Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка11/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Петрицин, І. Профорієнтаційна робота в інформаційному суспільстві : [використ. сучас. інформ. та комунікац. технологій в освіт. галузі] / Іван Петрицин, Володимир Леськів // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2007. – № 3. – С. 32–35.

 • Попов, А. Ю. Социальные аспекты проблемы информатизации обучения при довузовской подготовке : [применение информ.-коммуникац. технологий в профориентац. работе Соврем. гуманитар. академии и Моск. гос. индустр. ун-та] / А. Ю. Попов // Социология образования. – 2009. – № 9. – С. 97–103. – Библиогр.: 8 назв.

 • Портал професійного консультування [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – К., 2000– . – Режим доступу: http://profi.org.ua. – Заголовок з екрана.

 • Сисоєва, С. О. Використання мережі Інтернет для організації професійного консультування молоді / Сисоєва С. О., Осадчий В. В. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 1. − С. 187−197. − Бібліогр.: с. 197.

 • Сисоєва, С. О. Професійне консультування молоді засобами Інтернет-порталу / С. Сисоєва, В. Осадчий // Проф. освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр. журн., укр.-пол. [щоріч.]. − К. ; Ченстохова, 2006. − Вип. 8. − С. 185−193.

 • Сисоєва, С. О. Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет : навч.-метод. посіб. / Сисоєва С. О., Осадчий В. В. ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. − Мелітополь : [б. в.], 2005. − 200 с.

 • Собко, Р. М. Веб-сайт як засіб профорієнтації вищих навчальних закладів I−II рівнів акредитації / Р. М. Собко // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 17. − С. 223−226. − Бібліогр.: с. 226.

 • Ткачук, С. І. Особливості формування професійної спрямованості учнів загальноосвітньої школи з використанням інформаційних технологій на уроках трудового навчання / С. І. Ткачук // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 144−148. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Туляєв, В. В. Вплив комп’ютерної графіки на емоційний стан та професійне самовизначення старшокласників в процесі художньої творчості / В. В. Туляєв // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Пед. науки : (зб. наук. пр.) / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. − Миколаїв, 2006. − Вип. 12, т. 4. − С. 205−214. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Туляєв, В. В. Штучні середовища комп’ютерної графіки у професійному самовизначенні старшокласників / В. В. Туляєв // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – О., 2007. – № 12. – С. 84–90. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Хачиров, Т. С. Інтернет-технології у розв’язанні проблем професійної орієнтації та працевлаштування / Хачиров Т. С. // Комп’ют. у школі та сім’ї. − 2008. − № 7. − С. 46–49 : мал.

 • Хусаинов, Ш. Г. Автоматизированная экспертная система профориентации и рынок труда / Ш. Г. Хусаинов // Ціннісні пріоритети освіти у XXI столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 2–5 жовт. 2005 р. / АПН України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Луганськ, 2005. – Ч. 3. – С. 184–188 : табл.

 • Хусаинов, Ш. Г. Автоматизированная экспертная система профориентации как средство взаимодействия образовательного учреждения с рынком труда / Хусаинов Ш. Г. // Информационные технологии в многоуровневой системе образования : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, 9−10 июня 2005 г. / АН Республики Татарстан, Ин-т проблем информатики АН РТ, Татар.-амер. регион. ин-т [и др.]. − Казань, 2005. − С. 171−177.

 • Хусаинов, Ш. Г. Основы внедрения компьютера в систему профориентации / Хусаинов Ш. Г. // Информационные технологии в многоуровневой системе образования : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Казань, 9−10 июня 2005 г. / АН Республики Татарстан, Ин-т проблем информатики АН РТ, Татар.-амер. регион. ин-т [и др.]. − Казань, 2005. − С. 167−170.

  РОЗДІЛ 6

  ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ

  6.1. Зміст та психолого-педагогічні засоби професійної орієнтації учнів різного віку

  1. Алендарь, Н. Професійна орієнтація сільських підлітків : [форми та методи профорієнтац. роботи у сіл. загальноосвіт. школі] / Надія Алендарь // Молодь і ринок. – 2009. – № 9. – С. 89–93. – Бібліогр.: 5 назв.

  2. Андреева, Н. Д. Профориентация при обучении ботанике и зоологии / Н. Д. Андреева, Н. В. Малиновская // Биология в школе. − 2004. − № 1. − С. 26−32 : табл.

  3. Арефьев, И. П. Опорные схемы по технологии : [формирование в учащихся 5−9 кл. знаний об отраслях пр-ва, форм труд. деятельности, выполнения заданий профориентац. характера] / И. П. Арефьев // Школа и пр во. − 2004. − № 3. − С. 18−25 : табл.

  4. Бех, М. І. Зміст профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в сучасній середній загальноосвітній школі / М. І. Бех // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К. ; Житомир, 2005. − Вип. 7. − С. 296−301. − Бібліогр.: 8 назв.

  5. Бех, М. І. Педагогічні умови формування у старшокласників образу „Я – майбутній професіонал” у процесі профорієнтаційної роботи / Бех М. І. // Проблеми залучення молоді до процесу прийняття рішень на місцевому і регіональному рівнях : Міжнар. наук.-практ. конф., 15−16 груд. 2005 [р., м. Київ] : зб. ст. / Ін-т проблем виховання АПН України, Укр. нац. комітет молодіж. організацій [та ін.]. − К. ; Т. : Терно-граф, [2006]. − С. 254−261. − Бібліогр.: 6 назв.

  6. Бех, М. Професійна орієнтація старшокласників в умовах профільного навчання / Максим Бех // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2005. − Вип. 255 : Педагогіка та психологія. − С. 3−10. − Бібліогр.: 6 назв.

  7. Бех, М. І. Професійна орієнтація старшокласників на етапі закінчення загальноосвітнього навчального закладу / Бех М. І. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 12, кн. 1. − С. 379−386. − Бібліогр.: 10 назв.

  8. Бех, М. І. Спільна діяльність школи та вузу як педагогічна система формування у старшокласників образу „Я − професіонал” / М. І. Бех // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун т. − Рівне, 2004. − Вип. 28. − С. 52−55. − Бібліогр.: 5 назв.

  9. Битянова, М. Я выбираю профессию… в первый раз : [осн. составляющие профориентации в школ. возрасте] / Марина Битянова // Шк. психолог. − 2006. − Янв. (№ 2). − С. 29−30. − Библиогр.: 11 назв.

  10. Білик, О. С. Проведення профорієнтаційної роботи вчителями початкової школи / О. С. Білик // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 10. − С. 143−147 : табл. − Бібліогр.: 7 назв. − Дод.: Анкета для вчителів почат. класів.

  11. Бондаренко, Г. П. Організація роботи класного керівника з питань орієнтації школярів на педагогічні професії / Г. П. Бондаренко, Л. В. Лазаренко // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т. − Бердянськ, 2004. − № 1. − С. 92−99. − Бібліогр.: 6 назв.

  12. Бордюк, В. М. Соціально-педагогічна підтримка старшокласників у процесі їхнього професійного самовизначення / В. М. Бордюк, М. А. Бордюк // Наука і освіта. – 2008. – № 3. – С. 168–173 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.

  13. Василиків, І. Особливості профорієнтаційної роботи зі школярами у навчальних закладах : [структура профорієнтац. роботи] / Іван Василиків // Молодь і ринок. − 2007. − № 3/4. − С. 161−166 : табл. − Бібліогр.: 28 назв.

  14. Васюк, О. Організаційні етапи педагогічної орієнтації, форми та методи її ефективного формування : [профорієнтація на пед. професію дітей різних вікових груп] / Оксана Васюк // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 6. – С. 23–26. – Бібліогр.: 14 назв.

  15. Васьківський, М. Соціально-педагогічні умови трудового виховання та професійної орієнтації учнів / Микола Васьківський // Молодь і ринок. − 2007. − № 5/6. − С. 33−37. − Бібліогр.: 6 назв.

  16. Войтко, А. І. Професійні проби як засіб підготовки учнів 8−9 класів до вибору професії / А. І. Войтко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 33. − С. 43−45. − Бібліогр.: 5 назв.

  17. Волков, Д. К. Применение психологической теории решений к задачам профориентации : [опыт применения психол. теории решений для выбора профессии старшеклассниками] / Д. К. Волков // Школа и пр-во. – 2008. – № 3. – С. 5–6 : табл.

  18. Воронин, И. В. Представления о критериях эффективности проведения профориентационных занятий у подростков / Воронин И. В. // Пед. науки. − 2007. − № 2. − С. 163−166.

  19. Воронин, И. В. Эффективность профориентационных занятий с подростками : [9−10 кл.] / И. В. Воронин // Пед. технологии. − 2008. − № 1. − С. 71−76.

  20. Воронкевич, Н. В. Зміст профорієнтаційної роботи : [з досвіду роботи психологів Луганщини, ЗОШ № 16, м. Сєвєродонецьк] / Наталія Валентинівна Воронкевич // Психол. газета. − 2006. − Серп. (№ 16). − С. 9−10.

  21. Вострікова, В. В. Використання уроків іноземної мови у професійно-педагогічному самовизначенні старшокласників багатопрофільного ліцею / Вострікова В. В. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2006. − Вип. 41. − С. 108−111. − Бібліогр.: 13 назв.

  22. Вострікова, В. В. Концептуальні підходи до професійної орієнтації старшокласників профільних ліцеїв / В. В. Вострікова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти [та ін.]. − Запоріжжя, 2007. − Вип. 42. − С. 122−128. − Бібліогр.: 9 назв.

  23. Вострікова, В. Особливості професійної орієнтації старшокласників на професію вчителя гуманітарного профілю / Вікторія Вострікова // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 128−132. − Бібліогр.: 8 назв.

  24. Вострікова, В. В. Особливості професійної спрямованості учнів багатопрофільного ліцею : [система профорієнтац. роботи зі старшокласниками до обрання професії вчителя інозем. мови] / Вострікова В. В. // Тавр. вісн. освіти. − 2005. − № 2. − С. 186−189.

  25. Галущенко, Є. А моя мама… : взаємодія батьків і школи у профорієнтації дітей / Є. Галущенко // Шкіл. світ. − 2007. − Жовт. (№ 38). − С. 7.

  26. Глазырина, Е. А. Профориентационная работа на уроках технологии как средство социализации учащихся / Е. А. Глазырина // Школа и пр во. – 2009. – № 3. – С. 7–8.

  27. Глушенкова, Л. Творча діяльність як засіб розвитку професійних інтересів у процесі викладання художніх видів праці : [урок труд. навчання у 8 кл. з моделювання одягу] / Людмила Глушенкова // Нова пед. думка. − 2004. − № 3. − С. 142−143.

  28. Григорович, Р. В. Профорієнтаційна робота : [етапи, структур. компоненти профорієнтац. роботи в школі] / Р. В. Григорович // Соц. працівник. − 2008. − Черв. (№ 12). − С. 2–4.

  29. Гуленко, А. С. Трансактний аналіз у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками / А. С. Гуленко // Шкіл. психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 7. – С. 12–18. – Бібліогр.: 14 назв.

  30. Гуріна, Н. Формування готовності учнів до свідомого вибору професії : [профорієнтація на шахтар. професії у вечір. школі] / Наталя Гуріна // Сучас. школа України. – 2009. – № 9. – С. 18–22. – Дод.: Урок укр. мови профорієнтац. змісту.

  31. Гуцан, Л. А. Ефективна профорієнтаційна робота – крок до вибору майбутньої професії : [проф. орієнтація учн. молоді] / Гуцан Л. А. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 77–85. – Бібліогр.: 5 назв.

  32. Гуцан, Л. А. Професійна орієнтація учнівської молоді – соціально-економічна необхідність суспільства : [система проф. орієнтації в Україні і за рубежем] / Л. А. Гуцан // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 381−389.− Бібліогр.: 6 назв.

  33. Гуцан, Л. А. Профорієнтаційна робота − основа допрофільної підготовки учнів гімназії / Гуцан Л. А. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 224−232 : табл. − Бібліогр.: 5 назв.

  34. Демиденко, В. К. Здоровье и выбор профессии школьниками : [монография] / В. К. Демиденко, А. П. Гречишкина, О. Д. Гречишкина ; Бердян. гос. пед. ун-т. − Бердянск : БГПУ, 2005. − 200 с. − Библиогр.: с. 123−158.

  35. Демина, Т. Б. Психолого-педагогическая поддержка в профессиональном самоопределении школьника / Демина Т. Б. // Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи : материалы междунар. науч. конф., [6−8 дек. 2005 г. : в 2 т.] / Ярославл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. − Ярославль, 2005. − Т. 1. − С. 123−125. − Библиогр.: 9 назв.

  36. Демченко, О. П. Роль особистості вчителя у професійно-педагогічному самовизначенні школярів : [вплив особистості педагога на проф. самовизначення майбут. учителів] / О. П. Демченко // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 148−153. − Бібліогр.: 10 назв.

  37. Денисова, Н. В. Професійна орієнтація у навчально-наукових комплексах педагогічного спрямування : [осн. форми профорієнтації на вчител. професію] / Н. В. Денисова // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. − Х., 2005. − Вип. 22. − С. 48−53.

  38. Дятленко, С. Підготовка учнів 8−9 класів до профільного самовизначення у процесі профільної орієнтації / Сергій Дятленко // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 140−145 : табл. − Бібліогр.: 5 назв.

  39. Елькина, О. Ю. Формирование продуктивного опыта младших школьников : [профориентац. работа с младшими школьниками] / О. Ю. Елькина // Нач. школа плюс До и После. − 2007. − № 4. − С. 38−42.

  40. Ефимова, Н. Готовлюсь к профессиональной деятельности : психол. практикум для старшеклассников / Наталья Ефимова // Шк. психолог. – 2007. – Янв. (№ 2). – С. 24–31.

  41. Ефремов, К. Кого мы считаем трудящимися? : [подгот. детей к выбору профессии] / К. Ефремов // Воспитат. работа в школе. − 2005. − № 5. − С. 127−130.

  709 а. Загашев, И. О. Занятия по профориентации в библиотеке / И. О. Загашев. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка „Первого сентября”) (Серия „Библиотека в школе” ; вып. 20). – Библиогр.: с. 31.

  1. Загребельний, С. Л. Формування у старшокласників інтересу до професії у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / Загребельний Сергій Леонідович ; [наук. кер. Сипченко В. І.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : [б. в.], 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (8 назв).

  2. Зайцева, О. М. Форми роботи вчителя початкових класів з підготовки молодших школярів до професійного самовизначення / О. М. Зайцева // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 30. − С. 69−71. − Бібліогр.: 5 назв.

  3. Закатнов, Д. О. Організаційно-педагогічні умови здійснення профорієнтаційної роботи з школярами в умовах профільного навчання / Д. О. Закатнов // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2005. − Вип. 8, кн. 2. − С. 41−44. − Бібліогр.: 6 назв.

  4. Закатнов, Д. О. Профориентационная направленность общеобразовательной подготовки молодежи / Д. О. Закатнов // ПостМетодика. − 2008. − № 2. − С. 29−32. − Библиогр. в конце ст.

  5. Закатнов, Д. О. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання / Д. О. Закатнов // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2004. − Вип. 6, кн. 2. − С. 67−72. − Бібліогр.: 5 назв.

  6. Залізовська, Н. А. Освітянсько-професійна орієнтація випускників шкіл / Н. А. Залізовська, О. В. Пшеничнюк // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2006. − Вип. 12. − С. 47−50.

  7. Зеленська, Н. В. Активізуюча профорієнтаційна робота : метод. рек. для педпрацівників ЗОШ та ПТНЗ / Зеленська Н. В., Некрасова І. М., Радченко О. Б. ; АПН України, Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників. – Донецьк : [б. в.], 2007. – 92 с. – Бібліогр.: 7 назв. – Зміст: Розділ 1 : Психологічні проблеми професійної підготовки фахівців будівельного профілю в системі профтехосвіти.– С. 8–24 ; Розділ 2 : Програма профорієнтаційної роботи. – С. 25–91.

  8. Зєня, Л. Я. Індивідуалізація навчання в початковій школі як основа майбутнього професійного самовизначення учнів в умовах старшої профільної школи / Л. Я. Зєня, А. О. Зєня // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 1−2 квіт. [2004 р.] : до 170 річ. ювілею / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. − К., 2004. − С. 108−110. − Бібліогр.: 7 назв.

  9. Іваненко, Р. В. Вирішуємо проблеми професійної орієнтації в ліцеї : [профорієнтація на професію мед. працівника] / Іваненко Р. В. // Обдар. дитина. − 2005. − № 5. − С. 12−17.

  10. Іваненко, Р. Організаційні форми і методи проведення профорієнтаційної роботи в умовах медичного ліцею / Руслана Іваненко // Наук. праці. [Сер.: Педагогіка] : наук.-метод. журн. / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу „Києво-Могилян. акад.” − Миколаїв, 2007. − Т. 71, вип. 58. − C. 207−211 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

  11. Іванова, А. С. Навчання учнів старшої школи. Обговорення проблеми вибору професії в умовах міжкультурного спілкування. Ч. 2 / А. С. Іванова, Н. К. Скляренко ; [голов. ред. С. Ю. Ніколаєва ; заст. голов. ред. Н. К. Скляренко та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005. – 64 с. – (Бібліотечка журналу „Іноземні мови” : дод. до наук.-метод. журн. „Іноземні мови” ; № 2).

  12. Іванова, А. С. Навчання учнів старшої школи міжкультурного спілкування англійською мовою з орієнтацією на вибір професії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання: германські мови” / Іванова Алла Сергіївна ; [наук. кер. Скляренко Н. К.] ; Київ. нац. лінгв. ун-т. − К. : [б. в.], 2006. − 24 с. − Бібліогр.: с. 20−21 (7 назв).

  13. Іваньо, Ю. Підготовка школярів до вибору майбутньої професії у процесі взаємодії загальноосвітньої школи з вищими навчальними закладами / Юрій Іваньо // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 124−128 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

  14. Кадыров, А. Р. Модель предпрофильной подготовки [девятиклассников сельской школы] / А. Р. Кадыров // Открытая школа. − 2007. − № 5. − С. 16−18.

  15. Капустіна, О. В. Використання у профорієнтаційній роботі з школярами методів активізації професійного самовизначення / О. В. Капустіна // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2005. − Вип. 8, кн. 2. − С. 71−74. − Бібліогр.: 6 назв.

  16. Капустіна, О. В. Педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяльності школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / Капустіна Ольга Володимирівна ; [наук. кер. Закатнов Д. О.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. − К. : Наук. світ, 2004. − 20 с. − Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

  17. Кирилюк, Н. Профорієнтація – крок до професії : [досвід профорієнтац. роботи МНВК (міжшкіл. навч.-виробн. комбінатів)] / Надія Кирилюк // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 1. – С. 28–29.

  18. Клычкова, А. И. Работа школьного психолога по поддержке профессионального самоопределения старшеклассников в условиях профильного обучения / А. И. Клычкова, Д. С. Ермаков // Профил. школа. – 2008. – № 4. – С. 33–37 : табл. – Библиогр.: 5 назв.

  19. Коберник, О. М. Психолого-педагогічне проектування профорієнтаційної діяльності класного керівника [як інноваційної технології професійного самовизначення старшокласників] / О. М. Коберник // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 124−130. − Бібліогр.: 9 назв.

  20. Коносавська, О. Ю. Роль гімназії у формуванні компетенції професійного вибору / Коносавська О. Ю. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 173−176.

  21. Коробка, Л. М. Професійна орієнтація як система підготовки старшокласників до свідомого професійного самовизначення / Л. М. Коробка // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − Х., 2004. − Вип. 13, ч. 1. − С. 96−101. − Бібліогр.: 5 назв.

  22. Коровин, С. С. Помочь школьникам в профессиональном самоопределении : [о подгот. учеников к проф. выбору физ. культуры] / С. С. Коровин // Физ. культура в школе. − 2006. − № 8. − С. 9.

  23. Котелянець, Н. Профорієнтаційна робота на уроках трудового навчання в початковій школі / Наталія Котелянець // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2009. – № 6. – С. 44–45.

  24. Кудря, О. В. Формування професійних інтересів школярів у навчальній діяльності (методичний аспект) / О. В. Кудря // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. − Чернігів, 2005. − Вип. 29. − С. 88−91.

  25. Лазаренко, Л. Професійна орієнтація як система коригувального впливу на професійне самовизначення молоді : [орг. профорієнтац. роботи в школі] / Лариса Лазаренко // Труд. підготовка в закл. освіти. − 2008. − № 4. − С. 41−42.

  26. Лазаренко, Л. Створення простору профільного самовизначення як компонент формування готовності учнів основної школи до вибору профілю навчання : [зміст, форми методи та етапи профорієнтації] / Лариса Лазаренко // Молодь і ринок. − 2008. − № 4. − С. 107−111. − Бібліогр.: 11 назв.

  27. Ланько, О. Організація профорієнтаційної роботи [в Чернігівському професійному будівельному ліцеї] / О. Ланько, О. Гавриленко // Директор школи. Україна. – 2009. – № 6. – С. 59–63.

  28. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

  Схожі:

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
  Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
  Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
  Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
  Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
  Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка