Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник


ТЕМА 9. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИСторінка5/9
Дата конвертації04.05.2017
Розмір1,86 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕМА 9. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Практичне заняття № 1 . Загальне поняття про діяльність

людини

План

1.Поняття діяльності у психології.

2.Фактори ефективності діяльності.

3.Структура діяльності.

4.Знання, уміння, навички.
Основні теоретичні відомості

Діяльність є необхідною умовою формування особистості і в той же час залежить від рівня розвитку особистості, яка виступає суб’єктом цієї діяльності.

У загальному розумінні під діяльністю розуміють активність живого організму, яка спрямована на задоволення потреб та регульована свідомою метою.

Як кінцевий результат діяльності виступає мета, яка може являти собою реальний предмет, певні знання, уміння, навички, творчий результат.

Збудником до діяльності виступає мотив. Саме мотив надає діяльності певну специфіку у виборі засобів та способів досягнення мети. Мотивами можуть бути різні потреби, інтереси, установки, звички, емоційні стани. Діяльність різноманітна, різноманітні й мотиви.

Мета й мотив не одне й те ж, хоча мотив і мета можуть співпадати.

Діяльність має складну структуру. Виділяють кілька рівнів: дії, операції, психофізіологічні функції.

Дії – процес, націлений на реалізацію мети, це свідомий акт у вигляді постановки та утримання мети; одночасно й акт поведінки зовнішньої дії, пов’язаний зі свідомістю; через поняття «дії» стверджується принцип активності; дії можуть бути зовнішні (предметні) та внутрішні (розумові)

Складні рухи складаються з простих: взяти (підняти), перемістити, опустити. Розрізняють предметні (зовнішні) та внутрішні (розумові) дії. Предметні дії спрямовані на оволодіння предметами, контакти з людьми, з тваринами, рослинами. Розумові дії проявляються у сприйманні, діяльності мислення, пам’яті та ін. Розумові (внутрішні) дії виникають на основі зовнішніх (предметних). За своїм походженням внутрішня діяльність похідна від зовнішньої.

Операції – кожна дія складається з системи рухів або операцій. Операції характеризують часткову сторону виконання дії, вони мало усвідомлюються. Операції можуть виникати у результаті адаптації, безпосереднього наслідування або шляхом автоматизації дій.

На рівні психофізичних функцій створюється фізіологічне забезпечення процесу діяльності.

Вчені, які розробляли теорію діяльності: О.М.Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн та ін.

Виділяють і інші структурні елементи діяльності: уміння, навички, звички.

прямая соединительная линия 55прямая соединительная линия 56 Діяльність

Мотив Метапрямая соединительная линия 52прямая соединительная линия 53прямая соединительная линия 54

Дії


прямая соединительная линия 49прямая соединительная линия 50прямая соединительная линия 51

Внутрішні Зовнішні

інтеріорізація

(прямая соединительная линия 48прямая со стрелкой 57розумові) екстеріорізація (предметні)


прямая соединительная линия 47

прямая соединительная линия 44 Операції

прямая соединительная линия 46прямая соединительная линия 45

Психофізіологічні функції


Людина займається різними видами діяльності. Але можливо узагальнити та виділити властиві всім людям основні види діяльності, вони будуть відповідати загальним потребам людини, а точніше – тим видам соціальної людської активності, в які включається кожна людина у процесі індивідуального розвитку: гра, навчання, праця.

Дайте визначення понять

Діяльність, мотив, мета, інтеріорізація, екстеріорізація, дії, операції, навички, уміння, вправи


Джерела

[10,14,15,31,19,41,39,33,47]


Виконайте завдання до питання 1

1.Дайте визначення поняття «діяльність» як необхідної умови психічного розвитку особистості (підготуйте повідомлення).Підготовка до повідомлення:

а) складіть (письмово) анотацію за темою «Загальне поняття про діяльність»

б) запишіть першу та останні фрази цього повідомлення;

в) основний текст запишіть у вигляді плану або опорного конспекту.

2.Дайте відповідь та обґрунтуйте її: чи можливо здійснювати діяльність без чіткого уявлення про мету?

3.Що означає для людини процес оволодіння діяльністю.


Виконайте завдання до питання 2

1. Розгляньте таблицю:


Причини, які впливають на продуктивність навички
пряма зі стрілкою 80пряма зі стрілкою 82

Об’єктивні

Cуб’єктивні


пряма сполучна лінія 67пряма сполучна лінія 70пряма сполучна лінія 71пряма сполучна лінія 77

Фізіологічні, психічні


пряма зі стрілкою 86

………………….


психічні
пряма сполучна лінія 77 пряма сполучна лінія 78


пряма сполучна лінія 74пряма сполучна лінія 75пряма сполучна лінія 76пряма сполучна лінія 84

……………………. …………………

Користуючись матеріалом підручника, внесіть у таблицю відсутні компоненти та сформулюйте питання для однокурсника на цю тему.
Виконайте завдання до питання 3

1.Використовуючи матеріал лекції, підручника, складіть графічну схему основних структурніх елементів діяльності.Що, на вашу думку, в цій структурі є:

а) головним, визначальним;


б) найбільш стабільним;
в) змінним, таким, що залежить від конкретних умов?

2. Прочитайте статтю О.М. Леоньтєва «Общее понятие о деятельности» (Хрестоматия по психологии, М., -Просвещение.1987)Випишіть з тексту:

а) структурні компоненти діяльності та їх характеристика;

б) про «внутрішню діяльність»
в) незрозумілі слова та знайдіть їх значення у психологічному словнику.

3.Знайдіть правильну відповідь.


*Мета діяльності - це:
а) активність живого організму;
б) кінцевий результат діяльності, який може являти собою реальний предмет;

в) акт поведінки, зовнішні дії, пов’язані зі свідомістю.


* Мотив діяльності:

а) спонукає до діяльності, надає їй усвідомленості;

б) здатність усвідомлено виконувати певні дії;

в) завершальний елемент діяльності, спрямований на досягнення певної мети.


Виконайте завдання до питання 4

1. Наведіть приклади переносу (позитивного впливу вже сформованої навички на формування нової) та інтерференції (негативного впливу сформованої навички на формування нової навички).

2. У чому полягає зміст зовнішніх і внутрішніх компонентів діяльності?

3. Яка послідовність етапів формування навичок?

4. Знайдіть правильну відповідь.

* інтерференція навичок:

а) раніше сформовані навички сприяють засвоєнню нових;

б) раніше вироблені навички заважають засвоєнню нових;


в) тісний взаємозв’язок окремих видів навичок.

* Вміння-це:

а) низка різноманітних дій;

б)готовність людини успішно виконувати певну діяльність, що ґрунтується на знаннях і навичках;


в) автоматизоване виконання дій.
Питання та завдання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття діяльності у психології.

2. Які компоненти діяльності є головними? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. У чому полягає сутність процесу екстеріорізації дії?

4. У чому полягає сутність процесу інтеріорізації дії?
5. Яка послідовність етапів формування навички?

6. Чи можлива діяльність без чіткого уявлення її мети?


Практичне заняття № 2. Види діяльності. Розвиток особистості в діяльності.

План

1. Розвиток особистості в діяльності.

2. Види людської діяльності.

3. Активність людини та тварини.


Основні теоретичні відомості

Людська діяльність різноманітна та багатогранна. У залежності від мети, змісту та форм розрізняють три головні різновиди діяльності: гру, навчання, працю.

Людині, незалежно від віку, притаманні всі три різновиди діяльності, у різні періоди життя вони вони мають різні цілі, зміст, форму та значення. У дошкільному віці провідною діяльністю є гра, у шкільному – навчання, а у зрілому віці головною діяльністю людини є праця.

Гра та навчання – системи дій, які притаманні і людям, і тваринам. Але у тварин в основі цієї діяльності лежать інстинкти, а у людини вони обумовлені соціальними умовами життя та є більш складними та багатими за змістом і формою.

Праця за своєю природою та змістом – суспільно-історична категорія. У процесі праці виникла та розвинулася людина як свідома та соціальна істота.

Гра – непродуктивна діяльність. У грі дитина захоплюється процесом гри, який її цікавить, викликає задоволення. Як тільки інтерес до гри зникає, дитина припиняє її.

Навчання – основний вид діяльності дітей шкільного віку. Воно являє собою активну, свідому та цілеспрямовану діяльність, яка полягає у засвоєнні знань та навичок з метою підготовки до майбутньої трудової діяльності.

Праця – свідома діяльність людини, яка спрямована на створення матеріальних та духовних цінностей. Вона є необхідною умовою існування та розвитку людини.

Активність тварин та діяльність людини суттєво відрізняються психологічними аспектами. Активність тварин обмежується інстинктивними та умовно-рефлекторними діями, спрямованими на пристосування до умов життя, задоволення біологічних потреб в їжі, розмноженні, захисті.


Дайте визначення понять

Активність, ігрова діяльність, навчальна діяльність, трудова діяльність, життєдіяльність тварин.Джерела

[22,23,25,30,34,45,27,44,46]


Дайте відповіді до питання 1

1.Чим обумовлена активність біологічних індивідів?

2.Дайте розгорнуту відповідь, наведіть докази: діяльність людини впливає на її розвиток.

3.Чи завжди соціальний досвід є необхідною умовою виконання діяльності?Виконайте завдання до питання 2

1.Чи можливо стверджувати, що різні види діяльності - це продукти буття людей?

2.Які характерні риси гри як вида діяльності. Запишіть перелік цих рис.

3.Які характерні особливості навчальної діяльності як виду діяльності?

4.Визначте та запишіть перелік характеристик властивостей праці як виду діяльності.
Виконайте завдання до питання 3

1.У чому полягає принципова відмінність поведінки тварини та діяльності людини.

2. Що характеризує діяльність як специфічну форму людської активності?

3. Що характеризує поведінку тварин як специфічну форму активності? Запишіть перелік.


Питання та завдання для самоперевірки

1. Доведіть, що розвиток особистості людини відбувається у діяльності.

2.Назвіть види людської діяльності.

3.Які особливості мають трудова, діяльність, ігрова діяльність.

4.Чим відрізняються активність тварини та діяльність людини. Назвіть конкретні психологічні аспекти.ТЕМА № 10. ПСИХОЛОГІЯ ГРУПИ. МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ І КОНФЛІКТИ
Практичне заняття № 1. Психологія групи


План

1.Поняття про групу. Види груп.

2.Рівні розвитку групи.

3.Групові процеси. Соціометрія.

4.Особистість і група.
Основні теоретичні відомості

Група - сукупність людей, які виділяються із соціуму завдяки наявності певних ознак (спільна професія, уподобання, погляди). Загальноприйнятою є класифікація груп за статусом: формальні, неформальні. Формальна група має склад, зафіксований в офіційних документах (бригада, екіпаж, відділ, студентська група). Неформального є група людей, що об’єднується за уподобаннями, нормами поведінки, інтересами (музичні, спортивні фани, дворові компанії підлітків).

За характером взаємодії розрізняють групи : контактні, умовні.

У контактних (реальних) групах взаємодія відбувається безпосередньо між членами групи. В умовних групах взаємодія між членами групи відбувається опосередковано (через газети, листи, виступи по радіо та телебаченні)

За рівнем розвитку розрізняються такі групи :


 • дифузні;

 • асоціації;

 • корпорації;

 • колективи.

Під дифузною (від лат. diffusion- розлиття) розуміють групу людей, які є випадково об’єднаними на короткий проміжок часу.

Асоціація – група, у якій відсутня діяльність, яка її об’єднує, організація та управління (спільний перегляд кінофільмів, відвідини виступів рок-груп та ін.)

Корпорація (лат. сorporation - об’єднання) організована група, що характеризується замкнутістю структури, максимальною централізацією та авторитарністю керівництва.

Найвища форма розвитку групи - колектив (від. лат. collectivifous ) - це група людей, що об’єднані загальною метою і які досягли високого рівня розвитку у ході соціально-значущої діяльності. Для колективу є притаманним високий рівень згуртованості його членів, колективістське самовизначення, високий рівень авторитетності членів цієї групи одне для одного, соціальні інтереси, ціннісні орієнтації, установка та норми поведінки.

Навіть високоорганізована група зовсім не обов’язково стає колективом. Процес переходу групи до більш високого рівня розвитку обов’язково супроводжується низкою соціально-психологічних феноменів:


 • підвищенням згуртованості та єдності колективу;

 • формуванням колективістських форм поведінки та стосунків;

 • ототожненням себе як члена колективу;

 • орієнтацією на визнанні колективом досягнення, норм поведінки та спілкування.

Референтна група - реальна або умовна група, з якою група співвідносить свої дії як з еталоном і на норми, цінності та оцінки якої вона орієнтується у своїй поведінці та самооцінці.

Одним з найважливіших показників, які характеризують групу, є ступінь її згуртованості. Згуртованість показує ступінь прихильності до групи її членів.

Конкретні показники згуртованості:


 • рівень взаємної симпатії у міжособистісних стосунках, чим більше членів групи подобається одне одному, тим більша її згуртованість;

 • чим більша кількість людей, які задоволені своїм перебуванням у групі, - тим вищий рівень її привабливості.

Проблема виходу особистості з групи постає перед людиною відразу, як тільки не справдилися її очікування відносно того, що вона отримає перебуваючи у складі групи (престиж, гроші, захист, тощо). Мова йде про експектації або очікування.

Очікування - різновид неформального кодексу поведінки, яким мають керуватися члени малої групи.

Розрізняють два боки експектації:


 • право очікувати від партнерів такої поведінки, яка відповідає їх рольовій позиції (лідер або підлеглий);

 • обов’язок поводити себе відповідно до очікувань інших членів групи.

Проблема неприйняття групою деяких індивідів часто буває пов’язана саме з груповими експектаціями (очікуваннями).

Якщо новачок не знає норми поведінки у конкретній групі або свідомо їх ігнорує, то результат - його ізоляція у групі.

Група виступає у ролі певного знаряддя тиску на індивіда, змушуючи його приймати ті цінності, які є нормативними саме у цій групі. Ці проблеми розглядаються у руслі дослідження конформізму, що розуміється як схильність людини підкорятися тиску з боку групи.
Дайте визначення понять

Група, колектив, референтна група, умовні, реальні групи, рольові очікування (експектації), конформізм.
Джерела

[ 4,13,15,14,21,23,24,25,30,29 ]


Виконайте завдання до питання 1

1.Знайдіть та випишіть кілька визначень поняття ’’група’’, порівняйте їх (психологічне та соціологічне)

2.Знайдіть походження слова ’’група’’ запишіть його та прокоментуйте.

3.За якими ознаками розділяються групи людей?


Виконайте завдання до питання 2

 1. Знайдіть правильні відповіді

*Рівні розвитку групи:

а) клас, група, об’єднання, спілка;

б) дифузні, асоціації, корпорації, колектив;

в) просоціальні, асоціації.

*Колектив-це:

а) організована група, що характеризується замкнутістю структури;

б) група, в якій відсутня діяльність, яка її об’єднує;

в) тимчасово об’єднана група людей;

г) група людей, що об’єднанні загальною метою і які досягли високого рівня розвитку у ході соціально-значущої діяльності.

2. Скласти схему ’’Види груп’’. Прочитати текст лекції, підручника, виділити види груп та їх характеристики.

3. Скласти таблицю ’’Вища форма розвитку групи’’, використовуючи матеріал підручника А.В. Петровський, М.Г. Ярошевський ’’Психологія’’,- М., 2005 рік (стор. 265-270).
Виконайте завдання до питання 3

1.Яка група може стати для особистості референтною? (Виписати визначення, виділити основні ознаки референтної групи).

2. Знайдіть правильну відповідь.

*Соціометрія - метод, який визначає:

а) сукупність стійких мотивів;

б) результат взаємодії у процесі спілкування;

в) структуру міжособистісних відносин у групі за числом взаємних виборів її членів;
г) порушення структури ставлення людини до оточуючого світу.

3. Міжособистісний вибір. Соціометрія. Зробити опис методики, визначити позитивні та негативні аспекти цієї методики. Чи можливо на підставі результатів соціометрії робити висновки про згуртовність групи?

4. У чому заключається сутність методу соціометрії та в чому обмеженість його?
Виконати завдання до питання 4

1.Чи завжди конформізм характеризується неузгодженістю реальної поведінки особистості та її внутрішньої позиції?

2.Дайте характеристику терміну ‘’ аутсайдер’’, наведіть приклад (з літератури, телебачення)

3.Від чого залежить рівень конформності члена малої групи?


Питання та завдання для самоперевірки

1.Що спільне та відмінне у діяльності корпорації, колективу?

2.Дайте характеристику внутрішньогруповим процесам.

3.Що таке референтність та у чому її специфіка?

4.Дайте характеристику поняттю « згуртованість групи»: основні показники, умови, динаміка розвитку.

5.Назвіть основні причини психологічної несумісності індивіда з групою.


Практичне заняття № 2. Психологічні особливості студентської групи. Міжособистісні стосунки та конфлікти

План

1.Типи конфліктів та причини їх виникнення.

2.Функції конфліктів. Запобігання конфліктам та їх подолання.

3.Керівництво та лідерство у групі.

4.Вікові особливості студентів. Розвиток студентської групи. Дружба.
Основні теоретичні відомості

Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів тощо) у свідомості, окремо взятого індивіда, у міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей.

Найчастіше виникають такі чотири типи конфліктів:


 • внутрішньоособистісні, які виникають на рівні однієї особистості;

 • міжособистісні, які виникають між двома особистостями (наприклад, між двома студентами);

 • внутрішньогрупові, які виникають всередині групи, зокрема між конкретною особою і групою;

 • міжгрупові, які виникають між соціальними групами, причому як всередині організації, так і за її взаємодії з оточенням (наприклад, між двома підрозділами в організації).

За причинами виникнення конфлікти можна так класифікувати:

 • конфлікти ролей – зіткнення різних ролей, які виконуються однією людиною або декількома людьми (групами);

 • конфлікти бажань - зіткнення кількох бажань у свідомості однієї людини або зіткнення свідомостей декількох людей (груп) з приводу того самого бажання;

 • конфлікти норм поведінки – зіткнення цінностей, норм поведінки, життєвого досвіду при взаємодії та спілкуванні людей (груп).

До негативних функцій конфлікту відносяться такі: психологічний дискомфорт особистості, емоційна нестабільність, нервозність, невпевненість у собі, відсутність позитивної життєвої програми, перспективної лінії життя.

Проте конфлікту притаманні і позитивні функції (конструктивні). Внутрішньоособистісний конфлікт сприяє самоаналізу особистості, самоосмисленню своїх потреб, інтересів, виокремленню найбільш пріоритетних, усвідомленню своїх взаємостосунків з людьми, самовдосконаленню особистості (на основі почуття невдоволення собою).

Міжособистісні та внутрішньогрупові конфлікти часто допомагають звільнитись від негативних емоцій і діяти конструктивно. Вони сприяють осмисленню різних скарг, претензій, виявляють різні погляди на проблему, дають можливість ефективніше прийняти групові рішення, сприяють впровадженню певних норм поведінки, об’єднують людей, які мають спільні погляди і інтереси.

Студентська група як орган соціальної організації може розвиватися від своїх найпростіших форм – дифузної або номінальної до найвищої - колективу.

Оскільки кожна студентська група у той чи інший момент знаходиться на певному рівні свого розвитку, розроблено критерії, за якими визначають рівень її соціальної зрілості. А. Лутошкін та Л. Уманський пропонують для цього використовувати такі показники, як організаційна єдність, психологічна єдність, підготовленість групи, моральна спрямованість.

Дружбу можна визначити як позитивні сталі, індивідуально-вибіркові, міжособистісні відносини, засновані на взаємній прив’язаності, повній довірі, спільності інтересів, щирості та безкорисливості їх учасників, постійної готовності кожного з них у будь-який момент прийти на допомогу один одному.

Оскільки дружба являє собою соціально-моральну цінність, вона виступає предметом дослідження не тільки психології, але й філософії, соціології, етики.

Дуже часто роль друга студентських років залишається надзвичайно важливою протягом усього життя.


Дайте визначення понять

Конфлікт, внутрішньоособистісний конфлікт, міжособистісний конфлікт, міжгруповий конфлікт, лідерство, керівництво.


Джерела

[10,8,14,15,16,34,30,55,49,47] ]


Виконайте завдання до питання 1

1.Запишіть основні причини виникнення конфліктів.

2.Розкрийте сутність основних стилів поведінки особистості у конфлікті.

3.Складіть таблицю ‘’Основні моделі розвитку конфліктів’’


Виконайте завдання до питання 2

1.Чи завжди конфлікт відіграє лише негативну роль? Назвіть приклади.

2.Яких принципів слід дотримуватися для успішного безконфліктного співробітництва. Сформулюйте ці принципи та запишіть.
Виконайте завдання до питання 3

1.У чому суттєва різниця офіційного та неофіційного лідера групи?

2.Обґрунтуйте відповідь: чи існують якості особистості, які необхідні для лідерства за будь-яких умов?

3.Чи впливає на реальну популярність особистості статус формального лідера? Обґрунтуйте свою відповідь.


Виконайте завдання до питання 4

1.Які виділяють показники рівня розвитку студентської групи? Запишіть їх, дайте пояснення.

2.У чому полягає проблема адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі?

3.Розкрийте поняття ‘’дружба’’ та ‘’дружні відносини’’.

4.Яке значення має дружба у студентському віці? Обґрунтуйте відповідь з психологічної точки зору.
Питання та завдання для самоперевірки

1.Що таке конфлікт ?

2.Які бувають види конфліктів ?

3.Які основні причини виникнення конфліктів в організації ?

4.Які функції конфлікту?

5Які шляхи розв’язання конфліктів існують?

6.Які характерні психологічні особливості другого періоду юності. 7.У чому полягають основні протиріччя, що мають місце у розвитку студентської молоді?
МОДУЛЬ 2. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ОСОБИСТОСТІ


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПерепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник
Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПрограма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»
Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу,...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник «Вікова І педагогічна психологія»
Ціальному працівнику. Його необхідність викликана відсутністю новітніх підручників українською мовою, які б враховували не лише світові,...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник Київ 2002 вступ етнічна психологія наука про психічну своєрідність людей, які на
У нашій Вітчизні вона була приречена, як І багато при- родничих І гуманітарних дисциплін, таких, як генетика, психодіагности
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconЛіфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
Ерік Еріксон, Еріх Фромм І карен Хорні: егопсихологія та пов'язані з нею напрямки в теорії особистості
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconВпп. Ввс медична психологія
Медична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПроблема особистості
У психологічній спадщині в. В. Зеньковського спеціальність 19. 00. 01 загальна психологія, історія психології


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка