Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Пріоритети сучасної філології: теорія І практика" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80Сторінка1/30
Дата конвертації08.10.2017
Розмір5,07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет філології та журналістики

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології:

теорія і практика”
Збірник наукових праць студентів

Полтава – 2008


ББК 80

УДК 80.004.14"712"


Збірник наукових праць студентів за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”. – Полтава: ПДПУ, Техсервіс, 2008. – 306 с.
У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, 28-29 лютого 2008 року, присвячені питанням історії та взаємодії мов, структури слова й речення, стилістики, лінгвосеміотики, лінгвокультурології, лінгвофілософії, когнітивних аспектів мовної семантики, дискурсу, перекладу, лінгводидактики.

Для студентів, аспірантів, науковців, мовознавців, літературознавців, усіх, хто цікавиться проблемами структурного мовознавства, когнітивної лінгвістики, дискурсивного аналізу, літературознавства, перекладу, методики викладання мов і літератур.


Редколегія:

Степаненко М.І., д. філол. н., проф., декан факультету філології та журналістики,

Луньова Т.В., канд. філол. н., завідувач кафедри англійської філології (відповідальний редактор),

Алефіренко Л.Б., канд. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології,

Кононенко В.В., канд. істор. наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської філології,

Кравченко В.Л., канд. філол. н., доцент кафедри англійської філології,

Криницька Н.І., канд. філол. н., старший викладач кафедри англійської філології,

Мелешко В.А., канд. філол. н., доцент, завідувач кафедри української літератури (літературний редактор),

Разуменко О.А., канд. філол. н., доцент кафедри англійської філології,

Бардакова Ю.В., старший викладач кафедри романо-германської філології,

Григоренко О.В., старший викладач кафедри романо-германської філології.
Коректори:

викладачі кафедри англійської філології Колбіна Н.В., Коваленко М.М., Білоус І.М., Олійник І.О., Повстяна Н.А., завідувач комп’ютерної лабораторії кафедри англійської філології Таран Л.А.


Рецензенти:

Валюх З.О., доктор філол. наук, проф., завідувач кафедри філологічних дисциплін ПДПУ,

Перепелиця Т.І., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Полтавського університету споживчої кооперації України.
Друкується за рішенням ученої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка: протокол № 8 від 5 березня 2008 року.
ЗМІСТ

Абович Тетяна

Авторський стиль як спосіб відображення світобачення письменника (на матеріалі короткого оповідання Є.Хемінгвея “Кішка під дощем”)8

Алєксєєва Олена

Англійське й українське фатичне мовлення: порівняльний аспект (на матеріалі сучасної англійської прози)10

Анан’єва Олена

Гносеологічна функція мови у лінгвістиці12

Антоненко Юлія

Афектація негативної оцінки у романі Норберта Німанна “Хто як на це дивиться”14

Артюх Олександр

Визначення семантики німецьких економічних термінів17

Багірова Наіла

Лінгвістичний статус лексично зумовлених конструкцій19

Балжи Олена

Інтертекстуальність і принцип гри в п’єсі Томаса Стоппарда “Розенкранц і Гільденстерн мертві”21

Беньковська Валентина

Засоби вираження кількості в сучасній англійській мові23

Беркута Оксана

Розвиток культури мовлення як складової процесу іншомовного спілкування на уроках англійської мови25

Білєр Оксана

Семантика образу весни у поезії Володимира Сосюри28

Бондаренко Катерина

Мовленнєві дії комунікантів у конфліктній ситуації “сімейна сварка”30

Бреник Ірина

Комбінаторні особливості термінології комунікації32

Вайнтруб Ганна

Розвиток модальності у сучасній німецькій мові34

Вакуленко Марина

Фрейм загального сюжету фільму рев’ю на пригодницькі фільми36

Вісич Тетяна

Фразеологізми як універсальна мовна категорія та прагматичний аспект їх перекладу38

Водолазька Марина

Кольористичні епітети в піснях про кохання41

Волчанська Олена

Нумерологеми в англійській пареміологічній картині світу43

Гаврильєва Ксенія

Розвиток міжкультурної іншомовної компетенції45

Гакман Оксана

Про концепт часової міри в англомовній картині світу
47

Гешко Наталія

Розвиток комунікативної компетенції студента49

Гловацька Наталія

Архаїчна лексика та її функції у казках Оскара Вайльда51

Гнетньова Аліса

Тавтологічні словосполучення з точки зору лексичної комбінаторики53

Гожа Євгенія

Тенденції розвитку засобів масової інформації для дітей у Німеччині на початку ХХІ ст.55

Грунтенко Тетяна

Методичні прийоми комунікативного навчання англійської мови57

Губська Вікторія

Хронотоп роману Д.Фаулза “Маг”60

Гузєєва Вікторія

Навчальна ситуація як одиниця організації спілкування англійською мовою63

Гуцало Олена

Мікросоціальна динаміка становлення психоструктури особистості Володимира Винниченка у дитинстві67

Демчик Євгенія

Особлива роль терміносполучень у фреймовій структурі наукового тексту69

Дереча Максим

Образ “надлюдини” в романі “Час-не-жде” Джека Лондона71

Донець Світлана

Особистісно зорієнтоване вивчення іноземної мови73

Дубина Юлія

Концептуальне поле ЖИТТЯ в оповіданнях “північного” циклу Дж. Лондона76

Дузенко Юлія

Творчість Дж.Р.Р.Толкієна в контексті англійського модернізму: використання символів79

Журавель Юлія

Умовно-асоціативна проза: теоретичний аспект82

Золотарьова Галина

Види метафори та її вживання у тексті84

Зубко Тетяна

Літературний переклад як наука86

Іваньчикова Ксенія

Інтертекстуальність як культурна домінанта сучасного дискурсу88

Карагод Катерина

Мотиви долi у творi А. де Вiньï “Сен-Мар”90

Карюк Яна

Інтерактивні технології навчання англійської мови у середній школі
92

Китаста Наталія

Структурно-граматичний аспект вживання фразеологічних одиниць в романі Мері Веслі “Поневіряння Поппі Кероу”96

Кірячок Марина

Фрагментарність як композиційно-стильова домінанта прози Юрія Іздрика97

Ковтун Андріана

Концептуальні моделі у процесі оволодіння англійською мовою100

Ковярова Марина

Ріп Ван Вінкль як уособлення Америки XVIII століття103

Козачок Анастасія

Організація лексикону сучасної англійської мови (на прикладі асоціативних полів зі словами-стимулами “Canada” та “Ukraine”)105

Колпакова Юлія

Синонімія в німецькій фразеології107

Костіна Руслана

Особливості діалекту української мови в Канаді109

Костіна Олена

Проблема визначення синонімів у сучасній лінгвістиці111

Костриж Тетяна

Проблема мови і стилю в теорії та художній творчості Вільяма Теккерея (на матеріалі роману “Ярмарок марнославства”)115

Кочерга Наталія

Новела Едгара По “Овальний портрет” у російських перекладах (порівняльний аналіз)117

Крамаренко Ганна

Громадське й інтимне в ліриці Василя Симоненка121

Крамчанінова Марина

Зміст концепту ВІЙНА у франкомовних українців123

Кривоніс Максим

Структурні характеристики англійських антрополексем тематичного поля “Computer Users”126

Криворучко Євгенія

Рольові ігри як комунікативний засіб навчання англійської мови127

Кривуля Олександра

Проблеми перекладу “гри слів” як засобу створення комічного на матеріалі творів Льюїса Керрола “Аліса в Країні Див” та “Аліса в Задзеркаллі”132

Кубрак Олександра

Особливості лексичної та синтаксичної сполучуваності у різноструктурних мовах135

Кузьменко Наталія

Інтертекстуальність як спосіб вербального оформлення ідей у пророцтвах В.Блейка
137

Кузьменко Ірина

Комунікативні прийоми використання пісень на уроках англійської мови139

Кутепова Ірина

Від поза-комп’ютерного гіпертексту до сетератури142

Кухаренко Ірина

Навчання німецької мови молодших школярів у грі144

Левенець Людмила

Атмосфера іншомовного спілкування на уроці англійської мови148

Литвин Аліна

Роль каламбуру в творі Льюїса Керрола “Аліса в Країні Див” та його переклади російською мовою151

Лифарь Ірина

Особливості перекладу мовлення персонажів художнього твору155

Луцик Аліна

Порівняльна характеристика фразеологізмів із компонентами-зоонімами в українській, англійській та французькій мовах157

Люта Ганна

Історико-біографічне оповідання І.Сенченка “Діоген”: історична правда та художній вимисел159

Макаровець Юлія

Англо-шотландська балада – скарбниця народної творчості161

Максимчук Віталій

Лексикографічний аспект дослідження авторських лексичних новотворів (на матеріалі творчості поетів Рівненщини)163

Мальцева Ярослава

Ідея патріотизму у творах Володимира Винниченка166

Марчук Надія

Лексичні одиниці на позначення юнацького та підліткового віку167

Маслова Анна

Необхідність вивчення іноземних мов у контексті загальноєвропейського освітнього простору170

Матіюк Дмитро

Лінгвостилістичні особливості рекламного дискурсу172

Мельничук Володимир

Модальність вірогідності у художньому дискурсі174

Міцюк Марина

Комунікативні стратегії навчання англійської мови: інформаційна прогалина (Іnformation gap)175

Мяло Марина

Прислів’я – мудрість народу178

Нагорна Тетяна

Реалізація категорії ввічливості через стратегії й тактики мовленнєвої поведінки181

Найдьон Олександра

Комп’ютерний сленг як специфічний мовний феномен183

Нікітенко Анна

Англійські фразеологізми з антропонімами в лексичному наповненні186

Новохатка Яна

Орієнтаційні метафори у романі Р.Трімейн “Музика і тиша”188

Нос Сніжана

Фразеологізми з колоронімами (особливості семантики та перекладу)190

Овчаренко Тетяна

Вплив французьких запозичень на словниковий склад англійської мови192

Онофрейчук Міхаела

Особливості дослідження текстів міжнародних угод194

Островська Діана

Аудіювання як засіб реалізації комунікативного підходу до навчання англійської мови196

Павельєва Анна

Концептуальна інтеграція ментальних просторів як інструмент формування неконвенційних виразних засобів художнього мовлення199

Панасейко Марина

Особливості композиції роману Джона Фаулза “Волхв”202

Пастушина Василь

Бу-Ба-Бу: гра в епоху204

Півень Анна

Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови206

Прескурій Крістіна

Розділове питання в прагматиці дискурсу209

Прилипченко Надія

Трансформація структури чарівної казки в жіночому детективі211

Проскуріна Анна

Словесний образ у сучасному медійному дискурсі213

Радевич Оксана

Тенденції розвитку категорії присвійності в американському варіанті англійської мови215

Ромашин Сергій

Переклад юридичної термінології у текстах міжнародних документів.218

Рябокінь Наталія

Категорія модальності і її роль у негопозитивних висловлюваннях220

Силенко Марина

Когнітивні основи навчання студентів-філологів граматики іноземної мови223

Сірман Ольга

Мовний дискурс та його характеристики225

Смирнова Марина

Постмодерні тенденції поезії Оксани Забужко227

Смірнова Анастасія

П’єса М.Куліша “Патетична соната” у літературних редакціях 1960-х і 2000-х років229

Солтівська Ярослава

Концепт “жінка” у творчості Йоганна Вольфґанґа фон Ґете та Тараса Григоровича Шевченка231

Сороковська Ірина

Чи є англійська універсальною мовою Мережі Інтернет?233

Співак Ніна

Полікультурне виховання на уроках іноземної мови235

Стародуб Катерина

Вплив комунікативної компетенції автора на моделювання діалогічного мовлення у тексті240

Суслова Марія

Концепт “бик” в іспаномовній картині світу (на матеріалі паремій)241

Тарасова Вікторія

Комічний зміст поеми Дж.Байрона “Дон Жуан” і роману О.Пушкіна “Євгеній Онєгін”243

Тиховод Наталя

Лірична драма Івана Франка “Зів’яле листя”: сакрально-езотеричний аспект247

Ушакова Альона

Українська мова як духовна основа формування громадянина249

Федорів Микола

Поняття категорії кількості похідних дієслів у німецькій мові251

Федорова Анастасія

Англійські антрополексеми-інновації тематичного поля “Антисоціальна поведінка”253

Філоненко Марія

Інтерактивні форми роботи з граматичним матеріалом (англійська мова)255

Хабета Ірина

Специфіка моделі антиутопії у романі Маргарет Етвуд “Призначена бути матір’ю”259

Хартахай Олена

Художні особливості англійської поезії першої половини 20-го століття261

Ходня Крістіна

Вивчення класичної літературної спадщини Публія Овідія Назона263

Ходня Крістіна

Комунікативні стратегії навчання англійської мови: навчальна гра265

Цапенко Лілія

Принципи комунікативного навчання англійської мови267

Цапук Ірина

Оказіонально-предметна номінація в поезії Ліни Костенко
272

Цимбалюк Анна

Наукова біографія письменника у сучасному літературознавстві (за матеріалами книги Д.Стуса “Василь Стус: життя як творчість”)274

Черноброва Катерина

Концепт моралі в пареміях англійської мови276

Четиркіна Анна

Гендерний підхід до тлумачення міжособистісних стосунків (за повістю С.Йовенко “Жінка в зоні”)281

Шатківська Віра

Вплив гендеру на процес спілкування іноземною мовою283

Швецова Ганна

Образ природи як засіб вираження світоглядних мотивів у поезії Олександра Олеся285

Швідченко Анна

Критика у сучасному англомовному медійному дискурсі288

Шевченко Інна

Паремії як засіб відображення народних уявлень про кохання і шлюб290

Шийка Надія

Понятійний компонент концепту ТВОРЧІСТЬ у сучасній англійській мові292

Шманіна Катерина

Сурядні синтагми як експлікація лексичної сполучуваності293

Шпиця Юлія

Сучасний стан порівняльного літературознавства295

Юденкова Анастасія

Категорія абсурду у творчості Ф.Кафки297

Яніцька Вікторія

Лінгвістичні особливості мови SMS299

Яценко Ольга

Особливості постмодерної англомовної лірики Й.Бродського302

Ященко Олена

Слова-паразити в сучасному молодіжному слензі303


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції \"Пріоритети сучасної філології: теорія І практика\" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції \"Пріоритети сучасної філології: теорія І практика\" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80 iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції \"Пріоритети сучасної філології: теорія І практика\" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80 iconПетра Степановича Березівського Дубляни 2016 ббк 65. 050. 9(2)2 я54
Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: збірник тез Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції \"Пріоритети сучасної філології: теорія І практика\" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80 iconНаукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни
Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Дру-\437 тої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та...
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції \"Пріоритети сучасної філології: теорія І практика\" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80 iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції \"Пріоритети сучасної філології: теорія І практика\" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80 iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції \"Пріоритети сучасної філології: теорія І практика\" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80 iconІсторія, теорія, методика збірник наукових та методичних праць
Проблеми музичної освіти учнів загальноосвітньої школи: історія, теорія, методика: [збірник наукових та методичних праць] / Заг ред....
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції \"Пріоритети сучасної філології: теорія І практика\" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80 iconБердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: бдпу, 2008. – 276...
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції \"Пріоритети сучасної філології: теорія І практика\" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції \"Пріоритети сучасної філології: теорія І практика\" Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ббк 80 iconБбк 83. 3(0)+81 Актуальні проблеми літературознавства: Збірник наукових праць. Полтава: пдпу, 2009. – Випуск – 68 с
Актуальні проблеми літературознавства: Збірник наукових праць. Полтава: пдпу, 2009. – Випуск – 68 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка