Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка6/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Горова, О. О. Особливості розвитку професійної ідентичності українських та румунських підлітків / О. О. Горова // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2005. − Т. 7, вип. 4. − С. 97−102. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Давидович, В. Що потрібно знати для правильного вибору професії : [врахування особливостей основ. психол. типів людей при виборі професії] / Віктор Давидович // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2005. – № 5. – С. 10–14 : табл.

 • Данильченко, Н. Вплив ціннісних орієнтацій на професійне самовизначення старшокласників : [результати дослідж.] / Данильченко Н. // Гуманізація навч.-вихов. процесу : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ун т. – Слов’янськ, 2006. – Вип. 32. – С. 200–204. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Джура, О. Д. Освіта в системі факторів професійного самовизначення особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 „Соц. філософія та філософія історії” / Джура Олександр Дмитрович ; Ін-т вищої освіти АПН України. − К. : [б. в.], 2004. − 17 с.

 • Ендеберя, І. В. Дослідження мотивації в професійному становленні майбутніх педагогів / І. В. Ендеберя // Проблеми сучас. пед. освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : [зб. ст.] / Республік. вищ. навч. закл. „Крим. гуманіт. ун-т”. – Ялта, 2006. – Вип. 11, ч. 1. – С. 207–211. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Ендовицкий, Д. А. Анализ предпочтений выпускников школ при выборе профессии : [результаты маркетингового исслед. 2009 г., основан. на данных социол. опросов абитуриентов Воронеж. гос. ун-та] / Д. А. Ендовицкий // Высшее образование в России. – 2009. – № 6. – С. 117–122 : табл., рис.

 • Єфремова, Г. Л. Особливості професійної спрямованості особистості / Г. Л. Єфремова // Пед. науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2006. – [Ч. 2]. – С. 22–29. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Жемера, Н. Результати експериментальної роботи на тему „Дитина – школа – професія” : [технології проф. самовизначення старшокласників] / Наталія Жемера // Директор школи. – 2005. – Верес. (№ 33). – С. 18−20 ; Верес. (№ 34). – С. 18−20.

 • Закатнов, Д. О. Формування у старшокласників образу „Я” в процесі профорієнтаційної роботи / Д. О. Закатнов // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти : матеріали методол. семінару АПН України, 16 груд. 2004 р. / [АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка та ін.]. – К., 2005. – С. 348–353.

 • Захарова, Л. Становлення особистісної й професійної спрямованості учнів в умовах школи мистецтв / Л. Захарова // Психолог. − 2005. − Січ. (№ 3). − С. 2−4.

 • Зеляк, М. С. Роль мотивів у становленні професійних намірів старшокласників / М. С. Зеляк // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 18. − С. 93−96. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Иванова, Н. Л. Профессиональная идентичность в социально-психологических исследованиях / Наталья Львовна Иванова // Вопр. психологии. – 2008. – № 1. – С. 89–100. – Библиогр.: 51 назв.

 • Ильченко, А. А. Профессиональные интересы 9-классников : (результаты социол. исслед.) / А. А. Ильченко // Практ. психологія та соц. робота − 2009. − № 1. − С. 52−57.

 • Іваненко, Р. В. Система професійної орієнтації на медичні спеціальності: ціннісно-мотиваційний компонент / Іваненко Р. В. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 2. − С. 48−58. − Бібліогр.: 10 назв.

 • Іванцова, Н. Б. Психологічні особливості розвитку професійної спрямованості особистості / Н. Б. Іванцова // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Т. 9, ч. 2. – С. 119–124. – Бібліогр.: 22 назви.

 • Кавецький, В. Мотиваційна основа вибору професії школярами / Віктор Кавецький // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2009. – № 3. – С. 29–32 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Карпенко, Г. В. Психологія праці та вибір професії : навч.-метод. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. Карпенко. – Суми : Унів. книга, 2008. – 167 с. – Бібліогр.: с. 164–167 (65 назв).

 • Киреева, М. А. Особенности процесса осознанного выбора профессии старшеклассниками в условиях современной школы / М. А. Киреева // Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 22−25 трав. [2006 р.] / Ін-т педагогіки АПН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди [та ін.]. − К. ; Переяслав-Хмельницький, 2006. − С. 56−58.

 • Кіхтенко, С. С. Обгрунтування організаційної структури профорієнтаційного шкільного клубу як форми соціально-педагогічної роботи з професійного самовизначення, особистісного розвитку та реалізації творчого потенціалу учнів 8−11 класів / С. С. Кіхтенко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. − Херсон, 2007. − Вип. 46. − С. 125−129 : табл.

 • Кіхтенко, С. С. Характеристика соціально-психологічної природи професійних інтересів старшокласників / С. С. Кіхтенко // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2004. − Вип. 37. − С. 173−176.

 • Ковальська, Н. М. Критерії оцінювання рівня готовності старшокласників до вибору професії у сфері менеджменту / Н. М. Ковальська // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2004. – Вип. 36. – С. 166–172.

 • Коробка, Л. Особливості психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників / Л. Коробка // Завуч. – 2004. – Черв. (№ 16). – Спецвип.: Профільне навчання. – С. 74–76.

 • Кульчицька, О. Роль соціуму у формуванні професійної обдарованості / Олена Кульчицька // Проф. освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр. журн., укр.-пол. [щоріч.]. − К. ; Ченстохова, 2004. − Вип. 6. − С. 234−241.

 • Курбет, Н. В. Психологические аспекты развития профессионального самосознания подростков / Н. В. Курбет // Инновации в образовании. – 2006. – № 2. – С. 87–96. – Библиогр.: 5 назв.

 • Ларионова, Г. А. Информационно-коммуникационная компетентность учащихся как фактор их профессионального самоопределения / Г. А. Ларионова, Ю. Г. Плаксина, Е. В. Ярушина // Наука и школа. – 2008. – № 2. – С. 12–15. – Библиогр.: 9 назв.

 • Лернер, П. С. Имиджелогические аспекты профессиональной ориентации и самоопределения старших школьников / П. С. Лернер // PR в образовании. − 2008. − № 2. − С. 35−41. − Библиогр.: 18 назв.

 • Лешкевич, М. Л. Особенности технологии допрофессионального самоопределения школьников 5−7 классов / М. Л. Лешкевич // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2004. − Вип. 4. − С. 163−171. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Липова, Л. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору : [проф. самовизначення учнів] / Людмила Липова, Михайло Войцехівський, Віктор Малишев // Шлях освіти. – 2009. – № 1. – С. 2–6.

 • Литвинова, Н. І. Психологічні передумови визначення професійної спрямованості учнівської молоді / Литвинова Н. І. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2004. − Вип. 1. − С. 190−199. − Бібліогр.: 21 назва.

 • Литвинова, Н. І. Психологічні чинники становлення професійної компетентності учнівської молоді / Литвинова Н. І., Гармаш В. Ф. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 243−251.

 • Логачев, А. Как не затеряться в мире профессий : [о возможностях соционики при выборе профессии] / Алексей Логачев // Соционика, психология и межличностные отношения: человек, коллектив, общество. – 2006. – № 7. – С. 22–26.

 • Люлька, В. С. Психолого-педагогічні дослідження проблеми формування професійної спрямованості учнів 8−9 класів / В. С. Люлька // Вісн. Черніг. держ. пед. ун ту. Сер.: Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун т ім. Т. Г. Шевченка. − Чернігів, 2004. − Вип. 22. − С. 71−73. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Макаренко, М. А. Культурно-исторический анализ роли профессионального сознания в развитии личности : [пробл. становлення і розвитку проф. свідомості, її вплив на особистість людини та на розвиток проф. позиції] / М. А. Макаренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2007. − Вип. 36. − С. 62−65. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Максименко, О. О. Особливості вибору професії еколога сучасними старшокласниками : [результати дослідж. проф. спрямованості учнів старш. класів] / Ольга Олександрівна Максименко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Т. 7 : Екологічна психологія, вип. 12. – С. 142–146 : іл. – Бібліогр.: с. 146 (7 назв).

 • Максимчук, Н. П. Вплив цінностей на професійне самовизначення молоді : [ціннісні проф. орієнтації студентів] / Н. П. Максимчук // Проблеми сучас. психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − Кам’янець-Подільський, 2008. − Вип. 1. − С. 125−136. − Бібліогр.: 20 назв.

 • Малиновская, Н. Развитие мотивации к профильному обучению с использованием элементов профессиональной ориентации / Н. Малиновская // Учитель. – 2004. – № 2. – С. 13–17 : табл.

 • Массанов, А. В. Алгоритм подолання психологічних бар’єрів у професійному самовизначенні особистості / А. В. Массанов // Наука і освіта. − 2007. − № 8/9. − С. 112−115. – Спецвип.: Проект професора О. П. Саннікової „Психологія особистості: теорія, досвід, практика”.

 • Мельнік, Н. Ю. Професійна ідентичність як предмет сучасних психологічних досліджень / Наталія Юріївна Мельнік // „Наука, освіта, суспільство очима молодих” : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, 15–16 трав. 2008 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рос. держ. гуманіт. ун-т, Білорус. держ. пед. ун-т ім. М. Танка, Бєльський держ. ун-т ім. А. Руссо. – Рівне, 2008. – С. 120–121. – Бібліогр.: с. 120–121 (6 назв).

 • Мерзлякова, О. Самореалізація особистості : [результати дослідж. взаємозв’язків між окремими аспектами проф. спрямованості старшокласників і показниками їх саморозв.] / Олена Мерзлякова // Наук. світ. – 2007. – № 9. – С. 28–29.

 • Морін, О. Л. Особливості ціннісних орієнтацій старшокласників на етапі формування професійних намірів / О. Л. Морін // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2006. − Вип. 9, кн. 1. − С. 374−380. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Муліка, К. М. Формування професійних намірів школярів : [профорієнтац. робота в школі] / К. М. Муліка, М. М. Окара // ПостМетодика. − 2008. − № 2. − С. 45−50. − Бібліогр.: 15 назв.

 • Нічик, О. В. Особливості становлення професійної ідентичності в процесі військово-професійної діяльності / О. В. Нічик // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2006. − Т. 8, вип. 6. − С. 179−185. – Бібліогр.: 18 назв.

 • Носков, В. Вплив сімейного виховання на профорієнтацію підлітків : [результати дослідж. профорієнтац. мотивів дітей 10−11 років під впливом стилю сімейн. виховання] / Володимир Носков, Олена Сухова // Соц. психологія. − 2007. − № 2. − С. 113−126 : діагр. − Бібліогр.: 17 назв.

 • Овчаров, А. А. Типы личности и профессия / Овчаров А. А. // Соционика, психология и межличностные отношения: человек, коллектив, об во. – 2004. – Апр. – С. 2–26. – Библиогр.: 9 назв.

 • Олеярник, О. Проблема професійної спрямованості навчання старшокласників у сучасному освітньому просторі України : [різні підходи до свідомого вибору майбут. професії] / Олександр Олеярник // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 116−119. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Осадчий, С. Організаційно-педагогічні засади підготовки школярів до професійного самовизначення / Сергій Осадчий // Нова пед. думка. − 2004. − № 2. − С. 34−37. − Бібліогр.: 11 назв.

 • Охріменко, З. В. Гендерні особливості профільного самовизначення сучасних підлітків / Охріменко З. В. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 12, кн. 1. − С. 347−354 : табл. − Бібліогр.: 10 назв.

 • Панченко, В. І. Основи психофізіологічної культури учнівської молоді (гносеологічний аспект професійного самовизначення) : метод. рек. / Панченко Віктор Іванович ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. : [б. в.], 2007. – 44 с. : табл. – Бібліогр.: 39 назв.

 • Панченко, В. Психофізіологічна культура і професійне самовизначення учнівської молоді / Віктор Панченко // Наук. вісн. Чернів. ун ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2004. − Вип. 209 : Педагогіка та психологія. − С. 113−121. − Бібліогр.: 22 назви.

 • Перетятько, Л. Г. Професійне покликання особистості як психологічна проблема / Л. Г. Перетятько // Наук. студії із соц. та політ. психології : зб. ст. / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 274–279. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Петрук, Г. М. Формування професійної мотивації майбутніх фахівців : [формув. стійкої мотивац. сфери особистості, що є гарантом вибору професії] / Петрук Г. М. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. – К., 2007. – Вип. 3. – С. 148–158. : табл. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Піддячий, М. Підготовка старшокласників до майбутньої професійної діяльності в процесі профільного навчання : [удоскон. профорієнтації старшокласників] / Микола Піддячий // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. − 2005. − Вип. 1. − С. 82−89. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Піддячий, М. І. Система підготовки старшокласників до професійного самовизначення / М. І. Піддячий // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2005. − Вип. 8, кн. 2. − С. 45−49. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Пісоцький, О. Інтелектуальні здібності як основа професійної компетентності майбутніх практичних психологів у контексті їх профорієнтації / Олександр Пісоцький // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 5. – С. 103–109. – Бібліогр.: 11 назв.

 • Побірченко, Н. Успішна професія − як її обирають : нові підходи до організації проф. самовизначення учн. молоді / Неоніла Побірченко, Олена Мерзлякова // Директор школи. Шкіл. світ. – 2009. – № 2. – С. 70–75 ; Психолог. − 2009. − Січ. (№ 1). − С. 12−16.

 • Професійне самовизначення старшокласників : метод. посіб. / [Д. О. Закатнов, О. В. Мельник, О. В. Осипов та ін.] ; за ред. Д. О. Закатнова. − К. : Шкіл. світ, 2006 (Вид. Л. Галіцина). − 127 с. − Бібліогр.: с. 126−127 (24 назви). – Авт. вказані на звороті тит. с.

 • Профессиональная ориентация учащихся как основа социальной помощи молодежи в сознательном самоопределении : сб. материалов Респ. семинара руководителей интернат. учеб. заведений, 5–6 окт. 2004 г., г. Алушта / сост.: А. С. Аблятипов, Н. А. Балабай. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2004. – 99 с.

 • Профессия для ребенка : [выбор профессии с учетом соционич. типов : советы родителям] // Дайджест пед. ідей та технологій „Школа-парк”. – 2005. – № 1/2. – С. 98–99.

 • Пряжников, Н. Пространство самоопределения: как помочь подростку найти себя и профессию : [типологии проф. самоопределения] / Н. Пряжников // Воспитат. работа в школе. − 2007. − № 3. − С. 39−46.

 • Пудовкин, Д. А. Профессиональное самоопределение и средства его педагогической поддержки : [проблемы проф. ориентации учащихся] / Д. А. Пудовкин // Профил. школа. − 2008. − № 5. − С. 38−39. − Библиогр.: 4 назв.

 • Резапкина, Г. Проблемы с выбором профессии − только верхушка айсберга личностных проблем / Г. Резапкина // Директор школы. − 2008. − № 10. − С. 67−69.

 • Ремех, Т. Професійне самовизначення підлітків : підліткам про проф. освіту в Україні : [проф. консультація та проф. інформація в профорієнтац. роботі з учнями 12–14 років] / Т. Ремех, Л. Ляхоцька, І. Цушко // Психолог. − 2005. − Берез. (№ 12). − С. 17−22.

 • Репко, Н. П. Значення допрофільного навчання в майбутньому професійному самовизначенні учнів : [аспекти профорієнтац. роботи − накопичення інформації (профосвіта), профдіагностика, профконсультування] / Н. П. Репко // Соц. працівник. − 2008. − Черв. (№ 12). − С. 4−6. − Дод.: Профорієнтац. ігри, вправи, анкета для батьків.

 • Родичев, Н. ЧАВО (часто задаваемые вопросы) по профильной и профессиональной ориентации [школьников] / Н. Родичев // Відкритий урок. Плеяди. − 2007. − № 9/10. − С. 63−72.

 • Романенко, Л. Професійне самовизначення учнів : як допомогти учням вибрати майбутню професію / Лілія Романенко // Сіл. школа України. − 2006. − Берез. (№ 7). − С. 14−17. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Рубцова, Н. Е. Духовный смысл психологического обеспечения профессионального самоопределения : [авт. психол. классификация профессий] / Рубцова Н. Е., Темиров Т. В. // Мир психологии. – 2008. – № 2. – С. 211–221. – Библиогр.: 27 назв.

 • Сагитова, В. Р. Социально-психологические условия профессионального самоопределения студентов гуманитарного профиля / В. Р. Сагитова // Психология обучения. – 2008. – № 9. – С. 68–83 : табл. – Библиогр.: 16 назв.

 • Самойленко, І. В. Розвиток психологічної готовності старшокласників до оволодіння професією стоматолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Пед. та вікова психологія” / Самойленко Ірина Володимирівна ; [наук. кер. Максименко С. Д.] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Наук. світ, 2007. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв).

 • Самойленко, І. Теоретичні основи формування мотивів вибору професії медичного профілю / Ірина Самойленко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2005. – Вип. 1. – С. 118–122.

 • Саух, О. М. Особистісні умови професійного самовизначення : [проблеми та психол. критерії] / О. М. Саух // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 33. − С. 45−50 : табл. − Бібліогр.: 22 назви.

 • Саух, О. М. Психологічні критерії професійного самовизначення / Саух О. М. // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 13, Проблеми труд. та проф. підготовки / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2005. − Вип. 1 : До 170-річного ювілею. − С. 129−138 : табл. − Бібліогр.: 21 назва.

 • Саух, О. Чинники впливу на професійні наміри школярів / Олександр Саух // Труд. підготовка в закл. освіти. − 2005. − № 2. − С. 12−15.

 • Світлична, Н. А. Вибір майбутньої професії та роль сім’ї у цьому процесі : [з досвіду Сєвєродонец. колегіуму Луган. обл.] / Наталія Анатоліївна Світлична // Психол. газета. − 2006. − Серп. (№ 16). − С. 27−29.

 • Світлична, Н. Психологічний супровід професійного самовизначення старшокласників / Наталія Світлична // Психолог. – 2009. – Трав. (№ 17). – С. 15–19. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Семенова, Е. А. Психологическое сопровождение становления профессионального самосознания студентов / Е. А. Семенова // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 3. – С. 36–38. – Библиогр. в конце ст.

 • Сервачак, О. В. Психолого-педагогічний супровід професійного самовизначення школярів : досвід роботи Красноармійс. навч.-вихов. комплексу [Донец. обл.] / Олена Володимирівна Сервачак // Психол. газета. − 2008. − Верес. (№ 18). − С. 18−23 : табл. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Сервачак, О. В. Усвідомлений вибір професійного майбутнього : [орг. профорієнтац. роботи в НВК м. Красноармійська Донец. обл.] / О. В. Сервачак // Вихов. робота в школі. – 2008. – № 10. – С. 30–39 : табл. – Дод.: Сценарії рольової гри, вихов. годин, мотивац. тренінгу.

 • Сергоманов, П. А. Вопросы профессионального самоопределения старшеклассников и доступность высшего образования : [результаты исслед. проекта] / П. А. Сергоманов, Н. П. Бруданова // Инновации в образовании. − 2005. − № 2. − С. 122−124.

 • Сидоренко, В. Професійні наміри учнівської молоді: соціально-психологічний аспект / Віктор Сидоренко, Олександр Саух // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун т ім. В. Гнатюка. − Т., 2004. − № 6. − С. 101−107. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Сизова, Е. Как помочь ученику решить проблему самоопределения : [профпросвещение и профконсультация учащихся ст. классов] / Е. Сизова // Учитель. − 2004. − № 3. − С. 61−64 : табл.

 • Скалько, О. В. Індивідуально-психологічні особливості та вибір професії. Типові помилки професійного самовизначення / Скалько О. В. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 293−299.

 • Скляров, С. О. Мотивація пожежних-рятувальників на різних етапах професіоналізації : [діагностика мотивац. сфери] / С. О. Скляров // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. − Х., 2008. − Вип. 27. − С. 157−164 : табл. − Бібліогр.: 17 назв.

 • Соннова, М. В. Осознанный выбор профессии − основа формирования гражданской культуры будущих учителей : [формы профориентац. работы в школе по ознакомлению с профессией учителя] / М. В. Соннова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. − Луганськ, 2004. − № 10. − С. 213−219. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Софронеева, В. В. Опытно-экспериментальная работа по формированию профессионального самоопределения учащихся / В. В. Софронеева, Д. А. Данилов // Профил. шк. – 2009. – № 4. – С. 52–58.

 • Старовойт, С. М. Психолого-педагогічні аспекти профорієнтаційної роботи з молоддю / С. М. Старовойт // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. − Ніжин, 2007. − № 2. − С. 95−98. – Бібліогр.: 12 назв.

 • Старостенкова, Т. А. Психолого-педагогические проблемы выбора будущей профессии учащимися старших классов / Т. А. Старостенкова // Инновации в образовании. – 2006. – № 2. – С. 108–118. – Библиогр.: 11 назв.

 • Стрик, Г. П. Психолого-педагогічні основи структури професійних намірів учнів основної школи / Г. П. Стрик, М. С. Янцур // „Наука, освіта, суспільство очима молодих” : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, 15–16 трав. 2008 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рос. держ. гуманіт. ун-т, Білорус. держ. пед. ун-т ім. М. Танка, Бєльський держ. ун-т ім. А. Руссо. – Рівне, 2008. – С. 74–76. – Бібліогр.: с. 75–76 (7 назв).

 • Каталог: datas -> upload -> files
  files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
  files -> Шляхом кооперативного
  files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
  files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
  files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
  files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
  files -> Освіта. Виховання. Навчання


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

  Схожі:

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
  Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
  Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
  Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
  Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
  Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка