Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка16/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Сидоренко, В. Роль викладачів у формуванні позитивної мотивації до обраної професії у студентів вищих технічних закладів в Україні / Віктор Сидоренко, Ольга Власюк // Молодь і ринок. − 2008. − № 9. − С. 21−25. − Бібліогр.: 12 назв.

 • Сидоренко, В. К. Система профорієнтаційної підготовки вчителя трудового навчання у ВНЗ / В. К. Сидоренко, В. Б. Харламенко // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 165−171 : табл. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Слободянюк, І. А. Тренінг професійного самовизначення як засіб адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / І. А. Слободянюк // Наука і освіта. − 2004. − № 3. − С. 149−150. – Спецвип.: Матеріали до конференції пам’яті професора І. Г. Білявського.

 • Солодова, Г. Г. Профессиональное самоопределение студентов [будущих педагогов] в контексте изменяющегося социума / Г. Г. Солодова // Педагогика. − 2007. − № 4. − С. 67−72. − Библиогр.: 5 назв.

 • Харламенко, В. Критерії профорієнтаційної підготовленості майбутнього вчителя трудового навчання : [профорієнтац. підготовка студентів] / Валентина Харламенко // Труд. підготовка в закл. освіти. − 2005. − № 2. − С. 20, 37−38 : табл.

 • Хом’юк, І. В. Шляхи формування професійної спрямованості студентів ВТНЗ / І. В. Хом’юк // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 18. − С. 359−364. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Чобітько, М. Професійне самовизначення майбутнього вчителя / Микола Чобітько // Освіта і упр. − 2005. − Т. 8, № 1. − С. 135−140. − Бібліогр.: 11 назв.

 • Чорна, І. М. Характеристика структурних компонентів психологічної готовності майбутніх вчителів до профорієнтаційної роботи у школі / І. М. Чорна // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 12, Психол. науки. – К., 2006. – Вип. 11. – С. 200–207 : іл. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Шагро, О. Болонський процес і професійне самовизначення майбутніх учителів початкових класів / Оксана Шагро // Наук. вісн. Чернів. ун ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 295 : Педагогіка та психологія. – С. 179–186.

 • Шагро, О. До питання про професійне самовизначення студентів педвузу / О. Шагро // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 1−2 квіт. [2004 р.] : до 170-річ. ювілею / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. − К., 2004. − С. 181−184. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Шагро, О. Ф. Професійне самовизначення студентів педуніверситету / О. Ф. Шагро // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5, Пед. науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. − К., 2005. − Вип. 2. − С. 203–207.

 • Шишигина, Т. Р. Модели вузовской службы содействия занятости и трудоустройству : [центры занятости вузов как инновац. координац. центр политики вуза в сфере содействия занятости, профориентации и проф. развития студентов] / Т. Р. Шишигина // Высшее образование в России. – 2009. – № 1. – С. 111–119. – Библиогр.: 8 назв.

 • Шліхта, Г. Зміст, форми та методи формування готовності майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної діяльності із старшокласниками / Ганна Шліхта // Нова пед. думка. – 2008. – № 2. – С. 108– 112 : табл.

 • Янцур, М. С. Індивідуальні навчально-дослідні завдання з професійної орієнтації при підготовці майбутніх вчителів трудового навчання : [теорет. підходи, зміст, структура і порядок виконання завдань з профорієнтації учнів] / М. С. Янцур // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2006. − Вип. 34. − С. 107−109. − Бібліогр.: 12 назв.

 • Янцур, М. С. Тестовий контроль рівня методичної і профорієнтаційної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання / М. С. Янцур // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2004. − Вип. 28. − С. 60−66. − Бібліогр.: 21 назва.

  РОЗДІЛ 9

  СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

  1. Ажнина, О. Психологическая поддержка профессионального самоопределения детей-сирот / О. Ажнина // Воспитание школьников. – 2005. – № 7. – С. 41–47 : рис. – Библиогр.: 14 назв.

  2. Бежанова, Е. В. Роль семьи в процессе профессионального самоопределения детей из неблагополучных семей / Бежанова Е. В. // Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи : материалы междунар. науч. конф., [6−8 дек. 2005 г. : в 2 т.] / Ярославл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. − Ярославль, 2005. − Т. 1. − С. 53−54.

  3. Белсанова, Е. В. Факторы профессионального самоопределения детей старшего школьного возраста, находящихся на реабилитации : [профориентация детей-сирот, из неблагополуч. семей, детей-инвалидов] / Е. В. Белсанова // Пед. науки. − 2005. − № 6. − С. 10−12.

  4. Волкова, О. А. Особенности профессионального самоопределения детей-сирот : [исслед. на базе школы-интерната] / Волкова О. А. // Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи : материалы междунар. науч. конф., [6−8 дек. 2005 г. : в 2 т.] / Ярославл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. − Ярославль, 2005. − Т. 1. − С. 92−93.

  5. Граждан, О. Б. Професійна орієнтація і профнавчання інвалідів / О. Б. Граждан // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доп. : восьма міжнар. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини „Україна” [та ін.]. − К., 2007. − С. 99−100.

  6. Григорьев, Г. Г. Педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями в процессе формирования готовности к профессиональному самоопределению / Григорьев Г. Г. // Пед. науки. − 2008. − № 2. − С. 77−78.

  7. Евіна, В. Г. Трудове навчання і професійна орієнтація дітей з порушеннями слуху / Віра Геннадіївна Евіна // Освіта та виховання нечуючих на сучасному етапі : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд.: Ю. П. Максименко та ін.]. – К., 2007. – С. 131–133.

  8. Єжова, Т. Розвиток поглядів на профпридатність осіб з порушеннями слуху: педагогічний, методичний і правовий аспекти : [дослідж. придатності інвалідів по слуху до певних видів праці] / Єжова Т. // Дидакт. та соц.-психол. аспекти корекц. роботи у спец. школі : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2007. – Вип. 9. – С. 12–18.

  9. Зубро, А. В. Організація центру профорієнтації, навчання та працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями / А. В. Зубро // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доп. : восьма міжнар. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини „Україна” [та ін.]. − К., 2007. − С. 103−104.

  10. Колєшня, Л. Г. Професійна орієнтація як засіб підвищення конкурентоспроможності осіб з особливими потребами на сучасному ринку праці / Л. Г. Колєшня, Н. К. Стульпінас // Ринок праці та зайнятість населення. – 2007. – № 3. – С. 16–17.

  11. Куненко, Л. О. Професійна орієнтація в галузі музичної освіти молоді з особливими потребами / Л. О. Куненко // Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти : зб. матеріалів наук.-методол. семінару / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Відділ мистец. освіти. − Чернівці, 2007. − С. 30−32.

  12. Курбатова, А. О. Психологічний аналіз проблеми мотивації вибору професії студентів з інвалідністю / А. О. Курбатова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доп. : восьма міжнар. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини „Україна” [та ін.]. − К., 2007. − С. 278−281.

  13. Лавріканець, О. В. Особливості профорієнтаційної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, що залишились без піклування батьків / Лавріканець О. В., Юровська О. А. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 124–127.

  14. Лопатко, Л. Особливості професійного становлення нечуючих студентів у закладі I–II рівня акредитації : [проф. орієнтація студентів спец. груп у Херсон. баз. мед. коледжі] / Лопатко Л. // Дидакт. та соц.-психол. аспекти корекц. роботи у спец. школі : наук.-метод. зб. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2007. – Вип. 9. – С. 89–91.

  15. Мельник, С. В. Професійна орієнтація осіб з інвалідністю в Україні / Мельник С. В., Гаврюшенко Г. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 168–174.

  16. Орсаг, Ю. Профессиональное самоопределение и трудоустройство детей [сирот], нуждающихся в поддержке государства: региональная модель / Юлия Орсаг // Соц. педагогика. – 2009. – № 3. – С. 23–29.

  17. Політаєва, Р. В. Професійна соціалізація вихованців в умовах інтернатного закладу : [профорієнтац. робота з дітьми із захворюванням на ДЦП] / Політаєва Р. В. // Система соціального і психолого-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій : [збірник] / Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк, 2006. – С. 164–167.

  18. Радина, Н. К. К вопросу о трудностях профессиональной социализации выпускников детских домов и интернатов / Радина Н. К. // Журн. прикл. психологии. – 2005. – № 4. – С. 50–55. – Библиогр.: 27 назв.

  19. Славгородская, М. В. Профессиональное самоопределение школьников с ограниченными возможностями : [профориентация слабослышащих школьников] / М. В. Славгороская // Профил. школа. – 2008. – № 2. – С. 34–38.

  20. Товстоган, В. Визначення професійно важливих якостей в учнів допоміжної школи / Володимир Товстоган // Дефектологія. – 2007. – № 1. – С. 19–24. – Бібліогр.: 10 назв.

  21. Товстоган, В. С. Формування професійного визначення учнів з обмеженими психофізичними можливостями / В. С. Товстоган // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доп. : восьма міжнар. наук.-практ. конф. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини „Україна” [та ін.]. − К., 2007. − С. 231−233.

  22. Чагін, В. Я. Досвід соціально-психологічної і професійної адаптації та реабілітації молоді з особливими потребами щодо психофізичного розвитку / Чагін В. Я. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 2. − С. 165−177. − Бібліогр.: 7 назв.

  23. Шапошнікова, Н. Психолого-педагогічне забезпечення професійної та соціальної реабілітації учнів-інвалідів в умовах ПТУ / Наталія Шапошнікова // Проф.-техн. освіта. − 2004. − № 3. − С. 42−44. − Бібліогр.: 5 назв.

  РОЗДІЛ 10

  ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ, ТИМЧАСОВО НЕПРАЦЮЮЧИХ І БЕЗРОБІТНИХ

  1. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання безробітних : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України, (28 верес. 2006 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. − К. : [б. в.], 2006. − 326 с. − Бібліогр. в кінці ст.

  2. Балакірєва, О. М. Проблеми працевлаштування та міграційні орієнтації молоді : [голов. чинники включеності молоді у труд. діяльність та ступінь їх впливу на працевлаштування] / О. М. Балакірєва, О. В. Валькована // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 4. – С. 76–91.

  3. Бондарчук, Л. В. Особистісно-орієнтовані технології допомоги безробітним у професійному самовизначенні : [інновац. технології проф. самовизначення] / Л. В. Бондарчук // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2005. – № 2. – С. 23–25. – Бібліогр.: 10 назв.

  4. Вірна, Ж. П. Гендерні особливості прояву агресивності в умовах професійної переорієнтації безробітних / Вірна Ж. П. // Наук. зап. Сер. „Психологія і педагогіка” / Нац. ун-т „Острозька акад.” – Острог, 2005. – Вип. 6, ч. 1. – С. 48–55. – Бібліогр.: 6 назв.

  5. Давиденко, В. Б. Профорієнтація та професійне навчання населення в умовах закриття потенційно небезпечних об’єктів : [принципи та напрями проф. переорієнтації] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01 „Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика” / Давиденко Вікторія Бориславівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень. – К. : [б. в.], 2004. – 20 с. : табл.

  6. Жигадло, Б. А. Забезпечення соціального захисту незайнятої молоді в Генічеському районному центрі зайнятості : [профінформ. обслуговування безробітних] / Б. А. Жигадло // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2004. – № 2. – С. 35–39.

  7. Закатнов, Д. О. Особливості професійної орієнтації дорослих / Закатнов Д. О. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 99–103. – Бібліогр.: 5 назв.

  8. Кобченко, В. В. Мотиваційні чинники безробіття : [психол. аспекти проф. переорієнтації] / Кобченко В. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 107–112.

  9. Ковальчук, І. Методи соціально-педагогічної роботи з безробітною молоддю : [досвід роботи центрів зайнятості] / Інна Ковальчук // Наук. вісн. Чернів. ун ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2005. − Вип. 224 : Педагогіка та психологія. − С. 75−78. − Бібліогр.: 5 назв.

  10. Корчевна, О. Психологічні чинники самоактуалізації особистості безробітного на сучасному ринку праці / Ольга Корчевна // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип. 1. – С. 98–104.

  11. Криклій, А. С. Освіта і професійне навчання як чинники розвитку трудового потенціалу : [соц.-екон. роль проф. орієнтації на різних етапах формув. труд. потенціалу] : монографія / А. С. Криклій. – К. : Репрографіка, 2005. – 473 с. – Бібліогр.: с. 435–472 (357 назв).

  12. Криницька, Л. Використання зарубіжного досвіду в професійній підготовці фахівців із числа незайнятого населення / Любомира Криницька // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2004. – № 6. – С. 201–211. – Бібліогр.: 12 назв.

  13. Криницька, Л. Я. Дидактичні умови професійного навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки незайнятого населення у професійно-технічних навчальних закладах : [узгодженість профорієнтац. роботи з потребами ринку праці] : метод. рек. / Л. Я. Криницька ; АПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти. – Львів : Сполом, 2007. – 91 с. – Бібліогр.: с. 88–91 (49 назв).

  14. Курко, М. Н. Професійна орієнтація в органах внутрішніх справ як чинник підвищення професіоналізму діяльності правоохоронців / М. Н. Курко // Вісник / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – Вип. 28. – С. 351–356.

  15. Литвинова, Н. І. Формування мотивів вибору робітничих професій як чинник запобігання безробіттю : [формув. в учн. молоді стійких мотивів вибору робітн. професій] / Н. І. Литвинова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2007. – № 3. – С. 7–10. – Бібліогр.: 16 назв.

  16. Логвиненко, В. Роль „Я-концепції” безробітного у суб’єктивно-ситуаційній взаємодії з працедавцями : [результати дослідж. психол. властивостей безробітних] / Валентина Логвиненко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2006. – Вип. 3/4. – С. 190–198 : діагр.

  17. Ляміна, Л. Є. Психологічні аспекти індивідуалізації роботи з безробітними в службі зайнятості / Л. Є. Ляміна // Ринок праці та зайнятість населення. – 2006. – № 2. – С. 34–37 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв.

  18. Маршавін, Ю. Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці / Ю. Маршавін // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 20–24. – Бібліогр.: с. 20.

  19. Маршавін, Ю. М. Шляхи підвищення ролі державної служби зайнятості та ефективності її діяльності в сучасних умовах / Ю. М. Маршавин [Маршавін] // Ринок праці та зайнятість населення. – 2006. – № 1. – С. 9–12 : табл.

  20. Мілютіна, К. Л. Програма адаптації довготривалих безробітних на підприємствах / К. Л. Мілютіна // Ринок праці та зайнятість населення. – 2007. – № 2. – С. 35–36.

  21. Міропольська, М. А. Методичне та кадрове забезпечення профорієнтації в системі служби зайнятості / М. А. Міропольська // Ринок праці та зайнятість населення. – 2007. – № 1. – С. 31–33.

  22. Міропольська, М. Професійна орієнтація дорослих : [психол. аспекти проф. переорієнтації] / М. Миропольська [Міропольська] // Дидактика проф. школи : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. − К. ; Хмельницький, 2005. − Вип. 2. − С. 133−135. − Бібліогр.: 7 назв.

  23. Міропольська, М. А. Профорієнтаційні послуги в державній службі зайнятості: організаційно-психологічний аспект : [проф. орієнтація дорослих] / М. А. Міропольська // Ринок праці та зайнятість населення. – 2006. – № 2. – С. 21–24 : діагр.

  24. Міропольська, М. А. Специфіка проведення профорієнтаційної роботи з дорослим населенням в службі зайнятості / Міропольська М. А. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 4. − С. 295−302. − Бібліогр.: 5 назв.

  25. Мороз, Л. І. Професійно-психологічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС) : монографія / Л. І. Мороз ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : [б. в.], 2007. – 311 с. – Бібліогр.: с. 259–291 (571 назва).

  26. Нікольська, Л. В. Використання групових форм навчання в профорієнтаційній роботі з безробітними / Л. В. Нікольська // Ринок праці та зайнятість населення. – 2006. – № 3. – С. 28–29.

  27. Олексіюк, С. М. Особливості професійної орієнтації в умовах впровадження Єдиної технології обслуговування незайнятого населення / С. М. Олексіюк, М. А. Міропольська // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2004. – № 1. – С. 26–28. – Бібліогр.: 5 назв.

  28. Ортікова, Н. В. Підходи до питання оцінювання ефективності професійної орієнтації державної служби зайнятості / Ортікова Н. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 211–215. – Бібліогр.: 5 назв.

  29. Ортікова, Н. Проблеми профінформаційного обслуговування безробітних : [робота профінформ. сектору служби зайнятості] / Н. Ортікова // Дидактика проф. школи : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. − К. ; Хмельницький, 2005. − Вип. 2. − С. 136−138 : табл. − Бібліогр.: 8 назв.

  30. Ортікова, Н. В. Роль професійної орієнтації у вирішенні проблем зайнятості безробітних громадян / Н. В. Ортікова // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2005. – № 2. – С. 19–20. – Бібліогр.: 5 назв.

  31. Ортікова, Н. В. Удосконалення системи профінформації у вирішенні проблеми безробіття молоді / Н. В. Ортікова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2007. – № 2. – С. 22–24. – Бібліогр.: 6 назв.

  32. Павлов, Ю. Втрата роботи як психологічна проблема безробітних : [аналіз результатів анкетування безробітних] / Юрій Павлов // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2005. – Вип. 3/4. – С. 153–159 : табл.

  33. Павлов, Ю. Проблеми професійного самовизначення безробітних з кризовими станами в нових умовах праці / Юрій Павлов // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2005. – Вип. 2. – С. 179–184. – Бібліогр. в підрядк. прим.

  34. Павлов, Ю. О. Психологічна допомога безробітним у кризовому стані в умовах професійної перепідготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Пед. та вікова психологія” / Павлов Юрій Олексійович ; [наук. кер. Балл Г. О.] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. : Автореферат, 2006. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19–20 (9 назв).

  35. Професійна орієнтація та професійне навчання безробітних (організаційно-правові та психолого-педагогічні аспекти) : [монографія / Скульська В. Є., Маршавін Ю. М., Коляденко Н. В. та ін.] ; Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 346 c. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

  36. Психологія особистості безробітного : (матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф.), 25 трав. 2007 р. / АПН України; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України, Каф. психології ; [редкол.: О. В. Киричук (голов.ред.) та ін.]. – К. : [б. в.], 2007. – 303 c. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

  37. Психологія особистості безробітного : (матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 26 трав. 2006 р.) / АПН України; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України, Каф. психології ; [редкол.: О. В. Киричук (голов.ред.) та ін.]. – К. : [б. в.], 2006. – 267 c. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

  38. Психологія особистості безробітного : (матеріали II-ї Всеукр. наук.-практ. конф.), 26 трав. 2005 р. / АПН України; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К. : [б. в.], 2005. – 378 c. – Бібліогр. в кінці ст.

  39. Пухлій, В. Вибір професії і проблема зайнятості молоді / Володимир Пухлій, Валентина Ткаченко // Персонал. – 2007. – № 10. – С. 73–79. – Бібліогр.: с. 79.

  40. Рибалко, В. М. Професійна орієнтація: системний підхід в реалізації політики зайнятості : [профорієнтац. програма Донец. обл. на 2008–2011 рр.] / Рибалко В. М. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 247–254 : рис.

  41. Рудюк, О. В. Психологічні проблеми професійної переорієнтації безробітної молоді / О. В. Рудюк // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2006. − Т. 8, ч. 8. − С. 240−245. − Бібліогр.: 7 назв.

  42. Русанова, Н. Г. Особливості проведення профорієнтаційної роботи [із незайнятим населенням] в центрах зайнятості / Русанова Н. Г. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 254–258.

  43. Савоста, А. В. Актуалізація професійної мотивації особистості як умова подолання ситуації безробіття / Савоста А. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 258–263.

  44. Сергеєнкова, О. Соціально-психологічні аспекти інноваціювання професійної орієнтації молоді : [метод проф. проби як соц.-психол. інструмент профорієнтації учн. молоді та незайнятого населення] / Оксана Сергеєнкова // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 5. – С. 125–132. – Бібліогр.: 6 назв.

  45. Синявський, В. В. Професійна консультація безробітних за ступенем їх готовності до трудової діяльності / В. В. Синявський // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2005. – № 2. – С. 25–27.

  46. Сігаєва, Л. Є. Вміння і навички самостійної роботи у професійному становленні дорослої людини : навч.-метод. посіб. / Л. Є. Сігаєва, М. Г. Гордієнко ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : ЕКМО, 2007. – 166 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

  47. Сігаєва, Л. Перепідготовка безробітних в умовах сучасного ринку праці / Лариса Сігаєва // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2004. – № 5. – С. 169–176. – Бібліогр.: 6 назв.

  48. Сігаєва, Л. Професійна перепідготовка безробітних: соціально-педагогічний аспект : [профконсультація, проф. навчання, профадаптація] / Лариса Сігаєва // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип. 1. – С. 90–97. – Бібліогр. в підрядк. прим.

  49. Сігаєва, Л. Є. Професійна перепідготовка безробітних: сучасні підходи / Сігаєва Л. Є. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. – К., 2007. – Вип. 4. – С. 108–115.

  50. Сігаєва, Л. Розуміння соціальних цінностей дорослою людиною: проблеми професійного навчання : [вплив соц. факторів на вибір професії дорослої людини] / Лариса Сігаєва // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2006. – Вип. 3/4. – С. 182–189.

  51. Скульська, В. Є. Особливості професійного навчання дорослих безробітних в професійних навчальних закладах : [пробл. профорієнтації та проф. навчання безробітних в сучас. умовах ринку праці] / Скульська В. Є. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2004. − Вип. 2. − С. 204−209. − Бібліогр.: 5 назв.

  52. Смирнова, О. П. Вплив психологічного тренінгу на структуру мотивації учіння безробітної молоді / Смирнова О. П., Сидоренко Т. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 285–291 : табл.

  53. Совгір, І. Професійна орієнтація як фактор забезпечення стабільності кадрового корпусу органів внутрішніх справ України / І. Совгір // Право України. – 2005. – № 11. – С. 70–72. – Бібліогр.: 10 назв.

  54. Сприяння працевлаштуванню молоді в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Маршавін, Г. Черепанова, Д. Маршавін, Л. Ляміна, К. Мілютіна, М. Міропольська ; Міжнар. орг. праці, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К. : [б. в.], 2006. – 155 с. : іл.

  55. Стечкевич, Л. К. Методи та форми навчання безробітних громадян у ПТНЗ : [навчання, підвищ. кваліфікації та перекваліфікація безробітних громадян у ПТНЗ невиробн. сфери] / Л. К. Стечкевич // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 17. − С. 204−207 : табл.

  56. Стрельцов, О. В. Надання послуг з працевлаштування у Верхньодніпровському районному центрі зайнятості : [профінформ. послуги всім категоріям безробітних] / О. В. Стрельцов // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2004. – № 2. – С. 31–35. – Бібліогр.: 6 назв.

  57. Туленкова, І. М. Особливості трудової адаптації незайнятого населення / І. М. Туленкова // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2005. – № 1. – С. 34–37. – Бібліогр.: 5 назв.

  58. Шоу-демонстрації професій : [про загальноміськ. профорієнтац. захід Київ. міськ. центру зайнятості „Працевлаштування. Крок за кроком” та роботу центру з профорієнтації для всіх верств населення] // Освіта. − 2006. − 4−11 жовт. (№ 39). − С. 5.

  59. Яневич, Л. О. Актуальні проблеми профорієнтації та професійного навчання безробітних / Л. О. Яневич // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2004. – № 1. – С. 23–24.

  РОЗДІЛ 11

  ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД І МЕТОДИКА

  11.1. Професійна орієнтація населення у Російській Федерації

  1. Бедов, А. „Бизнес-фестиваль” в профессиональном самоопределении подростков : [опыт проведения бизнес-фестиваля участников предпринимат. проектов в Костром. обл.] / Александр Бедов // Воспитат. работа в школе. – 2008. – № 8. – С. 67–72 ; Нар. образование. − 2008. − № 6. − С. 180−184.

  2. Глозман, Е. С. Выбор профессии начинается в школе : [осн. составляющие проф. ориентации : из опыта работы Центра образования № 293 г. Москвы] / Е. С. Глозман // Сред. проф. образование. − 2008. − № 4. − С. 19−21. − Библиогр.: 5 назв.

  3. Головкина, Л. Трудоустройство и адаптация выпускников : [из опыта пед. колледжа № 18 „Митино” г. Москвы] / Л. Головкина // Учитель. – 2008. – № 4. – С. 76–78.

  4. Директора пускают нас неохотно” : почему в школах не жалуют специалистов по профориентации? : [о работе круглого стола, посвящ. вопросам профориентации подростков в Москве] / подгот. Инна Алейникова // Упр. школой. – 2008. – 16–31 окт. (№ 20). – С. 11–14 : табл.

  5. Жадан, И. Г. Проектирование и реализация системы профессионального самоопределения школьника : [модель орг. профил. обучения в Краснодар. крае] / И. Г. Жадан // Профил. школа. − 2008. − № 5. − С. 40−43 : табл.

  6. Журавлева, О. В. Проблемы социально-профессионального самоопределения старшеклассников в условиях модернизации российского образования / О. В. Журавлева // Социология образования. − 2007. − № 4. − С. 22−28 : табл.

  7. Зеленков, С. Профессиональная ориентация и трудовая занятость молодежи : [о профориентации старшеклассников Нижнего Новгорода] / Сергей Зеленков // Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 239–242.

  8. Колесников, Н. Профориентация и предпрофильная подготовка : [система профориентац. работы и предпрофил. подгот. в школах Великого Новгорода] / Никита Колесников, Ольга Ермолаева // Нар. образование. − 2004. − № 1. − С. 97−100 : табл.

  9. Колодяжный, В. Трудовая занятость молодежи в контексте городских приоритетов : [систем. проект развития дет. предпринимательства, произв. и труд. воспитания молодежи г. Сочи] / Виктор Колодяжный // Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 13–19.

  10. Корниенко, Е. Э. Валеология и профессиональное самоопределение подростков в системе дополнительного образования : [из опыта эколого-биологич. центра, г. Комсомольск-на-Амуре] / Е. Э. Корниенко, В. И. Конюхова // Бюллетень програм.-метод. материалов для учреждений дополн. образования детей (регион. опыт). − 2006. − № 4. − С. 33−34.

  11. Латынина, О. Самопрезентация − условие профессионального роста : [из опыта профориентац. работы школы № 24 г. Старого Оскола Белгород. обл.] / О. Латынина // Воспитание школьников. − 2008. − № 3. − С. 3−4.

  12. Мартина, Н. Как помочь школьнику определиться с профессией? : [опыт работы по проф. самоопределению многопрофил. школы г. Нижневартовска] / Н. Мартина // Директор школы. − 2007. − № 10. − С. 79−82.

  13. Миралиев, А. М. Профессионально-трудовое воспитание школьников (старших подростков) в повышении субъектной активности и личностном развитии : [система программирован. профориентации] / Миралиев А. М. // Мир психологии. − 2008. − № 2. − С. 185−193 : рис. − Библиогр.: 10 назв.

  14. Орсаг, Ю. В. Стимулирование профессионально-личностного роста воспитанников детского дома : [из опыта профориентац. работы Великоустюг. дет. дома № 1] / Ю. В. Орсаг // Школа и пр-во. − 2004. − № 3. − С. 18−24 : табл.

  15. Осипов, В. А. Историко-педагогический аспект военно-профессиональной ориентации учащихся / В. А. Осипов // Социология образования. − 2007. − № 6. − С. 24−31.

  16. Павлова, С. М. Центр довузовской подготовки [Муромcкого института Владимирского государственного университета] как основной фактор профессионального самоопределения / Павлова С. М. // Пед. науки. − 2006. − № 5. − С. 78−79.

  17. Попов, А. Ю. Профориентация школьников девиантного поведения : [опыт работы спец. общеобразоват. школы № 5 „Доверие” г. Москвы] / А. Ю. Попов // Право и образование. – 2009. – № 9. – С. 89–95. – Библиогр.: 14 назв.

  18. Пряжников, Н. С. Основы организации и планирования профориентационной работы в школе / Н. С. Пряжников // Психол. наука и образование. − 2004. − № 4. − С. 85−94 : табл. − Библиогр.: 7 назв.

  19. Сергеева, С. С. Карьера на старте: профессиональная подготовка учащихся в лицее № 142 г. Челябинска / С. С. Сергеева // Школа и пр-во. – 2008. – № 1. – С. 12–14.

  20. Симонян, Р. Профессиональное самоопределение учеников малокомплектной школы : [о внедрении модели кооперации в школах Нагайбакского р-на Челябин. обл.] / Раиса Симонян, Людмила Кобелева // Нар. образование. − 2007. − № 7. − С. 96−97.

  21. Сторожева, Г. О профессиональном самоопределении учащихся : [из опыта профориентац. работы сред. школы № 403 г. Москвы] / Г. Сторожева // Воспитание школьников. − 2004. − № 10. − С. 37−44.

  22. Строганова, Л. Первая ступень в профессиональном самоопределении : [из опыта работы пед. колледжа № 1 им. К. Д. Ушинского г. Москвы] / Л. Строганова // Учитель. − 2008. − № 6. − С. 89−90.

  23. Тарасова, О. В. Профориентационная и допрофессиональная подготовка учащихся в учреждении дополнительного образования: инновационная модель : [из опыта обл. станции юных натуралистов г. Ульяновска] / О. В. Тарасова // Бюллетень програм.-метод. материалов для учреждений дополн. образования детей (регион. опыт). − 2006. − № 3. − С. 36−37.

  24. Ткаченко, В. В. Молодежь и работа: студенческие и молодежные трудовые отряды : из опыта Костром. обл. / В. В. Ткаченко // Высшее образование сегодня. − 2004. − № 7. − С. 16−18.

  25. Токаревский, С. В. К атестату зрелости – профессиограмму : [опыт работы сред. общеобразоват. школы № 1127 г. Москвы по активизации проф. ориентации учащихся на обучение в колледжах] / С. В. Токаревский // Проф. образование. Столица. – 2009. – № 8. – С. 39–40.

  26. Чистякова, С. Н. Концепция создания ресурсных окружных центров профессиональной ориентации учащейся молодежи в Москве / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев // Профил. школа. – 2009. – № 2. – С. 7–15.

  27. Чистякова, С. Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников : метод. пособие : [для профил. и проф. ориентации и профил. обучения школьников] / С. Н. Чистякова. – М. : Academia, 2005. – 122, [1] с. : ил. – (Профильное обучение школьников) (Твоя профессия).

  28. Чистякова, С. Н. Практика профессиональных проб в российских школах : [проф. проба как фактор формирования готовности школьников к выбору профессии] / Светлана Николаевна Чистякова // Шк. технологии. − 2007. − № 3. − С. 86−92.

  29. Чистякова, С. Н. Проблема самоопределения старшеклассников при выборе профиля обучения / С. Н. Чистякова // Педагогика. − 2005. − № 1. − С. 19−26.

  30. Чистякова, С. Н. Профессиональная ориентация школьников в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев // Дополн. образование. − 2004. − № 11. − С. 8−13.

  31. Чистякова, С. Профессиональная ориентация школьников на этапе перехода к профильному обучению / Светлана Чистякова, Николай Родичев // Нар. образование. − 2006. − № 9. − С. 152−156.

  32. Шубочкина, Е. Профильное обучение: как решаются проблемы профессиональной ориентации школьников [в Российской Федерации] / Евгения Шубочкина // Нар. образование. − 2007. − № 1. − С. 152−154 : табл.

  33. Щипкова, И. Знакомим с профессиями : из опыта работы [дет. сада № 2395 г. Москвы] / И. Щипкова // Дошкол. воспитание. – 2009. – № 1. – С. 124–127.

  11.2. Професійна орієнтація в інших зарубіжних країнах

  1. Абашкіна, Н. В. Педагогічні та психологічні основи діяльності служб професійної орієнтації в Німеччині / Н. В. Абашкіна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя [та ін.]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім М. Гоголя, 2006. – 91 с. – Бібліогр.: с. 91.

  2. Балацька, Н. Порівняльний аналіз англійської та української систем професійної орієнтації учнів / Наталія Балацька // Рід. школа. – 2005. – № 11. – С. 76–77. – Бібліогр.: 8 назв.

  3. Балацька, Н. І. Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Заг. педагогіка та історія педагогіки” / Балацька Наталія Іванівна ; [наук. кер. Спіцин Є. С.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : [б. в.], 2004. – 23 с. – Бібліогр.: с. 20 (4 назви).

  4. Білоус, П. Проблема професійної орієнтації в сучасних умовах [в Україні та Польщі] / Павло Білоус // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2005. – № 3. – С. 175–184 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.

  5. Буракова, М. Г. Пробы учебных достижений по Фукуяме : [система профориентации, предложенная проф. Фукуямой (Япония)] / М. Г. Буракова // Пед. диагностика. – 2009. – № 2. – С. 65–81.

  6. Горняк, В. Формування основ професійного самовизначення учнів у загальноосвітніх школах Німеччини / Валентина Горняк // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. – Чернівці, 2006. – Вип. 299 : Педагогіка та психологія. – С. 45–54. – Бібліогр.: 19 назв.

  7. Гриншпун, С. Опыт создания государственной службы профориентации во Франции / С. Гриншпун // Педагогика. – 2004. – № 7. – С. 85–91.

  8. Гриншпун, С. С. Организация профориентации школьников в Великобритании / С. С. Гриншпун // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 100–105. – Библиогр.: 5 назв.

  9. Гриншпун, С. С. Подготовка учащихся к труду и выбору профессии в школах Швеции / С. С. Гриншпун // Школа и пр-во. – 2007. – № 1. – С. 66–70.

  10. Гриншпун, С. С. Профессиональная ориентация школьников в Великобритании / С. С. Гриншпун // Школа и пр-во. – 2007. – № 4. – С. 71–75. – Библиогр.: 6 назв.

  11. Гриншпун, С. С. Профессиональная ориентация школьников в США / С. С. Гриншпун // Педагогика. – 2005. – № 9. – С. 65–72. – Библиогр.: 10 назв.

  12. Гурман, Т. Л. Використання мережі Інтернет у професійній орієнтації в середніх школах США / Гурман Т. Л. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 5. − С. 185−194. − Бібліогр.: 12 назв.

  13. Гурман, Т. Л. Організаційно-педагогічне забезпечення процесу усвідомленого вибору старшокласниками середніх шкіл США майбутньої професії / Т. Л. Гурман // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 364−372. − Бібліогр.: 11 назв.

  14. Гурман, Т. Л. Особистісно орієнтований підхід як умова забезпечення ефективності процесу професійного самовизначення старшокласників середніх шкіл США / Т. Л. Гурман // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів і аспірантів, 18–19 квіт. 2007 р. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 6, т. 2. – С. 177–178. – Бібліогр.: 6 назв.

  15. Гурман, Т. Особливості діяльності шкільного каунслера у забезпеченні процесу професійного самовизначення старшокласників середніх шкіл США / Тетяна Гурман // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 241−246 : табл. − Бібліогр.: 7 назв.

  16. Дубинский, В. Германский опыт профориентации подростков / В. Дубинский // Учитель. – 2009. – № 1. – С. 89–90.

  17. Зайцева, О. М. Профорієнтаційний супровід професійної кар’єри (на прикладі досвіду Федеративної Республіки Германія) : [сучас. підходи в наданні профорієнтац. послуг різним категоріям населення] / О. М. Зайцева // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – Глухів, 2007. – Вип. 9. – С. 111–114. – Бібліогр.: 10 назв.

  18. Из истории развития консультирования в США : [о профессии консультанта : отрывок из кн. Р. Джорджа и Т. Кристиани „Консультирование: теория и практика”] / пер. Александра Шадуры // Упр. школой. – 2004. – 8–15 мая (№ 18). – С. 30–31.

  19. Калитка, О. Профорієнтація зі знаком „F” : [профорієнтац. робота серед учнів шкіл та студентів вищ. навч. закл. в Японії] / Ольга Калитка // Профтехосвіта. – 2009. – № 4. – С. 92–93. – За матеріалами сайту www.profosvita.org.ua.

  20. Калитка, О. Профорієнтація по-американськи : [профорієнтац. робота серед учнів шкіл та студентів вищ. навч. закл. в США] / Ольга Калитка // Профтехосвіта. – 2009. – № 4. – С. 94–95. – За матеріалами сайту www.profosvita.org.ua.

  21. Керб, Л. П. Організаційні аспекти профорієнтаційної роботи в країнах з розвинутою ринковою економікою / Л. П. Керб // Управління трудовим потенціалом : навч. посіб. / В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб ; Київ. нац. екон. ун-т. − К., 2005. − Розд. 7, підрозд. 7.2.2. − C. 359−361.

  22. Когут, С. Сучасна система професійної орієнтації та консультування: досвід Польщі / С. Когут // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. педагогічна. – 2007. – Вип. 22. – С. 236–244. – Бібліогр.: 10 назв.

  23. Корсун, Г. О. Підготовка старшокласників до професійного самовизначення в основній та реальній школах Німеччини / Г. О. Корсун // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2006. − Вип. 9, кн. 1. − С. 387−393. − Бібліогр.: 5 назв.

  24. Кузнецов, В. Профессия для будущего: ученичество и бизнес : зарубеж. опыт организации взаимодействия рынка труда и системы проф. образования / Владимир Кузнецов // Нар. образование. – 2007. – № 1. – С. 194–199.

  25. Кузнецов, В. Трудовое обучение и профессиональное становление за рубежом : [эффективность учреждений довузов. профвыбора и проф. образования] / Владимир Кузнецов // Нар. образование. – 2007. – № 6. – С. 243–248.

  26. Лавриченко, Н. Західноєвропейський педагогічний досвід підготовки школярів до виконання професійних ролей : [проф. орієнтація та проф. підготовка в розвинут. західноєвроп. країнах] / Наталя Лавриченко // Рід. школа. – 2004. – № 10. – С. 64–66. – Бібліогр.: 11 назв.

  27. Мороз, Н. С. Організація профорієнтаційної роботи в середніх навчальних закладах Великої Британії / Н. С. Мороз // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. − Херсон, 2007. − Вип. 46. − С. 156−160. − Бібліогр.: 13 назв.

  28. Нікольська, Л. Сучасні моделі профорієнтаційного забезпечення безробітних у діяльності зарубіжних служб зайнятості / Людмила Нікольська // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 5. – С. 201–210. – Бібліогр.: 11 назв.

  29. Олекс, О. Професійні консультації: соціально-педагогічний аспект : [профорієнтація в Білорусі] / О. Олекс // Завуч. – 2007. – Квіт. (№ 10). – С. 9–12. – Друкується за вид.: Народная асвета : штомесячны навукова-педагагічны часопіс. – 2006. – № 6.

  30. Олеярник, О. В. Ідея професійної спрямованості навчання в історії зарубіжної педагогіки / О. В. Олеярник // Зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2007. – Ч. 2. – С. 160–165. – Бібліогр.: 8 назв.

  31. Ортікова, Н. В. Сучасні моделі профінформаційного забезпечення безробітних : [досвід роботи служби зайнятості розвинут. країн, у тому числі Росії] / Н. В. Ортікова // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2004. – № 2. – С. 52–55. – Бібліогр.: 7 назв.

  32. Осадча, К. Польща: нова ідея професійного консультування / Катерина Осадча // Профтехосвіта. – 2009. – № 1. – С. 90–91.

  33. Петрулєвіч, Б. Підготовка до праці й працевлаштування молоді з незначними відхиленнями психіки (на прикладі Польщі) / Богуслав Петрулєвіч, Анна Зєнтек // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. − Т., 2004. − № 1. − С. 112−116. − Бібліогр.: 11 назв.

  34. П’єтрулевич, Б. Підтримка процесу підготовки до праці – завдання професійної консультації (на матеріалі Польщі) / Богуслав П’єтрулевич, Івона Корч // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. − Т., 2004. − № 3. − С. 171−173. − Бібліогр.: 8 назв.

  35. Скалько, О. В. Дві моделі організації старшої школи в Європі та завдання профорієнтації / О. В. Скалько // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2006. − Вип. 9, кн. 1. − С. 394−400. − Бібліогр.: 5 назв.

  36. Слюсаренко, Н. В. Підготовка до свідомого вибору професії як першочергове завдання трудової підготовки учениць британських шкіл у XX столітті / Слюсаренко Н. В. // Тавр. вісн. освіти. – 2008. – № 3. – С. 5–9. – Бібліогр.: 7 назв.

  37. Удовиченко, Н. К. Взаємодія служби зайнятості та школи у підготовці учнівської молоді до вибору професії: досвід Німеччини / Удовиченко Н. К. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 5. − С. 269−277. − Бібліогр.: 5 назв.

  38. Удовиченко, Н. Зміст і форми професійної підготовки профконсультантів служби зайнятості у ВНЗ Німеччини / Удовиченко Н. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя [та ін.]. − Ніжин, 2004. − № 4. − С. 167−170. – Бібліогр.: 6 назв.

  39. Удовиченко, Н. К. Інформаційна компетентність професійних консультантів служби зайнятості в Німеччині / Н. К. Удовиченко // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2006. − Вип. 10. − С. 169−174. − Бібліогр.: 10 назв.

  40. Удовиченко, Н. К. Підготовка професійних консультантів служби зайнятості в Німеччині / Н. К. Удовиченко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2006. – № 3. – С. 48–51. – Бібліогр.: 10 назв.

  41. Удовиченко, Н. К. Підготовка професійних консультантів служби зайнятості у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти” / Удовиченко Надія Костянтинівна ; [наук. кер. Абашкіна Н. В.] ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : Вид-во Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (8 назв).

  42. Удовиченко, Н. К. Профорієнтаційна робота служби зайнятості Німеччини з молоддю / Удовиченко Н. К. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 318–326. – Бібліогр.: 8 назв.

  43. Удовиченко, Н. К. Психолого-педагогічні основи професійної підготовки профконсультантів служби зайнятості у ВНЗ Німеччини / Н. К. Удовиченко // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти : матеріали методол. семінару АПН України, 16 груд. 2004 р. / [АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка та ін.]. – К., 2005. – С. 590–596. – Бібліогр.: 11 назв.

  44. Удовиченко, Н. К. Соціально-економічні основи підготовки професійних консультантів: німецький досвід : [підгот. проф. консультантів служби зайнятості для профорієнтац. та профконсультац. роботи з молоддю і дорослими] / Удовиченко Н. К. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. − Ніжин, 2005. − № 3. − С. 199−202. – Бібліогр.: 10 назв.

  45. Хольтель, К. Школьные фирмы – основа профессиональной ориентации : [из опыта школ. фирм как реальных эконом. предприятий г. Ольденбурга, Германия] / Карстен Хольтель // Нар. образование. – 2004. – № 10. – С. 208–212.

  46. Шамсутдинова, И. Г. Источники профориентационной поддержки учащейся молодежи в США / И. Г. Шамсутдинова, Д. Ю. Ларин // Педагогика. – 2008. – № 1. – С. 103–111. – Библиогр. в конце ст.

  47. Шамсутдинова, И. Г. Профессиональная ориентация учащихся во Франции / И. Г. Шамсутдинова, О. И. Павлова // Педагогика. – 2007. – № 4. – С. 101–111. – Библиогр.: 19 назв.

  48. Bednarczyk, Ł. Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością : [профконсультування людей з обмеженими можливостями] / Łukasz Bednarczyk, Malwina Rogala // Pedaqoqika pracy. Labour pedagogy / Instytut Technologii Eksploatacji. – Radom, 2009. – S. 184–191. – Бібліогр.: 20 назв.

  49. Duda, W. Postawy młodych kobiet wobec pracy zawodowej i kariery – badania własne : [відношення молодих жінок до роботи і кар’єри – власне дослідження] / Wioleta Duda, Daniel Kukla // Pedaqoqika pracy. Labour pedagogy / Instytut Technologii Eksploatacji. – Radom, 2009. – S. 163–172 : rys. – Бібліогр.: 12 назв.

  50. Lenart, J. Komu potrzebne poradnictwo zawodowe? : [кому необхідне профконсультування] / Jolanta Lenart // Pedaqoqika pracy. Labour pedagogy / Instytut Technologii Eksploatacji. – Radom, 2009. – S. 155–162. – Бібліогр.: 15 назв.

  51. Mikulski, K. Procedura wyboru zawodu – studium przypadku : [процедура вибору професії – тематичне дослідження] / Kazimierz Mikulski // Pedaqoqika pracy. Labour pedagogy / Instytut Technologii Eksploatacji. – Radom, 2009. – S. 192–200 : rys. – Бібліогр.: 11 назв.

  52. Jabłonko, O. A. O etyce doradcy zawodowego : [про етику профконсультантів] / Olga Anna Jabłonko // Pedaqoqika pracy. Labour pedagogy / Instytut Technologii Eksploatacji. – Radom, 2009. – S. 209–213. – Бібліогр.: 24 назви.

  53. Żurek, M. Optymalizacja doradztwa zawodowego w szkolnictwie wyższym : [оптимізація проф. орієнтації в системі вищої освіти] / Mirosław Żurek // Pedaqoqika pracy. Labour pedagogy / Instytut Technologii Eksploatacji. – Radom, 2009. – S. 172–183 : rys. – Бібліогр.: 9 назв.

  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

  ВВНЗ – вищий військовий навчальний заклад

  ВНЗ – вищий навчальний заклад

  ВТНЗ – вищий технічний навчальний заклад

  ЗОШ – загальноосвітня школа

  ІКТ – інформаційно-комунікативні технології

  МНВК – міжшкільний навчально-виробничий комбінат

  МНС – Міністерство надзвичайних ситуацій

  НВК – навчально-виховний комплекс

  ПТНЗ – професійно-технічний навчальний заклад  ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

  А

  Абашкина Н. В. 1201, 1241

  Аблятипов А. С. 294

  Абсалямова Я. В. 493, 494

  Авдєєв Л. Г. 586, 966

  Аветисян К. А. 806

  Агаєв Н. А. 495

  Ажнина О. 1086

  Алейникова И. 1171

  Алендарь Н. 669

  Алік Н. 408

  Андреева Н. Д. 670

  Андреєва Г. П. 587

  Андрухив О. Ю. 153

  Андрухів О. 154

  Андрющенко О. І. 359, 360

  Антоненко А. А. 850

  Антонова Н. О. 496

  Арбеніна В. 1013

  Арефьев И. П. 571, 671

  Арсланов Ф. Г. 353

  Артемова Л. К. 354

  Артемьева Л. Н. 225

  Артьомова Л. П. 409

  Афанасьєва Н. Є. 497

  Афузова Г. В. 1014

  Аштаева О. А. 984

  Б

  Бабак В. П. 588

  Бабкин Н. И. 226

  Багрова Н. Г. 904

  Багровская О. В. 504

  Базылюк Т. А. 1028

  Бакум Н. М. 905

  Балабай Н. А. 294

  Балакірєва О. М. 1110

  Балацька Н. І. 1202, 1203

  Балл Г. О. 156, 410, 1142

  Бандурка О. М. 431

  Баранов Е. 355

  Баріхашвілі І. І. 155

  Бастун М. В. 156

  Батаршев А. В. 227

  Бахмат М. І. 206

  Башкатова Н. В. 498

  Башук Л. П. 589

  Бегеза Л. Є. 359, 360

  Беглова Т. 876

  Бедов А. 228, 1168

  Бежанова Е. В. 1087

  Безкоровайна О. В. 157

  Белоусова В. В. 229

  Белсанова Е. В. 1088

  Беляев Н. В. 158

  Бербец В. В. 411, 640

  Береговенко К. М. 906

  Бех І. Д. 807, 828, 834, 837

  Бех М. І. 672–676, 798

  Бигар Г. П. 572

  Бикова В. О. 1015

  Билоус П. 851

  Битянова М. 677

  Білик О. С. 678

  Білінська Т. М. 590, 591

  Білоус П. 1204

  Білоцерківська Ю. О. 1016

  Білявський І. Г. 1073(перс.)

  Благосмислов О. С. 967. 968

  Близнюк Т. 43

  Бодрикова Г. Н. 969

  Бойко А. Г. 1028

  Боликова Л. Ю. 230

  Болтівець С. І. 73

  Бондаренко Г. П. 679

  Бондаренко Е. Г. 158

  Бондаренко І. І. 499

  Бондаренко М. І. 1017

  Бондаренко Т. В. 412

  Бондарчук К. П. 74–76

  Бондарчук Л. В. 1111

  Бордюк В. М. 231, 680

  Бордюк М. А. 231, 680

  Борисов В. В. 77, 78

  Борисова С. В. 77

  Борисюк А. С. 356

  Бородулькіна Т. О. 232

  Бруданова Н. П. 315

  Будзан Б. 357

  Булавко В. 985

  Буракова М. Г. 1205

  Буров О. Ю. 643

  Бурцева Е. 803

  Буянська О. В. 79

  Бякова Н. В. 225, 852

  В

  Валеев Г. Х. 1018

  Валькована О. В. 1110

  Вареник В. В. 846

  Варич О. С. 233

  Василиків І. 681

  Васильєв В. В. 80

  Васильєва Н. 573

  Василькевич Я. З. 500

  Василькина О. И. 234

  Васильков В. М. 1019

  Василькова О. І. 1019

  Васильченко В. С. 95, 1221

  Васильченко О. 842

  Васюк О. 44, 682

  Васянович Г. П. 552

  Васьківський М. 683

  Вачков И. 358

  Ващенко І. В. 1020

  Вдович С. 501

  Вдовиченко В. П. 81

  Венгер С. 842

  Верченко Н. В. 754

  Вівчарук С. І. 907

  Вінник Н. Д. 986

  Вірна Ж. П. 502, 503, 1112

  Власко Т. 908

  Власюк В. І. 417

  Власюк Л. М. 909

  Власюк О. 1071

  Войтко А. І. 684, 1021

  Войцехівський М. 265

  Волков Д. К. 685

  Волкова А. М. 641

  Волкова О. А. 1089

  Володарська В. М. 1022, 1023

  Волощук І. П. 159. 160, 235

  Ворона М. П. 155

  Воронин И. В. 469, 686, 687

  Воронкевич Н. В. 236, 688

  Воронюк И. В. 592

  Вострикова Е. 853

  Вострікова В. В. 689–692

  Выборнова В. В. 161  Г

  Гавриленко О. 736, 737

  Гаврилов О. В. 491

  Гаврилова Н. В. 504

  Гаврилюк І. 910

  Гаврилюк Н. П. 237

  Гаврюшенко Г. В. 1100

  Гайнутдинова Н. Г. 850

  Галанець Г. Д. 905

  Галеева В. А. 911

  Галецкая Л. 824

  Галецька І. І. 1024

  Галкіна Н. П. 162

  Галус О. М. 505–510, 552

  Галущенко Є. 693

  Гапоненко А. В. 594

  Гапонова О. 854

  Гармаш В. Ф. 267

  Гармич Ж. 1043

  Гафурова Н. В. 163

  Герасіна С. В. 987, 988

  Гетта А. М. 83

  Гиндилис Н. Л. 164

  Гиниатуллина Е. И. 511

  Гіптерс З. 45

  Главник О. 451, 630

  Гладкова В. М. 559

  Гладкова Н. 1025

  Глазунова Л. В. 1026

  Глазырина Е. А. 694

  Глинкина О. 512

  Глозман Е. С. 1169

  Глушенкова Л. 695

  Глушко М. 855

  Гнибіденко І. Ф. 84, 85

  Голованова Н. М. 595

  Головінова В. 86

  Головкина Л. 1170

  Гоменюк Д. В. 583, 1011

  Гончар Н. С. 87

  Гончаренко О. М. 359. 360

  Гончаренко Т. 629, 773

  Гончарова Н. О. 165, 361, 470

  Горбенко Ю. Л. 1027

  Гордієнко М. Г. 1154

  Гордієнко О. А. 1038

  Горліченко М. Г. 513

  Горняк В. 1206

  Горова О. О. 238

  Горяшко А. 413

  Грабовский А. И. 633

  Граждан О. Б. 1090

  Гречишкина А. П. 702

  Гречишкина О. Д. 702

  Григорович Р. В. 696

  Григорович С. С. 166, 362

  Григорьев Г. Г. 1091

  Григорьев С. В. 1028

  Григорьева Е. Е. 813

  Гриненко А. М. 95, 1221

  Гриншпун С. С. 1207–1211

  Грицаенко Т. А. 237

  Гришина В. П. 856

  Гріньова О. М. 1029–1032

  Грішнова О. А. 95, 414, 1221

  Гужавина Н. А. 857

  Гуленко А. С. 697, 858

  Гура О. І. 539

  Гуревич Р. С. 456

  Гурина Р. В. 970

  Гуріна Н. 698

  Гурлєва Т. С. 167

  Гурман Т. Л. 1212–1215

  Гуцан Л. А. 699–701, 799, 807, 809, 819, 820, 828, 830, 834, 837, 859  Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

  Схожі:

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
  Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
  Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
  Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
  Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
  Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка