Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015Сторінка28/28
Дата конвертації11.03.2018
Розмір5,07 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Примітка: ^ – р<0,05 – різниця між показниками у хворих та контрольної групи достовірна; відмінності між показниками у хворих до та після лікування достовірні: *–р<0,05.

Висновки: Використання Мукофальк® у комплексній терапії у хворих з ХП після ХЕ є ефективним засобом для нормалізації показників ЯЖ у даного контингенту пацієнтів.
ЛІТЕРАТУРА

1. Губергриц Н.Б. Холецистэктомия и сфинкрет Одди: как достигнуть консенсуса? / [ Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова, П.Г. Фоменко ]. – Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 1 (69). – С. 55 – 65.

2. Шевченко Б.Ф. Дифферециальный подход к органосхранюющим операциям в лечении желчнокаменной болезни // Б.Ф. Шевченко, Бабий А.М. – Гастроентерологія. – 2013. – С. 95 -101.
SUMMARY

DYNAMIC OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONІC PANCREATITIS AFTER CHOLECYSTEKTOMI ON A BACKGROUND COMPLEX THERAPY COMPRISING PLANTAGO OVATA (MUKOFALK®)Sirchak E.S., Kurchak N.Yu., Opalenik S.M., Siksay L.T., Fabry Z.Yo.

Complex treatment of 36 patients with chronic pancreatitis after cholecystectomi is presented. The efficiency and safety of on the dynamic of quality of life Mukofalk in these patients are proved.ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЮ ОБСТРУКЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ

Товт-Коршинська М.І., Блага О.С., Ростока-Резнікова М.І., Рудакова С.О.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

Вступ. Важливим завданням як базисного, так і реабілітаційного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) є профілактика загострень [2, 3]. Оскільки тригером виникнення загострень часто виступають ГРІ, переважно вірусної етіології, їх попереженню приділяється велике значення. Разом з тим, специфічна імунопрофілактика ГРІ на сьогоднішній день ефективна переважно по відношенню до вірусів грипу, частка яких складає тільки близько 15% ГРІ [1]. Тому неспецифічна профілактика ГРІ привертає увагу клініцистів, зокрема при проведенні реабілітаційного лікування. До складу пульмональної реабілітації хворих на ХОЗЛ рекомендовано включати санаторно-курортне лікування, в тому числі сольову аерозольтерапію [2]. У попередній нашій роботі було виявлено активацію окремих ланок противірусного захисту після сольової аерозольтерапії [4], разом з тим не вивчався вплив цього методу на захворюваність ГРІ у хворих на ХОЗЛ. Практично не досліджувався також зв'язок психоемоційного стану хворих на ХОЗЛ із частотою ГРІ, хоч тривожність та депресія є одними з найголовніших супутніх станів і асоціюються с поганим прогнозом при ХОЗЛ [3].

Метою дослідження було встановлення зв’язку між пульмональною реабілітацією із застосуванням сольової аерозольтерапії, психоемоційним станом та захворюваністю на ГРЗ у хворих на ХОЗЛ різної тяжкості стадії І-ІІ згідно GOLD [3].

Матеріали і методи. Було обстежено 14 хворих на ХОЗЛ стадії І (8 чоловіків та 6 жінок; середній вік 40,3±3,6 років) та 15 хворих на ХОЗЛ стадії ІІ (10 чоловіків та 5 жінок; середній вік 46,5±2,7 років). Обстеження та лікування хворих проводилося згідно діючих протоколів [2, 3]. Функція зовнішнього дихання оцінювалася за показниками об’єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) та співвідношення ОФВ1 до форсованої життєвої ємкості легень (ФЖЄЛ). Для оцінки клінічних проявів ХОЗЛ застосовували модифіковану шкалу задишки (mMRC). Для виявлення психоемоційних розладів визначали рівень тривожності за методом Спілбергера та депресивні тенденції за методом Бека-2. Курс лікування інгаляціями сухим дрібнодисперсним аерозолем хлориду натрію проводився у камерах штучного мікроклімату і складався з 20 щоденних сеансів тривалістю 60 хвилин (перші три сеанси – 15, 30, 45 хвилин). В якості контрольної групи обстежено 22 практично здорові особи, які за віком і статтю істотно не відрізнялися від груп хворих на ХОЗЛ. Статистична обробка проводилася за допомогою програми Statistica v 6.0.

Результати дослідження та їх обговорення. Пульмональна реабілітація із застосуванням солевої аерозольтерапії проводилася у двох групах хворих на ХОЗЛ стабільного перебігу, із високою частотою ГРІ в анамнезі (> 2 разів на рік). До 1 групи ввійшли 14 хворих з ХОЗЛ стадії І GOLD: постбронходилатаційним ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,70 (0,62±0,03) та ОФВ1 > 80 % (87,5±3,2 %); до 2 групи – 15 хворих з ХОЗЛ стадії ІІ GOLD: ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,70 (0,58±0,04) та ОФВ1 50-79 % (69,0±4,3 %). Тяжкість задишки за mMRC в 1 групі склала 1,7±0,02 бали, у 2 групі 2,6±0,04 бали, загострення ХОЗЛ у обох групах відмічалося не більше 1 разу на рік. Хворі отримували b2-агоністи і/або холінолітики короткої дії (за потребою) та b2-агоністи тривалої дії.

Через рік після проведення пульмональної реабілітації із застосуванням сольової аерозольтерапії оцінювалася захворюваність на ГРІ протягом року шляхом опитування. Якщо до реабілітаційного лікування середня кільність ГРІ протягом року у І групі становила 2,670,21, а в ІІ – 2,570,17, то після застосування сольової аерозольтерапії в І групі – 1,670,17 (р<0,01 порівняно з захворюваністю до реабілітації) та в ІІ – 2,30,28 захворювань на рік. Тобто, якщо у хворих на ХОЗЛ стадії І GOLD спостерігалося істотне зниження захворюваності на ГРІ після солевої аерозольтерапії, то у хворих на ХОЗЛ стадія ІІ GOLD такого зниження ми не спостерігали. Ці дані узгоджуються з результатами наших попередніх досліджень, у яких відмічена активація після сольової аерозольтерапії першої лінії клітинного захисту від вірусних інфекцій (натуральних кілерів) у хворих на легкий ХОЗЛ, тоді як при помірному та важкому ХОЗЛ такої активації ми не спостерігали [4].

Оскільки у всіх сучасних настановах відмічена необхідність впливу пульмональної реабілітації на емоційний стан хворих на ХОЗЛ, ми вивчали також рівень тривожності та депресивні тенденції [2, 3]. Як у І групі хворих (39,02,8 балів), так і у ІІ (42,32,5 балів) рівень тривожності був вищий, порівняно з контрольною групою (33,22,5 балів), істотно у ІІ групі (p<0,05); рівень депресивності був також дещо вищий в обох групах (8,51,5 та 10,01,8 балів відповідно) порівняно зі здоровими (6,50,9 балів), однак не достовірно. Після сольової аерозольтерапії в обох групах суттєвих змін рівнів тривожності (36,32,5 і 40,32,8 балів відповідно) та депресії (8,81,6 і 9,21,7 балів відповідно) не відмічено. Разом з тим, у 6 хворих І групи, серед яких частота ГРІ залишалася високою (> 2 на рік), рівень депресії був вірогідно вищим, порівняно з тими, у кого частота ГРІ знизилася (14,02,0 та 6,11,8 балів відповідно, p<0,05), вказуючи на можливість впливу депресії на схильність хворих на ХОЗЛ до ГРІ.

Висновки. Таким чином, у хворих на ХОЗЛ стадії І GOLD виявлене істотне зниження захворюваності на ГРІ після пульмональної реабілітації із застосуванням сольової аерозольтерапії, тоді як у хворих на ХОЗЛ стадії ІІ GOLD такого зниження ми не спостерігали. Відмічений прямий зв’язок між рівнем депресії та частотою ГРІ у хворих на ХОЗЛ стадії І GOLD після проведеної сольової аерозольтерапії.

Перспективи подальших розробок. Доцільним є вивчення впливу сольової аерозольтерапії на захворюваність ГРІ та частоту загострень у хворих на ХОЗЛ стадії ІІІ GOLD, а також можливості впливу на захворюваність ГРІ шляхом корекції психоемоційних розладів.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Жигунова А.К. Острые респираторные инфекции: основные проявления, механизмы развития, симптоматическая и патогенетическая терапия / А.К. Жигунова // Український медичний часопис. – 2014. - № 1 (99). – С. 61-66.

 2. Наказ МОЗ України № 555 від 27.06.2013 р. Хроніне обструктивне захворювання легені. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. – Київ, 2013 р. – 146 с.

 3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (GOLD). Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHOworkshopreport. - Publ. № 2701, April 2001. - Updated 2013.

 4. Tovt-Korshynska M.I. Natural killers function deficiency in tobacco smokers and chronic obstructive pulmonary disease patients: possibility of correction / M.I. Tovt-Korshynska // Allergy. – 1999.– V.52 (Suppl). – P. 209-210.

SUMMARY

THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE , DEPENDING ON THE DEGREE OF OBSTRUCTION AND PSYCHOLOGICAL STATETovt-Korshynska M.I., Blaga O.S., Rostoka-Reznikova M.I., Rudakova S.O.

In patients with chronic obstructive pulmonary disease stage I GOLD we revealed a significant reduction of acute respiratory infections frequency after pulmonary rehabilitation using salt aerosol therapy; however, in patients with chronic obstructive pulmonary disease stage II GOLD such a reduction we have not seen. We didn’t find marked reduction of acute respiratory infections frequency also in patients with chronic obstructive pulmonary disease stage I GOLD with higher depression level.РЕЗУЛЬТАТИ ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮТЕЇНВМІСНИХ ДІЄТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ВІКОВОЇ МАКУЛЯРНОЇ ДЕГЕНЕРАЦІЇ

Федірко П. А., Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю.

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Київ, Україна

Зниження зору є однією з основних медичних і соціальних проблем, які спричиняють погіршення якості життя. Серед причин зниження зору та незворотньої сліпоти в економічно розвинених країнах все більшим стає внесок макулярної дегенерації. Лікування цієї патології у віддаленому періоді, попри впровадження в останні десятиріччя нових сучасних методик та модернізації обладнання, в багатьох випадках не забезпечує збереження зорових функцій [2]. Тому важливим видається знизити імовірність прогресування макулярної дегенерації і переходу сухих форм у набрякові. Економічне і соціальне значення розробки методів лікування макулярної патології в її початковому і в значній мірі безсимптомному періоді применшувалось, оскільки відомо, що частота макулярних порушень збільшується з віком [1]. Але в останні роки фіксується значне омолодження макулярної дегенерації, зокрема, в зв’язку з екологічними проблемами [3].Метою нашого дослідження було оцінити масштаби потреби в профілактиці і лікуванні макулярної патології серед осіб працездатного віку, вивчити ефективність тривалого використання лютеїнвмісних дієтичних комплексів (Окювайт-лютеїн форте© і Окювайт-компліт©), запропонованих для попередження прогресування дегенеративних змін сітківки.

Матеріали та методи дoслідження.

Об’єктом дослідження був стан очей 19 429 осіб чоловічої статі, обстежених у зв’язку з участю в роботах на об’єкті «Укриття» на ЧАЕС, віком від 18 до 58 років. Працівники проходили ретельне офтальмологічне обстеження з використанням основних сучасних методів діагностики. Ми фіксували наявність навіть мінімальних змін сітківки, зорового нерва, кришталика, визначали внутрішньоочний тиск, рефракційні параметри, стан зорових функцій у динаміці.

Первинний медичний огляд (вхідний контроль) працівників об’єкту «Укриття», спеціалістів з різних областей України, проводиться до початку контакту зі шкідливими факторами виробничого середовища. Результати офтальмологічних обстежень при вхідному контролі дозволяють скласти уявлення про стан органа зору найбільш працездатної частини населення країни.

Всім особам, у яких при дослідженні виявили ознаки сухої форми макулярної дегенерації (від початкових змін – порушення пігментації, наявності друз до вираженої географічної атрофії), призначали курси консервативного лікування протягом 3 місяців 2 рази на рік. Курси включали вживання лютеїнвмісних дієтичних комплексів (Окювайт-лютеїн форте© або Окювайт-компліт©) за рекомендованими схемами. Після призначення лікування пацієнти обстежувались 1 раз на рік. При опитуванні під час повторних оглядів з’ясувалось, що деякі пацієнти з особистих міркувань не лікувались.

Ми обробили результати спостереження 1000 осіб з сухою формою макулярної дегенерації, з яких 560 людей приймали призначене їм лікування, а 440 – ні. Найбільший період спостереження – 9 років.

Результати досліджень та їх обговорення.

У 2012 році патологія макули (суха форма дистрофії) спостерігалась у 16,12 % оглянутих, у 2013 році – у 14,2 %, у 2014 році – у 14,3 %. Така досить висока частота макулярної патології (понад 10 % за весь період дослідження) робітників різних спеціальностей працездатного віку (18-58 років) з усієї країни, дозволяє стверджувати, що потреба в профілактичному лікуванні макулярної дистрофії значно вища, ніж було прийнято вважати.

Результати тривалого лікування показали, що в групі осіб, які отримували профілактичне лікування Окювайт компліт© або Окювайт-лютеїн форте©у 25,7 % людей спостерігалось зменшення нерівномірності пігментації макулярної зони, збільшення щільності пігменту і навіть зменшення площі дистрофічних вогнищ (про що свідчать послідовні серії фотографій очного дна). У 69,1 % обстежених за період спостереження стан макулярної області не змінився. У 5,2 % було виявлено збільшення площі вогнищ або перерозподілу пігменту.

У 29,1 % осіб групи контролю (працівники, які не приймали лікування) центральна зона сітківки протягом періоду спостереження залишилась без змін. Збільшення нерівномірності розподілу пігменту або подальший розвиток друз – виявлялось у 69,8 % випадків, географічна атрофія з’явилась у 1,1 % випадків. Покращення стану макулярної зони в цій групі ми не спостерігали. Таким чином, різниця в частоті прогресування початкових змін з пролікованою групою достовірна, χ²=473,7, р<0,0000001.Висновки.

Висока частота макулярної патології (понад 10 % за весь період дослідження) при обстеженні робітників різних спеціальностей працездатного віку (18-58 років) чоловічої статі з різних областей України, дозволяє стверджувати, що потреба в профілактиці макулопатії та лікуванні макулярної дистрофії значно вища, ніж було прийнято вважати. Тривале профілактичне лікування з використанням лютеїнвмісних харчових добавок дозволило стабілізувати стан макулярної зони сітківки в 98,9 % випадків, а подекуди навіть досягти покращення стану макулярної зони. Результати тривалого спостереження підтверджують ефективність лютеїнвмісних дієтичних комплексів (Окювайт-лютеїн форте© і Окювайт-компліт©) для профілактики прогресування та лікування макулярних дистрофій.ЛІТЕРАТУРА

 1. Alamouti B. Retinal thickness decreases with age: an OCT study / B. Alamouti, J. Funk // Br. J. Ophthalmol. – 2003. – V 87, N 7. – P. 899–901.

 2. Branchini L. Effect of intravitreous anti–vascular endothelial growth factor therapy on choroidal thickness in neovascular age-related macular degeneration using spectral-domain optical coherence tomography // L. Branchini, C. Regatieri, M. Adhi [et al.] // JAMA Ophthalmol. – 2013. – V 131, N 5. – P. 693–694.

 3. Орган зору : клініка, діагностика, закономірності і ризики розвитку патології ока у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи / П. А. Федірко, І. В. Кадошнікова, Т. Ф. Бабенко [та ін.] // Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи : 1986-2011 / за ред. : А. М. Сердюка, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики. – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – С. 575–600.

SUMMARY

THE RESULTS OF LONG-TERM USAGE OF LUTEIN-CONTAINING DIETARY COMPLEXES FOR TREATMENT AND PREVENTION OF AGE-DEPENDENT MACULAR DEGENERATIONFedirko P., Babenko T., Dorichevska R.

A high incidence of macular pathology is detected. The results of long-term follow-up confirm the effectiveness of lutein-containing dietary complexes (Ocuvite Lutein forte© and Ocuvite Complete ©) for the prevention of progression and treatment of macular degeneration.РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЮ ДИСТОНІЄЮ ПО ГІПОТОНІЧНОМУ ТИПУ

Філак Ф.Г., Фабрі З.Й., Філак Я.Ф.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

Останнім часом спостерігається значне збільшення частоти функціональних захворювань серцево-судинної системи, зокрема нейроциркуляторної дистонії (НЦД). Частота цієї патології становить в середньому 45-55 %, що пов’язано з багатьма факторами, серед яких найважливішими є соціально-економічні умови сьогодення, збільшення рівня психо-емоційного напруження та погіршення економічної ситуації в регіонах проживання. Вивчення особливостей застосування лікувальної гімнастики, загартовуючих засобів в комплексній фізичній реабілітації нейроциркуляторної дистонії (НЦД) визначається такими основними факторами: високою часткою цих хворих серед всіх хворих з патологією ССС, неухильним ростом даної патології, виникненням даної патології в молоді роки, недостатньою ефективністю застосування існуючих методів лікування та реабілітації [1,2, 5].Мета роботи – удосконалити, і впровадити комплексну програму фізичної реабілітації для хворих на нейроциркуляторну дистонію по гіпотонічному типу на основі комплексного застосування лікувальної гімнастики, масажу та загартовуючих процедур.

Під спостереженням знаходилось 20 хворих з діагнозом НЦД по гіпотонічному типу, з них 14 жінок (70,0%) і 6 чоловіків (30,0%). Вік хворих становив 22-55 років. На початку дослідження було проведено опитування хворих з метою збору скарг, проводили об'єктивне обстеження: визначали частоту серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ), функціональні проби кардіореспіраторної системи з затримкою дихання на вдиху і видиху (проби Штанге, Генчі) та вегетативної нервової системи (ортостатична проба).

При НЦД за гіпотензивним типом хворі скаржились на запаморочення, який відзначали 80,0% хворих, головні болі з локалізацією в ділянці тімені і потилиці виявляли у 19 (95,0%) пацієнтів. При вимірюванні АТ виявлялось його зниження до 90/60 - 100/65 мм.рт.ст. Показники ЧСС у 45% пацієнтів у спокої 52 - 60 уд/хв., АТ - в середньому 85/60 мм. рт. ст. У 55% пацієнтів пульс був у межах норми - в середньому 60 - 68 уд/хв. АТ при цьому реєстрували в середньому в межах 105/60 мм. рт. ст.

Комплекс реабілітаційних заходів становив:

1. Лікувальну гімнастику - призначали спеціальні вправи для зміцнення м´язів комірцевої зони, плечового поясу, судин організму, тренування вестибулярного апарату в чергуванні з дихальними вправами і вправами на розслаблення.

2. Лікувальна ходьба - темп ходьби був повільним, 80-90 кроків на хв., дистанція ходьби - до 3 км з відпочинком через кожні 1000 м.

3. Реабілітаційний масаж – на курс 15 процедур.

4. Загартовуючі процедури: обливання 2 – 3 відрами води при температурі від 33 - 34°С з поступовим зниженням в кожній наступній процедурі на 1 - 2°С до 20 - 22°С, вологі обгортання починаючи з температури 25 - 30°С, на курс 10 сеансів, вологі обтирання змоченим та добре віджатим простирадлом температури від 32°С до 18 - 20°С після чого витирають насухо. Курс 15 – 20 процедур. Курс фізичної реабілітації в умовах поліклініки тривав 28-30 днів

Під впливом комплексної реабілітації відзначається позитивна динаміка клінічних проявів гіпотонічному типу після реабілітації.

Поряд з покращенням клінічної картини встановлено збільшення ЧСС до кінця курсу реабілітації в середньому на 8,2 уд/хв. (з 58,6 до 66,8 уд/хв.) і АТ, причому САТ зростав на 16,8 (з 95,7 до 112,5 мм.рт.ст.) і ДАТ - на 7,2 мм.рт.ст. (з 61,6 до 68,8 мм.рт.ст.).

Ортостатична проба проводилась за стандартною методикою. Пробі передує 5-хвилинний відпочинок горизонтальному проложені, наприкінці якого у обстежуваного в горизонтальному положенні підраховували пульс протягом 15 с (далі множили на 4, що отримати ЧСС за 1 хв.). Потім хворий спокійно встає, і у нього знову визначають пульс і вимірюють АТ. В нормі пульс прискорюється на 12-18 уд/хв. Більше ніж 18 ударів свідчить про переважання симпатичного відділу ВНС, менше ніж 12 ударів – про підвищення тонусу парасимпатичного відділу ВНС. До реабілітації ЧСС в горизонтальному положенні у хворих на НЦД за гіпотензивним типом становила в середньому 63,5 уд/хв.; При переході у вертикальне положення показники у зростали у більшості хворих до 71,4 уд/хв, тобто приріст ЧСС становив в середньому – 7,9 уд/хв., що свідчить про підвищення тонусу парасимпатичного відділу ВНС. Після відновного лікування показники ортостатичної проби у переважної більшості хворих на НЦД значно покращились або нормалізувались. При НЦД за гіпотензивним типом в горизонтальному положенні ЧСС в середньому становила 64,8 уд/хв., при переході у вертикальне вона зростала до 76,4 уд/хв., тобто приріст ЧСС становив в середньому - 11,6 уд/хв., що свідчить про зниження тонусу парасимпатичного відділу ВНС після реабілітації.

У обстежених хворих до відновного лікування затримка дихання на вдиху (проба Штанге) в середньому становила 29,2 с, після курсу комплексної реабілітації цей показник збільшувався в середньому до 42,8 с (на 13,6 с), що свідчить про підвищення функціональних можливостей карідореспіраторної системи. Проба Генчі - з затримкою дихання на видиху у хворих до лікування в середньому становила 17,8 с, що є значно нижчим порівняно з нормою (25-30 с); після курсу збільшилась до 25,9 с, тобто на 8,1 с;

Таким чином, комплексна програма реабілітації хворих з НЦД сприяє покращенню адаптації кардіореспіраторної системи до фізичних навантажень, нормалізації тонусу парасимпатичного і симпатичного відділів вегетативної нервової системи, підвищенню толерантності до фізичного навантаження та фізичної працездатності пацієнтів. Включення в в комплексну програму реабілітації хворих на НЦД по гіпотонічному типу загартовуючих поцедур значно підвищує опірність організму до змін факторів зовнішнього середовища, що можна використовувати в домашніх умовах з метою закріплення лікувального ефекту і профілактики загострення захворювання.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Андрушенко Е.В., Красовская Е.А. Функциональньїе заболевания сердечно-сосудистой системьі и органов дьіхания. - К.: Здоров'я, 1990. -152с.

 2. Апанасенко Г.Л., Волков В.В., Науменко Р.Г. Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системьі. - К.: Здоровья, 1987. - 120 с.

 3. Вейн А.М. Вегетососудистая дистония –М.: Медицина,1981.- 320 с.


SUMMARY

REHABІLІTATION OF PATIENTS WITH HYPOTONIC TYPE OF NEUROCIRCULATORY DYSTONІAFilak F.G., Fabry Z.J., Filak Ya.F.

This work examines the use of therapeutic exercises and changed natural factors in rehabilitation of patients with hypotonic type of neurocirculatory dystonia. Positive results were received.ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ

ШИЙНО-ГРУДНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Філак Я.Ф.

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

Поширеність остеохондрозу хребта зростає, і його вже називають хворобою століття, а розглядають як одну із найбільш розповсюджених форм хронічного системного ураження сполучної, зокрема хрящової тканини, для якої характерні: нерівномірність уражень окремих відділів хребта, невідповідність морфологічних змін клінічним проявам захворювання. Проведені дослідження показали, що понад 80% дорослого населення земної кулі відчуває біль у шийно-грудному відділі хребта, має особистий досвід лікування неврологічних проявів остеохондрозу [1, 4].

Професійний шийно-грудний остеохондроз частіше виникає у осіб таких професій, як машиністки, касири, перукарі, телефоністки, в′язальниці, водії. Постійне м′язове напруження призводить до погіршення кровообігу в м′язах, що оточують хребет, плечовий пояс та суглоби верхніх кінцівок. Перед сучасною медициною постає потреба подальшого пошуку ефективних засобів відновного лікування цієї патології, зокрема такі як як лікувальна фізична культура у різних її формах, лікувальний масаж, природні фізичні чинники [2, 3].

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та удосконалити комплексну програму фізичної реабілітації при остеохондрозі шийно-грудного відділу хребта.

Дослідження проведені у 30 хворих остеохондрозом шийно-грудного відділів хребта віком від 28 до 47 років, з них 12 чоловіків і 18 жінок. Практично всі хворі скаржилися на дискомфорт в шийному і грудному відділах хребта. Болі в грудному відділі відзначали 23 (76,7%) пацієнтів, в шийному відділі – 28 (93,3%), обмеження рухливості в шийному відділі хребта, головні болі відзначали 100,0% пацієнтів, Болі колючого характеру в ділянці серця при фізичному навантаженні відзначали 25 (83,3%) хворих.

При проведені курсу фізичної реабілітації досліджено рухлиіость хребта в шийному відділі. Для визначення ротації в шийному відділі ми користувались гоніометром гравітаційного типу. Використовували браншевий гоніометр, що складається з рухливої бранші і гравітаційного гоніометра (у градусах). Для фіксації плечового поясу, хворий обхоплював себе руками перед грудьми; для фіксації тазу хворий сідав верхи на стілець. У нормі поворот у шийному відділі хребта становить 85*. Незначне обмеження – 70-75*; помірне – 60-65* значне – 30-50*.

Для оцінки рухливості хребта у шийному відділі застосовувався модифікований тест Шобера: визначається відстань від горбка потиличної кістки до остистого відростка VІІ-го шийного хребця. У нормі при згинанні у шийному відділі ця відстань збільшується на 8-10 см, при розгинанні зменшується на 3-4 см. При згинанні обмеження рухів: незначне - збільшення відстані на 6-7 см; помірне – на 4-5 см; значне – на 3-3,5 см. При розгинанні обмеження рухів: незначне - зменшення відстані на 2,5 см; помірне – на 2 см; значне- на 1-1,5 см
При вимірах рухливості хребта в шийному відділі хребта за допомогою тесту Шобера і гоніометра (у градусах) до реабілітації, у пацієнтів були виявлені такі показники: нахил голови назад – 2,02 см. при (нормі 3-4 см.); нахил голови вперед – 5,7 см.(нормі 8-10 см.); поворот голови вліво – 60,0º; поворот голови вправо – 57,4º (при нормі 85º). Ці показники були значно нижчі від норми.

У методиці фізичної реабілітації хворих остеохондрозом шийно-грудного відділу хребта використовувалися наступні засоби: гімнастика, лікувальна гімнастика, лікувальна ходьба, теренкур, реабілітаційний масаж, аквагімнастика, скенар-терапія.

Комплекси складались із вправ для дрібних і середніх м’язових груп, вправ на нахили і повороти тулуба в чергуванні з вправами на розслаблення, дихальними вправами. Аквагімнастика направлена на зміцнення м’язового та зв’язкового апарату шийного відділу хребта, покращення трофіки ураженої ділянки, збільшення висоти міжхребцевих дисків та розтягування деформованої ділянки хребта. Реабілітаційний масаж спини і комірцевої зони проводили, використовуючи прийоми класичного, сегментарно-рефлекторного і точкового масажу.Скенар-терапія. При відновному лікуванні використовувався апарат Скэнар-035, PS-705Ag, Скенар-терапію при остеохондрозі шийно-грудного відділів хребта проводили таким чином:

1. Три доріжки – по хребту паравертебрально, 5-7 хвилин.

2. Шість точок – точки виходу трійчастого нерва - обробляли виносними точковими рознесеними електродами до виконання мінімальної дози (2-5 хв. на кожній парі точок).

3. На уражених ділянках працювали перші 6 днів – кожен день паравертебрально виносними рознесеними електродами, потім день на хребті виносними поєднувальними електродами до виконання оптимальної дози дії (10-15 хв.). Показанням до завершення скенар-процедур є відсутність скарг пацієнта на попередніх двох сеансах. Тривалість лікування – 1-3 курса по 12-15 процедур.

Після проведеного комплексу реабілітаційних заходів амплітуда рухів у шийному відділі хребта, у хворих остеохондрозом значно покращилась. Амплітуда нахилу голови назад збільшилась з 2,02см. до 2,48 при (нормі 3-4 см.); амплітуда нахилу голови вперед збільшилась з 5,70см. до 6,02 см.(норма 8-10 см.); амплітуда повороту голови вліво збільшилась з 57,0º до 68,7º; амплітуда повороту голови вправо збільшилась з 57,4º до 67,9º (при нормі 85º).

Таким чином, під впливом запропонованої комплексної програми фізичної реабілітації поряд з покрашенням клінічної картини відмічено більш виражену позитивну динаміку показників підвищення амплітуди рухів в шийному відділі хребта. По завершенні фізичної реабілітації результати нахилу голови назад покращились на 0,48 см., нахилу голови вперед на 0,32 см., амплітуда повороту голови вліво збільшилась на 11,7º, поворот голови вправо на 11,5º.ЛІТЕРАТУРА

1. Епифанов В.А., Ролик И.С. Средства физической реабилитации в терапии остеохондроза позвоночника.-М.:ВНТИЦ, 1997.- 345с.

2. Каптелин А.Ф. Гидрокинезотерапия в ортопедии и травматологии. – М.:Медицина, 1986.-224 с.

3. Каменев Ю.Ф. Болезненная шея при остеохондрозе позвоночника /Ю.Ф.Каменев. – Петрозаводск: ИнтелТек, 2004. – 108 с.

4.Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная гимнастика при заболеваниях позвоночника – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Сова; 2004. – 144с.

SUMMARY

FHYSICAL REHABІLІTATІON IN CERVICAL-THORACIC OSTEOCHONDROSIS

Fіlak Ya.F.  

Physical rehabilitation of patients with cervical-thoracic osteochondrosis was investigated.ЗМІСТ
Стор.

ПЕРЕДМОВА

О. Ганич, М.Ганич, Т. Ганич


3

Розділ I

Здобутки та перспективи наномедицини І НАНОФІТОТЕРАПІЇ

ДО ПИТАННЯ ПРО АДАПТАЦІЮ

Гаркава К.Г. , Михайлова І.С., Гревцова Г.Т.
НАНОВОДА – ОСНОВА НАНОМЕДИЦИНИ

Курик М.В.
НАНОМЕДИЦИНА,НАНОФАРМАКОЛОГІЯ: ЗДОБУТКИ, ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Чекман І.С., Ульберг З.Р., Руденко А.В.


6

10


11


Розділ II

Оздоровче харчування та роль нетрадиційних функціональних продуктів у профілактиці захворювань

IMPACT OF MULTIPLE ACTIVATED WATER ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF A BEVERAGES MADE FROM TRADITIONALLY PREPARED HONEY OF EXTRACTED ELDERFLOWERS

Brindza J., Kurik M., Pancurák F., Hlavačková L.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОПЕРЕНОСУ В ПРОЦЕСІ ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ ІЗ ПОРОШКУ

Бандурин Ю.А., Шпирко Г.М. , Павліш Л.О., Гаврилко Л.П., Притульська Н.В.
ВПЛИВ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ТА РОЗУМОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Бернада В.В., Фабрі З.Й., Ростока Л.М., Рейті Г.Е., Грига В.І.
ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Бодак М. П., Гаврилишин В. В.
(НЕ)БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИН У ТРАДИЦІЙНОМУ ТА СУЧАСНОМУ ХАРЧУВАННІ І ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Бріндза Ян
Фортифікація мінерального та пігментного складу нових м’яких маргаринів

Вежлівцева С.П.
ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ВТОРИННИМИ ІМУНОДЕФІЦИТНИМИ СТАНАМИ

Волошин О.І., Бойчук Т.М., Волошина Л.О.
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРИНЦИПІВ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ НА ТЕРЕНАХ БУКОВИНИ

Волошин О.І., Бойчук Т.М., Волошина Л.О.
РОЛЬ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ В ЛІКУВАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ

Волошина Л.О., Сіцінська І.В., Вівсянник В.В.
ВПЛИВ ГЕРОДІЄТИЧНОГО М’ЯСНОГО ПАШТЕТУ НА ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ

Гавалко Ю. В., Пешук Л.В. , Синєок Л. Л., Гашук О.І., Романенко М. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДИКОРОСЛИХ РОСЛИН У ХАРЧУВАННІ ТА НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ

Гаврилко П.П.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ «ЛАМІДАН»® ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ.

Ганич О.М., Ганич Т.М, Лізогуб В.О., Равинський В.І., Куделя В.Л., Гєрмогенова О.М., Хрущова Н.О.
АМАРАНТ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Домище-Медяник А.М.
ФРУКТОВІ КОНСЕРВИ ІЗ ПОЛІПШЕНИМИ СПОЖИВНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Донцова І.В., Лебединець В.Т., Гірняк Л.І.
РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ

Дуло О.А., Мелега К.П., Кручаниця М.І., Калабішка І.С.
ЗБАГАЧЕННЯ СИРНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Завгородня В. М., Місюля І.А.
ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

В НИНІШНІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ СИТУАЦІЇ

Корзун В.Н., Болохнова Т.В., Котикович Ю.С., Деркач А.В.
РОЛЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ПОПУЛЯЦІЙНОГО ІМУНІТЕТУ ДО ІМУНОКЕРОВАНИХ ІНФЕКЦІЙ

Маркович В.П., Тимчик В.В., Вігула В.І., Піпаш Т.В.
ЦІННІСТЬ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН У ПРОФІЛАКТИЦІ ХРОНІЧНИХ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Олійник Н.М.
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ АЛІМЕНТАРНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДИСТРЕСУ

Омельчук С.Т., Велика Н.В., Аністратенко Т.І.
ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ VACCINIUM MYRTILLUS L. І CORNUS MAS L. В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І.
MELISSA OFFICINALIS ЯК ЦІННА СИРОВИНА В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Павліш Л.О., Гаврилко Р.Р., Данило С.І., Скаканді С.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКО-ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИНИ ЯК АНТИОКСИДАНТІВ ОКИСНЕННЯ ЖИРІВ ДЛЯ ВАФЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Пахомова І.В.
МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ БАКТЕРІАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ

Ромоданова В. О., Рудавська М. В.
ОБГРУНТУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ СИНБІОТИЧНИХ КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ

Рудавська Г.Б., Голуб Б.О.
ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ РОЗЧИННИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ ЦИКОРІЮ

Рудавська Г.Б., Хахалєва І.В.
ОЗДОРОВЧІ ПРОДУКТИ, ЯК ГАРАНТ УСУНЕННЯ НЕДОСТАТНОСТІ ХАРЧУВАННЯ

Сабадош Г.О.
НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РИБНИХ І МОРЕПРОДУКТІВ

Сирохман І.В., Гирка О.І.Використання нетрадиційних олій як джерел поліненасичених жирних кислот у виробництві печива цукрового

Ткаченко А. С.
ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОРЕПРОДУКТІВ У ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ

Турчиняк М. К., Давидович О. Я., Палько Н. С.
ТЕХНОЛОГІЯ НОВИХ СМАКІВ ДЕСЕРТІВ У РАЦІОНАЛЬНОМУ ХАРЧУВАННІ

Філь М. І., Родак О. Я., Арсиненко Н. О.16


19


27


29


32


37


40


44


48


51


52


58


61

65


68


71


77


84


87

91


94

97


101


104


107

109

113


117

120

122

125


Розділ ІІІ

Питання якості, Роль питної та мінеральної води в збереженні здоров’я людини

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 КЛІНІЧНОГО ТИПУ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ. ЇХ ЛІКУВАННЯ В УМОВАХ САНАТОРІЮ «КВІТКА ПОЛОНИНИ»

Данилаш М.М., Ганинець П.П., Сарканич О.В., Макара Ю.В.
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТТЯ

Лукша О.В., Станкевич-Волосянчук О.І.
ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МІСЦЬ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА МГЕС НА МАЛИХ РІЧКАХ КАРПАТ

Станкевич-Волосянчук О. І., Лукша О. В., Павелко А. В.
МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «ПОЛЯНА КВАСОВА» У ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

Сухан В.С.
ДИНАМІЧНЕ ВІДСЛІДКОВУВАННЯ КЛІНІЧНОГО СТАНУ ТА КЕРУВАННЯ ЕФЕКТОМ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ СУЛЬФІДНИМИ МІНЕРАЛЬНИМИ ВОДАМИ.

Торохтін О.М., Грига І.В., Горицька С.І., Грига В.І.ВОДНІ РЕСУРСИ ЗАКАРПАТТЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ

Фельбаба-Клушина Л. М.


128


130


134


138

140

144

Розділ IV

Фітотерапія в лікарській практиці

Aloe Vera - property and personal experience of application in medicine

Košlík Štefan
СЕЛЕРА - НЕЗАСЛУЖЕНО ЗАБУТИЙ “ДОМАШНІЙ ДОКТОР”

Бакалюк О.Й.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВО - СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Блецкан М.М., Ганич Т.М., Трохимович А.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОЗБОРІВ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМИ ГЕПАТИТАМИ

Блецкан М.М., Фатула М.І., Ганич Т.М., Машура Г.Ю., Січка А.С.
КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ЕУБІОЗУ КИШКІВНИКА

З ВИКОРИСТАННЯМ РОСЛИННИХ КОМПОНЕНТІВ

Блецкан М.М., Ганич Т.М., Свистак В.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОТЕРАПІЇ ПРИ ВЕГЕТО-СУДИННИХ ПАРОКСИЗМАХ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Булеца Б.А., Адамчо Н.Н.
СЛАДЖ-ФЕНОМЕН ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАТІЯХ ТА ПРИ СЕЧОКИСЛОМУ ДІАТЕЗІ: РОЛЬ АЛІМЕНТАРНИХ ПОРУШЕНЬ В ЇХ ГЕНЕЗІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЄТИЧНИХ ТА ФІТОТЕРАПЕВТИЧНИХ КОРЕКЦІЙ

Волошин О.І., Сенюк Б.П., Волошина Л. О., Васюк В.Л.

ДО ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ ЮВЕНІЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗУ У ДІВЧАТ В УМОВАХ ЕНДЕМІЧНОЇ ЙОДНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ.

Ганич М.М., Мельниченко В.М., Панков В.А., Ганич Т.М.,

Вайда В.М.,Кандюх П.Я., Скаканді С.І., Ганич О.М.
ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛІКАРСЬКИМИ РОСЛИНАМИ ЗАКАРПАТТЯ

Грига В. І., Грига І.В., Ростока Л.М., Бернада В.В., Рейті Г.Е.


ЛІКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ АРОНІЇ МІЧУРІНА

(ARONIA MITSCHURINII SKVORTSOV & MAITULINA)

Григор’єва О.В., Клименко С.В., Бріндза Я.
ФІТОЗАСІБ “ЗОБОФІТ” В КОМПЛЕКСНОМУ

ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПОДАГРУ НА ТЛІ ГІПОТИРЕОЗУ

Доголіч О.І., Волошин О.І., Пашковська Н.В.
НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ЗАГАРТУВАННЯ: ФІТОТЕРАПІЯ, ВОДНІ ПРОЦЕДУРИ

Клименко О.В.
КЛІНІЧНІ ЕФЕКТИ топІчНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ звІробою

Кочетова Н.І., Афанасьєв Д.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ФІТОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ГАСТРИТОМ З ПСИХОЕМОЦІЙНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Мальцева О.Б, Дуло О.А., Качанова В.В., Гомонай М.В., Січка А.С., Кручаниця М.І.
ФІТОКОМПЛЕКСИ «ЧОЙС» - ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ

Мигалко Н. .А., Мигалко С. М.
ЗАСТОСУВАННЯ В ФІТОТЕРАПІЇ СИНЮХИ БЛАКИТНОЇ

Пащенко О.О., Захарія А.В., Гавалко Ю.В., Давидова Г.І., Гоцька С.М., Синєок Л.Л., Галатюк О.О.
ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ У СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Решетило Л.І. Артим Ю.Ю., Артим Н.Ю.
АРТИШОК: МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Росул М.М., Корабельщикова М.О., Іваньо Н.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ АСТЕНО-НЕВРОТИЧНОГО СИНДРОМУ ФІТОЗАСОБОМ НА ОСНОВІ ГЛОДУ І КРОПИВИ СОБАЧОЇ У ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІМОРБІДНІСТЮ, ЯКІ ПОТЕРПІЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

Яцкевич О.Я., Абрагамович У.О., Яцкевич З.В.
147

147


150


153


155


158

159


164


168


171

176


180

182


185

187


193

195


199

202


Розділ V

Актуальні питання Експериментального вивчення та агротехнології КУЛЬТИВУВАННЯ лікарських рослин
SENSORY EVALUATION FRUIT OF ZIZIPHUS JUJUBA (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.)

Abrahamova V., Grygorieva O., Schubertova Z.
POLYPHENOLS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF TOKAJ WINES MADE FROM BOTRYTIZED GRAPES

Ballová Ľudmila, Eftimová Jarmila
MORPHOLOGICAL VARIABILITY IN TOMATO (Solanum lycopersicum L.) FRUITS FROM HEIRLOOM VARIETIES FROM MACEDONIA

Georgievski G., Brindza J. , Abrahamová V.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ВИДІВ РОДУ SYMPHYTUM L.

Вергун О.М., Рахметов Д.Б.
КУЛЬТИВУВАННЯ ALCHEMILLA SUBCRENATA BUSER В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ

Грицик Л.М., Тучак Н.І., Грицик А.Р., Мельник М.В., *Козак Т.І.
ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ, ЦВІТІННЯ ТА ЗАПИЛЕННЯ GENTIANA ASCLEPIADEA L.

Кишко Каріна Миколаївна
Вкорінення шовковиці чорної під впливом регуляторів росту

Маргітай Л. г., Маргітай В. В., Гулан І. Ф.
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА АГРОТЕХНІКА ВИРОЩУВАННЯ ДЕРЕВІЮ ЗВИЧАЙНОГО, РУТИ САДОВОЇ, БУКВИЦІ ЛІКАРСЬКОЇ, ПІДЛІСНИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА АСТРАНЦІЇ ВЕЛИКОЇ

Мельник М.В., Грицик А.Р., Нейко О.В., Сас І.А., Легінь Н.І.,

Коляджин Т.І.
АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ ЛИСТКІВ, СУЦВІТЬ, БРУНЬОК, ПАГОНІВ ТА ПИЛКУ ЛІЩИНИ ЗВИЧАЙНОЇ

(CORYLUS AVELLANA L.)

Ніколаєва Н.В., Гаркава К.Г., Бріндза Я., Вергун О.М.
До питання про Безпечність ЛІКАРСЬКИХ рОСЛИН буковини з аспектів забруднення техногенними радіонуклідами

Омельченко Н.М. , Сінченко В.Г., Рогозинський М.С., Микитюк О.П.
ЦІННІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ РОДИНИ Malvaceae, інтродукованІ В нбс ім.м.м.гришка нан УКРАЇНИ

Рахметов Д.Б., Рахметова С.О.
УРОЖАЙНІСТЬ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ ВИСІВУ НАСІННЯ

Садовська Н.П., Гамор А.Ф., Єрке М.В.
ВИРОЩУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН, ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ БІОЦЕНОЗІВ КАРПАТ.

Фекета I.Ю., Фекета І.М.206

210


213

215

218


221

225

228
232


234


238

243


246


Розділ VІ

викладання основ фітотерапії в школах і вузах
Науково-педагогічні основи викладання фармакології гепатотропних моно- та комбінованих препаратів

Горчакова Н.О., Загородний М.І., Поготова Г.А.
АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФІТОТЕРАПІЇ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Грицик А.Р., Тучак Н.І.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКЛАДАННЯ ФІТОАПІТЕРАПІЇ В КУРСІ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ «ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ В ПОХИЛОМУ ТА СТАРЕЧОМУ ВІЦІ» ДЛЯ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Ілащук Т.О., Малкович Н.М., Окіпняк І.В.
ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ШКОЛІ

Канюк В. Ю.
ВИКЛАДАННЯ ФІТОТЕРАПІЇ В РОЗДІЛІ ФАРМАКОЛОГІЇ ПРОТИМІКРОБНИХ ЗАСОБІВ

Клименко О.В.
Науково-методичні аспекти викладання комбінованої дії фітопрепаратів

Туманов В.А., Яковлєва І.Ю., Войтенко Г.М., Тимченко О.Г., Тимченко І.М., Ясько Н.О., Горчакова Н.О., Чекман І.С.
ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ (МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ШКОЛЯРА)

Федорова О.В.
ВИКЛАДАННЯ ФІТОЗНАВСТВА У ШКОЛАХ, СЕРЕДНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Чекман І.С., Гарнік Т.П., Горчакова Н.О., Туманов В.А., Шаторна В.Ф.,

Машкіна Т.В., Узлюк Л.В.
249


250

253

255


259

261


263

269


Розділ VІІ

Різні аспекти діагностики та лікування хвороб в сучасних умовах
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА І МАСАЖ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З КАРПАЛЬНИМ ТУНЕЛЬНИМ СИНДРОМОМ

Адульгам Я.Н., Філак Ф.Г.
Питома електропровідність жовчі при хронічному холециститі

Бандурин О.Ю.


ЗАСТОСУВАННЯ РИБОКСИНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВИРАЗКОВО-ЕРОЗИВНИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКА У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ ІЗ СУПУТНІМ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Братасюк А.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ОФТОЛІК© ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКА ПРОЯВІВ СИНДРОМУ «СУХОГО ОКА» ПРИ ПРАЦІ В УМОВАХ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Гарькава Н. А., Федірко П. А.
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РАФАХОЛІНУ Ц ПРИ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ (ДЖШ) ЗА ДАНИМИ МІСЬКОГО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ №1 5-Ї КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ м.Львова

Гельнер З.А. , Гаврилюк З.О. , Івасівка Р.С. , Новосад А.Б.
ЗМІНИ РІВНІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ХВОРИХ НА РОТАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ

Горленко О.М., Гема Н.М., Студеняк В.М.
БІОФЛАВОНОЇДИ В КОРЕКЦІЇ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ

Івасівка Р.С., Гаврилюк З.О., Гельнер З.А.
СЕЛЕКТИВНІ МОЛЕКУЛИ UTIROSEТМ В ЛІКУВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

Івасівка Р.С., Гаврилюк З.О., Гельнер З.А.
НЕІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ

Івачевська В.В., Чопей І.В.
ВПЛИВ ПСИХОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ

У ЖІНОК ІЗ ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ

Качала Т. М.
Рівні лептину крові хворих хронічним панкреатитом у залежності від індексу маси тіла

Коваль В.Ю., Архій Е.Й., Сіксай Л.Т., Брич Н.І., Паш О.М.
Роль магнію в розвитку депресивності при хронічному панкреатиті

Коваль В.Ю., Ганич О.М., Бондаренко В.В., Рішко Я.Ф., Ізай Е.О.

ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ВАГІТНИХ В УМОВАХ ЕНДЕМІЧНОГО ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ

Корсак В.В., Пацкань І.І.

ВПЛИВ НЕОКАРДІЛУ НА СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

Малкович Н.М., Маркевич В.В., Марунчик С.Л.
ВМІСТ ЙОДУ В ГРУДНОМУ МОЛОЦІ ПОРОДІЛЬ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ НА ТЛІ СУБКЛІНІЧНИХ ФОРМ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Маляр В.А., Фединчук Г.В., Маляр Вол.В.
Неалкогольна жирова хвороба печінки і гіпертонічна хвороба

Машура Г.Ю., Ганич Т.М., Ганич, Січка А.С., Ігнатко Я.І. , Курах А.В.
ДИНАМІКА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ УРОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ ESCHERICHIA COLI

Михалко Я.О., Чубірко К.І., Бачинський А.І.
ПЕРИНАТАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕПРОДУКТИВНИХ ВТРАТ В УМОВАХ ЕНДЕМІЧНОГО ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ

Пацкань І.І., Корсак В.В.ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМИ ОБСТРУКТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ

Свистак В.В., Машура Г.Ю.,Блецкан М.М.,Феделеш С.Е,Балаба В.В
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ НА ФОНІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ PLANTAGO OVATA (МУКОФАЛЬК®)

Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю., Опаленик С.М., Сіксай Л.Т., Фабрі З.Й.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЮ ОБСТРУКЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ

Товт-Коршинська М.І., Блага О.С., Ростока-Резнікова М.І.,

Рудакова С.О.
РЕЗУЛЬТАТИ ТРИВАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮТЕЇНВМІСНИХ ДІЄТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ВІКОВОЇ МАКУЛЯРНОЇ ДЕГЕНЕРАЦІЇ

Федірко П. А., Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю.
РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЮ ДИСТОНІЄЮ ПО ГІПОТОНІЧНОМУ ТИПУ

Філак Ф.Г., Фабрі З.Й., Філак Я.Ф.
ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ШИЙНО-ГРУДНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Філак Я.Ф.

272


274

281


282

284

286

288


291


293


295


299

301


304

308


310

312


316


318


322

326
329

332


334


337The Uzhgorod National University, Ukraine

Institute of Phytotherapy, Uzghorod, UkraineSlovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety (Slovakia),Sanatorium Kvitka Poloniny, Ukraine

are organizing the VIII International applied science conferenceModern aspects of maintaining human health

which will be held in the Sanatorium Kvitka Poloniny, Svaliava, Ukraine, in April 17 - 18, 2015

At the conference will be presented results of the projects: 1. ITMS 26220220115 Support of technologies innovation of special bio-food products for human healthy nutrition“ - supported by the Operational Programme Research and Development of the European Regional Development Fund.

b) International network oriented on implementation of research, education and developmental programme „Agrobiodiversity for improving nutrition, health, and life quality“ under international cooperation in decision of investigational projects ITMS 26220220180: Building Research Centre „AgroBioTech" and ITMS 26110230085 „TRIVE“

c) ISEKI_Food‐4-581415‐LLP‐1‐2011‐1‐IT‐ERASMUSENW

supported by the European Commission under the LLP and Erasmus Mundus Programmes, in collaboration with the ISEKI-Food4 and ISEKI Food Association. These projects has been funded with support from the European Commission. All publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Оргкомітет вдячний спонсорам за посильний вклад у конференцію

Санаторій «Квітка полонини»,

головний лікар П.П. Ганинець
ТОВ «ХІПП-Ужгород»,

директор В.А. Панков
Фірма МПК «Ярк-Київ» та НВК «Йодіс»,

директор акад. В.М. Мельниченко
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica, Slovensko,

konateľka Ing. Helena Petrusová
ВПК «Інтерйодіс»,

директор Т.В .Гриценко
ПП Ламідан,

директор В.І. Равинський
Міжнародний оздоровчий координаційний центр,

директор В.П. Цанько
Наукове видання

Сучасні аспекти збереження здоров’я людини

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної

науково-практичної конференції,

сан. "Квітка полонини", 17-18 квітня 2015 року

(с. Солочин Свалявського району)

За редакцією проф. Ганича Тараса Михайловича

Підготовка до друку: проф. Ганич Т.М.

Комп’ютерне опрацювання текстів: н.с. Скаканді С. І.

ТОВ «Центр учбової літератури»

вул. Лаврська, 20, м. Київ

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції ДК № 2458 від 30.03.2006 р.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Схожі:

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка