Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка12/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2.75 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Ланько, О. Планування профорієнтаційної роботи [в ліцеї] / О. Ланько, О. Гавриленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 7/8. – С. 42–44 : табл.

 • Лернер, П. С. Проектирование образовательной среды по формированию профориентационно значимых компетентностей учащихся / Павел Семенович Лернер // Шк. технологии. − 2007. − № 5. − С. 86−92.

 • Литвинова, Н. Профорієнтація як засіб підготовки учнівської молоді до праці : [рек. з проведення профорієнтац. заходів в загальноосвіт. та проф.-техн. учб. закл.] / Наліна Литвинова // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2007. − № 3. − С. 200−210. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Медведев, Д. С. Модель профессионального самоопределения старшеклассников в профильной школе / Д. С. Медведев // Профил. школа. – 2009. – № 4. – С. 58–62.

 • Мельник, О. В. Методи професійної орієнтації учнівської молоді в сучасній загальноосвітній середній школі / О. В. Мельник // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2005. − Вип. 8, кн. 2. − С. 50−53. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Мельник, О. В. Особистісно зорієнтована допрофільна підготовка учнів 8−9 класів / Мельник О. В. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 11. − С. 227−237. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Мельник, О. В. Професійна орієнтація учнів гімназії на засадах компетентнісного підходу / Мельник О. В. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 217−223. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Мельник, О. В. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : наук.-метод. посіб. для вчителів / [Мельник О. В., Уличний І. Л.] ; АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України. − К. : Мегапринт, 2008. − 118 с. : табл. − Бібліогр.: с. 114−117 (59 назв). − Авт. вказ. у вих. дан.

 • Мельник, О. В. Теорія та методика професійної орієнтації учнів старшої профільної школи / Мельник О. В. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 12, кн. 1. − С. 280−287. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Мельник, О. В. Форми професійної орієнтації учнівської молоді в сучасній загальноосвітній середній школі / О. В. Мельник // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К. ; Житомир, 2005. − Вип. 7. − С. 302−308. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Мельник, Т. Профорієнтаційна робота зі школярами у гімназії / Тетяна Мельник // Рід. школа. − 2004. − № 10. − С. 16−18 : табл. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Мерзлякова, О. Л. Сприяння саморозвитку старшокласників методами профорієнтації / Мерзлякова О. Л. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 174–183. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Моїсеєнко, О. Профорієнтаційна робота соціального педагога [загальноосвітнього навчального закладу] / О. Моїсеєнко // Відкритий урок. − 2008. − № 5. − С. 33−34.

 • Мочалова, Д. Роль шкільного психолога в орієнтації та виборі професійного навчання учнів 11 класів : [профорієнтац. робота в ліцеї] / Доріон Мочалова // Інформатика. − 2005. − Серп. (№ 31/32). − С. 27−28.

 • Музалева, В. М. Программа психолого-педагогического сопровождения эксперимента : [профориентац. работа школ. психолога] / Музалева В. М. // Упр. соврем. школой. Завуч. – 2008. – № 3. – С. 33–52 : табл.

 • Муранова, Н. Дидактичні умови здійснення допрофесійної підготовки старшокласників : [форми профорієнтац. роботи] / Наталія Муранова // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2004. – № 6. – С. 59–69. – Бібліогр.: 15 назв.

 • Наконечна, Н. Професійне самовизначення старшокласників у системі інтеграційних зв’язків середньої та вищої освіти / Наталія Наконечна // Пед. новації столич. освіти: теорія і практика : наук.-метод. щорічник – 4 / Ін т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Грінченка. – К., 2004. – С. 193–200 : іл. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Організація трудового виховання учнів ПТНЗ та ЗОШ : метод. рек. / Верченко Н. В., Савустьяненко Т. Л., Єрмакова З. І. Молчанов В. М. ; АПН України, Донец. ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників. – Донецьк : [б. в.], 2006. – 33 с. – Із змісту: 5. Організація профорієнтаційної роботи. – С. 15–20 ; Дод. 1. Методичні рекомендації до проведення інтегрованої ділової гри „Рік робітничої професії” / розроб.: Верченко Н. В., Савустьяненко Т. Л. – С. 22–26 ; Дод. 4. План заходу з профорієнтаційної роботи „День відчинених дверей”. – С. 31.

 • Осадчий, С. Методи активізації професійного самовизначення школярів / Сергій Осадчий // Нова пед. думка. − 2004. − № 1. − С. 82−85. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Охріменко, З. В. Вплив сім’ї на вибір учнями підліткового віку профілю навчання у старшій школі / Охріменко З. В. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 268−275. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Павелків, О. Форми профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в процесі вивчення курсів математичного напряму / Ольга Павелків // Нова пед. думка. − 2004. − № 4. − С. 60−63. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Пасічник, Н. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринкової економіки : [вплив ринку праці на вибір майбут. професії] / Наталя Пасічник // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка [та ін.]. − Кіровоград, 2006. − Вип. 71. − С. 217−219. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Педагогічні засоби підготовки старшокласників до професійного самовизначення в умовах профільного навчання : метод. посіб. / [Д. О. Закатнов, О. В. Мельник, О. В. Осипов та ін. ; за ред. Д. О. Закатнова] ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К. : [б. в.], 2005. – 181 с. – Бібліогр.: с. 179–180.

 • Петренко, П. Системний підхід до профорієнтаційної роботи [з випускниками шкіл] / Павло Петренко // Освіта. Технікуми, коледжі. − 2006. − № 2. − С. 27−29.

 • Петрюк, І. Роль соціального педагога у професійному самовизначенні соціально дезадаптованих старшокласників / Ірина Петрюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2007. − № 4. − С. 156−162. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Піддячий, М. І. Вплив соціокультурного оточення на професійний вибір старшокласників / М. І. Піддячий // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2004. − Вип. 6. − С. 54−59. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Піддячий, М. І. Орієнтація старшокласників на професійну діяльність в умовах профільного навчання : [удоскон. проф. орієнтації старшокласників] / М. І. Піддячий // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф., 3−4 квіт. 2006 р. / АПН України, Ін-т педагогіки. − К., 2006. − С. 211−213.

 • Піддячий, М. Профорієнтаційна робота: творчі пошуки педагогів МНВК : [з досвіду міжшкіл. навч.-вироб. комбінату м. Борисполя Київ. обл.] / Микола Піддячий // Проф.-техн. освіта. − 2004. − № 3. − С. 37−41 : табл. − Бібліогр.: 11 назв.

 • Піддячий, М. І. Система професійної орієнтації у профільній школі / М. І. Піддячий // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2008 рік / АПН України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2009. – С. 407–408.

 • Піщалковська, М. Підготовка учнів початкової школи до профільного навчання в старших класах : [рання профорієнтація як складова системи профіл. навчання в школі] / Марина Піщалковська // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. − 2005. − Вип. 1. − С. 90−96 : табл. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Піщалковська, М. Рання професійна орієнтація учнів [початкової школи] / Марина Піщалковська // Почат. освіта. − 2005. − Квіт. (№ 15). − С. 10−12 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Побірченко, Н. Психологічні умови професійної орієнтації у загальноосвітній школі : [зміст і форми профорієнтації на різних етапах навчання школярів] / Неоніла Побірченко // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2007. − № 3. − С. 191−199. − Бібліогр.: 4 назви.

 • Поваренков, Ю. П. Психологическое сопровождение становления профессионала / Поваренков Ю. П. // Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи : материалы междунар. науч. конф., [6−8 дек. 2005 г. : в 2 т.] / Ярославл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. − Ярославль, 2005. − Т. 1. − С. 25−27. – Библиогр.: 17 назв.

 • Положення про шкільний Центр профорієнтації // „Формування національно свідомого господаря землі як складова виховання громадянина держави в умовах сільської школи” : (з досвіду дослід.-експерим. роботи Великобурім. загальноосвіт. школи I–III ступенів Чорнобаїв. р ну) / Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників [та ін. ; авт.-уклад. Упир Л. М.]. – Черкаси, 2007. – С. 18–20. – (Експериментальні освітні заклади Черкащини).

 • Протас, О. Особливості взаємодії школи та батьків у професійній орієнтації старшокласника / Оксана Протас // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. − Івано-Франківськ, 2008. − Вип. 22/23. − С. 302−308. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Профорієнтаційна робота класного керівника : метод. рек. / Держ. служба зайнятості України, Черніг. облас. центр зайнятості ; авт.-уклад. В. В. Синявський. – Чернігів : [б. в.], 2005. – 23 с.

 • Профорієнтаційна робота психолога / [упоряд. Т. Гончаренко]. – К. : Шкіл. світ, 2007. – 127 с. : табл. – (Бібліотека „Шкільного світу”. Психолог. Бібліотека).

 • Семенова, Г. Развитие учебно-познавательных мотивов младших школьников : [структура и тематика занятий о профессиях] / Галина Семенова // Нач. школа. − 2007. − 16−31 янв. (№ 2). − С. 23−41 : рис.

 • Сидоренко, О. Профільна освіта і професійна орієнтація в школі − взаємопов’язані складові соціалізації учнівської молоді / Олександр Сидоренко // Профільне навчання: теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами методол. семінару АПН України / АПН України, Від-ня дидактики, методики та інформ. технологій в освіті, Ін-т педагогіки. − К., 2006. − С. 85−89. − Бібліогр.: 11 назв.

 • Сизоненко, А. Психологічне сприяння професійному самовизначенню [старшокласників] / Аліна Сизоненко // Імідж сучас. педагога. – 2005. – № 5. – С. 28–30. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Слободенюк, В. И. Профориентация с позиций активности личности : [осн. направления, формы и методы профориентац. работы с старшеклассниками] / В. И. Слободенюк // Открытая школа. – 2009. – № 1. – С. 18–19.

 • Соловйов, В. Методика профорієнтаційної роботи з майбутніми аграріями : [метод. аспекти профорієнтац. роботи під час допроф. профіл. підготов. у загальноосвіт. школі] / Валерій Соловйов // Молодь і ринок. – 2009. – № 4. – С. 26–30. – Бібліогр.: 9 назв.

 • Ставицький, С. Б. Удосконалення моніторингу формування професійної спрямованості учнівської молоді : [моніторинг профорієнтац. роботи в школі] / С. Б. Ставицький // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2006. − Вип. 10. − С. 100−105 : схема. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Столяренко, О. Б. Особливості професійної орієнтації випускників сучасної сільської школи / Столяренко О. Б. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 5. − С. 256−261. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Столяренко, О. Б. Професійне самовизначення випускників сучасної сільської школи : [профорієнтац. робота в сіл. школі] / Столяренко О. Б // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 288−292. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Субко, Є. Профорієнтація учнів / Є. Субко // Відкритий урок. Плеяди. − 2007. − № 9/10. − С. 59−62.

 • Сухобоченкова, Є. Н. Профорієнтаційна робота на уроках фізики : [узгодження теорет. матеріалу з фізики з відомостями про професії, пов’яз. з технікою] / Є. Н. Сухобоченкова // Фізика в школах України. – 2008. – № 3. – С. 6–11.

 • Технології професійного самовизначення : з досвіду [профорієнтац.] роботи Володимирец. район. колегіуму Рівнен. обл. // Директор школи. − 2007. − Серп. (№ 31/32). − С. 5−18 : табл.

 • Тимчук, Л. Підготовка вчителя до використання педагогічної технології виховання казкою у контексті проблеми ранньої професійної орієнтації : [проф. орієнтація мол. школярів] / Л. Тимчук // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Пед. науки : (зб. наук. пр.) / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. − Миколаїв, 2006. − Вип. 12, т. 4. − С. 193−204. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Тимчук, Л. Раннє професійне самовизначення учнів засобами мистецьких технологій / Лариса Тимчук // Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти : [зб. матеріалів наук.-методол. семінару] / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. − Чернівці, 2006. − С. 89−91.

 • Тимчук, Л. Розвиток професійних інтересів школярів у сучасному інформаційному суспільстві / Л. Тимчук // Педагог проф. школи : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти для дорослих АПН України, Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка [та ін.]. – К., 2007. – Вип. 8. – С. 75–81. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Токар, А. Особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання / Анатолій Токар // Труд. навчання. – 2009. – Лют. (№ 2). – С. 3–10. – Бібліогр.: 13 назв.

 • Уличний, І. Формування потенціалу професійного самовдосконалення учнів старшої школи / Ігор Уличний // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2005. − Вип. 255 : Педагогіка та психологія. − С. 146−154. − Бібліогр.: 12 назв.

 • Устінова, О. В. Профорієнтація – шлях до самовизначення : метод. матеріали щодо профорієнтац. роботи в школі / О. В. Устінова // Труд. навчання в школі. – 2009. – № 5. – С. 6–10 : табл. – Бібліогр.: 21 назва.

 • Цуканова, Е. Г. Центр профориентации в профильной поселковой школе как средство повышения качества образования / Е. Г. Цуканова // Профил. школа. – 2009. – № 4. – С. 44–48.

 • Шайкова, А. Л. Профорієнтаційна робота з учнівською молоддю: теоретичні аспекти / Шайкова А. Л. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 352–355.

 • Швечікова, О. Обираємо професію : [досвід роботи з профорієнтац. діяльн. соц.-психол. служби Луган. облас. ліцею при ЛНПУ ім. Тараса Шевченка] / Олеся Швечікова // Директор школи. − 2006. − Листоп. (№ 42). − С. 19−23. − Дод.: Карти психол.-пед. обстеження особистості учня.

 • Шовкопляс, Н. М. Допрофільна орієнтація учнів молодших класів : [позаклас. заходи з хімії для учнів 4−6 кл.] / Шовкопляс Н. М. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 138−143.

 • Як обирати професію : метод. рек. [старшокласникам] / Держ. служба зайнятості України, Київ. міськ. центр зайнятості ; [уклад. В. В. Синявський]. − К. : [б. в.], 2004. − 20 с. : іл. − Бібліогр.: 12 назв.

 • Янцур, М. С. Готовність вчителів трудового навчання до профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю / Янцур М. С., Єзерська Н. Р. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2006. − Вип. 41. − С. 366−369.

 • Янцур, М. С. Реалізація вчителями початкових класів профорієнтаційної спрямованості у навчальному процесі / М. С. Янцур // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2004. − Вип. 5. − С. 6−13. − Бібліогр.: 18 назв.

  6.2. Програмно-методичне забезпечення професійної орієнтації у загальноосвітніх навчальних закладах

  1. Бех, М. І. Образ „Я − майбутній професіонал” як мета профорієнтаційної роботи зі старшокласниками : [зміст спеціаліз. профорієнтац. курсу „Пізнай себе”] / М. І. Бех // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 307−315. − Бібліогр.: 8 назв.

  2. Гуцан, Л. А. Науково-методичний супровід профорієнтаційної роботи із учнівською молоддю в умовах профільного навчання / Гуцан Л. А. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 11. − С. 64−73 : табл. − Бібліогр.: 5 назв.

  3. Дещенко, О. Забезпечення наступності у профосвітній роботі з учнями 5−11 класів : [факульт. курс „Основи вибору професії”] / Олександр Дещенко // Труд. підготовка в закл. освіти. − 2005. − № 1. − С. 41−44 : табл. − Бібліогр.: 5 назв.

  4. Зяблін, В. Г. Мій професійний вибір : корекц.-розвив. програма [з профорієнтації для учнів 8−9 кл. : знайомство з професіями] / Вадим Георгійович Зяблін // Соц. працівник. − 2007. − Серп. (№ 15). − С. 23−32.

  5. Казарова, Е. Проблема выбора : программа психол.-пед. поддержки проф. самоопределения учащихся / Екатерина Казарова // Шк. психолог. – 2007. – Янв. (№ 2). – С. 18–23 : табл.

  6. Капитонова, О. Выбери свой путь к успеху : [программа соц.-психол. сопровождения в осознанном самостоят. выборе профессии, которая включает пропедевтику и обучение, консультац. работу и диагностику] / Ольга Капитонова, Елена Бурцева // Шк. психолог. – 1–15 авг. (№ 15). – С. 4–6. – Библиогр.: 6 назв.

  7. Лепешева, Е. Мой жизненный выбор : программа личност. и проф. самоопределения учащихся / Евгения Лепешева // Шк. психолог. − 2006. − Февр. (№ 3). − С. 36−37.

  8. Липова, Л. Спецкурси як вагомий чинник профільного навчання і профорієнтації / Л. Липова, П. Замаскіна, В. Малишев // Рід. школа. − 2008. − № 3/4. − С. 3−6. − Бібліогр. в кінці ст.

  9. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение : учеб. пособие для студентов вузов, обучающ. по специльностям 031000 – Педагогика и психология, 031300 – Социал. педагогика, 033400 – Педагогика / [К. А. Аветисян и др.] ; под ред. Л. М. Митиной. – М. : ACADEMIA, 2005. – 334, [1] с. : ил., табл. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). – Библиогр.: с. 325–333.

  10. Людина і світ професій : прогр. для 8–9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України ; [наук. консультант І. Д. Бех ; уклад.: О. В. Мельник, Л. А. Гуцан, С. М. Дятленко та ін.]. – К. : Мегапринт, 2007. – 34 с. – Бібліогр.: с. 32–33.

  11. Людина і світ професій : прогр. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (9 год.) / Ін-т проблем виховання АПН України ; [уклад.: О. В. Мельник, І. І. Ткачук]. – К. : Мегапринт, 2008. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: 20 назв.

  12. Людина і світ професій : прогр. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (17 год.) / Ін-т проблем виховання АПН України ; [уклад.: О. В. Мельник, Л. А. Гуцан]. – К. : Мегапринт, 2008. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: 20 назв.

  13. Людина і світ професій : прогр. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. : (35 год.) / Ін-т проблем виховання АПН України ; [уклад.: О. В. Мельник, О. Л. Морін]. – К. : Мегапринт, 2008. – 26 с. : табл. – Бібліогр.: 20 назв.

  14. Марченко, І. [Авторська] програма „Я обираю професію” : [цикл занять для учнів 8–9 кл.] / Ірина Марченко // Директор школи. − 2008. − Жовт. (№ 39). − С. 27−32.

  15. Марченко, І. Я обираю професію : прогр. для учнів 8−9 кл. : [формув. готовності до проф. самовизначення, виявлення проф. інтересів, розширення уявлень про світ професій] / Ірина Марченко // Психолог. − 2008. − Жовт. (№ 37). − С. 25−32. − Бібліогр.: 7 назв.

  16. Махаева, О. А. Я выбираю профессию : комплекс. программа актив. проф. самоопределения школьников : [возможности практ. психологии в образовании] / О. А. Махаева, Е. Е. Григорьева. – М. : Перспектива, 2004. – 52 с. – (Из опыта работы психологов ; темат. вып.). – Библиогр.: с. 51.

  17. Мельник, О. Активізація професійного самовизначення старшокласників у процесі профільної підготовки : [прогр. курсу „Побудова кар’єри” для 10−11 кл. та „Щоденник вибору майбутньої професії”] / Олександр Мельник // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 154−160 : табл. − Бібліогр.: 7 назв.

  18. Мельник, О. В. Науково-методичне забезпечення профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання / О. В. Мельник // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2006. − Вип. 9, кн. 1. − С. 352−359. − Бібліогр.: 9 назв.

  19. Мельник, О. В. Науково-методичне забезпечення профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання / О. В. Мельник // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 299−306 : табл. − Бібліогр.: 10 назв.

  20. Мельник, О. В. Науково-методичні засади підготовки учнів 8−9 класів до вибору майбутнього профілю навчання у старшій школі : [про прогр. курсу „Людина і світ професій”] / О. В. Мельник // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2007. − Вип. 15. − С. 100−105 : табл. − Бібліогр.: 8 назв.

  21. Мельник, О. В. Науково-методичні засади підготовки учнів 10−11 класів до професійного самовизначення у процесі профільного навчання : [про прогр. курсу „Побудова кар’єри”] / О. В. Мельник // Наук. зап. Сер.: Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. − Вінниця, 2008. − № 22. − С. 62−67 : табл. − Бібліогр.: 8 назв.

  22. Мельник, О. Програма „Людина і світ професій” для загальноосвітніх навчальних закладів : 9-й кл. : [35 год., 17 год.] / Олександр Мельник, Олег Морин [Морін], Леся Гуцан // Сіл. школа України. − 2008. − Жовт. (№ 10). − С. 34−53 : табл. − Бібліогр.: 20 назв.


  23. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

  Схожі:

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
  Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
  Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
  Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
  Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
  Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка