lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана]Сторінка1/28
Дата конвертації13.06.2017
Розмір4,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


В’ЯЧЕСЛАВ ЛИШЇНСЬКИЙ

ІСТОРИКО-ПОЛГГОЛ ОГІЧНА СПАДЩИНА


І СУЧАСНА УКРАЇНА


КИЇВ ФІЛАДЕЛЬФІЯ і 954
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ім.В. липинського

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ


АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА ФУНДАЦІЯ


В'ЯЧЕСЛАВ

липинський

ТВОРИ

АРХІВ


СТУДІЇ


Редактор

повного видання творчості В. Липинського


ЯРОСЛАВ ПЕЛЕНСЬКИЙ


V. LYPYNSKYEAST EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE


INSTITUTE OF UKRAINIAN ARCHEOGRAPHY
UKRAINIAN ACADEMY OF SCIFNCESEAST EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE
UKRAINIAN ACADEMY OF SCIENCESEERI


a


УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА фУНДАЦІЯ UKftAIMMF UCAl POVXDATIOK


VIACHESLAV LYPYNSKY

COLLECTED WORKS, LETTERS, PAPERS AND MISCELLANEA


ALONG WITH ANALYTICAL STUDIES AND REVIEWS


General Editor
JAROSLAW PELENSKI


STUDIES

VOLUME 1


VIACHESLAV LYPYNSKY


HISTORICAL—POLITOLOGICAL LEGACY
AND CONTEMPORARY UKRAINE


Edited by

JAROSLAW PELENSKI
KYIV PHILADELPHIA 1994
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ім.
в. липинського


ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФИ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИВ'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ
СТУДІЇ

ТОМ 1


В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ


ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНА СПАДЩИНА
І СУЧАСНА УКРАЇНА


Редактор

ЯРОСЛАВ ПЕЛЕНСЬКИЙ
КИЇВ ФІЛАДЕЛЬФІЯ 1994
Матеріали міжнародної наукової конференції “В’ячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна”, яка відбулася 2-6 червня 1992 року у Києві, Луцьку і Кременці з нагоди 110 роковин з дня народження вченого.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Ярослав ПЕЛЕНСЬКИЙ (голова, редактор тому), Наталя ЯКОВЕНКО (відповідальний редактор тому), Геннадій БОРЯК, Павло СОХАНЬ, Валерій ЧЕМЕС (мовна редакція), Христина ПЕЛЕНСЬКА (технічний редактор). Художньо-графічне оформлення - Яків ГНІЗДОВСЬКИЙ

Повне видання творчої спадщини В'ячеслава Липинського, його архіву та студій про нього заплановано у 25 томах, у трьох серіях: І. Твори - історичні праці та монографії, політологічні трактати та публіцистика; П. Архів - листи, щоденники, записки та нотатки ВЛипинського, листи різних осіб до ВЛипинського, матеріали українського віденського посольства та інше; Ш. Студії - дослідні праці і матеріали про життя і творчість ВЛипинського та про його рід. Кожна серія має свою власну черговість томів.

Українська Правнича Фундація у Києві - це Всеукраїнський благодійний фонд, створений для сприяння побудові в Україні правної держави, реформування правної системи, проведення судової реформи, відродження української національної школи правництва, захисту прав людини. УПФ не переслідує політичних цілей, служить ідеї утвердження в Українській Державі верховенства права та принципів відкритого суспільства. Фундація активно сприяє кодифікації українського законодавства, навчанню українських правників за кордоном, створенню мережі правничих бібліотек, а також видає правничу літературу. Участь УПФ у програмах видання спадщини В’ячеслава Липинського - це вияв глибокого інтересу й поваги правників до спадщини основоположника державницької школи в українській історіографії і політичній думці.

Управа і видавництво Східноєвропейського дослідного інституту ім.ВЛипинського (Філадельфія) та інститутів Східноєвропейських досліджень і Української археографії Академії наук України складають сердечну подяку Фундашї за фінансову підтримку видання матеріалів першої Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої В.Липинському, яка врешті змогла відбутися на батьківщині вченого - у Києві та Луцьку.

Східноєвропейський дослідний інститут ім. В’ячеслава Липинського - це українська наукова установа у Філадельфії (США), яка займається збереженням, дослідженням та виданням архівних матеріалів і наукових праць з історії, політології, культури України та східноєвропейських країн, зокрема спадщини ВЛипинського та української державницької шкали. Діяльність СЄДІ фінансується благодійними пожертвами української діаспори США і Канади. СЄДІ співфінансує видання цього тому спільно з Українською Правничою Фундацією.

Матеріали тому набрані та макетовані на комп’ютерному обладнанні, наданому Інститутові української археографії Академії наук України Фондом Катедр Українознавства при Гарвардському університеті (США). Програма українознавчих досліджень, фундатором якої є ФКУ, фінансується за рахунок благодійних пожертв українських громад США і Канади.
© Східноєвропейський дослідний інститут ім. ВЛипинського, 1994.

© Інститут східноєвропейських досліджень Академії наук України, 1994.


© Інститут української археографії Академії наук України, 1994.


ISBN 5-7702-0570-9


Надруковано у Києві
В’ячеслав Липинський у 1926 р.


ЗМІСТ
Передмова


ВСТУПНІ ЕСЕ

Ярослав Пеленський. Спадщина В'ячеслава Липинського і сучасна Україна

Лев Білас. В'ячеслав Липинський - історик


Мирослав Попович. В'ячеслав Липинський і український консерватизм

Павло Сохань, Ігор Гирич. В'ячеслав Липинський і Михайло Грушевський

у дореволюційні часи
Ярослав Дашкевич. Хам чи Яфет: В'ячеслав Липинський

і українська революціяГанна Дильонґова, Мірослав Філіпович. Вацлав Липинський - співзасновник
і редактор “PrzegUdu Kiajowego” (1909-1910)

Рониш Залуцький. В’ячеслав Липинський і його відношення до українства

Євген Сверстюк Залізні стовпи В’ячеслава Липинського


ІСТОРИЧНІ І ФІЛОСОФСЬКІ ДУМКИ
В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО


Юрій Вільчинський. В’ячеслав Липинський - до української нації через
українську державу


Наталя Яковенко. Gente Rulhenus nations Polonus - зміст і еволюція

поняття у баченні В’ячеслава ЛипинськогоВолодимир Потулвницьт&. В’ячеслав Липинський - політолог

Тарас Андрусяк Вплив творчості Михайла Драгоманова на формування

правових поглядів В’ячеслава Липинського (До питання про неперервність
процесу розвитку української правової думки) .....

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ


В УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЩ

І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИЯрослав Грицак. Іван Франко і В'ячеслав Липинський

Ігор Сікора. Концепція “дідичного гетьманату” В’ячеслава Липинського

у світлі сучасного трактування легітимності політичної системи
Анатолій Михненко. Творчість В’ячеслава Липинського у вузівському
курсі історіографії


11

15

ЗО42

53

6068

76

85
91

97

103115


121

129


132


134


Олександр Лупанов. Деякі проблеми формування традицій верствового
устрою українського суспільства


9
ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО

Ігор Гирич. В’ячеслав Липинський у довоєнний час (у світлі листування

з культурними діячами України 143Галина Свар ник. В’ячеслав Липинський у листуванні (за матеріалами

ЦДІА України у Львові) 150Василь Ульяновський. Українська справа Миколи Аркаса і В’ячеслав Липинський

(Штрихи до проблеми ролі перших і других осіб в розвитку

національної думки) 161

Федір Гурченко, Наталя Заліська. В’ячеслав Липинський - ідеолог

Української демократичної хліборобської партії 171Анатолій Буравченков, Тарас Заруда. Деякі аспекти дипломатичної

діяльності В'ячеслава Липинського в період Гетьманату (1918) 181Ігор Верба. В’ячеслав Липинський у науковій спадщині Наталі Полонської-Василенко 190
Дмитро Веденеев. Зовнішньо-гюлітичні погляди та діяльність В'ячеслава Липинського 195

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ - ІСТОРИК


УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЧЧИНИ ТА ІСТОРІОГРАФ-ДЕРЖАВНИК

Володимир Собчук. Шляхта волинського походження в реєстрі

Війська Запорозького 1649 року 201Наталя Старченко. Адам Кисіль: між двома історіографічними концепціями 214

Валерій Цибульський. Держава Богдана Хмельницького і Переяславська угода

в працях В'ячеслава Липинського 220Сергій Трубчанінов. В'ячсслав Липинський про подільську шляхту XVII ст 224

Ярослав Федорук. Монархізм Богдана Хмельницького в оцінці

В'ячеслава Липинського: Критична інтерпретація 228

СПОГАДИ ПРО В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО.

ВШАНУВАННЯ ЙОГО ПАМ’ЯТІЯн Ліпінський. Вацлав Ліпінський і його родина 235

Олена Отт-Скоропадська. Як наша родина ставилася до В’ячеслава Липинського 238 Наталя Гатальська. Спадщина Липинських у Затурцях 246

ДОДАТКИ


Додаток І

В'ячеслав Липинський. Матеріали до програми [Української демократичної хліборобської партії]. Передмова. Нарис програми української

демократичної хліборобської партії 253В'ячсслав Липинський. Універсалізм у хліборобській ідеології 267

Додаток IIДамо Сохань. Ві тальна промова до учасників конференції 276

Ярослав Пеленський. Вітальна промова до учасників конференції 277

Інформація про міжнародну наукову конференцію “Вячеслав Липинський:

історико-політологічна спадщина і сучасна Україна” 280

Резолюція міжнародної наукової конференції “Вячеслав Липинський:

історико-політологічна спадщина і сучасна У країна” 281


10


ПЕРЕДМОВА
Повернення українському читачеві наукової і публіцистичної спадщини В’ячеслава Липинського (1882-1931) - подія переломного значення для розвитку новітньої української історіографії і політології, де він відповідно був засновником державницького і консервативного напрямків.

В’ячеслав Липинський вирішував принагідно до умов свого часу увесь комплекс проблем, які не дістали свого вивчення в українській науці. Це, насамперед, створення власної теорії української державності, досліджеїшя історичних етапів її становлення в коигексті зовнішньополітичних відносин України з іншими народами і країнами, соціальної, національної і територіальної диференціації українського народу, визначення типів його ментальності, різноманітних, найбільш прийнятних і сприятливих для України як незалежної держави зовнішньополітичних блоків у контексті геополітики, і інші.

В’ячеслав Липинський був першим українським політологом і істориком, який здійснив науковий систематичний аналіз таких складних категорій політичної науки як еліти і політична культура стосовно українського грунту. Викладене у його праці “Листи до братів-хліборобів” та інших працях власне розуміння політичної культури в органічному взаємозв’язку з розробкою проблем функціонування еліт в Україні і постання монархічної гетьманської держави є значним внеском у розвиток світової політичної теорії взагалі і української політології як науки, зокрема.

Різноманітним аспектам дослідження вищезазначених проблем у творчості В.Липинського і була присвячена перша в Україні міжнародна наукова конференція “В’ячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна”, проведена 2-6 червня 1992 року в Києві,


Луцьку і Кременці до 110-ої річниці від дня народження вченого, яка стала своєрідним продовженням на українському грунті міжнародної наукової конференції, присвяченої В.Липинському, що відбулася у Гарвардському університеті (США) 1982 року, збірник матеріалів якої під заголовком “The Political and Social Ideas of Vjadeslav LypynsTcyj” за редакцією Я.Пеленського вийшов друком у 1985 р. як окреме число “Harvard Ukrainian Studies”, а також окремим виданням заходами Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. Липинського у Філадельфії, США у 1988 р.

Матеріали пропонованого тут збірника, крім доповідей і повідомлень, виголошених у Києві і Луцьку, містять також спогади про В.Липинського і пропозиції для вшанування його пам’яті. Вперше в українській історіографії подаються щойно віднайдені “Матеріяли програми Української демократичної хліборобської партії”, підготовлені В.Липинським і видані в Лубнах 1917 року, а також майже невідомий його трактат “Універсалізм у хліборобській ідеології” (Прага, 1926), який існує лише у кількох примірниках.Редакційна колегія


12


ВСТУПНІЕСЕ


ЯРОСЛАВ ПЕЛЕНСЬКИЙ (Філадельфія, США)

Каталог: 2017
2017 -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Імені тараса шевченка
2017 -> Цікаві факти про книги
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Математичні цікавинки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана] iconUkrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]

lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]

lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана] iconFHI-25.docx [александър абт биография фигурист]

lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана] iconГриценко Т.Б. Культурологя (2011).docx [биография рия сен]

lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана] iconЗавдання з ms access
Степана Тимошенка – українського професора механіки, згодом одного з провідних учених фізиків сша, Юліана Гірняка – спеціаліста у...
lypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана] iconУкраїнські вчені фізики
Степана Тимошенка – українського професора механіки, згодом одного з провідних учених фізиків сша, Юліана Гірняка – спеціаліста у...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка