Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСкачати 451,38 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації29.09.2017
Розмір451,38 Kb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет управління персоналом, соціології та психології
Кафедра педагогіки та психології
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

«26» травня 2016 р


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки


ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
для студентів ІІ курсу

освітній ступінь бакалавр

галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

спеціальність 6102 «Психологія»

спеціалізація «Економічна та соціальна психологія»
ПОГОДЖЕНО:
Завідувач кафедри

педагогіки та психології

________________ Л.О. Савенкова

Начальник навчально-

методичного відділу

______________Т.В. Гуть
Київ 2016


Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Диференціальна психологія» для студентів ІІ курсу за спеціальністю 6102 «Психологія» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» / Бойчук О. С. – 22 с.


Розробник:

Бойчук О. С., старший викладач

КНЕУ, 2015 рік


ЗМІСТ


Л. 5


ВСТУП

«Диференціальна психологія» є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», її засвоєння ґрунтується на знаннях із загальної психології, психофізіології, психології особистості, соціальної психології, є основою для вивчення педагогічної психології, психології праці, психології управління, індивідуального консультування.Метою вивчення науки «Диференціальна психологія» є засвоєння сучасних теоретичних та прикладних знань про індивідуальні, типологічні та групові психологічні відмінності між людьми, формування умінь пояснювати та аналізувати їх традиційні та новітні класифікації; чинники та закономірності прояву індивідуально-психологічних відмінностей, формування умінь застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.

Завдання вивчення науки:

1. Знати головні категорії та поняття диференціальної психології.

2. Знати та вміти пояснювати психологічні відмінності різних вимірів індивідуальності: формально-динамічні, предметно-змістові та духовно-світоглядні, знати та вміти пояснювати закономірності їх прояву.

3. Знати та вміти пояснювати головні теорії диференціальної психології.

4. Вміти здійснювати диференційно-психологічний аналіз поведінки індивіда.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен знати:  • специфіку, історію становлення та методи диференціальної психології як окремої галузі психологічного знання;

  • теоретичні основи аналізу індивідуально-психологічних відмінностей між людьми;

  • сучасні уявлення про джерела індивідуальних відмінностей (впливу факторів спадковості та середовища в їх формуванні);

  • психологічні відмінності у формально-динамічних, предметно-змістових та духовно-світоглядних властивостях між людьми та співвідносити їх з відповідними концепціями та класифікаціями;

  • особливості консультативної, психокорекційної та педагогічної роботи з особами різних психологічних типів.

вміти:

  • здійснювати порівняльний аналіз диференціально-психологічних концепцій, теорій, дослідницьких підходів;

  • визначати індивідуально-психологічні особливості особистості, їх походження, здійснювати диференційно-психологічний аналіз поведінки індивіда;

  • інтегрувати різноманітні дані про індивідуально-психологічні властивості досліджуваної людини в єдине цілісне уявлення про її індивідуальність, складати психологічну характеристику особи;

  • аналізувати власну психологічну індивідуальність та її прояви;

  • застосовувати знання про індивідуально-психологічні відмінності у практиці психологічної роботи: у профдоборі, в управлінні, у роботі психолога-діагноста, у педагогіці, бізнесі, політиці, психологічному консультуванні, психокорекції, коучінгу та інших сферах діяльності практичного психолога.

Предметом диференціальної психології є вивчення індивідуальних, типологічних та групових відмінностей між людьми, причини та наслідки цих відмінностей.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ


Назва теми

Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС


Навчальні заняття

СРС

Л.


Пр.

Лаб.

Інд.

Конт.

Інд.

Тема 1. Диференціальна психологія як наука. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу.

2

41

3Тема 2. Особистість і типи темпераментів. Диференціальна психологія про темперамент.

2

21

4Тема 3. Властивості нервової системи як природна основа індивідуальних відмінностей. Психофізіологічні дослідження темпераменту.

2

4


4Тема 4. Мотиваційні відмінності.

2

21

3Тема 5. Здібності та обдарованість.

2

42

4Тема 6. Гендерні відмінності у диференційній психології.

2

41

3Тема 7. Стиль особистості як аспект дослідження диференційної психології. Ефективність виконання різних видів діяльності і типологічні особливості.

2

41

4Тема 8. Диференційований підхід у навчанні та вихованні.

2

21

4Тема 9. Соціокультурний фактор індивідуальності.

-

21

4Підсумковий контроль (екзамен) години

4Усього:

16

289

33Разом годин:

годин

90кредитів

3
ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Походження диференційної психології. Предмет і методи диференційної психології. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу.

Предмет диференційної психології. Становлення диференційної психології як науки. Передісторія диференціальної психології. Перші наукові дослідження індивідуальних відмінностей (Ф. Бессель, В. Вундт, Ф. Гальтон). Три світові традиції у розвитку диференційної психології: європейська, американська, російська. В. Штерн про предмет і завдання диференційної психології. Диференційна психофізіологія як галузь диференційної психології.

Специфіка диференційної психології, її зв’язок з іншими науками, роль у практичній психології. Напрями диференційно-психологічних досліджень за В.Штерном.

Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу. Традиції формального підходу. Формоутворюючі компоненти структури індивідуальності. Інтраіндивідуальні та інтеріндивідуальні відмінності. Ендофактори та екзофактори індивідуальної варіативності. Психодіагностичні вимірювання людських відмінностей. Статистична оцінка вимірюваних явищ.

Індивідуальні, типологічні та групові відмінності. Риса, диспозиція, тип. Індивідуальність як інтегральне поняття диференційної психології. Структура індивідуальності за Б. Ананьєвим, В. Мерліним, Е. Голубєвою.

Методи диференціальної психології. Роль спадковості та середовища у формуванні індивідуальності.


Тема 2. Особистість і типи темпераментів. Диференційна психологія про темперамент

Історія вчення про темперамент – пошук біологічних основ темпераменту (Гіппократ – Гален, А. Галлер, Г. Врісберг, П. Лесгафт, І. Генлє, А. Фульє, П.Блонський, Б. Завадовський та ін). Формальний опис класичної типології І.Кантом: темпераменти діяльності та темпераменти почуттів. Енергетична теорія темпераменту В. Вундта.

Конституційні теорії темпераменту: К. Сіго, Е. Кречмера, У. Шелдона. Типи будови тіла та темпераменту за Е. Кречмером. Діатетична та психоестетична пропорції. Соціальна установка. Психологія конституціональних відмінностей за У. Шелдоном: соматотип, шкала темпераменту. Аналіз конституціональних відмінностей за біографічними даними.

Факторні дослідження темпераменту. Дослідження Г. Хейманса і Е. Вірсми. Типологія темпераменту Р. Ле Сенна. Фактори темпераменту за Дж. Гілфордом, К. Лоуелл, Л. Терстоном, А. Бассом і Р. Пломіним. Ознаки темпераменту за А.Бассом і Р. Пломіним. Факторне дослідження темпераменту Г. Ю. Айзенком. Співставлення моделей Е. Кречмера та К. Г. Юнга.

Властивості темпераменту і особистісні якості. Модифікуючий вплив темпераменту на виховання особистості.

Теорія акцентуйованих особистостей К.Леонгарда. Визначення поняття акцентуація. Типи акцентуацій темпераменту та характеру за К. Леонгардом. Екстраверсія та інтроверсія за К. Леонгардом.


Тема 3. Властивості нервової системи як природна основа індивідуальних відмінностей. Психофізіологічні дослідження темпераменту

Загальна характеристика диференційно-психофізіологічних досліджень. Темперамент і вища нервова діяльність за І. Павловим. Дослідження типів нервової системи А. Г. Івановим – Смоленським та Н. І. Красногорським.

Вивчення темпераменту у психофізіологічній школі Б. М. Теплова та В. Д. Нєбиліцина. Структура темпераментних властивостей та 12-мірна класифікація властивостей нервової системи за В. Д. Нєбиліциним. Первинні і вторинні властивості нервової системи.

Психофізіологічна школа В. С. Мерліна: біологічна основа, ознаки, властивості і типи темпераменту

Структура формально-динамічних властивостей за В. М. Русаловим.

Дослідження взаємозв’язку властивостей темпераменту з властивостями нервової системи (В. Мерлін, Г. Айзенк, Е. Ільїн, В. Нєбиліцин та інші).

Вивчення темпераменту у школі Яна Стреляу. Реактивність і активність як характеристики енергетичного рівню поведінки. Оптимум збудження і оптимум стимуляції. Часові параметри поведінки.
Тема 4. Мотиваційні відмінності.

Теоретичні та емпіричні класифікації особистості і характеру. Особливості типологічного підходу у вивченні особистості. Психологічні типи за К. Г. Юнгом.

Індивідуальні особливості мотивації. Допитливість як індивідуальна особливість особистості. Стиль та мотивація. Мотивація досягнень успіху. Відмінності в самооцінці та рівні домагань. Навіюваність, конформність, негативізм як індивідуальні особливості, що впливають на процес мотивації. Індивідуальність виразу прагнення до досягнення цілей.
Тема 5. Здібності та обдарованість.

Здібності як параметри індивідуально-психологічних відмінностей. Поняття про здібності. Два підходи у вивченні здібностей: особистісно-діяльнісний та функціонально-генетичний. Здібності, обдарованість, талант, геніальність. Диференціально-психологічні дослідження креативності. Проблеми виміру креативності. Когнітивні чинники обдарованості та таланту.

Співвідношення здібностей та задатків. Види здібностей. Психологічна характеристика загальних здібностей. Дослідження взаємозв’язку показників загальних здібностей (пам’яті, інтелекту), академічної успішності із загальними властивостями ВНД та із спеціально людськими типами ВНД (мислительним, художнім, середнім).

Мовні здібності. Типи мовних здібностей: комунікативно-мовний та когнітивно-лінгвістичний. Ознаки мовних здібностей.

Математичні здібності. Структура математичних здібностей. Дослідження взаємозв’язку показників математичних здібностей із загальними властивостями ВНД із спеціально людськими типами ВНД. Два типи математичних здібностей – геометрична інтуїція та абстрактно-алгебраїчна конструкція. Особистісні особливості математично обдарованих особистостей.

Музичні здібності, їх структура. Типологія музичного сприйняття. Функціональна симетрія-асиметрія півкуль у музикантів. Особистісні особливості музикантів. Здібності до образно-творчої діяльності. Особливості сприйняття як передумова обдарованості до образно-творчого мистецтва.

Здібності та інтелект. Інтелект в структурі індивідуальних властивостей.

Інтелектуальні індивідуальні відмінності. Диференціально-психологічні моделі інтелекту (Ч. Спірмен, Л. Терстоун, Дж. Гілфорд, Р. Кеттелл, Г. Айзенк). Причини індивідуальних відмінностей в рівні розвитку інтелекту.


Тема 6. Гендерні відмінності у диференціальній психології.

Диференційна психологія чоловіків та жінок. Фактори статі і психіка: статево-рольові стереотипи. Статеві відмінності у пізнавальних функціях та здібностях. Статеві відмінності у вербальній, емоційно-вольовій та особистісній сферах. Врахування психології статевих відмінностей у трудовій діяльності. Статево-вікова диференціація властивостей нервової системи.

Статева та статево-рольова ідентичність. Маскулінність, фемінінність та андрогінія як статево-диференційні характеристики особистості. Психологічні особливості чоловічої та жіночої сексуальності.
Тема 7. Стиль особистості як аспект дослідження диференційної психології. Ефективність виконання різних видів діяльності і типологічні особливості.

Співвідношення понять “темперамент”, “характер”, “стиль”. Стиль людини.

Характер як стійка структура індивідуальних властивостей. Формально-динамічна модель особистості. Стиль особистості. Стиль життя.

Індивідуальний стиль діяльності. Природня основа стильових характеристик діяльності. Фактори, що впливають на вибір стилю діяльності. Стилі діяльності та здібності. Види стилів діяльності. Структура стилю діяльності. Шляхи та механізми формування стилю діяльності.

Ефективність виконання діяльності у співвідношенні зі стилем діяльності.

Поняття когнітивного стилю. Види когнітивних стилів.

Стилі керівництва, зв'язок з особистісними якостями. Стилі спілкування, стилі самопрезентації та інші індивідуальні стилі поведінки.

Стилі діяльності у різних сферах. Класифікації стилів діяльності: стилі виробничої, педагогічної, спортивної діяльності; стилі діяльності музикантів-виконавців; стилі навчальної діяльності.

Дослідження ефективності виконання різних видів діяльності в залежності від типологічних особливостей ВНД: ефективність монотонної діяльності, діяльності в екстремальних ситуаціях, управлінської діяльності, артистичної, професійної інтелектуальної діяльності, групової діяльності.

Диференційно - психофізіологічні аспекти становлення професіоналу.


Тема 8. Диференційований підхід у навчанні та вихованні.

Науково-теоретичні та організаційні основи диференціації змісту освіти. Відмінність диференційованого навчання від інших групових форм навчальної роботи. Відмінності диференційованого навчання в молодших і старших класах. Диференційований підхід як засіб індивідуалізації навчання та виховання. Спільне та відмінне в поняттях“індивідуальний” і “диференційований” підходи в навчанні та вихованні. Особливості індивідуального підходу у формуванні дитячого колективу.

Особливості нервової системи та характерні ознаки учбової діяльності. Характеристика розумової діяльності. Відмінності в мотивації учбової діяльності. Тренінги мотивації учбової діяльності, причинної мотивації та прагнення до успіху. Врахування типологічних особливостей при конструюванні учбових програм.
Тема 9. Соціокультурний фактор індивідуальності.

Соціокультурна координата індивідуальності. Специфіка кроскультурних досліджень, основні види та підходи (конвергентний та дивергентний).

Кроскультурні дослідження фізичного розвитку та психічних процесів особистості.

Виховання у контексті культури. Етнічна самосвідомість та її диференційні особливості. Людська природа в культурних відмінностях.

Вплив сімейного фактора на індивідуальні відмінності. Вплив культурних установок на розвиток індивідуальності.

Мова як джерело індивідуальних відмінностей.ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Основною метою практичних занять з курсу «Диференційна психологія» є поширення та поглиблення теоретичних положень навчальної дисципліни та формування вмінь і навичок практичного застосування знань та використання знань, принципів і методів у своїй діяльності.

При проведенні практичних занять обов’язково використовуються інноваційні технології.

Невід`ємною формою практичного заняття є самостійна творча робота студентів по вивченню матеріалу теми під керівництвом викладача.


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Диференційна психологія як наука.

2

2

Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу.

2

3

Конституційні теорії темпераменту

2

4

Психофізіологічні дослідження темпераменту у школах В. Мерліна, Б. Теплова і В. Нєбиліцина.

2

5

Типологічний підхід у вивченні особистості. Психологічні типи за К. Г. Юнгом.

2

6

Індивідуальні особливості мотивації.

2

7

Здібності та задатки.

2

8

Здібності та інтелект.

2

9

Диференціальна психологія чоловіків та жінок.

2

10

Статева та статево-рольова ідентичність.

2

11

Стиль особистості.

2

12

Індивідуальний стиль діяльності.

2

13

«Індивідуальний» і «диференційований» підходи в навчанні та вихованні.

2

14

Соціокультурна координата індивідуальності.

2

Всього

28


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ
ПЗ-1. Диференціальна психологія як наука.

Мета: знати предмет та завдання диференціальної психології, вміти розрізняти основні етапи розвитку науки, ознайомитися із основними напрямками диференціальної психології та використовувати знання у дискусії.

Вид заняття: Аналітичні доповіді, дискусія.

План заняття:

Предмет і завдання диференціальної психології.

Етапи розвитку диференціальної психології.

Напрями сучасних диференційно-психологічних досліджень.

Поняття психологічної норми.

Інформаційне забезпечення заняття: мультимедійна презентація, проблемні ситуації, питання до дискусії.
ПЗ-2. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу.

Мета: ознайомитися із основними принципами диференційно-психологічного аналізу, вміти вирізняти і використовувати методи диференціальної психології.

Вид заняття: розгорнута бесіда.

План заняття:

Системний підхід у вивченні індивідуальних особливостей людини.

Принцип формального підходу в диференційній психології.

Індивідуальні, типологічні та групові відмінності.

Методи диференціальної психології.

Інформаційне забезпечення заняття: мультимедійна презентація, проблемні ситуації, психодіагностичне завдання.
ПЗ-3. Конституційні теорії темпераменту

Мета: ознайомитися із основними етапами дослідження темпераменту, вміти вирізняти типи темпераменту за класифікаційними ознаками, вміти складати порівняльну таблицю.

Вид заняття: практикум, робота в малих групах.

План заняття:

Поняття темпераменту. Історія вчення про темперамент.

Конституційна теорія темпераменту Е. Кречмера.

Теорія темпераменту У. Шелдона.Інформаційне забезпечення заняття: мультимедійна презентація, проблемні ситуації, дидактичне тестове завдання, порівняльна таблиця.
ПЗ-4. Сучасні теорії темпераменту.

Мета: ознайомитися із основними сучасними теоріями дослідження темпераменту, вміти використовувати знання у порівняльному аналізі, вміти діагностувати властивості темпераменту та інтерпретувати результати.

Вид заняття: практикум, психодіагностичне завдання.

План заняття:

Загальна характеристика досліджень властивостей нервової системи радянською школою диференціальної психофізіології.

Теорія інтегральної індивідуальності (В. С. Мерліна, В. В. Білоус).

Структура формально-динамічних властивостей за В. М. Русаловим.

Регулятивна теорія темпераменту Я. Стреляу.

Інформаційне забезпечення заняття: мультимедійна презентація, проблемні ситуації, дидактичне тестове завдання, психодіагностичне завдання.
ПЗ-5. Типологічний підхід у вивченні особистості. Психологічні типи за К. Г. Юнгом.

Мета: ознайомитися із теорією К. Г. Юнга, вміти використовувати типологію К. Г. Юнга для визначення психологічних типів.

Вид заняття: практикум, робота з типологічними картами.

План заняття:

Співвідношення понять „властивості нервової системи” і „типологічних особливостей проявів властивостей нервової системи”.

Особистість і типи темпераментів. Властивості нервової як природна основа індивідуальних відмінностей.

Дослідження індивідуальних відмінностей за типологією К Юнга.Інформаційне забезпечення заняття: мультимедійна презентація, проблемні ситуації, дидактичне тестове завдання, типологічні карти.
ПЗ-6. Індивідуальні особливості мотивації.

Мета: ознайомитися із індивідуальними особливостями мотивації, навчитися диференціювати за результатами психодіагностичних методик мотиваційні відмінності особистості.

Вид заняття: практикум, психодіагностичне завдання.

План заняття:

Мотиваційні регулятори життєвого шляху людини.

Мотивація досягнень успіху.

Відмінності в самооцінці та рівні домагань.

Зовнішня та внутрішня мотивація.

Інформаційне забезпечення заняття: проблемні ситуації, дидактичне тестове завдання, психодіагностичне завдання.
ПЗ-7. Здібності та задатки.

Мета: ознайомитися із уявленнями про сутність і структуру здібностей, проаналізувати підходи до розгляду здібностей та задатків.

Вид заняття: дискусія, групове обговорення.

План заняття:

Здібності в структурі індивідуальності.

Структура здібностей.

Задатки як передумови до розвитку здібностей.Інформаційне забезпечення заняття: проблемні ситуації, мультимедійна презентація, питання до дискусії.
ПЗ-8. Здібності та інтелект.

Мета: ознайомитися із індивідуальними особливостями здібностей, навчитися діагностувати інтелект та креативність, диференціювати відмінності в прояві здібностей, обдарованості, креативності.

Вид заняття: творче завдання, робота в малих групах.

План заняття:

Дослідження інтелектуальних здібностей.

Теорії інтелекту.

Джерела варіативності інтелекту.

Обдарованість та геніальність.

Інформаційне забезпечення заняття: проблемні ситуації, кросворд, психодіагностичне завдання.
ПЗ-9-10. Диференціальна психологія чоловіків та жінок.

Мета: ознайомитися із статевими відмінностями особистості, навчитися реферувати та творчо аналізувати наукову літературу з даної проблематики та представляти набуті знання у вигляді проектів.

Вид заняття: презентації проектів.

План заняття:

Стать у структурі індивідуальності.

Статеві відмінності у пізнавальних функціях та здібностях.

Статеві відмінності в емоційно-вольовій та особистісній сферах.

Статева та статево-рольова ідентичність, її розвиток. Етологія статі.

Симптомокомплекс рис маскулінності та фемінінності.

Психологічні особливості чоловічої та жіночої сексуальності.

Інформаційне забезпечення заняття: мультимедійні презентації, проекти.
ПЗ-11. Стиль особистості.

Мета: ознайомитися із основними поняттями теми, вміти вирізняти типи стилів, диференціювати відмінності в проявах стилів.

Вид заняття: розгорнута бесіда, дискусія.

План заняття:

Індивідуальний стиль особистості. Стиль життя.

Інформаційні стилі та типи особистості.

Когнітивні стилі.

Стилі керівництва та спілкування.

Інформаційне забезпечення заняття: мультимедійна презентація, проблемні ситуації, дидактичне тестове завдання.
ПЗ-12. Індивідуальний стиль діяльності.

Мета: ознайомитися із психологічними особливостями впливу типологічних відмінностей на стилі діяльності, дослідити стиль перцептивно-інтелектуальної діяльності та проаналізувати роль психологічних особливостей в адаптації до навчально-професійної діяльності ( на прикладі студентів-психологів).

Вид заняття: практикум, психодіагностичні завдання.

План заняття:

Загальні уявлення про стилі діяльності. Види та структура діяльності.

Стилі діяльності (виробничої, художньої, педагогічної, учбової, спортивної).

Ефективність виконання різних видів діяльності і типологічні особливості.Інформаційне забезпечення заняття: проблемні ситуації, психодіагностичні завдання.
ПЗ-13. Диференційований підхід в навчанні та вихованні.

Мета: ознайомитися із основними поняттями теми, вміти характеризувати відмінності диференційованого навчання в молодших і старших классах, обґрунтовувати доцільність застосування тренінгів мотивації.

Вид заняття: дискусія, групове обговорення.

План заняття:

Диференційований підхід як засіб індивідуалізації навчання та виховання.

Особливості нервової системи та характерні ознаки учбової діяльності.

Відмінності в мотивації учбової діяльності, тренінги мотивації учбової діяльності.Інформаційне забезпечення заняття: проблемні ситуації, дидактичне тестове
ПЗ-14. Соціокультурна координата індивідуальності.

Мета: ознайомитися із основними поняттями теми, навчитися реферувати та творчо аналізувати наукову літературу з даної проблематики та представляти набуті знання у вигляді презентації, вести дискусію.

Вид заняття: заняття – конференція.

План заняття:

Конвергентний та дивергентний підходи у кроскультурних дослідженнях.

Кроскультурні дослідження фізичного розвитку та психічних процесів особистості.

Виховання у контексті культури. Вплив сімейного фактора на індивідуальні відмінності.

Етнічна самосвідомість та її диференційні особливості.

Інформаційне забезпечення заняття: мультимедійні презентації, проблемні ситуації.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою, та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації і здійснення навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом і надбання навичок використання теорії і методології в практичній діяльності у вільний від обов’язкових навчальних занять час за розкладом.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитись до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

У процесі викладання дисципліни використовуються різні форми самостійної роботи.

Самостійна робота теоретичного спрямування дозволяє повторити питання, засвоєні на лекціях, дізнатись про додаткові питання, поглибити засвоєння теоретичного матеріалу, підготуватись до практичних занять. Включає виконання ряду завдань для засвоєння навчального матеріалу на рівні "відтворення" і "розуміння".

Методами самостійного опрацювання теоретичного матеріалу є робота з конспектами, дидактичними текстами, навчальною літературою та іншими інформаційними джерелами пропонуються: конспектування, реферування, анотування, складання блок-схем, таблиць, термінологічних словників, покажчиків, підготовка повідомлень, доповідей, написання есе, наведення власних прикладів, опис ситуацій, складання характеристики особистості, надання відповідей на запитання та самостійне формулювання запитань, складання тестів, кросвордів, підготовка ілюстративного матеріалу, формулювання висновків та підсумків тощо.Самостійна робота практичного спрямування має за мету формування і розвиток практичних вмінь, підготовку до практичних занять та засвоєння навчального матеріалу на рівні "застосування" і "створення"

Може бути організована в таких методах: вправи, спостереження, психодіагностика, проведення наукового дослідження, вирішення задач, аналіз ситуацій, підготовка до демонстрації роботи практичного психолога у вирішенні певної проблеми тощо.

Виконання самостійних робіт також можливе в індивідуальних і групових формах, у вигляді окремих завдань до кожної теми або комплексних самостійних робіт з кількох тем.

Вибір форм і методів самостійної роботи, питань, що виносяться на самостійне вивчення, а також навчальних завдань здійснюється викладачем в залежності від конкретних умов навчання, запитів студентів, змісту і методики організації практичних занять.

Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до чинного Порядку оцінювання знань студентів, за такими об’єктами контролю:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи;

в) виконання модульних контрольних робіт.


Орієнтовний перелік питань та завдань із самостійної роботи студентів.

До кола питань для самостійного опрацювання серед іншого (окремі питання, що розглядаються на лекціях та під час семінарських занять студенти можуть самостійно вивчити більш глибоко з метою розширення світогляду та формування кола професійних інтересів) варто включати такі питання з наступних тем:
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Походження,предмет, методи диференційної психології

1. Ієрархія базових понять диференціальної психології.

2. Статус диференціальної психології в системі знань про людину.

3. Дискусія на тему “Астрологія, хіромантія, фізіогноміка, френологія: психологічна мудрість чи шахрайство?”

4. Зв’язок диференціальної психології з психодіагностикою.


4

2

Тема 2. Диференційна психологія про темперамент

1. Донаукові погляди на темперамент” (аналітична доповідь).

2. Дискусія на тему “Чи є погані та добрі темпераменти?”

3. Конституційні теорії темпераменту.

4. Факторні дослідження темпераменту.


4

3

Тема 3. Властивості нервової системи як природна основа індивідуальних відмінностей.

1.Психофізіологічні дослідження темпераменту

2. Темперамент як психобіологічна основа особистості.

3. Сучасні теорії темпераменту: В. С. Мерліна, В. М. Русалова, Я.Стреляу.4

4

Тема 4. Мотиваційні відмінності.

1. Типологічний підхід до особистості. Психологічні типи Г.Юнга.

2. Мотивація досягнень успіху.

3. Відмінності в самооцінці та рівні домагань.

4. Зовнішня та внутрішня мотивація.


4

5

Тема 5. Здібності та обдарованість.

1. Здібності, обдарованість, талант, геніальність.

2. Диференціально-психологічні дослідження креативності.

3. Інтелектуальні індивідуальні відмінності.

4. Порівняльний аналіз факторних моделей інтелекту.


4

6

Тема 6. Гендерні відмінності у диференційній психології.

1.Статево-вікова диференціація властивостей нервової системи.

2. Маскулінність, фемінінність та андрогінія як статево-диференційні характеристики особистості.

3. Психологічні особливості чоловічої та жіночої сексуальності.3

7

Тема 7. Стиль особистості як аспект дослідження диференційної психології.

1.Стиль особистості і стиль діяльності.

2.Дослідження особливостей інтелектуальної діяльності та типологічних відмінностей.

3. Стиль керівництва та спілкування.

4. Роль психологічних особливостей в адаптації та становленні професіонала, основні фази розвитку професіоналізму.


4

8

Тема 8. Диференційований підхід у навчанні та вихованні.

1. Особливості диференційованого навчання та виховання в сучасній системі освіти.

2. Особливості нервової системи та характерні ознаки учбової діяльності.

3. Відмінності в мотивації учбової діяльності.3

9

Тема 9. Соціокультурний фактор індивідуальності.

1. Специфіка кроскультурних досліджень.

2. Вплив культурних установок на розвиток індивідуальності.

3. Мова як джерело індивідуальних відмінностей.2

Разом

32


Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка письмових завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощоІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою, доповідь або овідомлення

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.5. Розроблення інформаційно-пошукових проектів


2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Відповіді на запитання з підготовленого матеріалу

2.6. Перевірка правильності виконання завданьІІІ. Науково-дослідницька робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у межах дослідницьких проектів кафедри


3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР


IV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг

4.1. Проходження стажування або виробничої практики на підприємстві, педагогічної практики

4.2. Участь у тренінгу4.1. Звітування за результатами стажування, виробничої практики, педагогічної практики

4.2. Оцінювання участі в тренінгу

поточнИЙ і підсумковИЙ контролЬ знань
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у традиційну 5-бальну шкалу (оцінка «незадовільно» – менше 60 балів; оцінка «задовільно» – 60-69 балів; оцінка «добре» – 70-89 балів; оцінка «відмінно» – 90-100 балів). Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності з науки «Диференційна психологія» складає 50 балів.

Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів денної форми навчання є: систематичність та активність роботи упродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання індивідуальних завдань та завдань для самостійного опрацювання

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент упродовж семестру на практичних заняттях (30 балів), розраховується на підставі реальної кількості занять, відведених згідно з навчальним планом на даний вид роботи (14 практичних занять). Ще 10 балів студент має змогу набрати за виконання контрольних модульних робіт та 10 балів за самостійну роботу, яка визначається викладачем у Карті самостійної роботи.

Порядок проведення модульних контрольних робіт для студентів денної форми навчання.

Передбачається виконання 2-х модульних контрольних робіт. Оцінка модульних контрольних робіт визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 0-5 балів із 10, якими оцінюється вся робота студентів, винесена на поточний контроль (0-5 балів за кожний модуль). Перша модульна контрольна робота містить питання, що відносяться до тем 1-3, друга – до тем 4-9.

Порядок і час складання модульних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми і доводиться студентам на початку семестру.

Контроль знань у формі іспиту здійснюється на основі виконання студентом екзаменаційної роботи. Іспит проводиться виключно в межах екзаменаційної сесії у процесі підсумкового оцінювання знань студентів з дисциплін навчального плану. Підсумкове оцінювання знань студентів за межами сесії не допускається.
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ : національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано81-89

В

добре

70-79

С

66-69

D

задовільно

60-65

Е

21-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-20

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниКАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Карта самостійної роботи студентів містить загальний опис видів, завдань для самостійної роботи студентів, терміни їх виконання, форми контролю та звітності, орієнтований розділ балів поточної успішності. Викладач може пропонувати власний розподіл балів за самостійну роботу студентів. Але карта самостійної роботи студентів з якою працює викладач має бути обов’язково доведена до відома кожного студента на першому практичному або індивідуально-консультативному занятті.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Диференційна психологія»

для студентів спеціальності «Психологія»

галузі знань «Соціально-політичні науки»Денна форма навчання

Теми практичних занять

Форми самостійної роботи студентів

Види практичних занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних (СЕМІНАРСЬКИХ) заняттях

1. Диференціальна психологія як наука.

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, підготовка аналітичної доповіді.

Аналітичні доповіді, дискусія.

2

2. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу.

Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання психодіагностичних завдань.

Розгорнута бесіда

2

3. Конституційні теорії темпераменту

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу та літератури, складання порівняльної таблиці.

Практикум. Робота в малих групах.

2

4. Сучасні теорії темпераменту.

Використання знання у порівняльному аналізі, діагностика та інтерпретація результатів.

Практикум, психодіагностичне завдання.

2

5. Типологічний підхід у вивченні особистості. Психологічні типи за К.Г.Юнгом.

Виконання домашніх завдань до групової роботи.

Робота в малих творчих групах.

2

6. Індивідуальні особливості мотивації.

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу та літератури, діагностика та інтерпретація результатів.

Практикум, психодіагностичне завдання.

2

7. Здібності та задатки.

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка до дискусії.

Дискусія, групове обговорення

2

8. Здібності та інтелект.

Підготовка кросворду, опрацювання теоретичного матеріалу

Творче завдання, кросворд, робота в малих групах.

2

9. Диференціальна психологія чоловіків та жінок.

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу та літератури, виконання проектів

Презентації проектів

3

10. Статева та статево-рольова ідентичність.

Опрацювання теоретичного матеріалу та літератури, виконання проектів

Презентації проектів

3

11. Стиль особистості.

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу та літератури, виконання домашніх завдань.

Розгорнута бесіда, Групова дискусія.

2

12.Індивідуальний стиль діяльності.

Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання психодіагностичних завдань.

Практикум, психодіагностичні завдання.

2

13.Диференційований підхід в навчанні та вихованні.

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка до дискусії.

Мультимедійна презентація, дискусія.

2

14. Соціокультурна координата індивідуальності.

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка доповіді.

Конференція, дидактичне тестування.

2

Усього балів за роботу
на практичних заняттях


30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модульні контрольні роботи

10

Усього балів за модульний контроль

10

ЗА ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

1

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

3. Написання творчого есе

1

4. Пошук, підбір та огляд іншомовних джерел за даною тематикою

2

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

1

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за СРС

50Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студентам усіх галузей знань І напрямів підготовки...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань iconМетодичні рекомендації щодо проведення контролю знань
Усе це в сукупності створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей учнів І активізації їхньої самостійної роботи на...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань iconКонспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка