Львівська політехніка


Попит і пропозиція на ринку праціСторінка7/30
Дата конвертації13.02.2018
Розмір1,9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

3.3.Попит і пропозиція на ринку праці.


Ми визначили ринок праці як органічну складову ринкової економіки, що виконує функції механізму розподілу і перерозподілу суспільної праці за сферами і галузями господарства, видами і формами діяльності у відповідності з структурою суспільних потреб і власності. Основними елементами цього иеханізму є попит на працю, пропозиція праці, вартість і ціна робочої сили, конкуренція, резервування робочої сили.

Механізм ринку праці базується на вартісних принципах ув’язки і узгодження соціально різних інтересів різноманітних груп працедавців і працездатного населення,що потребує роботи і бажає працювати за наймом. Взаємодія попиту на працю і пропозиції робочої сили складається під впливом конкретної економічної та соціально-політичної ситуації, руху ціни робочої сили (оплати праці), рівня реальних доходів населення. Відношення попиту і пропозиції ілюструє графік на Рис. 3 .3.

Рис. 3.3. Попит і пропозиція на ринку праці.

З графіка видно, що попит на працю зі сторони працедавців і, відповідно, зайнятість ростуть по мірі зниження реальної заробітної плати (оплати праці), а пропозиція праці росте по мірі росту реальної заробітної плати. На перетині цих кривих попит і пропозиція праці співпадають, і виникає ситуація рівноваги на ринку праці. Якщо ціна праці вище рівноважної, спостерігається безробіття, якщо нижче, то існує дефіцит працівників. Подібна схема лежить в основі дискусій між працедавцями та профспілками з приводу підвищення зарплатні. Перші, як правило, стверджують, що всяке підвищення реальної заробітної плати веде до безробіття.

Дуже важливим фактором руху ринку праці є ціна робочої сили. Вартість робочої сили визначається вартістю життєвих засобів, що необхідні для її відтворення, тобто вартістю засобів для життя працівника і його сім’ї. Сюди включають витрати на харчування, оплату житла, освіту, охорону здоров’я, відпочинок та ін.

В якості найбільш точної оцінки вартості робочої сили міг би бути раціональний споживчий бюджет, та при відсутності офіційних даних в Україні вартість робочої сили за цією методикою можна визначити лише приблизно.

3.4.Сегментація і гнучкість ринків праці.


Важливими характеристиками ринку праці є його гнучкість та сегментованість. Вони дозволяють проаналізувати причини і фактори, що впливають як позитивно, на мобільність робочої сили на ринку праці.

Сегментація ринку праці – це розподіл робочих місць працівників на стійкі замкнуті сектори - зони, які обмежують мобільність робочої сили своїми межами. Вивчення сегментованості ринку привело до утворення теорії подвійності ринку праці, у якій передбачається розподіл ринку праці на два ринки первісний і вторинний ринок.

Первинний ринок праці – це ринок, на якому присутні “хороші” роботи. Робота на первинному ринку праці – це види робіт, що в своїй більшості характарні для внутрішнього (внутрішньофірмового) ринку праці. Тобто роботу на первинному ринку праці можна охарактеризувати наступними рисами

 1. Стабільна зайнятість, надійність стану працівника;

 2. Високий рівень заробітної плати;

 3. Наявність службових сходів з чітко визначеними можливостями для професійного зросту і просування;

 4. Використання прогресивних технологій, що потребують високої кваліфікації працівників;

 5. Наявність сильних і ефективних профспілок.

Вторинний ринок праці – це ринок, де присутні “погані” роботи, які характеризуються рисами прямо протилежними від перерахованих для первинного ринку праці. На вторинному ринку праці

 1. Велика плинність кадрів і нестабільна зайнятість;

 2. Низькі рівні заробітної плати;

 3. Практично не існує просування службовими сходами;

 4. Технології виробництва примітивні;

 5. Відсутні профспілки.

Риси, що притаманні цим двом ринкам є взаємовизначальними і взаємопідсилюючими одна одну. Так “хороші” роботи первинного ринку праці і “погані” вторинного можуть співіснувати в межах одного підприємства.

Критерієм розподілу робіт і відповідно секторів ринку праці, що об’єднують ці робочі місця, є ступінь стабільності трудових відносин.

Можна виділити декілька секторів, на які діляться всі робочі місця


 1. “Ядро” – первинний ринок праці – стабільна зайнятість в режимі повного робочого часу;

 2. “Периферія” – вторинний ринок праці – часткова зайнятість, неповний робочий час, сезонність найму;

 3. Безробітні – тяжіють до “ядра” чи “периферії”.

Є і більш деталізовані схеми сегментованості ринку праці. Всяка сегментація на ринку праці викликана наступним

 1. виробничі технології, що застосовуються, визначають структуру робочих місць і не для всіх з них вимагається висока кваліфікація і професійна підготовка;

 2. виробництво піддане кон’юктурним спадам і піднесенням;

 3. існують бар’єри для мобільності робочої сили між різними сегментами ринку праці, що пов’язані з дискримінацією на ринку праці.

На загал вплив всіх цих причин технологічна детермінованість професійної і кваліфікаційної структури, адаптація в умовах невизначеності до економічної кн’юктури, дискримінація в сфері праці – приводять до існування декількох сегментів ринку праці і до органічного перетоку робочої сили між ними.

Подвійність ринків праці необхідно враховувати при розробці і реалізації політики державного регулювання ринку праці. Виходячи з цієї концепції, безробіття головним чином пов’язане з вторинним ринком праці, на якому ні працівники, ні працедавці не зацікавлені в стабільній зайнятості. Тому вирішенням проблеми безробіття не може бути тільки збільшення сукупного попиту, а відповідно, створення нових робочих місць. Необхідно збільшувати можливості для отримання роботи на подвійних ринках праці і відносно скорочувати кількість робочих місць на вторинних ринках. Для цього серед інших повинні застосовуватись заходи, спрямовані на обмеження і подолання дискримінації на ринку праці – від антидискримінаційного законодавства до створення умов повного доступу до освіти і професійної підготовки. В цьому ж напрямку має діяти і система соціального партнерства і діяльності профспілок, які сприяють трансформації вторинних ринків праці у первинні.

Якщо процеси, що викликають сегментацію ринку праці, перешкоджають мобільності робочої сили, то процеси, що підвищують гнучкість ринку праці, навпаки, збільшують мобільність на ньому.

Проста і найбільш очевидна форма гнучкості – це кількісна гнучкість, що виражається в зміні кількості зайнятих, або рівня заробітної плати у відповідь на зміну економічної кон’юктури. Цей вид гнучкості був завжди притаманний ринку праці. Але у 1970-1980 рр.про гнучкість в сфері праці стали говорити в більш широкому розуміння, ця проблема привернула підвищену увагу спеціалістів і підприємців. Цьому є декілька причин 1. Промислове виробництво першої половини ХХ ст. в індустріальну епоху, коли воно домінувало в економіці, характеризувалось правилом трьох єдностей єдністю місця роботи, єдністю часу роботи і єдністю дій. В умовах масового промислового виробництва це привело до формування системи організації праці і трудових відносин, ефективних на цьому етапі, але все більш невідповідних виробничим технологіям, що змінювались і соціальним відносинам постіндустріальної епохи. В економіці в результаті впровадження досягнень НТП на зміну повної зайнятості на великих підприємствах з чітким розподілом праці прийшли гнучкі режими зайнятості, заснованих на комп’ютерних технологіях, зросла самостійність і універсальність працівників, різко збільшилась доля сектору послуг, в якому конкуренція вимагала диверсифікації форм і режимів обслуговування споживачів.

 2. Для всіх економічно розвинутих країн починаючи з 1960-х рр. характерне збільшення долі жінок в складі робочої сили, що пов’язане з соціальними і технологічними змінами в суспільстві. Сімейні функції жінок приводять до того, що вони все більше, ніж чоловіки, надають перевагу роботі з неповним робочим днем, гнучким режимам праці.

 3. Боротьба трудящих за свої права, зріст професійних спілок та їх впливу, зміна соціальної політики багатьох держав привели до розвитку різноманітних форм соціального захисту.

В результаті необхідність змін привела до формування концепції гнучкого ринку праці і реалізації її на практиці. При цьому мова йде як про процеси, що сприяють досягненню якісної гнучкості, так і про функціональну гнучкість, що означає гнучкі режими праці і зайнятості, зміну системи оплати праці. Тому необхідно говорити не про гнучкість ринку праці, а про гнучкість всієї системи трудових відносин..

На практиці існує велика різноманітність ситуацій, які не дозволяють абсолютно повно описати всі види і різноманітні форми гнучкості, але можна виділити основні напрямки • Реорганізація робочого часу;

 • Нестандартні форми зайнятості;

 • Зміна системи найму та звільнення;

 • Удосконалення процедур визначення і зміни заробітної плати.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

Схожі:

Львівська політехніка iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
У зв’язку із закінченням повноважень Конференції колективу Національного університету "Львівська політехніка" із затвердженим складом...
Львівська політехніка iconЕнциклопедичні видання ХIХ початку ХХ століття у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» Оробчук Олександра Михайлівна
Енциклопедичні видання ХIХ початку ХХ століття у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»
Львівська політехніка icon72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року
«Львівська політехніка». Секція права та психології: збірник тез доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р....
Львівська політехніка iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації І практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Львівська політехніка iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
Львівська політехніка iconЛьвівська обласна громадська організація «Львівтрансзахист»
Працює: Заступник Голови правління го
Львівська політехніка iconРобоча програма навчальної дисципліни
Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка