Методичні рекомендації для проведення семінарських занятьСторінка3/5
Дата конвертації21.03.2018
Розмір0,92 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 7. Соціологія сім’ї

Семінарське заняття

 1. Сутність, об’єкт та предмет соціології сімʼї.

 2. Шлюб та сім’я: поняття, сутність, типологія. Структура та функції сімʼї.

 3. Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї.


Творчі завдання

 1. Спираючись на газетні публікації, аналітичні статті, проаналізуйте тенденції розвитку шлюбно-сімейних відносин у світі від найдавніших часів до сучасності (проміскуїтет, кровноспоріднена сім’я, пуналуальна сім’я, синдіасмічна сімʼя, моногамна сім’я). Зверніть увагу на альтернативні форми шлюбу (комуни, кібуци, співжиття, явище когабітації, бігамний, одностатевий шлюби, самотність тощо), поширені на Заході. Дайте свою оцінку цим новим типам шлюбу і співжиття. Чи мають місце подібні тенденції в Україні?

 2. Проаналізуйте причини розлучень в Україні й на Житомирщині. Запропонуйте шляхи розв’язання цієї проблеми.


Теми доповідей та рефератів:

 1. Проблеми студентської сімʼї.

 2. Сімейні конфлікти та проблеми їх подолання.

 3. Нерівний шлюб: історія розвитку, сучасний стан.


Література

Базова:

Барвінський А. О. Соціологія / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 302–321.

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 373–389.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 368–387.

Кузьменко Т. М. Соціологія/ Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – С. 162–191.

Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2004. – С. 211–225.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 578–596.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 399–414.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 206–223.

Соціологія / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. – Харків : Право, 2010. – С. 130–142.

Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 201–222.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 161–169.
Додаткова:

Безрукова О. Н. Ценности родительства: структура, типы, ресурсы / О. Н. Безрукова // СОЦИС. – 2016. – № 3. – С. 118–127.

Бухалова Н. А. Повторные браки пожилых людей / Н. А. Бухалова // СОЦИС. – 2014. – № 3. – С. 65–71.

Ганс Ф. КГюнтер. Родоведение. Наука о семье / Ганс Ф. К. Гюнтер. – М. : Белые альвы, 2011. – 336 с.

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 275–297.

Гис Ф. Брак и семья в Средние века / Ф. Гис, Дж. Гис. – М. : Рос. полит. энциклопедия, 2002. – 384 с.

Гурко Т. А. Репродуктивные планы супругов / Т. А. Гурко // СОЦИС. – 2014. – № 9. – С. 77–85.

Кругляк М. Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / М. Кругляк. – Житомир : Вид-во «Волинь», 2015. – 464 с.

Носкова А. В. Семейная политика в Европе: эволюция моделей, дискурсов, практик / А. В. Носкова // СОЦИС. – 2014. – № 5. – С. 56–67.

Ноур А. М. Особливості становлення та розвитку молодих сімей в Україні / А. М. Ноур // Укр. соціум. – 2003. – № 1. – С. 61–71.

Ноур А. М. Українська сімʼя у сучасному соціумі: реалії і тенденції / А. М. Ноур // Укр. соціум. – 2002. – № 1. – С. 104–110.

Пилипенко В. Є. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії / В. Є. Пилипенко, І. М. Попова, В. В. Танчер та ін. – К. : Каравела, 2004. – С. 185–208.

Резнік О. С. Економічні чинники шлюбу та співжиття у Європі: гендерні аспекти / О. С. Резнік // Укр. соціум. – 2013. – № 4. – С. 71–81.

Сизова И. Л. Насилие в школе и проблема семьи / И. Л. Сизова, Н. Ю. Егорова // СОЦИС. – 2016. – № 3. – С. 128–131.

Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – С. 390–426.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 240–253.Стрельник Е. А. Государственный неотрадиционализм и семейная политика в Украине / Е. А. Стрельник // СОЦИС. – 2014. – № 9. – С. 97–102.

Черняк Е. М. Социология семьи / Е. М. Черняк. – М. : Дашков и Ко, 2004. – 238 с.
Інформаційні ресурси:

Ляшенко Н. Сучасні альтернативні форми шлюбу / Н. Ляшенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/lyashenko-suchasni-alternativni-formi-shlyubu/.

Сурженко О. П. Вплив соціально-економічних змін на структуру, форми та функції сучасної німецької сімʼї / О. П. Сурженко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/domtp/2011_2/Syrgenko.pdf.

Україна-2013: підсумки року. Країна на третьому місці в Європі за кількістю розлучень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbnews.com.ua/ua/tema/109318/.


Проблемні запитання

 • Назвіть об’єкт і предмет соціології сімʼї.

 • Які етапи можна виокремити в розвитку соціології сімʼї? Назвіть найяскравіших представників кожного етапу та їхній доробок.

 • Що таке шлюб і сімʼя? Що єднає ці поняття?

 • Які Вам відомі типи шлюбу?

 • Що таке структура сімʼї?

 • Які Вам відомі типи сімей?

 • Визначте альтернативні форми шлюбу. Які з них поширені в Україні?

 • Назвіть етапи життєвого циклу сімʼї.

 • Які функції сімʼї Вам відомі? Чоиу репродуктивна функція є найважливішою?

 • Виділіть тенденції розвитку шлюбно-сімейних відносик в Україні і світі.


Ключові терміни та поняття: авторитарна сімʼя, бігамний шлюб, Годвін-шлюб, гостьовий шлюб, груповий шлюб, дитячий шлюб, еванклюлекальні проживання, егалітарна сімʼя, еквалітарна сімʼя, екзогамія, ендогамія, інбридинг, інцест, когабітація, конкубінат, кузенний шлюб, матрилокальні проживання, матріархальна сімʼя, матрілінеальні сімʼї, моногамія, неолокальні проживання, нерівний шлюб, нуклеарна (проста) сімʼя, патрилокальні проживання, патріархальна сімʼя, патрілінеальні сімʼї, повна/неповна сімʼя, повторний шлюб, поліандрія, полігамія, полігінія, ранній шлюб, розширена (складна) сімʼя, свінгерство, сімʼя, соціологія сімʼї, цивільний шлюб, шлюб.

Тема 8. Соціологія молоді

Семінарське заняття

 1. Предмет, об’єкт і функції соціології молоді. Ювентологія.

 2. Молодь як соціально-демографічна група суспільства. Революція молодіжних претензій.

 3. Соціологічні дослідження молодіжних проблем.


Творчі завдання

 1. Ознайомтеся з особливостями життя та побуту студентства України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Порівняйте повсякденне тогочасної молоді із сучасною.

 2. Порівняйте соціально-економічне становище молоді в Україні і в одній з країн світу. Якою є державна молодіжна політика в цих країнах? Визначте здобутки й прогалини в державній молодіжній політиці в Україні. Як би Ви на місці чиновників розв’язували проблеми молодого покоління?


Теми доповідей та рефератів:

 1. Неформальні обʼєднання молоді (рухи футбольних ультрас, готи, емо, панки, рокери тощо).

 2. Молодь і девіантна поведінка: наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, тютюнопаління, проституція, «дідівщина», злочинність.


Література

Базова:

Соціологія / [за ред.В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 385–399.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 191–205.

Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 225–252.
Додаткова:

Бутиліна О. В. Особливості маргіналізації молоді в умовах суспільства, що трансформується / О. В. Бутиліна // Укр. соціум. – 2005. – № 2-3. – С. 45–53.

Бутиліна О. В. Студентська молодь у суспільстві, що трансформується / О. В. Бутиліна // Укр. соціум. – 2007. – № 4. – С. 20–26.

Варшавская Е. Я. Успешность перехода «учена – работа»: для кого дорога легче? / Е. Я. Варшавская // СОЦИС. – 2016. – № 2. – С. 39–46.

Голіков О. Динаміка культурного споживання сучасного українського студентства та конституювання соціального знання / О. Голіков // Укр. соціолог. журн. – 2011. – № 1-2. – С. 30–40.

Загидуллина М. В. Подростки: чтение и Интернет в повседневной жизни / М. В. Загидуллина // СОЦИС. – 2016. – № 5. – С. 115 –123.

Кругляк М. Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / М. Кругляк. – Житомир : Вид-во «Волинь», 2015. – 464 с.

Пачковський Ю. Ціннісно-професійний контекст світоглядних орієнтацій студентської молоді (досвід українсько-польського соціологічного дослідження) / Ю. Пачковский // Укр. соціолог. журн. – 2009. – № 1-2. – С. 79–94.

Федоренко Н. Статуси вторинної зайнятості студентів в економічному просторі міста / Н. Федоренко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 2. – С. 142–157.

Цыбульник В. В. Молодежь и общество. Социологические очерки / В. В. Цыбульник. – К. : Изд-во полит. лит-ры Украины, 1990. – 176 с.

Шепеленко І. П. Життєві стратегії студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства / І. П. Шепеленко // Укр. соціум. – 2006. – № 1. – С. 60–64.
Інформаційні ресурси:

Коваль Г. Актуальні проблеми молоді України / Г. Коваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/5/02.pdf.

Молодь України – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf.


Проблемні запитання

 • Назвіть предмет і об’єкт соціологіх молоді.

 • Які етапи пройшла у своєму становленні соціологія молоді?

 • Чому в Україні соціологічні дослідження молоді тривалий час не були пріоритетними?

 • Які Ви знаєте підходи до визначення вікових меж молоді? Чому вони постійно змінюються?

 • Які проблеми сучасної молоді Ви можете назвати?

 • Що таке «Революція молодіжних претензій»?


Ключові терміни та поняття: молодь, «Революція молодіжних претензій», соціологія молоді, ювентологія.

Тема 9. Соціологія освіти

Семінарське заняття

 1. Статус, предмет, об’єкт і методи соціології освіти. Функціональне призначення соціології освіти.

 2. Освіта як соціальний інститут. Функції освіти у суспільстві.

 3. Освіта у сучасному світі і в Україні. Причини кризи вищої школи та шляхи виходу з неї. Основні законодавчі акти України про освіту. Закон України «Про освіту» (1991 р., зі змінами), Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) тощо.


Творчі завдання

 1. Визначте, в чому полягає «криза освіти» у світі. Чи стосується це явище України? Окресліть шляхи виходу з цієї кризи.

 2. Використовуючи історичну літературу, виділіть основні тенденції розвитку освіти в Україні (можна лише вищої освіти). Якими є здобутки й втрати освіти України на теперішньому етапі? Запропонуйте шляхи реформування системи освіти в Україні.


Теми доповідей та рефератів:

 1. Освітня система в Україні і світі: порівняльна характеристика (на прикладі Великої Британії, Франції, Німеччини, США, Китаю тощо).

 2. «Освіта майбутнього» (Мітіо Каку, Олександр Сидоркін та інші).


Література

Базова:

Барвінський А. О. Соціологія / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 246–263.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 323–346.

Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2004. – С. 373–389.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 477–508.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 370–385.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 133–141.
Додаткова:

Арбєніна В. Стан навчальних практик сучасного студентства як соціокультурний барʼєр модернізації вищої школи України / В. Арбєніна, Л. Сокурянська // Укр. соціолог. журн. – 2012. – № 1-2. – С. 27–47.

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 297–319.

Кругляк М. Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / М. Кругляк. – Житомир : Вид-во «Волинь», 2015. – 464 с.

Лукащук В. Управління реформами вищої освіти: європейський досвід / В. Лукащук // Укр. соціолог. журн. – 2012. – № 1-2. – С. 48–53.

Лукащук О. С. Еволюція соціокультурного статусу вищої школи / О. С. Лукащук // Укр. соціум. – 2013. – № 1. – С. 75–87.

Лукащук О. Соціокультурний статус вищої освіти: історико-соціологічний аналіз / О. Лукащук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 3. – С. 131–139.

Онищук В. Управлінська складова забезпечення якості освіти в умовах її модернізації / В. Онищук // Укр. соціолог. журн. – 2012. – № 1-2. – С. 10–13.

Пилипенко В. Соціологія освіти: від радянських часів до сучасних реалій / В. Пилипенко // Укр. соціолог. журн. – 2009. – № 1-2. – С. 37–44.

Пилипенко В. Є. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії / В. Є. Пилипенко, І. М. Попова, В. В. Танчер та ін. – К. : Каравела, 2004. – С. 91–105.

Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – С. 427–459.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 240–253.Суший О. В. Стратегічні пріоритети розвитку освіти у контексті європейської інтеграції України: чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні у цілому? / О. В. Суший // Укр. соціум. – 2015. – № 4. – С. 85–96.

Щудло С. Якість вищої освіти в оцінках студентів / С. Щудло // Укр. соціолог. журн. – 2011. – № 1-2. – С. 56–61.
Інформаційні ресурси:

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

Митио Каку: «Учеба уже не будет базироваться на запоминании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dsnews.ua/society/mitio-kaku-ucheba-uzhe-ne-budet-bazirovatsya-na-zapominanii-28082014231600.

Олександр Сидоркін: яка вона – освіта майбутнього? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studway.com.ua/oleksandr-sidorkin/.
Проблемні запитання


 • Визначте предметом, об’єкт, методи і функції соціології освіти.

 • Чи вільна освіта від ідеології та політики?

 • Прослідкуйте історичний розвиток соціології освіти та дискусії довкола її предмета.

 • Назвіть відомих дослідників в царині соціології освіти в Україні і світі.

 • В чому полягають специфічні риси освіти?

 • Доведіть, що освіта є соціальним інститутом.

 • Розкрийте зміст соціальних функцій освіти.

 • Англійський соціолог Ентоні Гідденс зазначає: «Школи являють собою багатосторонній освітній досвід, як у рамках формальної прогррами, так і поза нею, що сприяє розвитку індивіда. З іншого боку, шкільна система сприяє закріпленню соціальної й економічної нерівності». Чи згодні Ви з даним твердженням?

 • Що сенсаційного запропонував І. Ілліх? Чи підтримуєте Ви його погляди?

 • Визначте основні елементи освіти в Україні, дайте їм коротку характеристику.

 • Якими є новації у змісті вищої освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.)?

 • Від яких факторів залежить ефективність освіти? :

 • Що передбачає гуманізація та гуманітаризація освіти?

 • Чим характеризується сучасна криза освіти?


Ключові терміни та поняття: «криза освіти», освіта (система освіти), соціологія освіти.

Тема 10. Соціологія особистості

Семінарське заняття

1. Поняття «особа», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у гуманітарному знанні. Феральні люди. Чи є особистістю немовля?

2. Соціологічні концепції особистості: марксистська теорія особистості, теорія «дзеркального «Я», теорія ролей, необіхевіористська концепція, теорії соціальної установки, «концепції соціального характеру», теорії референтної групи, теорія інтегрального синтезу П. Сорокіна.

3. Соціологічна структура особистості. Спрямованість особистості. З. Фрейд про структуру особистості. Соціальний статус та соціальна роль особистості. Рольовий конфлікт і шляхи його розв’язання. Ієрархічна теорія потреб А. Маслоу.

4. Типологія особистості (1. Ідеальний, нормативний, модальний типи; 2. Гармонійний, традиційний, технократичний, неадаптований; 3. Традиціоналісти, ідеалісти, фрустровані, реалісти, гедоністи тощо).

5. Соціалізація особистості. Агенти соціалізації. Де- і ре соціалізація.

6. Девіантна поведінка, її види.

Творчі завдання

1. Підготуйте виступ на тему «Особистість очима представників теорії «соціального характеру» (Е. Фромм, Д. Рісмен).

2. Що вивчає геронтосоціологія? Як співвідносяться між собою геронтофілія, геронтофобія та ейджизм? Як відрізняється повсякденне життя людей похилого віку в Україні і світі? Підготуйте невелике наукове дослідження на дану тему або напишіть есе й висловте свою позицію до проблеми дискримінації людей похилого віку.
Теми доповідей та рефератів:


 1. Homo soveticus і Homo postsoveticus – порівняльна характеристика.

 2. Проблеми соціалізації особистості в сучасному суспільстві.

 3. Соціалізація людей похилого віку.

 4. Соціальна типологія особистості в умовах перехідного суспільства.


Література

Базова:

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 305–325.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 208–234.

Кузьменко Т. М. Соціологія / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – С. 192–220, 221–241.

Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – С. 125–144, 172–193.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 271–294.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 197–230.

Соціологія / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 153–166, 256–296.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 107–125.

Соціологія / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – С. 113–127.

Соціологія / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. – Харків : Право, 2010. – С. 114–129, 143–160.

Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 177–198.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 69–82, 102–108.
Додаткова:

Геєць В. М. Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності / В. М. Геєць // Укр. соціум. – 2011. – № 2. – С. 7–34.

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 54–73, 91–116.

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях : учеб. пособие / Б. А. Исаев. – СПб. : Питер, 2008. – С. 46–91.

Кравченко А. И. Социология / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. – СПб. : Питер, 2003. – С. 197–278.

Пилипенко В. Є. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії / В. Є. Пилипенко, І. М. Попова, В. В. Танчер та ін. – К. : Каравела, 2004. – С. 239–255.

Радугин А. А. Социология / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Центр, 1999. – С. 70–78.

Рущенко І. Н. Фактор моди в структурі епідемії наркотизму / І. Н. Рущенко // Укр. соціум. – 2014. – № 4. – С. 75–85.

Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – С. 94–129, 197–242.

Социология. Основы общей теории / [отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев]. – М. : Норма, 2003. – С. 180–233.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 254–266.
Інформаційні ресурси:

Історії сучасних мауглі – дітей, які жили разом з тваринами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.galka.if.ua/istoriyi-suchasnih-maugli-ditey-yaki-zhili-razom-z-tvarinami-foto/.Снісаренко К. С. Проституція як вид девіантної поведінки / К. С. Снісаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/FP/2012-4/12ckcvdp.pdf.
Проблемні запитання

 • Визначте предмет і об’єкт соціології особистості.

 • В чому полягає відмінність поглядів на людину в природничих і гуманітарних науках?

 • Визначте специфіку соціологічного підходу до розгляду особистості.

 • Як співвідносяться між собою поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість», «особа»?

 • Хто такі феральні люди? Чи можуть вони стати особистістю?

 • Визначтк сутність соціологічних концепцій особистості.

 • Проаналізуйте відомі в гуманітарному знанні підходи до визначення структури особистості. Яке місце посідає підхід З. Фрейда?

 • Що таке соціальний статус і соціальна роль? Як вони між собою співвідносяться?

 • Назвіть види рольових конфліктів, причини їхньої появи й способи розв’язання.

 • Що таке спрямованість особистості?

 • Що називають соціальним типом особистості? Назвіть відомі Вам соціальні типи особистості.

 • Поясніть сутність процесу соціалізації.

 • Чи впливають на соціалізацію особистості релігія, яку сповідує індивід, раса, його соціальний статус?

 • Що таке девіантна поведінка? Які види девіантної поведінки Вам відомі?


Ключові терміни та поняття: агенти соціалізації, віковий соціальний статус, десоціалізація, девіація, делінквентна поведінка, «дзеркальне «Я», досягнутий статус, змішаний соціальний статус, індивід, індивідуальність, інтегральний соціальний статус, інтерес, інтеріоризація, людина, мотив, об’єктивний соціальний статус, особа, особистий соціальний статус, особистість, потреби, привласнений (вроджений, природний) статус, приписуваний соціальний статус, раціоналізація ролі, реальний статус, регулювання ролей, ре соціалізація, референтна група, розподіл ролей, рольовий конфлікт, «рольовий набір», соціалізація, соціальна адаптація, соціальна роль, соціальний статус, соціальний тип особистості, соціальні норми, соціологія особистості, спрямованість особистості, статус на папері, статусний набір, статусний ряд, суб’єктивний соціальний статус, суперечливість соціального статусу, феральні люди, ціннісні орієнтації.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»
Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія,...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для студентів І курсу напряму підготовки "Психологія" (денна форма навчання) Львів
Теми та зміст семінарських занять. Основні психологічні терміни. Наукова література
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
Укладачі: І. І. Тюрменко, Л. С. Тупчієнко, Н. В. Бем, В. М. Гребенніков, О. М. Захарчук, Т. Є. Курченко, О. І. Петасюк, О. А. Юрченко,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка