Математичний віночокСкачати 370.91 Kb.
Дата конвертації16.07.2017
Розмір370.91 Kb.

Відділ освіти

Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області


Кислівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Куп’янської районної ради Харківської області


c:\documents and settings\инна\рабочий стол\1.pngc:\documents and settings\инна\рабочий стол\1.pngc:\documents and settings\инна\рабочий стол\1.pngc:\documents and settings\инна\рабочий стол\1.pngc:\documents and settings\инна\рабочий стол\1.pngc:\documents and settings\инна\рабочий стол\1.pngc:\documents and settings\инна\рабочий стол\1.pngc:\documents and settings\инна\рабочий стол\1.pngc:\documents and settings\инна\рабочий стол\1.png


герб харківщини


МАТЕМАТИЧНИЙ ВІНОЧОК

ХАРКІВЩИНИ

програма факультативного курсу

для учнів 5 – 6 класів

2016 р.


Автор-укладач: Жижченко Інна Яківна, вчитель математики Кислівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області, спеціаліст вищої категорії, «Старший вчитель».
Жижченко І.Я. Математичний віночок Харківщини. Програма факультативного курсу для учнів 5 – 6 класів. / І.Я. Жижченко. – Куп’янськ: 2015 р. – 22 с.
Зміст анотації: В даній роботі подано розробку програми факультативного курсу «Математичний віночок Харківщини» для учнів 5 – 6 класів.

Використання краєзнавчого матеріалу на уроках математики сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення предмету, стимулює потяг до наукової творчості, дає учням уявлення про математику як невід’ємну складову загальнолюдської культури. Метою даного факультативного курсу є допомога учням відчути багатогранність життя рідного краю, пізнати невичерпний цікавий матеріал для навчання через різноманіття форм роботи, прийомів і методів проведення занять, які сприяють формуванню й розвитку ключових компетентностей учнів: пізнавальної, особистісної, самоосвітньої, комунікативної, соціальної, творчої та здоров'язберігаючої – найактуальніших проблем української системи освіти.МАТЕМАТИЧНИЙ ВІНОЧОК ХАРКІВЩИНИ
Програма факультативного курсу для учнів 5 – 6 класів
Автор: Жижченко Інна Яківна, вчитель математики

Кислівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Куп’янської районної ради Харківської області
Пояснювальна записка
Формування в учнів навичок активної пізнавальної і дослідницької діяльності та стійкого інтересу до навчання є одним із найважливіших завдань сучасної школи. Викладання математики в основній школі передбачає передусім формування предметної математичної компетентності для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення. Значна роль в успішному розв'язанні цих завдань належить факультативним заняттям, гурткам, різним видам позакласної роботи з предмету.

Введення факультативного курсу «Математичний віночок Харківщини» для учнів 5 – 6 класів у варіативну складову навчального плану зумовлено тим, що в умовах сучасного періоду розвитку суспільства перед школою стоїть складне і відповідальне завдання – виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини. Під час вивчення математики важливу роль у досягненні цієї мети відіграє систематичне використання краєзнавчого матеріалу. Включення краєзнавства у навчально-виховний процес – це важливий і могутній чинник навчання й виховання, який підвищує інтерес до вивчення предмету, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невід’ємну складову загальнолюдської культури. Впровадження елементів краєзнавства в навчання відповідає важливому принципу дидактики – природовідповідності процесу навчання. Подання математичних знань через призму краєзнавчого матеріалу допомагає вчителю всебічно розвивати світогляд учнів, прищеплювати їм навички дивитися на світ очима дослідника, ширше розкривати роль та можливості математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечувати усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та органічної складової загальної людської культури.

Метою даного факультативного курсу є допомога учням відчути багатогранність життя рідного краю, пізнати невичерпний цікавий матеріал для навчання через різноманіття форм роботи, прийомів і методів проведення занять. Екскурсії, заочні подорожі, практичні роботи, дослідження, ігри допоможуть учням побачити практичне застосування математики у різних сферах суспільного життя, в роботі підприємств, закладів, установ, організацій. Тому даний факультативний курс має на меті сприяти формуванню в дітей відчуття особистої приналежності до соціуму, підсилювати мотивацію навчання і зацікавленості, покликаний пробуджувати професійні нахили і потяги, стимулювати позитивне ставлення до навчання, створювати умови для впевненості у власні сили, успіху у навчанні і покращення результатів навчання.

Актуальність обраної теми полягає у формуванні й розвитку ключових компетентностей учнів: пізнавальної, особистісної, самоосвітньої, комунікативної, соціальної, творчої та здоров'язберігаючої – найактуальніших проблем української системи освіти, особливо в період серйозних соціальних змін у нашій країні, в час зростання національної свідомості, патріотизму, національної гідності.
Основні завдання факультативного курсу:


 1. Формування і розвиток розумових операцій: аналізу і синтезу, порівнянь, аналогій, класифікацій, узагальнень.

 2. Розвиток уміння переносити набуті знання і способи дій у навчальні і життєві ситуації, розвиток навичок та вміння учнів складати математичні моделі задач, ознайомлення з різноманітними застосуваннями математики в промисловості, транспорті, будівництві, побуті тощо.

 3. Підтримання інтересу до предмету, розвиток кмітливості, логічного мислення і математичного мовлення учнів, підвищення загальної математичної культури.

 4. Підготовка учнів до творчої діяльності, математичних досліджень, розвиток таких якостей творчої особистості як пізнавальна активність, завзяття, прагнення до досягнення мети, самостійна творчість.

 5. Формування умінь та навиків використання графічної інформації у навчанні, умінь подавати дані у вигляді таблиць, графіків і діаграм різних типів та на основі їхнього аналізу робити відповідні висновки.

 6. Розширення і поглиблення міжпредметних зв'язків завдяки використанню краєзнавчого, історико-географічного, економічного матеріалів, статистичних даних Харківщини тощо.

 7. Виховання почуття патріотизму, національної гордості, шанобливого ставлення до видатних вчених минулого та сьогодення, зокрема тих, які прославили Харківщину завдяки внеску, зробленому в розвиток математики.


Структура програми
Програму курсу складено у відповідності до вимог Державного стандарту шкільної математичної освіти, вивчення курсу розраховано на 70 годин протягом двох років навчання: по 35 годин у 5-у та у 6-у класах. Тижневе навантаження становить 1 годину.

Програма подана у табличній формі, що містить розподіл навчального часу, зміст навчання та вимоги до навчальних досягнень учнів, а також орієнтовне календарно-тематичне планування. Зміст навчального матеріалу структурований за темами з визначенням кількості годин на їх вивчення.

В основному теми програми курсу органічно пов'язані зі змістом навчального матеріалу шкільного курсу математики, мають на меті практичне застосування знань, спрямовані на розширення та поглиблення понять, вдосконалення умінь і навиків учнів знаходити нестандартні рішення задач, відпрацювання навиків розв’язування логічних задач, задач на кмітливість, конструювання. До таких тем відносяться у 5 класі «Спіралі часу», «Картографія», «Харків – осередок науки, культури, мистецтва та спорту», «Заочна екскурсія в зоопарк, екопарк, цирк», «Професійна майстерня» та у 6 класі – «Подільність чисел», «Чарівний світ пропорцій», «Наш край у графіках і діаграмах», «Конструкторське бюро».

Такі теми як «Подорож по сторінках історії: Розвиток математичної освіти на Харківщині» носять інформативний характер, спрямовані на ознайомлення учнів з історією розвитку математики та з біографіями видатних математиків Харківщини.

Програмою кожного класу передбачено проведення підсумкових занять у вигляді математичних змагань, які можуть бути проведені у будь-якій формі.

Розподіл змісту і навчального часу в програмі є орієнтовним. Учителю надається право корегувати його залежно від конкретних навчальних ситуацій.


Особливості організації навчання
Вивчення запропонованого курсу надає широкі можливості для використання таких методів навчання як інформаційні, проблемні, пошукові, евристичні, дослідницькі, передбачає впровадження різноманітних форм роботи з учнями:

 • усний журнал, розповідь учителя, підготовка та читання учнями інформаційних листів, доповідей, підготовка та демонстрація невеликих презентацій;

 • екскурсії на виробництво, до будь-якого музею та складання і розв’язування задач за матеріалами екскурсій; заочні екскурсії на цікаві об’єкти; екскурсії-ігри (розв’язування прикладних задач);

 • лабораторії, майстерні (проведення досліджень, виконання практичних робіт);

 • створення проектів-презентацій та їх захист;

 • ігри, математичні змагання.

У комплекс задач, що підбираються для розв'язування, потрібно включати задачі:

  • які містять елементи дослідження;

  • на пошук невідомої кількості, вимірювання та порівняння величин;

  • на доведення;

  • на встановлення відповідностей, аналіз даних та планування дій;

  • на встановлення помилок;

  • задачі на розрізання та складання плоских фігур, просторових конструкцій;

  • які передбачають пошук різних варіантів і вибір кращого з них;

  • які передбачають самостійне складання їх учнями та колективне розв’язання.

Задачі практичного змісту мають нести пізнавальну цінність та виховний вплив на учнів, використаний в задачах нематематичний матеріал мусить бути зрозумілим, процес розв’язання задач має сприяти нарощуванню досвіду учнів, їх індивідуальному розвитку, соціокультурному збагаченню.

Понятійний апарат, обчислювальні алгоритми, графічні уміння і навички,які будуть формуватися під час вивчення курсу, мають стати тим підґрунтям, що забезпечує успішне вивчення в наступних класах алгебри і геометрії, а також інших навчальних предметів, таких як фізика, хімія, інформатика тощо, де застосовуються математичні знання, а також для якісного проведення позакласних заходів: конкурсів, математичних змагань, математичних ігор, шкільних олімпіад, підвищення темпу проведення уроків математики.
Розподіл навчального часу


з/п

Тема

Кількість годин

5 класТема 1. Подорож по сторінках історії: Розвиток математичної освіти на Харківщині.

3Тема 2. Спіралі часу.

6Тема 3. Картографія.

8Тема 4. Харків – осередок науки, культури, мистецтва та спорту.

10Тема 5. Заочна екскурсія в зоопарк, екопарк, цирк.

3Тема 6. Професійна майстерня.

4Підсумкове заняття: Час веселого загону (Математичні змагання)

1

Разом

35

6 класТема 1. Подорож по сторінках історії: Розвиток математичної освіти на Харківщині.

2Тема 2. Подільність чисел.

5Тема 3. Чарівний світ пропорцій.

12Тема 4. Наш край у графіках і діаграмах.

11Тема 5. Конструкторське бюро.

4Підсумкове заняття: Час веселого загону (Математичні змагання)

1

Разом

35Зміст навчального матеріалу та вимоги

до навчальних досягнень учнів


К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

5 клас

3

Тема 1. Подорож по сторінках історії: Розвиток математичної освіти на Харківщині.

 • Народна математика: числа і величини древніх слов’ян;

 • Задачі перших підручників з математики;

 • Задачі для дівчаток і задачі для хлопчиків в земських школах, пансіонах, кадетських училищах.

Учень (учениця):

знає історію розвитку математичної науки на Харківщині до початку ХХ ст.;

розуміє зміст поняття «народна математика»;

має уявлення про перші підручники з математики, за якими навчалися дівчатка та хлопчики в земських школах, пансіонах, кадетських училищах і про характер задач того часу;

називає числа і величини, які використовувалися в давнину, знає їх співвідношення до сучасних величин ;

знає основні величини та їхні одиниці вимірю-вання;

уміє формулювати та застосовує властивості арифметичних дій з натуральними числами;

виконує арифметичні дії з натуральними числами, уміє підносити їх до степеня з натуральним показ-ником;

переводить величини з однієї міри в іншу;

використовує прийоми розв'язування текстових задач арифметичним способом;

складає числові та буквені вирази до задач, знаходить значення виразів.


6

Тема 2. Спіралі часу.

 • Хронологічна послідовність визначних подій на Харківщині: вправи на розміщення чисел в порядку зростання, спадання, визначення часових проміжків, порівняння тривалості часу;

 • Цікаві задачі на вимірювання часу.

Учень (учениця):

знає правила порівняння натуральних чисел, уміє порівнювати їх;

розуміє порядок зростання, спадання;

знає одиниці вимірювання часу;

усвідомлює поняття «проміжок часу», «трива-лість події», «хронологія»;

оперує поняттями «більше на», «менше на», «не більше, ніж», «не менше, ніж», «більше або дорів-нює», «менше або дорівнює»;

використовує властивості календаря та годинника;

уміє переводити міри часу з однієї величини в іншу;

аналізує та розв’язує задачі на визначення часових проміжків за механічним та електронним годинниками, за календарем.


8

Тема 3. Картографія.

 • Цікаві задачі на рух;

 • Графи: метро, залізничні сполучення та автошляхи;

 • Логічні задачі на переправи, орієнтування;

 • Виготовлення розрізних картинок до гри «Пазли», гра «Склади свою карту».

Учень (учениця):

уміє класифікувати задач на рух,

знає формули шляху, швидкості, часу, співвідношення між одиницями величин;

знає одиниці вимірювання довжини, швидкості, часу;

розуміє поняття «рівномірний прямолінійний рух» та знає його властивості ;

уміє записувати умову задачі у вигляді схеми, рисунка, таблиці;

порівнює, спостерігає, виявляє нескладні матема-тичні закономірності, формулює припущення, гіпотези, що потребують пояснень, доведень;

оперує поняттями «швидкість зближення», «швидкість віддалення», «швидкість у рухомому середовищі», «швидкість у нерухомому середовищі», «рівні швидкості»;

розрізняє одиниці довжини і інші одиниці, якими можна виміряти відстань (крок людини, стрибки тварин);

аналізує різницю між задачами, в яких не врахо-вується розмір рухомого об’єкта і задачами, в яких розмірами рухомого об’єкта не можна знехтувати;

розуміє поняття графа, поняття «транспортна сітка», усвідомлює принцип побудови графів;

аналізує і розв'язує задачі із застосуванням графів , лабіринтів, переправ, логічні задачі на орієнтування;

знає і розуміє правила гри «Пазли»;

складає карту області (свого району, населеного пункту) з розрізних елементів.10

Тема 4. Харків – осередок науки, культури, мистецтва та спорту.

 • Екскурсія до музею, складання та розв’язування задач за матеріалами екскурсії;

 • Розв’язування задач на розміщення осіб, перестановки предметів, кидання гральних кубиків, монет, витягування кульок;

 • Розв’язування задач на встанов-лення відповіднос-тей;

 • Розв’язування задач на аналіз даних та плануван-ня дій із найменши-ми затратами часу, грошей тощо.

Учень (учениця):

розуміє поняття «алгоритм»;

складає алгоритми розв'язування основних (базових) задач;

складає математичні моделі задач;

класифікує типи задач, володіє методами їх розв'язування;

складає задачі різних типів;

знає залежності між величинами (швидкість, час і відстань; ціна, кількість і вартість тощо).

уміє розв'язувати текстові задачі, що вимагають використання залежностей між величинами;

аналізує, обґрунтовує і розв'язує задачі на розміщення осіб, перестановки предметів, кидання гральних кубиків, монет, витягування кульок;

уміє розв'язувати задачі на кмітливість;

пояснює поняття «відповідність»,

уміє розв’язувати задачі на встановлення відпо-відностей;

порівнює величини, дані в задачах, аналізує їх і розв'язує задачі на планування дій із найменшими затратами часу, грошей тощо.


3

Тема 5. Заочна екскурсія в зоопарк, екопарк, цирк.

 • Розв’язування задач на кмітливість про тварин;

 • Розв’язування задач на зважування, переливання;

 • Виготовлення набору геометричних фігур для гри «Танграм», гра «Склади тваринку».

Учень (учениця):

знає одиниці вимірювання маси, вартості продукції;

розрізняє поняття «ціна» і «вартість»;

знає співвідношення між одиницями вимірювання;

уміє розв’язувати задачі на кмітливість про тварин, використовуючи порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, віднімання множення і ділення десяткових дробів;

знає принцип дії приладів для зважування уміє ними користуватися;

розуміє поняття «зважування»;

уміє за допомогою чашкових терезів порівнювати маси предметів, не знаходячи самих мас;

аналізує, обґрунтовує розв’язання цікавих задач на зважування, переливання;

знає правила гри «Танграм»;

уміє складати з набору геометричних фігур силуети тваринок за зразком;

складає силуети тваринок на основі власної фантазії.4

Тема 6. Професійна майстерня.

 • Розв’язування задач на відсотки:

 • в промисловості: сплави, суміші, концентрації;

 • в сільському господарстві;

 • в сімейному бюджеті, в торгівлі, банківських задачах;

 • в будівництві, дорожніх роботах.

Учень (учениця):

розуміє змістовний сенс терміну «відсоток» як спеціального способу виразу частки величини;

уміє співвідносити відсоток з відповідним дробом (особливо в деяких спеціальних випадках: 50 % – 1/2; 20 % – 1/5; 25 % – 1/4 тощо);

має уявлення про застосування відсотків у повсяк-денному житті;

розрізняє типи задач на відсотки і розв’язує три основні задачі: знаходження відсотка від числа, числа за його відсотком, відсоткове відношення чисел;

вміє проводити прикидку і оцінку результатів обчислень;

при обчисленнях поєднує усні і письмові прийоми, використовує калькулятор, використовує прийоми, що раціоналізують обчислення;

розв'язує задачі на розчини, суміші, сплави і концентрації, розв'язує задачі побутового характеру та задачі на вклади, оплату праці тощо;

проводить дослідження і розв’язує задачі на відсотки, пов'язані зі збільшенням (зменшенням) ціни товару на кілька відсотків;

розв'язує задачі на відсотки в роботі на будівництві, дорожніх роботах.1

Підсумкове заняття:

Час веселого загону (Математичні змагання)

Учень (учениця):

дотримується правил проведення змагань, проявляє толерантність, вболіває за результат, дбає про зміцнення колективу;

виявляє кмітливість, спритність, наполегливість, творчість;

усвідомлює власну значимість та відповідальність, необхідність демонстрації успішних знань та умінь.6 клас

2

Тема 1. Подорож по сторінках історії: Розвиток математичної освіти на Харківщині.

 • Підготовка та читання доповідей, повідомлень на теми:

 • Харківський колегіум – провід-ний навчальний заклад у другій половині XVIII ст.

 • Найпоширеніші підручники та посібники того часу (Систематичний курс арифметики А. Кисельова, елемен-тарна геометрія в об’ємі гімназичного курсу А. Давидова, елементарна логіка Струве.)

 • Роль Харківсько-го університету у розвитку матема-тики в Україні у ХІХ – ХХ ст.

 • Видатні матема-тики нашого краю у ХІХ – ХХ ст.

 • Розвиток сучас-ної математичної освіти на Харківщині.

Учень (учениця):

знає історію розвитку математичної науки на Харківщині;

виявляє зацікавленість до пізнання нових історич-них відомостей, до пізнання біографічних даних відомих математиків та їх наукових здобутків;

готує повідомлення про біографії відомих учених-математиків Харківщини, їх вклад у розвиток математичної науки;

уміє створювати невеликі презентації та на їх основі проводити доповіді з історії математики;

уміє користуватися мережею Інтернет, самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними, знаходить потрібну інформацію на задану тему;

5

Тема 2. Подільність чисел.

 • Теорія чисел. Поняття досконалого числа, дружніх чисел та чисел-близнюків;

 • Лабораторія чародіїв «Фокуси ділення»:

складання алгоритм-мів дій для визна-чення ознак

 • подільності чисел на 4, 8, 25, 7, 11, 13;

 • подільності суми і різниці чисел;

 • подільності добутку чисел;

 • Принцип Дирих-ле, алгоритм Евкліда;

 • Розв’язування цікавих задач на подільність чисел, знаходження НСД, НСК.

Учень (учениця):

має уявлення про зміст математичної науки – теорії чисел;

пояснює поняття досконалого числа, дружніх чисел та чисел-близнюків,

користується алгоритмом для визначення подільності чисел на 4, 8, 25, 7, 11, 13, подільності суми, різниці, добутку чисел і використовує відповідні ознаки подільності до розв’язування задач різної складності (в т.ч. і олімпіадних);

глибоко аналізує умову задачі, знаходить різні способи розв’язування стандартних та нестандартних задач;

розуміє і застосовує принцип Дирихле до розв’я-зування задач;

обґрунтовує раціональні способи розв’язання задач;

використовує різні способи знаходження НСД і НСК двох і більше чисел;

уміє застосовувати ознаки подільності, властивості подільності, алгоритм Евкліда

для знаходження НСД до розв'язування задач підвищеної складності;12

Тема 3. Чарівний світ пропорцій.

 • Розробка проекту «Пропорція як категорія краси, математики, картографії, архітектури, кристалографії»

 • Екскурсія-гра «Сім чудес Харкова»;

 • Лабораторія дієтолога;

 • Розв’язування цікавих задач та рівнянь на пропорції.

Учень (учениця):

знає означення пропорції і розуміє зміст основних понять;

досліджує галузі застосування терміну «пропорція»;

знає і уміє на практиці застосовувати основну властивість пропорції;

наводить приклади прямої пропорційної залежності між величинами та оберненої пропорційної залеж-ності;

пояснює правила складання пропорцій при прямій та оберненій пропорційних залежностях;

розв’язує задачі на пропорційні величини і пропор-ційний поділ;

знаходить невідомий член пропорції;

додержується логічної схеми міркувань, вираження думок, чіткості і точності у вживанні термінів та символічних позначень при розв’язування задач на пропорції;

уміє досліджувати реальні явища, складати математичні моделі задач, аналізувати і порівнювати отримані результати з реальними;

використовує Інтернет для підготовки та розробки проекту на задану тему;

уміє знаходити потрібну інформацію та відповідні картинки для оформлення презентацій, повідомлень;

демонструє набуті знання у процесі екскурсії-гри «Сім чудес Харкова»;

застосовує набуті знання про пропорцію до розв’я-зання розрахункових задач у побуті ( складання меню, розрахунок вмісту продуктів для випічки, обчислення виходу готових продуктів, розрахунок калорійності тощо);

виносить судження щодо раціональності засто-сування способу розв’язання рівнянь за допомогою основної властивості пропорції;


11

Тема 4. Наш край у графіках і діаграмах.

 • Призначення та типи діаграм. Області застосуван-ня діаграм Венна, гістограм, біржових діаграм, карто-діаграм, японських свічок, діаграм Ганта, кривих Паре-то;

 • Побудова різних типів діаграм на комп’ютері за допо-могою «майстра побудови діаграм»;

 • Створення проектів-презента-цій «Наш край у графіках і діагра-мах» та їх захист.

Учень (учениця):

усвідомлює значення застосування таблиць, діаграм, графіків для відображення реальних процесів;

розрізняє типи діаграм, розуміє їх призначення та області застосування;

читає, будує та інтерпретує дані таблиць, діаграм, графіків;

розв'язує задачі на встановлення залежностей між величинами на основі графіків, схем і діаграм;

уміє будувати різні типи діаграм на комп’ютері за допомогою «майстра побудови діаграм»;

уміє знаходити статистичні дані району, області в мережі Інтернет і на основі отриманої інформації будувати графіки, діаграми, складати задачі на відпо-відність, на порівняння величин та розв’язувати їх;

має навики проектної діяльності;

уміє використовувати презентації для демонстра-ції результатів власного дослідження;

виявляє здібності до творчої діяльності.4

Тема 5. Конструкторське бюро.

 • Геометричні ігри «Танграм», «Стомах-іон», «Пентаміно», «Гра Піфагора», «Монгольська гра» та інші ігри і задачі на замощування площин;

 • Просторові конструкції;

Учень (учениця):

знає різні математичні ігри і задачі на замощування площин;

вміє точно й грамотно висловлювати свої міркування, обґрунтовувати дії при розв’язуванні задач даного типу;

порівнює елементи фігур та встановлює зв'язки між ними;

використовує просторову уяву для розв’язування задач з об’ємними конструкціями;

виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми;

здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ;


1

Підсумкове заняття:

Час веселого загону (Математичні змагання)

Учень (учениця):

дотримується правил проведення змагань, виявляє толерантність, вболіває за результат;

виявляє кмітливість, спритність, наполегливість, творчість;

уміє працювати в групі;

визначає цілі роботи й приймає рішення для їх досягнення;

творчо самореалізується;

здатен критично оцінювати власні сили, аналізувати переваги та недоліки.

усвідомлює власну значимість та відповідальність за результат, необхідність демонстрації успішних знань та умінь.
Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
5 клас


Номер заняття

Тема та зміст заняття

Дата

Тема 1. Подорож по сторінках історії: Розвиток математичної освіти на Харківщині. (3 год.)

1

Народна математика: числа і величини древніх слов’ян.
2

Задачі перших підручників з математики.
3

Задачі для дівчаток і задачі для хлопчиків в земських школах, пансіонах, кадетських училищах.
Тема 2. Спіралі часу. (6 год.)

4

Хронологічна послідовність визначних подій на Харківщині: вправи на розміщення чисел в порядку зростання, спадання, визначення часових проміжків, порівняння тривалості часу.
5 – 6

Розв’язування цікавих задач на вимірювання часу за годинником.
7 – 8

Розв’язування цікавих задач на вимірювання часу за календарем.
9

Демонстрація знань: тест-контроль.
Тема 3. Картографія. (8 год.)

10 – 11

Розв’язування цікавих задача на рух.
12 – 13

Графи: метро, залізничні сполучення та автошляхи.
14 – 15

Логічні задачі на переправи, орієнтування.
16 – 17

Виготовлення розрізних картинок до гри «Пазли», гра «Склади свою карту» складання карти області (свого району, населеного пункту) з розрізних елементів.
Тема 4. Харків – осередок науки, культури, мистецтва та спорту. (10 год.)

18

Екскурсія до музею.
19

Складання та розв’язування задач за матеріалами екскурсії.
20 – 21

Розв’язування задач на розміщення осіб, перестановки предметів.
22 – 23

Розв’язування задач на кидання гральних кубиків, монет, витягування кульок.
24

Задачі на встановлення відповідностей .
25 – 26

Розв’язування задач на аналіз даних та планування дій із найменшими затратами часу, грошей тощо.
27

Демонстрація знань: тест - вікторина.
Тема 5. Заочна екскурсія в зоопарк, екопарк, цирк. (3 год.)

28

Розв’язування задач на кмітливість про тварин.
29

Розв’язування задач на зважування, переливання.
30

Виготовлення набору геометричних фігур для гри «Танграм», гра «Склади тваринку».
Тема 6. Професійна майстерня. (4 год.)

31

Розв’язування задач на відсотки в промисловості: сплави, суміші, концентрації.
32

Розв’язування задач на відсотки в сільському господарстві.
33

Розв’язування задач на відсотки в сімейному бюджеті, в торгівлі, банківських задачах.
34

Розв’язування задач на відсотки в будівництві, дорожніх роботах.
35

Підсумкове заняття: Час веселого загону

(Математичні змагання)

Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу
6 клас


Номер заняття

Тема та зміст заняття

Дата

Тема 1. Подорож по сторінках історії: Розвиток математичної освіти на Харківщині. (2 год.)

1

Підготовка та читання доповідей, повідомлень на теми:

 • Харківський колегіум – провідний навчальний заклад у другій половині XVIII ст.

 • Найпоширеніші підручники та посібники того часу (Систематичний курс арифметики А. Кисельова, елементарна геометрія в об’ємі гімназичного курсу А. Давидова, елементарна логіка Струве.)
2

Підготовка та читання доповідей, повідомлень на теми:

 • Роль Харківського університету у розвитку математики в Україні у ХІХ – ХХ ст.

 • Видатні математики нашого краю у ХІХ – ХХ ст.

 • Розвиток сучасної математичної освіти на Харківщині.
Тема 2. Подільність чисел. (5 год.)

3

Теорія чисел. Поняття досконалого числа, дружніх чисел та чисел-близнюків.
4

Лабораторія чародіїв «Фокуси ділення»:

складання алгоритмів дій для визначення ознак подільності чисел на 4, 8, 25, 7, 11, 13.


5

Лабораторія чародіїв «Фокуси ділення»:

складання алгоритмів дій для визначення ознак подільності суми і різниці чисел, добутку чисел.


6

Принцип Дирихле, алгоритм Евкліда.

Розв’язування цікавих задач на подільність чисел, знаходження НСД, НСК.


7

Демонстрація знань: тест-контроль.
Тема 3. Чарівний світ пропорцій. (12 год.)

8 – 11

Розробка проекту «Пропорція як категорія краси, математики, картографії, архітектури, кристалографії»
12 - 13

Екскурсія-гра «Сім чудес Харкова».
14 - 16

Лабораторія дієтолога. Розв’язування розрахункових задач у побуті ( складання меню, розрахунок вмісту продуктів для випічки, обчислення виходу готових продуктів, розрахунок калорійності обіду тощо).
17 - 19

Розв’язування цікавих задач та рівнянь на пропорції.
Тема 4. Наш край у графіках і діаграмах. (11год.)

20

Призначення та типи діаграм. Області застосування діаграм Венна, гістограм, біржових діаграм, картодіаграм, японських свічок, діаграм Ганта, кривих Парето.
21 – 22

Розв’язування задач на встановлення залежностей між величинами на основі графіків, схем і діаграм.
23 – 25

Побудова різних типів діаграм на комп’ютері за допомогою «майстра побудови діаграм».
26 – 30

Створення проектів-презентацій «Наш край у графіках і діаграмах» та їх захист.
Тема 5. Конструкторське бюро. (4 год.)

31 - 32

Розв’язування задач на замощування площин із використанням геометричних ігор «Танграм», «Стомахіон», «Пентаміно», «Гра Піфагора», «Монгольська гра» та ін.
33 – 34

Просторові конструкції;
35

Підсумкове заняття: Час веселого загону

(Математичні змагання)ЛІТЕРАТУРА


 1. Бевз Г.П., Конфорович А.Г., Резніченко З.О., Ченакал Є.О. Математика: Посібник для факультативних занять у 7 класі. – К: Радянська школа, 1982.

 2. Бродський Я.С., Павлов О.Л. Математика в дії. Посібник для додаткового навчання математики в 5 – 6 класах. – Львів: Каменяр, 2013.

 3. Валах В.Я. Подорож у світ цілих чисел. – К: Радянська школа, 1978.

 4. Вовк С.П. Ейлерові графи. Заняття спецкурсу або математичного гуртка.//Математика в школах України. – 2010. – № 28.

 5. Возняк Г.М., Маланюк К.П. Прикладна спрямованість шкільного курсу математики. – К: Радянська школа, 1984.

 6. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика. – Волгоград: Учитель, 2005.

 7. Грінченко О.І., Губіна С.Л. Харківщинознавство: робочий зошит для учнів 8 – 9 класів. – Х.: гімназія, 2014.

 8. Дубинчук О.С. Математика в 4 і 5 класах. Математичний посібник. – К: Радянська школа, 1986.

 9. Звєрєва Г.Ф., Сердюк В.В. Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках математики.// Математика в школах України. – 2010. – № 9.

 10. Кордемський Б.А. Математична кмітливість.– К: Радянська школа, 1963.

 11. за ред. Прокопенка І.Ф. Рідний край: навчальний посібник з народознавства. – Х.: Основа, 1993.

 12. Скобелєв Г.М., Берман В.П., Артамонов Ю.А. Математика. Посібник для факультативних занять у 7 класі. – К: Радянська школа, 1969.

 13. Тесленко В.В., Федченко Л.Я. Збірник завдань для атестації учнів 5 – 6 класів. .– Харків: ББН, 2000.

 14. Шапиро И.М. Использование задач с практическим содержанием в преподавании математики. – М: Просвещение, 1990.

 15. Яковлев С. Стандартизированная оценка волшебства (С.О.В.)// Математика в школах України. – 2005. – № 35.

 16. Ярова Н. Весела математика.//Все для вчителя. – 2006. №1-2.

 17. Інтернет-ресурси:

 • https://uk.wikipedia.org/ Куп'янський_район;

 • http://www.kh.ukrstat.gov.ua;

 • https://kultura.pro/arhiv/mir/chelovek/g-struve-elementarnaya-logika-uchebnik-dorevolyuczionnyij-shrift-1884;

 • https://yadi.sk/d/VbCq8YW64QORM; (елементарна геометрія)

 • https://yadi.sk/d/Jrh1XcA14V92p (Систематичний курс арифметики)

Додаток 1.


Приклади задач:


 1. Екскурсія до зоопарку: Відстань від черепахи до кормушки становить 10 м. За одну годину черепаха долає шлях у 4 м. вперед і 2 м. назад. За який час черепаха досягне кормушки?

(За 1 год. черепаха долає 4 + 2 = 6 м., отже 1 м. вона долає за 10 хв. Кормушки досягне через 3год. 40 хв.)
 1. Екскурсія до планетарію: Як відомо, періоди обертання планет навколо Сонця становлять: Меркурій – третину року, Венера – півроку, Земля – рік, Марс – два роки, Юпітер – 12 років, Сатурн – 14 років, Уран – 20 років, Нептун – 33 роки, Плутон – 98 років. У 2000-у році відбувся великий парад планет: всі планети вишикувалися в одну лінію. В якому році відбудеться наступний парад планет?

(наступний парад планет відбудеться через ціле число років, тому слід шукати НСК(2;12;14;20;33;98)=32340 років. Наступний парад планет відбудеться в 2000 + 32340 = 34340-у році)


 1. Встановлення відповідностей: На даний час у Куп'янському районі сільське населення становить 28,4 тисячі осіб різних національностей (більше 35), більшість яких становлять українці і росіяни. Користуючись таблицею, визначте кількість осіб інших національностей, встановивши відповідність між числом відсотків і національністю, якщо серед вказаних національностей білорусів проживає найбільше, а поляків – найменше, циган більше, ніж німців:


Цигани

А

0,5 % бПоляки

Б

0,091% нБілоруси

В

0,15 %,Німці

Г

0,06 %,

(Цигани:42 особи, Поляки: 17 осіб, Білоруси:142 особи, Німці: 26 осіб)


4. Картографія: Від Куп'янського залізничного вузла колії розходяться в п'яти напрямках. Серед них: Куп'янськ –Харків (протяжністю138 км), Куп'янськ –Сватове (протяжністю 60 км) та Куп'янськ – Славяногорськ (протяжністю 87 км). Члени гуртка «Патріот» шкільного музею бойової і трудової слави с. Кислівка вирішили двома групами здійснити екскурсії до музею видатного художника І. Рєпіна в м. Чугуєві, та до Святогорської Лаври в м. Славяногорськ. Кислівка – одна зі станцій напрямку Куп’янськ – Сватове, яка знаходиться за 33 км. від міста Сватове. Відстань між Чугуєвом і Харковом становить 57 км. Учні одночасно виїхали зі ст. Кислівка до ст. Куп’янськ і одночасно роз’їхалися в напрямках Куп'янськ –Харків та Куп'янськ – Славяногорськ, причому швидкість руху першої групи на маршруті Кислівка – Чугуїв становила в середньому 54 км/год., а швидкість руху групи по маршруту Кислівка – Славяногорськ на 3 км/год. більша. Яка група прибуде до вказаного місця екскурсії раніше за іншу, якщо першій групі зі станції Чугуїв до музею треба йти 15 хв., а другій групі зі станції Славяногорськ до Лаври добиратися 10 хв.?

(І група – 2 год. 15 хв., ІІ група – 2 год. 10 хв.)


 1. Аналіз даних та планування дій із найменшими затратами грошей:

Батьки у вихідний день з дітьми Оленкою та Іванком відвідали Макдональдс. Кожен з членів родини може зробити собі замовлення трьох видів: картоплю або якийсь бутерброд, один з напоїв та морозиво. Тато не їсть картоплі, мама п’є лише каву, Оленка вирішила обійтись морозивом «Максанді» без напоїв, а Іванко зробив всі три замовлення, включно з кока-колою. За даними таблиці визначте: яку найменшу суму грошей може витратити родина, якщо батьки не стануть замовляти морозиво?

Назва замовлення

ціна (у грн.)

Розв’язання

Картопля

16.00

М,О,І

48.00

Чизбургер

18.00Гамбургер

17.00

Т

17.00

Кока-кола

17.00

І

17.00

Чай

15.00

Т

15.00

Молочний коктейль

20.00Кава

19.00

М

19.00

Морозиво «Ріжок»

10.00

І

10.00

Морозиво «Максанді»

19.00

О

19.00

145 грн. 1. Графи: Сергій і Тарас їдуть на футбольний матч на стадіон «Металіст», який знаходиться біля станції метро «Спортивна». Хлопці зайшли в метро на різних станціях, Сергій – на «Академіка Павлова», а Тарас – на станції «23 Серпня». Якими маршрутами вони мають їхати, щоб побувати на однаковій кількості станцій?


kharkov_metro_map
(Сергій може побувати на 9-и або 10-и станціях, а Тарас – на 9-и або 8-и станціях. Отже Сергій повинен їхати через «Історичний музей» / «Радянську», а Тарас повинен зробити переходи і на «Держпромі», і на «Історичному музеї») 1. Переправа: Учні всім класом вирішили покататися на канатній дорозі. В одну кабінку можуть сісти не більше 3-х учнів. Якщо вони будуть заходити в кабінку по двоє, то одному не вистачить пари, якщо будуть сідати по троє, то в останню кабінку сядуть тільки 2 учні. Скільки учнів у класі, якщо їх більше 23, але менше 35?

( 23  х  34; х не ділиться ні на 2, ні на 3, отже х може бути рівним 25, 29 або 31. Але 25 і 31 при діленні на 2 і на 3 дають в остачі 1, тому учнів у класі 29)


 1. Група туристів подорожує вздовж річки Дінець. В одному з місць їм треба було переправитись на інший берег, але міст виявився зламаним. Як бути? Раптом туристи помітили двох хлопчаків, які на човні ловили рибу. Але човник виявився таким маленьким, що на ньому може переправитись тільки один дорослий, або тільки два хлопчики – не більше! Проте вся група туристів змогла подолати переправу на цьому човні. Як вони це зробили?

(Хлопчики перепливли річку. Один лишився на березі, а інший повернувся до туристів і виліз. У човен сів один турист і переплив річку. Другий хлопчик сів у човник і поплив назад до групи туристів, забрав свого товариша і вдвох повернулися. Знову один з хлопчиків залишився, а інший сам поплив до туристів. Таким чином туристи по одному переправилися через річку).


 1. Логічна задача: З Богодухівського фруктового розсадника протягом дня продали певну кількість вишень, яблунь, слив, абрикос і груш. Визначте за діаграмою скільки дерев кожного виду було продано, якщо відомо, що абрикос не 80 і не 60, а сливи поряд з абрикосами. Вишні – між сливами і яблунями, груш вдвічі менше від вишень.(Вишень – 120, груш – 60, яблунь – 80, слив – 50, абрикос – 20)


 1. Конструкторське бюро: В одному з готелів міста вирішили покрити підлогу вестибюлю квадратною лінолеумною плиткою чотирьох різних кольорів. Майстер любив різні цікаві задачі, тому й своїм робочим дав незвичайне завдання. Треба замостити підлогу так, щоб жодна плитка не розрізалася, щоб кожні 4 плитки одного кольору утворювали одну і ту ж фігуру, щоб ніякі фігури одного кольору не лежали поряд і не мали жодної спільної точки. Чи вдалося робочим виконати завдання, якщо вестибюль має відповідну форму (рис 1) і розмір однієї плитки відповідає розміру квадратика на рисунку:

Рис.1.


Чи можна замостити підлогу фігурами з 3-х, 5-и плиток?

(Фігуру з 4 квадратів можна скласти одним з п’яти способів (Рис.2):
Рис. 2.
Очевидно, що фігурами а) і в) неможливо замостити підлогу. Фігурою виду г) найзручніше виконати завдання. Різних варіантів може бути кілька. Один з них подано на Рис.3


Рис. 3


Фігурами з 3-х і 5-и плиток підлогу замостити не можна, оскільки 56 не ділиться ні на 3, ні на 5)


 1. Гра «Склади свою карту»


пазлы шаблон | puzzle template vector background

Каталог: 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Зарубіжна література 10-11 класи Рівень стандарту
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> 3 класу ( додаток до підручника О. Я. Савченко) 2014р. Мних Марія Миколаївна
2016 -> Плани практичних занять
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Видань утос
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Математичний віночок iconПрограма для днз «Український віночок. Наш регіон» (2 роки, діти років) Програма для днз «Український віночок. Наш регіон»
Виховання соціально компетентних, критично мислячих І толерантних особистостей, свідомих громадян І патріотів своєї Батьківщини,...
Математичний віночок iconРозв’язання завдань ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики у місті Києві 2015-2016 рік
На першому курсі факультету кібернетики навчаються 40% дівчат та 60% юнаків. Відомо, що 20% юнаків не люблять математичний аналіз,...
Математичний віночок iconПрограма "Віночок вити життя любити"
Любіть Україну – вашу власну державу. Не на словах, а на ділі, роблячи все, аби вона була процвітаючою, міцною, багатою, незалежною,...
Математичний віночок iconЧарльз діккенс англійський письменник -романіст
Обладнання: портрет Ч. Діккенса, виставка його книг; тексти «Різдвяної пісні у прозі» в перекладі О. Кривинюк, різдвяний віночок,...
Математичний віночок iconГрамота харківської обласної державної адміністрації та харківської обласної ради берштейн Олександр Лазарович, учитель математики кз «Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської області»
Берштейн Олександр Лазарович, учитель математики кз «Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської...
Математичний віночок iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям
Математичний віночок iconМатематичний Брейн-ринг 8 клас Учень
Ці спогади пов’язані із М. В. Остроградським. Можливо, із легкої руки Михайла Васильовича маленька допитлива Соня стала «принцесою...
Математичний віночок iconI книга братства
У колегіумних класах навчалося 65 учнів: 10 клас (філологічно-математичний) – 32 (протягом року вибула Грищук Ольга, прибула Довганюк...
Математичний віночок iconРайонний відділ освіти широківської районної державної адміністрації математичний вечір присвячений с. В. Ковалевській
Мерончук З. А. вчитель математики, вищої категорії Запорізької сзш широківського району Дніпропетровської області


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка