales, tallas, cantidades y precios. Contrastar y corregir afirmaciones. Expresar y pedir opinión.Objetivos gramaticales:

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo (formación y empleo). Concordancia de los tiempos del Modo Subjutivo en las oraciones subordinadas.Objetivos socioculturales:

Tipos de tiendas en España. Sus horarios. Rebajas.


містовий модуль ІV

Тема 7. Іспанія. Основна інформація про країну. Іспанське суспільство.
Objetivos lingüísticos:

Hablar sobre España, su posición geográfica, clima, economía y gobierno. Expresar condiciones posibles e imposibles (oraciones condicionales de 1-ro y 2-do tipo).


Objetivos gramaticales:

Pluscuamperfecto de Subjuntivo (formación y uso). Las oraciones condicionales del 3-r tipo.Objetivos socioculturales:

La situación geográfica de España. La economía de España, su estructura administrativa. El gobierno y el sistema político de España.


Тема 8. Орієнтація в місті. Найбільші міста Іспанії. Мадрид.

Objetivos lingüísticos:

Hablar sobre Madrid, la capital de España. Barcelona, Toledo, Bilbao y otras grandes ciudades de España. Como orientarse en la ciudad. El transporte público, diferentes barrios de la ciudad.Objetivos gramaticales:

Diferencias principales entre uso de Modo Indicativo y Modo Subjuntivo. Oraciones independientes.


Objetivos socioculturales:

Los museos famosos de Madrid y Barcelona. Atracciones turísticas en diferentes ciudades de España.ІV. Навчально-методична карта дисципліни " Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова)"

V семестрРазом: 216 год., практичні – 90 год., поточний модульний контроль – 8 годин,

самостійна робота – 118 год., семестровий контроль - залікМодулі

модуль І

модуль ІІ

модуль ІII

модуль IV

Змістові модулі

Змістовий модуль І.

Змістовий модуль ІІ.

Практичних занять

(45)

12

10

12

11

Кількість балів за присутність

12

10

12

11

Кількість балів за роботу на практичних

120

100

120

110

Кількість балів за виконання самостійної (домашньої) роботи

30

30

30

30

МК

25

25

25

25

Бали за модуль

187 балів

165 балів

187 балів

176 балів

Підсумковий контроль

ПМК (Залік)

Разом балів за семестр

715 балів
VІ семестр

Разом: 216год., практичні – 102 год., поточний модульний контроль – 10 годин,

самостійна робота – 68 год., семестровий контроль - іспитМодулі

модуль І

модуль ІІ

модуль ІII

модуль IV

модуль V

Змістові модулі

Змістовий модуль ІІІ.

Змістовий модуль ІV.

Практичних занять

(51)

12

12

8

7

12

Кількість балів за присутність

12

12

8

7

12

Кількість балів за роботу на практичних

120

120

80

70

120

Кількість балів за виконання самостійної (домашньої) роботи

25

25

25

25

25

МК

25

25

25

25

25

Бали за модуль

182 бали

182 бали

138 балів

127 балів

182 бали

Разом балів за семестр

811 балів

Підсумковий контроль

Екзамен (40 балів)
V. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Змістовий модуль та теми курсу


Академічний контроль


Бали

Термін

виконання (тижні)

V семестр

Змістовий модуль І.

Тема 1. Подорож рідною країною та за кордон. Види транспорту.


Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5x6

І-ІІІ

Тема 2. Готель. Бронювання номеру у готелі.


Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5x6

IV-VII

ПМК

тест
VIII

Разом
60
Змістовий модуль ІІ.

Тема 3. Покупки, магазини. Платіжні засоби та ціни.


Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5x6

IX-XII

Тема 4. Зв'язок: пошта, телефон, інтернет, написання листів.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5x6

XII-XV

ПМК

тест
XVI

Разом
60
VI семестр
Змістовий модуль ІII.


Тема 5. У ресторані. Іспанська гастрономія.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5x5

І-ІІІ

Тема 6. Візит до лікаря. Спорт і здоров'я.


Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5x5

IV-VII

ПМК

тест
VIII

Разом
50Змістовий модуль ІV.

Тема 7. Іспанія. Основна інформація про країну. Іспанське суспільство.


Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5x10

IX-XII

Тема 8. Орієнтація в місті. Найбільші міста Іспанії. Мадрид.

Практичне заняття: виконання лексико-граматичних вправ, переказ прочитаного.

5x5

XII-XV

ПМК

тест
XVI

Разом
75
Разом 186 год. 245 балів


VІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І РІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Навчальні досягнення студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.


Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
VІІ семестр

VIІІ семестрп/п


Вид діяльності

Кількість

балів

за одиницю

Кількість

одиниць до розрахунку


Всього

Кількість

балів

за одиницю

Кількість

одиниць до розрахунку


Всього


1.

Відвідування практичних занять

1

45

45

1

51

51

2.

Виконання самостійної роботи

5

24

120

5

25

125

3.

Робота на практичних заняттях

10

45

450

10

51

510

5.

МК

25

4

100

25

5

125
Максимальна кількість балів

715

811
Коефіцієнт розрахунку рейтингових балів

7,15

13,51
Підсумковий контроль

ПМК (залік)

екзамен 40 балів

У процесі оцінювання навчальних досягнень застосовуються такі методи:

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, ессе.

Комп’ютерного контролю: тестові програми.

Методи самоконтролю: умін­ня самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки.
Порядок переведення рейтингових показників успішності


Рейтингова оцінка

Оцінка за стобальною шкалою

Значення оцінки

A

90-100

балів


Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь) у межах обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками

B

82-89

балів


Дуже добре ― достатньо високий рівень знань (умінь) у межах обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих помилок

C

75-81

балів


Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок

D

69-74

балів


Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

E

60-68

балів


Достатньо ― мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)

FX

35-59

балів


Незадовільно з можливістю повторного складання ― незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання

F

1-34

балів


Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу ― досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни


VIІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

В навчальному процесі використовуються різноманітні методи. Серед них:

 • відповідно до джерела інформації: словесні (пояснення, розповіді, бесіди), наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація), практичні (лексичні та граматичні вправи);

 • за логікою передачі та сприйняття інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні;

 • за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі;

 • відповідно до ступеня керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача, самостійна робота студентів.


VIІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 • навчальні посібники;

 • робоча навчальна програма;

 • збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

 • засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового контролю);

 • aудіокурси: “Sueña”, “Español en 30 días”, “VEN”, “Prisma”;

 • відеокурси: “Mira, mira”, “Español Extra”;

 • програмно-методичні розробки для SMART-дошки.ІX. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література:

 1. Родригес-Данилевская Е.И., Патрушев А.И., Степунина И.Л. Испанский язык. - М.:Высшая школа, 1994.- 406 c.

 2. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс. - М.: Высш. шк., 2003.- 428 c.

 3. Виноградов В.С. Сборник упражнений по грамматике испанского языка.- М.: Высш. шк., 2003.- 378 c.

Додаткова література:


 1. Борисенко И.И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями. -М.: Высш. шк., 2003.- 240 с.

 2. Гонсалес-Фернандес А. и др. Самоучитель испанского языка. -М.: Высш. шк., 1999. – 320 c.

 3. Григорьев С.В. Испанский язык. Темы, упражнения, диалоги. -С.-Петербург: Каро, 2004.- 152 c.

 4. Нуждин Г.А. и др. Учебник современного испанского языка.- М.: Айрис-пресс, 2003.- 451 c.

 5. Нуждин Г.А., Комарова А.И. 75 устных тем по испанскому языку.- М.: Айрис-пресс, 2003.- 253 c.

 6. Lázaro Carreter, F., Lengua Española, Anaya, Madrid, 1995. - 345 págs.

 7. Aragonés, L., Palencia, R., Gramática de uso de español para extranjeros, Ediciones SM, Madrid, 2003. - 159 págs.

 8. Busquets, L., Bonzi, L., Ejercicios gramaticales de espaňol, Verbum, Madrid, 1996.- 316 págs.

 9. Castro, F., Marín, F., Morales, R., Nuevo VEN 1, Edelsa, Madrid, 2003. - 193 págs.

 10. Equipo Prisma, Método de español para extranjeros. Prisma, Edinumen, Madrid, 2008. - 187 págs.

 11. Hernández Mercedes, M.P., Para practicar el Indicativo y el Subjuntivo, Edelsa, Madrid, 2008. - 168 págs.

 12. Sánchez Quintana, N., Clark, D., ELE, Destrezas Integradas, Ediciones SM, Madrid, 1995. - 112 págs.Електронні ресурси:

 1. http://www.bne.es/ - Національна бібліотека Іспанії.

 2. http://libro.uca.edu/ - Бібліотека ресурсів, присвячених іберійській культурі.

 3. http://www.spain-world.ru/ - Особливо цікаві мапи регіонів Іспанії і докладний опис кожної з них (історія, географія, клімат, кухня, визначні пам'ятки, культура тощо).

 4.  http://travelinginspain.com/ - Віртуальний путівник по Іспанії і містах - Кордоба, Ронда, Толедо, Мадрид і Малага. Посилання на ресурси з історії і культури Іспанії.

 5. http://www.hispanidad.sp.ru/ - Іспанський клуб у Санкт-Петербурзі. Розповіді з фотографіями про іспанські міста, про країни Латинської Америки. Давні культури Іспанії (цивілізації Мезоамерики, народи Майі, традиції).

 6.  http://www.ice-nut.ru/spain/_spain_general.htm - Загальні відомості про країну, корисні розповіді, мапа Іспанії. Важливі посилання.

 7.  http://www.mundiescaparate.com/ingles/pingles.htm - Фотографії міст, районів, визначних пам'яток Іспанії. Можливість панорамного (360 градусів) перегляду.

 8. http://www.souvorova.narod.ru/ - Подорож по Каталонії. Великі іспанці. Архітектура Іспанії. Кухня Іспанії. Фотоальбом. Гімн Іспанії.

 9. http://ru68guit.km.ru/gallery/ - Фотогалереї міст Іспанії - Кордова, Гранада, Севілья з короткими коментарями.

 10.  http://www.conquistador.com/spanhistory.html - Коротка історія країни з фотографіями та ілюстраціями.

 11. http://www.geocities.com/Athens/Pantheon/6077/spanish.htm - Коротка інформація про саму мову, приклади вимови (транслітерою) і граматика.   

 12. http://www.spanisharts.com/reinasofia/reinasofia.htm - Національний музей Іспанії сучасного мистецтва.   

 13. http://www.spanisharts.com/prado/prado.htm - Музей Ель-Прадо: історія музею. У онлайновій галереї - Веласкес, Ель Греко, Гойя, Рібера, Мурільо, Босх, Тиціан, Брейгель, Рембрандт та інші.       

 14. http://www.clubinternet.com/picasso/ - Офіційний сайт Пікассо, біографія художника, онлайнова виставка.       

 15. http://www.dali.dem.ru - Біографія і фотографії Сальвадора Далі, галерея картин. Книги: "Таємне життя", "Щоденник одного генія", сценарій фільму "Андалузький пес".       

 16. http://www.red2000.com/spain/flamenco/ - Історія розвитку фламенко: посилання на інші сайти, присвячені фламенко.

 17. http://www.cervantesvirtual.com/ - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 18. http://ebiblioteca.org/ - Enlace de bibliotecas digitales

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconМолодих учених
Бердянського державного педагогічного університету, заступник головного редактора; Ходикіна І. І. – ст викладач каф загального мовознавства...
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconПрезентація книги платона білецького «апостол україни»
П. О. Білецького про Тараса Шевченка «Апостол України. Життя І творчість Тараса Шевченка». Ініціювали захід кафедра української мови...
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconАнна-Марія Богосвятська Людмила Ковальова
Зарубіжна література 8 клас для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconПерспективний план розвитку кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconПрограма видавничий проект: від задуму до втілення
Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка стартувала сертифікатна програма видавничий проект: від задуму...
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconПрограма курсу за вибором «Письменники-лауреати Шевченківської премії золотий фонд української літератури»
Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана...
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення І телебачення
Кушнір Анна Олегівна викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології ку ім. Бориса Грінченка, робоча програма iconРобоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка