М 74 том 163 м 74 мова І культура


М. Белянкина СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 248Скачати 418,57 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації12.03.2018
Розмір418,57 Kb.
1   2

М. Белянкина СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 248


Т. Свистун ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 251
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Е. Соловьева ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АРАБОЯЗЫЧНОЙ

ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ СУДАНА (на материале развития жанра «малой» прозы 50-70 гг. ХХ в.) 260Е. Белинская ОБРАЗЫ ШОЛОХОВСКИХ ГЕРОИНЬ В КОНТЕКСТЕ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА (на материале романа-эпопеи «Тихий Дон») 269

I. Grigorieva THE SERIOUSNESS OF COMEDY IN PYGMALION AND GALATEA BY W.S. GILBERT 276

О. Ванденко ГОРИЗОНТ ЛІТЕРАТУРНОГО СПОДІВАННЯ В ХУДОЖНІЙ БІОГРАФІЇ Ф. ЕБЕРСБАХА «КАРОЛІНА» 282Казакова Е. ПОДТЕКСТ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАССКАЗЕ А.ПЛАТОНОВА «НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОК» 288

М. Война НАРАТИВНИЙ ЛАБІРИНТ У ТВОРАХ ЦАНЬ СЮЕ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СМИСЛОВИХ ПАРАДОКСІВ Х.Л. БОРХЕСА 294

В. Боровко ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО ЛЕСИ УКРАИНКИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВЛАДИМИРА КОРОТКЕВИЧА 300

О. Погребняк ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ УКРАЇНИ У ТВОРАХ МАРІЇ СТРИЙОВОЇ 306

А. Колесник ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ ЄВРЕЙСЬКОГО ДИСКУРСУ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА 313

Е. Ластовина УКРАИНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.В. ШЕВЧЕНКО 319

М. Міресашвілі ПАРАБОЛІЧНА ПОЕТИКА ТА MIФ У РОМАНІ ХХ СТОЛІТТЯ 323

К. Кондратенко ОБРАЗ ІТАЛІЇ У ПОДОРОЖНІХ НАРИСАХ А. Г. МАТОША ТА Я. ПОЛІЧА КАМОВА 328

К. Лотоцька МАКС БІРБОМ І ГЕРБЕРТ ВЕЛЛС: ТВОРЧІСТЬ У ДЗЕРКАЛІ ПАРОДІЇ 333

Т. Михайлова ПРОЗА АНДРІЯ ПЛАТОНОВА ТА ВАСИЛЯ СТУСА: ДО ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ КЛЮЧОВИХ ОБРАЗІВ (на матеріалі повісті А. Платонова «Котлован» та сценарію В. Стуса «Ожидание») 340

А. Новосельцева ЭССЕИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОРИИ В БЕЛОРУССКОЙ ПРОЗЕ КОНЦА ХХ ВЕКА 344

Ю. Мирошниченко ІЛЮЗІЯ/РЕАЛЬНІСТЬ В РОМАНІ Д.МІТЧЕЛА „СОН № 9” 350

О. Палій ПРОБЛЕМА ЕМІГРАЦІЇ У ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ (на матеріалі романів Мілана Кундери) 355

Т. Рахуба ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ ПОЭМ

(«ЕГОРУШКА», «ПЕВИЦА», «АВТОБУС») М. ЦВЕТАЕВОЙ 362И. Подавылова СТРУКТУРА РОМАНА ЛЕОНИДА ГИРШОВИЧА «"ВИЙ", ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ШУБЕРТА НА СЛОВА ГОГОЛЯ» 367

Н. Колтакова ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМА «ПРОЗОРОСТІ» В ХУДОЖНІХ СВІТАХ Б. І. АНТОНИЧА ТА В’ЯЧ. ІВАНОВА 373

С. Панцьо, Л. Вакарюк ОБРАЗ ВІЙНИ У ЖОВНІРСЬКИХ ПІСНЯХ (на матеріалі лемківської пісні) 380

А.Роговская, А.Роговский АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В ОБРАЗАХ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ Ю. ТЫНЯНОВА 387
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
О. Волченко, І. Лощенова особливості перекладу англійських синтаксичних конструкцій вторинної предикації українською мовою 392

М. Гриценко КРОСКУЛЬТУРНІ ЯДРОВІ СЕМАНТИЧНІ СТРУКТУРИ В ПЕРЕКЛАДІ 397

Л. Макаренко ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ ІСПАНСЬКОЇ КАУЗАТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ HACER+INFINITIVO 404

Л. Пишна МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 409
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
С. Дьячук ОРФОЕПІЧНІ ПОМИЛКИ В МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 414

Н. Кушнир ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕСКЛОНЯЕМЫХ ИМЕН В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 417

E. Попова МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 422

Е. Слюнина ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 428
ТОМ 168

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. VI (168). – 408 с.ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Шкіцька І. ІНТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР МАНІПУЛЯТИВНОГО
ДИСКУРСУ ПОЗИТИВУ 5

МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Семьян Т. Визуальный язык текстов современной литературы 13

Коваленко Е. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ТЕКСТА. «БАЯДЕРКА» Л.МИНКУСА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЕ УКРАИНЫ 20

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
Мороз О. КОНЦЕПТ «РІДНА МОВА» У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
ДМИТРА ПАВЛИЧКА 28

Семак Л. КОНТЕКСТУАЛЬНА СИНОНІМІКА В РОМАНІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК “УРІЗЬКА ГОТИКА» 35

Дворянчикова С. Роль имен собственных в модели
комического, высмеивающего несовершенства
43

Бурмакина Н. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА «КРАСОТА» СРЕДСТВАМИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 49

Купчишина Ю. ОЧУДНЕННЯ У ПРОСТОРОВО-ТЕМПОРАЛЬНІЙ
СТРУКТУРІ ТЕКСТУ (на матеріалі науково-фантастичної прози
Р. Бредбері та Д. Адамса) 56

Ваврінчік Р. АНГЛІКАНСЬКА ПРОПОВІДЬ: СТРУКТУРИЗАЦІЯ
ТА ПРОБЛЕМАТИКА 62

Гоменюк О. СПЕЦИФІКА ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИХ ВЕЛИЧИН
ЗІ СФЕРИ ФАУНИ І ФЛОРИ У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ Є. ГУЦАЛА 70

Куварова Е. АПЕЛЛЯТИВ В СОСТАВЕ ЭПИСТОЛЯРНОГО ВОКАТИВА 75

Левенець О. СЕМАНТИКА ПРИСЛІВНИКІВ “ШВИДКО”, БИСТРО”,
СКОРО” В ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТАХ (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) 82

Мишина О. ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ВИДЕОВЕРБАЛЬНОМ ТЕКСТЕ 88

Русенко Т. ОДОРАТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ КАК ЗНАЧИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на материале рассказа А.П. Чехова «На гвозде» и рассказа И.А. Бунина «Генрих») 95

Синенко Е. МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА НАИМЕНОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 100

Тсомпаніс М. МІКРОПОЛЕ “ПОБУТ” ЯК СКЛАДОВА ЛСП “ЧУЖИНА”
У ТВОРАХ ОВІДІЯ ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ 104

Щепанська Х. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СЛОВО-ОБРАЗУ СЕРЦЯ
В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 112

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
Сидоренко А.С. ПОЛИФОНИЯ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННЫХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на материале сборника рассказов Дж. Джойса «Дублинцы») 119

Клименко О. КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИКИ КОЛЬОРУ
В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ 125

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ
В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Глушак Д. ФОНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЕСТЕЙ-КУРАНТОВ 1600-1644 ГГ.) 131

Андрущенко О. Новітні генеративні теорії у діахронних
дослідженнях інформаційної структури речення 138


Солтівська Я. СИМВОЛ ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ (лінгвокультурологічний аспект) 145

Циганкова З. НЕОЛОГІЗМИ-ЗАПОЗИЧЕННЯ В РОМАНАХ ПОСТФЕМІНІСТИЧНОГО ЖАНРУ 151

Плоткіна М. ПІДХІД ДО ВИДІЛЕННЯ ПАРАДИГМИ СКЛАДНОГО
РЕЧЕННЯ В АНГЛІСТИЦІ 156

Малоха М. ДО ПИТАННЯ ПРО НОМIНАЦIЮ СЛОВ’ЯНСЬКИХ
ФIТОНIМIВ Taraxacum dens-leonis Desf. 162

Вільчинська Т. Фразеологічні одиниці біблійного походження
в українській мові: Національно-культурний
та структурно-семантичний аспекти 168


Завальнюк Л. ФОНОСТИЛІСТИЧНА ОЦІНКА НІМЕЦЬКОЇ РОЗМОВНОЇ
МОВИ: ВІКОВИЙ АСПЕКТ 173

Івашків-Ващук О. ЛЕКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТУ ІДИЛІЙ ТЕОКРІТА 179

Кеба О. ПРИРОДА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕЯЗЫКОВЫМ ВИБРАНТОМ И ЕГО АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ФОРМАМИ 186

Несина І. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ КИТАЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
ЗІ СФЕРИ МИСТЕЦТВА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 193

Сейдаметова Н.С. ОСОБЕННОСТИ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ В КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 198

Подолина О. ТЕМАТИЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ИМЕННЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ (ТС) В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ТЕКСТА (на материале финансово-кредитного подъязыка) 204

Туришева О. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА РЯДУ СТИЛІСТИЧНИХ СИНОНІМІВ
З ДОМІНАНТОЮ LIEBEN (на матеріалі роману Г.Ґ. Конзаліка
«Людина-землетрус»)
209

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Названова И., Трач А. СТИШКИ-ПИРОЖКИ КАК НОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ФЕНОМЕН 215

Кравець Т. CТЕРЕОТИПИ ЗОВНІШНОСТІ ЧОЛОВІКА В УКРАЇНСЬКІЙ
МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: ҐЕНДЕРНИЙ ФАКТОР (на матеріалі
мас-медійних текстів) 221

Павлова Е. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В ТЕКСТАХ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ВАКАНСИИ 228

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Бовсунівська Т., ВПЛИВ Е.ПАНОФСЬКОГО І Н. ГУДМЕНА
НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ЕКФРАЗИСУ В.Т.МІТЧЕЛЛА 236

Петрова Н. МОДИФИКАЦИЯ ФУНКЦИИ ГЕРОЯ И ЖАНРОВОЙ ФОРМЫ
В АВАНТЮРНОМ РОМАНЕ ХХ ВЕКА («Ким» Р. Киплинга
и «Чужак в чужой стране» Р. Хайнлайна) 243

Сейбель Н. ПОЛИЛИНГВИЗМ РОМАНА УВЕ ЙОНЗОНА
«ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ОБ АХИМЕ» 250

Потыраньска А. ИЩУ ОПАСНОЕ И ВЛАСТНОЕ, СЛИЯНЬЕ ВСЕХ ДОРОГ – ПЕРЕКРЕСТОК КАК ДЕМОНИЧЕСКОЕ МЕСТО (НА МАТЕРИАЛЕ ИЗБРАННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ ЗИНАИДЫ ГИППИУС) 256

Сергеева В. ЧУДО КАК ПРИЁМ И ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(на примере русской литературной сказки xix века) 260

Рубинская Е.МУЗЫКАЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУБЪЕКТИВИЗАЦИИ
ПРОЗЫ (на материале рассказа В. Вулф «Струнный квартет») 267

Сюй Ліша ХУТІРСЬКА ФІЛОСОФІЯ ТА ЇЇ ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ
У МАЛІЙ ПРОЗІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША 272

Бартіш С. ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ЛІРИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ В ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА (на матеріалі збірки Крістіана Фелікса Вайсе «Пісні для дітей») 279

Нестер Л. ТЕКСТ МОДИ У РОМАНІ ТОМАСА МАННА „БУДДЕНБРОКИ“ 286

Солощенко В. АВТОРСЬКИЙ СТИЛЬ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ
СВІТОБАЧЕННЯ ПИСЬМЕННИЦІ (на матеріалі роману
Ельфріди Єлінек «Піаністка») 292

Падар Ю. ЦІННІСНА КАРТИНА СВІТУ В «ЩОДЕННИКУ» Є. ЧИКАЛЕНКА 296

Єфименко В. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МІФОЛОГІЧНИХ
СЮЖЕТІВ У ТВОРАХ СУЧАСНИХ АВТОРІВ 300

Кириченко С. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ АВТОРА-ТВОРЦЯ В ОПОВІДАННЯХ
С.А. КОЛБАСЬЄВА (С.КОЛБАСЬЄВ И Н. ГУМИЛЬОВ) 305

Попова А. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОПОВЕДЕЙ
МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА) 312

Старостенко Т. ХРОНОТОПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОМАНА
ДЖОРДЖА Р.Р. МАРТИНА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 316

Чеснок И. ЭВОЛЮЦИЯ НАРРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА
В БЕЛОРУССКОМ РОМАНЕ ХХ В. (на примерах произведений
Максима Горецкого, Кузьмы Черного, Виктора Козько) 324

Білик Н. СПЕЦИФІКА ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ РОМАНУ
М.ПРОДАНОВИЧА «САД У ВЕНЕЦІЇ»: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ 332

Цыбакова С. МОТИВ ДОРОГИ К ХРАМУ В РОМАНЕ-ФАНТАСМАГОРИИ АНАТОЛЯ БОРОВСКОГО «ИСКУШЕНИЕ»
(«ДАМОВА НА СПАКУСУ») 337

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
Южакова О. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІННОЇ
ЛЕКСИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 343

Чурута О. ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ТЕКСТА 350

Ангерчік Є. ВІДТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗМОВНО-ПОБУТОВОГО
СТИЛЮ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРУ ІВАНА ФРАНКА
«РІПНИК» 358

Данилина С. АДСКАЯ ПАРОДИЯ РОМАНА ПАЛАНИКА «ПРОКЛЯТЫЕ»
В ПЕРЕВОДЕ 365

Роляк И. К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ ТЕКСТОВ ИЗ ОБЛАСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ С ПОЛЬСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
НА ПРОДВИНУТОМ УРОВНЕ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ 372
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Богатырёв А., Богатырёва О., Тихомирова А. БАЛАНС
ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО И ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ СТАНДАРТАМ СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ (на материале германских
языков в сопоставлении с русским) 378

Кобзева Н., Глухий Я. ВНЕАУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 388

Соколова Л., Гараева М., Федорова Л. О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 392

Юрова І. ОЛІМПІАДА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТРУКТУРІ
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 398
Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»
Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія,...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМетодичні рекомендації щодо вивчення румунської мови, інтегрованого курсу «Література
Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб… у мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconХудожня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconРенесанс Новий час. Бароко. Класицизм. Романтизм. Імпресіонізм
Культура прадавніх цивілізацій. Єгипет. Месопотамія Антична культура. Стародавня Греція. Стародавній Рим Середньовічна культура....
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconСуходуб Т. Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…»
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. I (147). – 440 с
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМагістр соціальної роботи та соціології, Луганський національний
Произведения Лидии Чарской как бы обычны – о мальчиках и девочках, юношах и девушках, но многие герои писательницы мечтают о том,...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
М 74 том 163 м 74 мова І культура icon"Вклади культури І мистецтва XX століття у світову цивілізацію"
Культура одна з найважливіших сфер суспільного життя. У понятті "культура" людина І його діяльність виступають, як синтезуюча основа,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка