Методична розробка з темиСкачати 331,11 Kb.
Дата конвертації16.07.2017
Розмір331,11 Kb.

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Кіровоградської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад

"Кіровоградський професійний ліцей

імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова"

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА З ТЕМИ

«Впровадження продуктивного навчання з метою формування та розвитку комунікативних компетентностей учнів на уроках іноземної мови»

З ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, ВИКЛАДАЧА-МЕТОДИСТА

СОСНОВСЬКОЇ ЛЮДМИЛИ ВАСИЛІВНИ


Кіровоград

2013

ЗМІСТ

ВСТУП. ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

2.1.Особливості використання опорного матеріалу при вивченні іноземної мови

2.2. Ефективність формування комунікативних компетентностей учнів через використання інтерактивних технологій

2.3. Деякі аспекти використання новітніх інформаційних технологій на уроках іноземної мови

2.4. Метод проектів як засіб самореалізації та формування ключових компетентностей в учнів

ВИСНОВКИ. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ

БІБЛІОГРАФІЯ

ВСТУП. ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміни, що відбуваються у сучасному інформаційному світі, вихід України до Європейського та світового простору вимагають певного перегляду усталених позицій щодо іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. А це, у свою чергу, зумовлює пошук нових пріоритетів у навчанні цього предмета як одного з компонентів загальної освіти.

Зміст викладання іноземної мови визначений «Концепцією навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі». У ній, зокрема, подана характеристика основної мети, змісту навчання, принципів та засобів навчання іноземної мови. Так, основною метою навчання іноземній мові є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

У сучасних умовах навчання іноземної мови, коли відбуваються трансформаційні процеси у сфері освіти, якісно змінюється й роль викладача. Від нього значною мірою залежить успішність навчання: важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Важлива професійна майстерність викладача, яка акумулює в собі професійні знання, навички і вміння, а також досвід педагогічної діяльності, його творчі та особисті якості.Актуальність методичної розробки полягає в спрямованості на вирішення головного завдання реформування сучасної освіти: розвиток комунікативних компетентностей учнів на уроках іноземної мови, який на сучасному етапі неможливий без комплексного дидактичного забезпечення, зокрема використання опорного матеріалу при застосуванні інноваційних технологій, а також у створенні навчально-методичного середовища на основі залучення сучасних педагогічних технологій, що відповідає соціальному замовленню, яке держава ставить перед освітою.

Провідною ідеєю дослідження є методичне обґрунтування впровадження технології продуктивного навчання на уроках іноземної мови через використання опорного матеріалу та застосування інноваційних технологій з метою розвитку та формування комунікативних компетентностей учнів.

Об’єкт дослідження методичної розробки: дидактичні аспекти впровадження технології продуктивного навчання при вивченні іноземної мови.

Предмет дослідження: процес вивчення іноземної мови з використанням опорного матеріалу та впровадженням інноваційних технологій.

Мета дослідження: розкриття сутності технології продуктивного навчання через комплексне використання опорного матеріалу та впровадження інноваційних технологій на уроках іноземної мови з метою розвитку та формування комунікативних компетентностей учнів.

Основні завдання дослідження:

 • розкрити науково-теоретичну основу впровадження технології продуктивного навчання, використання опорного матеріалу та застосування інноваційних технологій на уроках іноземної мови;

 • визначити особливості використання опорного матеріалу при вивченні іноземної мови;

 • розкрити ефективність формування комунікативних компетентностей учнів через використання інтерактивних технологій;

 • розглянути деякі аспекти використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови;

 • дослідити метод проектів як засіб самореалізації та формування комунікативних компетентностей в учнів

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІДЕЇ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

    Розвиток демократичних тенденцій в Україні потребує нової філософії освіти, яка б увібрала в себе найкращі здобутки як світової , так і вітчизняної наукової думки. Її основними характеристиками є нове розуміння якості освіти, нові підходи до розвитку особистості учня, нові освітні стандарти. Технологія продуктивного навчання передбачає навчання на основі практичного життєвого досвіду. Вона націлена на придбання учнями життєвих умінь і навичок, ініціює особистісний ріст і індивідуальний розвиток, міжособистісний розвиток і взаємодію, самовизначення і самореалізацію. Принцип продуктивності дає освіті можливість бути не просто особистісно орієнтованою, а стати повною мірою індивідуальною.

            Продуктивною в сучасній педагогіці є концепція формування життєвої компетенції. Її основу складають провідні ідеї екзистенціальної філософії (Н.Адлер, В.Франкл, Е.Фромм, Е.Еріксон), психології (Л.С.Виготський, А.Маслоу, С.Рубінштейн, Б.Теплов), її коріння сягає в глибини національної культурно-освітньої та педагогічної думки (Григорій Сковорода, Памфіл Юркевич, Софія Русова, Василь Сухомлинський та інші).

           Продуктивна освіта передбачає відновлення змісту навчання з орієнтацією на «ключові компетентності», оволодіння якими дозволить учням вирішити різні проблеми в професійному, соціальному, повсякденному житті.

          Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання та освіти поняття компетентності визначається як спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому поняття компетентності містить набір знань, навичок та вмінь, що дають змогу ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції.

          Ситуація, що склалася на ринку праці, вимагає від особистості певних якостей. Система освіти  має формувати професійний  універсалізм – здатність змінювати сфери і способи діяльності. Соціальне замовлення часу можна визначити такою формулою:  від компетентного фахівця – до висококваліфікованого співробітника, який уміє працювати в команді, , може самостійно вирішувати проблеми, творчо мислити, генерувати нові ідеї, комунікабельний, ініціативний, толерантний.

Геополітичні, комунікативні та технологічні зміни в суспільстві втягнули в як в безпосереднє так і в опосередковане спілкування доволі велику кількість людей різного віку, професій, інтересів. Відповідно зросли і потреби у використанні іноземних мов. Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця – «навчання впродовж життя». Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Значно зросли їх освітня та самоосвітня функції, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою посилення мотивації у вивченні мов міжнародного спілкування. Нові завдання вимагають змін до рівня володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю. Особливо актуальним на сьогодні є комунікативний та інтерактивний підходи до вивчення іноземних мов. Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Ця мета передбачає досягнення учнями такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в усній та писемній формах.

Комунікативна компетенція складається з кількох видів:

мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забезпечує оволодіння учня мовним матеріалом з метою використання його в усному і писемному мовленні; • мовленнєвої компетенції, яка пов’язана з формуванням в учнів умінь і навичок спілкування чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння (монолог, діалог), читання, письмо;

 • соціокультурної компетенції;

 • соціолінгвістичної компетенції;

 • загальнонавчальних компетенцій, що сприяють оволодінню учнями стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем.

Філософія мови передбачає інтенсивну практику 4-х видів діяльності в контексті реального життя.

 • Аудіювання – це здатність сприймати мовлення іншої особи.

 • Говоріння – здатність вести діалог, робити повідомлення.

 • Читання – здатність швидко читати надруковане (написане) та розуміти прочитане.

 • Письмо – здатність викладати свої думки у письмовій формі.

Науково-теоретичною базою вище зазначених тверджень є праці П. М. Якобсона, Г. В. Рогової, В. М. Галузинського, О. О. Леонтьєва,

Ю. І. Пассова, В. Л. Скалкіна, Е.П. Шубіна, М.Л. Вайсбурда, І. О. Зимньої,

С. В. Шатілова, М. Б. Євтуха, Н. Д. Гальскової, М. В. Ляховицького та інших науковців.

Набуття комунікативної компетентності неможливе без використання інноваційних педагогічних технологій.

Інноваційні технології – цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання і визначення мети до одержання результатів. Осмисленню проблеми застосування інноваційних технологій присвячені роботи

Ю. Бабанського, М. Башмакова, В. Беспалька, Л. Бурквої, В. Давидова,

Дж. Дьюі, Л. Занкова, Г. Іванова, О. Киричука, М. Кларіна, Л. Лісіна,

В. Лозової, М. Махмутова, Л. Момота, Є. Пасова, О. Пєхоти, Є. Полат,

О. Пометун, Р. Реванса, Г. Селевка, М. Скрипника, К. Стоута, Дж. Шнайдера. Теоретичний і дидактичний аспекти впровадження нових технологій навчання висвітлені в роботах М. Башмакова, В. Беспалька, Л. Буркової,

В. Лозової, Г. Селевка, О. Пєхоти; питання впровадження інтерактивних технологій активно досліджували Л. Занкова, О. Пометун, Г. Селевко; над розробкою методу проекту працювали О. Пєхота, О. Пометун; питання використання інформаційних технологій навчання висвітлено в працях

В. Бикова, Б. Гершунського, С. Григор’єва. Практичні аспекти використання інформаційних технологій систематизовані в курсі «Intel (Навчання для майбутнього)».

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

2.1.Особливості використання опорного матеріалу при вивченні іноземної мови

Принцип комунікативності зумовлює добір мовного та мовленнєвого матеріалу. Принцип домінуючої ролі вправ реалізується шляхом виконання учнями різноманітних вправ, що спонукають їх до здійснення мовленнєвих дій. На думку М. Уеста, до 85% урочного часу має відводитись на виконання вправ, застосування яких на уроці неможливе без комплексного використання дидактичного забезпечення, в тому числі й опорного матеріалу.

Враховуючи специфіку навчального закладу, виникла необхідність створення професійно спрямованого та диференційованого дидактичного матеріалу. Сьогодення потребує конкурентноспроможного робітника, який буде володіти не тільки професійними знаннями, уміннями й навичками, а й використовувати іноземну мову у життєвих та виробничих сферах спілкування.

З цією метою до кожного виду мовленнєвої діяльності розроблено дидактичний матеріал:

1. Аудіювання: аудіозаписи до тем «Погода. Пори року», «У кафе», «Давайте знайомитись»; відеозапис «Лондон – столиця Великої Британії»; тексти «Про себе», «Про мою сім’ю», «Зовнішність». Систематизовано та укладено збірник «Дидактичний матеріал для аудіювання з англійської мови І – ІІІ курси». На уроках широко застосовуються відео та фільми англійською мовою з подальшим їх обговоренням, виконанням комунікативних вправ.

2. Говоріння: переліки питань з тем для проведення контролю говоріння, опорні підстановочні таблиці з тем «Моя улюблена страва», «Про себе, свою сім’ю», «Захоплення членів родини»; опорні малюнки з тем «У бібліотеці», «Театр», «Пори року», «Географічне положення України, «Їжа. Продукти харчування»; індивідуальні картки з навчальними комунікативними ситуаціями «У кафе», «На СТО», «У ресторані», «На будівництві».

3. Читання: тексти з завданнями для контролю читання «Життя молоді», «Мистецтво», «Робота і професії», «Здорова їжа», «Роль комп’ютера в житті людини», «Освіта в Україні і за кордоном», «Природні катаклізми», «Забруднення навколишнього середовища», «Україна. Географічне положення. Політичний устрій»; словники професійно спрямованої лексики до тем «Моя майбутня професія – кухар», «Моя майбутня професія – автослюсар», електронний словник виробничої лексики для учнів з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Електрослюсар будівельний».

4. Письмо: індивідуальні картки для контролю письма з тем “Теперішній неозначений час”, “Минулий неозначений час”; контрольні роботи з елементами тестових завдань; приклади написання офіційних та приватних листів.

Особлива увага направлена на підготовку та проведення професійно спрямованих та інтегрованих уроків з комплексним використанням опорного матеріалу та застосуванням інноваційних технологій. Для цього підготовлено велику кількість дидактичного матеріалу до вивчення теми «Моя майбутня професія»: словники професійно спрямованої лексики , тексти та завдання до них, аудіозаписи, зразки діалогів, контрольні роботи з професійно спрямованими тестовими завданнями, підібрані навчальні відеоматеріали з сайту YouTube. Найбільш вдалими можна вважати уроки «Моя майбутня професія – автослюсар» (надрукований в журналі «Профтехосвіта», № 2, 2011рік) та «Приготування виробів з дріжджового тіста з використанням новітніх тенденцій» (розміщений на сайті Учительського on-line журналу у розділі «Профтехосвіта»), матеріали якого увійшли до роботи «Впровадження технології продуктивного навчання через використання методу проектів на уроках професійно-теоретичної підготовки з професій громадського харчування» на Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти у 2013 році .2.2. Ефективність формування комунікативних компетентностей учнів через використання інтерактивних технологій

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед усіма навчальними закладами завдання підготовки учнів, здатних:  • гнучко адаптуватися в мінливих життєвих обставинах, самостійно здобувати необхідні знання;

  • самостійно критично мислити;

  • грамотно працювати з інформацією;

  • бути комунікабельним, уміти працювати спільно.

Процес навчання сучасної людини стає безперервним. Вимоги часу та методики викладання сучасного уроку націлюють викладача на використання інноваційних технологій у своїй роботі. Тому поряд зі словом «комунікативний» практично завжди зустрічаємо «інтерактивний», бо це поняття є визначальним для реалізації комунікативного підходу. Слово “інтерактив” (пер. з англійської “inter” – “взаємний”, “act” – діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог.

Активна модель навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб'єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з викладачем.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.

Це спів навчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання у співпраці), де і учень, і викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу викладачу стати лідером колективу.

Інтерактивне навчання має безліч переваг перед традиційним: • двобічний характер;
 • спільна діяльність викладача й всіх учнів;
 • керівництво процесу викладачем;
 • спеціальна організація та різноманітність форм;
 • інформаційна прогалина;
 • цілісність та єдність;
 • кожен учень має можливість пропонувати свою думку;
 • створюється «ситуація успіху»;
 • учні навчаються працювати у команді;
 • мотивація та зв'язок з реальним життям;
 • за короткий час опановується великий об’єм матеріалу;
 • виховання (формується доброзичливе ставлення до оппонента) та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.

Організація інтерактивного навчання передбачає використання мовних і рольових ігор, моделювання життєвих та створення проблемних ситуацій. Перевага на уроках віддається проблемним та творчим (часто домашні) завданням, груповій і парній роботі. самостійній роботі, запитанням від учня до викладача і навпаки, що розвивають творче мислення.

Практика показує, що при використанні технології інтерактивного навчання учні запам’ятовують:


 • 80% того, що висловлювали самі;

 • 90% того, що робили самі.

На уроках використовуються методи «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ» ,«Акваріум», «Мікрофон», «Світлофор», групова та парна роботи, рольові ігри, проблемні ситуації, творчі завдання, дискусії за круглим столом.

2.3. Деякі аспекти використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови

Ми живемо в чудовий час змін та викликів. На наших очах відбувається технологічна революція, яка впливає на життя та змінює його на краще. Ще зовсім недавно комп’ютер та мобільний телефон були привілеєм невеликої групи людей, а вже сьогодні ми не уявляємо своє життя без цих технічних засобів спілкування. Використання комп’ютера на уроках, можливостей Інтернету та його ресурсів позитивно впливають на формування вмінь та навичок учнів, а уроки стають не тільки цікавими та захопливими, але й сучасними та практичними, що дає можливість покращити ефективність та якість викладання.

В умовах сьогодення використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить учням засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним. З поширенням інформаційних технологій педагоги отримали можливість використовувати різні медіа для збагачення мовного середовища. На допомогу викладачеві прийшли супутникове телебачення, Інтернет, комп’ютерні CD-ROM і відео.

В останні десятиліття відео стало важливою складовою нашого життя: ми переглядаємо відеоновини в мережі Інтернет; відео відіграє важливу роль у рекламі; нові навчальні матеріали часто вміщують підтримку відео. Учні дивляться відео не лише на комп’ютерах, але й на мобільних телефонах і МР4-плеєрах. Вони мають можливість не тільки чути мову, яку вони вивчають, але й бачити людей, що говорять цією мовою, сприймати реалії їхнього життя, побуту та відпочинку.

При цьому мимовільно запам’ятовується багато нових слів, які просто згадуються в поданій сцені, але мають чітко виражене емоційне забарвлення. Усе це свідчить про те, що відеозаписи стають ще одним потужним інструментом, який сприяє успішному вивченню іноземної мови.

Останнім часом джерелом поповнення учительського арсеналу навчальним відео став веб-сайт YouTube. Він містить навчальні матеріали, які регулярно оновлюються й надаються безкоштовно. Їх можна легко завантажити з Інтернету. Використання онлайн-відео може посилити мотивацію учнів до вивчення іноземної мови, дає можливість викладачу зробити урок цікавим або принаймні небуденним.

Ще однією з важливих причин використання YouTube –відео на уроках іноземної мови є те, що більшість учнів сьогодні проводять значну частину свого життя в Інтернеті. І тому широке використання інтернет-ресурсів може значно підвищити результативність вивчення іноземних мов.

Є кілька різних способів використання YouTube. Найбільш очевидним є використання YouTube як джерела відеоматеріалів для уроків. Важливою особливістю сайту є пошукова система. Сайт надає можливість відшукати та вдало використати на уроці фільми на різні теми, пісні, римівки, безліч ігрових завдань для перевірки знань лексики та граматики. Це дозволяє стверджувати , що YouTube є величезним ресурсом матеріалів, що можуть використовуватися з навчальною метою.

Викладач та учні можуть також зберігати й адмініструвати свої власні відео- кліпи на YouTube, які завантажуються на сайт і стають доступними для користувачів.

Переваги використання матеріалів сайту YoиTube на уроках іноземної мови:


 • Тривалість відео: відео на YouTube є досить коротким (до 10 хв). Такі записи легко інтегруються для використання під час уроку.

 • Доступність записів: записи, розміщені в Інтернеті, доступні не лише для викладача, але й для учнів.

 • Поповнення словникового запасу: є змога успішно використовувати матеріали сайту для вивчення нової лексики в цікавій для учнів формі (пісні та гра).

 • Автентичність мови відеозаписів.

 • Надійність інтернет-записів: їх не можна пошкодити, їх якість не змінюється з часом.

 • Кількість онлайн-відео: обсяг наявних записів безмежний. Їх кількість зростає з кожним днем.

 • Можливість подальшої модифікації: можна змінити довжину відео, додати субтитри, змінити або відредагувати саундтрек тощо.

 • Візуальний елемент.

 • Зворотній зв'язок є важливою складовою навчання. Учні мають змогу залишити текстові коментарі й надіслати відеовідповіді.

У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології створюють нове глобальне середовище, у якому майбутньому поколінню належить не лише спілкуватися, а й будувати професійні та особистісні відносини, позиціонувати свої інтереси, презентувати себе.

У зв’язку з цим при навчанні іноземної мови метою середньої і професійної освіти водночас із розвитком іншомовної комунікативної компетенції є розвиток компетенції інформаційної, що дозволяє учням не лише знаходити потрібний матеріал у мережі Інтернет, а й створювати інформаційні ресурси та обмінюватися ними.

На сучасному етапі технологічного розвитку суспільства інтернет-спілкування вже розглядається не як додатковий, а як окремий повноцінний вид людського спілкування.

У цьому контексті рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції учнів буде визначатися не лише вмінням спілкуватися іноземною мовою при особистій присутності учасників спілкування, а й через різні сервіси та служби мережі Інтернет.

У дидактичному аспекті мережа Інтернет вміщує щонайменше два основних компоненти – форми телекомунікації та інформаційні ресурси.

До форм телекомунікації належать електронна пошта, чат, форум, відео-, веб-конференції, а також соціальні сервіси Веб 2.0(Odnoklassniki, Vkontakte, YouTube…)Інформаційні ресурси мережі Інтернет містять текстовий, аудіо- і відеоматеріал різноманітної тематики на різних мовах. Однак для того, щоб учні змогли орієнтуватися у великому обсязі інформації різного змісту й різної якості та якомога продуктивніше використовувати її для своїх освітніх і професійних потреб, виникає потреба у розробці спеціальних навчальних інтернет-ресурсів, що мають навчити учнів працювати з ресурсами Всесвітньої мережі.

Залежно від контенту (текстового та графічного наповнення) і від спрямованості, соціальні сервіси мережі Інтернет поділяються на велику кількість груп. Окрім вище згаданого YouTube, в найбільшій мірі можуть бути використані при навчанні іноземної мови: • Блог (Blog) – особиста сторінка у вигляді щоденника чи журналу. Блоги можуть містити як текстовий матеріал, так і фотографії, аудіо- та відеозаписи, посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Вони можуть бути присвячені певній темі або включати записи з різної тематики. Їх використовують для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності, здебільшого читання та письма. У навчальному процесі можна використовувати блог викладача, особисті блоги учнів та блог навчальної групи.

 • Вікі (Wiki) – вид соціального сервісу, що дозволяє одній людині або групі осіб створювати контент. Створена інформація може бути доповнена, змінена, видалена як автором, так і відвідувачем сторінки. Одним із найвідоміших прикладів вікі є Вікіпедія (Wikipedia) (www.wikipedia.org) – мережева енциклопедія, яка може доповнюватися будь-яким користувачем мережі Інтернет. При вивченні іноземної мови може бути ефективно використана як джерело інформації для навчання читання.

 • Подкаст(Podcast) – вид соціального сервісу, що дозволяє створювати та розповсюджувати аудіо- та відеопередачі у Всесвітній мережі. Подкасти використовуються для розвитку вмінь аудіювання та говоріння.

 • Флікр(Flickr)- це соціальний сервіс, передбачений для зберігання й подальшого використання цифрових фотографій та відеороликів. Користувачі можуть розміщувати свої фото, додавати назви, короткі описи.

Залежно від конкретних навчальних цілей вищезгадані соціальні сервіси можуть бути використані як в індивідуальній, так і в груповій роботі, як у проектній діяльності, так і в систематичних заняттях, як удома, так і в кабінеті. Їх використання сприятиме підвищенню мотивації вивчення іноземної мови.

2.4. Метод проектів як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів та формування ключових предметних компетентностей

Сьогодні перед викладачем англійської мови постає нелегке питання: як зробити, щоб урок був цікавим для учнів, щоб розкрив їх творчий потенціал особистості, поставив її в ситуацію самостійного пошуку, сприяв розширенню кругозору, забезпечив використання знань з інших предметів на практиці. Цього можна досягти лише за умови, якщо викладач знаходить такі шляхи найефективнішого досягнення мети навчання, прийоми оптимізації навчального процесу, змінивши сам підхід до здобуття знань з англійської мови.

Пропрацювавши в школі та професійному ліцеї більше 20 років, я дійшла висновку, що нині найефективнішими є саме інтерактивні технології навчання. І, на мою думку, метод проектного навчання іноземної мови, що успішно застосовується як у європейській, так і в американській школах, найкраще відповідає цілям, які стоять перед сучасним навчальним закладом.

Все більше педагогів України цікавляться і використовують проектну діяльність учнів. Ідея включення проектної діяльності в освітній процес була запропонована американським педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому. Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав О.Макаренко, який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб’єкта педагогічної праці. Таку думку не раз висловлював В.Сухомлинський, багатогранну спадщину якого пронизує ідея проектування людини. Німецький педагог А.Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов’язково беруть участь розум, серце і руки, тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

Проект – це п’ять «П»

ПРОБЛЕМА


ПРОЕКТУВАННЯ (ПЛАНУВАННЯ)

ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

ПРОДУКТ

ПРЕЗЕНТАЦІЯВеликою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:

 • планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;

 • використовувати багато джерел інформації;

 • самостійно збирати і накопичувати матеріал;

 • аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;

 • приймати рішення;

 • розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним;

 • створювати "кінцевий продукт";

 • представляти створене перед аудиторією;

 • оцінювати себе та інших.

Метод проектів – педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі.

Проектна робота – одна з найбільш цікавих методик, які може використовувати викладач. Вона дозволяє ефективно реалізувати комунікативний підхід у навчальному процесі з іноземної мови, а саме: вивчення мови через особисту діяльність учня, оволодіння мовою у процесі спілкування.

Метод проектів є дидактичним засобом для підвищення мотивації розвитку особистості учня, універсальним засобом для застосування в навчальному процесі; хорошою формою консолідації лексичного матеріалу і розвитку комунікативних умінь. За допомогою проекту здійснюється різнорівневе навчання.

Роботу над проектами починаю з першого уроку вивчення теми. Спочатку обговорюємо з учнями їх назви, потім – основні завдання і план роботи. Також проводимо підготовчу мовну роботу з тем проектів, виконуємо тренувальні вправи. Упродовж вивчення теми учні збирають додаткові матеріали, опрацьовують окремі питання, проводять консультації. Проектна діяльність передбачає роботу в колективі. Великий інформаційний і технологічний обсяг проектів змушує їх об’єднуватися в групи. Така ситуація сприяє становленню, формує соціалізовану особистість. Працюючи в команді, учні вчаться взаємодіяти один з одним, вирішувати можливі конфлікти, набувати навичок естетичного міжособистісного спілкування, брати відповідальність за вибір рішення, аналізувати результати діяльності. Останній урок – захист проектів.

Презентація – дуже важливий етап проектної роботи. Її головна цінність - сприяння подальшому розвиткові творчої роботи, позитивній мотивації і є засобом виховання впевненості у собі.

Використання комп’ютера на уроках англійської мови та в позаурочний час відкриває для учнів нові можливості оформлення проектів: створення мультимедійних презентацій у програмі Microsoft Power Point. Ця програма дозволяє створювати презентації у вигляді слайд-шоу, презентації з гіпертекстом, включати звук, відео та різні види графіки.

Використання методу проектів дозволяє залучити до творчої навчально - пізнавальної діяльності учнів з різним рівнем навчальних досягнень, вчити по-новому бачити відоме, комбінувати зібрану інформацію, аналізувати її, що сприяє реалізації здобутих ними знань та умінь. Результатом проведення проектної роботи стала збірка учнівських проектів, підготовлених учнями груп з професій “Кухар”, “Кондитер”, “Бармен”. Учні, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень, виконали проектну роботу з використанням комп’ютерних технологій. Працюючи над проектом, учні приготували технологічні картки приготування страв, які будуть використовуватись на наступних уроках. Створення учнівського проекту з використанням програми Intel® Навчання для майбутнього «Англійська на виробництві – крок у майбутнє» дало змогу довести необхідність вивчення англійської мови майбутнім кухарям, автослюсарям та будівельникам.

Ще одним прикладом застосування проектних технологій є інтегрований урок з предметів «Технологія приготування борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства» та «Іноземна мова». Це урок систематизації та узагальнення знань, який пов’язаний з попереднім навчальним матеріалом. Він проведений з використанням інтерактивної, проектної та інформаційної технологій .

На етапі закінчення вивчення теми «Моя майбутня професія» учням було запропоновано виконати проект, що викликало жвавий інтерес. Робота над проектом включала декілька етапів.

На першому етапі обговорювалися зміст і характер проекту, способи збору необхідної інформації. Були сформовані мікрогрупи з урахуванням психологічної сумісності партнерів, рівня володіння мовою, можливостей лідерства, творчих здібностей. Учні були поділені на кухарів, оформлювачів, авторів тексту, фотографів,. Завдання розподілялися по групах і обговорювалися способи їх вирішення. На другому етапі проводилася робота по виконанню проекту.

Ставилися такі навчальні завдання:

• уміти вибирати з тексту потрібну інформацію, використовувати отримані відомості в роботі;

• обмінятися інформацією з партнерами;

• скласти рецепт з опорою на зразок, використовуючи слова і вирази з «Шпаргалки для учнів. Vocabulary for pupils», створеної шляхом колективної навчальної діяльності;

• описати рецепт приготування яблучного пирога.

Практична робота над проектом починалася на етапі закріплення матеріалу і стала гармонійною частиною єдиного процесу навчання. Однією з головних особливостей проектної діяльності є орієнтація на досягнення конкретної практичної мети - наочне представлення результату: презентації чи буклету.

Практична діяльність учнів полягала в:

• створенні «Шпаргалки для учнів. Vocabulary for pupils» (учні, спираючись на знання зі спеціальних предметів, уроків виробничого навчання склали словник для кухарів, який містить спеціальну та професійну лексику);

• підготовці презентації «How to make apple pie», яка описує технологічний процес приготування яблучного пирога на уроці виробничого навчання;

• демонстрації підготовленого творчого матеріалу.

У навчанні англійській мові метод проектів надає можливість учням використовувати мову в ситуаціях реального повсякденного життя, що, поза сумнівом, сприяє кращому засвоєнню і закріпленню знань іноземної мови.

Завершальний етап - презентація проектної роботи. Вона пройшла на інтегрованому уроці під час проведення обласної секції педагогічних працівників з професій громадського харчування.

Результатом виконання проектної роботи учнем є усвідомлення “ситуації успіху”, своєї значимості, успішності, розвиток комунікабельності, вміння співпрацювати в групі, розвиток умінь добору інформації, її аналіз, презентація виконання проекту, зацікавленість у вивченні теми.

Під час підготовки та при проведенні уроків іноземної мови, залученні учнів до виконання проектів чітко прослідковуються міжпредметні зв’язки, які сприяють формуванню та розвитку в учнів ключових предметних компетенцій.

Але існують труднощі у застосуванні методу проектів:


 • недостатня самостійність учнів, що знижує ефективність роботи над проектом;

 • низький рівень базових знань учнів;

 • повільне впровадження комп'ютерних технологій.


ВИСНОВКИ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ

Впровадження технології продуктивного навчання через застосування інноваційних технологій, принципів комунікативної спрямованості навчання, ситуативності й тематичної організації опорного матеріалу, домінуючої ролі вправ, взаємопов’язаного використання різних видів мовленнєвої діяльності, урахування особливостей іноземної мови та вікових особливостей учнів дає можливість досягти позитивних результатів у реалізації мети навчання раціональним шляхом і оптимальними способами.

Дослідження теми «Впровадження продуктивного навчання з метою формування та розвитку комунікативних компетентностей учнів на уроках іноземної мови» , постійне опрацювання та звернення до фахової літератури: науково-методичних журналів «Англійська мова та література», «Іноземні мови» та газети «English», посібника Олени Тарасової «Готуємося до тестування з англійської мови», статей Оксани Коваленко щодо організації та проведення тестування на уроках іноземної мови, роздаткового матеріалу для проведення контролю говоріння, читання, аудіювання та письма під редакцією О.Тарасової дало можливість підготувати збірник «Тестові завдання для контрольного оцінювання з іноземної мови І – ІІІ курси» у формі зовнішнього незалежного оцінювання учнів, навчальний посібник «Дидактичний матеріал для проведення аудіювання з іноземної мови І-ІІІ курси», навчальний посібник «Спілкуймося англійською мовою ( фрази, якими доцільно користуватися під час уроку)», створити електронний словник професійної лексики для учнів будівельних професій.

Творче використання опорного матеріалу, в тому числі й електронних засобів навчання, застосування інноваційних педагогічних технологій в поєднанні з традиційними формами і методами, забезпечують стійкий інтерес учнів до предмета, активізують розумову, пізнавальну та творчу діяльність, сприяють розвитку навичок самостійної роботи та її презентації. В результаті підвищується рівень базових знань учнів, формуються комунікативні компетенції.

Зважаючи на це, розглянуті в матеріалах досвіду питання впровадження технології продуктивного навчання через використання опорного матеріалу та інноваційних технологій навчання підтверджують актуальність і практичну значущість обраної теми.

Цінним у роботі є ґрунтовність та усебічність використання різноманітних матеріалів, в тому числі професійно спрямованих, що дає змогу зробити конкретні висновки щодо ефективності використання цього досвіду в роботі викладачами іноземної мови.БІБЛІОГРАФІЯ

1. Англійська за новими програмами: 11 клас / упоряд. Л. Мудрак. – К.: Шк. світ, 2011. – 88с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

2. Бьом І.І., Й. Шнейдерр Складові системи продуктивного навчання «Завуч» №14, 2004р.

3. Використання гри для активізації навчально-виховного процесу: Посіб. для студентів педагогічного вузу та викладачів / уклад.: Мішкурова В. Ф.; Пащенко М. І.– К.: Наук. світ, 2001. – С. 3-12.

4.Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76 – 95.

5. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття").

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. N 896. – К.: 1993. – С. 2-5.

6. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4-5. –С. 3-13.

7. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2012/2013 навчальному році. Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012. Іноземні мови. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/

8. Карпюк О. Д. Англійська мова: Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль:Видавництво «Астон», 2010. – 224 с.9. Карпюк О. Д. Англійська мова: Підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – Тернопіль:Видавництво «Лібра Терра», 2012. – 296 с.

10. Кіктенко Т. М. Англійська мова. 10 клас ( до підручника О. Д. Карпюк). Рівень стандарту. До програми 2010. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 176с. – (Серія «Мій конспект»)

11. Леонтьєва О. Місто як школа «Завуч»№14, 2004 р.

11. Мадзігон В. М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти / В.М. Матюх. – К.: Либідь, 2006. – 112 с.

12. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник. Вид. 2-е, випр.. і перероб. / Кол. Авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

13. Морзе Н. В., Дементієвська Н. П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.: Нора-прінт, 2005. – 528 с.

14. Новітні технології на уроках англійської мови/ упоряд. Т. Михайленко. – К.: редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 112с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

15. Освітні технології: навч.-метод. посіб. /О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін..; За ред. О. М. Пєхоти. – К.: Видавництво А. С. К., 2003. – 255 с.

16. Педагогічний програмний засіб. Іноземна (англійська мова) 11 клас «Спілкуймося англійською мовою»

17. Підласий І.П. Продуктивний педагог. Харків.: Видавнича група «Основа», 2009

18. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.

19. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі. Лист Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013. Іноземні мови. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/

20. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. /. О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво. А.С.К. К., 2003. 192 с.

21. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова 10-11 класів Рівень стандарту [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/

22. Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубенко. – К: Шк. Світ, 2007. – 128 с. - ( Б-ка «Шк. світу»).

23. Сучасні шкільні технології. Ч.1 / Упоряд.: І. Рожнятовська, В. Зоц. К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. 112 с. (Б-ка "Шкільного світу").

24. Урок: 100 інноваційних ідей / упоряд. В. І. Ковальчук, О. А. Макаренко. – К.: Шк. світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

25. Урок: 100 інноваційних прийомів / упоряд. В. І. Ковальчук, О. А. Макаренко. – К.: Шк. світ, 2012. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

26. Reference Guide for the Teacher of English. Довідник вчителя англійської мови / Упоряд. Т. Михайленко, І Берегова. – К.: Ред.загальнопед. газ., 2004. – 128 с. (Б-ка «Шк. світу»)

http : // metodportal. net.

http : // ridnamova. ck-ua

www. osnova.com. ua

http: / www.teacherjournal. com

osvita. ua
Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методична розробка з теми iconТорезький гірничий технікум ім. О. Ф. Засядька методична розробка
Методична розробка відкритого заняття з предмету "Світова література". Підготувала Журба Н. М. викладач вищої категорії Торезького...
Методична розробка з теми iconО. С. Єгорова Методична розробка уроку
Методична: формувати професійні компетентності шляхом впровадження технології продуктивного навчання
Методична розробка з теми iconМетодична розробка 2014 Методична мета
Мовчан Р. В. Українська література. Підручник. 11 клас. Київ, 1999. с. 369 – 386
Методична розробка з теми iconМетодична розробка заняття «Уживання І правопис іншомовних слів» з дисципліни «Українська мова»
Методична розробка заняття з дисципліни «Української мова». Підготувала Солов’єнко О. Ф. – викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст...
Методична розробка з теми iconМетодична розробка відкритого заняття з теми: Франц Кафка. Проблема
Перед викладачем зарубіжної літератури завжди крім загальних цілей навчання стоять ще власні цілі, зумовлені особливостями викладання...
Методична розробка з теми iconНауково-методична розробка концерт ліста в києві

Методична розробка з теми iconПояснювальна записка дана методична розробка складена

Методична розробка з теми iconМетодична розробка
Бурдейна В. В., методист комунальної установи «Тростянецький районний методичний кабінет»
Методична розробка з теми iconМетодична розробка уроку
Видеофрагменті з художніх фільмів «Цирк», «Светлый путь», «Утомленные солнцем», «Член правительства»
Методична розробка з теми iconО. П. Лойтаренко Від проекту до успіху
Методична розробка для вчителів іноземної мови загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка