М 74 том 163 м 74 мова І культураСкачати 418.57 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.03.2018
Розмір418.57 Kb.
  1   2


УДК 80 + 008] (082)

М 74


ТОМ 163

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с
ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Пименова М.В.

Виды и формы древней письменности у славян

(на материале народных сказок и сказаний) 5

Кохан Я. О.

ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ФОРМАЛЬНИХ МОВ (ЧАСТИНА II) 13Грицаєнко Л. М., Зятковська Л. В.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ГЕНЕЗИСУ РИТОРИЧНОГО СЛОВА

У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 21

Ведерникова Т.В.

Н.Н. СТРАХОВ И Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ: ИСТОРИЯ СОДРУЖЕСТВА 28Голованевский А.Л.

Ключевые слова политического дискурса в структуре

современных оппозиционных идеологических

построений 32Красильникова О.

АНІМІСТИКА : ВВЕДЕННЯ В НАУКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 38Усаченко І.В.

До питання вивчення мовної ситуації 51Кузнєцова О.О.

HISTORIC GROWTH OF HUMANISTIC CIVILIZED HABITS IN THE UNITED

STATES BY THE WAY OF DEVELOPING CULTURE AND EDUCATION 56

Дюжев С.А.

МОВА РЕЧЕЙ: ОНТОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ДІЙСНОСТІ

(гармонія, логіка, граматика ареалів розселення) 60ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Кононова Д.В.

Вплив мовних особистостей на ситуацію спілкування

з огляду на особистісні риси індивідів 67

Слєпиніна Н.О.

Асоціації: від теорії до практики 71Кирпонос О.О.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СТИМУЛЬНОГО СПИСКУ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

(на емпіричному матеріалі) 79Олексин О.Ю.

Роль соціальних та індивідуальних аспектів в інтерпретації

даних вільного ланцюгового асоціативного експерименту

(на базі концептів «час» та «простір») 87Діброва В. А.

КОГНІТИВНА ПРИРОДА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЯК ЗДАТНІСТЬ

МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ ВИРАЖАТИ СТАВЛЕННЯ ДО ДІЙСНОСТІ 91

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
Станкевич А.А.

ПОВТОРНАЯ НОМИНАЦИЯ И ЕЕ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

В СВАДЕБНЫХ ПЕСНЯХ ГОМЕЛЬЩИНЫ 98

Лавриненко С.Т.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА КАТЕГОРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРОПРАВОВОЇ

ІНФОРМАТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 104

Юдкін-Ріпун І.М.

DIRECT SPEECH’S IDIOMATIC RESOURCES IN CH. DICKENS’ NOVELS 111Семашко Т.Ф.

ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «БІЛИЙ КОЛІР» З ПОЗИЦІЇ

СЛОВОТВОРЧОЇ ДЕРИВАЦІЇ 119

Штангрет Г.З.

РОЛЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ У РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ

КОНЦЕПТУ MAN (на основі творів Джона Грея) 125

Снітовська О.Й.

МЕТАЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 130Гач Н.О.

КОНЦЕПТ АМЕРИКАНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ (на матеріалі

американських віршованих творів 1 пол. xx ст.) 136

Мазур С.М.

ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ В ТЕКСТІ

«ОФУДЕСАКІ» 143

Селезінка О.М.

БІБЛІЙНА АЛЮЗІЯ У ШЕКСПІРОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ 154Муравьёва О.В.

CОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАФОРИЧЕСКИХ КАРТИН

МИРА Т.Г. ШЕВЧЕНКО И А.С. ПУШКИНА

(на материале русскоязычных произведений) 158Собецька Н.В.

СУЧАСНИЙ ЛІНГВОГЕНДЕРОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР З ПОГЛЯДУ

КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 165

Скриник М.В. 

МІЛІТАРНА МЕТАФОРА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ

КОНЦЕПТУ УКРАЇНА В РОСІЙСЬКИХ ЗМІ 172

Булкіна А.В.

МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР „ПРОПОЗИЦІЯ РУКИ ТА СЕРЦЯ”

М’ЯКОЇ ФОРМАЛІЗАЦІЇ (на матеріалі творчості Т.Гарді) 178

Левіщенко М.С.

ПЕРЕДУМОВИ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ОПИСУ ПІЗНЬОГО

ВІКТОРІАНСЬКОГО ДИСКУРСУ 185

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
Хо Сун Чьол

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ МЕЖДУ

КОРЕЕЙ И УКРАИНОЙ 191

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
Бечко Я.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ФРАЗЕМ ІЗ

АД’ЄКТИВАМИ ТЕРМІЧНОЇ СЕМАНТИКИ 194

Тагільцева Я.М.

ОМОНІМИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ

СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 200

Житар І.В.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ЯК ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ

У ТЕКСТАХ НАУКОВОГО СТИЛЮ 204Бондаренко О.В.

ВПЛИВ ДІЄСЛІВНИХ, ЗАЙМЕННИКОВИХ, ЧИСЛІВНИКОВИХ

ПРИРОЩЕНЬ СУБ’ЄКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ НА ІНФРАСТРУКТУРУ

ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 209Ясакова Н.Ю.

ПОТРАКТУВАННЯ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСОБОВИХ

ПРОТИСТАВЛЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ 213

Шапочка К.А., Москаленко В.

ПОНЯТТЯ «СЕНСОРНА ЛЕКСИКА» У ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ 221Тараненко К.В.

ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АНТОНІМІВ

У ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА 224

Соловій В.З.

ВАРІАНТНІ ВІДНОСИНИ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРАХ

ФІКСАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 230

Хрупіна Г.В.

ДІЄСЛОВА ПСИХІЧНОГО ВПЛИВУ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ЗМІНА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ» У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 237

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Нечипоренко А.Ф.

ФУНКЦІЇ ПРИСЛІВНИКА В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ 244Тхоровська С.В.

Специфіка використання слів з дифузною семантикою

в організації ідеологічного дискурсу редакційної статті

(на матеріалі редакційних статей The Daily Telegraph) 247Чорна О.О.

КОМУНІКАТИВНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

(порівняльний діахронічний аспект) 254

Форнальчик Г.Р.

Аналіз перекладу неологізмів і запозичень

(за матеріалами двомовних газет: Kyiv Post і Kyiv Weekly) 259

Марченко М.Н.

ДЕМОКРАТИЯ КАК БАЗОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ТЕРМИН СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:

ЕГО ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 266Соловей-Змієвська О. М.

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО

ТУРИСТИЧНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 271

Саламатіна О.О.

ІНТЕРАКТИВНЕ ТА КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРВ’Ю

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 277

Романова (Музиченко) Г.П.

ТЕКСТОТВІРНІ ФУНКЦІЇ ТРАНСФОРМОВАНИХ

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ЗАГОЛОВКАХ

(на матеріалі англомовних періодичних видань) 284Павлова Е.В.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ТЕКСТАХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ О ВАКАНСИИ 291

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Абрамович С.Д.

К ВОПРОСУ О РЕЦЕПЦИИ БИБЛИИ

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КЛАССИКЕ ХІХ ВЕКА (Диккенс, Мелвилл) 298

Свенцицкая Э.М.

Почему А. Блоку мешал писать Л. Толстой? 307Савченко А. П.

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ БАЛЛАДЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ

(на примере сюжета «сестра и братья-разбойники») 315

Водяна Л.В., Водяна П.М.

ЗАРОДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ДОСКОНАЛОСТІ У ТВОРЧОСТІ

І. ФРАНКА: ГЕТЕВСЬКИЙ КОНТЕКСТ 319

Гулич Е.А.

ВЗГЛЯДЫ Л.Я. ГУРЕВИЧ НА ЗАДАЧИ И ТРАДИЦИИ

В.Г. БЕЛИНСКОГО 323

Любецкая В.В.

О СИМВОЛИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ ИКОНЫ В ПОВЕСТИ

«КРОТКАЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 327

Вергеенко С.А.

Общее и различное в белорусских и украинских

лечебных заговорах с мотивом «Какая мать родила…» 335

Сидоренко Л.М.

ОБРАЗНА СИСТЕМА ЯК ЕМОЦІЙНА ОСНОВА РОМАНТИЗМУ 339Гільдебрант К.Й.

ТИПОЛОГІЧНА СПОРІДНЕНІСТЬ ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ

ПОЗИЦІЙ ТА ХУДОЖНІХ ПРОГРАМ АНГЛІЙСЬКИХ

ПИСЬМЕННИКІВ «СЕРДИТІ МОЛОДІ ЛЮДИ» 344Сычёва Е.Н.

О фразеологическом мире в языке поэзии Ф.И. Тютчева 350Тарарак А.В.

Восприятие европейского наполеоновского мифа

А.И. Герценом 358

Кіт О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ЖАННИ Д’АРК

У П’ЄСІ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА «СВЯТА ЙОАННА ЗІ СКОТОБІЙНІ» 364

Михайлюк Н.І.

ГЕТЕРОДІЄГЕТИЧНИЙ НАРАТОР В РОМАНІ

ДЖОНА ҐОЛСУОРСІ “ВІЛЛА РУБЕЙН” 370

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
Хромова В. С.

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ

У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 377

Абабілова Н.М.

Переклад –ing вербалій як перекладознавча проблема 381Бараненкова Н. А.

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ЛАТИНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 386

Бойко Г.А.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

(НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕКЛАДУ БАЛАДИ Й.-В. ГЕТЕ «РИБАЛКА»

НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ Д.Ю. ЗАГУЛОМ І М.І. ТЕРЕЩЕНКОМ) 390Марковська А.В.

Фразеологізми Німецької мови З ЕТНОКУЛЬТУРНИМ

КОМПОНЕНТОМ як перекладОЗНАВча проблема 394Волченко О.М., Лощенова І.Ф.

особливості перекладу англійських синтаксичних

конструкцій вторинної предикації українською мовою 400

Петришен О.Г.

Поняття «реалія» як складова частина

безеквівалентної лексики 406

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Ісаєва Г.Т., Жовнірук З.Л.

АКТУАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТВОРІВ

ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З

ІНОЗЕМНИХ МОВ 410Романенко О.Н.

Переклад – основа фахової комунікації при

вивченні іноземної мови в немовних ВНЗ 414

Надольська Ю.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ У ВНЗ 419

ТОМ 164

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. II (164). – 460 с.
ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Вейсялли Фахраддин Ядигярь оглу, Бабаев Джамиль Мамедага оглу

ПОНЯТИЕ «СМЫСЛА» В ЛИНГВО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 5Козубай Л.І. АРХІТЕКТУРА МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЯК ФАКТОР

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ 10Трохимчук П.П. КОНЦЕПЦІЯ НООСФЕРИ ТА ПОЛІМЕТРИЧНИЙ

АНАЛІЗ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ 14Колосова Н.А. АРТЕФАКТ В РАКУРСЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРОЛОГИИ 22

Гребинник Л. В. СПЕЦИФИКА ВЗАИМОВОСПРИЯТИЯ ЯЗЫКОВОГО

ОБРАЗА СТРАНЫ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 30Кудрявцева Н.С. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ 36


ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Ковалевич И.О. ПОЛЯРНАЯ СИММЕТРИЧНОСТЬ ДЕТСКОГО

МЫШЛЕНИЯ И ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЕ В ОККАЗИОНАЛЬНОМ

СЛОВОТВОРЧЕСТВЕ 46

Нестерук-Володимирець О.В. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ

ДІАГНОСТИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ 52Ковалева Т.Г. КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО

РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 59


МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Ніколенко А. Г. ЛІНГВО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КІНОДИСКУРСУ АМЕРИКАНСЬКОГО ГАНГСТЕРСЬКОГО ФІЛЬМУ 62


ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
Сковородина С.В. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ

ДИАЛОГИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА В КАТЕГОРИЯХ СТИМУЛА И РЕАКЦИИ 70Козубай В.І. УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ 76

Качмар О. Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІНГВОКОГНІТИВНОГО

ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

КОНЦЕПТУ MANAGEMENT 79

Миколенко Т. М. СЛЕНГОВА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ФРЕЙМУ “ВІДПОЧИНОК” 85

Сокур И.А. ТЕКСТОВО-ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ

НАУЧНО-ГУМАНИТАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 91Карнаух А.В. МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ «ЧУЖЕ – ЦЕ ХАОС» У

ТЕКСТОПРОСТОРІ АНГЛОМОВНОГО ФЕНТЕЗІ

(лінгвокультурологічний аспект) 97

Ананко Т.Р. СТРАТЕГІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ У КОРПОРАТИВНОМУ ДИСКУРСІ 102

Землякова Е.А., Коляда В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В КОММЕНТАРИЯХ

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ БЛОГОВ 106

Карпенко У.А. НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ, ВОСХОДЯЩИЕ К ПЕРВОКОРНЯМ 110

Литвин О.Є. INFORMATION IN EMOTIVE AND EMOTIONAL

ENGLISH DISCOURSE 114Кощова А.В. СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 120Полюгова Е.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В

ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ (на примере агитационных материалов

избирательной кампании партии ЛДПР в Областную Думу

Законодательного собрания Свердловской области 2010 года) 125Браїлко Ю.І. ВІДТЕОНІМНІ ПРИКМЕТНИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ

СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО

МОВЛЕННЯ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ С??????? 132

ТОЛІТТЯ 132Попко Т.Г. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ У ВЗРОСЛЫХ (на примере французского языка) 137Полякова Т.М. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

РУССКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

(на материале произведений А. И. Куприна) 139

Сквіра Н.М. АНТАГОНІСТИЧНІСТЬ У ЛІТЕРАТУРІ. ДО

ПИТАННЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ КАНОН 146


МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
Сацюк О.В. СЛОВ'ЯНО-РУМУНСЬКІ МОВНІ КОНТАКТИ:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 152Марченко Н.В. МІЖКУЛЬТУРНА ТА МЕДІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ

ОСОБИ В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ТА МОВНІЙ КАРТИНІ 156


НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
Матова Ю.В. МЕТАФОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 163Косович О.В. ТИПОЛОГIЯ ГIБРИДНИХ НЕОЛЕКСЕМ В РАМКАХ

ТЕОРIЇ НЕОЛОГIЇ 169Драпак О.З. ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИЧНОГО

СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 173Баринова О. В. АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОЛОРАТИВЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 182

Казимирова І.А. ОНОМАСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ

МОВИ В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ 186Корнєва Н.А. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЦІННИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

У ТЕКСТІ НАУКОВОЇ РЕЦЕНЗІЇ (на матеріалі німецької мови) 193Кралевич Н.В. специфика градации признака, выраженного

абстрактным именем (на материале русского, китайского и

английского языков) 199Хвесько С.Г., Гордей Н.Н. УСЕЧЕНИЕ КАК МОРФОНОЛОГИЧЕСКОЕ

СРЕДСТВО ОТСУБСТАНТИВНОЙ ДЕРИВАЦИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

С СУФФИКСОМ -СТВ- (на материале белорусского языка) 206

Цехмейструк О.Г. ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ МОВЛЕННЄВИХ

АКТІВ У СТАРОУКРАЇНСЬКИХ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТАХ 212Мазепова О.В. ОПОЗИЦІЯ «СВІЙ–ЧУЖИЙ» У ПЕРСЬКІЙ МОВНІЙ

СВІДОМОСТІ (на матеріалі фразеології перської мови) 218Ковтун В.В. СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКМЕТНИКА

Чорний У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі українських

східнослобожанських говірок) 226Величко Н. М. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРТАННЯ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ

І НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ (на матеріалі німецької та англійської мов) 235Цебровская Т.А. ЭТНОНИМЫ КАК СРЕДСТВО ДЕМАРКАЦИИ

ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 240Вакулич М. ДВООСНОВНІ ЛИТОВСЬКІ ІМЕНА В

УКРАЇНСЬКОМУ АНТРОПОНІМІКОНІ (НА МАТЕРІАЛІ

«СЛОВНИКА СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XIV-XV СТ.») 245

Борщевський С. В. ДОІНДОЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУБСТРАТ

СЛОВ’ЯНСЬКИХ, ГЕРМАНСЬКИХ ТА РОМАНСЬКИХ МОВ І

ЙОГО ПОЗАМОВНА БАЗА 252
МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Петренко С.В. АКСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ЖАНРІВ МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ

(на матеріалі англійської мови) 259

Левченко Н.О. ЗАГОЛОВНИЙ КОМПЛЕКС САЙТУ ЯК ОДИН ІЗ

ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ АНГЛОМОВНОГО

МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ОНЛАЙН-ВИДАННЯ 263
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Новак В. С. СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ БЕЛОРУСОВ (на материале

фольклора Ветковского р-на Гомельской области) 269Оляндер Л. К. МУЗЫКА В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКОЙ

СИСТЕМЫ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА 274Shopin P.Y. The Myth of Language in G.B. Shaw’s Pygmalion 282

Баранова І.О. Літературна традиція як діалогічне розуміння

міжлітературних зв’язків (родо-жанровий та стильовий аспекти) 286

Авдейчик Л.Л. СОФИЙНАЯ ОСНОВА ПЕЙЗАЖНОЙ

ЛИРИКИ В.С. СОЛОВЬЕВА 293Анапреєнко Н.Я. ФОЛЬКЛОРНИЙ КОМПОНЕНТ В ТВОРЧОСТІ

Б. ЛЕСЬМЯНА (на прикладі балади «Дусёлак»/«Dusiołek») 301Гук І.В. ІСТОРИЗМ У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА ТА М. ГОГОЛЯ

(на матеріалі повістей «Захар Беркут» і «Тарас Бульба») 305Карпенко С. Д. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ

НАРОДНОЇ КАЗКИ У ВИМІРІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КУЛЬТУР 311Хоминич Г.И. ЭПИТЕТНЫЕ СТРУКТУРЫ В ТЕКСТЕ

ТРОПЕИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 320Пирошенко С. Ю. СУБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО 327

Чернуха А.О. ПОЕМА ІГОРЯ МУРАТОВА «СПОВІДЬ СОЛДАТА»:

ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 332Ачкан Л.С. ХУДОЖНЄ ТРАНСФОРМУВАННЯ АРХЕТИПУ ЗЕМЛІ У

ТВОРЧОСТІ Н. БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ 337Гречаникова Е.Л. СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

КОНЦА 1970-х – 1980-х гг.: ПАТРИОТИЗМ И ПСЕВДОПАТРИОТИЗМ,

КАТЕГОРИЯ ПАМЯТИ (на примере прозы Б. Васильева) 342Даценко В. В. ШЛЯХИ МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ

І ЧАСУ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТ. (на матеріалі

творів Ф. С. Фіцджеральда і Теннессі Вільямса) 348

Макєєв О. О. ФАЛЬШИВОМОНЕТНИКИ” АНДРЕ ЖІДА ЯК ІНВАРІАНТ

„MISE EN ABYME” 354Сігаева С.А. ВОБРАЗЫ-АРХЕТЫПЫ АНТЫЧНАЙ МІФАЛОГІІ Ў ПАЭЗІІ

УЛАДЗІМІРА ЖЫЛКІ 359Остапчук В. В. НОВЕЛА Г. СЕНКЕВИЧА «CZY CI NAJMILSZY?»

І БІБЛІЙНА ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА: КОМПАРАТИВНИЙ ВИМІР 363Лівіцька О. В. СИСТЕМНІСТЬ ЕПІТЕТНИХ СТРУКТУР У ЗБІРЦІ

Т. ЕЛІОТА “PRUFROCK AND OTHER OBSERVATIONS” 367Адаменко О.В. МЕХАНІЗМ МЕТАФОРИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ

ҐЕНДЕРНО – МАРКОВАНИХ СТЕРЕОТИПІВ (на матеріалі

англомовного любовного роману) 374

Козачук К. О. правО в історіософії роману П. Куліша «Чорна рада» 378

Григоренко Е.С. ИВАН ФРАНКО И РОМАН И.С. ТУРГЕНЕВА «НОВЬ» 385

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
Коломієць Л.В. ПЕРЕКЛАДАЧІ 1920-30-х РОКІВ – ВИДАТНІ

ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ

РЕСПУБЛІКИ: ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ 390

Циган Л. В. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ УСНОЇ

ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 403Коваленко А.К. ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ДОМІНАНТИ

ІНТЕРВ'Ю: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 408


КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ

МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Kincans V. NARRATIVE. PEDAGOGICAL POTENTIAL OF

NARRATIVE IN EDUCATION 415Зеленська О.П.КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ НА

ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ МВС УКРАЇНИ 423Дементьева Т.Г. АУТЕНТИЧНЫЕ материалы как средство

приобщения к культуре страны изучаемого языка(на примере видеофильмов) 428

Тарасенко О. Д. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ

СПРЯМУВАННЯМ)” У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 431

Барысенка В.У. КАМУНІКАТЫЎНЫ ПАДЫХОД ПРЫ НАВУЧАННІ

БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ 439Ячник Л.М. СТИХОТВОРЕНИЕ «ПРЯМАЯ РЕЧЬ» АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА
В КОНТЕКСТЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ЦИТИРОВАНИЯ 443


ТОМ 165

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. IІІ (165). – 528 с

ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Рубанюк Э.В. ПУНКТУАЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КРИТЕРИЕВ

ОТНОШЕНИЯ КО ВРЕМЕНИ 5
ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Зарецька О.О. ДИСКУРС ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 11Коноваленко Т.В. ПСИХОАНАЛІЗ У ТВОРЧОСТІ ФАУЛЗА 20


ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
Белогуб А.Л. КОНЦЕПТ «ХИЩНИК» В ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ 25

Остапович О.Я., Варениця Е.Я. Фразеологія недомінуючих

національно-державних варіантів німецької мови

у когнітивній парадигмі. Образно-семантичні концептуальні

особливості 29

Пасічник Г.П. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФУНКЦІЙ ОПИСУ ПЕЙЗАЖУ В

АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (на матеріаліроманів XVIII століття) 37

Рибалко М.-М.О. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ

«ARGENTINE TANGO» У ФІЛЬМІ-МЮЗИКЛІ MOULIN ROUGE! 46Соболева Л.И. КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

ДВУХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 51Розумна І.В. Фреймова репрезентація соціально-культурної

події «Christmas» у творчості Вільяма Сідні Портера

(О.Генрі) 58

Миронова Т.Ю. Об’єктивні характеристики одного із

англомовних авторських текстів та місце цитат в ньому 65Ткаченко О. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ НОМІНАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ВИХОВАННЯ»

В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 74Голощук С. ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ 80

Дубенко О.Ю. ЖАНРОВА НАЛЕЖНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

КРІЗЬ ПРИЗМУ ЙОГО КОЛОРИСТИКИ 85Шуляк С.А. ЗАМОВЛЯННЯ-РОЗПОВІДІ У СТРУКТУРІ

ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ 90Романюха М.В. МЕДІАЛЬНІ МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ ОБРАЗНОЇ

РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТОСИСТЕМИ ECONOMY У МЕДІАДИСКУРСІ 94Чайковська О.В. ЕКФРАЗИС ЯК ПРОЯВ ПОЕТИКИ ДРАМАТИЗАЦІЇ У

РОМАНАХ У. С. МОЕМА «МІСЯЦЬ І МІДЯКИ» ТА «ТЕАТР» 103Стеванович Р.И. КОНЦЕПТ «ИНТУИЦИЯ»: ПОНЯТИЙНЫЙ И

ОБРАЗНЫЙ КОМПОНЕНТЫ (на материале русского ианглийского языков) 107


МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
Троцюк Т.С., Авраменко В.В. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРА ТУРИЗМА 116Karapetjana I., Roziņa, G. THE SPEECH ACT OF COMPLIMENTING AS AN

INTEGRAL COMPONENT OF INTERACTIONAL COMPETENCE 119Пожидаева Н.П. ВТОРИЧНАЯ ИНОКУЛЬТУРИЗАЦИЯ КАК

РЕЗУЛЬТАТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 129
НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ

ТА ВЗАЄМОДІЇ
Черниш Т.О. Л.А. БУЛАХОВСЬКИЙ І ПРОБЛЕМИ

ІСТОРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇМОВИ: (до походження укр. жевріти) 134

Григорьев Е.И. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЗАПРЕТА И НАЦИОНАЛЬНАЯ

СПЕЦИФИКА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ

УСТНОМ ДИСКУРСЕ 138

Коженевска-Берчинска И. ИНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СЛОВА 146Шокотько Л.Е. СОЮЗНЫЕ ФУНКЦИИ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЧАСТИЦ

В ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 151Сарміна Г.Л. ВАРІАТИВНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У

НІМЕЦЬКОМОВНИХ ШАНТАЖНИХ ЛИСТАХ 157Мар’янко Я.Г. МЕТАФОРА Й МЕТОНІМІЯ ЯК ЧИННИКИ ТВОРЕННЯ

Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ 162Сорока Т.В. МАТРИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ АКСІОНОМЕНІВ ІЗ

СЕРЕДНІМ СТУПЕНЕМ ПОЛІСЕМІЇ (на матеріалі сучасної

української мови) 167

Пошивайло С.Г. АСПЕКТИ ПАРАДИГМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

НАРОДНИХ НАЗВ ДІЙ, ПРОЦЕСІВ У ГОНЧАРНОМУ

ВИРОБНИЦТВІ ПОЛТАВЩИНИ 175

Леміш Н. КАУЗАТИВНЕ ДІЄСЛОВО ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ

ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЇ КАУЗАЦІЇ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ 181Сивокозова В.В. ІМЕННИКОВА ЛЕКСИКА У СЛОВНИКУ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА РЕДАКЦІЄЮ Б.Д. ГРІНЧЕНКА

(СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ) 188

Тішечкіна К.В.СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В

УКРАЇНОМОВНИХ ТА АНГЛОМОВНИХ СЛОВНИКАХ 195Сидоренко О.А. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ

ТЕРМІНОЛОГІЇ 200Чупрыгина Л.А. ЭВОЛЮЦИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В ЭПОХУ КУЛЬТУРНОЙ

ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОТ ДИГЛОССИИ К «ЗОЛОТОМУ ТРЕУГОЛЬНИКУ» 207Філь О.М. ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНГЛОМОВНОЇ

ТЕХНІЧНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ В

УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ 215

Бідненко Н.П. SOME MODERN TENDENCIES IN ENGLISH TERM

FORMATION 221Сошко О.Г. СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНИХ

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ

РИС ЛЮДИНИ (на матеріалі української, німецької та

англійської мов) 228

Черняєва І.А. ПРИРОДА ГОЛОСНИХ, ЇХ ВИНИКНЕННЯ

І ЕВОЛЮЦІЯ В МОВАХ 235Рубанюк Н.В. РЕЧЕВЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ В СОВРЕМЕННОМ

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 242Sazikina T.P., Pulenko I.A. PERIODIZATION AND ETYMOLOGY OF SOME

PLACE NAMES OF LONDON (ANALYSIS ON THE GROUNDS OF

COMPARATIVE LINGUISTICS) 248

Черненко В.О. MODERN ENGLISH DIALECTS AND EDUCATION 258


МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Названова И.А., Трач А.С. ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ

КОММЕРЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ТАГАНРОГА(на материале Интернет-ресурсов города) 262

Самигулина Ф.Г. ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА

ЯЗЫКА РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 267Сербина Т.Г., Чеберяк А.Н. ОСОБЕННОСТИ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ В

СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ(на материале русскоязычной и украиноязычной прессы) 273

Прокопець М.І. НОВІ КЛАСИ АЛЮЗІЙ (на матеріалі англомовного

рекламного дискурсу) 279Герасимчик И. ПОСЛОВИЦА КАК ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВОЙ

ЭЛЕМЕНТ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 283Носенко М.М. лінгвокогнітивний аспект реалізації мовної гри

у німецькому словотворі (на прикладі рекламних текстів) 289Декшна Т.А. ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ В СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПОЛЯ 294

Сергеева И.Л. Роль новых средств массовой коммуникации

в изучении медийного ландшафта СОВРЕМЕННОЙ

ВЕЛИКОБРИТАНИИ (на примере сервиса микроблоггинга

Твиттер) 298
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Єрмоленко С.С. Думки Леоніда Булаховського про художню

мову і мову прози Юлії Булаховської 304Шевченко Л.И. ЖАНР ОФИСНОГО (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО) РОМАНА

В ПРОЗЕ С. МИНАЕВА И Н. БАТРАКОВОЙ 311Cидяченко Н. Г. ПРО ВИЗНАЧАЛЬНІ РИСИ ПОЕТА І ПОЕЗІЇ 319

Фокина С.А. СПЕЦИФИКА ВАРИАТИВНОСТИ ЛИРИЧЕСКОГО

СЮЖЕТА В ЦИКЛЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ «ДОН-ЖУАН» 326Яковенко Е.А. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ВОПЛОЩЕНИЯ

МОТИВА АПОКАЛИПСИСА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА 332Сорокина Е.Р. ПАССИОНАРНОСТЬ КАК ЖИЗНЕННОЕ

КРЕДО Н.С. ГУМИЛЕВА 339Шадріна Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ

В ЛІТЕРАТУРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (на прикладі жанру роману) 344

Сапожникова Ю.Л. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЙ РАБОВ, НАПИСАННЫХ

АВТОРАМИ-МУЖЧИНАМИ 352

Петриашвили О.М. ИВАН БУНИН – МАСТЕР ЛИТЕРАТУРНОЙ

МИНИАТЮРЫ 359Аблаева А.Т. КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ

СТАНИСЛАВА СЛАВИЧА 364Левчук Т.А. ФОКАЛІЗАЦІЯ У СТРУКТУРІ НАРАТИВУ В РОМАНІ

Д.Г. ЛОУРЕНСА “СИНИ І КОХАНЦІ” 368Зіневич В.В. ФРЕНК О’КОННОР – СПІВАК ІРЛАНДСЬКОГО НАРОДУ 375

Прушковська І.В. БЛУДНИЦЯ ЯК ТРАГІЧНИЙ ПЕРСОНАЖ

ТУРЕЦЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ ХХ СТ. 380Трунин С.Е. Поэтика “детского” и “взрослого” в

сборнике Всеволода Некрасова «Детский случай» 387Останіна Г. Г. «ІСТОРИЧНИЙ» ОРІЄНТАЛІЗМ У ТВОРЧОСТІ

ОЛЕКСИ СТОРОЖЕНКА 389Тищенко І.Ю. ВТРАТА ДОМУ ЯК КЛЮЧОВИЙ АБСУРДНИЙ

МОТИВ РОМАНУ Р. АНДРІЯШИКА «ДОДОМУ НЕМА ВОРОТТЯ» 394Марцинкевич Н.Э. Проблема взаимодействия эстетики

и метафизики в русском младосимволизме и

творчестве А. Блока 400

Стойчева Е. ОБРАЗЫ ПАИСИЯ ХИЛЕНДАРСКОГО В БОЛГАРСКОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 407Подлісецька О. ІМПРЕСІОНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У НЕОРЕАЛІСТИЧНИХ

НОВЕЛАХ Є. ГУЦАЛА ТА А. КОЛІСНИЧЕНКА 411Сидоренко О.В. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ „НИЗОВОЇ” ЛІТЕРАТУРИ 416ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
Смирнова Л.А. ПЕРЕВОД КАК ИНДИКАЦИЯ ДОМИНИРУЮЩИХ

ПРИОРИТЕТОВ В ФИЛОСОФСКОМ СООБЩЕСТВЕ(на материале современного украинского перевода) 421

Дубенко О.Ю. АБЕРАЦІЇ В ТЕКСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ

ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

(на матеріалі українських перекладів

англо-американської поезії) 429Свищ Л.О. ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ОЦІНКАХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ

РЕЦЕПТОРІВ: ПИТАННЯ РЕЦЕПЦІЇ 435Прокопова Л.І., Лисенко Г.Л. темные места в теории перевода 440

Самков М.В. Влияние коммуникативной функции перевода

на реализацию переводческой стратегии 448Юрченко О.М. СЕГМЕНТАЦІЯ ТЕКСТУ ПЕРЕКЛАДУ ЗА

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ У COMPUTER-AIDED TRANSLATION

СИСТЕМАХ 455

Слоневська І.Б. ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ:

ЛІНГВІСТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ 460Толочко О.Я. ЕКСПРЕСИВНА ІНВЕРСІЯ У ТВОРАХ АМЕРИКАНСЬКИХ

ПИСЬМЕННИКІВ «ВТРАЧЕНОГО ПОКОЛІННЯ»(перекладознавчий аспект) 464

Стегніцька Л.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ

МЕДИЧНИХ ЕПОНІМІЧНИХ ОДИНИЦЬ 469
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ

МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Юрчук Л.В. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ В АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 474Шилінська І.Ф. СЕМАСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ КУЛЬТУРИ

ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ 478Solodayeva T.O. DEVELOPING SENSORY AWARENESS THROUGH

CREATIVE WRITING 484Roziņa G., Čerņevska J. INTERPRETATION OF SILENCE IN FOREIGN

LANGUAGE CLASSROOM: PRAGMATIC PERSPECTIVE 489Данкевич Т.М. Навчання англійського писемного

мовлення на початковому етапі у вузі 496Родоманченко А.С. ІСТОРІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТЕСТУВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ У

РОСІЙСЬКОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 501

Колеснікова І.А. АНТИНОМІЯ СУБ'ЄКТИВНОГО ТА ОБ'ЄКТИВНОГО

У ПРОФЕСІЙНІЙ НОМІНАЦІЇ 508Норец М.В. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНГЛИЙСКОГО

ШПИОНСКОГО РОМАНА ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЫ 513Комарова І.С. АВТЕНТИЧНИЙ ХУДОЖНІЙ ВІДЕОФІЛЬМ ЯК

ПРОВІДНИЙ МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇІНШОМОВНОЇ КОМУНЦІКАЦІ 516
ТОМ 166

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. IV (166). – 620 с.


ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Будняк Д.В. О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КОМПЛЕКСНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОГЕНЕЗА СЛАВЯН 5

Дубенко О.Ю. ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 10

Мірошниченко Л.Я. НЕ СКЕПТИЧНИЙ ДЕВІД Г’ЮМ
(до питання про літературний скептицизм) 14

ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Антоненко Н.П. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВЫ ВОСТОЧНЫХ
СЛАВЯН В ЗЕРКАЛЕ ТЕОРИИ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ 20

МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Зинич Е. ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНЫХ ОБРАЗНЫХ СИСТЕМ В ТВОРЧЕСТВЕ
РАДУ ПОКЛИТАРУ (театр «Киев модерн-балет») 25

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
Мазепова О. СЕРЦЕ ЯК ЦЕНТР ЕМОЦІЙНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ЖИТТЯ ЛЮДИНИ (на матеріалі перської мови) 33

Агібалова Т.М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР МОВОТВОРЧОСТІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ: СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІНГВО-ЕСТЕТИЧНОГО ЗНАКА СЕРЦЕ В ДРАМАТИЧНИХ ПОЕМАХ 39

Костенко Н.Д. Структурно-семантичні параметри неономінацій семантичного поля «навчання» 45

Оліщук Р.Л., Антонюк С.А. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ МІКРОПОЛЯ “ГОСТРОТИ”
(на матеріалі поетичних творів письменників епохи принципату Августа) 49

Кузнецова М.О. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ГІПЕРКОНЦЕПТУ «POWER»
У ТЕКСТОПРОСТОРІ САГИ ДЖ.Р.Р. МАРТІНА «А SONG OF
ICE AND FIRE» 55

Білокінь С.О. «Проблемотоп» в урбаністичній прозі
Ю. Андруховича
61

Колтакова Н.Г. ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМА «ПРОЗОРОСТІ» В ХУДОЖНІХ СВІТАХ Б. І. АНТОНИЧА ТА В’ЯЧ. ІВАНОВА 64

Лыткина О.И. «НАУЧНЫЙ ТЕКСТ» В СОДЕРЖАНИИ КОНЦЕПТА
«АМЕРИКА» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 71

Головатюк В. ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА СПАДЩИНА
ІВАНА ІГНАТЮКА 78

MammadovaA. PUBLICATIONS OF AHMED JAFAROGHLU ABOUT
THE FOLKLORE OF AZERBAIJAN IN EUROPE 85

Мацькович М.Р. РОЛЬ БІОГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ АНДЖЕЯ КУСЬНЕВИЧА 92

Намазова Ф.Камран кызы ПОДТЕКСТОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ В ЯЗЫКЕ ДРАМЫ ИЛЬЯСА ЭФЕНДИЕВА 99

Литвинов О. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА НОМІНАЦІЙ
ЗОРОВИХ ЗНАКІВ КОМУНІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ 103

Корнієнко Л.М. ПРО СИНОНІМІЮ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКАХ 110

Моштак О.В. АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ 117

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
Колеснікова І.А. КОЛОРАТИВИ У ДЗЕРКАЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ) 123

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
Дзисюк М.В. СТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
У ПОЕЗІЇ СУЧАСНОЇ УМАНЩИНИ 128

Цицалюк Н.М. ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩАХ 138

Вовчанська С.І. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОГО
ФАХОВОГО МАРКЕТИНГОВОГО ДИСКУРСУ 144

Гончарова Н.А. К ВОПРОСУ О СОИЗУЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
И АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 150

Спільник Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ ЧАСТИН СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРАДАЦІЙНОГО ВІДНОШЕННЯ 156

Ахундова К.Ш. О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ И АНАЛИЗЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (МКСП)
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 162

Герман Л.В. Відродження мов, що зникають, як одна з проблем еколінгвістики 169

Керимова З. Мусеиб кызы РЕЧЕВЫЕ ЭТИКЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ
С СИТУАЦИЯМИ ОДОБРЕНИЯ И ПОРИЦАНИЯ (НА ОСНОВЕ
МАТЕРИАЛОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА) 174

Сергієнко Л.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЧЛЕНОВАНОСТІ В ТЕКСТАХ ПРОСПЕКТІВ ЕМІСЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (на матеріалі проспектів емісії цінних паперів) 178

Нагорна С.С. Аналіз словозмінної парадигми англійського
дієслова: статистичний досвід 183


Данкевич Т.М. АМЕРИКАНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ 190

Слабко О.О. ПИТОМА ГЕРМАНСЬКА ЛЕКСИКА СТАРОУКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТОК ЯК ЦІЛІСНА СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА 195

Зінченко О. РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОГО
МОВЛЕННЯ 204

Сорока О.Б. НОВІ ІНШОМОВНІ СЛОВА В СУЧАСНІЙ БОЛГАРСЬКІЙ
МОВІ (спроба впорядкування термінів та дефініцій) 212

Карапетова Е. Г. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ УСЛОВИЙ ВОСПРИЯТИЯ
В СЕМАНТИКЕ АНГЛИЙСКИХ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ 219

Ткачик О.В. НОМІНАТИВНІ ПРОЦЕСИ В АНГЛОМОВНОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (СКОРОЧЕННЯ, УСІЧЕННЯ, ЗЛИТТЯ,
РЕВЕРСІЯ. КОНВЕРСІЯ) 224
 

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Сіленко Н.В. ЕКСПЛІКАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ
В ТУРЕЦЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ 230

Лапко О.А. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОЗИЦІЇ СЮЖЕТУ ДРАМИ “УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ” І. ФРАНКА В ЇЇ ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ ВЕРСІЇ 234

Четвертак Є. Особливості «політкоректності» політичного
дискурсу
США 239

Акімова Н.В. Специфіка впливу мови інтернету на рівень грамотності (за результатами експериментального дослідження) 245

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Герасимчук В.А. ЕСТЕТИЧНІ ЗНАКИ В ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 251

Яковлева Н.М. РОМАН ДЖОЗЕФА КОНРАДА “ТАЄМНИЙ АГЕНТ”
У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ПИСЬМЕННИКА 258

Дяків Ю. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДРАМА БЕРНАРДА ШОУ : СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ 265

Логвинова И. В. АВТОР И ЗРИТЕЛИ В КОМЕДИЯХ Л. ТИКА 271

Белинская Е.В. ОБРАЗЫ ШОЛОХОВСКИХ ГЕРОИНЬ В КОНТЕКСТЕ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА (на материале романа-эпопеи
«Тихий Дон»)
278

Пастушенко Л.І. УЧЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ І ДИПЛОМАТІЮ В НІМЕЦЬКОМУ «ГАЛАНТНОМУ» РОМАНІ 285

Білоус Н.В. ЛІРИЧНА СПАДЩИНА А. ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСХОФ
ЯК ОБ’ЕКТ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТРАКТУВАНЬ 291

Дьомова Н.В. THE ROLE OF PROSODY IN THE ANGLOPHONE AND
UKRAINIAN POETRY 296

Міхєєва Ю.О. ТОТАЛІТАРНЕ МИСТЕЦТВО ТРЕТЬОГО РЕЙХУ
ЯК ПРЕДМЕТ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ 305

Новаковска-Оздоба И. ТРАНСФОРМАЦИИ ГОТИЧЕСКОГО МОТИВА
ЗАМКА В РУССКОЙ ПРОЗЕ ПЕРИОДА РОМАНТИЗМА 311

Раковская Н.М. КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС К. ЛЕОНТЬЕВА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 319

Асташина Е.И. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ (на материале романа
Е. И. Замятина «Мы»)
323
Клюйко Г.С. «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ» ИСТОРИЧЕСКИЙ
И ДЕТЕКТИВНЫЙ НАРРАТИВЫ 328

Волощук М.Б. Проблемы классификации и осмысления
эпитетов в поздней художественной прозе Л.
 Толстого 332

Мащенко О.А. ТЕМА «ХОЛОСТЯЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ» В РОМАНІ
ЛУЇСА ЧУ «СКУШТУЙ ЧАШКУ ЧАЮ» 338

Федунь М.Р. ПОЕТИКА ПОДОРОЖНІХ ТВОРІВ СОФІЇ ЯБЛОНСЬКОЇ 344

Квирикадзе Н.Г. ДЕТАЛЬ-ПОДЗАГОЛОВОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РОМАНА ТОМАСА МАННА “БУДДЕНБРОКИ” 350

Белогорская Л.В. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ В РОМАНАХ
АЛЕКСАНДРА ГРИНА 356

Сквіра Н.М. ТАРАС ШЕВЧЕНКО І РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII –
ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX ст. 360

Петрикова В.Т. ЄВРОПЕЙСЬКА НОВЕЛА ВІДРОДЖЕННЯ В ІСТОРІЇ
МИСТЕЦТВА: ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ 365

Ильясова А.А. «БАЛЛАДА» («ПЯТЬ КОНЕЙ ПОДАРИЛ МНЕ МОЙ ДРУГ ЛЮЦИФЕР…») И «ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ» Н. ГУМИЛЕВА: ЖАНРОВЫЙ ДИНАМИЗМ 371

Юдин А.С. Скрытый историзм ранней эстетики и философии М.М. Бахтина 377

Бігун В. П. СЕМАНТИЧНИЙ ОБСЯГ КОРЕЛЯТІВ ВІК ТА AGE
В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ 383

Велилаева Л.Р. ЛИНГВОКОНЦЕПТЫ «ЭМИГРАЦИЯ», «РОДИНА»
И «ЧУЖБИНА»: АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 389

Жеймо Б. ВОСПРИЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА ВСЕВОЛОДА МИХАЙЛОВИЧА
ГАРШИНА В ПОЛЬШЕ 395

Шпак Р. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАГЛАВИЯ РОМАНА КРОЛИКИ И УДАВЫ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА 404

Бурлакова І.В. ПОЛІХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ОКСАНИ ЛЯТУРИНСЬКОЇ 409


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУБілас А.А. ДО ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ОДИНИЦЬ ЗНИЖЕНОГО РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ 415

Пригодій О.С. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ПІДСВІДОМОМУ РІВНІ НА ПЕРЕКЛАДАЧА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
ТВОРУ ГЕНРІ ДЖЕЙМСА «ДЕЙЗІ МІЛЛЕР» 422

Зарицька Т.Г. Українські народні пісні та думи на канадській
землі: переклади англійською мовою 426


Кушмет М.С. назви капусти в східностепових говірках
Донеччини 433


КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Литвиненко С.Г., Шепелюк В.Л. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 441

Глінська О.М. Using professionally-oriented audio and video sequences for teaching university students to perceive
text through listening 444


Ломтадзе Т.Р. К ЗНАЧЕНИЮ ОНЛАЙН-СЛОВАРЕЙ В ДЕЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 449

Хоружева Л.Є., Шепелюк В.Л. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ З УРАХУВАННЯМ ЗАКОНІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 452

Кошин Е.Б. «ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»: К ВОПРОСУ
ОБ ИМПЛИЦИТНОМ ЧИТАТЕЛЕ В РОМАНЕ В. А. КАВЕРИНА
«ДВА КАПИТАНА» 456

Лисюченко Е. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 465

Рост Ю.Н. ВИТОКИ ВИКЛАДАНИЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧБОВОГО ПРЕДМЕТА 470

Комарова І.С. АВТЕНТИЧНИЙ ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ ЯК МЕТОД
ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО
ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 475

Sobetska N. LINGUISTIC PROCESSING AND ACQUISITION
OF SECOND LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE 478

Бочкарьова О.Ю. TEACHING EAP VIA ‘LANGUAGE ACROSS CURRICULUM’ CONCEPT 484

Кондратюк Е. ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА КАК КУЛЬТУРТРЕГЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 490

Черненко Г.А. ПРИНЦИПИ ІЄРАРХІЧНОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
ЦІННІСНИХ КОНЦЕПТІВ 496

Курьянов С.О. ПЕРВЫЙ КРЫМСКИЙ МИФ (Об одном из претекстов Крымского текста русской литературы) 500

Горлачева В.В. НАЗВАНИЯ ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА В СОВРЕМЕННОЙ
РЕКЛАМЕ 507

Довбня К.В. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З МОВИ ГІНДІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ-СХОДОЗНАВЦІВ 513

Зарецька О.О. HOMO NARRANTUS: ОСОБЛИВОСТІ ЕПІСТОЛЯРНОЇ
НАРАЦІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 517

Клименко О.В. КОМПОЗИЦІЙНА РОЛЬ МІРКУВАННЯ
У ПОВІСТІ А. КАМЮ «СТОРОННІЙ» 521

Крацило С.О. РЕАЛІЗАЦІЯ СКРИПТУ «ШЛЮБ» В БРИТАНСЬКІЙ
ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (на матеріалі роману
Sasha Wagstaff “Changing Grooms” ) 524


Крижановська Н.В. ПСИХОПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
В УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ХХІ СТ. 531

Кулеш Е.В. К ОПИСАНИЮ ФРАГМЕНТА
ДЕРИВАЦИОННОГО ПОЛЯ ГЛАГОЛА ГРУСТИТЬ 538

Кулібаба А.С. РЕАЛІЗАЦІЯ МАКСИМ СПІЛКУВАННЯ У ПІСЕННОМУ
ДИСКУРСІ СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я 543

Орлова Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ
ВІК ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ 549

Пермінова А.В. ОСОБЛИВОСТІ ВХОДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
В УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРНУ ПОЛІСИСТЕМУ 555

Сидорец В.С. К ПРОБЛЕМЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕКСТ 561

Бондар М. ТУРЕЦЬКА БЕЗЕКВІВАЛЕНТНА ЛЕКСИКА:
ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ
(на матеріалі турецько-українських художніх
перекладів)
566

Підгрушна О.Г. ПЕРЕКЛАД ГУМОРУ: ВІДТВОРЕННЯ
КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 572

Бардіна Л.М., Юнак В.Г. ДО ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 577

Носкова А.Е.,Торшина Л.М. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОЙ
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ К ОБЩЕНИЮ
В ОБШЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 581

Науменко Н. ПРИРОДА МИСТЕЦТВА ТА МИСТЕЦТВО ПРИРОДИ
У НОВЕЛАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО 586

Зимовець Г. СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ВІДЗООНІМНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ 592

Mykhalchuk N.O. CULTUROLOGICALLY-ORIENTED TEACHING
OF STUDENTS A FOREIGN LANGUAGE IN MODERN SOCIETY 605
ТОМ 167

74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. V (167). – 448 с.ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
О. Синявська КОМЕРЦІЙНА НОМІНАЦІЯ В ФІЛОСОФСЬКОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ РОСІЙСЬКИХ НЕЙМІВ) 5
Н. Марченко ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ НАУКИ ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ – "ГОРИЗОНТ МАЙБУТНЬОГО" 11
А. Жегало ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ СЕМАНТИКА МОТИВА ЧУДЕСНОГО В ДУХОВНЫХ СТИХАХ 18
А. Панищев КОНЦЕПТ «ЛИЧНОСТЬ» В КУЛЬТУРЕ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНСТВА 25

ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
О. Загородня СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КОНОТАТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ АСОЦІАЦІЙ ТА АСОЦІАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 28


МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
С. Маценка «ПРО ЖІНОЧНЕ В ЛЮДИНІ»: ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ РІХАРДА ВАҐНЕРА В РОМАНІ «ВЕРДІ. РОМАН ОПЕРИ» ФРАНЦА ВЕРФЕЛЯ 37

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ


В. Коваль СКАЗКА «РЕПКА»: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 45

Е. Зубков ВОЗМОЖНОСТЬ АНАЛИЗА СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЙ В РУССКОМ УГОЛОВНОМ ДИСКУРСЕ НА ОСНОВЕ ПЕСЕННОГО 52
Е. Гаврюшина О ЗНАЧИМОСТИ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 57
Ю. Капак ГЕНДЕРНО МАРКОВАНА ІДІОМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАЦІ, ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ 64
C. Лещак ИРОНИЧЕСКИЕ СМЫСЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В ПЕСНЯХ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА 71
О. Лілова АЛЕГОРИЧНА АНТИНОМІЯ «ПОРОКИ-ЧЕСНОТИ» ЯК ІДЕЙНО-СТУКТУРНА ОСНОВА МОРАЛІТЕ (НА МАТЕРІАЛІ П´ЄСИ ГЕНРІ МЕДВОЛЛА «ПРИРОДА») 79
О. Мисик ФІТОМОРФНА ТА ЗООМОРФНА МОДЕЛІ ТРОПІВ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ І. КАЛИНЦЯ 88
И. Меньшиков СОБСТВЕННОЕ ИМЯ И АПЕЛЛЯТИВ КАК КОМПОНЕНТЫ НОМИНИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 95

Н. Михальчук ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (на прикладі творів Філіпа Морена Френо) 100

И. Руцинская РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ ТУРИСТСКИХ ПРАКТИК 107

О. Мудрик-Іванець ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ В «ЛЮБОВНИХ ЕЛЕГІЯХ» ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА 115

Т. Семашко КОЛОРАТИВИ У НАЇВНІЙ КАРТИНІ КОЛЬОРУ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ 121
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
О. Данилевська ТОПОНІМИ-КОНЦЕПТИ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (порівняно зі ЗМІ) 128

В. Головань ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 134

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
Ю. Мишина СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ НОВОГО СЛОВА (на материале неологизмов-существительных современного английского языка) 140

С. Мухин КАЛЬКИРОВАННАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ И СТИЛЬ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 146

И. Гомонова РУССКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ ПАРЕМИИ С КОМПОНЕНТОМ «НАШ + АНТРОПОНИМ» 153

С. Барбук НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО УДАРЕНИЯ 158

Н. Кірносова ФОНЕТИК КИТАЙСЬКОГО ІЄРОГЛІФА ЯК ВКАЗІВНИК НА ЗНАЧЕННЯ 163

Н. Бубнова ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К РЕГИОНУ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОНОМАСТИЧЕСКИХ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ 166
Л. Глухова ФРЕЙМОВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ EDUCATION В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 174

О. Болдырева АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 179

Н.Лапицкая ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РУССКИХ МИФОНИМОВ,

ОТРАЖЁННЫХ В ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВАРЯХ 184О. Мельник ПЕРВИННІ ВИГУКИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 190

Н. Лиса, Т. Янкова ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 199

В. Пономаренко СЛОВ’ЯНСЬКА ЕТНОНІМІКА І ЯВИЩЕ ДЕОНІМІЗАЦІЇ 204

П. Воробець ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ОЛЬФАКТИВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 211

О. Гайда КОДИФІКАЦІЯ ПРИЙМЕННИКА В УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИКАХ XVI–XVII СТОЛІТТЯ 217

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
О. Беззубова ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНО-ОПОСЕРЕДКОВАНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ СМС-КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі текстів німецькомовних смс-повідомлень) 223

Н. Акімова Вплив особливостей мови інтернету на варіативність інтерпретації текстів сайтів новин 228

А. Кісельова ТЕЛЕДИСКУРС: КОРЕЛЯЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ДІЙ ТА ІМІДЖУ ВЕДУЧОГО 235

О. Паньчак НОМИНАЦИЯ КОММУНИКАНТОВ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА: НОРМА И СТЕРЕОТИП 242


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМ 74 том 163 м 74 мова І культура
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»
Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія,...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМетодичні рекомендації щодо вивчення румунської мови, інтегрованого курсу «Література
Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб… у мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconХудожня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconРенесанс Новий час. Бароко. Класицизм. Романтизм. Імпресіонізм
Культура прадавніх цивілізацій. Єгипет. Месопотамія Антична культура. Стародавня Греція. Стародавній Рим Середньовічна культура....
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconСуходуб Т. Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…»
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. I (147). – 440 с
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМагістр соціальної роботи та соціології, Луганський національний
Произведения Лидии Чарской как бы обычны – о мальчиках и девочках, юношах и девушках, но многие герои писательницы мечтают о том,...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
М 74 том 163 м 74 мова І культура icon"Вклади культури І мистецтва XX століття у світову цивілізацію"
Культура одна з найважливіших сфер суспільного життя. У понятті "культура" людина І його діяльність виступають, як синтезуюча основа,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка