Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка10/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Цибулько, В. О. Формування адаптаційної готовності цивільних викладачів до педагогічної діяльності у вищому військовому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти” / Цибулько Василь Олександрович ; [наук. кер. Зелений В. І.] ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ДПСУ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (10 назв).

 • Чайкина, Н. О. Комплекс психологических методов исследования профессиональной адаптации молодого учителя / Чайкина Н. О. // Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 2. – С. 16–36 : табл. – Библиогр.: 9 назв.

  РОЗДІЛ 5

  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ І СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ

  5.1. Професіографія

  1. Арефьев, И. П. Опорные схемы по классификации профессий / И. П. Арефьев // Школа и пр-во. − 2005. − № 1. − С. 15−23 : табл.

  2. Бигар, ГП. Професіограма особистості рідномовного вчителя на сторінках українських педагогічних видань / Г. П. Бигар // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – Вип. 6. – С. 60–65. – Бібліогр.: 11 назв.

  3. Васильєва, Н. Професіографія − основа профорієнтації молоді / Наталія Васильєва, Лариса Ренейська, Андрій Нарадько // Імідж сучас. педагога. − 2006. − № 9/10. − С. 104−109. − Бібліогр.: 14 назв.

  4. Закатнов, Д. О. Професіографія як засіб підготовки старшокласників до професійного самовизначення / Д. О. Закатнов // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К. ; Житомир, 2005. − Вип. 7. − С. 309−314. − Бібліогр.: 8 назв.

  5. Мельник, О. Стратегії використання класифікацій професій у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками / Олександр Мельник // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. − Т., 2005. − № 7. − С. 74−79. − Бібліогр.: 14 назв.

  6. Піддячий, М. І. Професіографічна діяльність школярів : [самост. пошук інформації про певну професію − професіогр. дослідж.] / М. І. Піддячий // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2007. − Вип. 15. − С. 112−117. − Бібліогр.: 6 назв.

  7. Професіограма наставника як одна з форм визначення професійних якостей людини // Відкритий урок. − 2004. − № 13/16. − С. 74−76.

  8. Професіограми і психограми професій : [метод. посіб.]. Кн. 9 / Держ. центр зайнятості, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін. ; підгот. Синявський В. В. ; відп. за вип. В. Є. Скульська]. − К. : [б. в.], 2004. − 187 c. : табл.

  9. Професіографія та її місце в системі професійної орієнтації населення : [реферат] // TextReferat [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – [Б. м.], 2008. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-10729.html. – Заголовок з екрана.

  10. Пшеголінська, К. О. Загальна професіограма прокурорсько-слідчої діяльності / Пшеголінська К. О. // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Т. 7 : Екологічна психологія, вип. 12. – С. 205–209.

  11. Сергєєва, К. М. Особливості побудови професіограми магістрів музично-педагогічної освіти / К. М. Сергєєва // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 14, Теорія і методика мистецької освіти / Нац. пед. ун т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – Вип. 5 : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. „Гуманістичні орієнтири мистецької освіти”, 26–27 квіт. 2007 р. – С. 120–123 : іл. – Бібліогр.: 8 назв.

  12. Синявський, В. В. До питання професіографічного забезпечення системи професійної орієнтації / Синявський, В. В., Міропольська М. А. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 263–274.

  13. Синявський, В. В. Професіограми і психограми робітничих професій : [метод. посіб. / В. В. Синявський, Д. В. Гоменюк] ; АПН України, Ін т пед. освіти і освіти дорослих, Навч.-наук. центр проф.-техн. освіти. – К. : Київ. Русь, 2008. – 77 с. : табл.

  14. Удовенко, Л. Психологічна професіографія : [комплекс способів і техн. засобів, за допомогою яких визначають всі творчі чинники, що мають вплив на фахівця, окрім психічних] / Л. Удовенко // Персонал. – 2007. – № 9. – С. 67–72.

  15. Шурко, М. Й. Проблема класифікації професій у психології праці / М. Й. Шурко // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2005. – № 1. – С. 32–34. – Бібліогр.: 7 назв.

  5.2. Професійно-прогностична діагностика

  1. Авдєєв, Л. Г. Особливості професійного відбору в службі зайнятості / Л. Г. Авдєєв // Ринок праці та зайнятість населення. – 2006. – № 3. – С. 30–32. – Бібліогр.: 6 назв.

  2. Андреєва, Г. П. Професійні здібності учня : прогр. соц.-психол. дослідж. „Особливості особистісного розвитку учнів 8-х класів” / Ганна Петрівна Андреєва, Ірина Анатоліївна Дорошенко // Психол. газета. – 2005. – Серп. (№ 15). – С. 22–29 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.

  3. Бабак, В. П. Впровадження спеціальних психофізіологічних технологій у систему профвідбору фахівців для авіаційної галузі України / В. П. Бабак, О. Р. Малхазов, В. П. Харченко // Наука та інновації. – 2007. – № 5. – С. 36–52. – Бібліогр.: с. 52.

  4. Башук, Л. П. Психодіагностика мотиваційних чинників працевлаштування молоді / Л. П. Башук // Практ. психологія та соц. робота. − 2008. − № 12. − С. 58−63. − Бібліогр. в кінці ст.

  5. Білінська, Т. М. Психофізіологічний відбір претендентів на навчання за професією водія / Білінська Т. М. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 50–55 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.

  6. Білінська, Т. Роль окремих властивостей вищої нервової діяльності у професійному відборі за професією водій тролейбуса / Тетяна Білінська // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 119−123. − Бібліогр.: 15 назв.

  7. Воронюк, И. В. Диагностика профессиональных интересов младших школьников / Воронюк И. В. // Тавр. вісн. освіти. – 2007. – № 1. – С. 22–26 : табл.

  8. Выбор профессии: оценка готовности школьников : 9–11 кл. / [С. О. Кропивянская, П. С. Лернер, О. Д. Пало и др.] ; под науч. ред. С. Н. Чистяковой. – М. : ВАКО, 2009. – 158, [1] с. : табл. – (Педагогика. Психология. Управление). – Библиогр.: с. 157–158.

  9. Гапоненко, А. В. Диагностика готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению / А. В. Гапоненко // Школа и пр-во. – 2006. – № 3. – С. 10–15 : табл. – Библиогр.: 12 назв.

  10. Голованова, Н. М. Психолого-педагогическая диагностика как основа построения системы сопровождения профессионального выбора / Голованова Н. М., Киселева Т. Г. // Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи : материалы междунар. науч. конф., [6−8 дек. 2005 г. : в 2 т.] / Ярославл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. − Ярославль, 2005. − Т. 1. − С. 102−103.

  11. Давидович, В. Використання методу когортного аналізу для дослідження професійної адаптації випускників ПТУ / Віктор Давидович, Василь Филипчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2006. − Вип. 316 : Педагогіка та психологія. − С. 44−51. − Бібліогр.: 8 назв.

  12. Демич, И. За полгода до выпуска: „Ищу работу” : [диагностика сформированости профессионально важных качеств учащихся, влияющих на успешность при трудоустройстве] / Ирина Демич // Нар. образование. − 2004. − № 10. − С. 200−203 : табл.

  13. Денисенко, А. А. Проблема профориентационной работы в школах : [результаты апробации методики, ориентир. на определение познават. интересов и проф. направленности юношей и девушек подростков. и юнош. возраста] / А. А. Денисенко // Наука і освіта. − 2007. − № 8/9. − С. 35−38. − Бібліогр.: 6 назв. − Спецвип.: Проект професора О. П. Саннікової „Психологія особистості: теорія, досвід, практика”.

  14. Дещенко, О. Вивчення здібностей учнів з метою профорієнтації / Олександр Дещенко // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 223−227. − Бібліогр.: 6 назв.

  15. Діагностика професійних уподобань особистості : [визначення рівня виразності проф. здібностей] // Психолог. – 2006. – Серп. (№ 30). – С. 16–18 : табл. – Спецвип.: Психологічний супровід закладів професійної орієнтації.

  16. Діагностика старшокласників у профорієнтаційній роботі[упоряд. Т. П. Стеблян] // „Формування національно свідомого господаря землі як складова виховання громадянина держави в умовах сільської школи” : (з досвіду дослід.-експерим. роботи Великобурім. загальноосвіт. школи I–III ступенів Чорнобаїв. р ну) / Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників [та ін. ; авт.-уклад. Упир Л. М.]. – Черкаси, 2007. – С. 55–68. – (Експериментальні освітні заклади Черкащини).

  17. Ірхін, Ю. Б. Психологічні засади професійного відбору кандидатів на керівні посади в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 „Юрид. психологія” / Ірхін Юрій Борисович ; [наук. кер. Яковенко C. І.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ [та ін.]. − К. : Наук. світ, 2006. − 20 с. − Бібліогр.: с. 17−18 (17 назв).

  18. Ірхін, Ю. Б. Формування концептуального підходу до визначення критеріїв професійно-психологічного відбору кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ відповідно до сучасних вимог / Ю. Б. Ірхін // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2004. − Т. 6, вип. 4. − С. 122−133. − Бібліогр.: 18 назв.

  19. Ірхіна, С. М. Профорієнтація та професійно-психологічний відбір в органах внутрішніх справ України : навч. посіб. / С. М. Ірхіна. – К. : РАЦ КНУВС, 2007. – 91 с. : табл. – Бібліогр.: с. 88–91 та наприкінці розд.

  20. Казміренко, В. П. Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії / В. П. Казміренко // Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 6. – С. 76–78.

  21. Кальниш, В. В. Особливості психофізіологічного статусу слухачів Української військово-медичної академії різних спеціальностей : [підходи до психофізіол. відбору та проф. орієнтації військ. лікарів] / В. В. Кальниш, В. І. Єщенко // Військ. медицина України. – 2006. – Т. 6, № 1/2. – С. 64–70. – Бібліогр.: 9 назв.

  22. Канівець, Т. Професійний відбір майбутніх психологів-практиків / Тетяна Канівець // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2004. − Вип. 210 : Педагогіка та психологія. − С. 56−60. − Бібліогр.: 7 назв.

  23. Кияниціна, Л. В. Виявлення сформованості життєвої перспективи та професійного самовизначення учнів 9, 11 класів : [аналіз психол. дослідж.] / Л. В. Кияниціна // Соц. працівник. − 2008. − Квіт. (№ 8). − С. 23−24.

  24. Клетченко, Н. В. Особливості зіставлення професійного типу особистості та обраного учнями соціального середовища : [метод. рек. щодо діагностування школярів, їх проф. запитів, сумісності особистості і середовища] / Н. В. Клетченко // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – Листоп. (№ 21). – С. 36–39.

  25. Коваленко, Т. Психодіагностичне забезпечення профорієнтаційної роботи зі старшокласниками на основі психограми майбутньої професії / Тамара Коваленко, Олександр Кущ // Імідж сучас. педагога. – 2008. – № 5/6. – С. 66–68. – Бібліогр.: 6 назв.

  26. Козловский, О. В. Как правильно выбрать профессию : методики, тесты, рекомендации / [О. В. Козловский]. − Донецк : ООО ПКФ „БАО”, 2006. − 800 с. : ил., табл. − Авт. указан на обороте тит. листа.

  27. Кондаков, І. Діагностика професійних установок підлітків / І. Кондаков // Психолог. – 2004. – Жовт. (№ 38). – С. 20–24 : табл. – Бібліогр.: 20 назв.

  28. Кондратова, Н. О. Діагностика інтелектуального стилю особистості у профконсультаційній роботі / Кондратова Н. О. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2004. − Вип. 1. − С. 170−179. − Бібліогр.: 5 назв.

  29. Корольчук, М. С. Теорія і практика професійного психологічного відбору : [навч. посіб. для слухачів та студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 532 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 521–528.

  30. Коропецька, О. М. Профорієнтація та профпідбір : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Коропецька ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. − Івано-Франківськ : [б. в.], 2005. − 234 с. : табл. − Бібліогр.: с. 131−141.

  31. Кущ, О. С. Профорієнтація старшокласників: досвід застосування психодіагностичних методик : метод. посіб. / Кущ О. С. ; за ред. Моргуна В. Ф. – Кременчук : [б. в.], 2007 (ПП Щербатих О. В.). – 52 с. : іл. – Бібліогр.: с. 52 (6 назв).

  32. Лекерова, Г. Ж. Основные принципы и направления психологической оценки оптанта в процессе профориентации : [характеристики соц.-психол. изучения и психофизиол. обследования личности] / Г. Ж. Лекерова // Психология обучения. – 2008. – № 6. – С. 91–103 : табл.

  33. Литвинова, Н. І. Технологія визначення професійної спрямованості майбутніх фахівців педагогічного профілю / Н. І. Литвинова // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2005. − Вип. 6. − С. 14−17. − Бібліогр.: 12 назв.

  34. Маршавін, Д. Психодіагностичні методики для професійного консультування молоді : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнар. орг. праці, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К. : [б. в.], 2007. – 152 c. – Бібліогр. в кінці розд.

  35. Массанов, А. В. Діагностика психологічних бар’єрів в професійному самовизначенні особистості / Массанов А. В. // Актуальні проблеми практичної психології : Всеукр. наук.-практ. конф., [18–19 квіт. 2006 р., Херсон] / Херсон. держ. ун-т, Ін-т психології, історії та соціології [та ін.]. – Херсон, 2006. – С. 140–143.

  36. Методи психодіагностики в системі профвідбору : метод. посіб / [авт.-уклад. В. В. Синявський та ін.] ; М-во праці та соц. політики України, Держ. центр зайнятості. – К. : [б. в.], 2007. – 287 с.

  37. Ми – за свідомий вибір професії : методика „Карта інтересів” (за Є. Клімовим) : [перелік питань на допомогу вибору професії для підлітків і дорослих] // Директор школи. – 2007. – Трав. (№ 17). – С. 23–25.

  38. Моргун, В. Обдаровані діти чи обдарування дітей, або профілювання без профанування : [методики профорієнтац. аналізу досягнень учня та прогнозу] / Володимир Моргун, Юлія Мироненко // Імідж сучас. педагога. – 2005. – № 5. – С. 9–12. – Бібліогр.: 13 назв.

  39. Носков, В. Від самопізнання – до своєї професії : [психодіагностика] / В. Носков // Психолог. – 2005. – Січ. (№ 1). – С. 15–18.

  40. Остапенко, І. В. Основні підходи до вивчення психологічних особливостей професійної ідентичності / І. В. Остапенко // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Т. 9, ч. 2. – С. 203–208. – Бібліогр.: 6 назв.

  41. Павлова, Т. Л. Профориентация старшеклассников : диагностика и развитие проф. зрелости / Т. Л. Павлова. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 118, [1] с. : табл. – (Библиотека практического психолога). – Библиогр.: с. 116–117.

  42. Педагогічна профорієнтація учнів загальноосвітніх шкіл та механізм їх відбору на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів : метод. рек. для вчителів шкіл, викл. пед. ін-тів та ун-тів, пед. ф-тів вищих навч. закл. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; [уклад.: Кузь В. Г., Коберник О. М., Мішкурова В. Ф. та ін.]. − К. : Наук. світ, 2004. − 43 с. − Бібліогр.: с. 42−43 (32 назви).

  43. Приходько, І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України : монографія / І. І. Приходько ; Акад. внутр. справ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 189 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145–172.

  44. Професійна діагностика / [упоряд. Т. Гончаренко]. – К. : Редакції загальнопед. газет, 2004. – 119 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”. Психолог. Бібліотека).

  45. Професійні здібності учня / [упоряд.: С. Максименко, О. Главник, М. Левтик]. – К. : Главник, 2004. – 111 c. – (Психологічний інструментарій). – Бібліогр.: с. 109–110.

  46. Рассохін, А. Прищеплювати любов до праці − ростити умільців: [проф. діагностика учнів 9 та 11 кл.] / А. Рассохін // Психолог. − 2006. − Лют. (№ 8). − С. 12−17. − Бібліогр.: 5 назв.

  47. Резапкина, Г. Холланд + Климов = ? : [методика определения проф. типа личности] / Галина Резапкина // Школ. психолог. – 2007. – 1–15 марта (№ 5). – С. 22–24.

  48. Рыжов, Б. Н. Системная диагностика работоспособности школьников : [психол. аспекты профориентации] / Б. Н. Рыжов, А. И. Грабовский // Мир образования – образование в мире. – 2006. – № 2. – С. 191–199.

  49. Світлична, Н. Професійне самовизначення старшокласників : [прогр. діагност. супроводу учнів до вибору профілю навчання] / Наталія Світлична // Директор школи. – 2009. – Берез. (№ 9/10). – С. 16–23 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.

  50. Синявський, В. В. Психодіагностичне і професіографічне забезпечення професійного навчання як важливий чинник підвищення його ефективності : [психодіагност. обстеження при проф. самовизначенні і навчанні] / Синявський В. В. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун т ім. М. Гоголя [та ін.]. − Ніжин, 2004. − № 4. − С. 207−211.

  51. Тест професійної спрямованості особистості : (метод Дж. Холланда) // Психолог. – 2006. – Серп. (№ 30). – С. 12–15. – Спецвип.: Психол. супровід закладів проф. орієнтації.

  52. Технологія професійного відбору майбутніх педагогів : [проф. орієнтація на пед. професії] : навч. посіб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін. ; уклад.: Коберник О. М., Михайліченко М. В., Пащенко Д. І., Ткачук Л. В.]. – К. : Міленіум, 2006. – 77 с. : табл. – Бібліогр.: с. 45–48 (57 назв). – Дод.: Діагностика абітурієнтів на виявлення пед. покликання.

  53. Тутубалина, Н. В. Твоя будущая профессия : сб. тестов по проф. ориентации [школьников / Н. В. Тутубалина]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 280, [1] с. : ил., табл. – (Библиотека выпускника). – Библиогр.: с. 277–278. – На обл. авт. не указан.

  54. Шамбарова, И. Профориентационная работа в гимназии : [советы школ. психологу по профдиагностике] / И. Шамбарова, Т. Митина // Воспитание школьников. − 2004. − № 4. − С. 33−37 : табл. ; № 5. − С. 26−29 : табл. ; № 6. − С. 47−52.

  5.3. Інформаційно-комунікаційні технології у контексті профорієнтаційної роботи

  1. Бербец, В. В. Використання мультимедійних засобів навчання в процесі профорієнтаційної роботи на уроках трудового навчання / В. В. Бербец // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 18. − С. 49−53. − Бібліогр.: с. 53.

  2. Волкова, А. М. Професійний відбір фахівців спеціальності „Електроенергетика” за допомогою комп’ютерних та бланкових методик / А. М. Волкова // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 223–229 : табл.

  3. Іванушкін, К. Ю. Роль інформаційного середовища при створенні системи профорієнтації в школі / К. Ю. Іванушкін // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф., 3−4 квіт. 2006 р. / АПН України, Ін-т педагогіки. − К., 2006. − С. 210−211.

  4. Камишин, В. В. On-line технологія професійної орієнтації молоді / В. В. Камишин, О. Ю. Буров // НТІ. − 2005. − № 4. − С. 46−49.

  5. Карп, С. І. Використання АРМ психолога-профконсультанта в процесі профільної та професійної орієнтації старшокласників : [профорієнтац. діагностування] / С. І. Карп // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф., 3−4 квіт. 2006 р. / АПН України, Ін-т педагогіки. − К., 2006. − С. 213−214.

  6. Ковалевич, И. А. Проблемы и перспективы информатизации образования и профессиональной ориентации учащихся : [модернизация системы профориентации за счет использования информ. технологий] / И. А. Ковалевич // Открытое образование. – 2009. – № 4. – С. 80–87.

  7. Малхазов, О. Професійний відбір та впровадження новітніх технічних засобів у роботі з персоналом / Олександр Малхазов, Олег Кокун // Соц. психологія. – 2005. – № 4. – С. 84–90. – Бібліогр.: 5 назв.

  8. Мещеряков, А. С. Профессиональное самоопределение абитуриентов : [о комплекс. компьютер. программе „Профориентатор”, рекоменд. Минобрнаукой для тестирования старшеклассников и абитуриентов вузов] / А. С. Мещеряков, Р. В. Рожнов, А. С. Степочкин // Проф. образование. − 2005. − № 6. − С. 31.

  9. Осадчий, В. Використання Інтернет-технологій для професійного консультування молоді : [класифікація укр. та заруб. ресурсів] / Вячеслав Осадчий // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. − 2004. − Вип. 3/4. − С. 221−225. − Бібліогр.: 15 назв.

  10. Осадчий, В. В. Загальна характеристика інформаційно-освітнього порталу професійного консультування молоді / Осадчий В. В. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Бердян. держ. пед. ун-т. − Бердянськ, 2005. − № 3. − С. 122−128 : табл. − Бібліогр.: 19 назв.

  11. Осадчий, В. Інформаційно-освітній портал професійного консультування молоді / В. Осадчий // Психолог. − 2005. − Груд. (№ 46). − С. 27−30 : табл.

  12. Осадчий, В. Критерії ефективності професійного консультування молоді засобами Інтернету / В’ячеслав Осадчий // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2006. − Вип. 3. − С. 37−43 : табл.

  13. Осадчий, В. В. Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет / В. В. Осадчий // Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за заг. ред. С. О. Сисоєвої. − К., 2008. − С. 352−362. − Бібліогр.: 28 назв.

  14. Осадчий, В. В. Педагогічні засоби професійного консультування молоді засобами Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти” / Осадчий Вячеслав Володимирович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : МагДоміо, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–18.

  15. Парховнюк, Г. О. Формування готовності до професійної діяльності старшокласників з використанням дидактичного комп’ютерного середовища / Г. О. Парховнюк, Д. В. Сингаївський // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 33. − С. 60−62 : мал. − Бібліогр.: 12 назв.

  16. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

  Схожі:

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
  Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
  Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
  Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
  Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
  Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка