Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка5/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Баріхашвілі, І. І. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення : навч.-метод. посіб. / Баріхашвілі І. І., Ворона М. П., Старіков І. М. ; Держ. центр зайнятості, Миколаїв. облас. центр зайнятості, Південнослов’ян. ін-т Київ. славіст. ун ту. – Миколаїв : Атол, 2006. – 223 с. : іл. – Бібліогр.: с. 180–182 (34 назви).

 • Бастун, М. В. Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Пед. та вікова психологія” / Бастун Микола Володимирович ; [наук. кер. Балл Г. О.] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. − К. : Автореферат, 2005. − 21 с. − Бібліогр.: с. 19 (8 назв).

 • Безкоровайна, О. В. Особистісне самоствердження у контексті професійного вдосконалення і життєвих перспектив у ранньому юнацькому віці : [зміст проф. самовизначення, мотиви вибору професії старшокласників] / О. В. Безкоровайна // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2007. − Вип. 37. − С. 15−19. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Беляев, Н. В. Выбор профессии в структуре социального самоопределения будущего учителя / Беляев Н. В., Бондаренко Е. Г. // Психологическое и социально-педагогическое сопровождение детей и молодежи : материалы междунар. науч. конф., [6−8 дек. 2005 г. : в 2 т.] / Ярославл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского [и др.]. − Ярославль, 2005. − Т. 1. − С. 56−58.

 • Волощук, І. П. Професійні ціннісні орієнтації як чинник свідомого вибору професії / І. П. Волощук // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2006. − Вип. 9, кн. 1. − С. 367−373. − Бібліогр.: 12 назв.

 • Волощук, І. П. Формування професійних ціннісних орієнтацій у старшокласників як створення смислової основи їхнього професійного самовизначення / Волощук І. П. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 12, кн. 1. − С. 355−362. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Выборнова, В. В. Актуализация проблем профессионального самоопределения молодежи / В. В. Выборнова, Е. А. Дунаева // Социол. исследования. (Социс). − 2006. − № 4. − С. 99−105. − Библиогр.: 11 назв.

 • Галкіна, Н. П. Роль ціннісних орієнтацій у професійному становленні особистості / Н. П. Галкіна // Наука і освіта. − 2007. − № 8/9. − С. 26−28. − Спецвип.: Проект професора О. П. Саннікової „Психологія особистості: теорія, досвід, практика”.

 • Гафурова, Н. В. О педагогических основаниях формирования готовности учащегося к профессиональному самоопределению / Н. В. Гафурова // Профил. школа. − 2005. − № 6. − С. 6−10.

 • Гиндилис, Н. Л. Факторы мировоззренческого, социально-экономического и психологического характера в профессиональном самоопределении современных старшеклассников : [выбор молодыми людьми профессии ученого] / Н. Л. Гиндилис // Наука та наукознавство. − 2006. − № 2. − С. 86−98. − Бібліогр.: 13 назв.

 • Гончарова, Н. О. Врахування інтересів, здібностей, нахилів та намірів підлітків у виборі майбутньої професії / Н. О. Гончарова // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 12, Психол. науки / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2007. − Вип. 20. − С. 136−142. − Бібліогр.: 18 назв.

 • Григорович, С. С. Особенности профессионального самоопределения в ранней юности / С. С. Григорович // Психология обучения. − 2008. − № 9. − С. 49−55. − Библиогр.: 5 назв.

 • Гурлєва, Т. С. Пошук високих життєвих смислів у процесі професійного самовизначення : [особистісне самовизначення]  / Гурлєва Т. С. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 72–77. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Денисенко, А. А. Профессиональное самоопределение в подростковом возрасте : [анализ теорет. подходов к определению понятия проф. самоопределение] / А. А. Денисенко // Наука і освіта. − 2007. − № 6/7. − С. 10−13. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Доскач, С. Методологічні засади професійного та особистісного самовизначення / С. Доскач, Н. Дронь // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2005. − Вип. 255 : Педагогіка та психологія. − С. 41−45. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Жемера, Н. Сутність та особливості процесу професійного самовизначення учнів старших класів / Наталія Жемера // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2004. – № 4. – С. 26–30.

 • Закатнов, Д. О. Теоретико-методичні проблеми професійного самовизначення школярів в умовах профільного навчання / Д. О. Закатнов // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2006. − Вип. 9, кн. 1. − С. 344−351. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Зуева, Ф. А. Основные подходы к профессиональному репродуцированию потенциала личности : [выявление, формирование и реализация профессионально мобильных качеств личности] / Ф. А. Зуева // Профил. школа. – 2009. – № 1. – С. 3–9 : рис. – Библиогр.: 5 назв.

 • Ильченко, А. А. Особенности социального самоопределения старшеклассников : (по результатам социол. исслед. [„Проф. перспектива старшеклассников”] 2006–2007 уч. г.) / А. А. Ильченко // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 12. – С. 63–67 : табл.

 • Истомина, С. В. К вопросу о профессиональном самоопределении старшеклассников / С. В. Истомина // Нач. школа плюс До и После. − 2008. − № 1. − С. 35−38.

 • Іваненко, Р. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах медичного ліцею: психолого-педагогічний аспект / Руслана Іваненко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2005. – Вип. 1. – С. 107–112. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Ігнатюк, О. А. Проблема професійного самовизначення особистості: теоретичний аспект / Ігнатюк О. А. // Наук. праці. [Сер.: Педагогіка] : наук.-метод. журн. / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу „Києво-Могилян. акад.” − Миколаїв, 2006. − Т. 46, вип. 33. − C. 89−93 : табл. − Бібліогр.: 18 назв.

 • Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 031000, 031300, 033400] / Е. А. Климов. – М. : ACADEMIA, 2004. – 301, [1] с. : табл. – (Высшее профессиональное образование. Психология).

 • Козак, Т. Професійне самовизначення школярів як психолого-педагогічна проблема : [компоненти та види проф. самовизначення] / Тетяна Козак // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Педагогіка / [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника]. − Івано-Франківськ, 2006. − Вип. 12. − С. 87−93. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Кондрат, Е. Н. Профессиональное самоопределение подростков с антисоциальным поведением : [профориентац. работа с труд. подростками] / Е. Н. Кондрат // Педагогика. − 2004. − № 3. − С. 45−48 : табл.

 • Корольчук, М. С. Характеристика етапів професійного розвитку і формування особистості в професійній діяльності : [професіоналізація особистості з початком проф. самовизначення] / Корольчук М. С. // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер.: Психол. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. − Чернігів, 2006. − Вип. 41, т. 1. − С. 165−168. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Корсун, Г. О. Професійне самовизначення старшокласників як психолого-педагогічна та соціальна проблема / Г. О. Корсун // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 341−348.

 • Кравченко, Т. В. Основи професійного самовизначення учнів у старшій школі при вивченні основ виробництва / Т. В. Кравченко, О. А. Шубрат // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 200−205. − Бібліогр.: 17 назв.

 • Кравчук, Л. А. Педагогические условия профессионального самоопределения старшеклассников в образовательном процессе системы довузовской подготовки / Л. А. Кравчук // Интеграция образования. – 2008. – № 2. – С. 47–52. – Библиогр.: 6 назв.

 • Крючкова, Ю. В. Вплив гендерних стереотипів на професійне самовизначення юнаків / Крючкова Юлія В’ячеславівна // Проблеми сучас. пед. освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. закл. „Крим. гуманіт. ун-т”. – Ялта, 2006. – Вип. 9, ч. 2. – С. 247–254. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Кулаков, Р. С. Психологічні особливості професійного самовизначення у ранній юності / Кулаков Р. С. // „Наука, освіта, суспільство очима молодих” : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, 15−16 трав. 2008 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т [та ін.]. − Рівне, 2008. − С. 136−137.

 • Кучеренко, Є. В. Психологічні засади динаміки професійного самовизначення сучасної молоді / Кучеренко Є. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 117–123. – Бібліогр.: 25 назв.

 • Лайкова, И. В. Проблемы профессионального самоопределения в период оптации / Лайкова Ирина Владимировна // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20−22 верес. 2007 р., м. Ялта, Крим, Україна / Республік. вищ. навч. закл. „Крим. гуманіт. ун-т”, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. − Ялта, 2007. − Ч. 1. − С. 118–121. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Литвин, О. М. Готовність до вибору професії в аспекті професійного самовизначення учнів / О. М. Литвин // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 205−208. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Лунина, М. В. Особенности формирования готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению / М. В. Лунина // Пед. образование и наука. − 2007. − № 5. − С. 29−30.

 • Ляска, О. П. Психологічний аспект проблеми професійного самовизначення особистості / О. П. Ляска // Проблеми сучас. психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − Кам’янець-Подільський, 2008. − Вип. 1. − С. 117−125. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Мартина, Н. Формирование готовности к профессиональному самоопределению : [профориентац. работа в школе] / Н. Мартина // Директор школы. − 2006. − № 3. − С. 65−70.

 • Массанов, А. В. Психологическая готовность школьников к профессиональному самоопределению / А. В. Массанов ; Южный науч. центр АПН Украины. – О. : ПНЦ АПН України, 2004. – 99 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 82–94.

 • Мельникова, Ю. А. Философские основы концепции профессионального самоопределения в контексте современной психологической парадигмы / Ю. А. Мельникова // Философия образования. – 2008. – № 3. – С. 174–178. – Библиогр.: 6 назв.

 • Морін, О. Шляхи активізації процесу формування професійних намірів школярів / Олег Морін // Нові напрямки творчого розвитку особистості школяра : наук.-практ. конф., 2−3 груд. 2004 р. : матеріали доп. та повідомлень / АПН України, Міжнар. центр упровадження програм ЮНЕСКО [та ін.]. − К., 2004. − С. 70−73 : табл. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Мосол, Н. О. Професійне самовизначення як етап професійної соціалізації / Н. О. Мосол // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2006. − Т. 8, вип. 2. − С. 200−205. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Немова, Н. В. Психолого-педагогические проблемы социально-профессионального самоопределения подростков / Н. В. Немова // Внешкольник. – 2007. – № 5. – С. 25–29 ; № 6. – С. 40–44. – Библиогр.: 7 назв.

 • Новикова, С. Жизненные ценности и профессиональное самоопределение старшеклассников : [результаты исслед.] / С. Новикова // Директор школы. − 2005. − № 8. − С. 74−80 : табл.

 • Ноженкина, О. С. К вопросу о психологическом обосновании выбора педагогической профессии : [процесс проф. самоопределения у студентов-первокурсников] / О. С. Ноженкина // Ценности образования: настоящее и будущее : сб. науч. ст. по материалам регион. науч.-практ. конф. „Ценности образования: настоящее и будущее” / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования „Хабаров. гос. пед. ун т”. – Хабаровск, 2005. – С. 298–301.

 • Ожерельева, И. Г. Теоретическое обоснование методологии оценки профессионального самоопределения субъекта деятельности / И. Г. Ожерельева, И. В. Сыромятников // Инновации в образовании. − 2005. − № 1. − С. 62−80 : табл. − Библиогр.: 5 назв.

 • Онищенко, В. Ноологічні та психолого-педагогічні принципи професійного самовизначення учнівської молоді / Василь Онищенко // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 6. – С. 121–129. – Бібліогр.: 14 назв.

 • Онищук, Л. Самовизначення учнів за технологізації освіченості (у системі діяльності ЗНЗ) : [проф. самовизначення учнів] / Людмила Онищук // Освіта і упр. − 2005. − Т. 8, чис. 2. − С. 91−94.

 • Піддячий, М. Проблеми професійного самовизначення молоді / М. Піддячий // Педагог проф. школи : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка [та ін.]. − К., 2004. − Вип. 6. − С. 54−62. − Бібліогр.: 13 назв.

 • Плотнікова, О. Професійне самовизначення учнів / О. Плотнікова // Психолог. – 2004. – Листоп. (№ 42). – С. 21–23.

 • Полупан, І. І. Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці / І. І. Полупан // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. Сер.: Психол. науки. – К., 2007. − Вип. 11. − С. 159−165. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Полупан, І. І. Психологічні особливості та умови професійного самовизначення в юнацькому віці : [формув. проф. „Я – концепції”] / Полупан І. І. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 5. − С. 236−241. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Професійне самовизначення особистості в системі „людина-техніка”: еколого-аграрний напрям” : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 січ. 2008 р. / Ін-т проф. освіти і освіти дорослих АПН України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун т [та ін. ; редкол.: Бахмат М. І., Побірченко Н. А., Дуганець В. І. та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2008. – 114, [2] с. : табл.

 • Решетникова, М. И. Педагогические условия формирования профессионального самоопределения учащихся [на основе этнопедагогики] / М. И. Решетникова // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 4. – С. 71–73. – Библиогр.: 14 назв.

 • Рибалка, В. В. Психологія професійного самовизначення для здорових старшокласників : метод. рек. / В. В. Рибалка ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К. : [б. в.], 2004 (Поліграф Центр). – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв.

 • Романенко, А. П. Професійне самовизначення учнів основної школи / А. П. Романенко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф., 30−31 берез. 2005 р. / АПН України, Ін-т педагогіки. − К., 2005. − Ч. 1. − С. 39−40.

 • Савушкин, И. А. Личностное самоопределение при выборе профессии / И. А. Савушкин // Пед. диагностика. – 2009. – № 2. – С. 109–117 : табл.

 • Семенов, И. Н. Рефлексивно-психологические аспекты развития и профессионального самоопределения личности : [проф. самоопределение как психол. проблема развития личности] / Семенов И. Н., Савенкова И. А. // Мир психологии. – 2007. – № 2. – С. 203–217. – Библиогр.: 25 назв.

 • Сидоренко, В. К. Психологічні критерії професійного самовизначення : [зв’язок особливостей темпераменту і характеру з проф. самовизначенням] / Сидоренко В. К., Саух О. М. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2005. − Вип. 39. − С. 335−341 : табл. − Бібліогр.: 21 назва.

 • Становських, З. Л. Рефлексивні компоненти професійного самовизначення старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Пед. та вікова психологія” / Cтановських Зінаїда Ліландівна ; [наук. кер. Рибалка В. В.] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. : Автореферат, 2005. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19–20 (7 назв).

 • Становських, З. Л. Рефлексія як складова професійного самовизначення старшокласників / Становських З. Л. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2004. − Вип. 1. − С. 208−219. − Бібліогр.: 14 назв.

 • Тарасюк, П. Теоретичний аналіз проблеми періодизації професійного самовизначення / Поліна Тарасюк // Гуманіт. вісн. Держ. вищого навч. закл. „Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія : наук.-теорет. зб. − Переяслав-Хмельницький, 2006. − Вип. 10. − С. 210−213. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Туляєв, В. В. Констатувальний етап експериментального дослідження процесу професійного самовизначення старшокласників / Туляєв В. В. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). − О., 2007. − № 9/10. − С. 101−106. − Бібліогр.: с. 106.

 • Турчина, Л. А. Профессиональная ориентация − залог успешного выбора профессии / Турчина Людмила Александровна // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20−22 верес. 2007 р., м. Ялта, Крим, Україна / Республік. вищ. навч. закл. „Крим. гуманіт. ун-т”, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. − Ялта, 2007. − Ч. 3. − С. 225−229.

 • Фирсов, Г. Процесс профессионального самоопределения и формирования личности подростка в современных условиях / Г. Фирсов // Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 2. − С. 228−232. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Хижняк, М. В. Життєві плани та професійне самовизначення старшокласників / М. В. Хижняк // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − Х., 2005. − Вип. 15, ч. 2. − С. 156−163. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Черкашин, О. Д. Концептуальні підходи до проблеми професійного самовизначення / О. Д. Черкашин // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти [та ін.]. − Запоріжжя, 2007. − Вип. 42. − С. 391−395. − Бібліогр.: 13 назв.

 • Черкашин, О. Д. Професійне становлення особистості / О. Д. Черкашин // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти [та ін.]. − Запоріжжя, 2007. − Вип. 41. − С. 363−366. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Шабдінов, М. Л. Самооцінка й рівень домагань старшокласників як домінантний вектор їхнього професійного самовизначення / М. Л. Шабдінов // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2006. − Вип. 9, кн. 1. − С. 360−366. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Шиколенко, Т. Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників / Шиколенко Т., Щербакова І. М. // Актуальні проблеми практичної психології : Всеукр. наук.-практ. конф., [18–19 квіт. 2006 р., Херсон] / Херсон. держ. ун-т, Ін-т психології, історії та соціології [та ін.]. – Херсон, 2006. – С. 265–267 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Янцур, М. С. Професійне самовизначення старшокласників у сучасній соціально-економічній ситуації : [результати опитування учнів Рівненщини] / М. С. Янцур, Н. Р. Єзерська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 30. − С. 72−79 : табл. − Бібліогр.: 12 назв. − Дод.: Анкета випускника школи.

  3.2. Професійне самовизначення особистості у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях

  1. Артемьева, Л. Н. Выбор профессии: предпочтения школьников и родителей : [анализ процесса проф. самоопределения у школьников гимназии] / Л. Н. Артемьева, Н. В. Бякова, Н. Г. Капустина // Школа и пр-во. − 2006. − № 7. − С. 68−69. − Библиогр.: 5 назв.

  2. Бабкин, Н. И. Сервис как профиль социально-профессионального самоопределения школьников : [о роли психол.-пед. основ сервиса в формировании сервисного образа жизнедеят. школьников] / Н. И. Бабкин // Профил. школа. − 2005. − № 5. − С. 49−51. − Библиогр.: 5 назв.

  3. Батаршев, А. В. Базовые психологические свойства и профессиональное самоопределение личности : практ. рук. по психол. диагностике / А. В. Батаршев. – СПб. : Речь, 2005. – 208 с. : рис., табл. – (Психологический практикум). – Библиогр. в конце глав.

  4. Бедов, А. Профессиональное самоопределение в проектной деятельности [учащихся] / Александр Бедов // Нар. образование. – 2009. – № 2. – С. 202–207.

  5. Белоусова, В. В. Профессиональное самоопределение школьников и студентов в сфере информационных технологий / В. В. Белоусова // Информатика и образование. − 2007. − № 3. − С. 104−106.

  6. Боликова, Л. Ю. Профориентационная работа как фактор профессионального самоопределения выпускников гимназии / Л. Ю. Боликова // Пед. образование и наука. − 2008. − № 4. − С. 73−74.

  7. Бордюк, В. Внутрішньоінтенційна спрямованість у науково-дослідницькій роботі як фактор професійного самовизначення старшокласників / Володимир Бордюк, Микола Бордюк // Нова пед. думка. – 2008. – № 2. – С. 74–78 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.

  8. Бородулькіна, Т. О. Вплив образу професії на становлення професійної ідентичності особистості / Т. О. Бородулькіна // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2007. − Т. 9, ч. 2. − С. 39−47. − Бібліогр.: 12 назв.

  9. Варич, О. С. Значення соціонічного типу особистості у виборі професійної діяльності / О. С. Варич // „Наука, освіта, суспільство очима молодих” : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, 15−16 трав. 2008 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т [та ін.]. − Рівне, 2008. − С. 39−40 : табл.

  10. Василькина, О. И. Связь мотива выбора профессии с направленностью правосознательной активности : [связь свойств личности с мотивами выбора профессии] / Василькина О. И. // Пед. науки. – 2007. – № 2. – С. 158–159.

  11. Волощук, І. П. Структура та показники професійних ціннісних орієнтацій старшокласників / І. П. Волощук // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 349−359. − Бібліогр.: 5 назв.

  12. Воронкевич, Н. В. Допомога дітям „групи ризику” у професійному самовизначенні : [з досвіду роботи ЗОШ № 16 м. Сєвєродонецька Луган. обл.] / Наталія Валентинівна Воронкевич // Психол. газета. − 2006. − Серп. (№ 16). − С. 17−21 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

  13. Гаврилюк, Н. П. Особенности взаимосвязи мотивационно-потребностной сферы личности и профессионального самоопределения старшеклассников / Н. П. Гаврилюк, Т. А. Грицаенко // Психология обучения. – 2009. – № 5. – С. 41–45. – Библиогр.: 5 назв.


  14. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

  Схожі:

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
  Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
  Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
  Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
  Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
  Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка