К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентівСторінка47/66
Дата конвертації09.03.2018
Розмір3.01 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   66

ХРИСТИЯНСТВО ТА РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Виконавці: Походенко О.І.,Чередник Є.С.,Шевченко В.В.- студ.II курсу мед.ф-ту

Науковий керівник :Кустарьова Л.П.

Кафедра філософії,суспільних наук ,українознавства та української мови
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» м.Полтава

Icторiя світової культури переконливо доводить, що на­цiональнi культури icнують не автономно, а впливають одна на одну, взаємодiючи i взаємозбагачуючись. На процесi куль­турного взаєморозвитку досить суттєво позначається вплив релiгii.Ця закономiрнicть знаходить пiдтвердження в iстоpii

культури схiднослов'янських народiв.

Первiсна мiфологiя була досить важливим iдейно-свiтог­лядним матерiалом, на який у своєму розвитку могли спиратися форми суспiльної cвідомостіi. Мiфологiчнi уявлення i пiсля прийняття християнства залишались важливим фактором духовного життя суспiльства. За допомогою мiфiв люди намагалися з'ясувати проблеми походження cвiтy, життя та смерті, добра i зла, краси, долi людини. Мiфологiчнi образи, вiрування стимулювали розвиток фантазії народу i сприяли культивуванню героiчного епосу, календарно-обрядової поезii. З часом мiфологiчнi образи втрачають реальну основу i сприймаються творцями фольклору як художнi образи i символи, в яких народ втiлював свої уявлення про красу, добро, ставлення до навколишньої дiйсностi. Писемнi пам'ятки схiдних слов'ян не тiльки зафiксували розвинену мiфологiчну традицiю Киiвської Pyci, але й caмi значно збагатилися за рахунок цiєї традиції, стали їїi органiчним продовженням. Згодом мiфологiя стала тiєю основою, з якоi витворилася жанрова система фольклору – казки, легенди, обряди.

Аналіз давньоруського фольклору переконливо свідчить, що практично всім його різноманітним формам притаманне естетичне світосприйняття. Було б перебільшенням вважати, що фольклор мав задовольняти лише естетичні потреби, у фольклорі знайшли відображення не лише естетичні ідеали народу, а й релігійні, філософські, морально-етичні уявлення, а також психологія, дидактика – тобто все, чим жив він, що бажав передати нащадкам. Навіть норми звичаєвого права фіксувалися в усній формі, запам`ятовувалися і відтворювалися.

В культовій архітектурі, монументальному живопису, іконопису, книжковій мініатюрі, мозаїці Київська Русь, спираючись на візантійські та елліністичні традиції, пішла шляхом створення творів великого естетичного значення. Високий рівень києворуського мистецтва за свідчується тим, що воно вийшло далеко за межі своїх земель. Художня культура Київської Русі стала тією основою, на якій формувалась і розвивалась естетично думка України.

Icторико-фiлософськi та естетичнi стадії культури Київської Pyci далекi вiд свого завершення.Було б передчасно робити остаточнi висновки стосовно загальних типологiчних рис i особливостей естетичної дiяльностi. Однак, окресливши тенденції естетичної традицiї, що зароджувалась в тi часи, можна видiлити такі її xapaктерні ознаки: єднicть етичного i естетичного, духовнiсть та пiднесенiсть, соборність, ка­нонiчнicть. Bci цi ознаки значно пов'язанi iз вiзантiйською

культурою. Але в культурi Київської Pyci вони набувають конкретного змiсту, переплiтаються з дохристиянськими традицiями. В резулыатi виникає самобутня система худож­ньо-естетичного освоєння світу.

Остарбайтери – раби Рейху: до 70-річчя насильницького вивезення української молоді до Німеччини

Виконавець: Тимошенко А.В.– студ. I курсу мед. ф-ту

Науковий керівник: доцент Ставицька Н.П.

Кафедра філософії і суспільних наук
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава

Наукове дослідження проведене відповідно до плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року № 524-р, у зв’язку з 70-ми роковинами початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни.

Причиною масового вивезення працездатних людей до Німеччини в трудове рабство став зрив «блискавичної війни» восени 1941, необхідність проводити позиційні бойові дії та мобілізовувати все більше німецьких селян і робітників до армії. Це змусило А. Гітлера частково змінити свої плани й піти на використання трудових ресурсів з окупованих східних територій в економічних інтересах Третього Рейху. Раніше нацистське керівництво розробляло схеми тільки масового винищення мільйонів місцевих мешканців (генеральний план «Ост») та німецької колонізації захоплених радянських земель. Не відмовляючись від планів знищення українського, російського, білоруського та інших народів СРСР, Гітлер вирішив у небачених масштабах використати рабську силу в економіці країни.

З окупованої України масове вивезення на примусові роботи розпочалося з голодної зими 1942 року. Запроваджена нацистами система з обіцянок, соціального тиску і брутального терору дала їм змогу впродовж 1942 року депортувати з окупованих східних територій понад 1 млн цивільних робітників, більшість із яких (714 тис.) були вихідцями з України.

Упродовж Другої світової війни на території нацистської Німеччини та на окупованих Рейхом землях працювало приблизно 13,5 млн чоловіків, жінок та дітей із 26 країн Європи. За 1941-1944 роки загальна кількість остарбайтерів становила 2,8 млн чоловік, у тому числі 2,2 млн українців.


ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПИСЬМА НА РОЗВИТОК АНАТОМІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ

Виконавець: Шишлевський А.С. – студ. I курсу стомат. ф-ту

Науковий керівник: канд. філос. наук., викл. - Зінченко Н. О.

Науковий консультант: старш. викл. Свінцицька Н. Л.
Кафедра філософії і суспільних наук
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава

Тема даної пошуково-дослідницької роботи обрана завдяки інтересу до розвитку анатомічно-функціональних здібностей (АФЗ) людини, а зокрема її верхніх кінцівок, та історії використання засобів письма та малювання: ручки, олівці, пера, пензлі тощо. Адже в наш час швидко розвиваються Інформаційні Технології (ІТ), що значно зменшує популярність використання «звичайних» засобів для письма, і тим самим вносять певні зміни у розвиток верхніх кінцівок людини. Дана тема цікава і актуальна в наш час, і була обрана не випадково.

Актуальність роботи зумовлюється тим, що вона описує і показує, як впливають звичні для дорослого покоління засоби для письма на психічний і фізичний розвиток особистості, а тому ця робота може бути використана на практичних заняттях, семінарах, лекціях, самостійного опрацювання як допоміжний матеріал, який дозволить студентам знайти у ній щось цікаве та корисне для себе.

Метою нашої роботи є завдання дізнатися та показати на прикладах, як саме засоби для письма впливають на АФЗ людини і який позитивний вплив вони здійснюють на людину. Для досягнення поставленої мети було знайдено цікаву інформацію про АФЗ верхніх кінцівок людини, наведено багато доцільних прикладів, щодо позитивного використання звичних засобів для письма, підтверджено факт інтенсивного впровадження ІТ, а саме заміні звичного для нас способу письма на «новий» - комп’ютерний набір тексту тощо. Зумовлюючись поставленими завданнями, у роботі були використані такі методи дослідження: порівняльний, візуалізації (наочне підтвердження певних фактів), комплексний, історичний, соціальний (анкетування) тощо.

Об’єктом пошукової роботи є безпосередньо вплив засобів для письма на розвиток АФЗ верхніх кінцівок людини. А ось предметом даної дослідницької роботи виступає аналіз розвитку АФЗ верхніх кінцівок людини.

Структура роботи визначена особливостями об’єкта дослідження, а також поставленою метою та завданнями. Вона містить вступ, розділ 1 («Засоби для письма»), розділ 2 («Анатомічно-функціональні здібності верхніх кінцівок людини»), розділ 3 («Позитивний вплив засобів для письма на розвиток АФЗ верхніх кінцівок людини»), висновки, список використаної літератури та додатки.

В результаті проведеного дослідження зроблено такі висновки:

1) вплив засобів для письма на функціональні здібності людини позначається на розвитку та тренуванні певних м’язів верхніх кінцівок людини, що у свою чергу розвиває моторику, здатність краще володіти верхньою кінцівкою, що є дуже важливим для людей, в першу чергу тих, які працюють лікарями (стоматологами, хірургами, нейрохірургами тощо);

2) розвиток ІТ помітно витісняє звичні для нас засоби для письма, малювання тощо як в школах, ліцеях, ВНЗ, так і в дитячих садках, тим самим скеровує розвиток культури і способу «життя» Нового покоління у зовсім нове русло;

3) Людина — істота соціальна. А тому, можливо, цей перехід від звичного до інформаційного суспільства – тільки один з кроків, який удосконалить людину як біологічний вид і піднесе її на сходинку вище у сучасному еволюційному процесі.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   66

Схожі:

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПро роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма вступного іспиту з німецької мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconАтаманенко А. Є. доктор історичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Науоа

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана...
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconШульц Роман Володимирович, декан факультету геоінформаційних систем І управління територіями Київського національного університету будівництва І архітектури, д т. н., професор

К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconПрограма 5 квітня 2013 р. Організаційний комітет
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconV науково-технічної конференції «інформаційні моделі, системи та технології»
Співголова: Баран Ігор Олегович – канд техн наук, доцент, декан факультету фіс
К.Є.Іщейкін декан факультету підготовки іноземних студентів iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка