Маркетингові технології економічного зростання за редакцієюСторінка1/31
Дата конвертації29.04.2017
Розмір5,71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

МаркетингОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

За редакцією

д-ра екон. наук, професора М.А. Окландера
У

ДК 658.81/85.338.1

ББК 65.291.3

М 26


Маркетингові технології економічного зростання: [монографія] / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна, І.Л. Литовченко [та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.А. Окландера — Одеса: Астропринт, 2012. — 376 с.

ISBN 978-966-190-531-2


Монографія присвячена вирішенню наукової проблеми розробки теоретико-прикладних положень формування маркетингових технологій економічного зростання. Запропононовані напрямки модернізації концепції маркетингу. Показані теоретико-методичні особливості Інтернет-маркетингу, фінансового маркетингу. Наведено математичні моделі, які дозволяють оцінити вплив факторів маркетингового середовища на обсяги збуту продукції підприємства і зменшити ризики.

Для науковців, викладачів та студентів економічних спеціальностей.

Рекомендовано до друку вченою радою

Одеського національного економічного університету

(протокол № 3 від 29 листопада 2011 р.)

Рецензенти:
Дайновський Ю.А. доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Львівської комерційної академії.

Романенко Л.Ф. доктор економічних наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».Стрій Л.О. доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічних систем і маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

ISBN 978-966-190-531-2

З


МІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. модернізаціЯ концепції маркетингу У XXI СТОЛІТТІ 6

1.1. Концептуальні напрямки соціально-етичного маркетингу 6

1.2. Методи екологічного маркетингу 14

1.3. Інформаційна концепція маркетингу 34

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 43

2.1. Управління інноваційними процесами в маркетингу 43

2.2. Концепція формування державної системи стратегічних маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку 52

2.3. Програмне забезпечення проведення стратегічних маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку 65

2.4. Стратегічні маркетингові дослідження науково-технологічного розвитку України, які проводилися за запропонованою Методикою 78

2.5. Технопарк «Хемо-Поль» сучасна форма виробництва нових хімікатов і товарів побутової хімії 81

РОЗДІЛ 3. ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 95

3.1. Формування Інтернет-маркетингової товарної, цінової, збутової політики 95

3.2. Комплекс Інтернет-комунікацій в маркетингу 132

3.3. Управління Інтернет-маркетинговими комунікаціями промислових підприємств 143

3.4. Механізми функціонування систем електронного постачання промислових підприємств 161

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ 191

4.1. Концептуальні положення маркетингу інституційних інвесторів 191

4.2. Маркетингові стратегії інституційних інвесторів 204

4.3. Маркетингові стратегічні рішення страхових компаній 211

РОЗДІЛ 5. РЕФОРМУВАННЯ МаркетингоВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 227

5.1. Управління маркетингом на залізничному транспорті 227

5.2. Методика вибору цільових сегментів ринку збуту у маркетингових дослідженнях інновацій 239

5.3. Стандартизація та сертифікація якості товарів 246

5.4. Ціноутворення при еластичному попиті 261

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 266

6.1. Методи оцінки ефективність реклами 266

6.2. Медіапланування рекламної діяльності 284

6.3. Новітні тенденції розвитку реклами 317

РОЗДІЛ 7. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В МАРКЕТИНГУ 342

7.1. Прогнозування показників збуту за трендами 342

7.2. Прогнозування сезонних показників збуту 350

7.3. Моделювання вартості бренду 362

7.4. Використання кількісних методів аналізу для ефективного рішення маркетингових завдань підприємства 374

ЛІТЕРАТУРА 389

Додаток А 395

Додаток Б 400

Додаток В 406


ВСТУП

Маркетинг відіграє важливу роль в економіці України в умовах розвитку ринкових відносин. Це зумовлює необхідність застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Маркетинг це складова сучасної системи господарювання. Його предметом є система заходів, щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств за рахунок раціоналізації дії з аналізу маркетингового середовища, управління товарним асортиментом, розробки цінової політики, збуту, стимулювання збуту.

Відділ маркетингу має вирішальне слово, коли мова йде про стратегію, тактику і засоби ведення конкурентної боротьби. У плані маркетингу він ставить перед усіма підрозділами «ринкові» задачі, координуючи їхні зусилля і відповідаючи за кінцевий результат. Складання плану маркетингу - ув'язування маркетингових функцій в єдину систему.

Маркетинг ґрунтується на принципі комплексності та синхронності, що означає підпорядкування всіх сторін виробничо-господарської діяльності задоволенню попиту. Окремі заходи не можуть забезпечити того синергічного ефекту, що дає їх застосування в комплексі. Останнім часом маркетинг зазнав змін, що додають йому соціальну спрямованість. З'явилася концепція соціально-етичного маркетингу, яка збагачує концепцію маркетингу гуманізмом, обмеженням надспоживання, обліком екологічного фактора і соціально-економічних наслідків майбутнього життя суспільства.

Ігнорування маркетингових засад у практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій підприємства та прихильності його споживачів, і як результат — до зниження обсягів продажу та прибутковості. Інструментарій маркетингу застосовується в різних галузях економіки, у різних сферах бізнесу, тому маркетинг є сьогодні філософією бізнесу. Маркетинг є універсальною теорією, що охоплює всі сторони підприємницької діяльності, розглядаючи їх у нерозривній єдності і взаємозв'язку. Найбільш важливе в ньому — це рекомендації сугубо прикладного характеру, що дозволяють вести успішну конкурентну боротьбу і домагатися значних фінансових результатів, за допомогою встановлення взаємовигідного співробітництва і гармонії у стосунках зі споживачами. Дана обставина визначає широку популярність маркетингу, його інтернаціоналізацію і розповсюджене використання.

Нині маркетинг вказує на ефективний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності зовнішнього середовища. У демократичній обстановці вільного підприємництва успіх приходить до постачальників, які задовольняють попит.

Спроба розробки маркетингових технологій економічного зростання обумовлена необхідністю реалізації стратегії сталого випереджаючого розвитку економіки України, що відповідним чином обумовило вибір теми, мету та завдання дослідження, сформувало структуру та зміст монографії.

Вибраний напрямок досліджень пов’язаний з темою науково-дослідних робіт кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету «Вплив маркетингу на ефективність інституційних одиниць національної економіки» (номер державної реєстрації 0107U002599).

Авторський колектив монографії:

Вступ: д.е.н., проф. Окландер М.А.

Розділ 1: д.е.н., проф. Окландер М.А. (§1.1), д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М. (§1.1, §1.2), д.е.н., доц. Литовченко І.Л. (§1.3), к.е.н., Мартинюк О.М. (§1.2).

Розділ 2: д.е.н., проф. Окландер М.А. (§2.2), к.е.н. Губерник А.О. (§2.5), к.е.н. Кірносова М.В. (§2.1), к.е.н., доц. Яшкіна (§2.2, §2.3, §2.4).

Розділ 3: д.е.н., проф. Окландер М.А. (§3.2), д.е.н., доц. Литовченко І.Л. (§3.1, §3.2), к.е.н. Ботушан М.І. (§3.3), к.е.н., доц. Меджибовська Н.С. (§3.4).

Розділ 4: д.е.н., проф. М.А. Окландер (§4.2), к.е.н., доц. Новошинська Л.В. (§4.1), к.е.н. Рулінська О.В. (§4.3).

Розділ 5: д.е.н., проф. М.А. Окландер (§5.1), к.е.н. Жарська І.О. (§5.1), к.е.н., доц. Яшкіна (§5.2, §5.4), к.е.н., доц. Оснач О.Ф. (§5.3).

Розділ 6: к.е.н., Губерник А.О. (§6.1, §6.2), д.е.н., доц. Литовченко І.Л. (§6.3), Скіба Т.С. (§6.3).

Розділ 7: к.е.н., доц. Яшкіна (§7.1, §7.2), к.е.н., доц. Чукурна О.П. (§7.3), Архіпов С.В. (§7.4).


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012
2012 -> Культурна спадщина України
2012 -> М. М. Поплавський доктор педагогічних наук
2012 -> Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Володимир Луців: співак, бандурист, громадський діяч
2012 -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Клінічні практичні настанові kdigo з анемії при ххн члени ради kdigo
2012 -> Уроку: №19. Трагедія "фуст". Загальна характеристика змісту, історія життєвих шукань Фауста
2012 -> Волинська сільська територіальна громада


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Маркетингові технології економічного зростання за редакцією icon20 грудня 2017 року
Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ регіональної науково-практичної Інтернет-конференції...
Маркетингові технології економічного зростання за редакцією icon«Особисте продуктивне зростання вчителя як мета педагогічного процесу»
Мета: сприяти усвідомленню учасниками необхідності самовдосконалення І прагнення до особистісного І професійного зростання як умови...
Маркетингові технології економічного зростання за редакцією iconІнформація щодо стану соціально-економічного розвитку міста
Надаємо довідку про стан соціально економічного розвитку міста за січень – липень 2016 року та перелік проблемних питань соціально-економічного...
Маркетингові технології економічного зростання за редакцією iconСучасні педагогічні технології
План Історія виникнення технологічного підходу в освіті. Освітні І педагогічні технології. Технологія І методика. Теоретичні основи...
Маркетингові технології економічного зростання за редакцією iconІнший погляд на вибори: Інший погляд на вибори
...
Маркетингові технології економічного зростання за редакцією iconУкраїна чернігівська обласна державна адміністрація департамент економічного розвитку
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації повідомляє про конкурс талантів видавництва
Маркетингові технології економічного зростання за редакцією iconТема Інновації І циклічність економічного розвитку
Й. Шумпетером, який розглядав інновації І інноваційну діяльність як рушійні сили економічного розвитку. Інновація (нововведення),...
Маркетингові технології економічного зростання за редакцією iconФранка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир 2012
А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко
Маркетингові технології економічного зростання за редакцією iconКурс лекцій до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля «екологічний моніторинг»
«Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні технології моніторингу довкілля»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка