Магістерська роботаСторінка6/6
Дата конвертації02.02.2018
Розмір1,24 Mb.
1   2   3   4   5   6

Отже підсумовуючи третій розділ можна сказати, що при зменшенні собівартості продукції принаймні на 30% підприємство зможе отримати достатній розмір прибутку не тільки для покриття витрат, а і для введення нової стратегії, рекомендації якої вказані в даній роботі. На даному етапі діяльності, керівництву підприємства необхідно усвідомити для себе і конкретизувати для працівників сутність головної мети підприємства, а саме: виготовлення сільськогосподарської продукції та її реалізація, і як результат отримання найвищого прибутку. Розробити і впровадити систему мотивації персоналу по цілях, необхідно проаналізувати для чого робляться зміни, до чого вони повинні привести, як зміни будуть сприйняті і які сили будуть їм опиратися, який вибрати стиль для зменшення до мінімуму реального опору.

ВИСНОВКИ


 1. Для ефективного розвитку підприємництва в Україні слід мати адекватну ринковим відносинам систему управління підприємством, яка дозволить максимально використовувати всі наявні ресурси, своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі, розробляти і запроваджувати відповідні стратегії функціонування, саме тому на даному етапі важлива роль повинна відводитись стратегічному управлінню. Під стратегічним управлінням розуміється "процес, за допомогою якого здійснюється довгострокове керування підприємством, визначаються специфічні цілі його діяльності, розробляються стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також забезпечуючи виконання розроблених відповідних планів, постійно розвиваючись і змінюючись".

 2. Вибираючи стратегію розвитку організації обирається генеральний план дій, результатом якого в перспективі повинно стати досягнення поставленої мети. Можна виділити такі варіанти стратегічного розвитку:

 • залишити все без змін;

 • вибрати стратегію внутрішнього зростання;

 • вибрати стратегію зовнішнього зростання;

 • вибрати стратегію виходу на міжнародний ринок;

 • вибрати стратегію вилучення вкладень.

 1. Прийняття стратегічних управлінських рішень неможливо уявити без проведення стратегічного аналізу, який розглядається:

1) як виконання відповідної функції управління, орієнтованої на перспективу і такої, що має високий рівень невизначеності;

2) як дослідження економічної системи за параметрами, які визначають її майбутній стан.Стратегічний аналіз - це комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства. За допомогою стратегічного аналізу розробляється комплексний стратегічний план розвитку підприємства, здійснюється науково обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічних управлінських рішень.

 1. Важливим показником для будь-якого сільськогосподарського підприємства є обсяг товарної продукції. Проаналізувавши його, ми можемо судити про значення культур в одержанні грошових надходжень і прибутків від реалізації готової продукції. Також склад і структура цього показника дозволяють визначити які галузі є основними, розвинутими чи допоміжними. Аналізуючи дані таблиці 2.3 можемо зробити висновок, що зернові займають найбільшу частку у структурі грошових надходжень, що свідчить про важливе значення зернових в одержанні виручки від реалізації продукції рослинництва і визначає спеціалізацію СВКП "Піщанський" – зерновий напрямок.

 2. Проаналізувавши результати господарської діяльності підприємства СВКП "Піщанський", можна сказати, що у 2016р. прибуток підприємства збільшився на 476% порівняно з 2014р. Прибуток на 1 га с-г. угідь, та на 1 середньорічного працівника у 2016р. порівняно з 2014р. значно збільшився, і склав 477,2%, та 1056% відповідно. Аналізуючи собівартість і рентабельність виробництва зерна, можемо зробити висновки, що у 2016 р. порівняно з 2014 р. собівартість 1 ц зерна за досліджуваний період збільшилась на 70,9 %. Ціна реалізації також збільшилась на 110,3%. У 2015 р. підприємство отримувало збиток, у 2014 та 2016 рр. - прибуток. Отже прибуток на 1 ц зерна у 2014 р. становив 10 грн. Рівень рентабельності у 2014 р. становив 6,8% .

 3. Розглядаючи основні стратегії СВКП "Піщанський", можемо стверджувати, що однієї стратегії у чистому вигляді на підприємстві не існує. Але основною стратегією у господарстві є стратегія оптимальних витрат. Стратегія оптимальних витрат - стратегія, що дає можливість покупцям отримати за свої кошти більшу цінність за рахунок поєднання низьких витрат та широкої диференціації продукції. Задача полягає в тому, щоб забезпечити оптимальні витрати та ціни відносно виробників продукції з аналогічними рисами та якістю. Конкурентна перевага стратегії оптимальних витрат забезпечується близькістю до конкурентів по ключових параметрах (якість, характеристики, привабливість, обслуговування), з одного боку, і перевазі над ними по витратах - з іншого. Тобто підприємство СВКП "Піщанський" пропонує таку ж якість, що і конкуренти, тільки з меншими витратами, таке ж обслуговування, тільки дешевше, такі ж характеристики товару і т.д.

 4. Конкурентне середовище - це результат і умови взаємодії великої кількості суб’єктів ринку, що визначає відповідний рівень економічного суперництва і можливість впливу окремих економічних агентів на загальноринкову ситуацію. Важливо те, що конкурентне середовище утворюється не лише і не стільки власне суб’єктами ринку, взаємодія яких викликає суперництво, але насамперед - відносинами між ними. Таким чином, провівши дослідження з визначення основних конкурентів СВКП "Піщанський" у Піщанському району, Вінницької області, ми побачили, що основними конкурентами на ринку є: СГ ТОВ "МРІЯ", СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРОГРЕС", СГ ТОВ "УКРАЇНА", ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВООЗ". Дані підприємства також займаються вирощуванням зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва.

 5. Провівши дослідження та розрахунки на основі даних по підприємству СВКП "Піщанський" я пропоную стратегію стабілізації (обмеженого зростання), яка використовується в умовах коливання прибутковості підприємства від збитковості до рентабельності, що дасть змогу досліджуваному підприємству підвищити свою рентабельність шляхом зменшення собівартості. Стратегія стабілізації - це наступально-захисна стратегія. Вона характеризується рівнем таких показників, як дохід від продажу, дохід від активів, дохід від акцій, швидкість оновлення продукції тощо. Стратегія стабілізації застосовується, коли передбачається спад виробництва та розпочинається раптове падіння обсягу продажу та прибутку.

 6. Підсумовуючи третій розділ можна сказати, що при зменшенні собівартості продукції принаймні на 30% підприємство зможе отримати достатній розмір прибутку не тільки для покриття витрат, а і для введення нової стратегії, рекомендації якої вказані в даній роботі. На даному етапі діяльності, керівництву підприємства необхідно усвідомити для себе і конкретизувати для працівників сутність головної мети підприємства, а саме: виготовлення сільськогосподарської продукції та її реалізація, і як результат отримання найвищого прибутку. Розробити і впровадити систему мотивації персоналу по цілях, необхідно проаналізувати для чого робляться зміни, до чого вони повинні привести, як зміни будуть сприйняті і які сили будуть їм опиратися, який вибрати стиль для зменшення до мінімуму реального опору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Електронна бібліотека Державного університету телекомунікацій. Режим доступу - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1226_84077770.pdf

2. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни (рек. МОН України).- 2-е вид. К. Знання-Прес 2006,

3. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003.

4. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. Пособие. - К.: Знание, 2002.

5.http://pidruchniki.com/1280041852447/menedzhment/strategichne_upravlinnya_korporatsiyami

6.Л.М. Романюк Сучасні тенденції стратегічного управління підприємством// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.if.ua/book/60/4194.html

7. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Омега-Л, 2004.

8. Міщенко А. П. Стратегічне управління. Навч. посібник. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Донецьк: вид-во ДУЕП, 2007

9. Різновиди стратегії та їх характеристики. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/strategichnij-menedzhment/4120-riznovidi-strategij-ta-jikh-kharakteristika.html

10. Електронний підручник М.І. Небава, О.Г. Ратушняк. "Менеджмент організацій і адміністрування" Режим доступу - http://posibnyky.vntu.edu.ua/rat_1/index_4.html

11. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність.- Київ: КНТЕУ, 2002

12. Наливайко А.П. Теорія Стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001

13. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М.Стратегічне управління: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц.-К.: КНЕУ,2001

14. Стратегічний аналіз підприємства [Електронний ресурс] - http://pidruchniki.com/1974070454048/menedzhment/strategichniy_analiz_pidpriyemstva

15. Багатофакторна портфельна матриця „Мак-Кінсі» „привабливість-конкурентоспроможність» [Електронний ресурс] - http://buklib.net/books/25022/

16. Агрокліматичний довідник по Вінницькій області / Держсільгоспвидав УРСР

17. «Виробнича економіка». За ред. В.П. Галушко, Г. Штрьобеля. Навч. посіб. – Вінниця: Нова Книга, 2005.

18. Мацибора В.І. «Економіка с.– г. підприємства». Підручник. – К.: Вища школа, 2009.

19. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб./ К.: КНЕУ, 2002. – 624с.

20. Довгань Л.Є. Праця керівника або практичний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Екс Об, 2002

21. Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. – К.: Вища школа, 1994

22. Жмальов В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. – К.: Україна, 1994

23. "Прогнозування ефективності інвестиційного проекту". [Електронний ресурс].Режим доступу:

 http://pidruchniki.com/1566072162240/turizm/prognozuvannya_efektivnosti_investitsiynogo_proektu


24. Рябчик І. В. Нові підходи до аналізу ефективності сільськогосподарських підприємств / І. В. Рябчик, В. В. Галушко // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2004. – № 3.

25. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності / С. В. Мочерний. – К: Академія, 2005

26. Методика визначення економічної ефективності виробництва зерна.

[Електронний ресурс].Режим доступу: http://pidruchniki.com/1566072162240/turizm/prognozuvannya_efektivnosti_investitsiynogo_proektu

27. Зозульов О., Длігач А. “Сучасні проблеми менеджменту українських підприємств” // Економіка України//, №6, 2002.

28. Клімова О.І. “Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства” //Економіка та держава//, №4, 2008.

29. Формування місії та цілей підприємства [Електронний ресурс].Режим доступу:

http://bookss.co.ua/book_strategiya-pidpriyemstva_884/5_tema-4-formuvannya-misi-ta-cilej-pidpriyemstva

30. Бондаренко О. О. Формування та планування додаткової потреби в персоналі / О. О. Бондаренко // Економіка та держава. — 2005. — № 4

31. Парсяк ВЛ. Планування господарської діяльності малих та середніх підприємств: монографія / В.Н. Парсяк, М.Б. Журавльова. — К. : Інститут аграрної економіки, 2001.

32. Швайка АЛ. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / А.Л. Швайка. — Л. : Новий світ-2000, 2006.

33. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003.

34. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003.

35. Лихота У.П. “Фінансова стратегія управління підприємством” // Фінанси України//, №2, 2001.

36. Портер М., Майкл Е. Стратегія конкуренції: Пер. з англ.; Олійник А., Скільський Р. – К.: Основи, 1998

37. Спіріна М.В. “Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства” // Актуальні проблеми економіки//, №8, 2004

38. Андрєєва Л. Погляд на системну конкурентноздатність як домінанту стійкого розвитку економіки / Андрєєва Л., Миргородська Е. // Економіст. - 2004. - N 1.

39. Ахматова М. Теоретичні моделі конкурентноздатності / М.Ахматова, Е.Попов // Маркетинг. - 2003.

40. Бородін К.Г. Оцінка конкурентноздатності продукції в умовах сучасної торгівлі // Пробл. прогнозування. - 2006. - N 3

41. 10. Войцеховська І. Конкурентноздатність як інтегральний показник ефективності підприємств // Проблеми теорії і практики управл. - 2006

42. Воронов А. Моделювання конкурентноздатності продукції підприємства // Маркетинг. - 2003. - N 4.

43. Воронов Ю.П. Бенчмаркінг у конкурентній боротьбі // ЕКО. - 2005. - N 4. - С.2-18.

44. Мізюк Б.М. “Особливості стратегічного управління підприємствами” // Фінанси України//, №12, 2002

45. Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2002.

46. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.

47. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. – К., 2002.

48. Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2004.

49. Скiбiцъка Л.І., Скiбiцъкий О.М. "Менеджмент" Навч. посiбник. – К.,

2007.

50. Гельвановський М.И. Конкурентноздатність національної економіки і задачі державної статистики // Питання статистики. - 2006. - N 3.51. Грузінцева Н.А. Проектування виробничої конкурентноздатності споживчої продукції / Н.А.Грузінцева, М.А.Сташева, Б.Н.Гусєв // Методи менеджменту і якості. - 2006. - N 10. - С.16-19.

52. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”, за ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003.

53. Економічний аналіз: Навч. посіб./ М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2001

54. Крайник О. П., Є. С. Барвінська. Економіка підприємства. Навчальний посібник/ За редакцією Крайник. — 2-ге вид. оновлене і доповнене — Львів: „Інтелект-Захід“, 2005. О.П.55. Крамаренко В.І., Холод Б.І., Воробйов Ю.М., Дудар А.П., Логвіна О.В., Воробйова Ю.М., Холо (ред.) Управління ресурсами підприємств. Навчальний посібник (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2004


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Магістерська робота iconМагістерська робота літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки Зміст
Методична реалізація змістового компонента програми літературного розвитку молодших школярів
Магістерська робота iconФормування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності Магістерська робота Магістранта спеціальності 010102 – «Початкове навчання»
Розділ Теоретичні засади патріотичного виховання молодших школярів у позаурочній діяльності
Магістерська робота icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Магістерська робота iconАналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева Магістерська робота За спеціальністю 02207 „Музичне мистецтво”
Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева
Магістерська робота iconТема. Гі де Мопассан. Роман «Любий друг». Показ системи життєвих цінностей
Методи та прийоми: розповідь, евристична бесіда, робота з підручником, виконання практичних завдань, випереджувальні завдання, робота...
Магістерська робота icon«Нема байки без правди»
«Мікрофон», вправа «Криголам», робота в парі, робота в малих групах, елементи ейдотехніки
Магістерська робота iconГіпотези виникнення життя Робота Робота з біології Студентов групи 11 Тс
...
Магістерська робота iconУкраїнська драматургія 60-90рр
Методи, прийоми та форми роботи: мультимедійні презентації, тестування, колективна, індивідуальна, групова робота, евристична бесіда,...
Магістерська робота iconКонтрольна робота за І семестр Контрольна робота за ІІ семестр
Розділ ІІ. Оболонки Землі. Літосфера


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка