Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка8/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Артьомова, Л. П. Ознайомлення старших дошкільників із працею та професіями дорослих : рання профорієнтація дошкільнят / Л. П. Артьомова, Г. В. Сова // Дошкіл. навч. заклад. – 2009. – № 5. – С. 24–28.

 • Балл, Г. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів : [проф. інформація та проф. консультація школярів] / Г. Балл // Психолог. − 2004. − Лют. (№ 8). − С. 2−11 : табл.

 • Бербец, В. В. Методика профінформаційної роботи на уроках трудового навчання в 6 класі / В. В. Бербец // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 130−134. − Дод.: План-конспект заняття з труд. навчання в 6 класі.

 • Бондаренко, Т. В. Організація роботи у напрямку ранньої профорієнтації дітей старшого дошкільного віку / Бондаренко Тетяна Володимирівна // Нива знань. – 2009. – № 1. – С. 5–7.

 • Горяшко, А. Рождение профессии [эколог] / А. Горяшко // Биология. − 2004. − Янв. (№ 2). − С. 25−27.

 • Грішнова, О. А. Людина на ринку праці / О. А. Грішнова // Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – 3 тє вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – Гл. 7. – С. 195–222. – Бібліогр. в кінці розд.

 • Драган, О. Формування професійної спрямованості старшокласників на сфери сучасного сільськогосподарського виробництва / Ольга Драган // Біологія. − 2007. − Квіт. (№ 10). − С. 19−21.

 • Енциклопедія професій. [Т. 1] / Держ. центр зайнятості України, Київ. міськ. центр зайнятості ; [під заг. ред. В. Ярошенко, О. Мельник]. – К. : [б. в.], 2005. – 412 с. : іл.

 • Енциклопедія професій : (додаток) / Держ. центр зайнятості України, Київ. міськ. центр зайнятості ; [уклад.: Лиса Я. О., Власюк В. І.]. – К. : [б. в.], 2005 (вид. ФО–П Красюк Г. А.). – 186 с. : табл. – Із змісту: Психограми професій. – С. 81–181.

 • Іваненко, Р. Модель професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності / Руслана Іваненко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. − 2007. − Вип. 1/2. − С. 63–72 : мал. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 • Іваненко, Р. Обґрунтування моделі професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності / Руслана Іваненко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. − 2007. − № 3/4. − С. 68−78. − Бібліогр.: 14 назв.

 • Іваненко, Р. В. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти” / Іваненко Руслана Валеріївна ; [наук. кер. Цехмістер Я. В.] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (15 назв).

 • Класифікатор професій ДК 003 : 2005 / [уклад. В. Кузнєцов]. − 2-ге вид., переробл. і доповн. − Х. : Фактор, 2008. − 449 с. : табл.

 • Клим, Б. До питання формування переліків професій для професійно-технічних навчальних закладів / Богдан Клим // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2004. − № 3. − С. 145−156. − Бібліогр.: с. 155−156.

 • Клим, Б. Методика формування переліку професій для ПТНЗ різних атестаційних рівнів в умовах ринку / Богдан Клим // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2005. − № 2. − С. 159−168 : табл. − Бібліогр.: 14 назв.

 • Климов, Е. А. Профессии научных работников : [учеб. пособие для профил. и проф. ориентации учащихся 9−11 кл. образоват. учреждений общ. сред. образования, а также для проф. ориентации учащихся нач. проф. образования] / Е. А. Климов. − М. : Академия, 2005. − 249 с. − (Профильное обучение школьников) (Твоя профессия). − Библиогр.: с. 244−246.

 • Кльоц, Л. Довідник професій : на допомогу старшокласникам : [перелік та опис професій] / Любов Кльоц // Психолог. − 2008. − Листоп. (№ 41/42). − Вкладка : Профорієнтаційні заняття психолога. − С. 49−78.

 • Ковальська, Н. М. До проблеми формування готовності старшокласників до свідомого вибору професії в сфері менеджменту / Н. М. Ковальська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 33. − С. 51−54. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Ковтуненко, Н. О. Психолого-педагогічні аспекти формування у старшокласників готовності до вибору інженерно-технічних професій / Н. О. Ковтуненко // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2004. − Вип. 6, кн. 2. − С. 84−90. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Ковтуненко, Н. Структура готовності старшокласників до вибору інженерно-технічних професій / Ніна Ковтуненко // Труд. підготовка в закл. освіти. − 2006. − № 2. − С. 33−36. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Ковтуненко, Н. О. Формування у старшокласників готовності до вибору інженерно-технічних професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія i методика виховання” / Ковтуненко Ніна Олексіївна ; [наук. кер. Кондратюк Г. А.] ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. − К. : Наук. світ, 2007. − 20 с. − Бібліогр.: с. 17 (5 назв).

 • Козак, Л. В. Професійна орієнтація молоді: проблеми і перспективи : [проф. інформування та консультування учн. молоді] / Козак Л. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 113–116. – Бібліогр.: 5 назв.

 • Колісник, Т. П. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на службу в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти”/ Колісник Тетяна Петрівна ; [наук. кер. Бандурка О. М.] ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. − Кіровоград : [б. в.], 2005. − 20 с. − Бібліогр.: с. 15−17 (12 назв).

 • Коломієць, М. Б. Роль школи в підготовці учнів до вибору професії вчителя : [іст. вітчизн. досвід та сучас. аспекти] / Коломієць М. Б. // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 13, Проблеми труд. та проф. підготовки / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. − К., 2005. − Вип. 1 : До 170-річного ювілею. − С. 78−85 : табл. − Бібліогр.: 17 назв.

 • Коломієць, М. Соціально-педагогічні умови організації підготовки старшокласників до вибору професії вчителя : [взаємодія школи та вищ. пед. навч. закл.] / Микола Коломієць // Педагогіка і психологія проф. освіти. − 2007. − № 4. − С. 163−170. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Коломієць, М. Б. Стан професійно-педагогічної орієнтації в сучасних умовах : [взаємодія шкіл та пед. навч. закл. з підготовки школярів до вибору професії вчителя] / М. Б. Коломієць // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 176−180. − Бібліогр.: 18 назв.

 • Конуп, О. Ф. Новий погляд на професійно важливі якості слідчого : [аналіз професіограм слідчого] / О. Ф. Конуп // Наука і освіта. − 2007. − № 3. − С. 84−87.

 • Литвинова, Н. І. Інтерес до праці у сфері виробництва – головна умова підготовки учнівської молоді до вибору робітничих професій та запобігання безробіття / Литвинова Н. І. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 128–136 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Марченко, І. Б. Психологічні механізми підвищення престижу робітничих професій / Марченко І. Б. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 145–152. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Меркулова, С. І. Педагогічна спрямованість старшокласників на подальший вибір професії : [профорієнтац. робота зі старшокласниками до вибору професії вчителя] / С. І. Меркулова // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2007. − Вип. 15. − С. 105−111. − Бібліогр.: 19 назв.

 • Морін, О. Л. Вибір старшокласниками професії у сфері сучасних інформаційно-комунікаційних технологій / Морін О. Л. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 196–203. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Морін, О. Л. Педагогічні умови формування професійних намірів старшокласників до професій сфери інформаційно-комунікаційних технологій / Морін О. Л. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 11. − С. 269−278. − Бібліогр.: 9 назв.

 • Морін, О. Л. Проблеми прийняття старшокласниками рішення про вибір професії у сфері сучасних інформаційних технологій / О. Л. Морін // Проблеми залучення молоді до процесу прийняття рішень на місцевому і регіональному рівнях : Міжнар. наук.-практ. конф., 15−16 груд. 2005 [р., м. Київ] / Ін-т проблем виховання АПН України, Укр. нац. комітет молодіж. організацій [та ін.]. − К. ; Т. : Терно-граф, [2006]. − С. 246−254. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Морін, О. Л. Профорієнтаційна спрямованість шкільного курсу інформатики : [вибір професій у сфері комп’ютер. технологій] / О. Л. Морін // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2004. − Вип. 6, кн. 2. − С. 73−79 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Орлов, О. Военно-профессиональная ориентация школьников: значение и содержание / Олег Орлов // ОБЖ. Основы безопасности жизни. − 2005. − № 2. − С. 17–21.

 • Павелків, О. М. Виховання у старшокласників інтересу до підприємницької діяльності у процесі оволодіння економічним розрахунком : навч.-метод. посіб. / [О. М. Павелків] ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне : [б. в.], 2005. − 108 с. − Авт. на тит. арк. не зазнач. − Бібліогр.: с. 105−107.

 • Павелків, О. М. Динаміка розвитку у старшокласників інтересу до професій сфери економіки та підприємництва / О. М. Павелків // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К. ; Житомир, 2005. − Вип. 7. − С. 315−320. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Піддячий, М. Орієнтація старшокласників на педагогічні професії в умовах профільного навчання : [профінформ. і профконсультац. робота з учнями] / Піддячий М. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. − Ніжин, 2005. − № 5. − С. 120−124. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Піддячий, М. Профінформаційна робота зі старшокласниками / М. Піддячий // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2005. − № 3. − С. 80−85. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Побірченко, Н. А. Профорієнтаційна установка учнівської молоді на вибір професій ринкової економіки / Н. А. Побірченко // Акт. проблеми психології. Т. 5. Психофізіологія. Психологія праці. Експерим. психологія / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. − К., 2007. − Вип. 6. − С. 263−269. − Бібліогр.: с. 268.

 • Подбуцкая, Н. В. Психолог − важнейшая профессия современного общества : [качества, способности, необходимые психологу] / Н. В. Подбуцкая, Н. А. Савченко // Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т „Харк. політехн. ін-т”. − Х., 2007. − Вип. 15/16. − С. 282−287 : рис.

 • Професій в світі є чимало, сповна їх вистачить на всіх : реком. бібліогр. покажч. для учнів 7−9 кл. / Нац. б-ка України для дітей ; [уклад. Н. В. Загайна]. − К. : [б. в.], 2006. − 48 с.

 • Професія соціальний педагог / [упоряд. О. Главник]. − К. : Главник, 2006. − 111 с. − (Бібліотечка соціального працівника). − Бібліогр. в кінці розд.

 • Резапкина, Г. Словарь профессий / Галина Резапкина // Шк. психолог. − 2007. − Март (№ 5). − С. 25−32.

 • Романова, Е. С. 99 популярных профессий : психол. анализ и профессиограммы / Е. С. Романова. − 2-е изд. − СПб. : Питер, 2008. − 460 с. : ил. − Библиогр.: с. 455−460 (111 назв.).

 • Світ професій : метод. рек. / Держ. служба зайнятості України, Київ. міськ. центр зайнятості ; [уклад. В. В. Синявський]. − К. : [б. в.], 2004. − 16 с. : табл.

 • Світ професій [Електронний ресурс] : молодіжно-інформ. консульт. служба : інформ. довідник / Держ. б-ка України для юнацтва. – Електрон. дані. – К., 2008– . – Режим доступу: http://www.4uth.gov.ua/trade/index.htm. – Заголовок з екрана.

 • Селіванова, О. В. Формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти” : [професіограма офіцера жіночої статі] / Селіванова Ольга Володимирівна ; [наук. кер. Гуревич Р. С.] ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. − Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ДПСУ, 2007. − 20 с. − Бібліогр.: с. 16−17 (8 назв).

 • Синявський, В. В. До питання удосконалення професійної орієнтації молоді на робітничі професії / Синявський В. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 274–284.

 • Скалько, О. В. Формування у старшокласників готовності до вибору професій гуманітарної сфери діяльності : [використ. еврист. методів] / О. В. Скалько // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 316−323. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Ткачук, І. І. Інформаційне забезпечення професійного самовизначення старшокласників : [напрями взаємодії загальноосвіт. шкіл та держ. служби зайнятості] / І. І. Ткачук // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2007. − Вип. 15. − С. 134−139. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Ткачук, С. І. Організаційно-педагогічні умови формування професійної спрямованості старшокласників на професії сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання / Ткачук С. І. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2006. − Вип. 41. − С. 136−139.

 • Торубара, О. М. Психолого-педагогічні аспекти профорієнтації учнів на сферу гуманітарної діяльності / О. М. Торубара // Вісн. Черніг. держ. пед. ун ту. Сер.: Пед. науки / Черніг. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. − Чернігів, 2004. − Вип. 22. − С. 69−70. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Туляєв, В. В. Зміст формули професії „художник” при самовизначенні старшокласників у сфері художньої діяльності / В. В. Туляєв // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2006. − Вип. 43. − С. 176−181. − Бібліогр.: с. 180−181.

 • Федун, Л. М. Професійні домагання старшокласників у сфері гуманітарних професій / Федун Л. М. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 326–333. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Фридман, М. Ф. Ориентация школьников на получение рабочей профессии / М. Ф. Фридман // Проф. образование. − 2005. − № 4. − С. 34−35 : табл.

 • Харитонова, В. В. Професійне самовизначення старшокласників у процесі художньо-конструкторської діяльності : [профорієнтац. спрямованість на професії швейн. профілю] / Харитонова В. В. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. − Херсон, 2006. − Вип. 41. − С. 202−205. − Бібліогр.: 8 назв.

 • Чеботарьова, Л. І. Виховання у старшокласників інтересу до підприємницької діяльності в процесі економічної підготовки / Л. І. Чеботарьова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К. ; Житомир, 2005. − Вип. 7. − С. 321−326. − Бібліогр.: 7 назв.

 • Чеботарьова, Л. І. Організаційно-педагогічне забезпечення професійного самовизначення старшокласників на економічні спеціальності / Л. І. Чеботарьова // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К., 2005. − Вип. 8, кн. 2. − С. 67−70. − Бібліогр.: 5 назв.

 • Чубар, В. В. Орієнтація старшокласників на робітничі професії в процесі профільного навчання технологіям виробництва / В. В. Чубар // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 19. − С. 149−153. − Бібліогр.: 12 назв.

  4.2. Професійна консультація

  1. Воронин, И. В. Основные принципы построения эффективной модели профконсультационной помощи учащимся старших классов : [о работе профконсультанта с учениками и родителями] / И. В. Воронин // Психология обучения. − 2007. − № 5. − С. 72−79. − Библиогр.: 7 назв.

  2. Гончарова, Н. Методика профконсультативного тренінгу з орієнтації учнів 7−9 класів на майбутню професію / Наталія Гончарова // Імідж сучас. педагога. − 2005. − № 5. − С. 26−28. − Бібліогр.: 11 назв.

  3. Дещенко, О. Аналіз типів профорієнтаційних консультацій / Олександр Дещенко // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. − Т., 2004. − № 6. − С. 87−92. − Бібліогр.: 7 назв.

  4. Дещенко, О. М. Особливості проведення профконсультаційної роботи у випускних класах / О. М. Дещенко // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. − Глухів, 2007. − Вип. 9. − С. 153−158. − Бібліогр.: 8 назв.

  5. Доротюк, В. Професійні консультації : місце профконсультації в системі проф. орієнтації старшокласників / В. Доротюк // Завуч. − 2006. − Листоп. (№ 32). − С. 7−9. − Бібліогр.: 5 назв.

  6. Єгорова, Є. В. Профконсультація у попередженні кризово-деструктивних явищ професійного розвитку особистості / Єгорова Є. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 94–99.

  7. Закатнов, Д. Прогностична модель системи профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю : [проф. консультування молоді] / Дмитро Закатнов // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 1. – С. 23–27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.

  8. Зелінська, Я. Ц. Парадигма клієнтцентрованої психології К. Роджерса у практиці професійного консультування / Зелінська Я. Ц. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 103–107. – Бібліогр.: 6 назв.

  9. Іванцова, Н. Б. Професійне консультування як вид психологічної допомоги у процесі професійного самовизначення особистості / Н. Б. Іванцова // Акт. проблеми психології. Т. 3. Консульт. психологія і психотерапія : [зб. наук. пр.] / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К. ; Ніжин, 2007. − Вип. 4. − С. 43−51. − Бібліогр.: 9 назв.

  10. Мельник, О. В. Виховні аспекти профконсультаційної роботи зі старшокласниками / Мельник О. В. // Світ і виховання. − 2005. − № 5. − С. 25−27.

  11. Мельник, О. В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : наук.-метод. посіб. для вчителів / [Мельник О. В.] ; АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України. − К. : Мегапринт, 2008. − 74 с. − Бібліогр.: с. 72−74 (32 назви). − Авт. вказ. у вих. дан.

  479 а. Мельник, О. В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : наук.-метод. посіб. для вчителів / Мельник О. В. ; АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України. − К. : Пед. думка, 2008. − 55 с. − Бібліогр.: с. 53−54 (32 назви). − Назва на обкл.: Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками.

  1. Мельник, О. В. Особистісно зорієнтована технологія профконсультування старшокласників / Мельник О. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 160–168 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.

  2. Мельник, О. В. Профконсультаційний супровід професійного самовизначення творчо обдарованої дитини / О. В. Мельник // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних закладів : матеріали наук.-практ. конф., 30−31 берез. 2006 р. / АПН України, Ін т проблем виховання, Укр. держ. центр позашкіл. освіти. − К., 2006. − С. 4−10. − Бібліогр.: 5 назв.

  3. Мельник, О. В. Форми та методи профконсультаційної роботи із старшокласниками в загальноосвітній школі / Мельник О. В. // Проблеми залучення молоді до процесу прийняття рішень на місцевому і регіональному рівнях : Міжнар. наук.-практ. конф., 15−16 груд. 2005 [р., м. Київ] : зб. ст. / Ін-т проблем виховання АПН України, Укр. нац. комітет молодіж. організацій [та ін.]. − К. ; Т. : Терно-граф, [2006]. − С. 261−275. − Бібліогр.: с. 275.

  4. Осадчий, В. В. Сучасний стан та перспективи розвитку професійного консультування молоді в Україні / Осадчий В. В. // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України [та ін.]. − К., 2006. − Вип. 2. − С. 113−120. − Бібліогр.: 12 назв.

  5. Петрів, О. Психолого-педагогічні аспекти профконсультаційної роботи зі старшокласниками : [методика проф. консультації та рек. щодо вибору й оволодіння певною професією] / Ольга Петрів // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка [та ін.]. − Т., 2007. − № 8. − С. 145−149 : рис. − Бібліогр.: с. 149.

  6. Піддячий, М. І. Професійна консультація старшокласників в умовах профільного навчання / М. І. Піддячий // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2006. − Вип. 11. − С. 91−97. − Бібліогр. в підрядк. прим.

  7. Пряжников, Н. Кто? Что? Где? : карточ. профконсультац. методика [предназначена для ориентировоч. определения наиболее привлекат. для клиента профессий] / Николай Пряжников // Шк. психолог. – 2004. – Февр. (№ 5). – С. 13–18 : табл.

  8. Резапкина, Г. Парсонс и теперь живее всех живых : заметки профконсультанта / Галина Резапкина // Шк. психолог. − 2007. − Янв. (№ 2). − С. 34−35.

  9. Родичев, Н. Профориентация: новый вектор : тьюторство и консультирование вместо диагностики / Николай Родичев // Первое сентября. − 2006. − 28 янв. (№ 2). − С. 7−8.

  10. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

  Схожі:

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
  Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
  Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
  Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
  Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
  Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка