Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій


ОДЕРЖАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Й ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛДАДЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХСторінка4/4
Дата конвертації31.07.2017
Розмір0,7 Mb.
1   2   3   4

ОДЕРЖАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Й ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛДАДЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ :

1. Марченко Т. М. Образ Богдана Хмельницкого в литературе русского романтизма: Монография. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 296с. (17, 2 др. а.). Рецензии: Лосиевский И. Я. Великий гетман, «Богом данный…» (Марченко Т. М. Образ Богдана Хмельницкого в литературе русского романтизма. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 296с.) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.   № 6 (30). – Київ, 2009. – С. 51-55.; Фёдоров В. В. Рецензия на монографию Т. М. Марченко «Образ Богдана Хмельницкого в литературе русского романтизма» // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.   № 11 (198), 2010. –С. 256-259.; Бесчётникова С. В. Богдан Хмельницкий в свете исторической памяти. Рецензия на монографию Т. М. Марченко «Образ Богдана Хмельницкого в литературе русского романтизма» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». Вип. 4 (60). Ч. І. – 2009. – С. 168-170.

2. Марченко Т. М. Велика любов великого гетьмана в українському історичному романі – спроба гендерного погляду / Т. М. Марченко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Міжвузівський збірник наукових статей. “Лінгвістика і літературознавство”. Вип. ІХ. – Київ, 2004.   С. 71-81.

3. Марченко Т. М. Авторская субъективность в думе К. Ф. Рылеева «Богдан Хмельницкий» / Т. М. Марченко // Східнослов’нська філологія. Вип. 4. – Горлівка, 2004. – С. 152-160.

4. Марченко Т. М. Исторические реалии в поэме Е. Гребёнки «Богдан» / Т. М. Марченко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. № 631. Серія “Філологія”. Вип. 41. – Харків, 2004. – С. 252-256.

5. Марченко Т. М. Традиции Н. М. Карамзина в романе Ф. Н. Глинки «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобождённая Малороссия» / Т. М. Марченко // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія “Літературознавство”. Вип. 4(40).   Харків, 2004.   С. 20-31.

6. Марченко Т. М. Жизнь художественного образа: украинский герой русских романтиков / Т. М. Марченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». Вип. 1(41). Ч. І. – Харків, 2005. – С. 17-25.

7. Марченко Т. М. Богдан Хмельницкий в русаком художественном сознании эпохи романтизма / Т. М. Марченко // Слобожанщина : Літературний вимір. Збірник наукових праць. Вип. ІІІ. – Луганськ, 2005. – С. 229-238.

8. Марченко Т. М. Проблема фольклорного бытия и литературного становления образа Богдана Хмельницкого в поэзии русских романтиков / Т. М. Марченко // Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики. Том 2. Мова та стиль художнього твору. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Горлівка, 2005. – С. 81-84.

9. Марченко Т. М. Українська історіографія XVII-XVIII століть у контексті романтичної свідомості: проблеми рецепції / Т. М. Марченко // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. Вип. 21. Ч. І. – Київ, 2005. – С. 211-223.

10. Марченко Т. М. Богдан Хмельницький – герой українського героїчного епосу / Т. М. Марченко // Література. Фольклор. Поетика. Збірник наукових праць. Вип. 22. Ч. ІІ. – Київ, 2005. – С. 182-190.

11. Марченко Т. М. Украинский героический эпос в контексте русского романтического сознания: проблемы рецепции / Т. М. Марченко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Міжвузівський збірник наукових статей. “Лінгвістика і літературознавство”. Вип. ХІ. Ч. ІІ. – Київ, 2006. – С. 544-552.

12. Марченко Т. М. Богдан Хмельницкий в литературном наследии декабристов / Т. М. Марченко // Південний архів. Філологічні науки. Вип. ХХХІ. – Херсон, 2005. – С. 69-73.

13. Марченко Т. М. Богдан Хмельницкий и его эпоха в русской литературно-критической мысли XIX века / Т. М. Марченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». Вип. 1 (45). Ч. ІІ. – Харків, 2006. – С. 14-20.

14. Марченко Т. М. Художественная историография в русском литературном процессе первой половины XIX века: к проблеме неканонических жанров / Т. М. Марченко // Літературознавчий збірник. Вип. 31-32. – Донецьк, 2007. – С. 82-89.

15. Марченко Т. М. Богдан Хмельницкий – полемический образ русской литературы первой половины XIX века / Т. М. Марченко // Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в Украине. Сборник научных работ. Киев, 2006. – С. 264-269.

16. Марченко Т. М. «Украинские сцены из 1649 года» М. І. Костомарова в системі драматичних жанрів романтизму / Т. М. Марченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». Вип. 2 (50). Ч. І. – Харків, 2007. – С. 56-60.

17. Марченко Т. М. Черты синкретизма в русско-украинском литературном процессе первой половины XIX века / Т. М. Марченко // Мова і культура: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Т. 2. Мова та стиль художнього твору. – Горлівка, 2007. – С. 107-110.

18. Марченко Т. М. Забытая драма Н. В. Маклакова / Т. М. Марченко // Література –Театр – Суспільство (Збірник наукових праць). – Херсон, 2007. – С. 112 -116.

19. Марченко Т. М. Своеобразие художественного моделирования украинской истории в русской литературе первой половины XIX века / Т. М. Марченко // Литература в диалоге культур-5. Материалы международной научной конференции, – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 145-148.

20. Марченко Т. М. Идейно-художественное своеобразие исторических баллад В. И. Любича-Романовича / Т. М. Марченко // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – № 20 (136). Жовтень. 2007. – С. 120-126.

21. Марченко Т. М. Богдан Хмельницкий в творческом мире А. С. Пушкина и поэтов его круга / Т. М. Марченко // Русская филология. Украинский вестник. – Харьков, 2007. – № 2-3(33), – С. 111-114.

22. Марченко Т. М. Идейно-образные константы украинской исторической темы в русской романтической литературе ХІХ века / Т. М. Марченко // Література в контексті культури, Дніпропетровськ, 2007, Вип. 17. – С. 164-169.

23. Марченко Т. М. Организация системы персонажей в романе П. И. Голоты «Хмельницкие, или Освобождённая Малороссия» / Т. М. Марченко // Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Харків, 2007. Вип. 4(52). – С. 7-14.

24. Марченко Т. М. Образ главного героя в романе А. П. Кузьмича «Зиновий Богдан Хмельницкий» / Т. М. Марченко // Питання літературознавства, – Чернівці, 2007. Вип. 74, – С. 47-54.

25. Марченко Т. М. Жанр віршованої новели у творчості Ф. М. Глінки / Т. М. Марченко // Література. Фольклор. Поетика. Збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. І, – Київ, 2007. – С. 191-199.

26. Марченко Т. М. Проблемы русско-украинского двуязычия в литературном творчестве романтиков / Т. М. Марченко // Східнослов’янська філологія. Вип. 12., – Горлівка, 2007. – С. 157-164.

27. Марченко Т. М. Актуализация украинских фольклорно-исторических мотивов и образов в творчестве русских романтиков / Т. М. Марченко // Русистика и современность. Литературоведение. Сб. научн. статей. По материалам ІХ Международной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения академика Д.С. Лихачёва. – Одесса, 2007. – С. 233-242.

28. Марченко Т. М. Богдан Хмельницкий в русской исторической драматургии романтизма / Т. М. Марченко // Русская филология. Украинский вестник. – № 2 (36). – Харьков, 2008. – С. 50-54.

29. Марченко Т. М. Концептуальное осмысление украинской истории русскими литераторами-романтиками / Т. М. Марченко // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Філологічні науки. – № 13(152). –Луганськ, 2008. Ч. І. – С. 118-124.

30. Марченко Т. М. Пьеса Н. И. Хмельницкого «Зиновий Богдан Хмельницкий или Присоединение Малороссии» – к проблеме жанровой природы / Т. М. Марченко // Південний архів. Філологічні науки. Вип. ХХХХІІ. – Херсон, 2008. – С. 78-83.

31. Марченко Т. М. Стихотворная историческая новелла в русской романтической поэзии: к проблеме жанровой природы / Т. М. Марченко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Міжвузівський збірник наукових статей. Вип. ХІХ. “Лінгвістика і літературознавство”. – 2008. – С. 366-373.

32. Марченко Т. М. Украинская дума «Хмельницкий и Барабаш» в литературных интерпретациях русских романтиков / Т. М. Марченко // Литература в диалоге культур-6. Материалы международной научной конференции, – Ростов-на- Дону, 2008. – С. 148-149.

33. Марченко Т. М. Проблема национальной идентификации в русско-украинском писательстве первой половины ХІХ века / Т. М. Марченко // Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення” – Горлівка, 2008, – С. 134-138.

34. Марченко Т. М. «История Малой России» Д. Н. Бантыш-Каменского как эстетический артефакт / Т. М. Марченко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 836. Серія “Філологія”. – Харків, 2008. – С. 185-187.

35. Марченко Т. М. Богдан Хмельницкий как «образ-тень» в исторической поэзии русских романтиков / Т. М. Марченко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – № 14, – Луцьк, 2008. – С. 31-36.

36. Марченко Т. М. Образ Богдана Хмельницкого в ретроспективных эпизодах русской прозы первой половины ХІХ века / Т. М. Марченко // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. Научно-методический сборник. – Вып. XVII. Часть 2. – Славянск, 2008. – С. 14-22.

37. Марченко Т. М. Крымские страницы художественной биографии Богдана Хмельницкого (на материале русской романтической литературы) / Т. М. Марченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». Вип. 2 (58). Ч. ІІ. – Харків. 2009. – С. 3-10.

38. Марченко Т. М. Богдан Хмельницкий в художественном мире русских романтических поэм / Т. М. Марченко // Література в контексті культури. Збірник наукових праць. Вип. 18.– Дніпропетровськ, 2008. – С. 146-157.

39. Марченко Т. М. В. И. Любич-Романович – писатель гоголевского круга / Т. М. Марченко // ІХ Гоголівські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції 9-11 березня 2009.  Полтава. – С. 43-47.

40. Марченко Т. М. Своеобразие художественного портретирования исторического героя в эпоху романтизма / Т. М. Марченко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – № 6(30), 2009. – С. 55-58.

41. Марченко Т. М. Мифологическая структура сюжетов о Богдане Хмельницком в русских исторических романах эпохи романтизма / Т. М. Марченко // Мова і культура. Наукове видання. Вип. 12. Т. Х (135) –Київ, 2009. – С. 216-223.

42. Марченко Т. М. Авторская мифологизация биографии главного героя в романе Ф. Н. Глинки «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобождённая Малороссия» / Т. М. Марченко // Русский язык и литература в Украине: проблемы изучения и преподавания. Материалы Международной научной конфренции. – Горловка, 21-23 мая 2009. – С. 288-291.

43. Марченко Т. М. Об одной интересной рецензии «Современника»/ Т. М. Марченко // Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Харків, 2010. Вип. 1(61). Ч. ІІ. – С. 18-22.

44. Марченко Т. М. История и историческая личность как объекты авторского мифологизирования в творчестве литераторов-романтиков / Т. М. Марченко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,   № 910. Ч. ІІ. – Харків, 2010. – С. 138-143.

45. Марченко Т. М. «Богданов текст» русской романтической литературы: к определению понятия / Т. М. Марченко // Русский язык и литература в Украине: проблемы изучения и преподавания. Сб. научн. работ – Горловка, 2010. – С. 204-209.АНОТАЦІЯ

Марченко Т. М. Епоха Богдана Хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10. 01. 02 – російська література. – Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2011.

Дисертація присвячена дослідженню специфіки художнього історизму та рецепції епохи Богдана Хмельницького в картині світу російського романтизму. В роботі уточнено методологію дослідження художнього історизму в сучасному літературознавстві, визначено генезис та філософсько-естетичні засади історичного мислення в російському романтизмі, встановлено джерела (фольклорні, літописні, історіографічні) теми Хмельниччини та специфіку їх художніх трансформацій у російській романтичній літературі. Реконструйовано «Богданів текст» російської романтичної літератури – тридцять дев’ять творів різної родової та жанрової приналежності, в яких змальовано образ Богдана Хмельницького та його доби і які відзначаються внутрішньою єдністю, зумовленою особливостями історичного мислення письменників-романтиків.

У дисертації встановлено стильові тенденції та індивідуально-авторські стратегії в художній розробці теми Хмельниччини. Окреслено коло провідних тем і мотивів пов’язаних з цією історичною епохою в російському романтизмі. Виявлено основні типи сюжетів, їх модифікації та архетипну природу у творах про добу Хмельниччини. Розкрито вплив історизму на структуру образу романтичного героя в російській літературі.

Визначено роль історичної теми Хмельниччини в системі російського романтизму – як тематичної константи, смислового концентрату, на основі якого з’явилося розмаїття індивідуально-авторських інтерпретацій, жанрових та стильових рішень.

«Богданів текст» засвідчує взаємодію різних художніх напрямів і течій, магістральних і периферійних векторів російської літератури, в тому числі масової і не відомої широкому колу читачів.Ключові слова: романтизм, історизм, рецепція, картина світу, фольклор, літопис, історіографія, образ, міфологізація, міфотворчість, традиція, метатекст.
АННОТАЦИЯ

Марченко Т. М.  Эпоха Богдана Хмельницкого в русской романтической картине мира: трансформация фольклорных, летописных, историографических традиций.  – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора филологических наук по специальности 10. 01. 02 – русская литература. – Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского. – Симферополь, 2011.

Диссертация посвящена исследованию специфики художественного историзма и рецепции эпохи Богдана Хмельницкого в картине мира русского романтизма. В работе уточнена методология исследования художественного историзма в современном литературоведении. Определёны генезис и философско-эстетические основы исторического мышления в русском романтизме, источники (фольклорные, летописные, историографические) темы Хмельнитчины в русской романтической литературе и особенности их художественных трансформаций. Реконструирован «Богданов текст» русской романтической литературы – тридцать девять произведений разной родовой и жанровой принадлежности, в которых воссоздан образ Богдана Хмельницкого и его эпохи и которым присуще внутреннее единство, обусловленное особенностями исторического мышления писателей-романтиков. Установлены стилевые и индивидуально-авторские стратегии в художественной разработке темы Хмельнитчины. Определен круг ведущих тем и мотивов, связанных с этой исторической эпохой в русском романтизме. Выявлены основные типы сюжетов, их модификации и архетипная природа. Показано влияние исторической темы Хмельнитчины на структуру образа романтического героя в русской литературе.

Рецепция материалов об исторической эпохе Хмельнитчины в художественной картине мира русского романтизма происходила на трёх уровнях – описательном (воссоздание этноментальных реалий); повествовательном (рассказ об основных и второстепенных событиях исторического прошлого); когнитивном (воплощение символического и мифологического подтекста). Все эти уровни тесно взаимодействовали друг с другом, обеспечивая внутреннюю сложность и многоаспектность художественной картины мира.

Для подавляющего большинства русских романтиков эпоха Хмельницкого – идеализированное и мифологизированное историческое время, с которым ассоциативно связаны представления о «золотом веке» Украины. Это время описано писателями-романтиками не только как героическая эпоха славы и воинских подвигов, но и как отмеченная Божьим Промыслом, как новая точка отсчёта в истории казачества и в дальнейшей истории страны. Базируясь на традиционном фольклорном, летописном, историографическом материале, общая картина эпохи и образ Богдана Хмельницкого имеют ярко выраженные черты образа-понятия, образа-знака, образа-эмблемы, который объединяет в себе реалии жизни и символический смысл (на основе моральных критериев и понимания авторами государственного бытия).

В процессе моделирования романтической картины мира в произведениях разной жанровой природы проявились две тенденции – ориентация на национально-историческую документальность и принцип творческой свободы, который обусловил отступление от фактического материала и мифологизацию эпохи. Писатели-романтики обращаются к устоявшимся мифологическим сюжетам и мотивам, архетипам и мифологемам, а также создают новые трактовки эпохи и образа Богдана Хмельницкого в ходе авторского мифотворчества. Миф становится инструментом художественного познания и организации исторического материала, средством выражения национальных и культурных моделей, норм личного и общественного поведения.

Мифологизм и мифотворчество в изображении эпохи не противоречат принципу художественного историзма, а, наоборот, выступают как его органическое дополнение. В процессе художественного отображения эпохи Освободительной войны 1648-1654 гг. в русской романтической картине мира миф, философская мысль и историческая наука были тесно связаны между собой как составляющие духовного опыта освоения истории.

В диссертации раскрыто значение исторической темы Хмельнитчины в картине мира русского романтизма – как тематической константы, смыслового концентрата, на основе которого появилось множество индивидуально-авторских интерпретаций, жанровых и стилевых решений. «Богданов текст» свидетельствует о взаимодействии разных художественных направлений и течений, магистральных и периферийных векторов русской литературы, в том числе массовой и не известной широкой читательской аудитории.Ключевые слова: романтизм, историзм, рецепция, картина мира, фольклор, летопись, историография, образ, мифологизация, мифотворчество, традиция, метатекст.
SUMMARY

T. M. Marchenko. The Bogdan Khmelnitski’s epoch in the Russian romantic world-view: the transformation of the folk, annalistic, historiographical traditions. – Manuscript.

Thesis for a doctor’s degree on the speciality 10. 01. 02 – Russian literature. – Tavrida National University named after V. I. Vernadsky, Simferopol, 2011.The dissertation is devoted to the research into the specific character of the artistic reproduction of the Bogdan Khmelnitski’s historical epoch in the Russian romantic world-view. What is at issue is complicated and multi-aspect processes of the creative transformation of the folk, annalistic and historiographical traditions in the representation and literary interpretations of this historical period by the romanticists. What has been accomplished is the system analysis of texts, which belong to different genres (lyric, lyrical epic, prose and dramatic works) and are devoted to this subject, being created at different stages of functioning of the romantic artistic method. It is established that the texts above used to function as a metatext with certain ideological and figurative constants, stable dominant characteristics of events and historical figures. These texts are a specific semantic concentrate, within which a certain number of individual authors’ interpretations is adduced. For the vast majority of Russia romanticists the Khmelnitski’s epoch is an idealized and mythologized historical period, with which the conception of the Ukrainian golden age is associated. It is not just a heroic age of glory and military triumph caused by dispensation, but a new bench mark in the history of the Cossacks and the whole future history of the country.

Key words: romanticism, world-view, folklore, annals, historiography, artistic and documentary sources, myth, mythologization, historical truth, metatext, interpretation.1 Новикова М. А. В поисках утраченной сказки : украинские романтики и Пушкин / М. А. Новикова // Міфи і місія : збірник статей. – Київ : Дух і літера, 2005. – С. 12-26.

2 Сиповський В. В. Україна в російському письменстві. Ч. І. (1801-1850 рр.) / Василь Сиповський – К. : Українська Академія наук, 1928. – 457с

3 Денисов В. Г. Изображение козачества в раннем творчестве Н. В. Гоголя / Денисов В. Д. – Симферополь-Киев, 2005. – 147с.

4 Мацапура В. И. Украина в русской литературе первой половины ХІХ века / Мацапура В. И. – Харьков-Полтава: ХНПУ им. Г. С. Сковороды, ПГПУ им. В. Г. Короленко, 2001. – 396с.

5 Элиаде М.Аспекты мифа / М. Элиаде – М. : Академический Проект, 2001. – 240с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій iconУрок з історії України з мультимедійною підтримкою в 5 класі за темою «Богдан Хмельницький»
...
Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій iconЖиття Богдана Хмельницького та його вплив на долю України в 17 ст
Залучити учнів до дослідження біографії гетьмана Богдана Хмельницького та його вплив на долю України в 17 ст
Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій iconІсторичне краєзнавство. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині
Короткий опис маршрутів дасть можливість організувати туристсько-краєзнавчі походи, які спрямовані вивчення історії періоду Визвольної...
Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій iconVarnak ueuo com Дмитро Дорошенко
Хмельниччина в історіографії. Польська Річ Посполита напередодні повстання Хмельницького. Причини повстання. Особа Богдана Хмельницького....
Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій iconМова як функціональна система в антропоцентричній картині світу
Молодіжний сленг, як спосіб самовираження студентів
Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій icon«Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди) до Богдана Хмельницького». Уявіть, що Вам, як члену цього гуртка, треба взяти в ній участь. Вкажіть тему своєї доповіді та складіть її розширений план
«Історик-початківець» вирішив провести шкільну конференцію на тему: «Козацтво в історії України: від Дмитра Вишневецького (Байди)...
Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій iconБібліотека нові надходження краєзнавчої літератури
Тараса Шевченка. Тут яскравим спалахом національної самосвідомості квітував далекоглядний державницький розум І військовий талант...
Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій iconДержавобудівнича діяльність
Богдан Хмельницький творець Української козацької держави. Досягнення Богдана Хмельницького історики часто порівнюють зі здобутками...
Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій iconУрок історії України, 8 клас
Наш край в роки Національно –визвольної війни українського народу середини ХVII ст. Сподвижники Богдана Хмельницького: Іван Богун,...
Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій iconНаціонально визвольна війна українського народу середини VII століття
Учитель. На сьогоднішньому уроці ми спробуємо пройти шляхами Богдана Хмельницького, перегорнути у пам’яті основні битви під його...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка