Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»Сторінка4/4
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Контрольні запитання
Кредитний модуль 1

 • Поняття «історія». Періодизація історії України. Структура, функції і концепції культури. Культура і цивілізація: спільне і відмінне. Стаття О. Сича «Про викладання історії у вищій школі».

 • Початок формування людської цивілізації на території України. Ранні форми культури на українських землях (анімізм, фетишизм, магія, тотемізм). Трипільська культура та її місце в історії України.

 • Первісні державні утворення на території України (кіммерійці, скіфи, сармати, грецькі міста-держави Північного Причорномор’я). Культура епохи раннього залізного віку.

 • Проаналізуйте процес розвитку східнослов’янських племен, їх розселення, побут, вірування. Етногенез слов’ян. Перші протодержавні утворення східних слов’ян.

 • Проблеми утворення Київської Русі в історіографії. Проаналізуйте сутність «норманської» та хозарської теорій походження Русі, визначте причини їхньої появи.

 • Виділіть етапи існування Давньоруської держави. Охарактеризуйте особливості розвитку Русі за Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.

 • Доведіть, що за князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого Київська Русь досягла свого найвищого розквіту.

 • Яке, на Вашу думку, значення мало прийняття християнства для розвитку Київської Русі? Визначте передумови та причини запровадження нової релігії, а також назвіть позитивні та негативні сторони цього акту.

 • Проаналізуйте зовнішню політику правителів Київської Русі, визначте пріоритетні напрямки та найвагоміші результати.

 • Визначте особливості розвитку руських земель в умовах децентралізації Київської Русі. Ярославичі. В. Мономах. Причини феодальної роздробленості Русі.

 • Монголо-татарський фактор в історії Русі. Погляд на проблему Л. Гумільова, радянських та сучасних українських істориків.

 • Етнічний розвиток Київської Русі. Проблема етногенезу українського народу в історичній науці. «Звичайна схема» М. Грушевського.

 • Галицько-Волинська держава в історії України. Доведіть або спростуйте погляди українських істориків, що саме Галицько-Волинська держава стала спадкоємцем традицій Київської Русі.

 • Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави (виникнення слов’янської писемності: черти і рези; київські графіті та новгородські берестяні грамоти; кирилиця; література, освіта і наука, архітектура, музика, живопис).

 • Українські землі в колі геополітичних інтересів сусідніх держав у ХIV–другій половині XVI ст.

 • Проаналізуйте, які політичні, соціальні та етнокультурні процеси мали місце у Великому князівстві Литовському в ХІV – першій половині ХVІ ст. Магдебурзьке право.

 • Покажіть вплив польської цивілізації на Русь на прикладі Люблінської та Брестської уній. Боротьба українського народу за права православної церкви у ХVІІ ст. Полемічна література. Петро Могила. Стаття Наталі Яковенко «Здобутки і втрати Люблінської унії».

 • Визначте основні причини, джерела, теорії, етапи формування і розвитку українського козацтва. Доведіть закономірність виникнення українського козацтва.

 • Дайте оцінку Запорозької Січі, її устрою та господарству, покажіть роль Д. Вишневецького в її розвитку. Реєстрове козацтво.

 • Покажіть місце Запорозької Січі у міждержавних відносинах країн Європи та Азії (морські походи козаків у кінці ХVІ – першій половині XVІІ ст., участь у Хотинській, Тридцятилітній війнах, польсько-російській війні 1617–1618 рр. тощо). П. Конашевич-Сагайдачний.

 • Виділіть дві хвилі козацько-селянських повстань наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. Проаналізуйте причини і приводи до повстань, їхній хід, причини поразки. «Ординація Війська Запорозького».

 • Розвиток культурних зв’язків України з культурними осередками Центральної і Західної Європи (Ю. Дрогобич, П. Русин, С. Оріховський та ін.).

 • Культура України литовсько-польської доби (ХІV – перша половина ХVІІ ст.). Розвиток освіти та книгодрукування. «Пересопницьке Євангеліє». Братства та їх роль в розвитку української культури. Архітектура і образотворче мистецтво XIV – І пол. XVII ст.

 • Українська національна революція (1648–1676): проблеми назви, хронології, періодизація, основні етапи. Причини та привід до розгортання революції, рушійні сили. «Золотий спокій». Б. Хмельницький.

 • Дайте коротку характеристику першому етапу Української національної революції середини ХVІІ ст. Проаналізуйте особливості устрою Української гетьманської держави за Б. Хмельницького.

 • Проаналізуйте особливості зовнішньої політики Б. Хмельницького. Визначте місце переяславсько-московських домовленостей 1654 р. в історії України. Віленське перемир’я.

 • Дайте оцінку етапу громадянської війни під час Української національної революції ХVІІ ст. (1657–1659). Іван Виговський. Юрій Хмельницький. Проаналізуйте значення Гадяцького договору та битви під Конотопом для українсько-польських та українсько-російських відносин.

 • Українська козацька держава у колі геополітичних інтересів Польщі, Росії, Кримського ханства, Туреччини у 60–80-ті рр. ХVІІ ст. «Руїна».

 • Прослідкуйте особливості державотворчої діяльності гетьмана І. Мазепи. Проаналізуйте ставлення до діяльності українського гетьмана в українській, російській та зарубіжній історичній науці, образ І. Мазепи в художньому слові.

 • Проаналізуйте основні положення Конституції П. Орлика 1710 р. Покажіть, в чому полягала сутність державотворчої діяльності гетьмана в екзилі.

 • Прослідкуйте особливості колоніальної політики Російської імперії щодо України у ХVІІІ ст. (І. Скоропадський, П. Полуботок, Д. Апостол, К. Розумовський).

 • Визначте місце Запорозької Січі у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст., покажіть трагічну долю Запорозьких Січей після 1709 р. Проаналізуйте причини зруйнування Запорозької Січі.

 • Поняття «соціального розбійництва» в українській та світовій історії (на прикладі гайдамацького та опришківського рухів у ХVІІІ ст.). Погляди на гайдамацький рух в українській, радянській та зарубіжній історіографії.

 • Культура України другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. Освіта, наука, книгодрукування. Києво-Могилянська академія. Феофан Прокопович. Григорій Сковорода. Бароко і класицизм в українському мистецтві.


Кредитний модуль 2

 • Визначте, які геополітичні зміни сталися в Східній Європі наприкінці ХVІІІ ст., проаналізуйте їхні наслідки для українського народу.

 • Проаналізуйте значення модернізаційних перетворень у Російській імперії за правління Олександра ІІ. Визначте причини і передумови скасування кріпацтва 1861 р. в контексті ліберально-демократичних перетворень 1860-х–1870-х рр.

 • Прослідкуйте тенденції соціально-економічного розвитку підросійської та підавстрійської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа.

 • Визначте риси національного відродження в підросійській та підавстрійській Україні в першій половині ХІХ ст. Фольклористична діяльність М. Максимовича, М. Цертелєва, І. Срезневського. «Історія Русів». Охарактеризуйте місце Кирило-Мефодіївського товариства в історії України. «Руська трійця». Товариство греко-католицьких священиків. Закарпатські будителі.

 • Визначте місце України в розгортанні західноєвропейського (масони), російського (декабристи) та польського національно-визвольного рухів у першій половині ХІХ ст.

 • Прослідкуйте основні вимоги, практичну діяльність представників народницького, соціал-демократичного й ліберального рухів другої половини ХІХ ст. на теренах підросійської України.

 • Поясніть, чому на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. набули поширення рухи москвофілів, народовців та радикалів.

 • Покажіть причини виникнення, основні етапи розгортання українського національного руху у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Валуєвський циркуляр і Емський указ. «Столипінська реакція».

 • Проаналізуйте процес виникнення політичних партій в підавстрійській та підросійській Україні, вкажіть місце питання про незалежність України в їхніх програмах, діяльність партій під час Першої російської революції.

 • Вкажіть, яке місце посідала Україна в розгортанні Першої російської революції (1905–1907 рр.). Визначте причини та привід до революції, етапи, причини поразки. Проаналізуйте здобутки українського національного руху під час революції.

 • Розкрийте причини, характер та воєнні дії на теренах України під час Першої світової війни. Поясніть, в чому полягала трагедія українського народу під час війни, з’ясуйте ставлення політичних партій підросійської та підавстрійської України до цього конфлікту.

 • Культура України ХІХ – початку ХХ ст. Освіта і наука. Перші українські університети. Діяльність В. Каразіна, М. Кибальчича, І. Пулюя, М. Остроградського, В. Вернадського, В. Антоновича та ін.

 • Культура України ХІХ – початку ХХ ст. Література, театр і музика. «Театр корифеїв». М. Лисенко.

 • Культура України ХІХ – початку ХХ ст. Живопис, архітектура, скульптура. Визначні пам’ятники архітектури та скульптури XIX – початку ХХ ст.

 • Модернізм як провідний художній метод мистецтва ХХ ст. (імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, кубізм, сюрреалізм, абстракціонізм, поп-арт, оп-арт та ін.).

 • Прослідкуйте еволюцію поглядів української еліти на питання державотворення у 1917 – на початку 1918 рр. на прикладі діяльності Української Центральної Ради.

 • Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику гетьмана П. Скоропадського, покажіть, якої оцінки здобула діяльність гетьмана в радянській та сучасній українській історіографії, дайте власну оцінку ефективності його правління.

 • Дайте оцінку внутрішній і зовнішній політиці Директорії УНР та ЗУНР. Визначте причини поразки Української національно-демократичної революції (1917–1921 рр.).

 • Національно-культурна політика Центральної Ради, П. Скоропадського, Директорії УНР та більшовиків у 1917–1921 рр.

 • Україна і утворення СРСР (етапи процесу, плани організації нового утворення – «договірної федерації» Х. Раковського, «автономізації» Й. Сталіна, «федералізації» В. Леніна).

 • Проаналізуйте причини, привід, особливості та наслідки державної економічної політики УСРР у 20–30-х рр. ХХ ст. «Воєнний комунізм». Поясніть, чому політика НЕПу, попри свою безумовну ефективність, була згорнута.

 • Визначте причини запровадження, труднощі, характерні риси, особливості та наслідки політики індустріалізації в Україні.

 • Проаналізуйте причини, хід проведення та наслідки політики суцільної колективізації в Україні. Голод 1932–1933 рр.

 • Визначте особливості формування тоталітарного режиму в СРСР. Висловте своє ставлення до причин і наслідків політики «великого терору».

 • Покажіть суперечливий характер розвитку культури в УСРР у 20–30-ті рр. ХХ ст. та негативний вплив на неї тоталітарної системи. Політика «коренізації» («українізації»). Національні райони. «Розстріляне відродження».

 • Визначте особливості соціально-економічного і політичного розвитку українських земель у складі Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини у 20–30-ті рр. ХХ ст. Поясніть причини виникнення українського національно-визвольного руху та характер діяльності членів ОУН.

 • Проаналізуйте сутність «українського питання» у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Пакт Ріббентропа-Молотова.

 • Дайте оцінку початковому періоду Другої світової війни і проблемам входження Західної України, Північної Буковини, Хотинщини та придунайських земель до Української РСР. Виділіть позитивні та негативні риси політики радянізації в цьому регіоні.

 • Проаналізуйте хід воєнних дій на території України у 1941–1942 рр., визначте причини краху плану «бліцкригу» та поразки Червоної Армії.

 • Дайте оцінку місця України у планах Рейху та особливостей впровадження «нацистського нового порядку» на українській території. Голокост.

 • Покажіть особливість розгортання Руху Опору (радянського, націоналістичного, польського) на українській території, їхньоі взаємодії та протистояння.

 • Покажіть хід визволення України від нацистських загарбників. Проаналізуйте втрати УРСР та СРСР у Великій Вітчизняній війні.

 • Особливості розвитку української культури періоду Другої світової війни.

 • Визначте значення культурно-ідеологічних процесів у першому повоєнному десятиріччі («лисенківщина», «ждановщина», боротьба із космополітизмом, «справа лікарів») для життя українського суспільства.

 • Геополітичні наслідки Другої світової війни. УРСР в системі міжнародних відносин. Проблеми відбудови народного господарства: погляд із сьогодення. Голод 1946–1947 рр. Радянізація Західної України. Доля Української греко-католицької церкви. Операція «Вісла»

 • Дайте свою оцінку соціально-економічному, політичному та культурному становищу України в умовах хрущовської «відлиги» і десталінізації. Шістдесятники.

 • Проаналізуйте особливості соціально-економічного, політичного та культурного становища УРСР у період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.).

 • Охарактеризуйте причини виникнення, основні течії дисидентського руху. Порівняйте дисидентський рух із діяльністю «шістдесятників». Визначте місце цих рухів для виборення незалежності України.

 • Проаналізуйте стан промисловості, сільського господарства та культури УРСР на етапі «перебудови». Політика «прискорення» і «гласності».

 • Розкрийте основні події та процеси, пов’язані з формуванням нових політичних партій у другій половині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст., порівняйте їх програми і практичну діяльність. Декларація про державний суверенітет від 16 липня 1990 р.

 • Охарактеризуйте особливості соціально-економічної і політичної ситуації в СРСР у 1989–1991 рр. Визначте причини розпаду СРСР, умови, за яких було проголошено державну незалежність України.

 • Діячі української культури в еміграції (Є. Маланюк, В. Барка, І. Багряний, Н. Полонська-Василенко, О. Оглоблин, О. Архипенко та ін.).

 • Визначте особливості соціально-економічного і політичного розвитку України у 1991–2017 рр.

 • Особливості розвитку культури України в роки незалежності (1991–2016). Постмодернізм в сучасній українській літературі та мистецтві. О. Забужко, Ю. Андрухович, Р. Віктюк, А. Жолдак. 1. Рекомендована література


Базова

 1. Абрамович С. Д. Світова та українська культура / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарьова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с.

 2. Аркас М. Історія України-Русі / Микола Аркас. – К. : Либідь, 1993. – 414 с.

 3. Бойко О. Д. Історія України / Бойко О. Д. – К. : Академія, 2006. – 688 с.

 4. Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ століття / Борисенко В. Й. – К. : Либідь, 1998. – 616 с.

 5. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. : навч. посібник для учнів гуманіст. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів / Ярослав Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с.

 6. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / Грушевський М. С. – К. : Золоті ворота, 1990. – 526 с.

 7. Дорошенко Д. Нарис історії України : в 2 т. / Дмитро Дорошенко. – К. : Глобус, 1991. – Т. 1: До половини ХVІІ століття. – 238 с.; Т. ІІ: Від половини ХVІІ століття. – 349 с.

 8. Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. / Дмитро Дорошенко. – К. : Темпора, 2002. – Т. 1: Доба Центральної Ради. – 320 с.; Т. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 року. – 352 с.

 9. Історія світової культури : навч. посібник / [кер. авт. колект. Л. Т. Левчук]. – К. : Либідь, 1994.

 10. Історія світової культури : навч. посібник / [кер. авт. колект. Греченко В.А.]. – К. : Літера ЛТД, 2000.

 11. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник / [кер. авт. колект. Білик Б. І.]. – К. : Вища школа Знання, 1999.

 12. Історія України ХХ – початку ХХІ століття : навч. посіб. / П. П. Панченко, Н. П. Барановська, С. С. Падалка та ін. – К. : Знання, 2004. – 582 с.

 13. Історія України : документи. Матеріали : посібник / [уклад., комент. В. Ю. Короля]. – К. : Академія, 2002. – 448 с.

 14. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : курс лекцій / Кордон М. В. – К. : ЦНЛ, 2005. – 584 с.

 15. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917–1933. Поезія – проза – драма – есей / Юрій Лавріненко. – К. : Смолоскип, 2004. – 992 с.

 16. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / [за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника]. – Львів : Світ, 2005. – 568 с.

 17. Пасічник М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 735 с.

 18. Подольська Є. А. Культурологія / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. – К. : ЦНТІ, 2005. – 392 с.

 19. Попович М. Нарис історії культури України / Мирослав Попович. – К. : АРТЕК, 1998. – 728 с.

 20. Червінський В. І. Історія України : джерельний літопис / [за заг. ред. В. І. Червінського]. – К. : ДП. «Дирекція ФВД», 2008. – 800 с.

 21. Черкашина Н. К. Історія України: від давніх часів до сьогодення : навч. посібник / Н. К. Черкашина, О. І. Дідківська. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 372 с.

 22. Україна в ХХ столітті (1900–2000) : зб. документів і матеріалів. – К. : Вища школа, 2000. – 351 с.

 23. Українська і зарубіжна культура ХХ століття : навч. посібник / [кер. авт. колект. Мєднікова Г. С.]. – К. : Знання, 2002.

 24. Українська і зарубіжна культура ХХ : навч. посібник / [кер. авт. колект. Кордон М. В.]. – Житомир : ЖІТІ, 2002.

 25. Українська і зарубіжна культура ХХ : навч. посібник / [кер. авт. колект. Кордон М. В., Муляр В. І.]. – Житомир : ЖІТІ, 2003.

 26. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко. – К.: Критика, 2006. – 584 с.


Допоміжна

1. Баран В. Д. Давні слов’яни / Баран В. Д. – К. : Альтернативи, 1998. – 336 с. – («Україна крізь віки», т. 3).

2. Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К. : Альтернативи, 1999. – 304 с.

3. Борщак І. Іван Мазепа: життя й пориви великого гетьмана / Ілько Борщак, Рене Мартель. – К. : Радян. письменник, 1991. – 316 с.

4. Брайчевський М. Ю. Походження Русі / Брайчевський М. Ю. – К. : Наук. думка, 1968. – 224 с.

5. Бунятян К. П. На світанку історії / К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко. – К. : Альтернативи, 1998. – 336 с. – («Україна крізь віки», т. 1).

6. Великий українець : матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського. – К. : Веселка, 1992. – 551 с.

7. Волковинський В. Нестор Махно: легенди і реальність / Валерій Волковинський. – К. : Перліт продакшн ЛТД, 1994. – 256 с.

8. Волковинський В. Революційний тероризм в Російській імперії і Україна / В. М. Волковинський, І. В. Ніконова. – К., 2006. – 415 с.

9. Голобуцький В. О. Запорозьке козацтво / Володимир Голобуцький. – К. : Вища школа, 1994. – 539 с.

10. Гуржій О. Гетьманська Україна / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Альтернативи, 1999. – 304 с. – («Україна крізь віки», т. 8).

11. Донцов Д. Рік 1918, Київ / Дмитро Донцов. – К. : Темпора, 2002. – 208 с.

12. Журавльов Д. В. Мазепа / Журавльов Д. В. – Харків : Фоліо, 2007. – 382 с.

13. Залізняк Л. Л. Первісна історія України : навч. посібник / Залізняк Л. Л. – К. : Вища школа, 1999. – 263 с.

14. Історичні постаті України. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.

15. Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / Коваль М. В. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с. – («Україна крізь віки», т. 12).

16. Корновенко С. В. Українська революція : навч. посіб. / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, О П. Реєнт. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 434 с.

17. Крижицький С. Д. Античні держави Північного Причорномор’я / С. Д. Крижицький, В. М. Зубар, А. С. Русяєва. – К. : Альтернативи, 1998. – 352 с. – («Україна крізь віки», т. 2).

18. Кульчицький С. В. Володимир Винниченко / Станіслав Кульчицький, Валерій Солдатенко. – К. : Альтернативи, 2005. – 376 с.

19. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами / Кульчицький С. В. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с. – («Україна крізь віки», т. 11).

20. Литвин В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) / Литвин В. М. – К. : Альтернативи, 2000. – 360 с. – ( «Україна крізь віки», т. 14).

21. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції 1917–1921 / Мазепа І. П. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 336 с.

22. Плохій С. Наливайкова віра. Козацтво і релігія в ранньомодерній Україні / Сергій Плохій. – К. : Критика, 2005. – 496 с.

23. Реєнт О. П. Усі гетьмани України / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2007. – 416 с.

24. Ричка В. Княгиня Ольга / Володимир Ричка. – К. : Альтернативи, 2004. – 336 с.

25. Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. – К. : Альтернативи, 1999. – 320 с. – («Україна крізь віки», т. 10).

26. Русина О. Україна під татарами та Литвою / Русина О. В. – К. : Альтернативи, 1999. – 320 с. – («Україна крізь віки», т. 6).

27. Русначенко А. Народ збурений. Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках / Анатолій Русначенко. – К. : Пульсари, 2002. – 520 с.

28. Савченко В. А. Махно / Савченко В. А. – Харків : Фоліо, 2008. – 415 с.

29. Савченко В. А. Павло Скоропадський – останній гетьман України / Савченко В. А. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с.

30. Сарбей В. Г. Національне відродження України / Сарбей В. Г. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с. – («Україна крізь віки», т. 9).

31. Смолій В. А. Богдан Хмельницький / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Либідь, 1993. – 504 с.

32. Смолій В. А. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648–1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Альтернативи, 1999. – 352 с. – («Україна крізь віки», т. 7).

33. Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. – К. : Альтернативи, 1998. – 352 с. – («Україна крізь віки», т. 4).

34. Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття / Ігор Шевченко. – Львів : Ін-т історії церкви Львівської богословської академії, 2001. – 250 с.

35. Яковенко Н. Вступ до історії / Наталя Яковенко. – К. : Критика, 2007. – 376 с.

36. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. Волинь і Центральна Україна / Наталя Яковенко. – К. : Критика, 2008. – 472 с.

37. Яковлєва Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради – 2 до Андрусівської угоди (1659–1667) / Тетяна Яковлєва. – К. : Основи, 2003. – 644 с.


Інформаційні ресурси

1. Сайти: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua

2. Бібліотека історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: http://www-history.univer.kharkov.ua/book.php?sec=1&lang=u

3. Інститут історії України НАН України: http://www.history.org.ua/.

4. Днєслово: інтернет-збірник наукових праць: http://dneslovo.at.ua/load/istorija_ukrajini/24.

5. Українська історична книга: http://historybooks.com.ua/.6. Ізборник (збірники документів з історії України): http://litopys.org.ua/.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка