Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник


Тема № 5. Психічні пізнавальні процеси. МисленняСторінка8/9
Дата конвертації04.05.2017
Розмір1,86 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема № 5. Психічні пізнавальні процеси. Мислення.

Практичне заняття № 1. Мислення – вища форма пізнавальної діяльності

План

1. Особливості мислення як пізнавального психічного процесу.

2. Мислення та інтелект.

3. Різниця абстрактного пізнання дійсності від чуттєвого.

4. Головні операції мислення.

5. Основні форми мислення.


Основні теоретичні відомості

Що ж таке мислення? Чим цей процес відрізняється від інших способів пізнання людиною дійсності? Перш за все мислення є вищим пізнавальним процесом.

Мислення на відміну від відчуття та сприймання виходить за межі чуттєвого досвіду, розширює пізнання. Воно на основі сенсорної інформації формулює певні теоретичні та практичні висновки. Воно відображає дійсність не тільки у вигляді окремих речей, явищ та їх властивостей, але й визначає зв’язки, які існують між ними, які частіше безпосередньо у сприйманні людиною не дані. Щоб безпосередньо невидимі властивості об’єктів розкрити, людина вдається до міркувань, обчислень, експериментів.

Властивості речей, предметів, явищ, зв’язки між ними відображаються у мисленні в узагальненій формі, у вигляді законів, сутностей.

Вищі форми пізнавальних процесів (сприймання, увага, уява, пам'ять) обов’язково пов’язані з мисленням, ступінь його участі в цих пізнавальних процесах визначає рівень їх розвитку (пізнавальних процесів).

Мислення – це рух ідей, які розкривають сутність речей. Його продуктом є не образ, а думка, ідея. Специфічним результатом мислення може бути поняття – узагальнене відображення класу предметів в їх найбільш загальних та суттєвих особливостях. Існують наукові поняття, життєві поняття, родові (меблі), видові (стіл), одиничні, загальні, конкретні, абстрактні.

Мислення – це особливого роду теоретична та практична діяльність, яка передбачає систему включених в неї дій та операцій орієнтовно-дослідницького, пізнавального характеру.

Мислення як пізнавальна теоретична діяльність тісно пов’язане з дією. Людина пізнає дійсність, діючи на неї, розуміє світ, змінюючи його. Мислення не просто супроводжується дією, дія – первинна форма існування мислення. Первинний вид мислення – мислення в дії, мислення в дії здійснюється та в дії виявляється.

Мислення – психічний пізнавальний процес опосередкованого й узагальненого відображення людиною предметів та явищ об’єктивної дійсності в їх істотних зв’язках і відношеннях.

Всі мисленнєві операції (аналіз, синтез та ін.) виникли спочатку як практичні операції та лише потім стали операціями теоретичного мислення. Мислення народилось у трудовій діяльності як практична операція, як компонент практичної діяльності і лише потім виділилося в самостійну теоретичну діяльність.

У теоретичному мисленні зв'язок з практикою залишається, лише характер цього зв’язку змінюється. Практика залишається основою та кінцевим критерієм істинності мислення.

Мислення завжди пов’язане з розв’язанням певного завдання, проблемної ситуації. Мислення починається з питання, відповідь на яке є метою мислення.

Будь-який мисленнєвий процес є дією або актом діяльності, націленим на розв’язання певної задачі. Задача має мету та умови, якими вона задана. Початковим моментом мисленнєвого процесу є проблемна ситуація. Мислити людина починає тоді, коли у неї з’являється потреба щось зрозуміти. Мислення починається з проблеми, питання, подиву, з протиріччя. Розв’язання задачі (вирішення проблеми) є завершенням мисленнєвого процесу. Будь-яке припинення його, поки мета не досягнута, буде сприйматися суб’єктом як зрив або невдача. Весь процес мислення в цілому свідомо регульована операція.

З динамікою мисленнєвого процесу пов’язане емоційне самочуття суб’єкту. Взагалі реальний мисленнєвий процес пов'язаний з психічним життям індивіда.

Думає не «чиста» думка, а жива людина, тому в акт мислення включається й почуття. Почуття можуть іноді відклонити думку від правильного шляху. Мислення пов’язане з волею.

До пізнання предмета, розв’язання задачі мислення йде через здійснення різноманітних операцій, які пов’язані один з одним:

- порівняння;

- аналіз;

- синтез;

- узагальнення, абстрагування;

- класифікація;

- систематизація;

- конкретизація.

Форми мислення:


 • судження;

 • міркування;

 • умовиводи;

 • поняття.

Судження - форма мислення, в якій стверджується наявність або відсутність ознак, властивостей у певних предметах.

Міркування – низка взаємопов’язаних суджень, спрямованих на те, щоб з’ясувати правдивість якоїсь думки, довести її або заперечити.

Умовивід – форма мислення, в якій з одного або кількох суджень виводиться нове.

Поняття – форма мислення, за допомогою якої пізнається сутність предметів та явищ світу в їх суттєвих зв’язках та відношеннях, узагальнюються їх суттєві ознаки.

Дайте визначення понять

Мислення, аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизація, класифікація, систематизація, судження, умовивід, поняття, міркування.Джерела

[ 31,38,31,25,23,47,48,12,9 ]


Виконайте завдання до питання 1

1. Яке з поданих нижче визначень мислення є повним і правильним:

а) процес створення уявлень про предмети та явища об’єктивної дійсності;

б) процес відображення предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх зв’язках;

в) опосередковане відображення дійсності, що полягає у розкритті істотних зв’язків і відношень, які існують між предметами і явищами об’єктивного світу;

г) опосередковане і узагальнене пізнання дійсності, що виявляється у розкритті предметів і явищ в їх істотних зв’язках і відношеннях.

2. Які характерні особливості мислення як одного з пізнавальних процесів проявляється в таких випадках?

а) Підійшовши до трамвайної зупинки не в годину «пік» і побачивши на ній в незвичну годину багато людей, ви здогадуєтесь: давно не було трамвая.

б) Прийшовши додому і помітивши, що синок-дошкільник незвичайно тихий і мовчазний, мати мимоволі думає: захворів чи нашкодив.

3. У чому виявляється розуміння того чи іншого об’єкта:

а) у виокремленні об’єкта від інших;

б) у переліченні його ознак і властивостей;

в) у розкритті зв’язків і відношень цього об’єкта з іншими об’єктами.

Виконайте завдання до питання 2

1. Випишіть з психологічного словника визначення поняття інтелекту та порівняйте його з визначенням поняття мислення. Як співвідносяться між собою ці поняття?

2. У якому визначенні йде мова про розумову дію?

а) дія, яка не спирається на чуттєвий досвід;

б) будь-яка відображувальна діяльність людини;

в) дія з об’єктами, відбитими в образах, уявленнях і поняттях про них.
Виконайте завдання до питання 3

1. Випишить визначення понять «сприймання», «відчуття» та «мислення». Чому сприймання та відчуття називають чуттєвою формою пізнання дійсності. Наведіть приклади.

2. Поясніть особливість мислення: опосередкований характер відображення дійсності. Наведіть приклади.

3. Поясність особливість мислення: узагальнений характер відображення дійсності. Наведіть приклади.

4. Як ви розумієте відображення суттєвих ознак та властивостей предметів?

Дайте відповіді на тестові завдання до питання 4

1. Оберіть правильну відповідь:

*Синтез як вид розумової операції полягає у:

а) встановленні схожості та різниці між предметами;

б) розчленуванні на частини окремих властивостей предметів;

в) поєднанні частин предметів та явищ.

*Абстракція - вид розумової операції, який полягає у:

а) представленні одиничного, що відповідає певному поняттю;

б) мисленнєвому відволіканні від предмету його якостей для виділення суттєвих ознак;

в) встановленні схожості та відмінностей між предметами.

2. Виконайте вправу разом з друзями на розвиток чіткості мислення, уміння виробляти самостійні формулювання:

назвемо знайомий всім предмет «цегла». Дайте йому найбільш точне визначення, яке включало б всі суттєві ознаки цього предмету та не було б несуттєвих. Визначення має однозначно характеризувати цей предмет, інший предмет під це визначення не підходить.Виконайте завдання до питання 5

1. Яке із наведених визначень понять є найбільш правильним і найточнішим?

а) Поняття – це форма мислення, що являє собою найповніше відображення ознак предметів і явищ.

б) Це форма мислення, що узагальнено відображає предмет і явища зовнішнього світу.

в) Поняття - це форма мислення, що відображає за допомогою слова об’єктивну дійсність.

г) Поняття є форма мисленнєвого відображення істотних ознак і властивостей предметів і явищ дійсності.

2. Що називають міркуванням?

а) Це складне судження, за допомогою якого доводиться та чи інша думка.

б) Це ряд пов’язаних між собою суджень, спрямованих на з’ясування істинності певної думки чи встановлення нового знання.

в) Це ряд пов’язаних між собою суджень, які пояснюють одне одного.

3. Яке твердження правильне:

а) поняття виникають, існують і виявляються у слові;

б) поняття - це акт «чистої» думки, воно існує поза мовою;

в) поняття виникає поза словом, але існує у мові.

4. Проведіть самооцінку умінню виявляти загальні поняття.

У кожному рядку одне слово - узагальнююче (виділене курсивом) та 5 слів (у дужках). Необхідно з цих 5 слів підкреслити 2, які знаходяться у найбільшому зв’язку з узагальнюючим словом. Наприклад, узагальнююче слово: сад .

Сад може існувати без собаки, без огорожі і, навіть, без садівника, але без землі та рослин - не може. Отже, треба підкреслити слова «земля» і «рослини».

На виконання цього завдання дається 3 хвилини.

Бланк

1. Сад (рослини, садівник, собака, огорожа, земля).


2. Річка (берег, риба, риболов, тіна, вода).
3. Місто (автомобіль, будинки, натовп, вулиця, велосипед).
4. Повітка (горище, кінь, дах, стіни, тварини).
5. Куб (кути, малюнок, сторона, камінь, дерево).
6. Ділення (клас, ділене, олівець, дільник, папір).
7. Обручка (діаметр, алмаз, проба, коло, печатка).
8. Читання (глава, книга, картина, друк, слово).
9. Газета ( правда, додатки, телеграма, папір, редактор).
10. Гра (карти, гравці, штраф, покарання, правила).
11. Війна (аероплан, гармати, бій, рушниця, солдати).
12. Книга (малюнки, війна, папір, любов, текст).
13. Спів (дзвін, мистецтво, голос, аплодисменти, мелодія).
14. Землетрус (пожежа, смерть, коливання землі, шум, паводок).
15. Бібліотека (місто, книги, лекція, музика, читачі).
16. Ліс (лист, яблуня, мисливець, дерево, вовк).
17. Спорт (медаль, оркестр, змагання, перемога, стадіон).
18. Лікарня (приміщення, сад, лікар, радіо, хворі).
19. Любов (троянди, почуття, людина, місто, природа).
20. Патріотизм (місто, друзі, батьківщина, сім’я, людина).

Оцінка виявляється в умовних балахОцінка в балах

9

8

7

6

5

4

3

2

1


Кількість правильних відповідей

20

-

19

18

16-17

14-15

12-13

10-11

9Питання та завдання для самоперевірки

1. У чому полягають специфічні особливості мислення, як вищої форми пізнавальної діяльності.

2. У чому проявляється суттєва різниця абстрактного пізнання дійсності від чуттєвого?

3. Поясніть сутність поняття «інтелект».

4. Охарактеризуйте головні операції мислення. Наведіть приклади.

5. Що є кінцевим продуктом мисленнєвого пізнання дійсності. Наведіть приклади форм мислення.


Практичне заняття № 2. Індивідуальні особливості мислення. Види мислення.

План

1. За яким принципом мислення ділиться на види?

2.Чому якості мислення називають індивідуальними особливостями мислення?

3.У чому різниця мислення людини від мислення тварини?

4. Поясніть зв'язок мислення та мовлення.

5. Розвиток мислення.Основні теоретичні відомості

Існує кілька поглядів науковців на класифікацію видів мислення. Якщо розглядати мислення з точки зору новизни й оригінальності задач, виділяють творче (продуктивне) та відтворююче (репродуктивне).

Творче мислення націлене на створення нових ідей, його результатом є відкриття нового або удосконалення раніше відомого. Репродуктивне мислення являє собою застосування готових знань, умінь.

За характером задач, які треба розв’язати, мислення поділяють на теоретичне та практичне.

Теоретичний аспект мислення націлений на відкриття законів, властивостей об’єктів, які неможливо побачити наявно.

Практичне мислення притаманне не тільки дітям, а й дорослим. У роботі будь-якого організатора, адміністратора, виробника постійно постають питання, які вимагають напруженої мисленнєвої діяльності. Практичне мислення пов’язане з постановкою цілей, розробкою планів, проектів та часто розгортається в умовах дефіциту часу, і це часто робить його дуже складним процесом.

Можливості користуватися гіпотезами у «практиків» обмежені, тому що перевірятися ці гіпотези будуть не в спеціальних експериментах, а в житті.

Однією з найбільш розповсюджених у психології є класифікація видів мислення у залежності від змісту задачі, яку потрібно розв’язати.

Тут виділяють:


 • наочно - дійове;

 • наочно - образне;

 • словесно - логічне (абстрактне).

Відмінності у розумовій діяльності виявляються в різноманітних якостях мислення: швидкість, самостійність, критичність, гнучкість, глибина, широта, послідовність.

Для мислення людини більш суттєвим є зв'язок не з почуттям, а з мовою, мовленням. Важлива особливість мислення – зв'язок з мовленням. Думки набувають мовних форм, навіть в тих випадках, коли мовлення не має звукової форми (глухонімі люди). Ми завжди думаємо словами, тобто не можемо мислити, не говорячи слова. Спеціальні прибори реєструють м’язові скорочення під час протікання мисленнєвого процесу.

Мовлення є знаряддям мислення. Так, дорослі та діти краще розв’язують завдання, якщо формулюють їх вголос. Процес мислення здійснюється тоді, коли думки виражаються словами.
Дайте визначення понять

Наочно-образне, наочно-дійове, словесно-логічне мислення, теоретичне, практичне мислення, самостійність, критичність, гнучкість, глибина, послідовність, швидкість мислення.Джерела

[10,49,37,25,23,14,15,16]Дайте відповіді на тестові завдання до питання 1

1. Мислення шахіста є переважно:

а) теоретичним;

б) наочно-образним;

в) образним.

2. Мислення художника є переважно:

а) наочно-дійовим;

б) наочно - образним;

в) теоретичним;

г) образним.Виконайте завдання до питання 2

1. Виберіть правильну відповідь:

* критичність мислення проявляється у :

а) умінні людини ставити нові завдання;

б) у здатності людини не попадати під вплив чужих думок, об’єктивно оцінювати позитивні та негативні явища;

в) в умінні розкривати причини явищ, бачити проблеми там, де їх не бачать інші.

* глибина мислення проявляється в:

а) умінні бачити протиріччя;

б) умінні проникати в сутність складних питань, розкривати причини явищ;

в) у творчому мисленні в різних галузях знань.

2. Про які якості мислення йдеться у цьому описі: «Він мав тверді знання у сфері як соціальних, так і природничих наук, умів цими знаннями добре користуватися. У дослідженні явищ він намагався знайти сутність, з’ясувати головні причини, зв’язки, не боявся критично оцінити свої попередні погляди. Іноді він припускався помилок, але умів їх усувати».

Виконайте завдання до питання 3

1. Проаналізуйте та поясність сутність мислення тварин. Що не дозволяє мисленню тварини піднестися до рівня мислення людини.

2.Наведіть аргументи, які доводять різницю мислення тварини і людини.

Виконайте завдання до питання 4

1.Дайте визначення поняттю «мовлення».

2.Що називають «внутрішнім мовленням»?

3.Проаналізуйте зв'язок мислення та мовлення.Виконайте завдання до питання 5

1.Як діяльність людини впливає на розвиток мислення. Наведіть приклади.

2.Чому важливо розвивати мислення, уяву у дошкільному віці? Які види мислення розвиваються у цьому віці?
Питання та завдання для самоперевірки

1. Наведіть види мислення. Дайте їх характеристику.

2. Охарактеризуйте будь-які три якості мислення людини. Наведіть приклади.

3. Охарактеризуйте мислення тварини.

4. Як пов’язані мислення та мовлення?

5. Які фактори впливають на розвиток мислення?ТЕМА № 6. Психічні пізнавальні процеси. Уява

Практичне заняття № 1 Поняття про уяву

План

1. Уява – особливий психічний пізнавальний процес.

2. Фізіологічні основи уяви.

3. Зв'язок уяви та мислення.

4. Види уяви.

5. Мрія - особливий вид уяви.


Основні теоретичні відомості

Уява – психічний процес, який передбачає відхід від минулого досвіду, перетворення даного і породження на цій основі нових образів, які є продуктами творчої діяльності людини та прообразами для неї. Уява відрізняється від образної пам’яті. Образи пам’яті відтворюють минулий досвід, а перетворення певних його аспектів не є головним. З пам'яттю повязана свідома настанова на точність відтворення, що призводить до свідомого обмеження будь-якого довільного фантазування.

Уява – психічний процес створення людиною на основі попереднього досвіду образів об’єктів, яких вона ніколи не сприймала.

Для уяви є характерним інше ставлення до минулого досвіду: можливість перетворювати. Отже, функція пам'яті у збереженні результатів минулого досвіду, функція уяви – в їхньому перетворенні .

Уява породжує щось нове, змінює те, що дано сприйманням.

Людина створює картину того, чого в дійсності вона ніколи не бачила, або чого взагалі ще не було, але має бути здійснене в майбутньому, або у побудові фантастичної картини, яка зовсім не узгоджена з реальністю.

Види уяви:


 1. За характером продуктивності

  • Відтворююча уява;

  • Творча уява

 2. За мірою свободи, довільності:

 • Пасивну уява;

 • Активна уява

 1. За характером образів:

 • Конкретна уява ( певні предмети, речі);

 • Абстрактна уява (узагальнені схеми, символи)

 1. За відношенням до актуальної ситуації:

 • Сприймаюча уява (лежить у межах ситуації);

 • Творча уява (здатна вийти за межі ситуації).


Дайте визначення понять

Уява, пасивна уява, активна уява, мрія, відтворююча уява, творча уява


Джерела

[10, 37,39,40,16,47,48,12,34,44]Дайте відповіді на тестові завдання до питання 1

Знайдіть серед наведених відповідей правильну:

1. Уява - це :

а) уявлення об’єктів людиною на основі попереднього досвіду;

б) відтворення людиною об’єктів, яких вона безпосередньо не сприймає в даний момент;

в) процес створення людиною на основі її попереднього досвіду образів об’єктів, яких вона безпосередньо не сприймає і не сприймала;

г) сукупність уявлень людини про навколишню дійсність.

2. Чи є уява у тварин?

а) так ;

б) ні (обґрунтуйте свою відповідь).Дайте відповіді на тестові завдання до питання 2

1. Знайдіть серед наведених тверджень правильне:

а) у мозку людини формуються образи тільки тих об’єктів, які вона сприймала колись або сприймає у цей момент;

б) у мозку людини формуються образи не тільки тих об’єктів, які вона сприймала або сприймає у цей момент, а й тих, яких вона ніколи не сприймала безпосередньо.

2. Яке з наведених нижче тверджень про утворення образів уяви є правильним:

а) людина в уяві створює образи тільки тих об’єктів, які вона сприймала у минулому;

б) людина в уяві може створювати образи лише тих об’єктів, які вона безпосередньо не сприймала, але які існують реально;

в) людина в уяві може створювати образи існуючих об’єктів, яких вона не сприймала, і таких, яких у реальній дійсності немає, не було і бути не може;

г) людина в уяві може створювати образи тільки реальних об’єктів і не здатна створювати образи того, що реально існувати не може.

Виконайте завдання до питання 3

1. Уяву інколи називають «заміщувачем мислення». Доведіть цю думку. Назвіть приклади.

2.Чи завжди уява включається у процес мисленнєвої діяльності?
Дайте відповіді на тестові завдання до питання 4

1. У якому з наведених варіантів дається правильна характеристика репродуктивної уяви:

а) репродуктивна уява полягає у створенні образів об’єктів, які людина сприймала раніше;

б) репродуктивна уява - це створення образів об’єктів, яких людина раніше не сприймала, створення образів за словесним описом або сприймання окремих їх деталей;

в) репродуктивна уява - це створення образів об’єктів, яких у природі не існувало і не існує.

2. Знайдіть правильну відповіль:

*довільна уява

а) виникає і підтримується незалежно від свідомих намірів людини і без вольових зусиль з її сторони;

б) характеризується поставленою метою на створення нового образу і докладанням вольових зусиль для цього;

в) полягає у створенні образів бажаного майбутнього.Дайте відповідь на тестове завдання до питання 5

1. Мрія-це:

а) створення в уяві історичної особи;

б) створення в уяві образу бажаного майбутнього;

в) образ дійсності;

г) фантастичні образи.


Питання та завдання для самоперевірки

1. У чому полягає специфіка відображення дійсності у процесах уяви?

2. Від чого залежить багатство створених людиною образів уяви?

3. Чи є уява у тварин?

4. Що є фізіологічною основою уяви?

6. У чому принципова різниця образів репродуктивної та продуктивної уяви?

7. Які ви знаєте види уяви?

8. У чому заключаються особливості мрії як різновиду творчої уяви?
Практичне заняття №2 . Уява та життєдіяльність людини

План

1. Прийоми створення образів уяви.

2. Значення уяви у життєдіяльності людини.

3. Творча уява. Натхнення

4. Сновидіння та їх роль в житті людини.
Основні теоретичні відомості

Вплив тварини на зовнішнє середовище та зміни середовища людиною мають принципові розрізнення. Людина впливає на оточуючий світ планомірно, спрямовуючи свої зусилля на виконання запланованої мети. Такий характер зміни навколишнього середовища передбачає попереднє уявлення у свідомості того, що людина хоче отримати у результаті своєї діяльності.

Наприклад, павук здійснює певні операції, які нагадують операції ткаля, бджола своїми діями нагадує людей – будівників. Але будь-який самий поганий спеціаліст відрізняється від самої хорошої бджоли тим, що він діє за наміченим заздалегідь планом.

Перетворення дійсності в уяві відбувається за допомогою засобів, які називаються «техніками» уяви. До них належать: • Комбінування - сполучення даних у досвіді елементів у нові, більш-менш незвичні комбінації.

 • Аглютинація – варіант комбінування, відбувається цілеспрямований підбір рис, згідно задуму;

 • Акцентування – підкреслення певних рис явища;

 • Гіпербола та літота – зміни величин, кількісне зростання та зменшення є особливими варіантами акцентування;

 • Ідеалізація – побудова ідеалізованих образів, які інколи викликають ілюзію виключеності;

 • Типізація – специфічне узагальнення ;

 • Алегоризація – використання образу в переносному значенні;

 • Метафоризація – побудова метафор (за подібностю, аналогією);

 • Символізація - використання символів.

У розвитку уяви велике значення належить розвитку фантазії. Фантазію називають предтечею уяви, своєрідною грою, коли способом комбінування створюються різноманітні нові образи.

Дайте визначення понять

Аглютинація, акцентування, гіпербола, літота, схематизація. типізація, натхнення.Джерела

[46,45,37,38,16,10,24,25,34]Виконайте завдання до питання 1

1. Прийом створення образів уяви, при якому в основу нового образу покладено образ певного об’єкта, до якого додаються окремі елементи, взяті з інших предметів, називається:

а) аглютинація;

б) типізація;

в) акцентування;

г) гіпербола.

2. Знайдіть у поезії, казках прийоми творчої уяви : гіперболи, літоти, аглютинації.

3. Знайдіть у журналах, газетах приклади творчої уяви -акцентування (карикатура)

4. Визначте, які прийоми (аглютинація, гіперболізація, акцентування) використані для створення образів творчої уяви.

За якими ознаками це можливо встановити?

а) У древніх міфах та легендах описуються фантастичні істоти -кентаври з головою чоловіка, а тілом коня, сфінкси з головою жінки та тілом лева, дракони і т.д.

б) А то свищет Соловей да по соловьему


Он кричит, злодей разбойник, по звериному,
И от его ли то, от посвисту соловьего,
И от его ли то, от покрику звериного,
То все травушки муравы уплетаются,
Все лазуревы цветочки осыпаются,
Темны лесушки к земле все приклоняются,
А что есть людей, то все мертвы лежат. «Илья Муромец» «Соловей Разбойник»»

5. Який прийом уяви використаний інженерами при конструюванні аеросаней, танка амфібії, дирижабля, екскаватора, тролейбуса, акордеону та інших механізмів?

6. Напишіть оповідання «Місто майбутнього». Подумайте, які прийоми уяви ви будете використовувати.

Виконайте завдання до питання 2

1. Який механізм впливу образів уяви на фізіологічні процеси?

2. Поясніть, чому деякі люди, прочитавши опис того чи іншого захворювання, схильні уявляти, що вони захворіли саме цією хворобою, що у них проявляються симптоми цієї хвороби.

Виконайте завдання до питання 3

1. Проведіть разом з друзями самооцінку рівня творчої уяви у вигляді гри. Ця гра - завдання спрямована на встановлення зв’язків, узагальнення, створення цілісних образів.

Для дослідження особливостей творчої уяви необхідно взяти 3 будь-яких слова, не пов’язаних за змістом, наприклад, «озеро», «олівець», «ведмідь». Учасникам пропонується протягом 10 хвилин скласти якомога більше речень, у які потрібно обов’язково включати ці 3 слова (можливо змінювати їх форму).

Ведучому цієї гри потрібно стимулювати більшу кількість різних відповідей, заохочувати оригінальні, творчі відповіді.

Обов’язковою умовою ефективності цієї гри є співставлення, обговорення гравцями всіх запропонованих відповідей та розгорнутих обґрунтувань, чому саме та чи інша відповідь їм сподобалась або не сподобалась.

Оцінка:


- у реченні використані всі 3 слова дотепно, в оригінальній комбінації - 6 балів;

- у реченні всі 3 слова пов’язані в оригінальній комбінації – 5 балів;

- у реченні використані всі три слова у звичайній комбінації – 4 бали;

- всі 3 слова використані у менш мисленнєво- необхідній, але у логічно допустимій комбінації – 3 бали;

- використані вдало тільки 2 слова, а третє використано у силу тільки словникової зв’язки - 2,5 бали;

- правильно використано тільки 2 слова, а третє штучно введено у речення - 1 бал;

- формальне поєднання всіх 3 слів або використання їх з викривленням - 0,5 балів;

- речення являє безглузде поєднання всіх 3 слів - 0 балів.

Обговоривши речення, які склали всі члени групи, підводяться підсумки, підраховується сума балів, яку отримав кожний член групи.Виконайте завдання до питання 4

1. Знайдіть у науковій літературі відомості про сон людини. Опрацюйте ці матеріали та розкажіть товаришам про це явище.

2. Як ви ставитесь до снів? Яка ваша особлива думка щодо снів та їх ролі у житті людини?
Питання та завдання для самоперевірки

1. Яка роль уяви у житті людини?

2. Як можливо використовувати уяву для лікування хвороб?

3. Які ви знаєте прийоми створення образів уяви?

4. Що ви знаєте про творчу уяву, натхнення?

5. Звідки людина бере матеріал для створення образів фантазії?Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПерепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник
Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПрограма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»
Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу,...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник «Вікова І педагогічна психологія»
Ціальному працівнику. Його необхідність викликана відсутністю новітніх підручників українською мовою, які б враховували не лише світові,...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник Київ 2002 вступ етнічна психологія наука про психічну своєрідність людей, які на
У нашій Вітчизні вона була приречена, як І багато при- родничих І гуманітарних дисциплін, таких, як генетика, психодіагности
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconЛіфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
Ерік Еріксон, Еріх Фромм І карен Хорні: егопсихологія та пов'язані з нею напрямки в теорії особистості
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconВпп. Ввс медична психологія
Медична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПроблема особистості
У психологічній спадщині в. В. Зеньковського спеціальність 19. 00. 01 загальна психологія, історія психології


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка