К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентівСторінка41/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3.01 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   66

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ФОРМИ СЛІПОЇ КИШКИ І ЧЕРВОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА ЛЮДИНИ ДО ТА ПІСЛЯ АПЕНДЕКТОМІЇ

Виконавець: Скрипник Р.І. – студ. І курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: викладач кафедри анатомії людини Гринь В.Г.

Кафедра анатомії людини
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Наш інтерес до цього питання продиктований тими аспектами, які з одного боку відносяться до загальної теоретичної проблеми про індивідуальну мінливість форми внутрішніх органів в межах фізіологічної норми, а з іншої – до з'ясування можливої залежності між певною формою сліпої кишки і апендикса, а також вивченні зміни форми сліпої кишки після хірургічного видалення апендикса, який є найбільш маловивченим у цьому напрямку.

Внесена ясність у питання про закономірності індивідуальної варіабельності сліпої кишки й апендикса і установлено, що втрата його при апендектомії не призводить до помітних морфологічних змін сліпої кишки. Метричний аналіз препаратів сліпої кишки з інтактним апендиксом дозволяє твердити, що між основними показниками форми і розмірів сліпої кишки й апендикса пряма залежність відсутня.

Мета дослідження. Встановити характер варіабельності зовнішніх особливостей форми сліпої кишки і апендикса та провести порівняльний аналіз між індивідуальною різноманітністю форм сліпої кишки з інтактним апендиксом та після апендектомії.

Методи та результати досліджень. Для дослідження слугували препарати сліпої кишки разом з інтактним апендиксом людей (жінок – 5, чоловіків – 10 у віці від 40 до 90 років), а також аналогічні препарати після апендектомії (жінок – 3; чоловіків – 9 у віці від 57 до 85 років). Спочатку проводили фіксацію препаратів у 10% розчині формаліну, після чого виконано анатомічне препарування і морфометрія, документація шляхом фотографування цифровою фотоприставкою. Отримували ізольовані препарати апендикса, які розкладали в певному порядку на поверхні міліметрівки та фотографували. Визначальними ознаками форми і метричних показників сліпої кишки до та після апендектомії служили: 1 – зовнішня форма; 2 – усереднена ширина; 3 – глибина. Для характеристики апендикса використовували наступні показники: 1 – форму зігнутості; 2 – довжину в її випрямленому стані; 3 – товщину в основі, середній і апікальній частинах відростка; 4 – ступінь конусності.

Отже, при аналізі візуальних і метричних показників сліпої кишки виділені: 4 форми зовнішнього вигляду (напівсферична, куполоподібна, вузькоконічна і сплощена), серед яких частіше зустрічається друга й рідше – четверта; 3 форми за шириною (вузькі, середньої ширини і широкі); 3 форми за глибиною (мілкодонні, средньодонні та глибокодонні). Відповідно до аналогічних показників апендикса виділені: 2 форми за ступенем асиметричності зв'язку зі сліпою кишкою (центроапікальна й ексцентрична); 3 форми за довжиною (довгі, середньої довжини і короткі); 5 форм за ступенем звивистості (S-подібна, дугоподібна, спіралеподібна, гачкоподібна і випрямлена); 3 форми за товщиною (тонкі, середньої товщини і товсті); 2 форми за ступенем конусності (воронкоподібна і трубчаста).

Таким чином, за результатами аналізу індивідуальної варіабельності сліпої кишки після апендектомії в порівнянні з аналогічними показниками в нормі не вдається чітко виявити однозначно явних розходжень. Однак, серед апендектомованих препаратів у відносному значенні переважають напівсферична, средньодонна і широка форми. Крім того, якщо насправді є якийсь зв'язок між апендектомією і формою сліпої кишки, то нині ми ще не в праві робити висновок про те, що зміни, що відмічаються, її безпосередньо пов'язані з апендектомією.МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЯЗИКА ЩУРІВ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ

Виконавці: Сухачов Д.П. – студ. І курсу стомат. ф-ту

Науковий керівник:: д.мед.н., проф. Єрошенко Г.А.

Кафедра гістології, цитології та ембріології
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Ндзвичайно актуальною в наш час є проблема уражень слизової оболонки порожнини рота (СОПР), в тому числі слизової язика, при патології внутрішніх органів і систем організму Здавна СОПР вважалася дзеркалом стану здоров'я організму. Практично немає загально соматичної патології, що вже розвинулась, яка в тій чи іншій формі або ступені не позначилась би на стані покривних структур – шкіри та СОПР. Таким чином, знання про особливості уражень слизової оболонки порожнини рота і язика зокрема необхідно лікарям будь-якої спеціальності і, перш за все, стоматологам. В останні десятиріччя підвищився негативний вплив екологічно несприятливих факторів на організм і функціональну активність органів та систем людини, що веде до порушення їх морфофункціонального стану. Такі антигени, як пилок, віруси або бактерії, можуть проникати через покриті слизом епітеліальні вистилки різних трубчастих органів організму, що сполучаються із зовнішнім світом, зокрема через слизові оболонки дихального, травного і сечостатевого трактів.

На сучасному етапі набуло практичного значення використання кріоконсервованих тканин для лікування пацієнтів, однак залишаються недостатньо вивченими гістофункціональні особливості впливу трансплантації кріоконсервованої плаценти на органи ротової порожнини, зокрема слизової оболонки язика.

Неми вперше одержана комплексна характеристика будови слизової оболонки язика при введенні кріоконсервованої плаценти в ранні і віддалені терміни після трансплантації.

Метою нашого дослідження було встановлення структурної організації слизової оболонки спинки язика в нормі та при підшкірній трансплантації кріоконсервованої плаценти (ККП).

Методи дослідженнягістологічний, метод серійних напівтонких зрізів, гістохімічний, морфометричний метод - для визначення кількісних параметрів, методи варіаційної статистики, електронномікроскопічний метод.

У результаті проведеного експерименту нами бало встановлено, що структура слизової оболонки спинки язика щурів інтактної групи відповідає загальним принципам будови слизової оболонки дорсальної поверхні язика людини. Вона складається із власної пластинки, яка зовні вкрита епітеліальною.

Введення щурам ККП викликає зміни в усіх структурних компонентах слизової оболонки спинки язика. Реакція епітеліальної пластинки проявляється посиленням проліферативних процесів у базальних шарах, розширенням міжклітинних проміжків у шипуватому і зернистому, розпушенням і десквамацією рогових лусочок. Висота сполучнотканинних сосочків достовірно зменшується у порівнянні з інтактною групою (41,34±0,40 мкм при р<0,05). Встановлено, що у власній пластинці слизової оболонки спинки язика щурів при підшкірній трансплантації ККП у ранні терміни експерименту виявляється набряк міжклітинної речовини і розширення ємнісної ланки гемомікроциркуляторного русла (до 17,0±0,24 мкм при р<0,05). У власній пластинці визначаються реактивні зміни у вигляді збільшення середньої кількості клітин лейкоцитарного ряду і мастоцитів (лімфоцити – 1,20±0,19; макрофаги – 3,00±0,16; плазмоцити – 2,80±0,22; мастоцити – 2,00±0,14 при р<0,05). Наявність у кріоконсервованій плаценті біологічно активних речовин сприяє швидкій реалізації імунної відповіді і відновленню морфофункціонального стану слизової оболонки спинки язика до 7 доби спостереження.

Нами було встановлено, що введення кріоконсервованої плацентарної тканини супроводжується стимуляцією місцевих механізмів системи імунного захисту, особливо в слизовій оболонці спеціалізованого типу

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка