Методичні рекомендації для проведення семінарських занятьСторінка5/5
Дата конвертації21.03.2018
Розмір0.92 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

Література

Базова:

Барвінський А. О. Соціологія / А. О. Барвінський. – К. : ЦНЛ, 2005. – С. 108–122.

Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 508–509.

Козловець М. А. Соціологія / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – С. 444–451.

Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – С. 259–263.

Соціологія / [за ред. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – С. 471–494.

Соціологія / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – С. 503–523.

Соціологія / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – С. 163–171.Хриенко П. А. Социология / П. А. Хриенко, В. И. Тарасов, Т. В. Хриенко. – Симферополь : СОНАТ, 2001. – С. 141–148.
Додаткова:

Как провести социологическое исследование. – М. : Политиздат, 1990. – 288 с.Маркович Д. Ж. Общая социология / Д. Ж. Маркович. – М. : ВЛАДОС, 1998. – С. 99–104.

Олейник А. Н. Сбор, агрегирование и обработка качественных даннях / А. Н. Олейник // СОЦИС. – 2014. – № 5. – С. 121–131.

Прибиткова І. Статистичний аналіз і вимірювання в соціологічних дослідженнях / І. Прибиткова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 3. – С. 99–113.

Рабочая книга соціолога / [под. ред. Г. В. Осипова]. – М. : Наука, 1983. – 476 с.Радугин А. А. Социология / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Центр, 1999. – С. 150–152.

Раздумья о будущем : диалоги в преддверии третьего тысячелетия: журналистка Н. Стрельцова ведет беседы с известными учеными и полит. деятелями. – М. : Политиздат, 1987. – 175 с.

Социология / [под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 375–383.

Сучасні методи збору і аналізу даних в соціології. Матеріали VI Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н. В. Паніної / [за наук. ред. Є. І. Головахи і Т. Я. Любивої]. – К : Ін-т соціології НАН України, 2013. – 140 с.Шестопал Е. Б. Социологические опросы и электоральные прогнозы: некоторые методологические аспекты / Е. Б. Шестопал // СОЦИС. – 2014. – № 5. – С. 136–138.
Інформаційні ресурси:

Ядов В. А. Социологическое исследование:методология, программа, методы / В. А. Ядов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://socioline.ru/pages/yadov-va-sotsiologicheskoe-issledovanie-metodologiya-programmametody.
Проблемні запитання

 • Які види групування даних Вам відомі?

 • Для чого потрібні статистичні методи аналізу соціальної інформації?

 • В чому полягає сутність факторного аналізу?

 • Що таке кластерний аналіз?

 • Назвіть форми графічного зображення одновимірних розподілів.

 • Якою є структура соціологічного звіту?


Ключові терміни та поняття: групування даних, кластерний аналіз, кодування інформації, соціологічний звіт, факторний аналіз.

3. Питання на залік / іспит

 1. Соціологія як наука про суспільство. Об’єкт, предмет і структура соціології. Визначні українські та зарубіжні соціологи.

 2. Методи, категорії і закони соціології. Місце соціології в системі суспільствознавства. Функції соціології.

 3. Основні етапи розвитку соціологічного знання, їх загальна характеристика. Протосоціологічні погляди античних мислителів (Демокріт і Левкіпп, Сократ, Платон, Аристотель, Епікур, римські стоїки).

 4. Протосоціологічні погляди в Середньовіччі. Аврелій Августин, Фома Аквінський, Ібн Хальдун.

 5. Протосоціологія доби Відродження і нового часу (Томас Мор, Томаззо Кампанелла, Нікколо Макіавеллі, Томас Гоббс, Джон Локк).

 6. Суспільство очима просвітників (Бернард Мандевіль, Антоні Шефтсбері, Девід Юм, Адам Сміт, Уїльям Петті; Вольтер, Дідро, Монтескʼє, Жан-Жак Руссо, Анн-Робер-Жак Тюрго, Йоганн-Готфрід Гердер, Іммануїл Кант, Георг-Вільгельм Гегель та ін.).

 7. Огюст Конт як засновник соціології.

 8. Соціологічні погляди Герберта Спенсера.

 9. Натуралістичні школи в соціології (географічна, школа німецької геополітики, расово-антропологічна, органічна, соціал-дарвіністська).

 10. Психологічна соціологія (психолого-еволюціоністська соціологія; інстинктивізм; психологія натовпу; інтеракціонізм; психоаналіз З. Фрейда).

 11. Погляди Еміля Дюркгейма.

 12. Соціологічне вчення Карла Маркса.

 13. «Розуміюча соціологія» Макса Вебера.

 14. Теорія циркуляції еліт Вільфредо-Федеріко Парето.

 15. Сучасні течії, напрями і школи сучасної західної соціології (Чиказька школа, Франкфуртська школа; функціоналізм; теорії соціального конфлікту; теорія соціального обміну; психоаналітичні теорії; символічний інтеракціонізм; феноменологічна соціологія; неомарксизм; соціологія «технологічного детермінізму»; психодраматичні дослідження Дж. Морено; теорії індустріального суспільства та теорії конвергенції).

 16. Розвиток соціологічної думки в Україні. Протосоціологічний етап (від Київської Русі до середини ХІХ ст.).

 17. Класичний етап (80-ті рр. ХІХ ст. – 1917 рр.) соціологічної думки в Україні. Женевський гурток.

 18. Соціологічні вчення в ХХ ст. у Радянському Союзі та незалежній Україні. Пошуки діячів української еміграції (М. Шаповал, В. Липинський).

 19. Суспільство як соціальна система, його основні компоненти, концепції походження. Суспільство і природа. Поняття суспільного виробництва.

 20. Соціальні дії, зв’язки, взаємодії і відносини. Поняття про соціальні конфлікти.

 21. Типи суспільства і шляхи його розвитку.

 22. Соціальні спільноти, їх типологія та основні характеристики. Соціальні групи, їх сутність і типологія.

 23. Соціальні інститути, їх роль в життєдіяльності суспільства.

 24. Соціальна організація: сутність, структура, типологія. Управління організаціями.

 25. Соціальна структура суспільства: основні елементи та види.

 26. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність. Теорія середнього класу. Середній клас в Україні і світі.

 27. Динаміка соціальної структури в сучасному світі: тенденції розвитку соціальної структури в країнах Заходу; соціально-стратифікаційні процеси в сучасному українському суспільстві.

 28. Соціальні зміни, соціальні рухи та соціальні процеси.

 29. Предмет, категорії і функції соціології політики. Політика як соціальне явище і соціальний інститут.

 30. Соціологія держави: поняття держави, її характерні ознаки, теорії походження, функції, форми, поняття громадянського суспільства і правової держави.

 31. Соціологія політичних рухів і партій. Соціологія міжнародних відносин.

 32. Предмет і об’єкт економічної соціології. Особливості економічної та соціальної сфер суспільства. Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології.

 33. Предмет, об’єкт, функції, основні категорії соціології праці. Виникнення і розвиток соціології праці. Соціальні аспекти зайнятості і безробіття.

 34. Предмет, об’єкт та історія розвитку етносоціології. Поняття «народність», «етнос», «раса», «нація», «етнічний стереотип».

 35. Основні теорії походження етносу і нації. Явище «пасіонарності» (Лев Гумільов), еволюційно-історичний підхід (Юліан Бромлей).

 36. Сутність національно-етнічних процесів і відносин. Націоналізм як історичне явище.

 37. Міжнаціональні конфлікти: природа і типологія. Расизм в глобалізованому світі.

 38. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення. Функції сім’ї.

 39. Шлюб та сім’я: поняття, сутність, типологія. Класифікація шлюбів.

 40. Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї.

 41. Молодь як соціально-демографічна група суспільства. Ювентологія. Соціально-економічні проблеми молоді. Революція молодіжних претензій.

 42. Місце та роль освіти в сучасному світі. Функціональне призначення соціології освіти. Причини кризи вищої школи та шляхи виходу з неї. Основні законодавчі акти України про освіту.

43. Поняття «особа», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у гуманітарному знанні. Феральні люди. Чи є особистістю немовля?

44. Соціологічні концепції особистості: марксистська теорія особистості, теорія «дзеркального «Я», теорія ролей, необіхевіористська концепція, теорії соціальної установки, «концепції соціального характеру», теорії референтної групи, теорія інтегрального синтезу П. Сорокіна.

45. Соціологічна структура особистості. Спрямованість особистості. З. Фрейд про структуру особистості. Соціальний статус та соціальна роль особистості. Рольовий конфлікт і шляхи його розв’язання. Ієрархічна теорія потреб А. Маслоу.

46. Типологія особистості (1. Ідеальний, нормативний, модальний типи; 2. Гармонійний, традиційний, технократичний, неадаптований; 3. Традиціоналісти, ідеалісти, фрустровані, реалісти, гедоністи тощо).

47. Соціалізація особистості. Агенти соціалізації. Де- і ре соціалізація.

48. Девіантна поведінка, її види. 1. Культура як соціальний феномен. Структурні елементи і форми вияву культури в житті людини та суспільства (форми культури: елітарна, народна і масова; різновиди культури: домінуюча, субкультури, контркультури). Матеріальна і духовна культура. Загальнолюдське і національне в культурі.

 2. Соціологія релігії. Предмет соціології релігії та її функції. Релігія як соціальний інститут. Сучасна релігійна ситуація в Україні.

 3. Поняття глобалізації. Економічна, фінансова, політична, воєнна і культурна глобалізація.

 4. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види. Програма соціологічного дослідження та її компоненти. Вибірка у соціологічному дослідженні.

 5. Опитування як метод збору первинної соціальної інформації. Види опитування.

 6. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування.

 7. Соціологічне спостереження та експеримент. Соціометрія. Біографічний метод.

 8. Опис інформації та обчислення узагальнюючих параметрів. Методи багатовимірної статистики. Прогнозування соціальних явищ та процесів. Методи соціологічного прогнозування.


4. Рекомендована література
Базова

1. Барвінський А.  О. Соціологія : курс лекцій / А. О. Барвінський. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

2. Вербець В. В. Соціологія / В. В. Вербець, О. А Субот, Т. А Христюк. – К. : Кондор, 2009. – 550 с.

3. Жоль К. К. Соціологія : навч. посібник / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – 440 с.

4. Козловець М. А. Соціологія : курс лекцій / М. А. Козловець, В. О. Федоренко, П. В. Маслак. – Житомир : ЖВІРЕ, 2001. – 460 с.

5. Кузьменко Т. М. Соціологія : навч. посібник / Т. М. Кузьменко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 320 с.

6. Лукашевич М. П. Социология / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : МАУП, 1998. – 274 с.

7. Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс : підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2004. – 454 с.

8. Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс / І. М. Попова. – К. : Тандем, 1998. – 272 с.

9. Соціологія / [за заг ред. проф. В. П. Андрущенка, проф. М. І. Горлача]. – К. – Харків : Єдинорог, 1998. – 624 с.

10. Соціологія : курс лекцій / [за ред. І. С. Старовойта]. – Тернопіль : Астон, 1999. – 176 с.

11. Соціологія : навч. посіб. / [за ред. С. О. Макеєва]. – К. : Знання, 2008. – 568 с.

12. Соціологія : підручник / [за ред. проф. В. Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2008. – 544 с.

13. Соціологія : підручник / [за ред. В. М. Пічі]. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – 296 с.

14. Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. – Харків : Право, 2010. – 224 с.

15. Хриенко П. А. Социология (учебное пособие) / П. А. Хриенко, В. И. Тарасов, Т. В. Хриенко. – Симферополь : СОНАТ, 2001. – 160 с.

16. Черниш Н. Соціологія : курс лекцій / Наталія Черниш. – Львів : Кальварія, 1996. – 543 с.

17. Юрій М. Ф. Соціологія : підручник / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – 288 с.


Допоміжна

1. Арістотель. Нікомахова етика / Арістотель. – К. : Аквілан-Плюс, 2002. – 480 с.

2. Арістотель. Політика / Арістотель. – К. : Основи, 2000. – 239 с.

3. Бакиров В. Миссия социологии в современном мире / Виль Бакиров // Український соціологічний журнал. – 2012. – № 1-2. – С. 5–9.

4. Волков Ю. Г. Социологический диагноз как аналитический конструкт / Ю. Г. Волков // СОЦИС. – 2015. – № 3. – С. 3–11.

5. Гидденс Э. Социология / Энтони Гидденс. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с.

6. Григорьев С. И. Начала современной социологии / С. И. Григорьев, Ю. Е. Растов. – М. : Магистр, 1999. – 246 с.

7. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданського / Т. Гоббс. – М. : Мысль, 2001. – 875 с.

8. Городяненко В. Г. Социологический практикум: учебно-метод. пособие / В. Г. Городяненко. – К. : Академия, 1999. – 160 с.

9. Дворцов А. Т. Жан Жак Руссо / А. Т. Дворцов. – М. : Наука, 1980. – 112 с.

10. Дженкинс Р. Что ждет социологию: вымирание, застой или эволюция? / Р. Дженкинс // СОЦИС. – 2015. – № 3. – С. 11–21.

11. Западноевропейская социология ХІХ века : тексты. – М. : Международный университет бизнеса и управления, 1996. – 346 с.

12. Западноевропейская социология ХІХ – начала ХХ векав : тексты. – М. : Международный университет бизнеса и управления, 1996. – 515 с.

13. Захарченко М. В. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – 336 с.

14. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях : учеб. пособие / Б. А. Исаев. – СПб. : Питер, 2008. – 224 с.

15. История социологии в Западной Европе и США. – М. : Наука, 1993. – 424 с.

16. Кампанелла Т. Город Солнца / Т. Кампанелла. – М. : АН СССР, 1954. – 227 с.

17. Киященко Л. П. Междисциплинарность – область взаимодействия философии и социологии / Л. П. Киященко // СОЦИС. – 2016. – № 2. – С. 3–11.

18. Кравченко А. И. Социология / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. – СПб. : Питер, 2003. – 432 с.

19. Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Харьков : Фолио, 1998. – 656 с.

20. Маркович Д. Ж. Общая социология : учебник / Д. Ж. Маркович. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 432 с.

21. Мор Т. Утопия / Т. Мор. – М. : Наука, 1978. – 415 с.

22. Платон. Государство. Законы. Политик / Платон. – М. : Мысль, 1998. – 798 с.

23. Платон. Законы / Платон. – М, : Мысль, 1999. – 830 с.

24. Победа Н. На пути к обществу профессионалов / Нелли Победа, Ирина Попова// Український соціологічний журнал. – 2009. – № 1-2. – С. 4–14.

25. Радугин А. А. Социология / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Центр, 1999. – 158 с.

26. Романовский Н. В. Дискурс кризиса (в) современной социологии / Н. В. Романовский // Социологические исследования. – 2016. – № 4. – С. 3–12.

27. Руссо Ж .Ж. Об общественном договоре / Ж. Ж. Руссо. – М. : КАНОН-пресс, 1998. – 416 с.

28. Ручка А. А. Очерки истории социологической мысли / А. А. Ручка, В. В. Танчер. – К. : Наукова думка, 1992. – 264 с.

29. Ручка А. О. Курс історії теоретичної соціології / А. О. Ручка, В. В. Танчер. – К. : Наукова думка, 1995. – 224 с.

30. Система социологического знания : учеб. пособие / [сост. Г. В. Щекин]. – К. : МАУП, 2001. – 208 с.

31. Словник соціологічних і політологічних термінів: довідк. вид. / [уклад.: В. І. Астахова, В. І. Даниленко, А. І. Панов та ін.]. – К. : Вища школа, 1993. – 141 с.

32. Смелзер Н. Социология / Нейл Смелзер. – М. : Феникс, 1994. – 688 с.

33. Современная западня социология : словарь. – М. : Политиздат, 1990. – 432 с.

34. Социологический справочник / [под. общей ред. В. И. Воловича]. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 382 с.

35. Социология : учебник для вузов / [В. Н. Лавриненко, Н. А. Нартов, О. А. Шабанова, Г. С. Лукашова; под. ред. В. Н. Лавриненко]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 408 с.

36. Соціологічна думка України : навч. посібник / М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов та ін. – К. : Заповіт, 1996. – 424 с.

37. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / [уклад.: В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін.; під заг. ред. В. І. Воловича]. – К. : Укр. Центр духовн. культури, 1998. – 736 с.

38. Танчер В. Соціологічна наука: проблеми розвитку і дисциплінарного переформатування / Віктор Танчер // Український соціологічний журнал. – 2009. – № 1-2. – С. 15–19.

39. Узбек К. М. Фрагменти побудови античної науки, філософії і науки / К. М. Узбек. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. – 234 с.

40. Чанышев А. Н. Аристотель / А. Н. Чанышев. – М. : Мысль, 1987. – 200 с.

41. Черняк Е. М. Социология семьи : учеб. пособие / Е. М. Черняк. – М. : Дашков и Ко, 2004. – 238 с.

42. Яковенко А. В. О воздействии естественных и социогуманитарных наук на общественные процессы / А. В. Яковенко // СОЦИС. – 2016. – № 2. – С. 12–19.

43. Яницкий О. Н. Нужна ли новая парадигма социологии? (размышления над концепцией У. Бека) / О Н. Яницкий // СОЦИС. – 2016. – № 4. – С. 13–22.


15. Інформаційні ресурси

1. Сайти: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua

2. Бібліотека історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: http://www-history.univer.kharkov.ua/book.php?sec=1&lang=u

3. Інститут історії України НАН України: http://www.history.org.ua/.

4. Сайт Інституту соціології НАН України: http://i-soc.com.ua/institute/.

5. Сайт журналу «Социс»: http://www.isras.ru/socis.html.6. Кафедра соціології КНУ імені Тараса Шевченка: http://soc.univ.kiev.ua/uk/ library.


1 У звʼязку з тим, що курс «Соціологія» читається на різних факультетах й має різну кількість годин тематика лекцій й семінарів в посібнику подана загальна. В залежності від навчального навантаження викладач обирає на свій розсуд тему заняття з пропонованих вище.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»
Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія,...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації для студентів І курсу напряму підготовки "Психологія" (денна форма навчання) Львів
Теми та зміст семінарських занять. Основні психологічні терміни. Наукова література
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять iconМетодичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
Укладачі: І. І. Тюрменко, Л. С. Тупчієнко, Н. В. Бем, В. М. Гребенніков, О. М. Захарчук, Т. Є. Курченко, О. І. Петасюк, О. А. Юрченко,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка