Львівські контракти на малярські роботиСторінка4/4
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,5 Mb.
1   2   3   4
Александрович В. Федір Сенькович... С. 44-116.

46 Хронологічно першим прикладом такого іконостасу був, можливо, іконостас собору святого Юра фундації єпископа Гедеона Балабана, згадка про який збереглася у хроніці львівської єпархії (Ісаєвич Я. Невідома пам’ятка української історіографії другої половини XVII ст. // Архіви України. Київ, 1970. № 2. С. 69). Очевидно, він ідентичний з тими «іконами», які, за свідченням Мартіна Ґруневеґа, перед початком XVII ст. малював для собору майстер Федько. Український переклад відповідного фрагмента тексту подав Я. Ісаєвич (Груневег М. Опис Львова / Публікація Я. Ісаєвича // Жовтень. Львів, 1980. № 10. С. 111).

47 ЦДІА України у Львові, ф. 129 (Львівський Ставропігійський інститут), оп. 1, спр. 1051, арк. 6. Опубліковано в: Архив Юго-Западной России. Киев, 1904. Ч. I. Т. 11. С. 646. Цю ситуацію як доказ існування проекту іконостасу розглянуто в: Александрович В. Федір Сенькович... С. 74.

48 До літератури її впровадив: Драган М. Українська декоративна різьба XVI-XVІІI ст. Київ, 1970. С. 52 (монографія написана у 1944-1952 pp.).

49 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 1043, арк. 50зв. Опубліковано в: Архив... Ч. І. Т. 11. С. 132.

50 У літературі грибовицький іконостас традиційно розглядався як оригінальна пам’ятка малярства XVII ст. На його перемалюванні наголошено в: Александрович В. Хронологія... С. 147.

51 Документально підтверджене авторство М. Петрахновича щодо Успенського іконостасу спричинило посилений, хоч і поки що надто скромний у конкретних проявах, інтерес до його особи з боку дослідників. Він належить до тих нечисленних львівських майстрів, чиї імена увійшли до історії мистецької культури міста вже від перших кроків у її дослідженні, зроблених у середині минулого століття. Ім’я майстра як автора Успенського іконостасу впровадив до літератури Денис Зубрицький (Zubrzycki D. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1844. S. 272), присутнє воно і в словнику польських митців Едварда Раставецького (Rastawiecki E. Słownik... T. 2. S. 101). Однак чимала за кількістю позицій література про М. Петрахновича обмежується, головним чином, короткими, побіжними і через те, здебільшого, поверховими згадками. Єдине спеціальне звернення до проблеми спадщини майстра у жанрі літературної есеїстики при цілком вільній інтерпретації фактів і пам’яток див. у: Овсійчук В. Малярі перехідної доби (Роздуми над творчістю художників львівського Ренесансу Федора Сеньковича та Миколи Петрахновича) // Записки НТШ. Т. 227. С. 98-108. Як видається, реальний шлях для подальших студій вказують спостереження над його стилем, запропоновані в: Александрович В. Федір Сенькович. С. 89, 93, 96, 99-100. Один зі своєрідних аспектів творчого методу митця відкрило зіставлення його ікон страстного циклу Успенського іконостасу з графічними взірцями композицій (Alebandrowicz W. Cykl pasyjny Mikołaja Morochowskiego Petrachnowicza z ikonostasu cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej we Lwowie: źródła inspiracji oraz osobliwości ich wykorzystania (друкується)).

52 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 461, с. 2297.

53 Там само. С. 2473.

54 Того ж року А. Крауз оскаржив С. Кромку в консисторському суді, позаяк той «відважився певні роботи малярського ремесла тут у Львові виконати всупереч товариським нагадуванням того ж Войцеха Крауза»; останній при цьому покликався на права і привілеї малярського цеху. Проте відповідач заявив, що А. Крауз і сам їх не дотримується. Після цього суд визнав, що цех фактично не існує, й на цій підставі звільнив С. Кромку від відповідальності. До літератури ці матеріали у поверховому викладі впровадив Ф. Яворський (Jaworski F. O szarym Lwowie. S. 48, 50). Текст судової ухвали опубліковано в: Mańkowski T. Lwowski cech... S. 107-109.

55 Відродження професійного об’єднання львівських малярів знайшло відображення лише в чотирьох невідомих досі записах в актах міського уряду, де виступають усі три учасники цього конфлікту (ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 71, с. 177-178; спр. 160, с. 289, 305, 323-324).

56 Маляр походив з Жовкви й був сином місцевого коваля. Підтверджений документами жовківський відрізок його біографії охоплює 1631-1635 pp. До літератури жовківський епізод біографії майстра впроваджено в: Александрович В, Початки жовківського мистецького осередку // Збірник матеріалів українсько-польського практичного семінару «Історична, мистецька та архітектурна спадщина Жовкви: проблеми охорони, реставрації та використання» в рамках проекту «Вирішення соціально-економічних проблем Жовкви з використанням її культурної спадщини» за участю Фонду Євразія та Міжнародного Фонду «Відродження» при підтримці Агенства США з Міжнародного Розвитку, Жовква, 23-24 квітня 1998 р. Жовква; Львів, 1998. С. 103. У Львові він згадується від 1637 р. (ЦДІА України у Львові, ф. 197, оп. 2, спр. 1250, арк. 390), помер між 20 квітня 1677 (Там само. Спр. 672, с. 167-168) та 24 липня 1684 р. (Там само. Ф. 52, оп. 2, спр. 86, с. 465; до літератури як останню прижиттєву (sic!) згадку про майстра цей запис впроваджено в: Słownik artystów polskich. Wrocław etc., 1993. T. 5. S. 260). Звід відомостей про нього див.: Słownik... T. 5. S. 260.

57 Зведення джерельних даних до біографії митця див.: Słownik... Wrocław etc., 1975. T. 3. S. 147.

58 Jaworski F. O szarym Lwowie. S. 48, 50-52.

59 Критичні нотатки з приводу цього погляду та короткий виклад справжнього відношення родини Корунок до малярства див.: Александрович В. Майстер Юрій Шимонович старший // Образотворче мистецтво. 1990. № 1. С. 17; Ałeksandrowycz W. Nowe materiały do biografii i twórczości Jerzego Szymonowicza starszego oraz Jerzego Eleutera Szymonowicza Siemiginowskiego // Folia Historiae Artium. Kraków, 1991. T. 27. S. 112-114; Александрович В. С. Отец и сын Шимоновичи в истории западноукраинской живописи второй половины XVII в. // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1991. Москва, 1997. С. 206-207.

60 ЦДІА України у Львові, ф. 197, оп. 2, спр. 1250, арк. 530зв., 673, 694.

61 Там само. Ф. 129, оп. 1, спр. 1076, с. 22. Опубліковано в: Архив... Ч. І. Т. 11. С. 573.

62 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 1084, арк. 29-29зв. Опубліковано в: Архив... Ч. І. T. 11. С. 591. Цей епізод історії львівського мистецтва найдокладніше розглянуто в: Александрович В. Львівські малярі XVI-XVII століть як проектанти графічного оздоблення друкованої книги // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 1998. Вил. 5: Пροσφνιμα Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. С. 92-93.

63 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 559, с. 400.

64 Там само. Ф. 197, оп. 2, спр. 1119, арк. 16зв.; спр. 1122, арк. 8зв.

65 Там само. Ф. 129, оп. 1, спр. 1120, арк. 59. Можливо, цих двох осіб стосуються також записи про виплату двом малярам за незазначену роботу від 30 квітня, 12 та 31 травня попереднього року (Там само. Арк. 56зв.).

66 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 1119, арк. 16зв.; спр. 1122, арк. 10.

67 Там само. Спр. 1120, арк. 61 (тут же див. про виплату окремих сум в рахунок оплати цієї роботи).

68 Там само. Ф. 52, оп. 2, спр. 559, с. 826.

69 Там само. Спр. 561, с. 26.

70 Його авторство стосовно цієї атрибуції вперше згадано друком у: Свєнціцька В. Іван Руткович і становлення реалізму в українському малярстві XVII ст. Київ, 1966. С. 37. Пор.: Драган М. Українська декоративна різьба... С. 92 (тут же коротко викладено новішу історію ансамблю від 40-х років XIX ст.).

71 Шараневич И. Николай Красовский. Львов, 1895. С. 114.

72 Łoziński W. [Komunikat] o lwowskich malarzach XVII wieku // SKHS. Kraków, 1896. T. 5. S. XLVIII. Автор покликається на запис у протоколах братських засідань: Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України (далі – ЛНБ НАН України), від. рукописів, ф. 5 (Оссолінські), оп. 1, спр. 2125 II, арк. 65зв.; опубліковано в: Архив... 1904. Ч. І. T. 12. С. 6.

73 Ісаєвич Я. Д. Джерельні матеріали з історії українського мистецтва XVI-XVIH ст. в архіві Львівського братства // Третя республіканська конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція: Спеціальні історичні дисципліни. Київ, 1968. С. 108 (покликаючись на оригінал документа, автор зазначив: «В архіві зберігаються також матеріали про малювання образів для братства Олександром Лянівським (Ляницьким) у 1696-1698 pp.»).

74 ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 2125 II, арк. 65зв. Опубліковано в: Архив... Ч. І. T. 12. С. 274.

75 Голубець M. Українське малярство... С. 270.

76 Свєнціцька В. Іван Руткович... С. 37 (подає вівтар, зазначаючи в дужках під запитанням: іконостас?).

77 Див.: Жолтовський П. М. Словник-довідник... С. 212, 216; Його ж. Художнє життя... С. 144, 150; Sîownik... T. 5. S. 125-126; Ibid. Uzupełnienia i sprostowania do t. 1. Wrocław etc., 1993. S. 5. П. Жолтовський без будь-яких на те підстав ідентифікує майстра з Олександром (до літератури його ім’я впровадив Ф. Яворський (Jaworski F. O szarym Lwowie. S. 82, 84), який у 1735 та 1739 pp. виконував малярські роботи на замовлення братства при костьолі єзуїтів (Жолтовський П. М. Словник-довідник... С. 216; Його ж. Художнє життя... С. 150). Від зазначеної публікації Ф. Яворського з іменем майстра пов’язують ряд пам’яток. Проте стосовно першої з цих атрибуцій – фресок будинку Красовських на Бляхарській вулиці (Jaworski F. O szarym Lwowie. S. 74) – ще M. Голубець (Голубець M. Українське малярство XVI-XVII століть під покровом Ставропігії // Збірник Львівської Ставропігії. Львів, 1921. Т. 1. С. 270) вказав, що вона не може бути визнана належним чином доведеною. Стосовно окремих пам’яток ім’я маляра згадувала також В. Свєнціцька (Свєнціцька В. Іван Рутковим... С. 37-38), зазначаючи, що вони виказують різні почерки.

78 Жолтовський П. М. Словник-довідник... С. 212; Його ж. Художнє життя... С. 144 (в обох випадках автор говорить про «якусь роботу»).

79 ЦДІА України у Львові, ф. 129, оп. 1, спр. 1138, арк. 7.

80 Там само. Арк. 7зв.

81 У цьому зв’язку варто згадати також видатки на «Деісус» у 1697 р. (Там само. Спр. 1133, арк. 22зв.-23зв.). Оплата «stolarzowi, co stawiał Deisus w kaplicy» (Там само. Арк. 24зв.) вказує, що ці роботи велися вже після того, як О. Ляновський почав працювати над іконостасом.

82 ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 5, оп. 1, спр. 2125 II, арк. 75. До наукового обігу впроваджено в: Łoziński W. [Komunikat] o lwowskich malarzach... S. XLVIII. Опубліковано в: Архив... Ч. І. T. 12. С. 282.

83 Зазначені нові матеріали до біографії львівського майстра використано у: Słownik... T. 5. S. 125-126.

84 ЦДІА України у Львові, ф. 9, оп. 1, спр. 832, с. 1325-1327 («Alexandrum Łaniowski»).

85 Там само. Ф. 129, оп. 1, спр. 1276 арк. 2зв. Опубліковано в: Архив... Ч. І. T. 11. С. 53.

86 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 481, с. 376 (у документі виступає як «Alexander Laniowski»). Відомості запису до наукового обігу впровадив Едвард Ружицький (Slownik... T. 5. S. 157). Майстер виступає у цій біограмі як «Lamowski Alexander», а при викладі змісту наведеного запису (з

87 датою 1699 p.!) зазначено: «W tym czasie malował u Wasylewskiego, starosty Narajowa koło Brzeżan», хоч насправді цитоване свідчення митця було зроблене за два роки до вказаної у словнику дати й відповідний епізод біографії майстра викладено в ньому дещо інакше. Оскільки в Нараєві не було староства, не можна прийняти й запропоновану ідентифікацію особи портретованого. Стилізація відповідного звороту свідчення невиразна – не зовсім зрозуміло, де в ньому прізвище портретованого, а де уряд. Тогочасні документи фіксують шляхтичів братів Рафаїла та Гаврила Нарайовських у 1680-х роках (ЦДІА України у Львові, ф. 7 (Жидачівський гродський суд), оп. 1, спр. 68, с. 728; спр. 71, с. 896).

87 ЦДІА України у Львові, ф. 197, оп. 2, спр. 1264, с. 47зв. (записаний як «Alexandre Łaniowski»). До наукового обігу цей факт впроваджено в: Александрович В. Епілог львівського середовища малярів вірменського походження: майстри середини XVII - першої третини XVIII ст. // Україна в минулому. Київ; Львів, 1996. Вип. 8. С. 146 (без покликання).

88 ЦДІА України у Львові, ф. 52, оп. 2, спр. 481, с. 1198, 1199.

89 Там само. Спр. 94, с. 163.

90 Драган М. Українська декоративна різьба... С. 92.

* Пам’ятку знаю лише за фотографіями.

91 Поміж львівських українських малярів другої половини XVII ст. цю орієнтацію найкраще засвідчує спадщина лише недавно заново відкритого майстра з Комарного Матвія Домарацького. Звід відомостей про нього див. у: Słownik... Uzupełnienia... S. 4-5.

92 У малярстві її першим засвідченим автентичними пам’ятками представником виступає Юрій Шимонович-старший (1620-ті pp. – 15.04.1690), який згадується у документах від 1646 р. Див.: Александрович В. Майстер Юрій Шимонович... С. 17-18; Aleksandrowicz W. S. Nowe materiary... S. 206-213; Александрович B.C. Отец и сын Шимоновичи... С. 112-121; Nikiel M. Nieznany obraz Matki Bożej pędzla Jerzego Szymonowicza // Wizerunki maryjne archidiecezja przemyska diecezja rzeszowska. Rzeszów, 1991. Zesz. 1. S. 25-27.

* Датується за попереднім записом на с. 505.

** Далі в оригіналі залишено місце на прізвище.

*** 28 листопада.

* Датується за попереднім записом на с. 1447.

** 20 березня 1605 р.

* Датується за попереднім записом на с. 343.

** Тобто костьолу Святого Хреста монастиря францисканців (зачинений наприкінці XVIII ст. й розібраний у середині XIX ст.), який розташовувався поруч із комплексом монастиря єзуїтів.

*** Слово, крім початкової та кінцевої літери, виправлене.

**** 29 вересня.

* Юбилейное издание...: «Petrachnowiczem». Прізвище вписано пізніше іншим, з часом вибляклим чорнилом, його кінець ледве вмістився у залишеному для слова місці.

** Ім’я вписано пізніше іншим, згодом вибляклим чорнилом.

*** Юбилейное издание...: «Prokopowic».

**** Обидва підписи виконані іншим, з часом вибляклим чорнилом.

***** Юбилейное издание...: «wyżey».

****** Юбилейное издание...: «kupione».

******* Юбилейное издание...: «iarmarku». Йдеться про львівський ярмарок, який розпочинався на святої Аґнеси – 21 січня. У зіставленні з іншими відомими обставинами створення іконостасу, цей запис вказує на виплату останньої суми в рахунок передбаченої контрактом оплати, а його дата дає змогу уточнити справжній термін завершення робіт.

******** Юбилейное издание...: цей запис і номер не зазначені.

* Датується за попереднім записом на с. 388.

** Виправлено з: «religiosorum».

*** Виправлено з: «patrum».

**** Два останні слова вписані над рядком.

***** Цифра десятків у сумі виправлена. Далі скреслено: «et flor[enos] 50».

* Далі закреслено: «cons».

** Далі скреслено: «eiusmodi».

*** «in suburbio... erecta» вписано над рядком іншим почерком та іншим чорнилом.

**** «nomint... initae» вписано над рядком іншим почерком та іншим чорнилом.

***** Вписано іншим почерком поверх закресленого «p[ro]pter saluu[m]».

****** Вписано іншим почерком поверх «cimborium».

******* «hac sua... memoratae» вписано над рядком іншим почерком.

* Стояв на правому березі Полтви в районі сучасної вулиці Івана Тиктора, ліквідований наприкінці XVIII ст.

** Далі закреслено: «intulift]».

*** Прізвище вписане над рядком.

**** Далі вписано і закреслено: «Eundem».

* Два останні слова вписано над рядком.

** Слово вписано над рядком.

*** Далі скреслено: «jednak».

**** Далі закреслено слово з п’яти знаків.

***** Слово вписано над рядком.

****** Кінець слова виправлено.

******* Слово вписано над рядком.

******** Далі скреслено: «wy».

********* Далі закреслено: «cech».

********** Далі закреслено: «wysadzili».

*10 Слово вписано над рядком. ‘**.

*11 «у сі... podali» вписано над рядком

*12 Слово вписане над рядком.

*13 «tra» вписано зверху.

* Відомий братський діяч кінця століття († 1698).

** Знаний братський діяч.

*** Львівський друкар і керівник братської друкарні.

**** Три останні літери замазані.

***** Виправлено з «ostatnie».

******* В оригіналі помилково: «uczynienieniu».

******* Далі вписано і закреслено слово «doczekać».


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Львівські контракти на малярські роботи iconСьогодні в нас побачення зі Львовом
Про старовинне українське місто Лева написано багато, описано події, свідками І учасниками яких були львів’яни. Львівські вулиці,...
Львівські контракти на малярські роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Львівські контракти на малярські роботи iconЗякун Олександр Сергійович керівник гурткової роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Львівські контракти на малярські роботи iconЗ досвіду роботи районної творчої групи
У методичному посібнику викладено сутність І зміст інтерактивних методів навчання, вимоги до його впровадження в практику роботи...
Львівські контракти на малярські роботи iconВолчелюк івана савелійовича педагогічний стаж роботи – 38 років Кваліфікаційна категорія
Місце роботи – Давидковецька зош І-ІІІ ступенів, Хмельницького району, Хмельницької області
Львівські контракти на малярські роботи iconТа результати роботи з обдарованими дітьми в навчально-виховних закладах м. Хуста
Організація роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
Львівські контракти на малярські роботи iconВ. Криничанський
Відділ організаційно – кадрової роботи апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації протягом 2011 року проводив організаційне...
Львівські контракти на малярські роботи iconНазва закладу
Тому, користуючись Програмою аналізу виховної роботи у класі, об’єктивно оцінюєте реальні результати виховної роботи за минулий рік...
Львівські контракти на малярські роботи iconВиховуємо патріотів
«Національно-патріотичне виховання-пріоритетний напрямок виховної роботи у 2014-2015 навчальному році» була обрана з метою вдосконалення...
Львівські контракти на малярські роботи iconПлан роботи з обдарованими учнями старокривинського нвк на 2016-2017 навчальний рік
Оновлення портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення обдарованих учнів та надання їм необхідної підтримки


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка