М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрямСторінка2/29
Дата конвертації09.05.2018
Розмір5,47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність навчальної програми пов’язана з тим, що авіамоделізм – це поширений вид технічної творчості, одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, який допомагає їй приблизитися до світу авіації.

Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму спортивно-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців 10-18 років.

Метою програми є набуття компетентностей особистості в процесі конструювання та виготовлення авіамоделей й участі у змаганнях, захисті навчальних проектів, виставках і конкурсах; створення умов для індивідуального розвитку творчого потенціалу учнів через заняття авіамодельним спортом.

Основні завдання програми:


 • окреслити основи та шляхи розвитку сучасної авіації;

 • ознайомити учнів з різноманітними технічними пристроями, принципами їх будови та застосування;

 • навчити розробляти та виготовляти технічні пристрої різної складності;

 • вміти виконувати технічні розрахунки та працювати з технічною літературою;

 • виховувати культуру праці;

 • формувати активну та всебічно розвинену особистість;

 • підготувати до праці та свідомого вибору професії;

 • забезпечити зайнятість підлітків і підготовку до служби в армії;

 • розвивати творчі здібності;

 • формувати конструкторські вміння та навички;

 • закріплювати інтерес до занять авіамоделізмом.

У процесі занять відбувається набуття учнями наступних компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями про технологічні прийоми проектування та виготовлення авіамоделей; розвиток технічного мислення; ознайомлення з технічними видами спорту; оволодіння основами авіаційних наук і технологій;

практична – набуття техніко-технологічних умінь і навичок; освоєння технологій виготовлення різних класів моделей за кресленнями та власними конструкціями та їх експлуатацією; розвиток практичних навичок у проектуванні авіамоделей різного функціонального призначення, їх регулюванні та запуску;

творча – оволодіння майстерністю виготовлення авіамоделей, розвиток конструкторських здібностей, стійкого інтересу до технічної творчості;

соціальна – виховання культури праці; професійне самовизначення, обґрунтований вибір професії з урахуванням власних інтересів і здібностей; розвиток позитивних якостей особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності.

Програма передбачає навчання дітей у групах основного та вищого рівнів впродовж 3-х років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

основний рівень –144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

вищий рівень – 360 год. (10 год. на тиждень), 1-й рік навчання.

Навчальна програма побудована лінійним способом: наступний навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв’язку з ним.

Програма гуртка авіамоделювання має політехнічну спрямованість. В основі програми – принципи особистісно-орієнтованого навчання, що дає можливість враховувати потреби кожного гуртківця, його здібності, вміння та навички та допомагає в повній мірі виявити й розвинути творчий потенціал учнів.

Зміст програми реалізується за допомогою сучасних педагогічних технологій освіти: проектної технології та технології формування творчої особистості.

Проектна технологія передбачає: розв’язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми; інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки і творчості. Навчальне проектування орієнтоване на самостійну діяльність учнів впродовж визначеного відрізку часу.

Технологія формування творчої особистості передбачає визнання учня головною дійовою фігурою навчально-виховного процесу. Створення в гуртку середовища пізнання, в якому реалізуються творчі здібності учня, розвивається мислення та формується творча особистість.

Заняття в гуртку сприяють вихованню любові до України, розумінню її місця як авіаційної та космічної держави у світовому співтоваристві, громадянському самоствердженню.

Теоретичні заняття передують практичній роботі, що сприяє застосуванню засвоєних знань на практиці.

Перед початком роботи над моделлю кожен гуртківець повинен ознайомитися з конструкцією літального апарату, призначенням вузлів, деталей, його аеродинамічними характеристиками. Всі моделі слід виготовляти за ескізами та кресленнями. Виготовлення моделей доцільно розпочинати з розрахунків площі крила, стабілізатора; креслення перерізів деталей; визначення маси моделі, використовуючи мікрокалькулятор або персональний комп’ютер.

Керівнику гуртка необхідно підтримувати гуртківців і заохочувати їх до самостійних конструкторських, технологічних рішень при виготовленні деталей та вузлів моделей.

Важливе місце у практичній роботі гуртка надається проведенню льотних випробувань моделей, тренувальних запусків та участі у змаганнях.

Керівник гуртка сприяє розвитку творчих здібностей учнів, проводить конкурси та захисти реальних і фантастичних проектів, знайомить із елементами вирішення конструкторських задач, заохочує учнів до участі у конкурсах і виставках науково-технічної творчості.

Об’єктами роботи гуртка є категорії вільнолітаючих та кордових моделей різноманітних класів, радіокерованих та експериментальних літаючих моделей, спортивних моделей ракет. Кожен вихованець будує модель за індивідуальним проектом. Робота над моделлю може тривати більше одного навчального року і передбачає поетапне виконання робіт для досягнення очікуваних результатів. Уся робота повинна мати творчий і науково-дослідницький характер. Програмою передбачена дослідницька робота у секції МАН.

Впродовж навчального року проводяться тематичні екскурсії на виставки технічної творчості та на підприємства авіаційної промисловості. Це дає можливість розширити знання учнів про сучасне виробництво та конструкції літальних апаратів.

До програми гуртка додано перелік обладнання й інструментів, потрібних для організації роботи, орієнтовну тематику лекцій і бесід про авіацію, бібліографію.

Програма гуртка може використовуватись під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до календарно-тематичного плану, розробленого за даною програмою, певні зміни, які не повинні впливати на мету, завдання та прогнозований результат освітньої діяльності.
Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин


теоретичні

практичні

усього

Вступ

22

Розділ 1. Літаючі моделі

8

14

22

1.1. Теоретичні основи польоту літаючих моделей

22

1.2. Матеріали та інструменти для виготовлення моделей

2

6

8

1.3. Технологія виготовлення літаючих моделей

2

4

6

1.4. Авіамодельні двигуни. Гумовий двигун для літаючих моделей

2

4

6

Розділ 2. Проектування та виготовлення літаючих моделей

12

60

72

2.1. Моделі літальних апаратів, легших за повітря

4

16

20

2.2. Моделі літальних апаратів, важчих за повітря

8

44

52

Розділ 3. Запуски моделей.

8

30

36

3.1. Регулювальні та тренувальні запуски моделей

4

20

24

3.2. Основи технічної творчості. Елементи вирішення винахідницьких задач. Прийоми проектування на ПК

4

10

12

Розділ 4. Екскурсії, конкурси, виставки, бесіди8

8

Підсумок

22Разом


32

112

144

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям iconУчнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям iconПрограми з позашкільної освіти Дослідницько-експериментальний напрям випуск
Л. Л. Барановська, О. В. Биковська, д-р пед наук, О. І. Борзенко, д-р філ наук, професор, Л. В. Бутрин, Л. А. Кузьменко, Т. П. Левчук,...
М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям iconПрограма з позашкільної освіти науково-технічного напряму
Завдяки цьому в структурі гуртків цнттум він відіграє роль базового компоненту природничо-наукової освіти І належить до інваріантної...
М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005-2009 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-х 7-х класах подано в Інформаційних збірниках мон №13-14 2005, 2006, 2007 р р., у журналі «Математика в школі»
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...
М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям iconПрограма для вокального гуртка художньо естетичного напряму позашкільної освіти
Наказ управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради №
М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям iconЗбірник наукових праць. 012. Випуск
Ключові слова: науково-технічний прогрес, наукоємність, наукоємні технології, нейрочип, генна інженерія
М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям iconПрограма з позашкільної освіти образотворче мистецтво початковий, основний, вищий рівніБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка