М 74 том 163 м 74 мова І культураСкачати 286,85 Kb.
Дата конвертації08.06.2017
Розмір286,85 Kb.

ТОМ 164 та 165 – у верстці ( на 25.02.14)


УДК 80 + 008] (082)

М 74


ТОМ 163

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. I (163). – 432 с
ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Пименова М.В.

Виды и формы древней письменности у славян

(на материале народных сказок и сказаний) 5

Кохан Я. О.

ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ФОРМАЛЬНИХ МОВ (ЧАСТИНА II) 13Грицаєнко Л. М., Зятковська Л. В.

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ГЕНЕЗИСУ РИТОРИЧНОГО СЛОВА

У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 21

Ведерникова Т.В.

Н.Н. СТРАХОВ И Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ: ИСТОРИЯ СОДРУЖЕСТВА 28Голованевский А.Л.

Ключевые слова политического дискурса в структуре

современных оппозиционных идеологических

построений 32Красильникова О.

АНІМІСТИКА : ВВЕДЕННЯ В НАУКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 38Усаченко І.В.

До питання вивчення мовної ситуації 51Кузнєцова О.О.

HISTORIC GROWTH OF HUMANISTIC CIVILIZED HABITS IN THE UNITED

STATES BY THE WAY OF DEVELOPING CULTURE AND EDUCATION 56

Дюжев С.А.

МОВА РЕЧЕЙ: ОНТОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ДІЙСНОСТІ

(гармонія, логіка, граматика ареалів розселення) 60ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Кононова Д.В.

Вплив мовних особистостей на ситуацію спілкування

з огляду на особистісні риси індивідів 67

Слєпиніна Н.О.

Асоціації: від теорії до практики 71Кирпонос О.О.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СТИМУЛЬНОГО СПИСКУ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

(на емпіричному матеріалі) 79Олексин О.Ю.

Роль соціальних та індивідуальних аспектів в інтерпретації

даних вільного ланцюгового асоціативного експерименту

(на базі концептів «час» та «простір») 87Діброва В. А.

КОГНІТИВНА ПРИРОДА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЯК ЗДАТНІСТЬ

МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ ВИРАЖАТИ СТАВЛЕННЯ ДО ДІЙСНОСТІ 91

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
Станкевич А.А.

ПОВТОРНАЯ НОМИНАЦИЯ И ЕЕ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

В СВАДЕБНЫХ ПЕСНЯХ ГОМЕЛЬЩИНЫ 98

Лавриненко С.Т.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА КАТЕГОРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРОПРАВОВОЇ

ІНФОРМАТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 104

Юдкін-Ріпун І.М.

DIRECT SPEECH’S IDIOMATIC RESOURCES IN CH. DICKENS’ NOVELS 111Семашко Т.Ф.

ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «БІЛИЙ КОЛІР» З ПОЗИЦІЇ

СЛОВОТВОРЧОЇ ДЕРИВАЦІЇ 119

Штангрет Г.З.

РОЛЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ У РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ

КОНЦЕПТУ MAN (на основі творів Джона Грея) 125

Снітовська О.Й.

МЕТАЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 130Гач Н.О.

КОНЦЕПТ АМЕРИКАНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ (на матеріалі

американських віршованих творів 1 пол. xx ст.) 136

Мазур С.М.

ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ В ТЕКСТІ

«ОФУДЕСАКІ» 143

Селезінка О.М.

БІБЛІЙНА АЛЮЗІЯ У ШЕКСПІРОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ 154Муравьёва О.В.

CОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАФОРИЧЕСКИХ КАРТИН

МИРА Т.Г. ШЕВЧЕНКО И А.С. ПУШКИНА

(на материале русскоязычных произведений) 158Собецька Н.В.

СУЧАСНИЙ ЛІНГВОГЕНДЕРОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР З ПОГЛЯДУ

КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 165

Скриник М.В. 

МІЛІТАРНА МЕТАФОРА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ

КОНЦЕПТУ УКРАЇНА В РОСІЙСЬКИХ ЗМІ 172

Булкіна А.В.

МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР „ПРОПОЗИЦІЯ РУКИ ТА СЕРЦЯ”

М’ЯКОЇ ФОРМАЛІЗАЦІЇ (на матеріалі творчості Т.Гарді) 178

Левіщенко М.С.

ПЕРЕДУМОВИ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ОПИСУ ПІЗНЬОГО

ВІКТОРІАНСЬКОГО ДИСКУРСУ 185

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
Хо Сун Чьол

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ МЕЖДУ

КОРЕЕЙ И УКРАИНОЙ 191

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
Бечко Я.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ФРАЗЕМ ІЗ

АД’ЄКТИВАМИ ТЕРМІЧНОЇ СЕМАНТИКИ 194

Тагільцева Я.М.

ОМОНІМИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ

СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 200

Житар І.В.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ЯК ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ

У ТЕКСТАХ НАУКОВОГО СТИЛЮ 204Бондаренко О.В.

ВПЛИВ ДІЄСЛІВНИХ, ЗАЙМЕННИКОВИХ, ЧИСЛІВНИКОВИХ

ПРИРОЩЕНЬ СУБ’ЄКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ НА ІНФРАСТРУКТУРУ

ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 209Ясакова Н.Ю.

ПОТРАКТУВАННЯ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСОБОВИХ

ПРОТИСТАВЛЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ 213

Шапочка К.А., Москаленко В.

ПОНЯТТЯ «СЕНСОРНА ЛЕКСИКА» У ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ 221Тараненко К.В.

ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АНТОНІМІВ

У ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА 224

Соловій В.З.

ВАРІАНТНІ ВІДНОСИНИ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРАХ

ФІКСАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 230

Хрупіна Г.В.

ДІЄСЛОВА ПСИХІЧНОГО ВПЛИВУ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ЗМІНА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ» У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 237

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Нечипоренко А.Ф.

ФУНКЦІЇ ПРИСЛІВНИКА В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ 244Тхоровська С.В.

Специфіка використання слів з дифузною семантикою

в організації ідеологічного дискурсу редакційної статті

(на матеріалі редакційних статей The Daily Telegraph) 247Чорна О.О.

КОМУНІКАТИВНИЙ ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

(порівняльний діахронічний аспект) 254

Форнальчик Г.Р.

Аналіз перекладу неологізмів і запозичень

(за матеріалами двомовних газет: Kyiv Post і Kyiv Weekly) 259

Марченко М.Н.

ДЕМОКРАТИЯ КАК БАЗОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ТЕРМИН СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:

ЕГО ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 266Соловей-Змієвська О. М.

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО

ТУРИСТИЧНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 271

Саламатіна О.О.

ІНТЕРАКТИВНЕ ТА КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРВ’Ю

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 277

Романова (Музиченко) Г.П.

ТЕКСТОТВІРНІ ФУНКЦІЇ ТРАНСФОРМОВАНИХ

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ЗАГОЛОВКАХ

(на матеріалі англомовних періодичних видань) 284Павлова Е.В.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ТЕКСТАХ

ОБЪЯВЛЕНИЙ О ВАКАНСИИ 291

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Абрамович С.Д.

К ВОПРОСУ О РЕЦЕПЦИИ БИБЛИИ

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КЛАССИКЕ ХІХ ВЕКА (Диккенс, Мелвилл) 298

Свенцицкая Э.М.

Почему А. Блоку мешал писать Л. Толстой? 307Савченко А. П.

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ БАЛЛАДЫ ГОМЕЛЬЩИНЫ

(на примере сюжета «сестра и братья-разбойники») 315

Водяна Л.В., Водяна П.М.

ЗАРОДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ДОСКОНАЛОСТІ У ТВОРЧОСТІ

І. ФРАНКА: ГЕТЕВСЬКИЙ КОНТЕКСТ 319

Гулич Е.А.

ВЗГЛЯДЫ Л.Я. ГУРЕВИЧ НА ЗАДАЧИ И ТРАДИЦИИ

В.Г. БЕЛИНСКОГО 323

Любецкая В.В.

О СИМВОЛИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ ИКОНЫ В ПОВЕСТИ

«КРОТКАЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 327

Вергеенко С.А.

Общее и различное в белорусских и украинских

лечебных заговорах с мотивом «Какая мать родила…» 335

Сидоренко Л.М.

ОБРАЗНА СИСТЕМА ЯК ЕМОЦІЙНА ОСНОВА РОМАНТИЗМУ 339Гільдебрант К.Й.

ТИПОЛОГІЧНА СПОРІДНЕНІСТЬ ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ

ПОЗИЦІЙ ТА ХУДОЖНІХ ПРОГРАМ АНГЛІЙСЬКИХ

ПИСЬМЕННИКІВ «СЕРДИТІ МОЛОДІ ЛЮДИ» 344Сычёва Е.Н.

О фразеологическом мире в языке поэзии Ф.И. Тютчева 350Тарарак А.В.

Восприятие европейского наполеоновского мифа

А.И. Герценом 358

Кіт О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ЖАННИ Д’АРК

У П’ЄСІ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА «СВЯТА ЙОАННА ЗІ СКОТОБІЙНІ» 364

Михайлюк Н.І.

ГЕТЕРОДІЄГЕТИЧНИЙ НАРАТОР В РОМАНІ

ДЖОНА ҐОЛСУОРСІ “ВІЛЛА РУБЕЙН” 370

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
Хромова В. С.

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ

У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 377

Абабілова Н.М.

Переклад –ing вербалій як перекладознавча проблема 381Бараненкова Н. А.

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ЛАТИНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 386

Бойко Г.А.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

(НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕКЛАДУ БАЛАДИ Й.-В. ГЕТЕ «РИБАЛКА»

НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ Д.Ю. ЗАГУЛОМ І М.І. ТЕРЕЩЕНКОМ) 390Марковська А.В.

Фразеологізми Німецької мови З ЕТНОКУЛЬТУРНИМ

КОМПОНЕНТОМ як перекладОЗНАВча проблема 394Волченко О.М., Лощенова І.Ф.

особливості перекладу англійських синтаксичних

конструкцій вторинної предикації українською мовою 400

Петришен О.Г.

Поняття «реалія» як складова частина

безеквівалентної лексики 406

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Ісаєва Г.Т., Жовнірук З.Л.

АКТУАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТВОРІВ

ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З

ІНОЗЕМНИХ МОВ 410Романенко О.Н.

Переклад – основа фахової комунікації при

вивченні іноземної мови в немовних ВНЗ 414

Надольська Ю.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ У ВНЗ 419

ТОМ 164

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. II (164). – 460 с.
ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Вейсялли Фахраддин Ядигярь оглу, Бабаев Джамиль Мамедага оглу

ПОНЯТИЕ «СМЫСЛА» В ЛИНГВО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 5Козубай Л.І. АРХІТЕКТУРА МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЯК ФАКТОР

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ 10Трохимчук П.П. КОНЦЕПЦІЯ НООСФЕРИ ТА ПОЛІМЕТРИЧНИЙ

АНАЛІЗ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ 14Колосова Н.А. АРТЕФАКТ В РАКУРСЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРОЛОГИИ 22

Гребинник Л. В. СПЕЦИФИКА ВЗАИМОВОСПРИЯТИЯ ЯЗЫКОВОГО

ОБРАЗА СТРАНЫ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 30Кудрявцева Н.С. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ 36


ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
Ковалевич И.О. ПОЛЯРНАЯ СИММЕТРИЧНОСТЬ ДЕТСКОГО

МЫШЛЕНИЯ И ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЕ В ОККАЗИОНАЛЬНОМ

СЛОВОТВОРЧЕСТВЕ 46

Нестерук-Володимирець О.В. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ

ДІАГНОСТИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ 52Ковалева Т.Г. КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО

РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 59


МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Ніколенко А. Г. ЛІНГВО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КІНОДИСКУРСУ АМЕРИКАНСЬКОГО ГАНГСТЕРСЬКОГО ФІЛЬМУ 62


ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
Сковородина С.В. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ

ДИАЛОГИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА В КАТЕГОРИЯХ СТИМУЛА И РЕАКЦИИ 70Козубай В.І. УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ 76

Качмар О. Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІНГВОКОГНІТИВНОГО

ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

КОНЦЕПТУ MANAGEMENT 79

Миколенко Т. М. СЛЕНГОВА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ФРЕЙМУ “ВІДПОЧИНОК” 85

Сокур И.А. ТЕКСТОВО-ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ

НАУЧНО-ГУМАНИТАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 91Карнаух А.В. МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ «ЧУЖЕ – ЦЕ ХАОС» У

ТЕКСТОПРОСТОРІ АНГЛОМОВНОГО ФЕНТЕЗІ

(лінгвокультурологічний аспект) 97

Ананко Т.Р. СТРАТЕГІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ У КОРПОРАТИВНОМУ ДИСКУРСІ 102

Землякова Е.А., Коляда В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В КОММЕНТАРИЯХ

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ БЛОГОВ 106

Карпенко У.А. НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ, ВОСХОДЯЩИЕ К ПЕРВОКОРНЯМ 110

Литвин О.Є. INFORMATION IN EMOTIVE AND EMOTIONAL

ENGLISH DISCOURSE 114Кощова А.В. СУЧАСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 120Полюгова Е.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В

ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ (на примере агитационных материалов

избирательной кампании партии ЛДПР в Областную Думу

Законодательного собрания Свердловской области 2010 года) 125Браїлко Ю.І. ВІДТЕОНІМНІ ПРИКМЕТНИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ

СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО

МОВЛЕННЯ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ С??????? 132

ТОЛІТТЯ 132Попко Т.Г. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ У ВЗРОСЛЫХ (на примере французского языка) 137Полякова Т.М. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

РУССКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

(на материале произведений А. И. Куприна) 139

Сквіра Н.М. АНТАГОНІСТИЧНІСТЬ У ЛІТЕРАТУРІ. ДО

ПИТАННЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ КАНОН 146


МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
Сацюк О.В. СЛОВ'ЯНО-РУМУНСЬКІ МОВНІ КОНТАКТИ:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 152Марченко Н.В. МІЖКУЛЬТУРНА ТА МЕДІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ

ОСОБИ В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ТА МОВНІЙ КАРТИНІ 156


НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
Матова Ю.В. МЕТАФОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 163Косович О.В. ТИПОЛОГIЯ ГIБРИДНИХ НЕОЛЕКСЕМ В РАМКАХ

ТЕОРIЇ НЕОЛОГIЇ 169Драпак О.З. ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИЧНОГО

СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 173Баринова О. В. АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОЛОРАТИВЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 182

Казимирова І.А. ОНОМАСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ

МОВИ В АСПЕКТІ ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ 186Корнєва Н.А. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЦІННИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

У ТЕКСТІ НАУКОВОЇ РЕЦЕНЗІЇ (на матеріалі німецької мови) 193Кралевич Н.В. специфика градации признака, выраженного

абстрактным именем (на материале русского, китайского и

английского языков) 199Хвесько С.Г., Гордей Н.Н. УСЕЧЕНИЕ КАК МОРФОНОЛОГИЧЕСКОЕ

СРЕДСТВО ОТСУБСТАНТИВНОЙ ДЕРИВАЦИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

С СУФФИКСОМ -СТВ- (на материале белорусского языка) 206

Цехмейструк О.Г. ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ МОВЛЕННЄВИХ

АКТІВ У СТАРОУКРАЇНСЬКИХ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТАХ 212Мазепова О.В. ОПОЗИЦІЯ «СВІЙ–ЧУЖИЙ» У ПЕРСЬКІЙ МОВНІЙ

СВІДОМОСТІ (на матеріалі фразеології перської мови) 218Ковтун В.В. СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКМЕТНИКА

Чорний У ДІАЛЕКТНОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі українських

східнослобожанських говірок) 226Величко Н. М. ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРТАННЯ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ

І НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ (на матеріалі німецької та англійської мов) 235Цебровская Т.А. ЭТНОНИМЫ КАК СРЕДСТВО ДЕМАРКАЦИИ

ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 240Вакулич М. ДВООСНОВНІ ЛИТОВСЬКІ ІМЕНА В

УКРАЇНСЬКОМУ АНТРОПОНІМІКОНІ (НА МАТЕРІАЛІ

«СЛОВНИКА СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XIV-XV СТ.») 245

Борщевський С. В. ДОІНДОЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУБСТРАТ

СЛОВ’ЯНСЬКИХ, ГЕРМАНСЬКИХ ТА РОМАНСЬКИХ МОВ І

ЙОГО ПОЗАМОВНА БАЗА 252
МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Петренко С.В. АКСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ЖАНРІВ МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ

(на матеріалі англійської мови) 259

Левченко Н.О. ЗАГОЛОВНИЙ КОМПЛЕКС САЙТУ ЯК ОДИН ІЗ

ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ АНГЛОМОВНОГО

МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ОНЛАЙН-ВИДАННЯ 263
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Новак В. С. СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ БЕЛОРУСОВ (на материале

фольклора Ветковского р-на Гомельской области) 269Оляндер Л. К. МУЗЫКА В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКОЙ

СИСТЕМЫ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА 274Shopin P.Y. The Myth of Language in G.B. Shaw’s Pygmalion 282

Баранова І.О. Літературна традиція як діалогічне розуміння

міжлітературних зв’язків (родо-жанровий та стильовий аспекти) 286

Авдейчик Л.Л. СОФИЙНАЯ ОСНОВА ПЕЙЗАЖНОЙ

ЛИРИКИ В.С. СОЛОВЬЕВА 293Анапреєнко Н.Я. ФОЛЬКЛОРНИЙ КОМПОНЕНТ В ТВОРЧОСТІ

Б. ЛЕСЬМЯНА (на прикладі балади «Дусёлак»/«Dusiołek») 301Гук І.В. ІСТОРИЗМ У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА ТА М. ГОГОЛЯ

(на матеріалі повістей «Захар Беркут» і «Тарас Бульба») 305Карпенко С. Д. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ

НАРОДНОЇ КАЗКИ У ВИМІРІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КУЛЬТУР 311Хоминич Г.И. ЭПИТЕТНЫЕ СТРУКТУРЫ В ТЕКСТЕ

ТРОПЕИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 320Пирошенко С. Ю. СУБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО 327

Чернуха А.О. ПОЕМА ІГОРЯ МУРАТОВА «СПОВІДЬ СОЛДАТА»:

ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 332Ачкан Л.С. ХУДОЖНЄ ТРАНСФОРМУВАННЯ АРХЕТИПУ ЗЕМЛІ У

ТВОРЧОСТІ Н. БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ 337Гречаникова Е.Л. СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

КОНЦА 1970-х – 1980-х гг.: ПАТРИОТИЗМ И ПСЕВДОПАТРИОТИЗМ,

КАТЕГОРИЯ ПАМЯТИ (на примере прозы Б. Васильева) 342Даценко В. В. ШЛЯХИ МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ

І ЧАСУ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТ. (на матеріалі

творів Ф. С. Фіцджеральда і Теннессі Вільямса) 348

Макєєв О. О. ФАЛЬШИВОМОНЕТНИКИ” АНДРЕ ЖІДА ЯК ІНВАРІАНТ

„MISE EN ABYME” 354Сігаева С.А. ВОБРАЗЫ-АРХЕТЫПЫ АНТЫЧНАЙ МІФАЛОГІІ Ў ПАЭЗІІ

УЛАДЗІМІРА ЖЫЛКІ 359Остапчук В. В. НОВЕЛА Г. СЕНКЕВИЧА «CZY CI NAJMILSZY?»

І БІБЛІЙНА ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА: КОМПАРАТИВНИЙ ВИМІР 363Лівіцька О. В. СИСТЕМНІСТЬ ЕПІТЕТНИХ СТРУКТУР У ЗБІРЦІ

Т. ЕЛІОТА “PRUFROCK AND OTHER OBSERVATIONS” 367Адаменко О.В. МЕХАНІЗМ МЕТАФОРИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ

ҐЕНДЕРНО – МАРКОВАНИХ СТЕРЕОТИПІВ (на матеріалі

англомовного любовного роману) 374

Козачук К. О. правО в історіософії роману П. Куліша «Чорна рада» 378

Григоренко Е.С. ИВАН ФРАНКО И РОМАН И.С. ТУРГЕНЕВА «НОВЬ» 385

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
Коломієць Л.В. ПЕРЕКЛАДАЧІ 1920-30-х РОКІВ – ВИДАТНІ

ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ

РЕСПУБЛІКИ: ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ 390

Циган Л. В. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ УСНОЇ

ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 403Коваленко А.К. ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ДОМІНАНТИ

ІНТЕРВ'Ю: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 408


КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ

МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
Kincans V. NARRATIVE. PEDAGOGICAL POTENTIAL OF

NARRATIVE IN EDUCATION 415Зеленська О.П.КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ АУДІЮВАННЯ НА

ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ МВС УКРАЇНИ 423Дементьева Т.Г. АУТЕНТИЧНЫЕ материалы как средство

приобщения к культуре страны изучаемого языка(на примере видеофильмов) 428

Тарасенко О. Д. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ

СПРЯМУВАННЯМ)” У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 431

Барысенка В.У. КАМУНІКАТЫЎНЫ ПАДЫХОД ПРЫ НАВУЧАННІ

БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ 439Ячник Л.М. СТИХОТВОРЕНИЕ «ПРЯМАЯ РЕЧЬ» АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА
В КОНТЕКСТЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ЦИТИРОВАНИЯ 443


ТОМ 167

74 МОВА МОВА І КУЛЬТУРА ТУРА . (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. V (167). – 448 с.ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
О. Синявська КОМЕРЦІЙНА НОМІНАЦІЯ В ФІЛОСОФСЬКОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ РОСІЙСЬКИХ НЕЙМІВ) 5
Н. Марченко ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ НАУКИ ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ – "ГОРИЗОНТ МАЙБУТНЬОГО" 11
А. Жегало ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ СЕМАНТИКА МОТИВА ЧУДЕСНОГО В ДУХОВНЫХ СТИХАХ 18
А. Панищев КОНЦЕПТ «ЛИЧНОСТЬ» В КУЛЬТУРЕ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНСТВА 25

ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
О. Загородня СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КОНОТАТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ АСОЦІАЦІЙ ТА АСОЦІАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 28


МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
С. Маценка «ПРО ЖІНОЧНЕ В ЛЮДИНІ»: ПРОБЛЕМА ВПЛИВУ РІХАРДА ВАҐНЕРА В РОМАНІ «ВЕРДІ. РОМАН ОПЕРИ» ФРАНЦА ВЕРФЕЛЯ 37

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ


В. Коваль СКАЗКА «РЕПКА»: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 45

Е. Зубков ВОЗМОЖНОСТЬ АНАЛИЗА СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЙ В РУССКОМ УГОЛОВНОМ ДИСКУРСЕ НА ОСНОВЕ ПЕСЕННОГО 52
Е. Гаврюшина О ЗНАЧИМОСТИ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 57
Ю. Капак ГЕНДЕРНО МАРКОВАНА ІДІОМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАЦІ, ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ 64
C. Лещак ИРОНИЧЕСКИЕ СМЫСЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В ПЕСНЯХ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА 71
О. Лілова АЛЕГОРИЧНА АНТИНОМІЯ «ПОРОКИ-ЧЕСНОТИ» ЯК ІДЕЙНО-СТУКТУРНА ОСНОВА МОРАЛІТЕ (НА МАТЕРІАЛІ П´ЄСИ ГЕНРІ МЕДВОЛЛА «ПРИРОДА») 79
О. Мисик ФІТОМОРФНА ТА ЗООМОРФНА МОДЕЛІ ТРОПІВ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ І. КАЛИНЦЯ 88
И. Меньшиков СОБСТВЕННОЕ ИМЯ И АПЕЛЛЯТИВ КАК КОМПОНЕНТЫ НОМИНИРУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 95

Н. Михальчук ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ (на прикладі творів Філіпа Морена Френо) 100

И. Руцинская РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ ТУРИСТСКИХ ПРАКТИК 107

О. Мудрик-Іванець ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ В «ЛЮБОВНИХ ЕЛЕГІЯХ» ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА 115

Т. Семашко КОЛОРАТИВИ У НАЇВНІЙ КАРТИНІ КОЛЬОРУ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ 121
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
О. Данилевська ТОПОНІМИ-КОНЦЕПТИ ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (порівняно зі ЗМІ) 128

В. Головань ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 134

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
Ю. Мишина СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ НОВОГО СЛОВА (на материале неологизмов-существительных современного английского языка) 140

С. Мухин КАЛЬКИРОВАННАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ И СТИЛЬ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 146

И. Гомонова РУССКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ ПАРЕМИИ С КОМПОНЕНТОМ «НАШ + АНТРОПОНИМ» 153

С. Барбук НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО УДАРЕНИЯ 158

Н. Кірносова ФОНЕТИК КИТАЙСЬКОГО ІЄРОГЛІФА ЯК ВКАЗІВНИК НА ЗНАЧЕННЯ 163

Н. Бубнова ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К РЕГИОНУ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОНОМАСТИЧЕСКИХ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ 166
Л. Глухова ФРЕЙМОВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ EDUCATION В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 174

О. Болдырева АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 179

Н.Лапицкая ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РУССКИХ МИФОНИМОВ,

ОТРАЖЁННЫХ В ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВАРЯХ 184О. Мельник ПЕРВИННІ ВИГУКИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 190

Н. Лиса, Т. Янкова ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 199

В. Пономаренко СЛОВ’ЯНСЬКА ЕТНОНІМІКА І ЯВИЩЕ ДЕОНІМІЗАЦІЇ 204

П. Воробець ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ОЛЬФАКТИВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 211

О. Гайда КОДИФІКАЦІЯ ПРИЙМЕННИКА В УКРАЇНСЬКИХ ГРАМАТИКАХ XVI–XVII СТОЛІТТЯ 217

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
О. Беззубова ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНО-ОПОСЕРЕДКОВАНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ СМС-КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі текстів німецькомовних смс-повідомлень) 223

Н. Акімова Вплив особливостей мови інтернету на варіативність інтерпретації текстів сайтів новин 228

А. Кісельова ТЕЛЕДИСКУРС: КОРЕЛЯЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ДІЙ ТА ІМІДЖУ ВЕДУЧОГО 235

О. Паньчак НОМИНАЦИЯ КОММУНИКАНТОВ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА: НОРМА И СТЕРЕОТИП 242

М. Белянкина СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 248


Т. Свистун ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 251
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Е. Соловьева ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АРАБОЯЗЫЧНОЙ

ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ СУДАНА (на материале развития жанра «малой» прозы 50-70 гг. ХХ в.) 260Е. Белинская ОБРАЗЫ ШОЛОХОВСКИХ ГЕРОИНЬ В КОНТЕКСТЕ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА (на материале романа-эпопеи «Тихий Дон») 269

I. Grigorieva THE SERIOUSNESS OF COMEDY IN PYGMALION AND GALATEA BY W.S. GILBERT 276

О. Ванденко ГОРИЗОНТ ЛІТЕРАТУРНОГО СПОДІВАННЯ В ХУДОЖНІЙ БІОГРАФІЇ Ф. ЕБЕРСБАХА «КАРОЛІНА» 282Казакова Е. ПОДТЕКСТ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАССКАЗЕ А.ПЛАТОНОВА «НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕТОК» 288

М. Война НАРАТИВНИЙ ЛАБІРИНТ У ТВОРАХ ЦАНЬ СЮЕ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СМИСЛОВИХ ПАРАДОКСІВ Х.Л. БОРХЕСА 294

В. Боровко ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО ЛЕСИ УКРАИНКИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВЛАДИМИРА КОРОТКЕВИЧА 300

О. Погребняк ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ УКРАЇНИ У ТВОРАХ МАРІЇ СТРИЙОВОЇ 306

А. Колесник ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ ЄВРЕЙСЬКОГО ДИСКУРСУ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА 313

Е. Ластовина УКРАИНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.В. ШЕВЧЕНКО 319

М. Міресашвілі ПАРАБОЛІЧНА ПОЕТИКА ТА MIФ У РОМАНІ ХХ СТОЛІТТЯ 323

К. Кондратенко ОБРАЗ ІТАЛІЇ У ПОДОРОЖНІХ НАРИСАХ А. Г. МАТОША ТА Я. ПОЛІЧА КАМОВА 328

К. Лотоцька МАКС БІРБОМ І ГЕРБЕРТ ВЕЛЛС: ТВОРЧІСТЬ У ДЗЕРКАЛІ ПАРОДІЇ 333

Т. Михайлова ПРОЗА АНДРІЯ ПЛАТОНОВА ТА ВАСИЛЯ СТУСА: ДО ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ КЛЮЧОВИХ ОБРАЗІВ (на матеріалі повісті А. Платонова «Котлован» та сценарію В. Стуса «Ожидание») 340

А. Новосельцева ЭССЕИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОРИИ В БЕЛОРУССКОЙ ПРОЗЕ КОНЦА ХХ ВЕКА 344

Ю. Мирошниченко ІЛЮЗІЯ/РЕАЛЬНІСТЬ В РОМАНІ Д.МІТЧЕЛА „СОН № 9” 350

О. Палій ПРОБЛЕМА ЕМІГРАЦІЇ У ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ (на матеріалі романів Мілана Кундери) 355

Т. Рахуба ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ ПОЭМ

(«ЕГОРУШКА», «ПЕВИЦА», «АВТОБУС») М. ЦВЕТАЕВОЙ 362И. Подавылова СТРУКТУРА РОМАНА ЛЕОНИДА ГИРШОВИЧА «"ВИЙ", ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ШУБЕРТА НА СЛОВА ГОГОЛЯ» 367

Н. Колтакова ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМА «ПРОЗОРОСТІ» В ХУДОЖНІХ СВІТАХ Б. І. АНТОНИЧА ТА В’ЯЧ. ІВАНОВА 373

С. Панцьо, Л. Вакарюк ОБРАЗ ВІЙНИ У ЖОВНІРСЬКИХ ПІСНЯХ (на матеріалі лемківської пісні) 380

А.Роговская, А.Роговский АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В ОБРАЗАХ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ Ю. ТЫНЯНОВА 387
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
О. Волченко, І. Лощенова особливості перекладу англійських синтаксичних конструкцій вторинної предикації українською мовою 392

М. Гриценко КРОСКУЛЬТУРНІ ЯДРОВІ СЕМАНТИЧНІ СТРУКТУРИ В ПЕРЕКЛАДІ 397

Л. Макаренко ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ ІСПАНСЬКОЇ КАУЗАТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ HACER+INFINITIVO 404

Л. Пишна МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 409
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
С. Дьячук ОРФОЕПІЧНІ ПОМИЛКИ В МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 414

Н. Кушнир ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕСКЛОНЯЕМЫХ ИМЕН В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 417

E. Попова МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 422

Е. Слюнина ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 428
ТОМ 168

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. VI (168). – 408 с.


ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

Шкіцька І. ІНТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР МАНІПУЛЯТИВНОГО
ДИСКУРСУ ПОЗИТИВУ 5

МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Семьян Т. Визуальный язык текстов современной литературы 13

Коваленко Е. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ТЕКСТА. «БАЯДЕРКА» Л.МИНКУСА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЕ УКРАИНЫ 20

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
Мороз О. КОНЦЕПТ «РІДНА МОВА» У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
ДМИТРА ПАВЛИЧКА 28

Семак Л. КОНТЕКСТУАЛЬНА СИНОНІМІКА В РОМАНІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК “УРІЗЬКА ГОТИКА» 35

Дворянчикова С. Роль имен собственных в модели
комического, высмеивающего несовершенства
43

Бурмакина Н. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА «КРАСОТА» СРЕДСТВАМИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 49

Купчишина Ю. ОЧУДНЕННЯ У ПРОСТОРОВО-ТЕМПОРАЛЬНІЙ
СТРУКТУРІ ТЕКСТУ (на матеріалі науково-фантастичної прози
Р. Бредбері та Д. Адамса) 56

Ваврінчік Р. АНГЛІКАНСЬКА ПРОПОВІДЬ: СТРУКТУРИЗАЦІЯ
ТА ПРОБЛЕМАТИКА 62

Гоменюк О. СПЕЦИФІКА ЛІНГВОМЕНТАЛЬНИХ ВЕЛИЧИН
ЗІ СФЕРИ ФАУНИ І ФЛОРИ У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ Є. ГУЦАЛА 70

Куварова Е. АПЕЛЛЯТИВ В СОСТАВЕ ЭПИСТОЛЯРНОГО ВОКАТИВА 75

Левенець О. СЕМАНТИКА ПРИСЛІВНИКІВ “ШВИДКО”, БИСТРО”,
СКОРО” В ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТАХ (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) 82

Мишина О. ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ВИДЕОВЕРБАЛЬНОМ ТЕКСТЕ 88

Русенко Т. ОДОРАТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ КАК ЗНАЧИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на материале рассказа А.П. Чехова «На гвозде» и рассказа И.А. Бунина «Генрих») 95

Синенко Е. МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА НАИМЕНОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 100

Тсомпаніс М. МІКРОПОЛЕ “ПОБУТ” ЯК СКЛАДОВА ЛСП “ЧУЖИНА”
У ТВОРАХ ОВІДІЯ ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ 104

Щепанська Х. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СЛОВО-ОБРАЗУ СЕРЦЯ
В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 112

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
Сидоренко А.С. ПОЛИФОНИЯ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННЫХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на материале сборника рассказов Дж. Джойса «Дублинцы») 119

Клименко О. КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИКИ КОЛЬОРУ
В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ 125

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ
В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Глушак Д. ФОНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЕСТЕЙ-КУРАНТОВ 1600-1644 ГГ.) 131

Андрущенко О. Новітні генеративні теорії у діахронних
дослідженнях інформаційної структури речення 138


Солтівська Я. СИМВОЛ ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ (лінгвокультурологічний аспект) 145

Циганкова З. НЕОЛОГІЗМИ-ЗАПОЗИЧЕННЯ В РОМАНАХ ПОСТФЕМІНІСТИЧНОГО ЖАНРУ 151

Плоткіна М. ПІДХІД ДО ВИДІЛЕННЯ ПАРАДИГМИ СКЛАДНОГО
РЕЧЕННЯ В АНГЛІСТИЦІ 156

Малоха М. ДО ПИТАННЯ ПРО НОМIНАЦIЮ СЛОВ’ЯНСЬКИХ
ФIТОНIМIВ Taraxacum dens-leonis Desf. 162

Вільчинська Т. Фразеологічні одиниці біблійного походження
в українській мові: Національно-культурний
та структурно-семантичний аспекти 168


Завальнюк Л. ФОНОСТИЛІСТИЧНА ОЦІНКА НІМЕЦЬКОЇ РОЗМОВНОЇ
МОВИ: ВІКОВИЙ АСПЕКТ 173

Івашків-Ващук О. ЛЕКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТУ ІДИЛІЙ ТЕОКРІТА 179

Кеба О. ПРИРОДА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПЕРЕДНЕЯЗЫКОВЫМ ВИБРАНТОМ И ЕГО АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ФОРМАМИ 186

Несина І. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ КИТАЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
ЗІ СФЕРИ МИСТЕЦТВА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 193

Сейдаметова Н.С. ОСОБЕННОСТИ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ В КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 198

Подолина О. ТЕМАТИЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ИМЕННЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ (ТС) В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ТЕКСТА (на материале финансово-кредитного подъязыка) 204

Туришева О. ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА РЯДУ СТИЛІСТИЧНИХ СИНОНІМІВ
З ДОМІНАНТОЮ LIEBEN (на матеріалі роману Г.Ґ. Конзаліка
«Людина-землетрус»)
209

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Названова И., Трач А. СТИШКИ-ПИРОЖКИ КАК НОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ФЕНОМЕН 215

Кравець Т. CТЕРЕОТИПИ ЗОВНІШНОСТІ ЧОЛОВІКА В УКРАЇНСЬКІЙ
МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: ҐЕНДЕРНИЙ ФАКТОР (на матеріалі
мас-медійних текстів) 221

Павлова Е. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В ТЕКСТАХ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ВАКАНСИИ 228

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
Бовсунівська Т., ВПЛИВ Е.ПАНОФСЬКОГО І Н. ГУДМЕНА
НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ЕКФРАЗИСУ В.Т.МІТЧЕЛЛА 236

Петрова Н. МОДИФИКАЦИЯ ФУНКЦИИ ГЕРОЯ И ЖАНРОВОЙ ФОРМЫ
В АВАНТЮРНОМ РОМАНЕ ХХ ВЕКА («Ким» Р. Киплинга
и «Чужак в чужой стране» Р. Хайнлайна) 243

Сейбель Н. ПОЛИЛИНГВИЗМ РОМАНА УВЕ ЙОНЗОНА
«ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ОБ АХИМЕ» 250

Потыраньска А. ИЩУ ОПАСНОЕ И ВЛАСТНОЕ, СЛИЯНЬЕ ВСЕХ ДОРОГ – ПЕРЕКРЕСТОК КАК ДЕМОНИЧЕСКОЕ МЕСТО (НА МАТЕРИАЛЕ ИЗБРАННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ ЗИНАИДЫ ГИППИУС) 256

Сергеева В. ЧУДО КАК ПРИЁМ И ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(на примере русской литературной сказки xix века) 260

Рубинская Е.МУЗЫКАЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУБЪЕКТИВИЗАЦИИ
ПРОЗЫ (на материале рассказа В. Вулф «Струнный квартет») 267

Сюй Ліша ХУТІРСЬКА ФІЛОСОФІЯ ТА ЇЇ ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ
У МАЛІЙ ПРОЗІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША 272

Бартіш С. ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ЛІРИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ В ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА (на матеріалі збірки Крістіана Фелікса Вайсе «Пісні для дітей») 279

Нестер Л. ТЕКСТ МОДИ У РОМАНІ ТОМАСА МАННА „БУДДЕНБРОКИ“ 286

Солощенко В. АВТОРСЬКИЙ СТИЛЬ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ
СВІТОБАЧЕННЯ ПИСЬМЕННИЦІ (на матеріалі роману
Ельфріди Єлінек «Піаністка») 292

Падар Ю. ЦІННІСНА КАРТИНА СВІТУ В «ЩОДЕННИКУ» Є. ЧИКАЛЕНКА 296

Єфименко В. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МІФОЛОГІЧНИХ
СЮЖЕТІВ У ТВОРАХ СУЧАСНИХ АВТОРІВ 300

Кириченко С. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ АВТОРА-ТВОРЦЯ В ОПОВІДАННЯХ
С.А. КОЛБАСЬЄВА (С.КОЛБАСЬЄВ И Н. ГУМИЛЬОВ) 305

Попова А. КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОПОВЕДЕЙ
МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА) 312

Старостенко Т. ХРОНОТОПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОМАНА
ДЖОРДЖА Р.Р. МАРТИНА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 316

Чеснок И. ЭВОЛЮЦИЯ НАРРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА
В БЕЛОРУССКОМ РОМАНЕ ХХ В. (на примерах произведений
Максима Горецкого, Кузьмы Черного, Виктора Козько) 324

Білик Н. СПЕЦИФІКА ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ РОМАНУ
М.ПРОДАНОВИЧА «САД У ВЕНЕЦІЇ»: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ 332

Цыбакова С. МОТИВ ДОРОГИ К ХРАМУ В РОМАНЕ-ФАНТАСМАГОРИИ АНАТОЛЯ БОРОВСКОГО «ИСКУШЕНИЕ»
(«ДАМОВА НА СПАКУСУ») 337

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
Южакова О. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІННОЇ
ЛЕКСИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 343

Чурута О. ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ТЕКСТА 350

Ангерчік Є. ВІДТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗМОВНО-ПОБУТОВОГО
СТИЛЮ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРУ ІВАНА ФРАНКА
«РІПНИК» 358

Данилина С. АДСКАЯ ПАРОДИЯ РОМАНА ПАЛАНИКА «ПРОКЛЯТЫЕ»
В ПЕРЕВОДЕ 365

Роляк И. К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ ТЕКСТОВ ИЗ ОБЛАСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ С ПОЛЬСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
НА ПРОДВИНУТОМ УРОВНЕ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ 372
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Богатырёв А., Богатырёва О., Тихомирова А. БАЛАНС
ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО И ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ СТАНДАРТАМ СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ (на материале германских
языков в сопоставлении с русским) 378

Кобзева Н., Глухий Я. ВНЕАУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 388

Соколова Л., Гараева М., Федорова Л. О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 392

Юрова І. ОЛІМПІАДА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТРУКТУРІ
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 398
Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»
Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія,...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМетодичні рекомендації щодо вивчення румунської мови, інтегрованого курсу «Література
Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб… у мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconХудожня культура 10-11 класи Профільний рівень українська художня культура (10 клас)
Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти в галузі...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconРенесанс Новий час. Бароко. Класицизм. Романтизм. Імпресіонізм
Культура прадавніх цивілізацій. Єгипет. Месопотамія Антична культура. Стародавня Греція. Стародавній Рим Середньовічна культура....
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconСуходуб Т. Д. «Будем же стараться хорошо мыслить…»
М 74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. I (147). – 440 с
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconМагістр соціальної роботи та соціології, Луганський національний
Произведения Лидии Чарской как бы обычны – о мальчиках и девочках, юношах и девушках, но многие герои писательницы мечтают о том,...
М 74 том 163 м 74 мова І культура iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
М 74 том 163 м 74 мова І культура icon"Вклади культури І мистецтва XX століття у світову цивілізацію"
Культура одна з найважливіших сфер суспільного життя. У понятті "культура" людина І його діяльність виступають, як синтезуюча основа,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка