М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015Сторінка1/33
Дата конвертації24.06.2017
Розмір6,05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

ОСВІТА І НАУКА – 2015

Матеріали звітно-наукової конференції студентів

27-30 квітня 2015 року

Київ

вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова2015

УДК 1:316.3]:37.011(063)

ББК 87.6:74.48я431

Н 34

Рекомендовано до друку вченою радою

Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова(протокол № 7 від 08 грудня 2015 року)

Редакційна рада:

Андрущенко В. П. 

доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова (голова Редакційної ради)

Авдієвський А. Т. 

почесний доктор, професор, академік НАПН України;

Бех В. П. 

доктор філософських наук, професор

Бондар В. І. 

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Євтух В. Б. 

доктор історичних наук, професор, академік НАН України

Дробот І. І. 

доктор історичних наук, професор;

Жалдак М. І. 

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Мацько Л. І. 

доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України

Падалка О. С. 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Синьов В. М. 

доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Торбін Г. М. 

доктор фізико-математичних наук, професор

Шут М. І. 

доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України

Програмний комітет:

Алексеєнко-

Лемовська Л. В.

кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, в. о. директора Інституту розвитку дитини

Андрусишин Б. І.

доктор історичних наук, професор, директор Інституту політології та права

Баранов О. В.

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової та виховної роботи Інженерно-педагогічного Інституту

Дробот І. І. 

доктор історичних наук, професор, директор Інституту філософської освіти і науки;

Козинко Л. Л.

кандидат педагогічних наук, доцент Інституту мистецтв

Кудін А. П.

доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту інформатики

Курган-

Баковєєва Я. М.

кандидат політичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту управління та економіки освіти

Матвієнко О. В.

доктор педагогічних наук, професор Інституту педагогіки та психології

Покась В. П.

академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник освіти України, доктор філософських наук, професор, директор Інституту природничо-географічної освіти та екології

Працьовитий М. В.

доктор фізико-математичних наук, професор, директор Фізико-математичного Інституту

Синьов В. М.

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту корекційної педагогіки та психології

Степико В. П.

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій

Сушко О. О.

доктор історичних наук, професор, директор Інституту історичної освіти

Тимошенко О. В.

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту фізичного виховання та спорту

Товт І. С.

кандидат історичних наук, доцент кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації

Темрук О. В.

кандидат психологічних наук, доцент, вчений секретар Ради Науково-технічної творчості студентської молоді Інституту філософської освіти і науки

Освіта і наука − 2015. Зб. наукових праць. – К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 275 с.

До збірника увійшли матеріали звітно-наукової конференції студентів «Освіта і наука», що відбулася 27-30 квітня 2015 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. ДрагомановаУДК 1:316.3]:37.011(063)

ББК 87.6:74.48я431

Н 34

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Калюжна Юлія Андріївна,

студентка V курсу,

Спеціальності «Філологія. Мова та література (французька, англійська)»


Науковий керівник:


доктор педагогічних наук, професор

Клименко Жанна Валентинівна
«Формування уявлення старшокласників про національну специфіку художнього твору в процесі вивчення світової літератури»

Яскравою особливістю предмета «Світова література» є те, що вивчаються різнонаціональні твори, які відкривають перед нами світ різних культур, народів, країн. Одним із головних завдань вивчення даного предмета є формування уявлення учнів про національну та світову літературу [2, c. 9].Мета дослідження: проаналізувати та узагальнити накопичений вченими-методистами досвід, на його основі розробити прийоми та види робіт, спрямовані на формування уявлення учнів старших класів про національну специфіку художнього твору.

Національна специфіка твору проявляється через яскраві етнокультурні компоненти - його формальні та змістові складники, наділені національними ознаками. Клименко Ж.В. у своїй монографії вказує, що етнокультурні складники можуть бути імпліцитними та експліцитними [3, с. 231]. До першого типу відносять такі: національний менталітет, національний характер, етнічні стереотипи, національна символіка, національні композиційні та стилістичні засоби. До другого типу належать опис традицій та звичаїв, опис побуту, природи, історико-культурні факти, власні імена, назви, реалії, портрет національного героя. Ціко І. визначає етнокультурні знання як «систему знань з літератури, що відображають ціннісні відношення автора (перекладача) художнього твору та його героїв до національної духовної культури свого та інших народів, символів, традицій, звичаїв і матеріальних надбань» [7, с. 56].Майстерність та репрезентативність обраного перекладу. Гадаємо, що розумним є укладання упродовж вивчення твору певного словничка невідомих слів, наприклад, при вивченні повісті «Тисяча журавлів», учні записували в зошитах іншомовне слово, а навпроти – український аналог чи переклад. Часто перекладач стикається з труднощами стилістичного характеру, наприклад, при перекладі п’єси «Пігмаліон», а саме передачі діалекту кокні, на якому говорить Еліза Дулітл [4, с. 189-191].

Можливість неоднозначного трактування одного й того ж символу в різних культурах, епохах чи сприйнятті того чи іншого митця [6, с. 5-8]. Наприклад, один з найвідоміших у світі символів – свастика. Більшість європейців, побачивши цей символ, згадують про фашистські загарбання, не знаючи, що свастика – один з найстаріших символів світу, який зустрічається у багатьох культурах і символізує сонце, благополуччя й процвітання. З аналогічною проблемою ми зустрілись і при вивченні повісті «Тисяча журавлів». Для слов′янських народів журавель є посланцем Господа, їх давні представники вірили, що восени журавлі відносять на небеса душі померлих, а навесні приносять душі немовлят, які мають народитись. В Японії журавель – символ здоров′я, довголіття й щастя [6].

Актуалізація фонових знань. Для цього можна використовувати прийом «Гронування». Під час актуалізації фонових знань не варто забувати і про те, що Джон Хірш-молодший називає культурною грамотністю [1]. Під культурною грамотністю розуміється умовний список творів мистецтва та художніх явищ, а також життєвих реалій, які є зрозумілими та актуальними для представників певної епохи чи покоління.

Компаративний елемент. Дуже цікавим буде порівняння етнокультурних елементів України з елементами країни, яку представляє художній твір [5, с. 7].

Опрацьовуючи твори, в яких яскраво виражена національна специфіка, найкраще використовувати етнокультурологічний шлях аналізу [3, 231-233].

Отже, робота щодо формування уявлення старшокласників про національну специфіку твору передбачає всі освітні аспекти: навчальний, виховний, розвивальний. Найефективнішими є такі методичні засоби, як етнокультурологічний шлях аналізу твору, пояснення або дешифрування національної символіки тексту, порівняння національно-культурних символів різних народів, відображених у художній літературі.

Список використаної літератури:

1. David S. Kaufer. Cultural Literacy: A Critique of Hirsch and anAlternative Theory. Режим доступу: http://web.archive.org/web/20050506190807/http://www.mla.org/ade/bulletin/N094/094023.htm

2. Клименко Ж.В. Воспитание культуры межнациональных отношений в процессе преподавания литературы // Русский язык и литература в школах Украины. – 2007. - № 5. – С. 9-11.

3. Клименко Ж.В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. - 340 с.

4. Клименко Ж.В. Специфіка викладання зарубіжної літератури в середній школі // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2006. - № 11. – С. 43-45.

5. Клименко Ж.В. Формування уявлення учнів про загальнолюдське та національне в літературі // Зарубіжна література в навч. закладах. – 2000. - № 5. – С. 5-8.

6. Ткач І. Я. Кавабата. Повість «Тисяча журавлів» (3 години) 11 клас. Режим доступу: http://zl.kiev.ua/konkursi/roboti-uchasnik-v-poperednogo-konkursu/ja-kavabata-pov-st-tisjacha-zhuravl-v-3-godini-11-klas.html

7. Ціко І. Проблема формування етнокультурних знань учнів на уроках світової літератури // Всесвітня література в сучасній школі. - № 4. – С.52-53.Сингаївська Ольга Сергіївна

Студентка 5 курсу

Спеціальності «Філологія. Мова та

література (англійська, українська)»
Науковий керівник:

кандидат філологічних наук

Машкіна Олена Миколаївна
«Вербальна репрезентація ставлення до представників інших національностей у процесі асоціалізації»

Одним з найвизначніших ознак асоціальної особистості є расизм – світогляд, а також політичні теорії і практичні дії, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на поділі людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостей зовнішнього вигляду[5, 123]. Основною причиною расизму є ксенофобія –негативне, емоційно насичене ставлення суб’єкту до певних людських спільнот та їх окремих представників – „чужинців”, „інших”, „не наших”. Власне расизм значною мірою і є ксенофобією за ознакою видимої різниці у зовнішності.

Однією з особливостей мовного вираження расизму слугують принизливі найменування представників іншого етносу. Вони або створюють образ ворога, або використовуються як експресивні номінації відчуджуючого характеру. Назва етнічної групи людей: племені, народності, нації називається етнонімом. Експресивні етноніми виникають в різних соціолектах, в мові соціальних груп, в діалектах і жаргонах. Як правило, вони „заряджені” негативною конотацією, тому відносяться до пейоративно – зниженої – лексики просторіччя. [1, 8]. Негативні експресивні етнономи називають етнофолізми. Етнофолізми відображають колективні упередження певної етнічної, державної та світоглядної спільності по відношенню до „інших”, „чужих” народів, націй [2, 117].

Субкультуру скінхедів Hammerskin вважають однією з найбільш організованих угрупувань наци-скінхедів в США. Вони мають расистські упередження до афроамериканців, іудеїв, мусульман, східних народів. Для аналізу мовних засобів вираження асоціалізації ми використали форум скінхедів – Forum 38.

Найбільша кількість етнофолізмів афроамериканців: negro, nigger, nig, nigga, jigaboo, bootlips.

Слово negro, яке утворилося в XVIII столітті як евфімізм до слова slave досить швидко стало виражати негативне значення, і зараз активно використовується в образливому значенні (129 гілок із хоча б одним випадком вживання): He is an old WHITE Vietnam vet, who beat the fuck out of a negro in a bus over a misunderstanding about a shoe shine (KelticTerror88)[8]. Від negro утворився найбільш розповсюджений етонофолізм афроамериканців – nigger (більше 500 випадків вживання на форумі). Шляхом усічення від nigger утворені такі етнофолізми: nig, nigga.

Широко розповсюджені етноніми для афроамериканців, що походять від порівняння з представниками тваринного світу: аnimals: Fucking disgusting animals. They eat those guys after burning (Forward We March); сoon „єнот” (у 1880-их роках ультраправа організація Ку-Клукс-Клан влаштувала нічне полювання на афроамериканців, називаючи їх raccoon hunt, адже єноти ведуть переважно нічний спосіб життя) [8]:White man could lose his job because a coon is up set there was no room for him on the train (Roadhog); monkey: So she can have her monkey friends, and monkey boy friend. (Jskinner).

Негативних етнонім афроамериканців fried chiken походить від стереотипу, що всі афроамериканці люблять їсти смажену курку, адже на початку 1990-х газети і журнали США рясніли гротескними зображеннями афроамериканців, що їдять смажену курку [6].

Експресивні етноніми афроамериканців утворюються і на основі їх зовнішності bootlips – „губисько”.

Серед проаналізованих негативних етнонімів афроамериканців частіше за все використовуються етнофолізми nigger, nig, cooon.

Другою за численністю є група етнофолізмів на позначення іудеїв: jew, heeb, kike.

Найбільш часто вживаним етнофолізмом щодо іудеїв є слово jew. Разом з прикметником з негативною семантикою слово jew стає максимально образливим. Розповсюджене вживання іменника jew в значенні „хитрий і ліцемірний чоловік” [9]: звідси і дієслово to jew – „обхитрити, обвести навколо пальця”.

Етнонім kike (від kikel коло) виник у зв’язку з тим, що євреї, які емігрували до США наприкінці XIX, не володіли латинським алфавітом, їм було запропоновано ставити знак „+” замість підпису на міграційних документах, а оскільки хрест нагадував їм символ хритиянаства, замість підпису вони почали зображати коло [9].

Основною причиною використання негативних етнонімів є пейоративна функція, що спрямована на негативну характеристику суб’єкта, а саме полягає в зневазі та приниженні адресата.

Отже, в віртуальному середовищі асоціалізованих субкультур етнофолізми не тільки виконують функцію приниження членами субкультури інших націй та народів, а й стають засобом вираження особливостей процесу засвоєння антигромадських, антисоціальних норм та цінностей, тобто асоціалізації.

Список використаної літератури:


  1. Богомягкова Е. В. Этнонимы современного неметкого языка: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.04 "Германськие языки" / Богомягкова Е. В. – Санкт-Петербург, 2005. – 19 с.

  2. Дандес А. Фольклор: семиотика и/или психоанализ / Алан Дандес. – М.: Восточная литература, 2003. – 279 с.

  3. Кроз М. В. Социально-психологические и правовые аспекты ксенофобии / Михаил Кроз, Наталия Ратинова. – М: Academia, 2005. – 52 с.

  4. Редько Є. О. Семантичні етноніми в українських арґотичних системах / Є. О. Редько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2014. – № 1107. – С. 87–92.

  5. Шабаев Ю. П. Этнополитология: учебное пособие / Юрий Шабаев, Садохин Александр. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 319 с.

  6. From Aye-Rab to Zebra Head [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://feastofhateandfear.com/articles/from_aye.html.

  7. The Hammerskin Forum at Crew38.com [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.crew38.com/forum38/forum.php.

  8. The Racial Slur Database [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.rsdb.org.

  9. Urban Dictionary [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.urbandictionary.com.Ракоїд Оксана Володимирівна,

студентка V курсу,

Спеціальності «Філологія. Мова та

література (англійська, українська)»
Науковий керівник:

доцент Гладка Ірина Анатоліївна
«Семантична об’єктивація концепту ВІЙНА (WAR) в англійській та українській мовах»

Уся історія людства — це історія воєн і перемир’їв, перемог і поразок. Отже, ВІЙНА є універсальними концептом. Наша робота присвячена дослідженню мовно-когнітивного представлення концепту ВІЙНА в українській та англійській мовній картині світу.

Першочерговим етапом дослідження було створення власної класифікації періодів воєнного циклу: передвоєнний, власне воєнний та післявоєнний період, або мир.

Передвоєнний період характеризується, по-перше, наявністю ворожості між сторонами конфлікту (to be at enmity (with somebody) — ‘бути у ворожих стосунках’). По друге, виникненням конкретної загрози (a danger to world peace ‘загроза миру у всьому світі’; to be fraught with danger ‘загрожувати небезпекою’) [5, 6].

Пошук шляхів попередження і врегулювання конфліктної ситуації позначається за допомогою дієслівних одиниць таких як prevent the war — ‘запобігати війні’; declare against war — ‘виступати проти війни’ та ін. Коли ж війна невідворотна, її очікування виражається такими дієслівними сполученнями: expect the war — ‘чекати війни’; a war threatens — ‘нависла загроза війни’ та ін. [5, 6].

У власне воєнний період можна виділити мовні репрезентанти концепту ВІЙНА для позначення: 1) початку воєнних дій (break out a war — ‘спалахнути, вибухнути (про війну)’; burst out a war — ‘спалахнути (про війну)’; go to war — ‘розв’язати (розпочати) війну’; rush headlong into a war — ‘вступити у війну’; stir up a war — ‘розпалювати війну’); 2) розвитку протистояння, боротьби, конфронтації війни (to be at war — ‘перебувати в стані війни’, to fight — ‘вести військові дії, битися, боротися’, to war — ‘воювати’); 3) видів війни (ideological war — ідеологічна війна, civil war — громадянська війна, world war — світова війна, cold war — холодна війна); 4) власних назв на позначення воєн (Wars of the Roses — Війна Троянд, War of Independence — Війна за незалежність, First World War — Перша світова війна, Second World War — Друга світова війна, Vietnam War — війна у В'єтнамі) [5, 6].

Окрему групу становить військова лексика, яка охоплює: 1) назви осіб, пов'язаних з військовою справою (private — ‘рядовий’, Noncommissioned Officer — ‘сержант’, Commissioned Officer — ‘офіцер’, lieutenant — ‘лейтенант’, captain — ‘капітан’); 2) бойові одиниці і деякі частини (unit — ‘частина’, subunit — підрозділ, division‘дивізія’); 3) лексеми на позначення супротивника (enemy, rival — ‘ворог, противник’); 4) назви зброї (machine guns — зброя, tanks — танки, aircraft — літаки, chemical weapons — хімічна зброя); 5) стратегії або тактики бойових дій та їх наслідки (combat — ‘бій’, attackнаступ’, defence — ‘оборона’) [1, 3].

У військовій сфері розрізняють: мир, який передує війні, та мир, який настає після війни. Основною формою юридичного припинення стану війни між державами є мирний договір. Основними категоріями миру у військовій сфері є мирне співіснування (англ. Peaceful coexistence), примус до миру (англ. Peace enforcement), підтримка миру (англ. Maintenance of peace) [4].

Порівняльний лінгвокультурологічний аналіз інтерпретацій прислів’їв, асоціативно пов'язаних з війною та миром, виявив, що в англійській та українській мовах негативно оцінюються наступні аспекти війни: 1) втручання у справи інших держав (Every fool will be meddling = Моє діло сторона); 2) ворожість, агресивність, жорстокість (The arrow often hits the shooter = Не рий іншому яму — сам в неї потрапиш); 3) боягузтво (Cowards are cruel — ‘боягузи жорстокі’) [2, 7].

Разом з тим об'єктами позитивної оцінки виступають наступні ситуації: 1) невтручання в справи інших держав (Judge not and you will not be judged = Нe судіть і не судимі будете); 2) дотримання меж чужій території (Good fences make good neighbours ‘хороші паркани у хороших сусідів’); 3) групові цінності (Better a lean peace than a fat victory = Поганий мир краще доброї сварки); 4) індивідуальні цінності (A man can die but once = Двом смертям не бувати, а однієї не минути); 5) прояв хоробрості (Courage favors the brave = Сміливість міста бере) [2, 7].

Отже, наше дослідження виявило, що найширше концепт ВІЙНА репрезентований в англійській мові. Це, на нашу думку, зумовлено тим, що за останні 10 років США брали участь у значно більшій кількості збройних конфліктів, аніж Україна за весь період своєї незалежності.


Каталог: images -> doc
doc -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія
doc -> Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту
doc -> Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
doc -> Програмами rita, Фондом «Освіта для демократії»
doc -> Програма стажування складається з таких елементів: 360 mirror; план розвитку лідерства; коучинг; щорічний саміт
doc -> “Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”
doc -> Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015 iconМатеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015

М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015 iconСферах 20 Жовтня 2016 року, м. Київ київ-2016 матеріали наукової конференції
Матеріали наукової конференції геостратегічні пріоритети україни в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах
М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015 iconБіобібліографічний покажчик До 85-річчя від дня народження, 65-річчя науково-педагогічної діяльності та 50-річчя роботи в нпу імені М. П. Драгоманова Київ 2018
Кафедраметодології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи
М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015 iconІмені м. П. Драгоманова
України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: Матеріали міжнародної...
М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015 iconЛист-інформатор №2 від 15. 01. 2015
Нагадуємо, що до 22. 01. 2015 вам необхідно надати підтвердження замовлень на виправлення документів про освіту випускникам 2015...
М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015 iconЗбірник наукових праць студентів, аспірантів І молодих вчених «молода наука-2015» Том ІІ
Караулова С.І. – заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання
М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015 iconМатеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017
Матеріали науково-технічної конференції містять зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів, аспірантів, докторантів та молодих...
М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015 iconМетодичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література
До початку 2015/2016 навчального року: Інформаційно-методичні матеріали на допомогу педагогічним працівникам /Укладачі: Юрченко Т....
М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015 iconТом Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка