Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009


Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в УкраїніСторінка4/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

2.2. Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні

 1. Болтівець, С. І. Професійна орієнтація чи окцидентація? (Психологічна дихотомія орієнту й окциденту) / С. І. Болтівець // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. – № 3. – С. 28–30. – Бібліогр.: 6 назв.

 2. Бондарчук, К. П. Механізм формування системи професійної орієнтації населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01 „Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика” / Бондарчук Катерина Петрівна ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. − К. : [б. в.], 2006. − 20 с.

 3. Бондарчук, К. П. Стан та напрями вдосконалення профорієнтаційного обслуговування громадян в Державній службі зайнятості : [система служби зайнятості в Україні] / К. П. Бондарчук // Україна: аспекти праці. − 2004. − № 1. − С. 12−20.

 4. Бондарчук, К. П. Створення системи професійної орієнтації як засобу сприяння формуванню висококваліфікованого трудового потенціалу України / К. П. Бондарчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. заклад „Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” [та ін.]. – К., 2007. – Т. 2 : Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики, ч. 1. – С. 63–76 : табл.

 5. Борисов, В. В. Нові завдання і функції професійної орієнтації з огляду на сучасний ринок праці: сутність і зміст маркетингу робочої сили / Борисов В’ячеслав Вікторович, Борисова Світлана Володимирівна // Проблеми сучас. пед. освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. закл. „Крим. гуманіт. ун-т”. – Ялта, 2005. – Вип. 7, ч. 1. – С. 20–23.

 6. Борисов, В. В. Нові завдання професійної орієнтації молоді з огляду на сучасний ринок праці / В. В. Борисов // Зб. наук. пр. Пед. науки / Бердян. держ. пед. ун-т. − Бердянськ, 2008. − № 1. − С. 77−80. − Бібліогр.: 6 назв.

 7. Буянська, О. В. Сучасний стан і перспективи профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / О. В. Буянська // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 18. − С. 57−66. − Бібліогр.: с. 66.

 8. Васильєв, В. В. Професійна орієнтація в системі професійної підготовки молоді / В. В. Васильєв, В. М. Щербак // Вісник. Сер.: Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. − Черкаси, 2005. − Вип. 73. − С. 15–20. − Бібліогр.: с. 20.

 9. Вдовиченко, В. П. Профессиональная ориентация молодежи: опыт работ библиотек / авт. сост. В. П. Вдовиченко ; [Рос. гос. юношес. б-ка, Рус. шк. библ. ассоциация]. – М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2008. – 183 с. – („Профессиональная библиотека школьного библиотекаря” : прил. к журн. „Шк. б-ка”. Серия 1 ; вып. 3).

 10. Вдосконалення профорієнтаційної роботи : [про роботу першої Всеукр. наук.-практ. конф. „Актуальні проблеми профорієнтації в неперервній освіті”, 12−13 жовт. 2006. р., м. Кам’янець-Подільський] // Психолог. − 2006. − Груд. (№ 45). − С. 31−32.

 11. Гетта, А. М. Особливості професійного самовизначення учнів в умовах ринкових відносин / А. М. Гетта // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. − Чернігів, 2004. − Вип. 22. − С. 74−75.

 12. Гнибіденко, І. Ф. Ринок освітніх послуг і ринок праці: взаємодія і вплив на професійне навчання та профорієнтацію населення / І. Ф. Гнибіденко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. – № 3. – С. 6–11 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.

 13. Гнибіденко, І. Ф. Ринок освітніх послуг і ринок праці: взаємодія і вплив на професійне навчання та профорієнтацію населення України / Гнибіденко І. Ф. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 14–27 : табл., діагр. – Бібліогр.: 11 назв.

 14. Головінова, В. Соціальне партнерство у професійному самовизначенні учнівської молоді : [нормат. та метод. забезпечення профорієнтац. роботи] / Валентина Головінова // Пед. газета. – 2008. – Лип. (№ 7). – С. 6.

 15. Гончар, Н. С. Соціально-педагогічні проблеми профорієнтації сучасної молоді / Гончар Н. С. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 68–72. – Бібліогр.: 6 назв.

 16. Готовься к профессии смолоду: профориентация как отправная точка для личностного роста : [за материалами Н. Пряжникова] / подгот. Вероника Маричева // Упр. школой. − 2004. − 8−15 мая (№ 18). − С. 24−27.

 17. Жирнова, В. Н. Профессиональная ориентация молодежи как фактор качества высшего образования : [возраст. этапы системы профориентации от дошкольников до выпускников школ] / Жирнова В. Н. // Пед. науки. − 2005. − № 4. − С. 120−121.

 18. Зеер, Э. Ф. Профориентология: теория и практика : [учеб. пособие для вузов] / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. − М. : Акад. Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2004. − 188, [1] с. : табл. − (Gaudeamus) (Учебное пособие для высшей школы). − Библиогр.: с. 170−172.

 19. Ильясов, М. И. Условия и предпосылки успешной профориентации школьников / Ильясов М. И. // Пед. науки. – 2009. – № 1. – С. 87–89.

 20. Іваньо, Ю. Ю. Організаційно-педагогічні проблеми підготовки учнів 8−9 класів до вибору майбутньої професії / Ю. Ю. Іваньо // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2006. − Вип. 12. − С. 50−55. − Бібліогр.: 5 назв.

 21. Іншин, М. І. Профорієнтаційна робота в органах державної служби України / М. І. Іншин // Вісник / Харк. нац. ун-т внутр. справ. − Х., 2006. − Вип. 33. − С. 282−287. − Бібліогр.: с. 287.

 22. Караваев, А. Ф. Сущность и структура профессионального призвания : [состав. компоненты и этапы формирования проф. призвания] / А. Ф. Караваев // Высш. образование сегодня. − 2005. − № 4. − С. 52−54 : рис. − Библиогр.: 8 назв.

 23. Керб, Л. П. Сутність і значення професійної орієнтації / Л. П. Керб // Управління трудовим потенціалом : навч. посіб. / В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб ; Київ. нац. екон. ун-т. − К., 2005. − Розд. 3, підрозд. 3.1.4. − C. 165−168.

 24. Ковальчук, І. Профорієнтація молоді в системі освіти / І. Ковальчук, Л. Платаш // Міжнародна науково-практична конференція „Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін”, 17−18 трав. 2007 р. − Чернівці, 2007. − С. 591–598. − Бібліогр.: с. 598.

 25. Козловська, І. М. Професійна орієнтація в умовах фахового навчання / І. М. Козловська, Т. Д. Якимович // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 17. − С. 44−48. − Бібліогр.: 7 назв.

 26. Колєшня, Л. Г. Особливості професійної підготовки кваліфікованих робітників у сучасних соціально-економічних умовах : [орієнтація на ринок праці] / Л. Г. Колєшня // Наука та інновації. – 2005. – Т. 1, № 6. – С. 48–51.

 27. Коропецька, О. М. Проблема професійної ідентичності в контексті реформи освіти в Україні / О. М. Коропецька // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2007. − Т. 9, ч. 3. − С. 152−158. − Бібліогр.: 9 назв.

 28. Криклій, А. С. Етапи розвитку та шляхи удосконалення державного управління профорієнтацією населення в Україні / А. С. Криклій // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2005. – № 1. – С. 26–27.

 29. Критерії ефективності профорієнтаційної роботи Державної служби зайнятості України : [метод. рек.] / Ю. М. Маршавін, Д. Ю. Маршавін, М. А. Міропольська, Н. В. Ортікова, В. В. Синявський, М. В. Судаков ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. − К. : [б. в.], 2008. − 99 с. − Бібліогр.: с. 97−99 (31 назва).

 30. Куліненко, Л. Б. Модульний підхід до профорієнтаційної роботи як складова частина педагогічної системи / Л. Б. Куліненко // Наша школа. − 2004. − № 1. − С. 10−13 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

 31. Кязимов, К. Г. Взаимодействие учреждений профессионального образования с рынком труда / К. Г. Кязимов ; Акад. проф. образования. – М. : НОУ ИСОМ, 2005. – 45 с. – Прил. „Директорский клуб” к журн. „Проф. образование” ; № 12.

 32. Ларіна, Н. Б. Проблеми управління професійною орієнтацією старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі / Ларіна Н. Б. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2006. − Вип. 41. − С. 176−183 : табл. − Бібліогр.: 13 назв.

 33. Лернер, П. С. Поведенческая мода как предмет педагогической антропологии и смысловой центр инновационных усовершенствований образования : [о формировании жизн. и проф. самоопределения учащихся] / П. С. Лернер // PR в образовании. − 2007. − № 2. − С. 27−33. − Библиогр.: 19 назв.

 34. Лобода, М. Психологическая готовность современного специалиста к профессиональной деятельности: состояние вопроса и перспективы исследования / М. Лобода, В. В. Криводерев // Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т „Харк. політехн. ін-т”. − Х., 2007. − Вип. 15/16. − С. 258−267.

 35. Максименко, О. С. Профориентация молодежи как базовый вклад в человеческий капитал / О. С. Максименко, А. А. Немировская // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : (сб. науч. тр.) / НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. − Донецк, 2006. − Т. 2. − С. 190–194. − Библиогр.: с. 194.

 36. Маршавін, Ю. М. Критерії оцінювання ефективності профорієнтаційної роботи державної служби зайнятості / Ю. М. Маршавін // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. – № 3. – С. 22–26 : рис.

 37. Маршавін, Ю. М. Методологічні проблеми визначення критеріїв оцінювання ефективності профорієнтаційної роботи державної служби зайнятості / Маршавін Ю. М. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 152–160 : рис.

 38. Маршавін, Ю. Професійна орієнтація як чинник збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці України / Ю. Маршавін // Післядиплом. освіта в Україні. − 2008. − № 2. − С. 102−105. − Бібліогр. в кінці ст.

 39. Мельник, О. В. Використання положень теорії працездатності та втомлюваності особистості у профорієнтаційній роботі / О. В. Мельник // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти : матеріали методол. семінару АПН України, 16 груд. 2004 р. / [АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка та ін.]. – К., 2005. – С. 532–537.

 40. Мельник, О. Профорієнтаційна значимість працездатності та втомлюваності особистості / Олександр Мельник // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2005. − Вип. 255 : Педагогіка та психологія. − С. 104−112. − Бібліогр.: 12 назв.

 41. Мельник, О. В. Трудове становлення і професійне самовизначення учнівської молоді в умовах соціально-економічних перетворень у державі / О. В. Мельник // Становлення особистості: 10 років праці: здобутки і перспективи / АПН України, Ін-т проблем виховання. − Кам’янець-Подільський, 2007. − С. 77−87.

 42. Міропольська, М. А. Критерії та показники ефективності професійної орієнтації в державній службі зайнятості / Міропольська М. А. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 183–196 : табл.

 43. Москалик, Г. Особливості професійної орієнтації та самовизначення особистості в системі ринкових трансформацій / Геннадій Москалик // Вища освіта України. − 2008. − № 3. − С. 101−106. − Бібліогр.: 10 назв.

 44. Омельченко, Г. Профорієнтація і професійний профіль / Галина Омельченко // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2008. – № 3. – С. 95–97. – Бібліогр. в кінці ст.

 45. Ортікова, Н. В. Ефективність професійної орієнтації в державній службі зайнятості: до питання оцінювання / Н. В. Ортікова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. – № 3. – С. 26–28. – Бібліогр.: 5 назв.

 46. Ортікова, Н. В. Ефективність профінформаційного забезпечення клієнтів державної служби зайнятості / Н. В. Ортікова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2006. – № 2. – С. 43–46.

 47. Отрощенко, Н. Л. Профорієнтаційна робота в сучасній загальноосвітній школі / Н. Л. Отрощенко // Освіта Донбасу. – 2008. – № 5/6. – С. 18–23. – Бібліогр.: 5 назв.

 48. Пальчук, М. Професійна орієнтація як фактор особистісно-орієнтовної освіти / Марина Пальчук // Директор шк., ліцею, гімназії. − 2007. − № 6. − С. 84−85. − Бібліогр.: 5 назв.

 49. Півторанюк, У. П. До питання формування нових практик профорієнтаційної роботи : [досвід роботи з профорієнтації молоді Надвірн. район. центру зайнятості Івано-Франків. обл.] / У. П. Півторанюк // Ринок праці та зайнятість населення. – 2007. – № 3. – С. 18–19.

 50. Побірченко, Н. Методологічні засади психологічної профорієнтації в неперервній освіті : [етапи, осн. зміст і організац. форми] / Неоніла Побірченко // Проф. освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр. журн., укр.-пол. [щоріч.]. − Ченстохова ; К., 2005. − Вип. 7. − С. 287−294. − Бібліогр. в підрядк. прим.

 51. Побірченко, Н. Моделювання професійного самовизначення в неперервній освіті / Неоніла Побірченко // Проф. освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр. журн., укр.-пол. [щоріч.]. − Ченстохова ; К., 2008. − Вип. 10. − С. 257−262. − Бібліогр. в підрядк. прим.

 52. Побірченко, Н. Проблема вибору першої професії в концепції педагогіки добра І. Зязюна / Неоніла Побірченко // Філософія педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. − К. ; Вінниця, 2008. − С. 247−257. − Бібліогр.: 8 назв.

 53. Посібник з питань професійної орієнтації : надання консультацій та оцінка особистих умінь та здібностей людини : матеріали з підготов. викладачів-мультиплікаторів з проф. орієнтації : в рамках проекту техн. допомоги М-ва праці США Держ. службі зайнятості України. – [Б. м. : б. в., 200–?]. – 50 с.

 54. Професійна орієнтація в умовах служби зайнятості : [із книжки „Посібник з питань професійної орієнтації”] / підгот. К. Мілютіна // Психолог. − 2004. − Груд. (№ 48). − С. 17−24.

126 а. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика : наук.-метод. посіб. Вип. 1. / АПН України, Ін-т проблем виховання ; [за ред. О. В. Мельника]. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 230 с.

 1. Профессиональная ориентация персонала : [раздел 5.2. учебника для аспирантов „Управление персоналом”] // Vuzlib [Электронный ресурс] : экономико-правовая библиотека. – Электрон. данные. – Режим доступа: http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/5443/5462. – Заголовок с экрана.

 2. Профорієнтаційна робота та проблеми підготовки кадрів в діяльності служб зайнятості // Психологія праці та управління : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 груд. 2008 р.) : [в 2 ч.]. (Ч. 2) / АПН України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – Розд. 2. – С. 116–303.

 3. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 494, [1] с. : ил. – (Высшее профессиональное образование) (Психология). – Библиогр.: с. 484–490.

 4. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. − 2-е изд., стер. − М. : Академия, 2006. − 495 с. − (Высшее профессиональное образование). − Библиогр.: с. 484−490.

 5. Рыбаков, М. Ю. Профессиональная ориентация школьников: традиционное содержание и векторы модернизации : [различ. определения проф. ориентации] / М. Ю. Рыбаков // Среднее проф. образование. − 2008. − № 2. − С. 6−8. − Библиогр.: 11 назв.

 6. Самарук, Н. Реалізація неперервності професійної орієнтації навчання математики у школі та вищому навчальному закладі : [профорієнтація в процесі вивч. мат. дисциплін] / Наталія Самарук // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2007. − № 5. − С. 142−147. − Бібліогр.: 8 назв.

 7. Сиченко, В. В. Професійна орієнтація молоді в сучасних умовах / Сиченко Віктор Володимирович // Нива знань. – 2009. – № 1. – С. 3–4. – Бібліогр.: 7 назв.

 8. Скворцова, Н. А. Межшкольный учебный комбинат − центр предпрофильной подготовки / Н. А. Скворцова, В. В. Куликов // Школа и пр-во. − 2007. − № 4. − С. 17−19.

 9. Скиба, М. Є. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю : навч. посіб. / М. Є. Скиба, О. М. Коханко. − Хмельницький : ХНУ, 2007. − 322 c. − Бібліогр.: с. 317–320.

 10. Смоляна, Н. Обговорюємо проблеми профорієнтації : [про роботу семінару „Концептуальні підходи до проф. орієнтації учн. молоді на робітничі професії”, що відбувся 28 трав. 2009 р. в Ін-ті проф.-техн. освіти АПН України] / Наталія Смоляна // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 2. – С. 38.

 11. Сокова, С. В. Профессиональная ориентация молодежи в системе железнодорожного транспорта / С. В. Сокова // Педагогика. − 2008. − № 5. − С. 118−119.

 12. Ставицький, С. Професійна орієнтація учнів у контексті громадянського виховання / Сергій Ставицький // Директор школи. − 2006. − Листоп. (№ 43). − С. 22−25. − Дод.: Анкета для учнів 10−11 кл.

 13. Струкова, В. Л. Професію обирають не тільки розумом, але й серцем : [про роботу каб. профорієнтації у школі] / В. Л. Струкова // Вихов. робота в школі. − 2008. − № 12. − С. 50−51 : іл., табл.

 14. Татаурова, Г. П. Профорієнтаційні виміри відповідального ставлення майбутнього фахівця до вибраної професії / Татаурова Г. П. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 5. − С. 262−269. − Бібліогр.: 5 назв.

 15. Тименко, М. Організаційно-педагогічні аспекти профорієнтаційної роботи соціального педагога / Марія Тименко // Молодь і ринок. − 2008. − № 6. − С. 120−123. − Бібліогр.: 5 назв.

 16. Ткаченко, В. Концептуальна модель профорієнтаційної роботи в школі / В. Ткаченко // Завуч. − 2004. − Черв. (№ 16). − С. 92−97. – Спецвип.: Профільне навчання.

 17. Ткачук, С. І. Соціально-педагогічні умови удосконалення профорієнтаційної роботи із старшокласниками в ринкових умовах / С. І. Ткачук // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2006. − Вип. 10. − С. 109−113. − Бібліогр.: 9 назв.

 18. То як же обирати фах? : [про реалізацію Київ. міськ. центром зайнятості розробл. ним Концепції надання профорієнтац. послуг молоді] // Освіта. − 2006. − 27 верес.−4 жовт. (№ 38). − С. 7.

 19. Федоришин, Б. О. Проблема особистості і її професійних здібностей в психології професійної орієнтації / Б. О. Федоришин // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2004. − Вип. 4. − С. 112−116. − Бібліогр.: 5 назв.

 20. Хміль, М. М. Організація і зміст профорієнтаційних послуг для молоді. Специфіка їх надання державною службою зайнятості [у Львівській області] / Хміль М. М. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 333–340 : діагр.

 21. Чебикіна, Т. М. Словник-довідник з профорієнтації / Т. М. Чебикіна ; Півд. наук. центр АПН України, Одес. облас. ін-т удоскон. вчителів. − О. : ПНЦ АПН України, 2006. − 43 с. − Бібліогр.: 15 назв.

 22. Чернета, С. Система професійної орієнтації молоді як умова правильного вибору професії : [профорієнтац. робота на ф-тах довузів. підготовки молоді] / Світлана Чернета // Молодь і ринок. – 2009. – № 7. – С. 46–49. – Бібліогр.: 5 назв.

 23. Черновол-Ткаченко, Р. Проблеми професійної орієнтації в школі / Р. Черновол-Ткаченко // Завуч. − 2005. − Черв. (№ 17/18). − С. 47. − Спецвип.: Профільне навчання − веління часу.

 24. Шайкова, А. Особистісна готовність психологів до профорієнтаційної роботи в психологічній науці / Аліна Шайкова // Гуманіт. вісн. Держ. вищого навч. закл. „Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія : наук.-теорет. зб. − Переяслав-Хмельницький, 2006. − Вип. 10. − С. 243−246 : табл.

 25. Янцур, М. С. Наукові основи трансформації системи професійної орієнтації учнівської молоді в умовах сучасного суспільства / Янцур М. С. // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 13, Проблеми труд. та проф. підготовки / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2005. − Вип. 1 : До 170-річного ювілею. − С. 196−210. − Бібліогр.: 21 назва.

 26. Янцур, М. Науково-теоретичні основи модернізації системи професійної орієнтації учнівської молоді на сучасному етапі розвитку українського суспільства / Микола Янцур // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. − Т., 2004. − № 6. − С. 92−101. − Бібліогр.: 21 назва.

РОЗДІЛ 3

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

3.1. Формування професійного самовизначення особистості як мета професійної орієнтації

 1. Андрухив, О. Ю. Концепция экспериментального изучения сформированности стратегий профессионального самоопределения интеллектуально одаренных старшеклассников / О. Ю. Андрухив // Наука і освіта. − 2004. − № 3. − С. 4−6. – Бібліогр.: 5 назв. – Спецвип.: Матеріали до конференції пам’яті професора І. Г. Білявського.

 2. Андрухів, О. Модель стратегії професійного самовизначення учнівської молоді / Оксана Андрухів // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2005. − № 1. − С. 128−135. − Бібліогр.: 10 назв.

 3. Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка