Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка15/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Зінченко, В. П. Профорієнтаційна робота в закладах профтехосвіти / В. П. Зінченко, В. В. Синявський // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 214−221. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Ігнатенко, Г. В. Професійна адаптація учнів професійно-технічного навчального закладу : [профорієнтація в системі профтехосвіти] / Г. В. Ігнатенко // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 162−165. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Каспрік, Н. М. Профорієнтаційна робота в закладах профтехосвіти : метод. посіб. для керівників та пед. працівників закл. проф.-техн. освіти / Каспрік Н. М. ; Наук.-метод. центр проф.-техн. освіти та підвищ. кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл. – Хмельницький : [б. в.], 2006 (Вид. Цюпак А. А.). – 59 с. – Бібліогр.: с. 58–59.

 • Копетчук, В. А. Професійна спрямованість навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти” / Копетчук Валентина Анатоліївна ; [наук. кер. Момот Л. Л.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – К. : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (21 назва).

 • Кузнецова, В. І. Профорієнтаційна робота в Івано-Франківському вищому професійному училищі готельного сервісу і туризму: досвід організації / Віра Іванівна Кузнецова // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 3. – С. 6–8 : схема.

 • Литвинова, Н. Роль психологічної служби ПТНЗ в підготовці майбутнього фахівця для сфери виробництва / Наліна Литвинова // Гуманіт. вісн. Держ. вищого навч. закл. „Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія : наук.-теорет. зб. − Переяслав-Хмельницький, 2006. − Вип. 10. − С. 139−141. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Марченко, І. Організація та проведення психологічного моніторингу ставлення учнівської молоді [ПТНЗ] до робітничих професій технічного профілю / Іраїда Марченко // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 4. – С. 139–147. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Марченко, І. Б. Психологічний моніторинг ставлення учнівської молоді [ПТНЗ] до робітничих професій технічного профілю : [наук.-метод. посіб.] / І. Б. Марченко ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих [та ін.]. – К. ; Кременчук : [б. в.], 2008 (ПП Щербатих О. В.). – 99 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96–99 (50 назв).

 • Матійків, І. Формування мотивації досягнення і відповідальності за професійне становлення : структура та результати апробації тренінгу : [авт. тренінг для учнів ПТНЗ] / Ірина Матійків // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 3. – С. 126–137 : табл. – Бібліогр.: с. 136.

 • Моськін, С. Професійний самовибір як умова подолання учнями ПТНЗ безробіття у майбутньому / Моськін С. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 204–211 : табл.

 • Павлова, Г. Оволодіння специфікою професії : психол. супровід навч.-вихов. процесу проф. спрямування : [специфіка профорієнтац. роботи психолога у закладі проф. освіти] / Г. Павлова // Психолог. – 2006. – Серп. (№ 30). – С. 25–28 : табл.

 • Павлова, Г. Психологічна готовність випускників ПТУ до трудової діяльності : [просвітниц.-профорієнтац. заняття практ. психолога з учнями Львів. худож. ліцею „Вдало обрана професія − щаслива доля”] / Г. Павлова // Психолог. − 2006. − Квіт. (№ 15). − С. 9−16 : табл.

 • Пилипчук, Л. І. Як зробити правильний вибір? : [досвід профорієнтац. роботи вищ. проф. училища № 4 м. Кіровограда] / Л. І. Пилипчук // Освіта. – 2009. – 11–18 лют. (№ 7/8). – С. 3.

 • Побірченко, Н. Профорієнтація в системі професійно-технічної освіти / Н. Побірченко // Психолог. − 2006. − Серп. (№ 30). − С. 3−5. − Спецвип.: Психологічний супровід закладів професійної орієнтації.

 • Психологическое сопровождение профориентационной работы : [о работе психол. службы колледжа] / А. Н. Лунькин, Э. Э. Темирсултанов, Г. Л. Ушакова, И. В. Обыденникова // Проф. образование. Столица. – 2007. – № 1. – С. 26–27.

 • Романенко, Л. Педагогічні умови формування професійного інтересу майбутніх аграріїв [в ПТНЗ] / Людмила Романенко // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 1. – С. 30–31.

 • Рузяк, Т. І. Вплив професійної спрямованості учнів ПТНЗ сфери обслуговування на рівень їхньої професійної культури / Т. І. Рузяк // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 18. − С. 448−452.

 • Синявський, В. В. Профорієнтаційна робота професійно-технічних навчальних закладів з орієнтації молоді на робітничі професії : [наук.-метод. рек. / Синявський В. В., Гоменюк Д. В.] ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти [та ін.]. – К. : Київ. Русь, 2006. – 60 с. – Бібліогр.: с. 60 (15 назв). – Авт. зазначені на 3 й с. обкл.

 • Татаурова, Г. П. Роль профорієнтації в розвитку відповідальності як провідної якості особистості майбутнього фахівця : [дослідж. ставлення учнів школи та ПТНЗ до проф. навчання] / Г. П. Татаурова // Проблеми сучас. психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − Кам’янець-Подільський, 2008. − Вип. 1. − С. 291−300. − Бібліогр.: 5 назв.

  РОЗДІЛ 8

  ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВНЗ

  1. Арбеніна, В. Система „Випускник” : [сприяння працевлаштуванню випускників Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна] / В. Арбеніна, О. Навроцький // Вища освіта України. − 2005. − № 1. − С. 20−25 : табл. − Бібліогр.: с. 25.

  2. Афузова, Г. В. Професійна спрямованість як умова психологічного впливу на професійне становлення майбутніх вчителів спеціальних загальноосвітніх закладів / Афузова Г. В. // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 19, Корекційна педагогіка та психологія / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2008. − Вип. 9. − С. 3−5. − Бібліогр.: 7 назв.

  3. Бикова, В. О. Про досвід створення Центру кар’єри в Дніпропетровському університеті економіки та права : [питання працевлаштування та проф. кар’єри випускників в умовах ринку праці] / Бикова В. О. // Проблеми залучення молоді до процесу прийняття рішень на місцевому і регіональному рівнях : Міжнар. наук.-практ. конф., 15−16 груд. 2005 [р., м. Київ] : зб. ст. / Ін-т проблем виховання АПН України, Укр. нац. комітет молодіж. організацій [та ін.]. − К. ; Т. : Терно-граф, [2006]. − С. 276−282. − Бібліогр.: 5 назв.

  4. Білоцерківська, Ю. О. Особливості формування професійної мотивації в процесі навчання студентів / Ю. О. Білоцерківська // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − Х., 2004. − Вип. 13, ч. 1. − С. 35−40. − Бібліогр.: 5 назв.

  5. Бондаренко, М. І. Самоосвіта, її мотиви та професійна спрямованість [студентів] / М. І. Бондаренко // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 10. − С. 59−62. − Бібліогр.: 9 назв.

  6. Валеев, Г. Х. Подготовка студента педвуза к профориентационной работе: контекстный подход / Г. Х. Валеев, Л. Ф. Нугуманова // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 2. – С. 30–32. – Библиогр. в конце ст.

  7. Васильков, В. М. Психолого-педагогічні особливості управління процесом професійного становлення особистості інженера-педагога в умовах ступеневої освіти / В. М. Васильков, О. І. Василькова // Вісн. Харк. нац. пед. ун ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − Х., 2006. − Вип. 16. − С. 20−31. − Бібліогр.: 7 назв.

  8. Ващенко, І. В. Проблеми професійного самовизначення курсантів спеціалізованих навчальних закладів на сучасному етапі / І. В. Ващенко, І. І. Ханенко // Наука і освіта. – 2007. – № 3. – С. 11–15. – Бібліогр.: 9 назв.

  9. Войтко, А. І. Підготовка студентів до профорієнтаційної роботи з учнями в процесі педагогічної практики : [значення спецкурсу „Методика вивч. основ вибору професії в підготовці майбут. учителів труд. навчання] / А. І. Войтко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 33. − С. 71−73. − Бібліогр.: 5 назв.

  10. Володарська, В. Професійна соціалізація молоді: мотиви вибору професії : [результати дослідж. серед студентів] / Валентина Володарська // Профільне навчання: теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами методол. семінару АПН України / АПН України, Від-ня дидактики, методики та інформ. технологій в освіті, Ін-т педагогіки. − К., 2006. − С. 94−99 : табл.

  11. Володарська, В. М. Соціалізація [студентської] молоді: мотиви вибору професії / В. М. Володарська // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали п’ятих Ірпін. міжнар. наук.-пед. читань, 24–25 трав. 2007 р. – Ірпінь, 2007. – С. 133–135.

  12. Галецька, І. І. Психологічні чинники професійної ідентифікації студентської молоді : [зв’язок проф. ідентифікації з проф. самовизначенням, вибором професії, проф. становленням, психол. здоров’ям] / І. І. Галецька, А. В. Пендюр // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2007. − Вип. 37. − С. 39−43. − Бібліогр.: 12 назв.

  13. Гладкова, Н. Профессиональное самоопределение личности в системе „кадетский корпус − высшее военное учебное заведение” / Н. Гладкова // Воспитание школьников. − 2008. − № 10. − С. 24−26. − Библиогр. в конце ст.

  14. Глазунова, Л. В. Професійна орієнтація студентів засобами фахових дисциплін у педагогічному університеті / Л. В. Глазунова // Наукові та методичні основи викладання біологічних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (26–27 жовт. 2006 р.). − К., 2006. − С.18–20.

  15. Горбенко, Ю. Л. Особливості становлення ціннісних орієнтацій у процесі професійної підготовки військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття учен. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 „Заг. психологія, історія психології” / Горбенко Юрій Леонідович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К. : [б. в.], 2006. − 20 с.

  16. Григорьев, С. В. Анализ уровня ценностных ориентаций профессиональной направленности выпускников сферы физического воспитания и спорта / С. В. Григорьев, А. Г. Бойко, Т. А. Базылюк // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. − 2004. − № 18. − С. 245−254.

  17. Гріньова, О. М. Особливості експериментального дослідження професійного самовизначення майбутніх педагогів-психологів у процесі професійної підготовки / О. М. Гріньова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 12, Психол. науки / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2007. − Вип. 20. − С. 221−229 : табл. − Бібліогр.: 10 назв.

  18. Гріньова, О. М. Професійне самовизначення майбутніх педагогів як умова підготовки до педагогічної взаємодії / О. М. Гріньова // Наука і освіта. − 2008. − № 3. − С. 71−75 : табл. − Бібліогр.: 10 назв.

  19. Гріньова, О. М. Психологічні особливості професійного самовизначення майбутніх учителів в умовах підготовки за двома спеціальностями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Пед. та вікова психологія” / Гріньова Ольга Михайлівна ; [наук. кер. Долинська Л. В.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (10 назв).

  20. Гріньова, О. М. Тренінг професійної самосвідомості майбутніх учителів як фактор їх професійного самовизначення / О. М. Гріньова // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 12, Психол. науки. – К., 2008. – Вип. 21. – С. 136–142 : іл. – Бібліогр.: 13 назв.

  21. Дмитерко-Карабин, Х. М. Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Пед. та вікова психологія” / Дмитерко-Карабин Христина Маркіянівна ; [наук. кер. Москалець В. П.] ; Прикарпат. ун т ім. В. Стефаника. − Івано-Франківськ : [б. в.], 2004. − 20 с. − Бібліогр.: с. 17−18 (8 назв).

  22. Довжук, Б. С. Професійні орієнтири випускників вищих навчальних закладів : [результати анкетування, провед. Терноп. облас. центром зайнятості] / Б. С. Довжук // Ринок праці та зайнятість населення. – 2007. – № 2. – С. 18–21 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв.

  23. Долгих, Л. Гендерні особливості кар’єрних стратегій студентської молоді : [кар’єрні орієнтири як свідоме планування проф. виборів] / Л. Долгих // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2006. − Т. 8, вип. 7. − С. 169−175 : мал.

  24. Дроздов, О. Ю. Уявлення студентів-психологів про майбутню роботу / О. Ю. Дроздов // Акт. проблеми психології. Т. 1. [Екон. психологія. Соц. психологія. Психологія управління. Організац. психологія] / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2004. − Вип. 12. − С. 45−48. − Бібліогр.: 7 назв.

  25. Ендеберя, І. В. Дослідження мотивації в процесі професійного самовизначення студентів-психологів / І. В. Ендеберя // Наука і освіта. − 2008. − № 1/2. − С. 39−41. − Бібліогр.: 5 назв.

  26. Євсєєва, М. В. Професійна орієнтація викладання хімічних дисциплін для студентів-екологів / М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 21–23 верес. 2004 р. : [в 2 т.] / АПН України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Ун-т Євлє. – Вінниця, 2004. – Т. 1. – С. 290–292.

  27. Жила, Т. П. Питання зайнятості та працевлаштування студентської молоді : [гендер. аспект щодо працевлаштування майбут. фахівців] / Т. П. Жила // Зб. наук. пр. : у 2 ч. : (за результатами конкурсу студент. наук. робіт 2004 р.) / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2004. – Ч. 1 : Педагогіка та методика навчання і виховання. – С. 130–133 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.

  28. Зінченко, В. Моделювання процесу формування професійної спрямованості особистості майбутніх економістів : [визначення теорет. основ пед. моделювання та розробка моделі формув. проф. спрямованості студентів екон. спеціальностей на почат. етапі навчання] / Вікторія Зінченко // Нова пед. думка. – 2006. – № 3. – С. 19–22. – Бібліогр.: 8 назв.

  29. Зінченко, В. О. Формування професійної спрямованості економічних спеціальностей на початковому етапі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти” / Зінченко Вікторія Олегівна ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (12 назв).

  30. Кар’єра-центр” вищого навчального закладу і сучасні технології працевлаштування випускників : [з досвіду роботи Одес. нац. політехн. ун-ту] / В. Малахов, Ю. Ямпольський, Г. Оборський [та ін.] // Вища освіта України. − 2004. − № 2. − С. 37−42. − Бібліогр.: 6 назв.

  31. Квас, О. Професійні та культурно-духовні орієнтації студентської молоді / Олена Квас, Жанна Гармич // Молодь і ринок. − 2007. − № 9. − С. 33−36. − Бібліогр.: 7 назв.

  32. Кисла, О. Ф. Особливості розвитку професійного самовизначення майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти” / Кисла Оксана Федосіївна ; [наук. кер. Шпак В. І.] ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв).

  33. Коваль, Т. І. Формування професійно-значущих якостей майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки / Коваль Т. І. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2004. − Вип. 2. − С. 59−75. – Бібліогр.: 19 назв.

  34. Коць, М. О. Мотивація професійного самовизначення першокурсників − майбутніх психологів / М. О. Коць // Практ. психологія та соц. робота. − 2007. − № 9. − С. 57−60 : табл. − Бібліогр.: 7 назв.

  35. Кручинин В. А. Психологическое сопроводжение личностного развития и профессионального становления студента : [психол. сопровождение в вузе на этапах профориентации, адаптации, специализации и профессионализации] / В. А. Кручинин, М. В. Калтаева // Высшее образование в России. – 2009. – № 1. – С. 129–132.

  36. Лазаренко, Л. Професійне самовизначення майбутніх вчителів трудового навчання в умовах профілізації школи / Лариса Лазаренко // Молодь і ринок. − 2007. − № 1/2. − С. 136−141 : табл. − Бібліогр.: 5 назв.

  37. Лазаренко, Л. В. Соціально-педагогічні аспекти довузівської підготовки як фактора вибору педагогічної професії : [результати опитування слухачів підготов. курсів та студентів I курсу] / Л. В. Лазаренко // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун т. – Бердянськ, 2004. – № 4. – С. 112–120 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.

  38. Литвинова, Н. Профорієнтація майбутніх педагогів / Н. Литвинова // Педагог проф. школи : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка [та ін.]. − К., 2004. − Вип. 6. − С. 45−53. − Бібліогр.: 8 назв.

  39. Максимчук, Н. Використання активних методів навчання у профорієнтаційній роботі ВНЗ : [про доцільність введення спецкурсу „Ціннісні орієнтації майбут. учителя у вузі”] / Наталія Максимчук // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2007. − № 5. − С. 133−141. − Бібліогр.: 11 назв.

  40. Малахов, В. Ярмарок кар’єри університету як ефективний засіб сприяння у працевлаштуванні випускників / В. Малахов, Ю. Ямпольський, О. Павлов // Вища школа. – 2007. – № 4. – С. 40–46.

  41. Малкова, Т. М. Образ професії як чинник професійного самовизначення курсантів вищих навчальних закладів системи міністерства внутрішніх справ / Т. М. Малкова // Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 5. – С. 63–65.

  42. Мартинюк, І. А. Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Пед. та вікова психологія” / Мартинюк Ірина Анатоліївна ; [наук. кер. Максименко С. Д.] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : [б. в.], 2004. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (9 назв).

  43. Мартинюк, О. Розвиток професійних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів : [дослідж. формув. проф. цінностей упродовж навчання у ВНЗ] / Ольга Мартинюк // Психологія і сусп-во. – 2008. – № 3. – С. 28–40 : табл. – Бібліогр.: 33 назви.

  44. Мартинюк, О. Б. Формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів у процесі вивчення психологічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Пед. та вікова психологія” / Мартинюк Ольга Борисівна ; [наук. кер. Семиченко В. А.] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. : Наук. світ, 2006. – 23 с. – Бібліогр.: с. 20 (12 назв).

  45. Маруфенко, О. В. Теоретичні та статистичні аспекти стану проблеми професійної орієнтації у вокальній підготовці майбутнього вчителя музики / О. В. Маруфенко // Пед. науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. − Суми, 2004. − Ч. 1. − С. 436−443. − Бібліогр.: 6 назв.

  46. Млочешек, Л. І. Становлення професійної мотивації майбутнього вчителя в процесі вивчення педагогічних дисциплін та її вплив на професійну самосвідомість і самовизначення студента / Л. І. Млочешек, Є. В. Лопаткин // Зб. наук. пр. (Пед. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т. − Бердянськ, 2007. − № 2. − С. 112−116. − Бібліогр.: 6 назв.

  47. Мокін, Б. І. Психолого-педагогічні, соціальні та економічні аспекти вибору професії випускниками шкіл : [профорієнтац. робота у Вінниц. нац. техн. ун-ті] / Б. І. Мокін, Н. В. Ляховченко // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 21–23 верес. 2004 р. : [в 2 т.] / АПН України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Ун-т Євлє. – Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 274–277.

  48. Мороз, В. Підготовка студентів до професійної діяльності у ВНЗ : [основ. критерії проф. знань та етапи фах. адаптації молодих викладачів інозем. мови] / Мороз В. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. − Ніжин, 2006. − № 2. − С. 11−13.

  49. Наумец, Л. В. Формирование представлений о профессиональных качествах будущих экономистов − выпускников технического вуза : [мотивы выбора профессии у студентов] / Л. В. Наумец // Высшее образование сегодня. − 2008. − № 1. − С. 54−55 : табл. − Библиогр. в конце ст.

  50. Нещерет, О. І. Особливості професійного самовизначення студентів як умови формування компетентного фахівця (мотиваційний аспект) / Нещерет О. І. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. − Ніжин, 2007. − № 4. − С. 5−7 : табл.

  51. Парховнюк, Г. О. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної діяльності із старшокласниками / Г. О. Парховнюк // Проблеми сучас. пед. освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. закл. „Крим. гуманіт. ун-т”. – Ялта, 2007. – Вип. 16, ч. 1. – С. 53–58. – Бібліогр.: 8 назв.

  52. Прокопенко, О. А. До проблеми професійного самовизначення майбутніх викладачів економіки / О. А. Прокопенко // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6−8 лют. 2007 р. / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. − К., 2007. − Ч. 1. − С. 447−448.

  53. Ретунская, Т. Н. Личностное и профессиональное самоопределение студентов в процессе обучения / Т. Н. Ретунская // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 74–79. – Библиогр.: 7 назв.

  54. Рижиков В. Професійне самовизначення випускників ВНЗ в умовах ринкової економіки / Вадим Рижиков // Рід. школа. – 2008. – № 3/4. – С. 20–21. – Бібліогр. в кінці ст.

  55. Романчук, В. Форми профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу / Володимир Романчук // Нова пед. думка. − 2005. − № 2. − С. 14−15.

  56. Савицька, О. В. Формування готовності студентів до входження у професійне середовище : [проф. орієнтація та відбір, проф. підготовка, проф. адаптація] / Савицька О. В. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 5. − С. 242−247.

  57. Савуляк, В. О. Формування образу майбутньої професійної діяльності як детермінанта особистісного розвитку : [значення проф. становлення студентів мол. курсів у формув. образу майбут. професії, проф. зростання] / В. О. Савуляк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2007. − Вип. 37. − С. 206−209. − Бібліогр.: 11 назв.

  58. Сафронова, О. Пошук шляхів профорієнтаційної мотивації у потенційних студентів Інституту реклами / О. Сафронова // Пед. інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. пр. − К., 2004. − Вип. 8. − С. 33–39. − Бібліогр.: с. 39.

  59. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

  Схожі:

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
  Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
  Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
  Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
  Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
  Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка