Методичні рекомендації для проведення семінарських занять


Тема 11.Соціологія культуриСторінка4/5
Дата конвертації21.03.2018
Розмір0,92 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 11.Соціологія культури

Семінарське заняття

 1. Культура як соціальний феномен. Соціальна сутність культури.

 2. Структурні елементи і форми вияву культури в житті людини та суспільства (форми культури: елітарна, народна і масова; різновиди культури: домінуюча, субкультури, контркультури). Матеріальна і духовна культура.

 3. Загальнолюдське і національне в культурі.


Творчі завдання

1. Що таке «макдональдизація» культури? Проаналізуйте це явище, спираючись на книгу Джорджа Рітцера «Макдональдизація суспільства 5».

2. Як співвідносяться між собою поняття «культура» і «цивілізація»? Ознайомтеся з вченням про локальні цивілізації М. Данилевського, А. Тойнбі й О. Шпенглера.
Теми доповідей та рефератів:


 1. Феномен масової культури: позитивне і негативне. Кітч.

 2. Молодіжна субкультура як виклик суспільству.

 3. Культура очима П. Сорокіна.


Література

Базова:

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 237–254.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 303–322.

Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – С. 145–171.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 451–476.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 231–244.

Соціологія / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 106–138.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 165–178.

Соціологія / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – С. 128–141.Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 297–336.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 151–160.
Додаткова:

Гаспаров М. Л. Историзм, массовая культура и наш завтрашний день / М. Л. Гаспаров // Вестник истории, литературы, искусства. Отд-ние ист.-филол. наук РАН. – М. : Собрание; Наука. – Т. 1. – 2005. – С. 26–29.

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 34–53.

Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества А. В. Костина. – М. : Едиториал УРСС, 2005.352 с

Пилипенко В. Є. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії / В. Є. Пилипенко, І. М. Попова, В. В. Танчер та ін. – К. : Каравела, 2004. – С. 67–90.

Радугин А. А. Социология / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Центр, 1999. – С. 45–52.

Смелзер Н. Социология / Нейл Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – С.  40–69.

Социология. Основы общей теории / [отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев]. – М. : Норма, 2003. – С. 136–179.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 190–201.
Інформаційні ресурси:

Гринберг К. Авангард и китч / К. Гринберг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard-i-kitch/.

Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5 / Дж. Ритцер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://socioline.ru/files/5/316/ritcer_dzhordzh_-_makdonaldizaciya_obshchestva_5_2011.pdf.
Проблемні запитання


 • Що є об’єктом і предметом соціології культури?

 • Що таке культура? Як співвідносяться між собою культура і природа?

 • Які компоненти входять до структури культури?

 • Назвіть елементи культури.

 • Які Вам відомі види, типи і форми культури?

 • Що таке кітч?

 • Виділіть ознаки масової культури.

 • Виокремте функції культури.

 • Чи існує загальнолюдська культура?

 • Як співвідносяться між собою загальнолюдська й національна культури?

 • Що таке культурні універсалії?

 • Як Ви розумієте вираз «макдональдизація суспільства»?


Ключові терміни та поняття: акультурація, артефакт, декультурація, етноцентризм, контркультура, культура, культура буденна, культура духовна, культура домінуюча, культура економічна, культура елітарна, культура загальнолюдська, культура масова, культура матеріальна, культура міська, культура народна, культура педагогічна, культура політична, культура професійна, культура сільська, культура спеціалізована, культурні універсалії, ритуал, соціологія культури, субкультура, суперкультура, цінності, цивілізація.

Тема 12. Соціологія релігії

Семінарське заняття

1. Предмет і об’єкт соціології релігії та її функції. Історія становлення соціології релігії (французькі просвітники, І. Кант, Г. Гегель, О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, Е. Дюркгейм, М. Вебер, Б. Малиновський про релігію).

2. Релігія як соціальний інститут. Світоглядний, культовий, нормативний і організаційний компоненти релігії. Форми релігії (примітивні, архаїчні, історичні, ранні, сучасні релігії). Компоненти релігії: церкви, секти, деномінації, культи.

3. Сучасна релігійна ситуація в Україні і світі.


Творчі завдання

 1. Український соціолог К. К. Жоль, характеризуючи релігійну ситуацію в США, зазначає: «Плюралістична ситуація у духовній сфері – це передусім ситуація ринку. У такому разі релігійні інституції стають у певному розумінні «торговельними агенціями», а релігійні цінності – різновидом «споживчих благ». І це зовсім не перебільшення й не метафора. У сучасному промислово розвиненому суспільстві церква не виглядає «янголом», що ширяє над світом. В особі своїх представників вона дуже активно та енергійно проводить свою власну економічну політику за всіма правилами ринкових відносин. Перефразовуючи відому приказку, можна сказати: не духом єдиним живе людина». Що мав на увазі дослідник? Доведіть це конкретними прикладами.

 2. Спираючись на статті В. Єленського, А. Марчишака та інших, проаналізуйте релігійну ситуацію у різних країнах світу. Чи існує релігійна свобода у світі?

 3. Поміркуйте, чи існують у світі на початку ХХІ ст. суто релігійні протистояння. Для прикладу можна взяти ізраїльсько-арабський конфлікт, громадянську війну в Нігерії, Судані, Ефіопії, в Югославії, індійсько-пакистанське протистояння тощо.


Теми доповідей та рефератів:

 1. Релігійна ситуація у світі на початку ХХІ століття: атеїзація, секуляризація, ісламізація, сатанізм, сайєнтологія?

 2. Сучасні українські і західні соціологи про релігійність (П. Бергер, Т. Лукман, Ч. Глок, Н. Смелзер та ін.).


Література

Базова:

Жоль К. К. Соціологія / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – С. 186–221.

Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2004. – С. 390–409.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 558–577.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 179–190.
Додаткова:

Аринин Е. И. Особенности религиозности студентов / Е. И. Аринин, Д. И. Петросян // СОЦИС. – 2016. – № 6. – С. 71–77.

Бабич Н. С. Концептуальные основы построения одномерной шкалы религиозности / Н. С. Бабич, В. И. Хоменко // СОЦИС. – 2016. – № 6. – С. 65–71.

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 320–330.

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях / Б. А. Исаев. – СПб. : Питер, 2008. – С. 176–195.

Мартинович В. А. Методологические проблемы мониторинга новых религиозных движений / В. А. Мартинович // СОЦИС. – 2016. – № 6. – С. 56–65.

Пивоварова Н. П. Релігійність як один із факторів формування світоглядно-ціннісних позицій сучасних українців / Н. П. Пивоварова // Укр. соціум. – 2014. – № 2. – С. 37–44.

Пилипенко В. Є. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії / В. Є. Пилипенко, І. М. Попова, В. В. Танчер та ін. – К. : Каравела, 2004. – С. 164–184.

Радугин А. А. Социология / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Центр, 1999. – С. 114–123.

Сальнікова С. Релігійна участь та громадянське суспільство: досвід посткомуністичних країн / С. Сальнікова, Д. Миронович // Укр. соціолог. журн. – 2013. – № 1-2. – С. 36–46.

Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – С.  460–492.

Смирнов М. Ю. Религиозная социология и социология религии: соотношение и взаимоотношения / М. Ю. Смирнов // СОЦИС. – 2014. – № 8. – С. 136–142.

Социология. Основы общей теории / [отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев]. – М. : Норма, 2003. – С. 395–400.


Інформаційні ресурси:

Єленський В. Релігійна свобода: глобальні виміри / В. Єленський http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Chasopys/Vup2(8)/18.pdf.

Марчишак А. Релігія на тлі загальних глобалізацій них процесів / А. Марчишак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Chasopys/Vup2(8)/18.pdf.
Проблемні запитання

 • В чому специфіка соціології релігії?

 • Покажіть взаємозв’язок соціології релігії з філософією, політологією, історією, культурологією, релігієзнавством.

 • Якими є об’єкт і предмет соціології релігії?

 • Кого, на Вашу думку, можна назвати основоположником соціології релігії? Чому?

 • Охарактеризуйте сутність світоглядного, культового, нормативного й організаційного компонентів релігії.

 • Що спільного і що відмінного між церквою, сектою, деномінацією і культом?

 • Які функції виконує релігія в суспільстві?

 • Чим характеризується сучасна релігійна ситуація в Україні?

 • Що таке релігійність? Яке місце вона посідає в сучасному світі?

 • Які методи дослідження в соціології релігії є найбільш точними?


Ключові терміни та поняття: атеїзм, деномінація, культ, релігійна група, релігійна організація,релігія, ресакралізація, сакралізація, секта, секуляризація, соціологія релігії, церква.

Тема 14. Програмування та організація дослідження

Лекція

 1. Вимоги до програми соціологічного дослідження. Методика підготовки програми.

 2. Розрахунок вибіркової сукупності при проведенні різних типів соціологічного дослідження.


Семінарське заняття

 1. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види.

 2. Програма соціологічного дослідження та її компоненти.

 3. Вибірка у соціологічному дослідженні.


Творчі завдання

 1. Проведіть у Вашій групі пілотажне дослідження на одну із тем за Вашим бажанням. Яке значення пілотажного дослідження в соціології? Доведіть це на Вашому прикладі.

 2. Що таке проблема соціологічного дослідження? Наведіть приклади різноманітних підходів до визначення типу соціальної проблеми. Дайте характеристику проблемі у Вашому соціологічному дослідженні.


Теми доповідей та рефератів:

 1. Основні підходи до формування типології соціологічних досліджень.

 2. Природа і характер систематичних помилок вибіркового дослідження.


Література

Базова:

Барвінський А. О. Соціологія / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 55–76.

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 426–479.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 404–428.

Кузьменко Т. М. Соціологія / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – С. 242–261.

Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – С. 232–273.

Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс / І. М. Попова. – К. : Тандем, 1998. – С. 152–161.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 597–611.

Соціологія/ [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 415–435.

Соціологія / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 452–503.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 258–271.

Соціологія / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – С. 141–163.Хриенко П. А. Социология / П. А. Хриенко, В. И. Тарасов, Т. В. Хриенко. – Симферополь : СОНАТ, 2001. – С. 107–123.

Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 410–430.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 187–208.
Додаткова:

Городяненко В. Г. Социологический практикум : уч.-метод. пособие / В. Г. Городяненко. – К. : Академия, 1999. – 160 с.

Григорьев С. И. Начала современной социологии / С. И. Григорьев, Ю. Е. Растов. – М. : Магистр, 1999. – С. 121–157.

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях / Б. А. Исаев. – СПб. : Питер, 2008. – С. 212–214.

Как провести социологическое исследование. – М. : Политиздат, 1990. – 288 с.Маркович Д. Ж. Общая социология / Д. Ж. Маркович. – М. : ВЛАДОС, 1998. – С. 81–92.

Рабочая книга соціолога / [под. ред. Г. В. Осипова]. – М. : Наука, 1983. – 476 с.Радугин А. А. Социология / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Центр, 1999. – С. 141–146.

Система социологического знания / [сост. Г. В. Щекин]. – К. : МАУП, 2001. – С. 132–142.

Социология. Основы общей теории / [отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев]. – М. : Норма, 2003. – С. 713–753.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 340–354.


Інформаційні ресурси:

Спеціальне дослідження до Дня незалежності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tns-ua.com/news/spetsialne-doslidzhennya-do-dnya-nezalezhnosti-ukrayini-tsikavo-pro-ukrayintsiv-ta-ukrayinu.Ядов В. А. Социологическое исследование:методология, программа, методы / В. А. Ядов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://socioline.ru/pages/yadov-va-sotsiologicheskoe-issledovanie-metodologiya-programmametody.
Проблемні запитання

 • Що таке соціологічне дослідження?

 • Назвіть функції соціологічного дослідження.

 • Визначте основні етапи проведення соціологічного дослідження.

 • Які види соціологічних досліджень Вам відомі?

 • Що Вам відомо про програму соціологічного дослідження та її структуру?

 • Що таке шкала виміру? Які шкали Вам відомі?

 • Для чого потрібна вибірка?

 • Назвіть відомі Вам види вибірки.

 • Як розрахувати обсяг вибірки?

 • Коли можна проводити лише суцільне соціологічне дослідження?


Ключові терміни та поняття: аналітичне соціологічне дослідження (СД), валідність шкали виміру, вибіркова сукупність, вибіркове СД, генеральна сукупність, гіпотеза, лонгітюдне СД, метод, методика, монографічне СД, надійність шкали виміру, одиниці відбору, одиниці спостереження, описове СД, панельне СД, пілотажне СД, повнота шкали виміру, повторне СД, помилка репрезентативності, пошукове СД, прикладне СД, проблема наукова, програма СД, разове СД, репрезентативність вибірки, систематичні помилки, соціологічне дослідження, суцільне СД, точність шкали виміру, трендове СД, фундаментальне СД, чуттєвість шкали виміру.

Тема 15. Методи збирання соціологічної інформації

Лекція

 1. Вимоги до складання анкети.

 2. Типи питань, особливості їхнього складання.

 3. Методика проведення акетування та інтерв’ювання.


Семінарське заняття

 1. Опитування як провідний метод збору первинної соціальної інформації. Види опитувань.

 2. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування.

 3. Соціологічне спостереження.

 4. Соціологічний експеримент.


Творчі завдання

 1. Ознайомтеся з основними етапами й напрямами емпіричних і прикладних досліджень у США у ХХ ст.

 2. Проаналізуйте евристичні методи соціологічного вивчення, визначте позитивні й негативні моменти їхнього застосування.


Теми доповідей та рефератів:

 1. Соціометрія в педагогічній практиці.

 2. Прогнозування соціальних явищ та процесів. Методи соціологічного прогнозування. Футурологія як наука про майбутнє.

 3. Якісні методи соціологічного дослідження.


Література

Базова:

Барвінський А. О. Соціологія / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 77–107.

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 480–508.

Жоль К. К. Соціологія / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – С. 374–439.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 428–444.

Кузьменко Т. М. Соціологія / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – С. 261–273.

Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – С. 242–245.

Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс / І. М. Попова. – К. : Тандем, 1998. – С. 161–176.

Соціологія / [за заг ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – С. 611–616.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 436–470, 494–505.

Соціологія / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 443–452, 484–503.

Соціологія / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – С. 271–287.

Соціологія / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – С. 156–163.Хриенко П. А. Социология / П. А. Хриенко, В. И. Тарасов, Т. В. Хриенко. – Симферополь : СОНАТ, 2001. – С. 124–140.

Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – С. 431–440.

Юрій М. Ф. Соціологія / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – С. 209–249.
Додаткова:

Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом / И. А. Бутенко. – М. : Высшая школа, 1989. – 176 с.

Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 464–474.

Городяненко В. Г. Социологический практикум : уч.-метод. пособие / В. Г. Городяненко. – К. : Академия, 1999. – 160 с.

Григорьев С. И. Начала современной социологии / С. И. Григорьев, Ю. Е. Растов. – М. : Магистр, 1999. – С. 158–241.

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях / Б. А. Исаев. – СПб. : Питер, 2008. – С. 216–221.

Как провести социологическое исследование. – М. : Политиздат, 1990. – 288 с.Маркович Д. Ж. Общая социология / Д. Ж. Маркович. – М. : ВЛАДОС, 1998. – С. 92–99.

Рабочая книга соціолога / [под. ред. Г. В. Осипова]. – М. : Наука, 1983. – 476 с.Радугин А. А. Социология / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Центр, 1999. – С. 146–150.

Система социологического знания / [сост. Г. В. Щекин]. – К. : МАУП, 2001. – С. 142–152, 159–169.

Социология. Основы общей теории / [отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев]. – М. : Норма, 2003. – С. 753–799.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 355–375.Якісні дослідження в соціологічних практиках / [за ред.Н. Костенко, Л. Скокової]. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2009. – 400 с.
Інформаційні ресурси:

Ядов В. А. Социологическое исследование:методология, программа, методы / В. А. Ядов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://socioline.ru/pages/yadov-va-sotsiologicheskoe-issledovanie-metodologiya-programmametody.
Проблемні запитання

 • Які існують критерії та основні класифікації методів збирання соціологічної інформації?

 • Охарактеризуйте опитування та його види.

 • Назвіть основні вимоги до анкетування як методу збирання соціологічної інформації.

 • Якою повинна бути структура питальника та вимоги до нього?

 • Як провести інтерв’ю? Його застосування, позитивні і негативні сторони.

 • Метод спостереження: види спостереження та їх місце у соціології.

 • Охарактеризуйте метод аналізу документів.

 • Розкрийте суть експертних оцінок у соціологічній практиці, їх роль у прогнозах.

 • Що таке соціальний експеримент та які існують вимоги до його проведення?

 • Розкрийте поняття соціометрії та її роль у вивченні міжособистісних відносин.


Ключові терміни та поняття: анкета, анкетування, документ, експеримент соціологічний (натурний і уявний, науково-дослідний і прикладний, польовий і лабораторний, лінійний і паралельний), запитання (відкриті, закриті, напівзакриті, прямі і непрямі), інтерв’ю соціологічне (вільне, формалізоване, напівстандартизоване, панельне, групове, клінічне, фокусоване), контент-аналіз, метод експертної оцінки, неформалізований (традиційний, класичний) метод аналізу документів, опитування, соціометрія, спостереження соціологічне (польове, лабораторне, включене і невключене, систематизоване і несистематизоване, монографічне і пошукове).

Тема 16. Обробка та аналіз соціальної інформації

Семінарське заняття

 1. Опис інформації та обчислення узагальнюючих параметрів.

 2. Кореляційний і регресійний аналіз. Методи багатовимірної статистики (факторний і кластерний аналіз).


Творчі завдання

 1. Підготуйте інформацію про життєвий і творчий шлях відомих світових футурологів (FM-2030, Реймонд Курцвейл, Артур Кларк, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн, Герман Кан та інші). Які їхні прогнози справдилися? Чому, на Вашу думку, деяким науковцям все ж вдається передбачити майбутнє?


Теми доповідей та рефератів:

 1. Прогнозування соціальних явищ та процесів. Методи соціологічного прогнозування. Футурологія як наука про майбутнє.

 2. Аналіз даних в якісному дослідженні.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»
Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія,...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для студентів І курсу напряму підготовки "Психологія" (денна форма навчання) Львів
Теми та зміст семінарських занять. Основні психологічні терміни. Наукова література
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
Укладачі: І. І. Тюрменко, Л. С. Тупчієнко, Н. В. Бем, В. М. Гребенніков, О. М. Захарчук, Т. Є. Курченко, О. І. Петасюк, О. А. Юрченко,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка