Методичні рекомендації для проведення семінарських занять


Тема 3. Суспільство як соціальна системаСторінка2/5
Дата конвертації21.03.2018
Розмір0,92 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 3. Суспільство як соціальна система

Лекція №1

 1. Суспільство як соціальна система, його основні компоненти. Суспільство і природа.

 2. Соціальні дії, зв’язки, взаємодії і відносини


Лекція 2-3

 1. Соціальні спільноти, їх типологія та основні характеристики.

 2. Соціальні групи, їх сутність і типологія.

 3. Соціальні інститути, їх роль в життєдіяльності суспільства.

 4. Соціальна організація: сутність, структура, типологія. Управління організаціями.


Лекція 4

 1. Поняття соціальних змін.

 2. Соціальні рухи, їх природа і типи.

 3. Соціальні процеси та їх різновиди.


Семінарське заняття

 1. Суспільство як соціальна система, його основні компоненти. Концепції походження суспільства. Суспільство і природа. Поняття суспільного виробництва.

 2. Типи суспільства і шляхи його розвитку. Постіндустріальне суспільство.

 3. Соціальна структура суспільства: основні елементи та види.

 4. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність.

 5. Динаміка соціальної структури в сучасному світі:

а) тенденції розвитку соціальної структури в країнах Заходу;

б) соціально-стратифікаційні процеси в сучасному українському суспільстві. Процеси маргіналізації.


Творчі завдання

 1. Спираючись на публікації в українській і зарубіжній пресі, спробуйте окреслити місце України в геополітичних процесах у світі. Якими є успіхи України на міжнародній арені й її прогалини. Проаналізуйте позитивні й негативні тенденції, що мають місце в суспільному житті в Україні у 2014–2017 рр. Запропонуйте шляхи розв’язання проблем.

 2. Поміркуйте над демографічною ситуацією в Україні і світі. Яких змін зазнає соціально-демографічна й соціально-етнічна структури в Україні і світі в найближчі десятиліття? Визначте позитивні й негативні тенденції, поміркуйте над шляхами виходу з демографічної кризи.


Теми доповідей та рефератів:

 1. Постіндустріальне суспільство: позитивні й негативні риси.

 2. .Теорія середнього класу. Середній клас в Україні і світі.

 3. Поняття бюрократії. Макс Вебер про бюрократію.


Література

Базова:

Барвінський А. О. Соціологія / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 125–188.

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 136–235.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 130–207.

Кузьменко Т. М. Соціологія / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – С. 38–71, 89–161.

Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – С. 80–124.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 183–270.

Соціологія/ [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 116–197.

Соціологія / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 139–215.

Соціологія / [за ред. Ю. Ф. Пачковського]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 122–288.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 62–106.

Соціологія / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – С. 53–98, 111–113.

Соціологія / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. – Харків : Право, 2010. – С. 34–113.Хриенко П. А. Социология / П. А. Хриенко, В. И. Тарасов, Т. В. Хриенко. – Симферополь : СОНАТ, 2001. – С. 34–89.

Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 140–158.

Додаткова:

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 150–178.

Дмитрук Д. А. Соціально-економічна нерівність: чинники формування та механізми закріплення / Д. А. Дмитрук // Укр. соціум. – 2011. – № 1. – С. 15–30.

Журавлев А. Л. Психологические факторы коррупции / А. Л. Журавлев, А. В. Юревич // СОЦИС. – 2014. – № 7. – С. 63–71.

Катаєв С. Суспільні перетворення в умовах комбінованого суспільства: випадок України / С. Катаєв // Укр. соціолог. журн. – 2009. – № 1-2. – С. 66–70.

Коваліско Н. В. Динамічні аспекти соціальної стратифікації: специфіка соціальної мобільності / Н. В. Коваліско // Укр. соціум. – 2007. – № 1. – С. 7–15.

Кравченко А. И. Социология / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. – СПб. : Питер, 2003. – С. 99–196.

Куценко О. Соціальні класи і політична мобілізація (порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох класових розколів) / О. Куценко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 3. – С. 3–27.

Макеєв С. Стратифіковано-диференційована структура міського населення України / С. Макеєв, А. Домаранська // Соціологія: теорія, методи, маркенг. – 2014. – № 4. – С. 42–65.

Малиш Л. Виміри стратифікації українців за рівнем добробуту / Л. Малиш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 4. – С. 94–112.

Малиш Л. Спільне та відмінне у сприйнятті соціальної нерівності населенням різних країн / Л. Малиш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 4. – С. 97–120.

Оксамитна С. Міжгенераційна соціальна мобільність у фокусі академічних і соціально-політичних інтересів / С. Оксамитна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 3. – С. 28–44.

Радугин А. А. Социология / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Центр, 1999. – С. 38–44, 53–69, 79–113.

Симончук О. Дрібні власники: конституювання соціального класу в сучасній Україні / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 4. – С. 3–41.

Симончук О. Класова дія: тенденції формування соціальних класів в Україні / О. Симончук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 4. – С. 50–96.

Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – С. 70–93, 130–196.

Социология. Основы общей теории / [отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев]. – М. : Норма, 2003. – С. 103–136.Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 132–148, 202–219.

Ядов В. А. Трансформация постсоветских обществ: что более значимо – исторически традиционное или недавнее прошлое / В. А. Ядов // СОЦИС. – 2014. – № 7. – С. 47–50.
Інформаційні ресурси:

Гетьман Є. Середній клас: примара чи реальність / Є. Гетьман [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2014/01/9/412862/.

Дубенська О. Україна: курс на бідність / О. Дубенська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2015/03/30/536010/.

Соскін О. Середній клас: чи існує він в Україні / О. Соскін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stepup.press/analytics/item/104-srednij-klas.
Проблемні запитання

 • Що таке суспільство, яким є його компоненти?

 • Що таке система? Наведіть приклад гомогенних і гетерогенних систем.

 • Які концепції походження суспільства Вам відомі?

 • Яким є взаємозв’язок суспільства і природи?

 • Що таке постіндустріальне суспільство?

 • Назвіть складові частини соціальної структури суспільства.

 • Поясніть значення понять «клас», «соціальна верства», «соціальна група».

 • Виділить основні верстви нашого суспільства.

 • Чим би Ви могли пояснити нечисленність так званого «середнього класу» в українському суспільстві?

 • Охарактеризуйте основні джерела суперечностей між інтересами різних класів і соціальних груп.

 • Чому соціальна структура є головним регулятором соціальної думки?

 • Яку роль відіграє «середній клас» у стабілізації соціальної системи?

 • Назвіть основні тенденції змін у соціальній структурі суспільства в сучасних умовах.

 • Хто такі маргінали?


Ключові терміни та поняття: вертикальна соціальна мобільність, верства, географічна мобільність, горизонтальна соціальна мобільність, групова мобільність, індивідуальна мобільність, інтелігенція, каста, клас, маргінали, маргіналізація, міжпоколінна (інтергенераційна) мобільність, «нова екологічна парадигма», організована мобільність, «парадигма людської винятковості», «посттоталітарний синдром», рабство, середній клас, система, соціальна мобільність, соціальна стратифікація, соціальна структура суспільства, стан, структурна мобільність, суспільство.

Тема 4. Cоціологія політики

Семінарське заняття

 1. Предмет, категорії і функції соціології політики. Політика як соціальне явище і соціальний інститут.

 2. Соціологія держави: поняття держави, її характерні ознаки, теорії походження, функції, форми, поняття громадянського суспільства і правової держави.

 3. Соціологія політичних рухів і партій (класифікація політичних партій, типи партійних систем).

 4. Соціологія міжнародних відносин.


Творчі завдання

 1. Спираючись на досвід України і світу, покажіть участь жінки в політичному управлінні державним життям. Визначте, наскільки представлені жінки в політичній системі України.

 2. Проаналізуйте особливості електоральної поведінки молоді та представників старшого покоління. Що таке ейджизм? Чи підтримуєте Ви погляди деяких громадських діячів, які виступають проти надання виборчого права студентам, безробітним та пенсіонерам?

 3. Опрацювавши літературу з політології, теорії міжнародних відносин, країнознавства, підготуйте доповідь про теорії (географічний детермінізм; енвайронменталізм; марксистська теорія; організменна теорія Ф. Ратцеля і Р. Челлена; функціональна теорія Р. Гартшорна; теорія "держави-вмістилища" або "держави-контейнера" П. Тейлора) і концепції держав (атлантизм (євроатлантизм); мондіалізм; євразійство). Визначте місце «холодної війни» між США та СРСР в поширенні цих концепцій, охарактеризуйте політико-ідеологічну ситуацію у світі на початку ХХІ ст.Теми доповідей та рефератів:

1. Електоральна соціологія.

2. Поняття глобалізації. Економічна, фінансова, політична, воєнна і культурна глобалізація.
Література

Базова:

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 255–283.

Жоль К. К. Соціологія / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – С. 300–342.

Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2004. – С. 293–307.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 418–450.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 312–324.

Соціологія / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 417–442.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 149–164.

Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 339–375.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 124–132.
Додаткова:

Большов Є. Якість прогнозування результатів виборів: міри точності та джерела помилок / Є. Большов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 1. – С. 95–115.

Вишняк О. І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи / О. І. Вишняк. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2000. – 310 с.

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 220–250.

Литовченко А. Особенности развития и типологизация политических партий в странах Западной Европы и постсоветской Украине / А. Литовчнко, Е. Малявин // Укр. соціолог. журн. – 2011. – № 1-2. – С. 62–69.

Малюк А. Концепт глобалізації крізь призму ідей Карла Полані / А. Малюк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 3. – С. 26–46.

Недюха М. Електоральна культура молоді як чинник становлення громадянського суспільства / М. Недюха, О. Михайлич // Укр. соціолог. журн. – 2010. – № 3-4. – С. 98–102.

Пилипенко В. Є. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії / В. Є. Пилипенко, І. М. Попова, В. В. Танчер та ін. – К. : Каравела, 2004. – С. 39–66, 255–283.

Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – С. 521–547.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 167–188.


Інформаційні ресурси:

Бальцій Ю. Громадянське суспільство в Українів умовах розбудови правової демократичної державності / Ю. Бальцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_1/visnik_st_11.pdf.

Волкова О. Соціальна правова держава як важливий етап у розширенні свободи особи / О. Волкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2425/.

Лебедєва О. Правова держава: поняття та принципи / О. Лебедєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Almpr/2012_3/01_042.pdf.
Проблемні запитання

 • Дайте визначення категорії «політика».

 • Що таке політична система суспільства та яка її структура?

 • Які функції політичної системи?

 • Що є предметом вивчення соціології політики?

 • Назвіть спеціалізовані розділи соціології політики.

 • У чому суть розвитку стадій політичних рухів?

 • Зробіть кваліфікацію політичних партій.

 • Які Ви знаєте класифікації партійних систем?

 • Назвіть основні типи і форми держав в історичному огляді.

 • Розкрийте основні принципи міжнародних відносин.


Ключові терміни та поняття: авторитарний режим, влада, громадянське суспільство, демократичний режим, держава, державний устрій, імперія, конфедерація, монархія, політика, політична культура, політична партія, політична поведінка, політична свідомість, політична система, політичне управління, політичний інтерес, політичний режим, політичний рух, політичні відносини, правова держава, республіка, тоталітарний режим, унітарна держава, федерація, форма держави, форма правління.

Тема 5. Економічна соціологія і соціологія праці

Семінарське заняття

 1. Економічна соціологія:

а) предмет і об’єкт економічної соціології;

б) особливості економічної та соціальної сфер суспільства;

в) основні поняття і категорії економічної соціології;

г) становлення економічної соціології як науки;

д) проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології.

2. Соціологія праці та зайнятості:

а) предмет, об’єкт, функції, основні категорії соціології праці та зайнятості;

б) виникнення і розвиток соціології праці;

в) соціальні аспекти зайнятості і безробіття.
Творчі завдання


 1. Спираючись на праці М. Вебера та В. Зомбарта, проаналізуйте сутність «підприємницького духу» як складової капіталістичного духу.

 2. Проаналізуйте сутність лідерства в контексті соціології праці. Визначте риси, якими має володіти лідер, ознайомтеся з теоріями лідерства (теорія рис, ситуативні, теорія очікування-взаємодії, теорія гуманістичного спрямування, мотиваційна, теорія обміну і трансактного аналізу тощо).


Теми доповідей та рефератів:

 1. Підприємництво як соціально-економічна діяльність.

 2. Трудова кар’єра як індивідуальна трудова мобільність.


Література

Базова:

Барвінський А. О. Соціологія / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 189–214.

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 326–347.

Жоль К. К. Соціологія / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – С. 343–372.

Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2004. – С. 272–291, 308–346.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 392–417.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 245–292.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 126–148.

Соціологія / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. – Харків : Право, 2010. – С. 175–190.

Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 379–405.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 90–102.
Додаткова:

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 341–354.

Вуйченко М. Проблема сегментації ринку праці за гендерним і віковим критеріями / М. Вуйченко // Укр. соціолог. журн. – 2010. – № 3-4. – С. 83–85.

Дворецька Г. В. Соціологія праці / Г. В. Дворецька. – К. : КНЕУ, 2001. – 244 с.

Економічна соціологія / [за ред. В. М. Ворони, В. Є. Пилипенка]. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 1997. – 273 с.Лейн Д. Безробіття і перетворення: масштаби, політика і контрзаходи / Д. Лейн // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 1. – С. 112–131.

Лукашевич М. П. Соціологія праці / М. П. Лукашевич. – К. : Либідь, 2004. – 440 с.

Майструк І. М. Економічна культура за умов ринкових реалій в Україні / І. М. Майструк // Укр. соціум. – 2007. – № 3. – С. 77–90.

Ноур А. М. Особливості вибору стратегій на ринку праці та ставлення до підприємництва різних майнових груп економічно активного населення України / А. М. Ноур // Укр. соціум. – 2011. – № 2. – С. 69–82.

Огаренко В. М. Соціологія праці / В. М. Огаренко, Ж. Д. Малахова. – К. : ЦНЛ, 2005. – 304 с.

Онікієнко В. В. Зайнятість та якість життя населення / В. В. Онікієнко // Укр. соціум. – 2002. – № 1. – С. 111–121.

Пилипенко В. Є. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії / В. Є. Пилипенко, І. М. Попова, В. В. Танчер та ін. – К. : Каравела, 2004. – С. 15–38.

Радаев В. В. Экономическая социология / В. В. Радаев. – М. : Аспект-Пресс, 1998. – 368 с.

Рахманов О. А. Формування бізнес-еліти в країнах Центральної Європи / О. А. Рахманов // Укр. соціум. – 2011. – № 1. – С. 31–43.

Сірий Є. В. Культура підприємництва в контексті його соціальної ролі / Є. В. Сірий // Укр. соціум. – 2005. – № 2-3. – С. 100–108.

Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – С. 493–520.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 220–239.Фляшнікова А. Б. Аналіз методологічних підходів до визначення показників бідності та багатства/ А. Б. Фляшнікова // Укр. соціум. – 2010. – № 4. – С. 129–140.
Інформаційні ресурси:

Попит та пропозиція робочої сили у 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/rp/rp_reg/reg_u/rbn_2015_u.htm.
Проблемні запитання

 • В чому полягають особоивості економічної соціологіЇ?

 • Охарактеризуйте основні категорії економічної соціології.

 • Назвіть провідних дослідників економічної соціології. Чому більшість з них представляють США?

 • Що вивчає соціологія праці?

 • Визначте основні категорії соціології праці і зайнятості.

 • Вкажіть вагомість соціально-психологічного клімату для процесу праці.

 • Що таке «Хоторнський експеримент»?

 • Розкрийте сутність теорії «людських стосунків», «збагачення праці», управління «Х» і «У», «якості життя».

 • Як співвідносяться між собою зайнятість і безробіття?

 • Назвіть відомі Вам види зайнятості.

 • Які типи безробіття домінують, на Вашу думку, в Україні і світі?


Ключові терміни та поняття: безробіття (добровільне, економічне, застійне, інституціональне, конверсійне, молодіжне, приховане, регіональне, структурне, технологічне, фрикційне, циклічне), власність, економічна активність, економічна поведінка, економічна свідомість, економічна соціологія, економічна сфера суспільства, економічне мислення, економічний інтерес, економічні соціальні ролі, зайнятість населення, зміст праці, мотивація трудової діяльності, праця, рестрикціонізм, ринок праці, рівень зайнятості, соціальна сфера суспільства, соціальний механізм розвитку економіки, соціально-психологічний клімат, соціологія праці та зайнятості, ставлення до праці, теорія «збагачення праці», теорія «людських стосунків», теорія управління «Х» і «У», теорія «якості життя», трудова адаптація, умови праці, характер праці, «Хоторнський експеримент».

Тема 6. Етносоціологія

Семінарське заняття

 1. Предмет, об’єкт та історія розвитку етносоціології.

 2. Поняття «народність», «етнос», «раса», «нація», «етнічний стереотип», «етногенез». Явище «пасіонарності» (Лев Гумільов), еволюційно-історичний підхід (Юліан Бромлей).

 3. Сутність національно-етнічних процесів і відносин. Націоналізм як історичне явище.

 4. Міжнаціональні конфлікти: природа і типологія.


Творчі завдання

 1. Ознайомтеся з теоріями етногенезу українців (трипільсько-арійська, середньовічна, ранньослов’янська, давньоруської народності, альтернативна тощо). Коли, на Вашу думку, виникли українці як етнос й як нація?

 2. Проаналізуйте етнонаціональні процеси, що мають місце в сучасному світі, зокрема в Західній Європі й США. Як уникнути міжнаціональних конфліктів у майбутньому?


Теми доповідей та рефератів:

 1. Расизм у глобалізованому світі.

 2. Сучасні етносоціальні процеси в Україні та захист прав національностей.


Література

Базова:

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 348–372.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 347–367.

Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2004. – С. 227–243.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 353–369.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 244–257.

Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 255–293.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 169–176.
Додаткова:

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 178–203.

Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мовю Міфи і правда про трьох братів словʼянських зі «спільної колиски» / Г. Півторак. – К. : Академія, 2001. – 152 с.

Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – С. 304–327.

Социология. Основы общей теории / [отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев]. – М. : Норма, 2003. – С. 298–323.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 149–167.

Судин Д. Феномен нації з перспективи функціонального підходу в соціології / Д. Судин // Укр. соціолог. журн. – 2011. – № 1-2. – С. 9–13.

Шестаковський О. П. Схильності до етнічно упередженої поведінки: досвід побудови показників / О. П. Шестаковський // Укр. соціум. – 2010. – № 4. – С. 141–151.
Інформаційні ресурси:

Зеленков М. Ю. Межнациональные конфликты: проблемы и пути их решения (правовой аспект) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/541/70541/files/monogrmnk.pdf.

Труды Льва Гумилева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gumilevica.kulichki.net/works.html.


Проблемні запитання

 • Що таке етносоціологія? Що і як вивчає етносоціологія?

 • Чому в Україні розвиток етносоціології було уповільнено?

 • В чому сустність соціобіологічного підходу до сутності етнічності?

 • Розкрийте зміст еволюційно-історичного підходу до сутності етнічності.

 • Що таке етнос? Які основні ознаки етносу?

 • Яка історія розвитку українського етносу?

 • Які Вам відомі концепції означення нації та її суті?

 • Що спільного і відмінного між етносом і нацією?

 • Що таке раса? Які раси Вам відомі? В чому сутність расової теорії?

 • Наведіть приклади діх етнічного стереотипу у повсякденному житті.

 • Які Вам відомі види взаємодії між етнічними групами?

 • В чому сутність міжнаціональних відносин?

 • Які особливості характеризують процеси національного відродження в Україні?

 • Що таке націоналізм? Які типи націоналізму Вам відомі?

 • На якій соціальній основі можлива національна гармонія в державі?

 • Наведіть приклади міжнаціонального конфлікту у світі? Чи має місце міжнаціональний конфлікт в Україні?


Ключові терміни та поняття: акультурація, асиміляція, геноцид, етнічна ідентичність, етнічний стереотип, етногенез, етнонаціональні процеси, етнонім, етнос, етносоціологія, інтеграція, консолідація, маргіналізація, міжнаціональний конфлікт, народність, націоналізм, національно-етнічне відродження, нація, пасіонарність, плем’я, раса, сегрегація.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»
Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія,...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для студентів І курсу напряму підготовки "Психологія" (денна форма навчання) Львів
Теми та зміст семінарських занять. Основні психологічні терміни. Наукова література
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
Укладачі: І. І. Тюрменко, Л. С. Тупчієнко, Н. В. Бем, В. М. Гребенніков, О. М. Захарчук, Т. Є. Курченко, О. І. Петасюк, О. А. Юрченко,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка