Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015Сторінка22/28
Дата конвертації11.03.2018
Розмір5,07 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28

ЛІТЕРАТУРА

1.Кипервас И.П., Лукьянов М.В. Периферические туннельные синдромы. М.: ММА им. И.М.Сеченова, 1991.— 254 с.

2.Чузавкова Е.А. Клинико–физиологическое обоснованиеразличных вариантов акупунктуры при туннельныхсиндромах рук: Автореф. дис канд. мед. наук: 14.00.34;14.0013; Рос. науч. центр реабилитации и физиотерапии.— М., 1996. — 20 с

3.Штульман Д.Р., Попелянский Я.Ю., Карлов В.А., и др.Заболевания периферической нервной системы. Туннельные невропатии // Болезни нервной системы: Руко-водство для врачей / Под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульман,П.В. Мельничук. — М.: Медицина, 1995. - Т.1.- С.478–498.

4.Szabo R., Madison M. Carpal tunnel syndrome // Orthop.Clin. North. Am. 1992. — V.23, N1. — P.103–109

SUMMARY

THERAPEUTIC EXERCISE AND MASSAGE IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH CARPAL TUNNEL SYNDROMEAdulgam Y.N., Fіlak F.G.

The 20 examined patients with carpal tunnel syndrome who passed a course of physical rehabilitation in terms of a clinic. The rehabilitation program included: therapeutic exercises, hydrotherapy,  kineso therapy, massage, ozokeritotherapy. Marked improvement of clinical status, and positive dynamics of the affected hand strength index.

Питома електропровідність жовчі при хронічному холециститі

Бандурин О.Ю.Обласний госпіталь інвалідів війни та УЛА на ЧАЕС, Ужгород, Україна

Вступ. Перспективним напрямком вивчення жовчі як комплексної системи є дослідження її біофізичних властивостей [1, 3], зокрема визначення її питомої електропровідності. Не дивлячись на відносно просту методику виконання, в комплексній оцінці біофізичних властивостей дана методика не набула розповсюдження. Електропровідність жовчі підвищується при запаленні жовчовивідних шляхів [4], що дозволяє використовувати дослідження питомої електричної провідності жовчі в діагностиці холангітів. Значними перевагами даного методу є простота, невеликі затрати часу, можливість раннього виявлення ускладнень. Зокрема, автори [3] виявили значне підвищення опірності жовчі при активному запальному процесі. Також, в літературі висвітлено питання залежностей електропровідності жовчі від ступеня активності запального процесу в жовчних шляхах у хворих на жовчнокам’яну хворобу (ЖКХ) в післяопераційний період [4]. В той же час відсутні відомості про особливості зміни питомої електропровідності жовчі (ПЕЖ) при наявності хронічного холециститу (ХХ), та при відсутності гострого запального процесу, не вивчено її зміни при функціональних розладах жовчного міхура. Враховуючи доступність методу, зв’язок ПЕЖ з колоїдним станом міцел жовчі, визначення цього показника є необхідним для комплексної оцінки біофізичних властивостей жовчі.

Метою даної роботи було вивчення змін питомої електропровідності жовчі у хворих на хронічні холецистити в залежності від типу супутніх функціональних розладів ЖМ та активності запального процесу для встановлення її значення в діагностиці хвороб біліарного тракту.

Матеріали та методи. Нами були отримані препарати для дослідження від 140 хворих, із яких − 23 хворіли на ЖКХ в стадії носійства, та 117 страждали на ХХ. Діагноз дисфункції жовчного міхура встановлювали згідно Римських критеріїв ІІІ (2006 р.) [5]. Жовч від пацєнтів отримували за допомогою багатомоментного шестифазового дуоденального зондування. Окремо досліджували міхурову (порція В) та печінкову (порція С) фракції жовчі. В залежності від функцонального стану жовчного міхура та клінічної форми, згідно наказу № 271 від 13.06.2005 р. «Про затвердження протоколів діагностики та лікування захворювань органів травлення у дорослих», ці хворі були розділені на три групи - 34 хворі з гіпертонічно-гіперкінетичною дисфункцією жовчного міхура (І група), 32 хворих зі змішаною дисфункцією (ІІ група), та 51 хворих з гіпотонічно-гіпокінетичною дисфункцією (ІІІ група). Крім того, ці ж хворі в залежності від активності запального процесу в жовчному міхурі розділені на групи повної ремісії, часткової ремісії, та загострення (40, 30 та 47 хворих відповідно). У хворих на жовчнокам’яну хворобу (ЖКХ) жовч отримували інтраопераційно під час холецистектомії, досліджували тільки міхурову жовч. Окрему контрольну групу складали зразки жовчі взяті під час дуоденального зондування у 25 практично здорових осіб. Додатково до загального аналізу жовчі, відбирали 10 мл .для визначеня питомої електропровідності.Для визначення провідності жовчі використовували реохордний міст Р-38, скляну посудину з платиновими електродами.Знаходили постійну посудини по формулі:

К=κ0R0,

де κ0 - питома електропровідність 0,01 Н розчину NaCL при температурі досліду, Ом-1•м-1.

Питому електропровідність κ розраховували по формулі:κ=К/R,

де К- постійна посудини, яку знаходимо по формулі, описаній вище, R – опір розчину, Ом. [2].Результати дослідження. Отримані значення ПЕЖ наведені в таблицях 1-3. У практично здорових осіб ПЕЖ склала: порції В – (1,64±0,15) Ом-1•м-1 (S/m), порції С – (1,22±0,1) Ом-1•м-1. Виявлено, що у хворих на ХХ без розділення на групи провідність жовчі порції В склала (1,89±0.22) Ом-1•м-1 (р<0,05), порції С – (1,38±0.17) Ом-1•м-1 (р<0,05). У хворих на ЖКХ виявлено значне збільшення провідності жовчі, майже вдвічі при порівнянні з нормою – (2,87±0,31) Ом-1•м-1 (р<0,001) (таб. 1). Відмітимо, що показник залежав від ступеня активності запального процесу – при відсутності активного запального процесу ПЕЖ була меншою, аніж при активному запальному процесі в жовчному міхурі, особливо при деструктивних формах холециститу. Для того, щоб встановити, чи залежить ПЕЖ від типу дисфункціональних розладів при ХХ хворі були розділені на 3 групи (див. табл. 2). При наявності гіпертонічно-гіперкінетичної дисфункції (І група хворих) ПЕЖ обох порцій практично не змінюється в порівнянні з контролем. При наявності дисфункції змішаного характеру (ІІ група хворих) відмічається достовірне збільшення ПЕЖ обох порцій. У хворих на хронічний холецистит ІІІ групи виявлено достовірне підвищення ПЕЖ обох порцій. Така зміна провідності вказує на зниження кількості активних міцел, зміну їх рухомості та фізичних властивостей.

Таблиця 1

Питома електропровідність жовчі при наявності хронічного некам’яного холециститу та ЖКХ в стадії сформованих конкрементів


ПЕЖ, Ом-1·м-1

Практично здорові, N=25

M±m

ХХ без розділення на групи

N=117 M±m

ЖКХ, N=23

M±m

Порція В

1,64±0,15

1,89±0.22

2,87±0,31

Р
P<0,5

P<0,01

Порція С

1,22±0,1

1,38±0.17

-

Р
P<0,01

-


Таблиця 2

Питома електропровідність жовчі хворих на ХХ в залежності від типу дисфункціональних розладів


ПЕЖ, м-1·м-1

Практично здорові, (N=25) M±m

ХХ, N=117, M±m

І (N=34) M±m гіпертонічно-гіперкінетична дисфункція

ІІ

(N=32) M±m змішана дисфункція

ІІІ

(N=51) M±m гіпотонічно-гіпокінетична дисфункція

Порція В

1,64±0,15

1,78±0,19

1,94±0,22

2,41±0,23

Р
P<0,5

P<0,1

P<0,01

Порція С

1,22±0,1

1,18±0,16

1,31±0,14

1,41±0,14

Р
P<0,1

P<0,1

P<0,01

Таблиця 3

Питома електропровідність жовчі хворих на ХХ в залежності від активності запального процесу

ПЕЖ, Ом-1·м-1

Практично здорові, N=25

M±m

ХХ N=117, M±m

І

(N=40) M±m

стадія ремісії

ІІ

(N=30) M±m стадія неповної ремісії

ІІІ

(N=47) M±m, стадія загострення

Порція В

1,64±0,15

1,76±0,15

1,87±0,2

1,91±0,24

P
P=0,1

P<0,01

P<0,01

Порція С

1,22±0,1

1,31±0,13

1,33±0,11

1,37±0,12

P
P<0,5

P<0,01

P<0,5

Як видно з таблиці 3 виявлено істотну (достовірну) різницю в показниках ПЕЖ у хворих на ХХ в залежності від ступеня активності запального процесу. В стадії ремісії відмічено тенденцію до збільшення ПЕЖ міхурової порції. При цьому зміни провідності печінкової жовчі майже відсутні, лише в декількох випадках відмічено зменшення опору. В стадії неповної ремісії спостерігається достовірне підвищення ПЕЖ міхурової порції, тенденція до її підвищення в печінковій. В стадії загострення відмічено достовірне підвищення ПЕЖ обох порцій, причому в печінковій порції жовчі виявлялись зміни незалежно від наявності запалення в жовчних шляхах, які виявлялися при УЗ-обстеженні та при наявності елементів запалення при мікроскопії печінкової жовчі.Обговорення результатів. Таким чином, виявлено в порівнянні з практично здоровими, підвищення питомої електропровідності жовчі обстежених хворих як при наявності ЖКХ, так і при гіпотонічно-гіпокінетичній дисфункції. Наявність фази загострення ХХ також призводить до підвищення ПЕЖ, причому більш істотно, аніж при застої в ЖМ. Якщо в випадку активного запального процесу підвищення провідності може бути пояснено збільшенням концентрації вільних іонів (натрію, калію, хлоридів), то зміни ПЕЖ при дисфункціях жовчного міхура вочевидь можуть бути пов’язані з модифікацією хімічного складу жовчі, та як наслідок – зміна властивостей міцел жовчі, в першу чергу їх рухомості та електричного заряду, зменшенням їх кількості. Водночас, наявність однонаправлених змін при ЖКХ та гіпотонічно-гіпокінетичній дисфункції можливо свідчить про порушення колоїдної стабільності жовчі (міцелярної рівноваги) що пов’язано з підвищено літогенністю жовчі.

Питома електропровідність жовчі складається з суми питомих електропровідностей міцел та вільних іонів. Значна кількість іонів електролітів та незначна кількість іонів жовчних кислот знаходяться в вільному, дисоційованому стані. Тому, електропровідність жовчі залежить від концентрації електролітів та її діелектричної проникливості. Основними катіонами є натрій, калій, кальцій, аніонами – хлориди та гідрокарбонати. Встановлено, що вільні іони в жовчі, що забезпечують струм провідності, утворюються за рахунок дисоціації жовчних та неорганічних солей, а також водорозчинних ліпідів. Діелектрична проникність жовчі визначається її структурними компонентами (в тому рахунку білірубіном, холестерином, білком), явищами поляризації та доповнює електричні властивості жовчі як провідника. При розбавленні жовчі, яке викликає розпад міцел, загальна кількість іонів в розчині зменшується, а кількість вільних іонів та катіонів збільшується і таким чином електропровідність зростає. Зміна цього параметру вказує на характер та розмір, тип (будова) міцел жовчі – мультиламелярна чи уніламелярна, їх електричний заряд, рухомість та кількість.Висновки. Використання електропровідності в комплексній характеристиці жовчі дозволяє оцінювати як тип та ступіть дисфункціональних розладів жовчного міхура, так і активність запального процесу в жовчовивідній системі. Встановлено зміни ПЕЖ при наявності ХХ з різними типами дисфункціональних розладів та ЖКХ. Спостерігається збільшення ПЕЖ майже вдвічі при ЖКХ, при гіпотонічно-гіпокінетичній дисфункції ЖМ – в півтора рази, причому як в міхуровій, так і в печінковій порціях. Використання електропровідності в комплексній характеристиці жовчі дозволяє оцінювати тип дисфункціональних розладів жовчного міхура. Застосована методика має декілька переваг: швидкість дослідження (5-6 хв. на один препарат), не вимагає дефіцитного обладнання, не потребує реактивів. В поєднанні з іншими методиками вивчення біофізичних властивостей жовчі доповнює уявлення про жовч як комплексну систему та може бути використана на практиці як додатковий метод діагностики хвороб жовчного міхура.

Перспективи подальших розробок. Вивчення змін питомої електропровідності жовчі у хворих в процесі лікування

ЛІТЕРАТУРА

1. Бандурин О.Ю. Питома електропровідність жовчі в діагностиці хвороб жовчного міхура. // Ліки України. Додаток №2.- 2005.-с.25-27.

2. Основы электрохимии. Редокс-потенциалы и равновесия. Под ред. проф. Т.Н. Литвиновой. Краснодар, 2008.- 104 С.

3. Кочнев А.С., Халилов Х.З., Биряльцев П.Р. Физико-химические параметры желчи в оценке течения воспалительного процесса в желчных путях/ Хірургія.-1992.-№1.-C. 42-47.

4. Биофизические свойства желчи и мочи у больных холелитиазом / В. А. Черкасов Л. Ф. Палатова А. В. Попов Л. Б. Гущенский Г. Г. Фрейнд // Хирургия. Журнал имени Н. И. Пирогова : Научно-практический журнал. — 2003 . — N 1. — С. 27-30.

5. Римський консенсус ІІІ, 2006. Стандарти діагностики та лікування: Дисфункції жовчного міхура та сфінкрера Одді / J.Behar, E. Corazziari, M. Guelrud [et. al] // Сучасна гастроентерологія.- 2007.- №1.- С. 94-109/SUMMARY

BILE CPECIFIC CONDUCTIVITY AT CHRONIC CHOLECYSTITIS

Banduryn O.Yu., Solomon A.M.

Bile specific conductivity at patients ill with cholecysititis as well as gallstone disease were performed. Dependences of conductivity on functional gallbladder disorders and inflammation activity were obtained. The proposed method appear to enable gallbladder disorders as well as gallstone disease.


ЗАСТОСУВАННЯ РИБОКСИНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВО-ЕРОЗИВНИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКА У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ ІЗ СУПУТНІМ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Братасюк А.М.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

Вступ. Пептична виразка зустрічається серед дорослого населення у 6-18%, із них 10-25% становлять хворі віком понад 60 років. Серед гастроентерологічних хворих виразкова хвороба діагностується в 35,8-49,7% і відзначається зростанням захворюваності більше ніж у 2 рази в старших вікових групах. Демографічні зміни, що відбуваються в Україні характеризуються значним постарінням населення та збільшенням осіб старше 60 років, причому захворюваність на виразку шлунка в деяких регіонах досягає 30%.

Не дивлячись на те, що в останні роки розроблені оптимальні схеми лікування ерозивно-виразкових уражень шлунка, що базуються на призначенні Н2-блокаторів та інгібіторів протонної помпи, лікування цих патологічних станів у людей похилого та старечого віку залишається складною та невирішеною проблемою.Мета дослідження. Вивчити ефективність використання рибоксину в комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень у осіб похилого та старечого віку.

Матеріали та методи. Для вирішення поставлених перед нами завдань було обстежено 276 пацієнтів похилого та старечого віку, із яких відібрано 152 хворих із ерозивно-виразковими ураженнями шлунку. Хворим з остеоартрозом відміняли нестероїдні протизапальні препарати та включали в комплексне лікування 1 капсулу (500 мг) риб’ячого жиру 1 раз на день після їжі 30 днів.

Після оцінки ефективності лікування на 18 день виявлено, що больовий синдром у хворих вірогідно зменшився. Так у хворих середнього віку больовий синдром з 67,5% зменшився до 15,0%, а у хворих похилого віку – з 46,25% до 12,5%, а у хворих старечого віку – з 18,75% до 6,25% (р<0,05). У хворих із супутнім ОА дані вірогідно не відрізнялись від групи порівняння (р>0,05).

У пацієнтів похилого та старечого віку зміни диспепсичних проявів були невірогідними, як і у хворих із супутнім ОА (р>0,05).

Ефективність антигелікобактерної терапії у хворих при включенні в комплексне лікування рибоксину склала 90,63% (р<0,05).

Частота загоєння ерозивно-виразкових дефектів у хворих похилого та старечого віку на 30-й день при використанні 96,63% (р<0,05).

Висновки. Призначення рибоксину приводить до зникненню больового та диспепсичного синдрому в більш ранні терміни (3,4 ± 0,59 днів), скорочувались терміни рубцювання виразкового дефекту на 7,4 ± 0,19 днів (p<0,05).

ЛІТЕРАТУРА


 1. Вязникова О.А. Синдром диспепсии и патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных ревматоидным артритом: автореф. дис... канд. мед. наук / О.А. Вязникова: Кировская гос. мед. акад. - Нижний Новгород, 2008. - 26 с. П.Гостищев В. К.

 2. Каратеев А.Е. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические рекомендации / А.Е. Каратеев, H.H. Яхно, Л.Б. Лазебник и соавт.; под ред. А.Е. Каратеева. - М.: ИМА пресс, 2009. - 167 с.

 3. Циммерман Я. С. Гастродуоденальные эрозивно-язвенные повреждения, индуцированные приемом нестероидных противовоспалительных препаратов / Я. С. Циммерман, И. Я. Циммерман // Клиническая медицина. - 2008. - № 2. - С. 8-14.

SUMMARY

APPLICATION OF RIBOXYN IN COMPLEX TREATMENT OF ULCER-EROSIVE LESIONS OF STOMACH IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS WITH CONCOMITANT OSTEOARTHROSISBratasyuk A.M.

Purpose riboxyn leads to the disappearance of pain and dyspeptic syndrome at an earlier date (3,4 ± 0,59 days) shortened the terms of the ulcer scarring on days 7,4 ± 0,19 (p <0,05).ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ОФТОЛІК© ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКА ПРОЯВІВ СИНДРОМУ «СУХОГО ОКА» ПРИ ПРАЦІ В УМОВАХ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Гарькава Н. А. ², Федірко П. А. ¹

¹Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Київ;

²Комунальний заклад «ДЦПМСД 10», Дніпропетровськ, Україна

Раніше нами було показана ефективність замінників сльози для профілактики проявів «сухого ока» у робітників, які працюють в умовах впливу підвищених температур [1]. В попередніх дослідженнях ми застосовували препарати полівінілпірролідона, які найбільш широко використовувались для профілактики «сухого ока» раніше [2]. Однак зараз доступні нові штучні замінники сльози. В даному дослідженні ми вивчали ефективність застосування в умовах високих температур препарату Офтолік, який містить полівініловий спирт і повідон.Мета дослідження – дослідити ефективність препарату Офтолік для профілактики синдрому «сухого ока» у працівників, які зазнають впливу високої температури виробничого середовища.

Матеріали та методи дослідження.

З числа робітників теплоелектроцентралі, які працюють в умовах впливу підвищених температур на робочому місці, було обрано 50 осіб віком від 35,3 до 57,2 років, середній вік – 45,9±3,4 років. Ми відбирали тих пацієнтів, які мали характерні для синдрому «сухого ока» скарги – сухість, відчуття стороннього тіла, зорову втому. Пацієнтам було запропоновано інстилювати досліджуваний препарат в кожне око перед початком роботи.

Повторний огляд проведено через рік. При обстеженні вивчали динаміку скарг обстежених, а також наявність патологічних змін кон’юнктиви.

Результати досліджень та їх обговорення.

При первинному огляді частота скарг, що є характерними для синдрому «сухого ока» становила 100 %, оскільки їх наявність була умовою відбору до групи спостереження. При біомікроскопії кон’юнктиви у 56 % обстежених виявлялась гіперемія кон’юнктиви, фолікульоз.

Тривале профілактичне застосування препарату, який містить полівініловий спирт і повідон, дозволило значно зменшити частоту скарг. Так, на сухість очей під час або після роботи скаржилось 24 % пацієнтів, наявність зорової втоми – 18 %, відчуття інородного тіла – 12 %. Загалом характерні для синдрому «сухого ока» скарги залишились тільки у 28 % пацієнтів. Зниження частоти суб’єктивних скарг було вірогідним (χ²(Yates)=53,17, р<0,0001).

Об’єктивно гіперемія кон’юнктиви або / також незначний фолікульоз при повторному обстеженні виявлялась у 22 % випадків, тобто на 32 % рідше, ніж до початку профілактичного лікування (χ²(Yates)=10,76, р<0,0005).Висновки.

Використання препарату, який містить полівініловий спирт і повідон (Офтолік) для профілактичного лікування синдрому «сухого ока» у працюючих в умовах високої температури дозволяє вірогідно знизити частоту суб`єктивних скарг і кон’юнктивальних змін.ЛІТЕРАТУРА

1. Гарькава Н. А. Профілактика проявів синдрому сухого ока при праці в умовах високої температури [Текст]/ Н. А. Гарькава, П. А. Федірко // Актуальні питання збереження здоров’я людини : матеріали міжнар. міждисциплін. наук.-практ. конференції, 11-12 квіт. 2014 р. – Ужгород, 2014. – С. 301–303.

3. Пальоха О. М. Ефективність комплексу заходів для захисту органа зору при роботі за монітором комп’ютера / О. М. Пальоха // Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2006. − Вип. 15, кн. 1. – С. 707−713.

SUMMARY

EFFICACY OPHTOLIQUE EYE DROPS IN PREVENTION DRY EYE SYNDROME UPON CONTACT WITH HIGH TEMPERATUREGarkava N., Fedirko P.

Preventive use of the Ophtolique eye drops can significantly reduce the incidence of the complaints at the syndrome of «dry eye» and reduce the incidence of conjunctival changes in working under high temperature.ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РАФАХОЛІНУ Ц ПРИ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ (ДЖШ) ЗА ДАНИМИ МІСЬКОГО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ №1 5-Ї КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ м.Львова

Гельнер З.А. , Гаврилюк З.О. , Івасівка Р.С. , Новосад А.Б.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів , Україна

Проблеми захворювання гепатобіарної системи в гастроентерологічній пактиці є однією з провідних . Про це свідчить суттєве зростання ДЖШ за останні роки. Для лікування вказаної патології широко застосовують препарати різноманітної дії (спазмоліти , холеретики , холекінетики ,холінолітики та інші). Однак , в даний час, в зв’язку з клініко-технологічним забрудненням навколишнього середовища та продуктів харчування нашу увагу звернув препарат " Рафахолін Ц " рослинного походження виробництва Вроцлавського фармацевтичного Заводу " Гербаполь " АТ Польща . Препарат випускається в драже і складається з екстракту чорної редьки -75 мг. , екстракт артишока - 47 мг., олії м’яти перцевої - 15 мг. , активованого вугілля - 75 мг., дегідрохолева кислота – 40 мг. Посвоєму складу Рафахолін Ц є комплекснимм препаратом , який посилює жовчовиділення розслаблює мускулатуру жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, має спазмолітичну , антибактеріальну та антиоксидантну дію, знижує рівень холестерину в крові , стимулює перистальтику кишечника. Метою нашого дослідження букло вивчення впливу Рафахоліну Ц на функціональний стан жовчовидільної системи. Протягом п’яти років препарат широко використовувався в гастроентерологічному відділенні при БЖШ.

Показанням ло його призначення була : наявність болю та важкості в правому підребер’ї, метеоризму , нудоти , відрижки гірким , закрепи ,зниження апетиту .

Рафахолін Ц , був нами застосований у 164 хворих ( 112 жінок і 54 чоловіки у віці від 24 до 62 років ) Тривалість захворювання у хворих була від 4 до 26 років. Верифікація діагнозу здійснювалась за допомогою клінічного спостереження за хворими , загальноклінічних та біохімічних аналізів , дуоденального зондування та ультразвукової діагностики . Всі хворі отримали Рафахолін Ц в дозі 1 др. 3 рази на добу протягом 14 днів в поєднанні з протизапальними препаратами . В результаті лікування 74% пацієнтів припинився больовий синдром та відчуття важкості в правому підребер’ї у 86% значно зменшились диспепсичні ознаки . Спостеріггалась позитивна динаміка біохімічних показників крові : нормалізувався рівень білірубіну , холестерину та активність Ал Т та Ас Т . Були зафіксовані зміни під час проведення сонографічого обстеження печінки та жовчного міхура : нормалізація розмірів печінки та гіперехогенності стінки жовчного міхура .

Таким чинном, Рафахолін Ц є ефективним жовчогінним препаратом який має холекінетичний та холеретичний ефект . Позитивно препарат впливає на динаміку функціонального стану жовчевого міхура та жовчовидільних шляхів. Побічних та алергічних реакцій при застосуванні препарату не спостерігалось. Рафахолін Ц доцільно застосовувати як при лікуванні функціональних так і запальних хвороб жовчного міхура та жовчовивідних шляхів .

ЛІТЕРАТУРА

1. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов пищеварения .проф. О.Я.Бабяк , проф. Н.В.Харченко Киев , 2007 , стр. 235 – 237.

2. Изучение влияния Рафахолина Ц на функциональное состояние гепатобилиарной системы .Мосейчук Л.Н. , Бондаренко Т.В. , Зак М.Ю. г.Днепропетровск , 2008 , стр. 6 .

SUMMARY

EXPERIENCE OF RAFACHOLINE ADMINISTRATION AT BILIARY DYSKINESIA (BD) BY DATE OF MUNICIPAL GASTROENTEROLOGICAL DEPARTMENT OF 5-TH LVIV CLINICAL HOSPITALHelner Z.A. , Havryliuk Z.O. , Ivasivka R.A. , Novosad A.B.

Resultes of treatment of 146 patientes with biliary dyskinesia (BD) by plant original medicine " Rafacholin C " produced by Poland. Medicine normalizes digestional processes, eliminate dyspeptic phenomena.


ЗМІНИ РІВНІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ХВОРИХ НА РОТАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ

Горленко О.М., Гема Н.М., Студеняк В.М.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

Вступ Однією з найважливіших проблем педіатричної практики, що не втрачає своєї актуальності і в наш час, є гострі кишкові інфекції (ГКІ). Серед дітей рівень захворюваності на ГКІ приблизно утричі перевищує відповідний показник дорослих пацієнтів, при цьому половина зареєстрованих випадків захворювань припадає на дітей раннього віку (до 3 років).

Доля ротавірусних уражень шлунково-кишкового тракту (ШКТ) в загальній структурі захворюваності ГКІ в різних країнах, за даними різних авторів, складає 35-75% та має постійну тенденцію до зростання (1,2).

Обмін заліза в організмі людини тісно пов’язаний з імунологічною реактивністю. Нині встановлено чинники впливу заліза на різні ланки імунної відповіді. Цинк відіграє ключову роль у димеризації γ - інтерферону, тому за відсутності цинку спостерігають значне зниження активності γ - інтерферону. Мідь бере участь в антиоксидантному захисті й інактивації вільнорадикальних реакцій окислення, сприяє зв’язуванню мікробних токсинів. Йод бере участь у регуляції теплоутворення, білкового, жирового та водно-електролітного обміну, диференціюванні клітин і тканин.

Завдяки фундаментальним дослідженням вивчена клінічна картина ротавірусної інфекції, уточнені окремі ланки патогенезу, терапії і профілактики. В той же час практично не порушувалися проблеми кишкової ротавірусної інфекції на фоні йододефіциту і не вивчався стан мінерального профілю під час захворювання (3,4,5).

А тим часом, відомо, що підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів будь-якого захворювання можливо лише за умови  розширення  діапазону  знань його патогенезу.

Мета Все вищезгадане є передумовою проведення досліджень для вивчення стану мінерального профілю у дітей при ротавірусній інфекції в умовах ендемічної зони, особливостей мінерального обміну, що, на наш погляд, дозволить з нових позицій уточнити і поглибити знання патогенезу захворювання, розширити можливості удосконалення його діагностики і терапії.

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням знаходилося 90 дітей (100%) віком 6-36 місяців, які перебували на стаціонарному лікуванні в ОКІЛ, м. Ужгород з ротавірусною інфекцією, яким була проведена біомінералокорекція.

Результати досліджень та їх обговорення

Нами проведено аналіз даних мінерального обміну у дітей у йоддефіцитному регіоні Закарпатської області та проведена біомінералокорекція виявлених порушень з метою оптимізації лікування інфекційної діареї. Дані дослідження сироватки крові та сечі у дітей з інфекційною рота вірусною діареєю представлені в таблиці 1.Табл. 1

Показники мінерального обміну у обстежуваного контингенту

Параметри

n = 30

Параметри

n = 30

Сироват-ка крові

до лікування

після лікування

після лікування + корекція

Сеча

до лікування

після лікування

після лікування + корекція

Залізо

(мг/л)


19,6

(2,3-45,5)23,0

(4,2-41,3)26,3

(11,3-44,7)Залізо

(мг/л)


0,32

(0,12-0,60)0,30

(0,12-0,74)0,36

(0,11-0,72)Мідь

(мг/л)


5,30

(2,99-8,57)6,45

(3,15-9,93)8,33

(3,69-11,94)Мідь

(мкг/л)


1,21

(0,69-2,18)1,24

(0,42-2,72)1,15

(0,54-2,15)Цинк

(мг/л)


0,43

(0,27-0,58)0,67

(0,43-1,03)0,80*

(0,57-1,02)Цинк

(мкг/л)


435,8

(159-692)387,2

(155-812)414,00

(201-799)Фосфор

(мг/л)


74,10

(26,5-113,7)60,80

(30,7-107,7)82,50*

(58,7-103,6)Фосфор

(мг/л)


615,3

(193-1017)589,2

(255-984)629,20

(364-1030)Йод

(мг/л)


1,01

(0,37-2,13)0,90

(0,29-1,72)1,19*

(0,32-1,95)Йод

(мкг/л)


18,5

(7,4-34,1)17,3

(7,6-48,7)22,30*

(9,2-42,4)Примітка: * - Р <0, 01.

За даними таблиці спостерігається переважання позитивної динаміки у групі дітей з призначеним оптимізованим лікуванням з включенням біомінералокорекції. Особливо показовими є підвищення рівнів йоду сироватки крові та відповідно елімінації сечі. Ідентичні динамічні закономірності спостерігаються у рівнях цинку та фосфору.Висновки Таким чином на основі вище приведених даних стану мінерального профілю у дітей, вважаємо рекомендованими шляхами удосконалення терапії хворих з секреторною діареєю клінічно доведеного призначення в комплексній терапії інфекційної дареї лікувальної суміші з пробіотиком для сприяння швидшого припинення діареї та явищ ексикозу.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Santos N. Global distribution of rotavirus serotypes/genotypes and its implication for the development and implementation of an effective rotavirus vaccine / N. Santos, Y. Hoshino // Rev. Med. Virol. – 2005. – Vol. 15, № 1. – Vol. 29–56.

 2. Ротавірусна інфекція: особливості лабораторної діагностики, клінічного перебігу та профілактики у новонароджених / І. В. Дзюблик, Є. Є. Шунько, О. О. Костенко [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2007. – 3. – C. 102–106.

 3. Burden of rotavirus gastroenteritis in the Middle Eastern and North African pediatric population / H. Khoury, I. Ogilvie, A. C. El Khoury [et al.] // BMC Infect. Dis. – 2011. – Vol. 11. – P. 9.

 4. Незгода И. И. Опыт применения в педиатрической практике иммунохроматографического анализа для улучшения диагностики острых кишечных инфекций у детей / И. И. Незгода, Е. В. Боднарюк // Лабораторная диагностика. – 2006. – № 4. – C. 31–33.

 5. О состоянии заболеваемости острыми кишечными инфекциями // Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения. – 2010. – № 7. – C. 47–50.

SUMMARY

CHANGES IN THE LEVEL OF TRACE ELEMENTS IN PATIENTS WITH ROTAVIRUS INFECTIONHorlenko O.M., Hema N.M., Studenyak V.M.

We observed 90 children (100%) with rotavirus infection, which used complex treatment with addition biomineralokorektsiya. We investigated the data of state mineral profile in the children before and after using this treatment. On the basis of the data above state mineral profile we recommended ways correction of mineral change in the patients with secretory diarrhea by addition to basic treatment of probiotics therapeutic composite in according to our investigation. As clinical outcome of complex therapy of infectious diarrhea we have her rapid termination of diarrhea and phenomena dehidritation.БІОФЛАВОНОЇДИ В КОРЕКЦІЇ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ

Івасівка Р.С., Гаврилюк З.О., Гельнер З.А.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра пропедевтики внутрішньї медицини №1, Львів, Україна

Актуальність теми. Сучасне життя в умовах впливу тяжких психо-емоційних чинників, впливаючи на психонейроімуноендокринну систему призводить до розвитку нейропсихічних розладів. На сьогодні доведено існування єдиної регуляторної системи організму, що об’єднує нервову, імунну і ендокринну системи. Розкриття механізмів нейроімунних взаємодій на рівні рецепторного апарату клітинних мембран дозволяє розцінювати імунну систему як дисемінований мобільний головний мозок.

В останні роки спостерігається ренесанс природніх поліфенольних сполук – флавоноїдних препаратів, серед яких особлива увага прикута до похідного флавону кверцетину (у рослинах присутній у формі глікозидів, одним з яких є рутин [1, 2]. У низці экспериментальних досліджень виявлено антигістамінні та антиоксидантні властивості кверцетину, позитивні зміни з боку функціональних показників нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові через активацію поглинальної функції і кисеньзалежного метаболізму, пригнічення експресії генів прозапальних цитокінів, вивільнення арахідонової кислоти та синтезу лейкотриєнів, [3, 4,].

Оскільки доведена роль медіаторів імунітету, передовсім інтерлейкіну-1 (IL-1), у розвитку депресивних станів через його вплив на нейрони та нейрогліальні клітини, враховуючи низьку токсичність та плейотропність ефектів біофлавоноїдів, актуальним є спроба корекції нейропсихічних розладів кверцетином.

Мета дослідження. Оцінка ефективності кверцетину в корекції депресивних розладів.

Методи та матеріали. Проведено скрінінгове тестування 200 студентів віком 18-20 років. За результатами тесту 92 студенти з позитивним тестом Цунга були розділені за рівнем депресії (РД) на три репрезентативні групи: І група – 31 особа з РД в межах від 50 до 59 балів з верифікованою легкою депресією ситуативного або невротичного ґенезу; ІІ група – 38 осіб з субдепресивним станом або маскованою депресію (показник РД від 60 до 69 балів), ІІІ група – 23 особи з істинним депресивним станом (РД понад 70 балів). Повторне тестування проведене після двотижневого прийому кверцетину в гранулах в дозі 2,0 г на добу (Борщагівський ХФЗ).

Результати дослідження та їх обговорення. Шкала Цунга (англ. Zung Self-Rating Depression Scale) — тест, розроблений в Університеті Дюка психіатром доктором Уільямом Цунгом для скрінінгу депресивних станів, оцінки рівня депресії та визначення ступеня депресивного розладу. Тест Цунга має високу чутливість і специфічність і дозволяє уникнути додаткових економічних затрат, пов’язаних з медичним обстеженням.

У тестуванні враховується 20 факторів, які визначають чотири рівні депресії.№ п/п

Твердження


A

B

C

D

1.

Я відчуваю пригніченість

1

2

3

4

2.

Вранці я почуваюся найкраще

1

2

3

4

3.

У мене бувають періоди безпричинного плачу або стану близького до сліз

1

2

3

4

4.

У мене поганий нічний сон

1

2

3

4

5.

Апетит у мене не гірший, ніж зазвичай

1

2

3

4

6.

Я комфортно почуваюся в товаристві знайомих людей

1

2

3

4

7.

Я помічаю, що втрачаю вагу

1

2

3

4

8.

Мене турубують закрепи

1

2

3

4

9.

У мене часто виникає серцебиття

1

2

3

4

10.

У мене підвищена втомлюваність

1

2

3

4

11.

Я думаю так само ясно, як завжди

1

2

3

4

12.

Мені легко робити те, що я вмію

1

2

3

4

13.

Відчуваю неспокій і не можу всидіти на місці

1

2

3

4

14.

Я маю надії на майбутнє

1

2

3

4

15.

Я більше роздратований, ніж зазвичай

1

2

3

4

16.

Мені легко приймати рішення

1

2

3

4

17.

Я відчуваю, що корисний і необхідний

1

2

3

4

18.

Я живу достатньо повним життям

1

2

3

4

19.

Я відчуваю, що іншим людям стане легше, якщо я помру

1

2

3

4

20.

Мене досі потішає те, що тішило завжди

1

2

3

4

Кожне запитання оцінюється за шкалою від 1 до 4 (А – ніколи , В – інколи, С – часто, D – майже завжди або постійно). Результати поділяються на чотири діапазони: 25-49 – нормальний стан; 50-59 – легка депресія; 60-69 –помірна депресія; 70 і вище – тяжка депресія. Рівень депресії (РД) розраховується за формулою: РД=∑пр + ∑звр., де ∑пр – сума закреслених цифр до"прямих" висловлювань №1,3,4,7,8,9,10,13,15,19; ∑обр. – сума цифр, "зворотніх" закресленим до висловлювань № 2, 5, 6, 11, 12,14,16,17, 18,20. Після двотижневого курсу кверцетину в осіб І-ї та ІІ груп з верифікованою легкою депресією ситуативного або невротичного ґенезу та субдепресивним станом або маскованою депресію РД не перевищував 50 балів, натомість в осіб ІІІ групи РД сягнув діапазону 50-59 балів.

Висновки. Двотижневий курс кверцетину виявив істотні зниження показника РД: у І-й та ІІ-й групах в усіх осіб з верифікованою легкою депресією ситуативного чи невротичного ґенезу та субдепресивним станом або маскованою депресію РД сягнув норми, натомість, у ІІІ-й групі РД не перевищує 59 балів, що свідчить про перехід істинної депресії в субдепресивний стан і доводить ефективність кверцетину в корекції депресивних розладів.
ЛІТЕРАТУРА

1. Т.В. Костюк, Т.А. Сухан, Г.Т. Маслова, В.А. Костюк. Влияние растительных полифенольных соединений на «воспалительные» ответы культурируемых клеток // Труды БГУ 2010.– 2010.– Т.5.–Ч.1.– С.62-65.

2. Landolfi R., Mower R.L., Steiner M. Modification of platelet function and arachidonic acid metabolism by bioflavonoids. Structure-activity relations.— Boichem. Pharmacol.— 1984.— Vol. 33.— № 9.— P. 1525–1530.

3. Wang Z.Y., Chen D.C., HeY. et al. Effect of leukotriene B4 on arachidonate metabolism and activation of blood cells and endothelial cells//Chung Kuo Yao Li Hsuen Pao.— 1993.— Vol. 14.— № 2.— P. 155–158.

4. Busse W.W., Kopp D.E., Middleton E.I. Flavonoid modulation of human neutrophil function //J. Allergy Clin. Immunol.— 1984.— № 73.— P. 801.
SUMMARY

BIOFLAVONOIDS CORRECTION IN THE DEPRESSIVE DISORDERSIvasivka R.S., Havryliuk Z.O., Helner Z.A.

The influence of quercetine on the level of depression have been investigated. The efficacy of bioflavonoid quercetin in the correction of depressive disorders have been proved.
СЕЛЕКТИВНІ МОЛЕКУЛИ UTIROSEТМ В ЛІКУВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

Івасівка Р.С., Гаврилюк З.О., Гельнер З.А.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра пропедевтики внутрішньї медицини №1, Львів, Україна

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) є серйозною медико-соціальною поблемою: щорічно у Європі спостерігають понад 10 млн випадків ІСШ. При ІСШ відзначається високий рівень рецидивів інфекції, яка набуває характеру хронічної з частими загостреннями. Escherichia coli відповідальна за розвиток понад 80% усіх ІСШ і викликає як асимптоматичну бактеріурію, так і симптоматичну ІСШ. Бактеріальна адгезія є не тільки визначальним чинником в колонізації Escherichia coli, але й сприяє інвазії мікроорганізмів, формуванню біоплівок й ушкодженню клітин господаря. Прийом рослинних препаратів, що забезпечують редукцію кількості бактерій E.coli та виявляють антиадгезивний та антибактеріальний ефекти найкращим чином підходить для лікування і профілактики ІСШ.

Селективні молекулитм – новий клас високоактивних препаратів, орієнтованих на селективність дії до збудника інфекцій сечовидільної системи. Унікальність продуктів полягає в спеціальній запатентованій технології, що дозволяє зберегти усі їхні корисні властивості. Селективні молекулитм – це результат екологічно сприятливих умов культивації, науково обґрунтованої кількісної і якісної селекції певних молекул, їхньої стандартизації і клінічно доведеної ефективності.

Афлазин – представник селективних фітомолекул UTIroseтм, синтезований за особливою технологією з екстракту гібіскуса. Відкриття цього препарату є результатом багаторічних досліджень і високоспецифічних умов культивації на півдні Франції. 23 травня 2012 року в Женеві (Швейцарія) екстракт UTIroseтм одержав приз «Найінноваційніший інгредієнт року». Провідні експерти і вчені вибрали екстракт UTIroseтм переможцем за критеріями технічного прогресу, наукової обґрунтованості, вигоди і широти застосування. NBT Awards in partnership with Vitafoods Europe – щорічна премія, яка визнає і заохочує видатні досягнення маркетингу, бізнесу і технологій нутріцевтиків, функціональних харчових продуктів і напоїв. Афлазин містить унікальну комбінацію флавоноїдів, проантиціанідину, полісахаридів та органічних кислот. UTI в перекладі з англійської означає «Інфекція сечовидільних шляхів». Rose – початок англійської назви рослини – Roselle, або гібіскус (Hibiscus sabdariffa).

Афлазин (екстракт гібіскуса 200 мг) виявляє антиадгезивний ефект щодо збудників інфекцій сечовидільних шляхів, закислює сечу (бактеріостатичний ефект), протокатехінова кислота з квіток Hibiscus sabdariffa демонструє антибактеріальні властивості, дозволений з першого дня вагітності, не потребує прийому додаткової кількості рідини, не вимагає додаткового контролю при застосуванні у пацієнтів з цукровим діабетом [2].

У подвійному плацебоконтрольованому дослідженні In vivo патентованого екстракту UTIroseтм Burgundi Botanical Extracts (Франція), встановлено, що афлазин:


 1. Знижує ризик рецидивування урологічних інфекцій на 60%.

 2. Викликає редукцію кількості бактерій E.coli після прийому UTIroseтм з 2,8 х 107 до 0 та редукцію кількості бактерій C.albicans після прийому UTIroseтм з 1,6 х 107 до 6,3х102 [3]Таким чином, враховуючи безпеку, добру переносимість, відсутність побічних ефектів та алергічних реакцій доцільно для лікування і профілактики ІСШ застосовувати селективні фітомолекулитм UTIroseтм.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ali BH, Al Wabel N, Blunden G. Phytochemical, pharmacological and toxicological aspects of Hibiscus sabdariffa L.: a review. Phytother Res. 2005 May; 19(5):369-75.

2. Mounnissamy V.M.et Al., Antibacterial activity of gossypetin isolated from Hibiscus sabdariffa. The Antiseptic, 2002 Mar; 99(3):81-82.

3. Burgundy — Actiparc de Pont de Vaux—Les Chapelles Sud—Reyssouze 01190—+33 [0]3 85 23 93 83—www.burgundy-extracts.com.SUMMARY

SELECTIVE UTIROSEТМ PHYTOMOLECULES IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF URINARY TRACT INFECTIONSIvasivka R.S.,. Havryliuk Z.O,. Helner Z.A.

Aflasin is a representative of Selective Phytomolecules of UTIroseТМ and find out adhesive and antibacterial effects in treatment and prophylaxis of urinary tract infections.

НЕІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ

Івачевська В.В., Чопей І.В.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) з кожним роком набуває все більшої актуальності, вражаючи кожного третього жителя планети [2]. Хоча перебіг цього захворювання частіше сприятливий, проте у 20-30% пацієнтів з НАЖХП можливий розвиток запалення та некрозу гепатоцитів [1]. Пацієнти з НАЖХП мають підвищений ризик розвитку цирозу печінки[4]. Крім того, НАЖХП не тільки вражає печінку, а ще й підвищує ризик кардіоваскулярних захворювань та смертності від серцево-судинних захворювань, у двічі збільшує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу [5].

Мета роботи. Провести аналіз нових даних щодо неінвазивних методів діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки.

Матеріали та методи. Із використанням бази MEDLINE проводився пошук статей з використанням таких ключових слів, як «Неалкогольна жирова хвороба печінки», «діагностика НАЖХП», «метаболічний синдром».

Результати. Золотим стандартом діагностики НАЖХП є біопсія печінки, яка дає можливість віддиференціювати стеатогепатоз від стеатогепатиту та фіброзу. Проте, є декілька недоліків цього методу діагностики: біопсія – це інвазивний та стресовий для пацієнта метод, що у 1-3% пацієнтів викликає розвиток ускладнень, а у 0,05% пацієнтів призводить навіть до смерті [3]. Значним недоліком є велика ймовірність отримання помилки біопсійного матеріалу через те, що взятий зразок відображає тільки 0,05 см³ органу об’ємом 800-1000 см³.

Розроблено цілу низку неінвазивних тестів для діагностики стеатозу, стеатогепатиту та фіброзу у пацієнтів із НАЖХП. Для визначення стеатозу найбільш чутливими виявились такі тести, як Fatty Liver Index та NAFLD Liver Fat Score, для визначення яких необхідні деякі антропометричні дані та біохімічні показники крові.Чутливість цих методів становить 87% та 95% відповідно.

Для верифікації стеатогепатиту найкращим на сьогоднішній день вважається NASH Diagnostics, формула якого включає визначення кератин 18 – маркеру апоптозу гепатоцитів. Цікавим є факт, що формула для розрахунку цього індексу не розголошується. Інші неінвазивні методи діагностики стеатогепатиту не продемонстрували такої чутливості як NASH Diagnostics (78%).

Що стосується виявлення фіброзу у пацієнтів з НАЖХП, то єдиним ефективним методом є визначення NAFLD Fibrosis Score, чутливість якого становить 82%. Інші тести для визначення фіброзу – Original European Liver Fibrosis Score та FibroTest були вперше застосовані у пацієнтів із вірусними гепатитами та продемонстрували достатню чутливість. Проте достовірність застосування цих тестів у пацієнтів із НАЖХП недостатньо вивчена.Висновки. Пошук достатньо чутливого неінвазивного методу діагностики НАЖХП все ще триває, про що свідчить велика кількість доступних тестів та маркерів. Хоча неінвазивні тести поки що не можуть повністю замінити біопсію печінки, проте дозволяють значно звузити коло пацієнтів, що потребують її проведення для верифікації НАЖХП.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Angulo P, Keach JC, Batts KP, Lindor KD. Independent predictors of liver fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology 1999;30:1356–1362.

 2. Bellentani S, Scaglioni F, Marino M, Bedogni G. Epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease. Dig Dis 2010;28:155–161.

 3. Bravo AA, Sheth SG, Chopra S. Liver biopsy. N Engl J Med 2001;344:495–500.

 4. Fassio E, Alvarez E, Dominguez N, Landeira G, Longo C. Natural history of nonalcoholic steatohepatitis: a longitudinal study of repeat liver biopsies. Hepatology 2004;40:820–826.

 5. Musso G, Gambino R, Cassader M, Pagano G. Meta-analysis: natural history of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and diagnostic accuracy of noninvasive tests for liver disease severity. Ann Med 2011;43:617–649.

SUMMARY

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28

Схожі:

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка