Львів-2012 Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Бакалавр», які повинніСкачати 230,11 Kb.
Дата конвертації29.04.2017
Розмір230,11 Kb.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет іноземних мов

Кафедра класичної філології

П Р О Г Р А М А

фахових вступних випробувань

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»

зі спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова та антична література»

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)Львів-2012
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на ОКР «Бакалавр», які повинні:
- володіти глибокими знаннями з латинської та старогрецької мов, користуватись ними у професійних та інших цілях; розуміти при читанні інтегрований зміст і деталі текстів різної змістової і мовної складності (крім вузькоспеціалізованих); знати основи грецького та римського віршування; вміти здійснювати лінгвістичний та філологічний аналіз текстів різних періодів і жанрів;

- володіти знаннями з теорії мови, знати основні положення сучасних лінгвістичних теорій, що становлять концептуальну основу теоретичних дисциплін; визначати на функціональному рівні граматичний статус омонімічних, синонімічних та полісемантичних конструкцій, трансформувати певні конструкції у семантично еквівалентні; мати належні знання з історії формування, фонетичної, морфологічної та синтаксичної систем латинської і давньогрецької мов; кваліфіковано аналізувати значення слова, особливості формування лексичних одиниць, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди, формувати тематичні групи, лексико-синонімічні поля;

- знати процес виникнення та формування старогрецької та римської літератури, історичні умови їх формування; періоди розвитку літератури; роди і жанри, характерні для кожного періоду; жанрові особливості певного твору представників кожної епохи, особливості їхньої творчості, а також роль у розвитку національної літератури; уміння критично аналізувати художні твори; диференціювати особливості окремих напрямків, течій, жанрів, художніх творів.

Програма вступних фахових випробовувань укладена згідно зазначених вище вимог на основі навчальних программ наступних фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін:

1.«Латинська мова і автори»;

2. «Старогрецька мова і автори»;

3.«Історія старогрецької літератури»;

4.«Історія римської літератури».

І. Латинська мова

Фонетика. Алфавіт. Наголос.

Іменник. Граматичні категорії іменника. I-ІІ відміни іменників. III відміна іменників. Рівноскладові і нерівноскладові іменники. Основа іменників III відміни. Приголосна група. Голосна група. Мішана група. Відмінювання іменників III відміни. Особливості відмінювання рівноскладових іменників III відміни на –is. Особливості відмінювання іменників Juppiter, bos, vas, vis. Винятки щодо роду. Іменники IV відміни. Відмінювання іменників IV відміни. Винятки щодо роду. Іменники V відміни. Відмінювання іменників V відміни.

Прикметник. Словникова форма прикметників I-II відмін. Узгодження прикметників з іменниками. Відмінювання. Займенникові прикметники, особливості їх відмінювання. Прикметники III відміни. Поділ на групи за кількістю родових закінчень. Відмінювання прикметників III відміни. Узгодження з іменниками. Ступені порівняння прикметників. Суплетивні ступені порівняння. Особливості утворення ступенів порівняння. Ступені порівняння прийменникого походження.

Дієслово . Граматичні категорії дієслова. Поділ на дієвідміни. Основи інфекта і перфекта. Часи системи інфекта і перфекта активного і пасивного стану. Зміна активної конструкції на пасивну. Дієприкметник (теперішнього, минулого майбутнього часу). Герундій та герундив. Заміна герундія герундивом. Супін. Інфінітив. Інфінітивні конструкції (accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo). Ablativus absolutus. Способи дієслова (дійсний, умовний, наказовий). Вживання умовного способу у головних та незалежних реченнях. Відкладні та напіввідкладні дієслова. Неправильні дієслова. Дієслова складені з sum, fero. Дієслова volo, nolo, malo, eo, edo. Verba defecta. Безособові дієслова.

Займенник. Особові, присвійні та зворотний займенники. Вказівні займенники. Відносний займенник. Питальні займенники. Неозначені, означальні і заперечні займенники.

Числівник. Кількісні і порядкові числівники. Розділові і прислівникові числівники. Відмінювання числівників. Римський календар.

Прислівник. Способи творення прислівників. Ступені порівняння прислівників.

Прийменник. Прийменники з аккузативом. Прийменники, що вживаються з аблативом. Прийменники з аккузативом і аблативом.

Синтаксис простого речення. Nominativus. Nominativus duplex. Vocativus.

Accusativus. Акузатив прямого додатка. Подвійний знахідний відмінок. Знахідний відмінок додатка і присудка. Знахідний особи і речі. Знахідний відмінок на позначення простору. Accusativus temporis. Accusativus exclamationis. Accusativus adverbialis

Genetivus. Genetivus possessivus. Genetivus subiectivus. Genetivus obiectivus. Genetivus obiectivus. Genetivus criminis. Genetivus pretii.

Dativus. Давальний відмінок непрямого додатка. Dativus commodi et incommodi. Dativus possessivus. Dativus ethicus. Dativus finalis.Ablativus. Синкретичний характер аблатива. Аблатив як віддільний відмінок. Ablativus separationis Ablativus inopiae. Ablativus originis. Ablativus auctoris Ablativus comparationis. Аблатив як орудний відмінок. Ablativus instrumenti. Ablativus copiae. Ablativus pretii. Ablativus causae. Ablativus originis. Ablativus limitationis. Ablativus mensurae. Ablativus sociativus. Ablativus modi. Ablativus qualitatis. Аблатив у функції місцевого відмінка.

Синтаксис складного речення. Підрядні речення мети і додаткові. Підрядні речення зі сполучником cum historicum і cum temporale. Узгодження часів. Непряме питання. Підрядні речення зі сполучником quin, quominus. Підрядні наслідкові речення. Підрядні речення причини. Підрядні умовні речення. Підрядні речення допустові. Підрядні відносні речення. Підрядні речення часу. Підрядні порівняльні речення. Інфінітив та інфінітивні конструкції.

Переклад та лінгвістичний аналіз латинських прозових (C. Cornelius Nepos “De viris illustribus” (Hannibal), C. Iulius Caesar “Commentarii de bello Gallico” (liber I)) та поетичних творів (P. Ovidius Naso “Metamorphoses” (фрагменти “Людські покоління», «Дафна», «Дедал і Ікар», «Пігмаліон»))Література

 1. Оленич Р. М. Латинська мова. – Львів, 1993 ( 2004)

 2. Оленич Р.М., Оленич І.Р., Чернюх Б.В. Латинська мова. Навч. посібник. – Львів, 2008.

 3. Соболевский С. И. Грамматика латинского языка. Часть теоретическая. – М., 1958

 4. Соболевский С. И. Грамматика латинского языка. Часть практическая. – М., 1959

 5. Таривердиева М.А. Теоретическая грамматика латинского языка. – М., 1988.

 6. Таривердиева М.А. От латинской грамматики к латинским текстам. – М., 1997.

 7. Боровский Я. М., Болдырев А.В. Учебник латинского языка. – М., 1975

 8. Дворецкий И.Х. Латинско –русский словарь. – М.,1976

 9. Трофимук М.С., Трофимук О.П. Латинсько-український словник. – Львів, 1998.

 10. Cornelius Nepos. De viris illustribus. Hannibal.

 11. C. Iulius Caesar. Commentarii de bello Gallico. Liber I.

 12. P. Ovidius Naso. Metamorphoses. Tristiae.

 13. M. Tullius Cicero. In Catilinam oratio prima.

 14. C. Sallustius Crispus. Coniuratio Catilinae.

 15. T. Livius. Ab urbe condita. Liber I.

 16. P. Vergilus Maro. Aeneis. Liber I.

 17. T. Lucretius Carus. De rerum natura. Libri I, V.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html

 2. http://www.thelatinlibrary.com/

 3. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus: collection:Greco-Roman

II. Старогрецька мова

Фонетика. Грецький алфавіт. Дифтонги. Придих. Довгота та короткість голосних. Правила наголошення. Типи наголосу. Слова без наголосу: енклітики та проклітики.

Дієслово. Поділ дієслів на дієвідміни. І дієвідміна. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi et medii et passivi. Imperfectum activi et medii et passivi. Indicativus et infinitivus futuri activi et medii. Verba pura et muta. Indicativus et infinitivus aoristi I activi et medii. Verba pura et muta. Verba contracta (εω, aω, οω). Coniunctivus et optativus praesentis activi et medii - passivi. Coniunctivus, optativus et imperativus aoristi I activі et medii.Verba pura et muta. Futurum activi et medii verba liquida. Futurum atticum. Aoristus I activi et medii verba liquida. Aoristus II activi et medii. Indicativus, coniunctivus, optativus, imperativus, infinitivus et participium aoristi I passivi. Futurum I passivi.

Aoristus II et futurum II passivi. Indicativus, coniunctivus, optativus, imperativus, infinitivus et participium perfecti activi. Verba pura, muta et liquida. Plusquamperfectum activi.

Perfectum II et plusquamperfectum II activi. Indicativus, coniunctivus, optativus, imperativus, infinitivus et participium perfecti medii et passivi. Plusquamperfectum medii et passivi. Futurum III passivi.

Participium praesentis, futuri , aoristi et perfecti active et medii-passivi.

Adiectiva verbalia.

ІІ дієвідміна. Praesens, imperfectum, аoristus, futurum, perfectum, plusquamperfectum activi et medii - passivi дієслів διδωμι, τιθημι, ιημι, ιστημι. Форми з неперехідним значенням від ιστημι. Дієслова на -μι першого класу: ονινημι, πιμπλημι, πιμπρημι, φημι, αγαμαι, δυναμαι, επισταμαι, κρεμαμαι. Дієслова: εσταναι, τεθναναι, δεδιεναι. Дієслова: οιδα, ειμι, χρη, ειμι, καθημαι, κειμαι. Аорист ІІ без сполучної голосної: εβην, εφθην, απεδραν, επριαμην, εγνων, εαλων, εβιων, εφυν, εδυν.

Дієслова на μι другого класу: δεικνυμι, ζευγνυμι, μιγνυμι, πηγνυμι, ρηγνυμι, απολλυμι, ομνυμι, κεραννυμι, κρεμαννυμι, πεταννυμι, ρωννυμι, αμφιεννυμι, σβεννυμι, σκεδαννυμι. Неправильні дієслова на ω ( V-VIII клас): δακνω, καμνω, τεμνω, τινω, φθανω, αισθανομαι, αμαρτανω, αυξανω, απεχθανομαι, οφλισκανω, λαμβανω, λαγχανω, λανθανω, μανθανω, τυγχανω, πυνθανομαι, γηρασκω, αποθνησκω, αρεσκω, αλισκομαι, αωαλισκω, ευρισκω, διδασκω, αποδιδρασκω, μιμνησκω, γιγνωσκω, τιτρωσκω, γαμεω, δοκεω, ωθεω, αχθομαι, βουλομαι, γιγνομαι, δει, δεομαι, εθελω, ερωταω, μαχομαι, μελει, μελλω, επιμελομαι, νεμω, οιομαι, οφειλω, χαιρω, εχω, υπισχνεομαι, επομαι, καθιζω, πασχω, πινω, πιπτω, αιρεω, οραω, τρεχω, αγορευω (λεγω, φημι), φερω, εσθιω, ερχομαι..

Іменник. Відмінювання іменників І відміни чоловічого та жіночого роду. ІІ відміна. Особливості відмінювання іменників середнього роду. Винятки щодо роду. ІІІ відміна: основи на приголосні, основи на ρ (πατηρ, μητηρ, θυγατηρ, Dhmhthr), іменники середнього роду на – ος та – ας. Власні імена на ης і κλης. Основи на голосні та дифтонги. Неправильні іменники.

Прикметник. Прикметники на ος, η, ον та ος, α, ον. Прикметники з закінченнями – ος та – ον. Прикметники на ης, ες. Прикметники на υς, εια, υ. Ступені порівняння прикметників. Суплетивні ступені порівняння прикметників. Неповні ступені порівняння. Ступені порівняння прийменникового походження.

Числівник. Кількісні числівники та їх відмінювання. Порядкові числівники та прислівникові числівники.

Займенник. Особові і присвійні займенники. Займенник αυτος, ο, αυτος. Зворотні займенники. Займенник αλλος та взаємний займенник. Вказівні і відносні займенники. Питальні і неозначені займенники. Співвідносні займенники.

Прийменник. Прийменники з родовим відмінком. Прийменники з давальним відмінком. Прийменники із знахідним відмінком. Прийменники з родовим і знахідним відмінком. Прийменники з трьома відмінками.

Синтаксис простого речення. Nominativus: подвійний називний відмінок. Вокатив.

Accusativus: Знахідний відмінок зовнішнього об’єкта. Подвійний знахідний відмінок. Знахідний відмінок внутрішнього об’єкта. Знахідний відмінок відношення. Знахідний прислівниковий. Знахідний відмінок часу. Знахідний відмінок протяжності.

Genetivus. Родовий підмета і додатка. Родовий відмінок приналежності. Родовий характеризуючий. Родовий відмінок розділовий. Родовий відмінок віддалення. Родовий відмінок часу. Родовий відмінок порівняння. Родовий відмінок звинувачення. Родовий відмінок причини. Родовий відмінок достатку і нестачі. Родовий відмінок ціни і вартості. Родовий відмінок якості. Родовий відмінок діючої особи.

Dativus. Давальний відмінок. Давальний відмінок у власній функції. Давальний відмінок інтересу. Давальний відмінок приналежності. Давальний відмінок міри. Давальний відмінок спільноти.Давальний відмінок способу дії. Давальний відмінок знаряддя. Давальний відмінок виконавця. Давальний відмінок причини. Давальний відмінок відношення. Давальний відмінок місця. Давальний відмінок часу. Давальний відмінок мети.

Функції кон’юнктива та оптатива у головному та незалежному реченнях. Інфінітивні звороти. Genetivus absolutus.

Переклад та лінгвістичний аналіз старогрецьких прозових творів (Ксенофонт «Анабазис»).

Література:


 1. В. Маслюк., Л. Олійник. Грецька мова. – Львів, 1999.

 2. Звонська-Денисюк Л.Л. Давньогрецька мова: Підручник. – К., 1997.

 3. Соболевский С.И. Древнегреческий язык: Учебник. – М., 1948.

 4. Древнегреческо-русский словарь. Сост. И.Х.Дворецкий: В 2 т. – М., 1958.– Т.1-2.

 5. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб., 1899 (фотовидання-репринт 1991 р.).

 6. Plato. Criton. Apologia Socratis.

 7. Xenophon. Anabasis Cyri.

 8. Homerus. Ilias. Libri VI, VII. Odyssea. Liber I.

 9. Herodotus. Historiae. Liber IV.

 10. Novum Testamentum.


Інформаційні ресурси

 1. http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html

 2. http://www.thelatinlibrary.com/

13.http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus: collection:Greco-Roman
ІІІ. Історія античної літератури

ІІІ.1. Історія старогрецької літератури

Боги і герої у грецькій міфології.

Гомерівський епос. Троянський та фіванський цикли міфів. Цикл міфів про Геракла. Гомер “Іліада”. Епічний зміст поеми, образи героїв, різноманітність та цілісність характерів. Зображення богів. Художні засоби поеми. Гомер “Одіссея”. Зміст поеми, образи героїв.

Гомерівське питання у його історичному розвитку. Основні теорії. Час і місце створення поем, мова поем. Гомерівські гімни.Кіклічні поеми.

Гесіод і його творчість. Дидактична поема “Роботи і дні”. “Теогонія” і розвиток генеалогічної поезії.

Загальна характеристика старогрецької лірики. Основні її види (елегія, ямб, монодійна лірика, хорова лірика). Грецька елегія. Основні представники жанру елегії (Каллін, Тіртей, Мімнерм, Солон, Теогнід). Ямбічна поезія (Архілох, Сімонід, Гіппонакт).

Алкей і Сапфо − творці монодичної лірики. Громадянські мотиви у Алкея, любовна лірика Сапфо. Особистий зміст і фольклорні форми у ліриці Сапфо. Любовна тематика у творчості Анакреонта. Анакреонтична лірика. Хорова лірика, її види. Піндар, Вакхілід.

Фольклорні джерела грецької драми. Грецький театр. Походження драми. Сакральний характер драми і роль культу Діоніса у її створенні. Теорії походження трагедії. Структура античної трагедії.

Есхіл − поет становлення афінської демократії. Біографічні відомості. Значення греко-перських війн для творчості Есхіла. Світогляд Есхіла, суспільна і філософська проблематика його трагедій. Драматургічне нововведення Есхіла і еволюція есхілівської трагедії. Роль хору.

Софокл − поет розквіту афінської демократії у “вік Перікла”. Трагедії “Аякс”, “Трахінянки”. Боротьба людини з призначеною долею у трагедіях “Цар Едіп”, “Едіп в Колоні”. Проблематика трагедій “Антігона”, “Філоктет”. Образи героїв. Драматургійна майстерність Софокла. Евріпід − “найтрагічніший з поетів”, поет кризи афінської демократії. Новий тип драматургії, розробка характерів, витончений психологізм, складність інтриги. Образи героїв.

Походження комедії та її джерела. Арістофан − “батько комедії”. Політична і філософська сатира (“Вершники”, “Хмари”). Питання війни і миру (“Ахарняни”, “Мир”, “Лісістрата”). Літературно-естетична критика (“Жаби”), соціальна утопія (“Птахи”, “Багатство”).

Основні напрямки у розвитку прозаїчних жанрів у V-IV ст. до н.е.

Історіографія. Геродот − “батько історії”. Фукідід. Ксенофонт.

Ораторське мистецтво. Основні види ораторської прози. Лісій і його судові промови. Структура судової промови. Ісократ , Демосфен.

Філософська проза. Платон − творець нового жанру − філософського діалогу. Художня майстерність Платона. Драматична побудова діалогів, структура і роль промов, пошуки істини шляхом дискусії. Роль Сократа у системі діалогів (“Апологія”, “Крітон”, “Бенкет”, “Федр”, “Федон”). Арістотель, його “Поетика” і “Риторика

Елліністичний період старогрецької літератури. Менандр і нова аттічна комедія (“Третейський суд”, “Відрізана коса”, “Відлюдник”). Тематика “нової комедії”. Александрійська поезія, її тематика, міфологізм. Каллімах і його поетична збірка міфологічних історій. Малі форми. Епілії і їх побутове забарвлення. Аполлоній Родоський. “Аргонавтика”. Теокріт − творець буколічного жанру. Тематика і сюжет ідилій. Література епохи римського володарювання. Плутарх і жанр порівняльних життєписів. Художні методи античної біографії. Лукіан. Грецький роман. “Історія про Херея і Каллірою” Харітона, “Ефіопіка” Геліодора − любовно-авантюрні романи, “Дафніс і Хлоя” Лонга − буколічний роман. Структура роману.Література

 1. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К., 2004.

 2. С.И. Радциг. История древнегреческой литературы. – М.,1977.

 3. Кун М.А. Легенди і міфи Давньої Греції. – К., 2002.

 4. Антична література: Хрестоматія. / упор. Білецький О.І. – К.,1968.

 5. Борухович В.Г. История древнегреческой литературы. Классический период. – М., 1962.

 6. Тронський І.М. Історія античної літератури. – К., 1959.

 7. Антична література. За ред. Тахо-Годі А.А. – Київ, 1976.

 8. Антична література. Хрестоматія. Ч.1. Давньогрецька поезія в українських перекладах і переспівах / упор. В.П. Маслюк. – К., 1994.


Інформаційні ресурси

  1. http://ae-lib.org.ua/

ІІІ.2. Історія римської літератури

Найдавніша проза. Закони 12 таблиць. Рання римська література. Лівій Андронік. Його літературна діяльність, переклади грецьких творів. «Латинська Одіссея». Гней Невій. Актуально – політичні мотиви його поезії. Міфологічні трагедії та претексти. Комедійна творчість Невія. Історичний епос «Пунічна війна». Римська комедія. Плавт та його творчість. Теренцій. Біографія. Аристократична спрямованість творчості. Гуманно-філантропічне трактування соціальних проблем. Порівняльна характеристика театру Плавта і Теренція. Перші римські історики Фабій Піктор, Луцій Цінцій Анімент. Епос Еннія «Аннали» . Створення латинського гекзаметру. Сатури. Сучасники і послідовники Еннія. Трагедія Пакувія. Цицилій Стацій і його місце в розвитку римської палліати. Рання римська проза. Катон. Історичний епос. Трагедія. Творчість Акція.

Політична, філософська і літературна сатира Луцілія. Особистий характер мови його сатир. Розробка ораторського мистецтва. Ціцерон та його роль в розвитку римської літератури. Літературна спадщина Ціцерона. Чотири періоди його ораторської діяльності. Епістолярна спадщина Ціцерона. Цезар як політик, оратор, історик. «Записки про галльську і громадянську війну». Особливості «Записок» як літературного жанру. Саллюстій. Жанр історичної монографії, «Змова Катіліни», «Югуртинська війна». Лукрецій і його поема «Про природу речей» як відображення і художнє осмислення матеріалістичної філософії античного суспільства. Джерела поеми, її основні ідеї, побудова. Поети-неотерики та їх естетичні принципи. Новий зміст поезії, нові жанри, метричні і мовні нововведення. «Учений» епілій, «легка» поезія. Валерій Катон, Цінна, Кальв, Фурій Бібакул. Катулл, його літературна спадщина. Композиція збірки віршів Катулла як відображення естетичних принципів елліністичних естетики. Тема кохання і дружби. Вірші проти Цезаря, літературна полеміка. Композиція віршів Катулла. Цикл Лесбії. Учені епілії, епіталами.

Золотий вік римської літератури. Літературні гуртки в Римі. Вергілій. «Буколіки». Соціальні і побутові моменти в «Буколіках» Вергілія. Поема «Георгіки», її ідеологічна та політична тенденція. «Енеїда» Вергілія як придворний епос епохи принципату. Зміст поеми та її композиція. Художні особливості. Драматизація епосу у Вергілія.

Горацій. Біографія і хронологічна послідовність творів. «Еподи» політичні, інвективні, ліричні. Горацій і Архілох. Характер «Сатир» як філософської бесіди. «Оди» Горація і їх відношення до давньогрецької та елліністичної лірики. Тематика од, їх жанрова і композиційна специфіка. Оди політичні, повчальні, любовні, філософські, застольні, «Римські оди». «Віковий гімн». «Послання». Горацій про значення поезії. Римська елегія. Корнелій Галл. Тібулл. Проперцій. Відношення до сучасності та літературна програма Проперція. Овідій. Біографія. «Любовні елегії», їх риторичний і повчальний характер. «Метаморфози» і «Фасти». «Скорботні елегії» та «Листи з Понту».

Римська історична проза. Тіт Лівій. Пізній період римської літератури. «Новий стиль». Сенека. Філософські трактати Сенеки. «Листи до Луцілія». Сенека як сатирик. «Огарбузення». Лукан. «Фарсалії» - епос на історичну тему. Моралістичні сатири Персія. Петроній та його роман «Сатирикон». Проза: Квінтіліан, Пліній Молодший. Поезія: Валерій Флакк, Сілій Італік. Стацій «Фіваїда» і «Сільви».

Реалістична течія в літературі. «Епіграми» Марціала. Ювенал та його сатири. Таціт, його політичні і моральні погляди. Ранні монографії Таціта «Агрікола», «Германія». Історичний метод Таціта. «Історія» і «Аннали». Светоній. «Життєпис Цезарів», принципи побудови його біографій. Еллінофільство і двомовність. Апулей. Філософія і софістика в Апулея. «Апологія» і «Метаморфози», їх відношення до повісті псевдо – Лукіана. Основний сюжет і вставні новели. Ідейна спрямованість роману. Сатиричне зображення римського провінційного суспільства. Казка про Амура і Псіхею.

Література


 1. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К., 2004.

 2. Підлісна Г.Н. Антична література. – К.,1992.

 3. Тахо-Годі А.А. Антична література. – К.,1976.

 4. Тронский. І.М. Історія античної літератури. – К.,1959.

 5. Білецький О.І. Антична література. Хрестоматія. – К., 1968.

 6. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: Хрестоматія / упор. В. Маслюк. – Львів, 2000.

 7. Полонская К. П., Поняева Л. П. Хрестоматия по ранней римской литературе. – М.,1984.

 8. Мирошенкова В.И.,Федоров Н.А. Античная литература. Рим. Антология. – М.,1988.

Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.

Протокол № 4 від 25січня 2012 р.

Голова Вченої ради В.Т. Сулим
ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

(ОКР «Бакалавр» ; спеціальність “«Латинська, старогрецька, грецька мова та антична література»”)

TEST I

I.

1.1.Виконайте завдання:

1. Від якого займенника утворена форма te

1. ego 2. tu 3. is 4. tuus

2 Яка з даних прикметникових форм узгоджується з іменником pars

1. magni 2. magnae 3. magnum 4. magna

3. Від якого прикметника утворено вищий ступінь порівняння maior

1. bonus, a, um 2. parvus, a, um 3. magnus, a, um 4. malus, a, um

4. Визначіть форму дієслова audivīsti

1. praes. ind. act. 2. perf. ind. act. 3. fut. I . ind. act. 4. fut. II . ind. act.

5. Виберіть правильну форму і заповніть пропуск у реченні: ………poētam maxime laudamus?

1. quam 2. quum 3. quem 4. Quorum

1.2.Виконайте завдання:

1. Визначіть дієслівні форми аориста:

1) φυλαττεις 2) εφυλαξα 3) εφυλαττον 4) φυλαττε

2. Визначіть дієслівні форми імперфекта:

1) τρεφε, 2) ετρεφε, 3) τρεφον 4) ετρεψε

3. Визначіть форму іменника τοις ορεσι:

1) Dat. sing. 2) Dat. plur. 3) Acc. sing. 4) Acc. plur.

4. Визначіть відмінок та число словосполучення τας νυκτας καλας:

1) Dat. plur. 2) Dat. sing. 3) Acc. sing. 4) Acc. plur.

5. Визначіть дієслівні форми Imperat. praesentis:

1) λυε 2) λυσαι 3) λυουσιν 4) λυειν


ІІ.

2.1.Виконайте завдання:

1.Яке слово пропущене у крилатому виразі Festīna …….

1. brevi 2. cito 3. lente 4. bene

2.Вкажіть правильний переклад речення: Epistŭlam ad amīcum meum scriptūrus sum

1. Я написав листа своєму другові.

2. Я змушений написати листа своєму другові

3. Я хотів написати листа своєму другові.

4. Я маю намір написати листа своєму другові.

3. Виберіть слово, яке підходить за змістом ……temporĭbus Persae belliciōres erant omnĭbus Asiae popŭlis.

1. breviorĭbus 2. meliorĭbus 3. antiquissĭmis 4. acerrĭmis

4. Знайдіть слово, яке є зайвим у даній низці слів

1. miles 2. dux 3. imperātor 4. scriptor

5. Вкажіть правильний переклад речення: Multi cives cum mulierĭbus et liberis in ludo gladiatorio aděrant et ludum spectābant.

1.Багато громадян з дружинами та дітьми були присутні на гладіаторських боях і спостерігали за змаганнями.

2. Багато громадян з дружинами та дітьми приходили спостерігати за змаганнями.

3. Багато громадян з дружинами та дітьми приходили на гладіаторські бої і брали участь у змаганнях.

4. Гладіаторські ігри відбувалися в присутності громадян та їх жінок і дітей, які за ними спостерігали.

2.2.Виконайте завдання:

1. Вставте слово, яке доповнить зміст речення Θαυμαζομεν τους των Αραβων _____.

1) κολαξιν 2) ορος 3) ιππους 4) δενδροις

2.Вставте слово, яке доповнить зміст речення Δημοσθενης λεγει ______της πολεως ψυχην ειναι.

1) τoις φιλοις 2) τους νομους 3) της αγορας 4) το ιερον

3. Вставте слово, яке доповнить зміст речення Του̃ μὲν ρήτορος εστι τοι̃ς πολίταις περὶ τω̃ν κοινω̃ν ______.

1) λεγε 2) γραφουσιν 3) συμβουλεύειν 4) φιλεω

4. Вставте слово, яке доповнить зміст речення ______ την του φιλου ωδην.

1) λεγοντων 2) ακουομεν 3) βουλευειν 4) μανθανων

5.Вставте слово, яке доповнить зміст речення Χαριν ουν δει τους παιδας ______ τω τε πατρι και τη μητρι.

1) εχειν 2) γραφειν 3) στρατευεσθαι 4) στεργειν

ІІІ.

3.1.Виконайте завдання:

1. Назвіть трагедію, автором якої є Евріпід: 1. Антігона 2) Прометей закутий 3) Благальниці 4) Медея

2. Розвиток грецького ораторського мистецтва досягає своєї вершини у творчості:

1) Ісократа 2)Демосфена 3)Лісія 4) Есхіна

3. Назвіть представника давньогрецької хорової лірики:

1) Тіртей 2) Алкей 3) Піндар 4) Солон

4. Назвіть представника ямбічної поезії :

1) Алкей 2) Вакхілід 3) Архілох 4) Теогнід

5. Творцем буколічного жанру вважається:


 1. Аполлоній Родоський 2) Каллімах 3) Тіртей 4) Теокріт

3.2.Виконайте завдання:

1.Найдавніший віршовий розмір римлян був названий на честь: 1. Сізіфа 2) Гери 3) Сатурна 4) Церери

2. Історичний епос «Bellum lunicum» :

 1. Плавтові 2) теренцію 3) Лівію Андроніку 4) Гнею невію

3. Г.Ю. Цезар у «Записках про гальську війну» описує події :

 1. 60-54 років 2) 58-52 років 3) 62-56 років 4) 55-49 років

4. Який з перелічених творів Овідій написав на вигнанні?

 1. «Fasti» 2) «Amores» 3) «Tristia» 4) «Heroides»

5. Свої сатири Горацій назвав:

 1. «Роздумами» 2) «Коментарями» 3) «Бесідами» 4) «Піснями»


TEST IІ

I.

1.1.Виконайте завдання:

1. Яка з даних прикметникових форм узгоджується з формою іменника exercitui

1) fortis 2) fortes 3) forti 4) forte
2. Яка форма найвищого ступеня порівняння прикметника similis, e є правильною

1) simillimus 2) magis similis 3) similissimus 4) similius


3. Визначіть форму дієслова ornabant

1) praes. ind. act. 2) perf. ind. act. 3) fut. I ind. act. 4) impf. ind. act.


4. Визначіть відмінок і число іменника amīcos

1) acc. plur. 2) acc. sing 3) nom. plur. 4) gen. plur.


5. Який з даних займенників є вказівним

1) quis 2) is 3) nemo 4) quisque


1.2.Виконайте завдання:

1.Заповніть пропуск відповідним закінченням.

Αναστη__, ω μαθηται, πλησιαζει γαρ ο διδασκαλος.

1) –τε 2) -ναι 3) -σιν 4) -τω

2. Оберіть прикметник, який можна узгодити з іменником τη πολει:

1) μειζονι 2) ευδαιμονος 3) ενδοξοις 4) καλον

3. Заповніть пропуск відповідним закінченням.

Δημοσθενης λεγει τους νομους της πολ__ ψυχην ειναι.

1) –ει 2) –εως 3) –ιν 4) -εις

4. Оберіть прикметник, який можна узгодити з іменником τα δενδρα:

1) μειζονες 2) μειζονας 3) μειζονα 4) μειζονων

5. Оберіть відповідь, яка доповніть основні форми дієслова.

ευρισκω – ευρησω - ευρον - _______ - ευρημαι – ευρεθην.

1) ευρισκειν 2) ευρηκε 3) ευρηκα 4) ευρησεινIІ.

2.1.Виконайте завдання:

1. Доповніть крилатий вираз Hic mortui vivunt et muti ………

1) arbitrantur 2) loquuntur 3) audiuntur 4) delectantur
2. Вкажіть правильний переклад речення Xantippe, Socrătis uxor, maledicentissĭma fuisse dicĭtur.

1)Кажуть, що Ксантипа, дружина Сократа, була дуже сварлива.

2)Ксантипа, дружина Сократа, була дуже сварлива.

3)Сократ казав, що Ксантипа, його дружина, дуже сварлива.

4)Ксантипа каже, що Сократ був дуже сварливий.
3. Виберіть слово, яке доповнить зміст речення Stellis viam demonstrantĭbus nautae .......

1) pugnābant 2)ibant 3) navigābant 4) certābant


4. Яке з даних слів є дієприкметником

1) dictus 2) propinquus 3) fructus 4) superbus


5. Доповніть крилатий вираз …….discĭmus.

1) legendo 2) disputando 3) docendo 4) scribendo2.2.Виконайте завдання:

1. Вкажіть правильний переклад речення.

Καθηται μεν ουν ο Ζευς επι θρονω μεγαλοπρεπει, στεφανος δ επικειται τη κεφαλη αυτου.

1) Отже, Зевс сидів на величавому троні і на його голові лежав вінок.

2) Отже, Зевс сидить на величавому троні і на його голові лежить вінок.

3) Отже, Зевс у вінку сидить на величавому троні.


2. Вкажіть правильний переклад речення.

Μη παιδι μαχαιραν, η παροιμια φησιν.

1) У прислів’ї сказано: не давай дитині зброю.

2) Прислів’я каже: не давай дитині зброю.

3) Прислів’я каже: віддай дитині зброю.
3. Вкажіть правильний переклад речення.

Ο δ ορνις ο επι τω σκηπτρω καθημενος εστιν ο αετος.

1) Птах, який сидить на скіпетрі – орел.

2) Птах, який зображений на скіпетрі – орел.

3) Птах, який сидить на скіпетрі – сокіл.
4. Вкажіть правильний переклад речення.

Πολλα επιστασαι, αλλ’ ουδεν ορθως.

1) Ти знав багато, але нічого (не знав) правильно.

2) Ти нічого не знаєш правильно.

3) Ти знаєш багато, але нічого (не знаєш) правильно.
5. Вкажіть правильний переклад речення.

Οι βαββαροι ου συνιεσαν ελληνιστι, διελεγοντο δι ερμηνεων τοις Ελλησιν.

1) Варвари не розуміють по- грецьки, розмовляють з греками через перекладачів.

2) Варвари не розуміли по- грецьки, розмовляли з греками через перекладачів.

3) Варвари не говорили по- грецьки, розумілися з греками через перекладачів.

III.

3.1.Виконайте завдання:


 1. Назвіть представника дидактичного епосу:

1) Арістотель 2) Гіппонакт 3)Гесіод 4) Тіртей

 1. Назвіть трагедію, автором якої є Софокл:

1)Троянки 2) Цар Едіп 3) Алкеста 4) Іфігенія в Авліді

 1. Назвіть комедію, автором якої є Арістофан:

1)Відрізана коса 2 Відлюдник 3)Вершники 4) Третейський суд

 1. Назвіть представника елегійної поезії:

1)Піндар 2) Сапфо 3)Архілох 4) Солон

 1. За шрамом на нозі Одіссея впізнала:

1)Евріклея 2)Пенелопа 3)Евмей 4) Телемах

3.2.Виконайте завдання:

1. Хто з перелічених римських авторів є творцем латинського гекзаметра? 1. Гней Невій 2) Квінт Енній 3) Плавт 4) Катон

2.Хто своєю літературною працею започаткував римську літературну прозу?

 1. Г.Ю. Цезар 2) Гай Ацілит 3) Квінт Фабій Піктор 4) Тіт Лівій

3. Хто був першим римським сатириком?

 1. Квінтіліан 2) Луцілій 3)Горацій 40 ювенал

4. Який новий літературний жанр створили римляни?

 1. епос 2) байку 3) роман 4) сатиру

5. У якому творі автор відкрито висміює спроби Августа відродити «добрі старі звичаї» ?

 1. Ars amandi 2) Fasti 3) Remedia amoris 4) Ibis


ПРИМІТКА : завдання частини І оцінюються в 1 бал, частини ІІ – 2 бали, частини ІІІ –2 бали.

КЛЮЧІ

до зразків тестових завданьТЕСТ І

  1. 2,4,3,2,3

  2. 2,2,2,4,1

2.1. – 3,4,3,4,1

2.2. – 3.2.3.2.1

3.1. – 4,2,3,3,4

3.2 – 3,4,2,3,3

ТЕСТ ІІ

1.1. – 2,4,3,2,3

1.2. –1,1,2,3,3

2.1. – 2,1,2, 1,3

2.2. – 2,2,1,3,2

3.1. – 3,1,2,3,2

3.2. – 2,3,2,4,1


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Львів-2012 Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Бакалавр», які повинні iconПрограма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Львів-2012 Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Бакалавр», які повинні iconПрограма фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня магістра
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Львів-2012 Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Бакалавр», які повинні iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Львів-2012 Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Бакалавр», які повинні iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...
Львів-2012 Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Бакалавр», які повинні iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Львів-2012 Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Бакалавр», які повинні iconМетодичні вказівки та тестові завдання для проведення комплексного кваліфікаційного державного іспиту
З дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівця рівня магістр на базі підготовки рівня бакалавр


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка