Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"Сторінка10/10
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2,44 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Психофізика– один із класичних розділів загальної психології, заснований Г.Фехнером, присвячений вимірюванням відчуттів залежно від величин фізичних подразників. СьогодніП. складається з двох великих розділів: вчення про чутливість сенсорних систем і вчення про сенсорні шкали.

Психофізіологія – розділ психології, присвячений вивченню ролі біологічних чинників, у тому числі властивостей нервової системи, в реалізації психічної діяльності. Залежно від сфери досліджень виділяють психофізіологію відчуттів і сприйняттів, мовлення і мислення, емоцій, уваги, довільних дій, диференціальну психофізіологію.

Раціоналізм – філософський напрям, що визнає розум основою пізнання і поведінки людей.

Реактологія– напрям у вітчизняній психології 20-х рр. ХХ ст., заснований К.М.Корніловим. Як основну одиницю аналізу психіки тут пропонувалося розглядати реакцію, що об'єднувала і фізіологічний рефлекс, і психічне переживання. На відміну від рефлексу, реакція виходить не від окремого органа, а від цілісного організму, і властива всім організмам, здатним до руху. На початку 30-х рр. цей напрям був розкритикований.

Рефлексологія – природничо-науковий напрям у психології, що розглядає психічну діяльність як сукупність рефлексів, котрі утворилися в результаті впливу зовнішнього середовища на нервову систему людини. Р. обмежується вивченням зовнішніх реакцій організму.

Рефлекторна теорія психічного – теорiя психiчної діяльності, згідно з якою робота психiки забезпечена фiзiологiчними механiзмами: iз них однi реалiзують сприйняття впливiв, інші – перетворення їх у сигнали, ще інші – планування й регулювання поведiнки тощо. Основою кожного руху нервової системи є рефлекс (вiд лат. reflexus – вiдображення), чи реакцiя органiзму на подразнення, здiйснювана за допомогою нервової системи. Ідея створення рефлекторної теорії психіки належить І.М. Сєченову й І.П.Павлову.

Ритуали – історично утворена форма складної символічної поведінки, впорядкована система дій; виражає певні соціальні та культурні взаємовідносини, цінності.

Реінкарнація(гр.ρε-"знову"+гр.ενσάρκωση"втілення") –релігійно-філософськадоктрина, згідно з якою безсмертна сутність живої істоти (у деяких варіаціях тількилюдей) перевтілюється знову і знову з одноготілав інше.

Самоактуалізація – прагнення людини до більш повного виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. За А. Маслоу, самоактуалізація – бажання стати всім, чим можливо; потреба в самовдосконаленні, в реалізації свого потенціалу. Згідно з К. Роджерсом, вона позначає ту силу, що спонукає людину розвиватися на різноманітних рівнях – від оволодіння моторними навичками до вищих творчих злетів.

Самоспостереження– стратегія отримання емпіричних психологічних даних при спостереженні людини за самою собою; спостереження за внутрішнім плином власного психічного життя, що дає змогу фіксувати його прояви – переживання, думки, відчуття тощо.

Сенсуалізм – напрям у теорії пізнання, згідно з яким відчуття і сприйняття – основа та головна форма достовірного пізнання. Основний принцип сенсуалізму – "Немає нічого в розумі, чого не було б у відчуттях".

Системний підхід –методологічний підхід до аналізу психічних явищ, коли відповідне явище розглядається як система, що не зводиться до суми своїх елементів.

Структуралізм – напрям у гуманітарному знанні, що сформуваву
20-х рр. XX ст. і пов'язаний із використанням структурного методу, моделювання, елементів семіотики, формалізації й математизації в лінгвістиці, літературознавстві, етнографії, історії та ін.

Схоластика– тип релігійної філософії, що характеризується поєднанням теолого-догматичних передумов із раціоналістичною методикою та інтересом до формально-логічних проблем; отримала найбільший розвиток у Західній Європі в Середні віки.

Табу – в первісному суспільстві система заборон на здійснення певних дій (використання певних предметів, уживання певних слів, особистісні контакти).

Телеологія – філософське ідеалістичне вчення, за яким розвиток є здійсненням наперед визначеної мети і все в розвитку природи й суспільства є доцільним.

Теологічне мислення – світогляд Середніх віків, основа якого – церковна догма.

Теорія функціональних систем – концепція узгодження в цілісному організміпроцесів, що взаємодіютьіз зовнішнім середовищем. Розроблена П.К. Анохіним.

Теоцентризм – основа світогляду Середніх віків, який утверджує принцип: "Бог – усе, а людина – Його творіння".

Тест – система спеціальних завдань, що дають змогу виміряти рівень розвитку або стан певної психологічної якості чи властивості окремого індивіда – об'єкта спостереження.

Титанізм – у літературі та філософії течія, що проголошує революційну боротьбу зі сталим порядком, зазвичай з антирелігійним ухилом. Згідно із Т., людина всесильна і має необмежені можливості.

Томізм – учення Фоми Аквінського і заснований ним напрям католицької філософії й теології, що об'єднав християнські догмати з методом Арістотеля.

Тотеми – клас (обов'язково клас, а не індивід) об'єктів або явищ природи, якому та або та первісна соціальна група, рід, плем'я, іноді навіть кожна окрема стать усередині групи присвячують спеціальне поклоніння, з яким вважають себе спорідненими, зв'язаними і на ім'я якого себе називають.

Тотемізм – уявлення про зв'язок людини з навколишнім світом, що передбачає уявний споріднений союз людини з тим або тим природним об'єктом – тотемом: твариною, рослиною, предметом, природним явищем.

Феноменологія – напрям у філософії XX ст., що мав на меті безпередумовний опис досвіду свідомості, що пізнає, і виділення в ньому сутнісних, ідеальних рис; частина психології, що описує психічні феномени.

Фізіологічна психологія – розділ психології, присвячений вивченню фізіологічних механізмів функцій психічних вищих – фізіологічних процесів, які супроводжують психічні процеси, але в яких психологи не повинні шукати "своїх законів". Поділяється на психофізіологію і нейропсихологію.

Філософська психологія – наукове самопізнання людини, на відміну від пізнання одиничних душевних явищ, відокремлених від внутрішньої істоти людини як суб'єкта.

Френологія– висунуте Ф. Галлом учення про зв'язок психічних особливостей людини або тварини із зовнішньою формою черепа. Основна ідея: кора головного мозку складається з низки центрів, у кожному з яких локалізована певна здатність людини.

Функціоналізм –напрям, що досліджує психічні процеси з погляду їх функції у пристосуванні організму до середовища.

Християнська антропологія – вчення про пізнання християнських догматів як шляху до осягнення істинного блага.

Цінності – поняття, що використовується у філософії та соціології для позначення об'єктів, явищ, їх властивостей, а також абстрактних ідей, котрі втілюють суспільні ідеали як еталон належного.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ КАЛЕНДАР

День

Місяць

Рік

Подія

4

січень

1941

помер Анрі Бергсон – французький філософ, представник інтуїтивізму й екзистенціалізму

6

січень

1872

народився Габріель Рево д’Алон – французький психіатр і психолог

8

січень

1902

народився Карл Роджерс, американський психолог, творець «клієнтцентрованої» психотерапії, засновник руху «груп зустрічей», один з основоположників гуманістичної психології

9

січень

1978

народився Джон Бродес Уотсон – американський психолог, основоположник біхевіоризму

11

січень

1842

народився Уїльям Джеймс, американський психолог і філософ, один із засновників прагматизму та функціональної психології

11

січень

1908

народилася Лідія Іллівна Божович – радянський психолог, доктор психологічних наук, видний фахівець у галузі дитячої та педагогічної психології

11

січень

1960

помер Сергій Леонідович Рубінштейн – радянський психолог і філософ, професор, член-кореспондент АН СРСР (із 1943), дійсний член АПН РРФСР (із 1945)

16

січень

1966

помер Микола Олексійович Бернштейн – радянський психофізіолог і фізіолог, творець нового напряму досліджень – фізіології активності

18

січень

1909

народився Кельвін С. Халл – американський психолог, знаний фахівець у галузі дослідження особистості, темпераменту, аналізу сновидінь

21

січень

1887

народився Вольфганг Келлер, німецький психолог, один із засновників ґештальтпсихології

21

січень

1955

народився Вадим ОлександровичВасютинський –український психолог, доктор психологічних наук,представник сучасноїполітичної психологіїв Україні, автор інтеракційної теорії влади

22

січень

1854

народився Сергій Сергійович Корсаков – російський психіатр, основоположник московської психіатричної школи

24

січень

1850

народився Герман Еббінгауз, німецький психолог

26

січень

1898

народився Петро Кузьмович Анохін – радянський фізіолог

29

січень

1971

помер Яків Михайлович Калашник – радянський психіатр, доктор медичних наук

2

лютий

1903

народився Карл Дункер – німецький психолог, представник ґештальтпсихології

5

лютий

1867

народився Генріх Майєр – німецький філософ і психолог

5

лютий

1903

народився Олексій Миколайович Леонтьєв – радянський психолог, засновник психології діяльності

8

лютий

1964

помер Ернст Кречмер – німецький психіатр і психолог, професор Тюбінгенського університету

10

лютий

1878

помер Клод Бернар – французький фізіолог і патолог, один з основоположників сучасної фізіології

12

лютий

1804

помер Іммануїл Кант – видатний німецький філософ

12

лютий

1947

помер Курт Левін – німецький психолог, творець теоретико-польової концепції особистості і групи

14

лютий

1881

народився Отто Сальтисон – німецький психолог, що примикав до вюрцбузької школи психології мислення

15

лютий

1921

помер Микола Миколайович Ланге – російський психолог, один із творців експериментальної психології в Росії

15

лютий

1941

помер Павло Петрович Блонський – радянський педагог, психолог та історик філософії

16

лютий

1829

народився Френсіс Гальтон – англійський психолог і антрополог, творець диференційної психології

17

лютий

1968

помер Абрахам Маслоу – американський психолог, професор психології Брендонського університету (Массачусетс) (із 1962), один із провідних представників гуманістичної психології

17

лютий

2012

помер Ульрік Найссер – американський психолог, професор психології в Корнельському університеті (з 1967), представник когнітивної психології

18

лютий

1969

помер Петро Іванович Зінченко – радянський психолог, професор, завідувач кафедри психології Харківського університету, фахівець у галузі вивчення пам’яті

21

лютий

1677

помер Бенедикт Спіноза – нідерландський філософ

21

лютий

1892

народився Гаррі Стек Салліван – американський психіатр і психолог, представник неофрейдизму

22

лютий

1997

помер Яків Олександрович Пономарьов – радянський психолог, доктор психологічних наук, дослідник творчого мислення та інтуїції

23

лютий

1940

помер Карл Дункер – німецький психолог, представник ґештальтпсихології

24

лютий

1947

помер П’єр Жані – французький психолог, психіатр і невропатолог

25

лютий

1929

народився Джером Каган – американський психолог, президент (з 1963) відділення психології розвитку американської психологічної асоціації, професор Гарвардського університету (з 1964)

25

лютий

1948

помер Фелікс Крюгер – німецький психолог і філософ

27

лютий

1948

народився Джон Конгер – американський психолог, професор Колорадського університету (з 1957). Відомий своїми роботами у галузі психопатології, психосоматики, розвитку особистості дітей і підлітків

28

лютий

1900

народився Рішар Мейлі – швейцарський психолог, професор Берлінського університету

28

лютий

1933

помер Петро Борисович Ганнушкін – російський психіатр

29

лютий

1904

народився Данило Борисович Ельконін – радянський психолог, один з найбільших фахівців у галузі дитячої психології, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН СРСР

1

березень

1922

народився Цезар Флорес – французький психолог, співробітник лабораторії експериментальної та порівняльної психології в Сорбонні, фахівець у галузі вивчення пам’яті й навчання мови

4

березень

1916

у Берліні народився Ганс-Юрген Айзенк

6

березень

1974

помер Петро Кузьмович Анохін – радянський фізіолог

12

березень

1858

народився Микола Миколайович Ланге – російський психолог, один з творців експериментальної психології в Росії

12

березень

1917

помер Олександр Федорович Лазурський – російський психолог, професор Психоневрологічного інституту в Петербурзі

13

березень

1939

помер Люсьєн Леві-Брюль – французький філософ, соціолог і психолог

14

березень

1908

народився Моріс Мерло-Понті – французький філософ феноменологічного напряму

17

березень

1975

помер Михайло Михайлович Бахтін – літературознавець, доктор філологічних наук, професор (із 1957 до 1961) – завідувач кафедр Мордовського державного університету (Саранськ). Теорія хронотипу

18

березень

1871

народився Август Адольфович Крогіус – російський психолог

18

березень

1886

народився Курт Коффка – німецький психолог, один із засновників ґештальтпсихології

19

березень

1927

народився Аллен Нюелл – американський психолог і математик

20

березень

1904

народився Берхаус-Фредерік Скіннер – американський психолог-біхевіорист

21

березень

1904

народився Карл Леонгард – німецький невролог, психіатр і психолог, автор поняття «акцентуйована особистість»

21

березень

1922

народився Пауль Массен – американський психолог, професор університету Берклі в Каліфорнії (з 1956), основні роботи якого присвячені дослідженню розвитку дитини

23

березень

1900

народився Еріх Фромм – німецько-американський психолог, філософ і соціолог, Гуманістичний психоаналіз

24

березень

1873

народився Едуард Клапаред – швейцарський психолог, професор Женевського університету (з 1908), один із засновників Педагогічного інституту ім. Ж.-Ж. Руссо у Женеві (1912)

27

березень

1909

народився Девід Креч – американський психолог

1

квітень

1908

народився Абрахам Маслоу – американський психолог, професор психології Брендонського університету (Массачусетс) (з 1962), один з провідних представників гуманістичної психології

4

квітень

1933

народився Олег Костянтинович Тихомиров – радянський психолог, професор, доктор психологічних наук, фахівець у галузі вивчення мислення

10

квітень

1857

народився Люсьєн Леві-Брюль – французький філософ, соціолог і психолог

12

квітень

1874

народився Олександр Федорович Лазурський – російський психолог, професор Психоневрологічного інституту в Петербурзі

15

квітень

1880

народився Макс Ветгеймер – німецький психолог, один із засновників ґештальтпсихології

15

квітень

1980

помер Жан-Поль Сартр – французький філософ, письменник, драматург і есеїст, один з головних представників екзистенціалізму

22

квітень

1724

народився Іммануїл Кант – видатний німецький філософ

23

квітень

1988

помер Карл Леонгард – німецький невролог, психіатр і психолог, автор поняття "акцентуйована особистість"

26

квітень

2014

померМирослав Йосипович Боришевський – український психолог, засновник наукового напряму – психології самоактивності та суб'єктного становлення особистості як саморегульованої соціально-психологічної системи

29

квітень

1854

народився Жуль Анрі Пуанкаре – видатний французький математик

30

квітень

1852

народився Микола Якович Грот – російський філософ і психолог, професор Московського університету (з 1886), перший редактор журналу «Питання філософії і психології»

30

квітень

1857

народився Ойген Блейлер – швейцарський психіатр і патопсихолог, один із засновників глибинної психології

1

травень

1900

помер Сергій Сергійович Корсаков – російський психіатр, основоположник московської психіатричної школи

2

травень

1900

народився Еріх Ліндеманн – німецько-американський психіатр, професор психіатрії Гарвардської медичної школи (з 1954)

3

травень

1961

помер Моріс Мерло-Понті – французький філософ феноменологічного напряму

6

травень

1856

народився Зигмунд Фрейд – видатний австрійський психолог, основоположник психоаналізу

6

травень

1890

народився Микола Федорович Добринін – радянський психолог, доктор психологічних наук

6

травень

1926

народився Дональд Бродбент – англійський психолог, видатний фахівець у галузі психології прийняття й ухвалення рішень

8

травень

1919

народився Леон Фестінгер – американський психолог, професор Стенфордського університету (з 1955)

16

травень

1905

народився Віктор Франкл – видатний австрійський психіатр і психолог, професор неврології та психіатрії Віденського університету (з 1955), творець йоготерапії

18

травень

1972

помер Борис Герасимович Ананьєв – радянський психолог, дійсний член АПН СРСР, доктор психологічних наук, професор

26

травень

1884

народився Павло Петрович Блонський – радянський педагог, психолог та історик філософії

28

травень

1902

народилася Тамара Дембо – німецький, а потім американський психолог, учениця і співробітниця К. Левіна

30

травень

1859

народився П’єр Жані – французький психолог, психіатр і невропатолог

4

червень

1899

помер Микола Якович Грот – російський філософ і психолог, професор Московського університету (з 1886).

6

червень

1889

народився Сергій ЛеонідовичРубінштейн – радянський психолог і філософ, професор, член-кореспондент АН СРСР (із 1943), дійсний член АПН РРФСР (із 1945)

6

червень

1961

помер Карл-Густав Юнг – швейцарський психолог і психіатр, засновник аналітичної психології

10

червень

1934

помер Лев Семенович Виготський – радянський психолог, творець культурно-історичної теорії концепції розвитку вищих психічних функцій

11

червень

1967

помер Вольфганг Келлер, німецький психолог, один із засновників ґештальтпсихології

15

червень

1904

народився Рудольф Арнхейм – американський психолог, один з творців сучасної психології мистецтва

15

червень

1916

народився Герберт А. Саймон – американський психолог, фахівець у галузі вивчення процесів розв’язання задач, а також створення математичних моделей поведінки людини

17

червень

1996

помер Томас-Семюел Кун – американський учений, філософ науки, автор теорії наукових революцій

20

червень

1912

народився Річард С. Кранчфілд – американський психолог, фахівець із соціальної психології, діагностики особистості

21

червень

1905

народився Жан-Поль Сартр – французький філософ, письменник, драматург і есеїст, один з головних представників екзистенціалізму

22

червень

1871

народився Уїльям Макдауелл – англо-американський психолог, автор гормічної концепції у психології

26

червень

1918

народився Натан Семенович Лейтс – радянський психолог

27

червень

1882

народився Едуард Шпрангер – німецький філософ, психолог і педагог

1

липень

1933

помер Август Адольфович Крогіус – російський психолог

4

липень

1962

помер Роберт Вудвортс – американський психолог, професор Колумбійського університету (1909 – 1942), редактор "Архівів психології" (Archives of Psychology) (1906 – 1945)

12

липень

1813

народився Клод Бернар – французький фізіолог і оанатом, один з основоположників сучасної фізіології

12

липень

1903

народився Петро Іванович Зінченко – радянський психолог, професор, завідувач кафедри психології Харківського університету, фахівець у галузі вивчення пам’яті

15

липень

1939

помер Ойген Блейлер – швейцарський психіатр і патопсихолог, один із засновників глибинної психології

16

липень

1902

народився Олександр Романович Лурія – радянський психолог

17

липень

1912

помер Жюль Анрі Пуанкаре – видатний французький математик

18

липень

1922

народився Томас-Семюел Кун – американський учений, філософ, автор теорії наукових революцій

21

липень

1981

померла Лідія Іллівна Божович – радянський психолог, доктор психологічних наук, фахівець у галузі дитячої та педагогічної психології

26

липень

1875

народився Карл-Густав Юнг – швейцарський психолог і психіатр, засновник аналітичної психології

28

липень

1934

народився Мирослав Йосипович Боришевський – український психолог, засновник наукового напряму – психології самоактивності і суб'єктного становлення особистості як саморегульованої соціально-психологічної системи

3

серпень

1862

народився Освальд Кюльпе – німецький філософ і психолог, засновник вюрцбурзької школи психології мислення

9

серпень

1896

народився Жан Піаже – швейцарський психолог, фахівець у галузі психології інтелекту, творець "генетичної епістемології"

14

серпень

1907

народився Борис Герасимович Ананьєв – радянський психолог, дійсний член АПН СРСР, доктор психологічних наук, професор.

14

серпень

1977

помер Олександр Романович Лурія – радянський психолог

16

серпень

1832

народився Вільгельм Вундт – видатний німецький філософ і психолог, один із засновників експериментальної психології

16

серпень

1910

помер Уїльям Джеймс – американський психолог і філософ, один із засновників прагматизму та функціональної психології

19

серпень

1874

народився Фелікс Крюгер – німецький психолог і філософ

20

серпень

1955

народилася Надія Володимирівна Скотна –український психолог, доктор філософських наук, досліджуєпроцеси розвитку і функціонування особистості в розколотій цивілізації

31

серпень

1821

народився Герман Гельмгольц – німецький фізіолог, психолог, фізик і математик

31

серпень

1908

народився Роберт Сірс – американський психолог, професор психології Стенфордського університету (з 1953)

31

серпень

1920

помер Вільгельм Вундт – видатний німецький філософ і психолог, один із засновників експериментальної психології

4

вересень

1997

помер Ганс Юрген Айзенк

6

вересень

1886

народився Едгар-Джон Рубін – данський психолог, професор експериментальної психології і директор психологічної лабораторії Копенгагенського університету

8

вересень

1894

помер Герман Гельмгольц – німецький фізіолог, психолог, фізик і математик

9

вересень

1890

народився Курт Левін – німецький фізіолог, психолог, фізик і математик

15

вересень

1930

народився Мераб Костянтинович Мамардашвілі – філософ

16

вересень

1980

помер Жан Піаже – швейцарський психолог.

17

вересень

1963

помер Едуард Шпрангер – німецький філософ, психолог і педагог

23

вересень

1939

помер Зигмунд Фрейд – видатний австрійський психолог, основоположник психоаналізу

25

вересень

1904

народився Роберт Уард Ліпер – американський психолог, декан факультету психології (з 1953 до 1963) Орегонського університету

25

вересень

1958

помер Джон Бродес Уотсон – американський психолог, основоположник біхевіоризму

26

вересень

1849

народився Іван Павлов – видатний російський фізіолог

28

вересень

1965

помер Борис Михайлович Теплов – радянський психолог, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН СРСР. Психологія обдарованості

29

вересень

1940

помер Едуард Клапаред – швейцарський психолог, професор Женевського університету (з 1908), один із засновників Педагогічного інституту ім. Ж.-Ж. Руссо у Женеві (1912)

1

жовтень

1915

народився Джером Сеймур Брунер – американський психолог, професор психології (1952) і директор Центру з дослідження пізнавальних процесів у Гарвардському університеті (із 1961)

1

жовтень

1950

народився Мирослав Васильовоич Савчин – український психолог, доктор психологічних наук, автор оригінальної психологічної концепції відповідальності, духовної парадигми психології

2

жовтень

1902

народився Петро Якович Гальперін – радянський психолог, доктор психологічних наук (із 1965)

3

жовтень

1924

народився Норман Лівсон – американський психолог, фахівець із вивчення структури особистості і міжперсональних відносин

8

жовтень

1888

народився Ернст Кречмер – німецький психіатр і психолог, професор Тюбінгенського університету. Конституційно-морфологічна теорія темпераменту

9

жовтень

1896

народився Борис Михайлович Теплов – радянський психолог, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН СРСР

9

жовтень

1967

помер Гордон Вілларт Олпорт – американський психолог, один із представників персонологічного напряму у психології особистості

12

жовтень

1943

помер Макс Вертгеймер – німецький психолог, один із засновників ґештальтпсихології

12

жовтень

1950

помер Дмитро Миколайович Узнадзе – радянський психолог і філософ, дійсний член АН Грузинської РСР (із 1941). Психологія установки

17

жовтень

1869

народився Роберт Вудвортс – американський психолог, професор Колумбійського університету (1909 – 1942), редактор "Архівів психології" (Archives of Psychology) (1906 – 1945)

18

жовтень

1859

народився Анрі Бергсон – французький філософ, представник інтуїтивізму й екзистенціалізму

20

жовтень

1886

народився Фредерік Чарльз Бартлетт – англійський психолог, фахівець у галузі психології пам’яті, сприйняття, мислення, навчання тощо

23

жовтень

1899

народився Яків Михайлович Калашник – радянський психіатр, доктор медичних наук

24

жовтень

1896

народився Микола Олексійович Бернштейн – радянський психофізіолог

28

жовтень

1927

народився Аарон Ісаакович Бєлкін – радянський лікар-ендокринолог, творець першої в СРСР лабораторії психіатричної ендокринології

5

листопад

1894

народився Анатолій Олександрович Смирнов – радянський психолог, дійсний член АПН СРСР, професор.

6

листопад

1878

народився Курт Гольдштейн – німецький невролог і психолог

9

листопад

1900

народилася Блюма Вульфівна Зейгарник – радянський психолог, учениця К. Левіна, доктор психологічних наук, професор МІЛІГРАМУ, фахівець у галузі патопсихології, лауреат Ломоносовської премії

11

листопад

1897

народився Гордон Вілларт Оллпорт – американський психолог, один із представників персонологічного напряму у психології особистості

17

листопад

1895

народився Михайло Михайлович Бахтін – літературознавець, доктор філологічних наук

17

листопад

1896


народився Лев Семенович Виготський – радянський психолог, творець культурно-історичної теорії концепції розвитку вищих психічних функцій

20

листопад

1990

помер Мераб Костянтинович Мамардашвілі – філософ

22

листопад

1941

помер Курт Коффка – німецький психолог, один із засновників ґештальтпсихології

24

листопад

1632

народився Бенедикт Спіноза – нідерландський філософ

27

листопад

1920

народився Гарднер Ліндсей – американський психолог, професор університету в Сіракузах (1956 – 1957) і Міннесотського університету (з 1957)

28

листопад

1933

помер Генріх Майєр – німецький філософ і психолог

28

грудень

1938

помер Уїльям Макдауелл – англо-американський психолог, автор гормічної концепції у психології

8

грудень

1928

народився Ульрік Найссер – американський психолог, професор психології в Корнельському університеті (з 1967), представник когнітивної психології

9

грудень

1916

помер Теодюль Арман Рібо – французький психолог і філософ, доктор психологічних наук, родоначальник емпіричного напряму у психології

18

грудень

1839

народився Теодюль Арман Рібо – французький психолог і філософ, доктор психологічних наук, родоначальник емпіричного напряму у психології

25

грудень

1920

народився Яків Олександрович Пономарьов – радянський психолог, доктор психологічних наук, дослідник творчого мислення й інтуїції

25

грудень

1935

народився Дональд Норман – американський психолог, один із сучасних дослідників у галузі вивчення пізнавальних процесів

29

грудень

1950

народилася Титаренко Тетяна Михайлівна–український психолог, доктор психологічних наук, автор теорії особистісного життєконструювання


ЛІТЕРАТУРА
Основна

1.Данилюк І.М. Історія психології України. Західні регіони: навч. посіб. / І.М. Данилюк. – К. : Либідь, 2002. – 152 с.

2. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности / А.Н. Ждан. – М., 2002. – 512 с.

3. Жуков С.М. Історія психології: навч. посіб. / С.М. Жуков, Т.В. Жукова. – К., 2005. – 224 с.

4. Копець Л. Класичні експерименти в психології [Текст] : навч. посіб. / Л. Копець. К. : Києво-Могилянська академія, 2010. 283 с.

5. Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження / В.А. Роменець. – К., 1998. – 408с.

6. Роменець В.А. Історія психології: ХІХ – поч.ХХ ст. : навч. посіб. / В.А. Роменець. – К.: Либідь, 2007. – 832 с.

7. Спринська З. Історія психології: методичні матеріали до семінарських занять / З. Спринська. – Дрогобич, 2013. – 72 с.

8. Ярошевский М.Г. История и теория психологии / М.Г. Ярошевский, А.В. Петровский. – М. : Академия, 2002. – 512 с.
Додаткова

1. Батыршина А.Р. История психологии / А. Батыршина. – М., 2011. – 224 с.

2. Васильев Л.С. История Востока : учеб. / Л. Васильев. – М. : Высшая школа, 2001. – 512 с.

3. Гальперин П.Я. Хрестоматия по истории психологии / П. Гальперин, А. Ждан. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 296с.

4. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция : рассказы о древнегреческой культуре / М. Гаспаров. – М. : Б.С.Г.- Пресс, 2009. – 591 с.

5. Гиппократ. О природе человека / Гиппократ. – М. : Едиториал УРСС, 2006. – 352 с.5. Історія психології: курс лекцій: навч. посіб. / уклад. Н.В. Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с.

6. История Китая : учеб. / под ред. А.В. Меликсетова. – 2-е изд., исправ. и допол. – М. : Изд-во МГУ, 2002. – 736 с.

7. Корольчук М.С. Історія психології : навч. посіб. / М.С. Корольчук, М.С. Криворучко. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 248 с.

8. КрижанівськийО.П.Історія стародавнього Сходу : підруч. / О.П. Крижанівський. – К. :Либідь,2000. – 592с.

9. Лихи Т. История современной психологии / Т. Лихи. – СПб. :Питер, 2003.– 448 с.

10. Малашкина М.М.Популярная история психологии / М.М. Малашкина.–М., 2002. – 480 с.

11. Махній М.М. Історія психологічної думки : навч. посіб. / М.Махній, М. Скок / [Електронний ресурс]. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Шевченка, 2010. – Режим доступу: http://makhnii-history.blogspot.com/

12. Марцинковская Т.Д. История психологии / Т. Марцинковская, А. Юревич. – М. : Gaudeamus, 2011. – 528 с.

13. Сарычев С. История психологии в таблицах и схемах / С. Сарычев, И. Логинов. – М. : Феникс, 2010. – 496 с.

14. Сто великих психологов. – М.: Вече, 2004. – 427 с.

15. Хант Мортон. История психологии / Мортон Хант; перев. А. Александрова. – М. : Москва, 2009. – 864 с.


Інформаційні ресурси

1. uk.wikipedia.org/wiki

2. www.newikis.com/uk/wiki

3. ddpu.drohobych.net/departments/sgf

4. http://makhnii-history.blogspot.com

5. www.StudFiles.ru/preview/5010285


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯВіра Дуб, Зоряна Спринська
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Методичні рекомендації до семінарських занять

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

напряму підготовки "Психологія"

Редакційно-видавничий відділ
Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка
Головний редактор

Ірина Невмержицька
Редактор

Ніна Хом’як

Технічний редактор

Світлана Бецко
Коректор

Мар’яна Костецька
Здано до набору 24.05.2016 р. Підписано до друку 03.06.2016 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. Наклад 300 прим. Ум. друк. арк. 9,87. Зам. 191.

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана  Франка. (Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої діяльності до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5140 від 01.07.2016 р.). 82100, Дрогобич, вул. І.Франка, 24, к. 42, тел. 2 – 23 – 78.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки\"Психологія\" iconМетодичні рекомендації для студентів І курсу напряму підготовки "Психологія" (денна форма навчання) Львів
Теми та зміст семінарських занять. Основні психологічні терміни. Наукова література
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки\"Психологія\" iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки\"Психологія\" iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки\"Психологія\" iconКандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету
Стандарт вищої освіти україни першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр галузі знань – 20 Аграрні науки...
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки\"Психологія\" iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки\"Психологія\" iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»

Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки\"Психологія\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Культурологія" для студентів бакалаврського напряму 030601 "Менеджмент"

Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки\"Психологія\" iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)»

Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки\"Психологія\" iconМетодичні вказівки для студентів ІІ курсу медичного факультету для підготовки до семінарських занять з предмету
...
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки\"Психологія\" iconМетодичні вказівки для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету для підготовки до семінарських занять з предмету
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка