Методичні рекомендації для проведення семінарських занятьСторінка1/5
Дата конвертації21.03.2018
Розмір0,92 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


ЖДТУ

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол від «__»_______ 20__ р. №__МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення семінарських занять

з навчальної дисципліни«Соціологія»

для студентів освітнього рівня бакалавр

денної і заочної форми навчання

спеціальності 051 «Економіка»

факультет економіки та менеджменту

кафедра гуманітарних і соціальних наук


Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри гуманітарних і соціальних наук

протокол від 28 серпня 2017  р. № 1

Розробник: к.і.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук Кругляк М. Е.

Житомир

2017 – 2018 н.р.Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол від «__»_______ 20__ р. №__

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення семінарських занять

з навчальної дисципліни«Соціологія»

для студентів освітнього рівня бакалавр

денної форми навчання

спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини»

факультет економіки та менеджменту

кафедра гуманітарних і соціальних наук


Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри гуманітарних і соціальних наук

протокол від 28 серпня 2017  р. № 1

Розробник: к.і.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук Кругляк М. Е.


Житомир


2017 – 2018 н.р.

Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол від «__»_______ 20__ р. №__МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення семінарських занять

з навчальної дисципліни«Соціологія»

для студентів освітнього рівня бакалавр

денної і заочної форми навчання

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

факультет економіки та менеджменту

кафедра гуманітарних і соціальних наук


Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри гуманітарних і соціальних наук

протокол від 28 серпня 2017  р. № 1

Розробник: к.і.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук Кругляк М. Е.


Житомир


2017 – 2018 н.р.

Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол від «__»_______ 20__ р. №__МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення семінарських занять

з навчальної дисципліни«Соціологія»

для студентів освітнього рівня бакалавр

денної і заочної форми навчання

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

факультет економіки та менеджменту

кафедра гуманітарних і соціальних наук


Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри гуманітарних і соціальних наук

протокол від 28 серпня 2017  р. № 1

Розробник: к.і.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук Кругляк М. Е.


Житомир


2017 – 2018 н.р.

Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол від «__»_______ 20__ р. №__МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення семінарських занять

з навчальної дисципліни«Соціологія»

для студентів освітнього рівня бакалавр

денної і заочної форми навчання

спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

факультет економіки та менеджменту

кафедра гуманітарних і соціальних наук


Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри гуманітарних і соціальних наук

протокол від 28 серпня 2017  р. № 1

Розробник: к.і.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук Кругляк М. Е.

Житомир

2017 – 2018 н.р.Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол від «__»_______ 20__ р. №__

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення семінарських занять

з навчальної дисципліни«Соціологія»

для студентів освітнього рівня бакалавр

заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

факультет економіки та менеджменту

кафедра гуманітарних і соціальних наук


Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри гуманітарних і соціальних наук

протокол від 28 серпня 2017  р. № 1

Розробник: к.і.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук Кругляк М. Е.


Житомир


2017 – 2018 н.р.
ЗМІСТ

 1. мета і завдання курсу «соціологія».

 2. Теми семінарських занять

 3. питання на залік.

 4. рекомендована література 1. Мета і завдання курсу «Соціологія»

Мета курсу – забезпечити освоєння соціології як специфічного осягнення дійсності, як науки, найважливішим завданням якої є вивчення соціального життя людини, груп людей та суспільства.

Завдання курсу:

 формування у студентів високої світоглядно-методологічної культури;

 освоєння студентами понятійно-категоріального апарату соціології;

 формування у студентів творчого мислення, здатності аналізувати розвиток соціальних явищ, процесів у суспільстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: предмет і об’єкт соціології як науки, її понятійно-категоріальний апарат, структуру; зростання соціологічного знання в історичній ретроспективі; особливості статусу соціології як самостійної науки в незалежній Україні.

вміти: глибше розуміти певний розвиток суспільних обставин і на цій основі мати більше можливостей для контролю над ними; дослідити наслідки (передбачувані й непередбачувані) впровадження тих або інших політичних програм; поєднати базові знання з соціології з розв’язанням проблемних ситуацій в інших науках; осмислювати базові цінності суспільства, діяльність соціальної структури, та своє місце і роль у суспільстві. 1. Теми семінарськихзанять

Тематика лекційних і семінарських занять1
Тема 1. Вступ. Соціологія як наука про суспільство
Лекція

1. Соціологія як наука про суспільство.

2. Дискусія про предмет соціології.

3. Провідні світові та українські соціологи та їхні праці.


Семінарське заняття

1. Обʼєкт, предмет і структура соціології. Методи соціології.

2. Категорії і закони соціології.

3. Місце соціології в системі суспільствознавства.

4. Функції соціології.
Творчі завдання


 1. Підготуйте доповідь про майбутнє соціології у світовому ракурсі. Зверніть увагу на міркування В. Бакирова, Е. Гідденса, Р. Дженкінса, Н. Романовського та інших. Доведіть або спростуйте тезу американських соціологів про те, що соціологія нині перебуває у стані кризи.

 2. Опрацюйте статтю В. Танчера «Соціологічна наука: проблеми розвитку і дисциплінарного переформатування», публікації Майкла Буравого, інших соціологів й запропонуйте свої варіанти розвитку соціології в Україні в сучасних реаліях.


Теми доповідей та рефератів:

 1. Дискусії в соціологічній науці про предмет соціології.

 2. .Нейл Смелзер та Ентоні Гідденс – провідні західні соціологи.


Література

Базова:

Барвінський А. О. Соціологія / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 5–20.

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 12–28.

Жоль К. К. Соціологія / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – С. 12–46.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 4–25.

Кузьменко Т. М. Соціологія / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – С. 6–17.

Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – С. 8–26.

Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс / І. М. Попова. – К. : Тандем, 1998. – С. 6–117.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 9–27.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 9–38.

Соціологія/ [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 19–44.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 8–23.

Соціологія / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – С. 4–13.

Соціологія / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. – Харків : Право, 2010. – С. 7–33.

Хриенко П. А. Социология / П. А. Хриенко, В. И. Тарасов, Т. В. Хриенко. – Симферополь : СОНАТ, 2001. – С. 19–26.

Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 18–34.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 43–68.
Додаткова:

Бакиров В. Миссия социологии в современном мире / В. Бакиров // Укр. соціолог. журн. – 2012. – № 1-2. – С. 5–9.

Волков Ю. Г. Социологический диагноз как аналитический конструкт / Ю. Г. Волков // СОЦИС. – 2015. – № 3. – С. 3–11.

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 10–33.

Дженкинс Р. Что ждет социологию: вымирание, застой или эволюция? / Р. Дженкинс // СОЦИС. – 2015. – № 3. – С. 11–21.

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях / Б. А. Исаев. – СПб. : Питер, 2008. – С. 4–10.

Киященко Л. П. Междисциплинарность – область взаимодействия философии и социологии / Л. П. Киященко // СОЦИС. – 2016. – № 2. – С. 3–11.

Кравченко А. И. Социология / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. – СПб. : Питер, 2003. – С. 9–45.

Маркович Д. Ж. Общая социология / Д. Ж. Маркович. – М. : ВЛАДОС, 1998. – С. 9–104.

Победа Н. На пути к обществу профессионалов / Нелли Победа, Ирина Попова // Укр. соціолог. журн. – 2009. – № 1-2. – С. 4–14.

Радугин А. А. Социология / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Центр, 1999. – С. 10–17.

Романовский Н. В. Дискурс кризиса (в) современной социологии / Н. В. Романовский // СОЦИС. – 2016. – № 4. – С. 3–12.

Система социологического знания / [сост. Г. В. Щекин]. – К. : МАУП, 2001. – С. 14–39.Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – С. 5–39.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 7–28.Танчер В. Соціологічна наука: проблеми розвитку і дисциплінарного переформатування / В. Танчер // Укр. соціолог. журн. – 2009. – № 1-2. – С. 15–19.

Яковенко А. В. О воздействии естественных и социо-гуманитарных наук на общественные процессы / А. В. Яковенко // СОЦИС. – 2016. – № 2. – С. 12–19.

Яницкий О. Н. Нужна ли новая парадигма социологии? (размышления над концепцией У. Бека) / О Н. Яницкий // СОЦИС. – 2016. – № 4. – С. 13–22.
Інформаційні ресурси:

Майкл Буравой: «Я з великим оптимізмом дивлюся на майбутнє української соціології…» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/SCIENCE/maykl_buravoy_ya_z_velikim_optimizmom_divlyusya_na_maybutne_ukrayinskoyi_sotsiologiyi.html.

Научные дискуссии вокруг предмета социологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://socyolog.narod.ru/ndiss.html.


Проблемні запитання

 • Чим пояснити, що й досі триває дискусія про предмет, структуру та функції соціології?

 • Дайте визначення соціології як науки.

 • Яка відмінність між поняттями «об’єкт» і «предмет» соціології?

 • Які особливості та завдання сучасної соціології?

 • Хто вперше запровадив термін «соціологія» і коли?

 • Що таке позитивізм?

 • Яким є головний метод соціології, на думку позитивістів?

 • Хто першим дав «вузьке» трактування соціології як науки?

 • Що таке теорії середнього рівня? Чому вони так називаються? Наведіть приклади.

 • Чим відрізняються теоретична і емпірична, фундаментальна та прикладна соціологія?

 • Дайте визначення понять «макросоціологія» і «мікросоціологія».

 • Які методи соціологічного пізнання Вам відомі?

 • Поясніть сутність принципів історизму, об’єктивності і системного підходу.

 • Що таке соціальний закон? Наведіть приклади.

 • Які підходи до класифікації соціальних категорій Вам відомі?

 • Чим обумовлене особливе місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук?

 • Які основні функції соціології в суспільстві?


Ключові терміни та поняття: закон соціальний, категорія соціальна, макросоціологія, метод дослідження, мікросоціологія, об’єкт дослідження, позитивізм, предмет дослідження, соціальне, соціологія, соціологія емпірична, соціологія прикладна, соціологія теоретична, соціологія фундаментальна, теорії середнього рівня.

Тема 2. Історія розвитку соціології
Лекція № 1. Основні етапи розвитку соціологічного знання. Протосоціологічний етап

 1. Основні етапи розвитку соціологічного знання, їх загальна характеристика.

 2. Історичні передумови виникнення соціології. Доантичні вчення про суспільство.


Семінарське заняття № 1. Основні етапи розвитку соціологічного знання. Протосоціологічний етап

1. Протосоціологічні погляди античних мислителів (Демокріт і Левкіпп, Сократ, Платон, Аристотель, Епікур, римські стоїки).

2. Протосоціологічні погляди в Середньовіччі. Аврелій Августин, Фома Аквінський. Ібн Хальдун.

3. Протосоціологія доби Відродження і нового часу (Томас Мор, Томаззо Кампанелла, Нікколо Макіавеллі, Жан Боден, Гуго Гроцій, Томас Гоббс, Джон Локк).

4. Суспільство очима просвітників (Бернард Мандевіль, Антоні Шефтсбері, Девід Юм, Адам Сміт, Уїльям Петті; Вольтер, Дідро, Монтескʼє, Жан-Жак Руссо, Анн-Робер-Жак Тюрго, Йоганн-Готфрід Гердер, Іммануїл Кант, Георг-Вільгельм Гегель та ін.).
Творчі завдання


 1. Проаналізуйте вчення про суспільство у східних цивілізаціях Єгипту, Ваволонії, Ірану, Китаю та Індії.

 2. Підготуйте виступ на тему «Розвиток емпіричних досліджень у протосоціологічний період».

 3. Порівняйте ідеальну державу Платона та місто Сонця Томмазо Кампанелла. Визначте, чи були в історії спроби втілення міркувань філософів на практиці.


Теми доповідей та рефератів:

 1. Політекономічна версія виникнення суспільства (Д. Юм, А. Сміт).

 2. Філософія історії і культури і соціологічний вимір (Дж. Віко, Г.-В. Гегель, Й. Г. Гердер, Ж. А. Кондорсе).

 3. Соціологічні погляди діячів нового часу початку ХVIII ст. (А. Шефтсбері, Б. Мандевіль, Дж. Уінстенлі, Ж. Мельє, Дж. Граунт, У. Петті та ін.)


Література

Базова:

Барвінський А. О. Соціологія / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 21–31.

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 29–62.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 26–44.

Кузьменко Т. М. Соціологія / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – С. 18–21.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 28–77.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 38–63.

Соціологія / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 22–28.

Соціологія / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – С. 13–16.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 8–26.
Додаткова:

Арістотель. Нікомахова етика / Арістотель. – К. : Аквілан-Плюс, 2002. – 480 с.

Арістотель. Політика / Арістотель. – К. : Основи, 2000. – 239 с.

Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданського / Т. Гоббс. – М. : Мысль, 2001. – 875 с.

Григорьев С. И. Начала современной социологии / С. И. Григорьев, Ю. Е. Растов. – М. : Магистр, 1999. – С. 7–45.

Дворцов А. Т. Жан Жак Руссо / А. Т. Дворцов. – М. : Наука, 1980. – 112 с.

Захарченко М. В. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – С. 7–142.

Історик Борис Кругляк : наукове надбання Житомирщини, України і світу : (Праці. Спогади. Матеріали). Збірник / упоряд. Марина Кругляк. – Житомир : Волинь, 2014. – С. 376–395.Кампанелла Т. Город Солнца / Т. Кампанелла. – М. : АН СССР, 1954. – 227 с.

Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Харьков : Фолио, 1998. – 656 с.

Маркович Д. Ж. Общая соціология / Д. Ж. Маркович. – М. : ВЛАДОС, 1998. – С. 105–128.

Мор Т. Утопия / Т. Мор. – М. : Наука, 1978. – 415 с.

Платон. Государство. Законы. Политик / Платон. – М. : Мысль, 1998. – 798 с.

Платон. Законы / Платон. – М, : Мысль, 1999. – 830 с.

Руссо Ж . Об общественном договоре / Ж. Ж. Руссо. – М. : КАНОН-пресс, 1998. – 416 с.

Узбек К. М. Фрагменти побудови античної науки, філософії і науки / К. М. Узбек. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. – 234 с.

Чанышев А. Н. Аристотель / А. Н. Чанышев. – М. : Мысль, 1987. – 200 с.
Інформаційні ресурси:

Кравченко А. И. Макиавелли: технология эффективного лидерства / А. И. Кравченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/727/921/1216/019A_I_KRAVChENKO.pdf.

Сорбалэ А. Эволюция трактовки понятия и значения теории общественного договора в трудах английских и французских мыслителей XVII-XVIII веков / Алексей Сорбалэ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sci-article.ru/stat.php?i=1398617030.
Проблемні запитання

 • Виділіть етапи розвитку соціологічного знання.

 • Охарактеризуйте «ідеальну державу» Платона.

 • Порівняйте погляди на суспільство Платона та Аристотеля.

 • Що Ви знаєте про погляди філософів римського періоду? Яке Ваше ставлення до епікурейства?

 • Охарактеризуйте світогляд, що домінував в епоху Середньовіччя. Яке місце посідала творча спадщина Фоми Аквінського в середньовічні і післясередньовічні часи?

 • Визначте риси періоду Відродження. Що таке антропоцентризм, неоплатонізм, секуляризація?

 • Що таке утопія?

 • Визначте вплив макіавеллізму на історію людства.

 • Як Ви розумієте сутність поглядів представників географічного напряму в соціологічному вченні? Хто стояв біля витоків його зародження?

 • Визначте риси Просвітництва як епохи в історії людства.

 • Що таке «суспільний договір» і «природне право»?

 • Що Ви можете сказати про соціологічні погляди французьких, німецьких та англійських просвітників?


Ключові терміни та поняття: агностицизм, антропоцентризм, атеїзм, гуманізм, деїзм, епікурейство, епос, есхатологія, ідеалізм, макіавеллізм, матеріалізм, міф, неоплатонізм, політея, провіденціалізм, протосоціологія, секуляризація, суспільний договір, теократія, томізм, утопія.
Лекція № 2. Основні етапи розвитку соціологічного знання. Класичний період

 1. Парадигма позитивізму в соціології.

 2. Німецька формальна соціологія кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Ф. Тьонніс, Г. Зіммель).


Семінарське заняття № 2. Основні етапи розвитку соціологічного знання. Класичний період. Сучасна соціологія

1. Класичний етап в розвитку соціології: • Огюст Конт як засновник соціології;

 • Герберт Спенсер;

 • натуралістичні школи в соціології (географічна, школа німецької геополітики, расово-антропологічна, органічна, соціал-дарвіністська);

 • психологічна соціологія (психолого-еволюціоністська соціологія; інстинктивізм; психологія натовпу; інтеракціонізм; психоаналіз З. Фрейда);

 • погляди Еміля Дюркгейма;

 • соціологічне вчення Карла Маркса;

 • «розуміюча соціологія» Макса Вебера;

 • теорія циркуляції еліт Вільфредо-Федеріко Парето.
 1. Основні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології (5 на вибір студента, але включаючи перші 2):

 • Чиказька школа;

 • Франкфуртська школа;

 • функціоналізм;

 • теорії соціального конфлікту;

 • теорія соціального обміну;

 • психоаналітичні теорії, неофрейдизм;

 • символічний інтеракціонізм;

 • феноменологічна соціологія;

 • неомарксизм;

 • соціологія «технологічного детермінізму»;

 • психодраматичні дослідження Дж. Морено. Теорії індустріального суспільства та теорії конвергенції.


Творчі завдання

 1. Проаналізуйте погляди на суспільство П. Сорокіна. Доведіть, що його концепція «інтегральної особистості» має місце в незалежній Україні.

 2. Прослідкуйте еволюцію психоаналітичного напряму у ХХ – на початку ХХІ ст. Визначте ознаки неофрейдизму, покажіть його практичне значення для пояснення суспільних явищ сучасності.


Теми доповідей та рефератів:

 1. Осмислення демократичного суспільства в творчій спадщині Алексіса де Токвіля.

 2. Класики соціології кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Ф. Тьоніс, Г. Зіммель).

 3. Емпіричні дослідження в соціології у ХІХ – на початку ХХ ст. (Ламбер Адольф Жак Кетле, Луї Віллерме, Андре Геррі, Чарльз Бут та ін.).


Література

Базова:

Барвінський А. О. Соціологія / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 31–54.

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 63–118.

Жоль К. К. Соціологія / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – С. 47–99.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 44–96.

Кузьменко Т. М. Соціологія / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – С. 22–37.

Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – С. 32–43.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 78–135.

Соціологія / [за ред.В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 63–80, 101–115.

Соціологія / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 29–62, 70–105.

Соціологія / [за ред. Ю.  Ф. Пачковського]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 41–67.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 24–47.

Соціологія / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – С. 16–40.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 26–42.
Додаткова:

Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон. – М. : «Прогресс» & «Универс», 1993. – 607 с.

Баграмов Э. А. Несколько штрихов к характеристике социально-политических воззрений Питирима Сорокина / Э. А. Баграмов // СОЦИС. – 2016. – № 1. – С. 132–141.

Вебер М. Избранные произведения / Макс Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 806 с.

Громов И. А. Западная социология / И. А. Громов. – СПб. : Ольга, 1997. – 372 с.

Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология / Ю. Н. Давыдов. – М. : Мартис, 1998. – 510 с.

Западноевропейская социология ХІХ века : тексты. – М. : Международный университет бизнеса и управления, 1996. – 346 с.

Западноевропейская социология ХІХ – начала ХХ векав : тексты. – М. : Международный университет бизнеса и управления, 1996. – 515 с.

Захарченко М. В. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – С. 142–323.

Григорьев С. И. Начала современной социологии / С. И. Григорьев, Ю. Е. Растов. – М. : Магистр, 1999. – С. 45–120.

Долгов А. Ю. Историко-методологическая реконструкция теории созидательного альтруизма Питирима Сорокина / А. Ю. Долгов // СОЦИС. – 2014. – № 9. – С. 104–114.

История социологии в Западной Европе и США. – М. : Наука, 1993. – 424 с.Кравченко А. И. Социология / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. – СПб. : Питер, 2003. – С. 46–75.

Маркович Д. Ж. Общая соціология / Д. Ж. Маркович. – М. : ВЛАДОС, 1998. – С. 129–163.

Парк Р. Э. Избранные очерки / Р. Э. Парк. – М. : ИНИОН РАН, 2011. – 320 с.

Погорілий О. І. Соціологічна думка XX століття / О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1996. – 224 с.

Радугин А. А. Социология / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Центр, 1999. – С. 18–37.

Ручка А. А. Очерки истории социологической мысли / А. А. Ручка, В. В. Танчер. – К. : Наукова думка, 1992. – 264 с.

Ручка А. О. Курс історії теоретичної соціології / А. О. Ручка, В. В. Танчер. – К. : Наукова думка, 1995. – 224 с.

Система социологического знания / [сост. Г. В. Щекин]. – К. : МАУП, 2001. – С. 96–113.

Современная западня социология : словарь. – М. : Политиздат, 1990. – 432 с.

Социальная философия Франкфуртской школы. – М. : Мысль, 1978. – 357 с.

Социология. Основы общей теории / [отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев]. – М. : Норма, 2003. – С. 1–69.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 29–130.Трошкина В. П. Социологическая концепція Огюста Конта / В. П. Трошкина. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1984. – 72 с.
Інформаційні ресурси:

Поняття про психодраму. Курс лекцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2595/1/Психодрама Курс лекцій.pdf.

Психоаналітична філософія: фрейдизм та неофрейдизм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sdamzavas.net/1-10171.html.
Проблемні запитання


 • Доведіть або спростуйте революційність поглядів О. Конта.

 • Чи Ви погоджуєтесь Ви із твердженням О. Конта про те, що соціологія є найскладнішою з усіх наук?

 • Що таке органицизм? Хто стояв біля витоків органістичного погляду на суспільство?

 • В чому відмінність в устрої військового та індустріального суспільств, на думку Г. Спенсера?

 • Назвіть основні натуралістичні школи в соціології другої половини ХІХ ст.

 • Що таке соціологічний психологізм? Що зумовило його появу?

 • Проаналізуйте особливості психоаналітичної концепції З. Фрейда. Що таке «комплекс Едіпа» і «комплекс Електри», «сублімація», «психологічна структура особистості»?

 • Як Ви розумієте, що таке соціальний факт?

 • Що таке аномія, норма і патологія в концепції Е. Дюркгейма?

 • Охарактеризуйте соціальний конфлікт у творчій спадщині К. Маркса і Г. Зіммеля.

 • Які 4 види дій називає М. Вебер? Наведіть приклади цих дій у Вашому житті.

 • Які три компоненти нерівності визначає М. Вебер? Чи погоджуєтеся Ви з ним?

 • Назвіть 3 чистих типи панування, на думку М. Вебера.

 • Як ви розумієте, що таке «розуміюча соціологія»?

 • В чому сутність концепції «циркуляції еліт» В. Ф. Парето?

 • В чому полягає особливість розвитку соціологічного знання у ХХ – на початку ХХІ ст.?

 • Які напрями популярні в соціології на початку ХХІ ст.? Чому?

 • Що таке постіндустріальне суспільство?

Ключові терміни та поняття: аномія, базис і надбудова, біхевіоризм і необіхевіоризм, етнометодологія, конвергенція, неомарксизм, «відчуження», позитивізм, постмодернізм, психоаналіз, «розуміюча соціологія», символічний інтеракціонізм, соціальна динаміка, соціальна статика, соціальний факт, соціобіологія, структуралізм, суспільно-економічна формація, «технологічний детермінізм», феноменологія, Франкфуртська школа соціології, функціоналізм, Чиказька школа соціології.

Семінарське заняття № 3. Розвиток соціологічної думки в Україні

 1. Протосоціологічний етап (від Київської Русі до середини ХІХ ст.).

 2. Класичний етап (80-ті рр. ХІХ ст. – 1917 рр.). Женевський гурток.

 3. Українська соціологія ХХ ст.:

а) в Радянському Союзі;

б) в еміграції. М. Шаповал. В. Липинський.

4. Сучасна українська соціологія.
Творчі завдання


 1.  Проаналізуйте погляди українських гуманістів (Ю. Дрогобича, П. Русина, С. Оріховського-Роксолана, Й. Верещинського). Порівняйте їх з поглядами діячів західноєвропейського Відродження й нового часу.

 2. Підготуйте виступ: «Ранньорадянський етап української соціології: становлення радянської науки чи її заперечення».


Теми доповідей та рефератів:

 1. Розвиток соціологічних знань в Києво-Могилянській академії.

 2. Українське суспільство в працях діячів національного відродження (М. Максимовича, М. Костомарова, Т. Шевченка, П. Куліша та інших).

 3. Проблеми держави і влади у соціологічній спадщині В. Липинського.


Література

Базова:

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 112–134.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 97–129.

Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – С. 43–54.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 136–177.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 81–101.

Соціологія / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 62–69.

Соціологія / [за ред. Ю.  Ф. Пачковського]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 68–82.

Соціологія/ [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 47–61.

Соціологія / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – С. 40–52.
Додаткова:

Бевз Т. А. Олександр Стронін та його роль у становленні політичної думки в Україні / Т. А. Бевз // Укр. іст. журнал. – 2007. – № 5. – С. 96–108.

Бурлачук В. Біля витоків соціологічної думки в Україні / [під ред. В. Танчера]. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 1996. – 114 с.

Грищенко К. 10 лет Институту социологии НАН Украины / К. Грищенко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 4. – С. 5–12.

Лапан Т. Д. Ґенеза соціологічних поглядів Михайла Грушевського / Т. Д. Лапан // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 53–59.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / В. Липинський. – К. – Філадельфія : НАН України, 1995. – 470 с.

Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського / О. Пріцак // Грушевський М. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. – К. : Наук. думка, 1994. – Т. 1. – С. ХL–LXIII.

Проценко Л. Харьковская (Якубинская) социологическая школа: истоки, направленичя исследований, поколения исследователей / Л. Проценко, Л. Сокурянская // Укр. соціолог. журн. – 2013. – № 1-2. – С. 5–13.

Резник А. Украинская социология после 1991 года / А. Резник, В. Резник // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 22–46.

Сас П. М. Українсько-польський мислитель доюи Відродження Станіслав Оріховський: на шляху до історизму нового часу / П. М. Сас // Укр. іст. журнал. – 1991. – № 1. – С. 87–99.

Соціологічна думка України / М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов та ін. – К. : Заповіт, 1996. – 424 с.Степаненко В. Українська соціологія: суспільно-історичний та ідеологічний контексти розвитку Є В. Степаненко, О. Рибщун // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 2. – С. 23–46.

Шаповал М. Соціологія українського відродження / М. Шаповал. – К. : «Україна», 1994. – 45 с.

Шульга Н. Украинская социология в поисках самоидентичности (выступление на заседании круглого стола 20 января 2000 г.) / Н. Шульга // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 2. – С. 170–177.

Юренко А. Никита Шаповал: мировоззренческие основы социологической теории / А. Юренко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 4. – С. 145–155.

Юренко А. Никита Шаповал о сущности нации как социального феномена / А. Юренко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 64–73.
Інформаційні ресурси:

Липинський Вʼячеслав (Вацлав) Казимирович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/fdm/fdm33.htm.

Микита Шаповал – видатний державний діяч, вчений, патріот. Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 125-річчя від дня народження, 5 квітня 2007 р., м. Донецьк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/shapoval.pdf.

Українська соціографія й соціологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/encycl/eui110.htm.


Проблемні запитання

 • Які періоди і етапи пройшла у своєму розвитку вітчизняна соціологія?

 • Назвіть риси української соціології.

 • Проаналізуйте зв'язок української соціології зі світовою в історичній ретроспективі.

 • Який характер мало соціологічне знання в Київській Русі?

 • Визначте вплив ідей західноєвропейського Відродження й гуманізму на розвиток соціологічного вчення в Україні.

 • Що єднало погляди українських просвітників?

 • Чому класичний етап розвитку української соціології ще називають академічним? Які кардинальні зміни у становленні соціології як науки мали місце в цей час?

 • Що об’єднує соціологічні погляди представників Женевського гуртка вчених?

 • Ознайомтеся із соціологічними поглядами М. Грушевського. Що нового вніс відомий український історик в розвиток соціології як науки?

 • Дайте коротку характеристику розвитку української соціології в радянський період.

 • Якими були провідні ідеї і тематика досліджень українських соціологів в еміграції?

 • Охарактеризуйте здобутки і труднощі української соціології в роки незалежності.


Ключові терміни та поняття: історико-соціологічний метод, класократія, «сродна» праця, суспільний договір, територіальний патріотизм, Український соціологічний інститут.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»
Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія,...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для студентів І курсу напряму підготовки "Психологія" (денна форма навчання) Львів
Теми та зміст семінарських занять. Основні психологічні терміни. Наукова література
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
Укладачі: І. І. Тюрменко, Л. С. Тупчієнко, Н. В. Бем, В. М. Гребенніков, О. М. Захарчук, Т. Є. Курченко, О. І. Петасюк, О. А. Юрченко,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка