Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат


ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. ЗАПОРОЗЬКА СІЧ – ЗАРОДОК УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІСторінка2/3
Дата конвертації19.04.2017
Розмір0,54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. ЗАПОРОЗЬКА СІЧ – ЗАРОДОК УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІПлан


 1. Причини виникнення та джерела формування українського козацтва.

 2. Утворення Запорозької Січі. Її адміністративно-територіальний, соціальний та політичний устрій.

 3. Військове мистецтво запорожців. Боротьба козацтва проти турецько-татарської експансії.

 4. Козацько-селянські повстання (кін. XVII – перша половина XVII ст.).


Основні поняття: козацтво, козацтво низове, козацтво реєстрове, Запорозька Січ, кошовий отаман, гетьман, курінний отаман, козацька Рада, суддя, писар, отаман, осавул, хорунжий, бунчужний, шафар, кантаржій, чайка, «Ординація» 1638 р.
Література: [4]; [6]; [7];[ 9]; [11].

Методичні рекомендації
Перше питання пропонуємо розпочати з короткої характеристики соціально-політичних умов, що склалися в українських землях у другій половині ХV-ХVI ст. і привели до виникнення такого своєрідного історичного інституту як козацтво. Зверніть особливу увагу на загострення ситуації в Україні з переходом останньої під юрисдикцію Польщі, закріпачення і покатоличення її корінного населення. Це допоможе визначити і усвідомити причини появи козацтва і виділення їх в окрему групу населення, що мала свої специфічні риси і функції. Чітко сформулюйте основні причини виникнення нового козацького стану.

Дуже важливою є проблема джерел формування козацтва. Покажіть, за рахунок яких саме прошарків населення відбувалося поповнення перших козацьких загонів. Що приводило їх до табору козаків? Розкажіть про початок колонізації Дикого поля, появу і побут перших озброєних загонів. Зупиніться на походженні самого терміну <<козак>>. Коли він з’явився і ким почав застосовуватися до вільного українського населення?

Із метою глибокого вивчення першого питання потрібно розібратися в різних підходах окремих істориків та історичних шкіл до проблеми виникнення козацтва на Україні, адже це питання – одне з центральних в історії України доби феодалізму. Порівняйте позиції представників різних історичних шкіл та течій. Як дивиться сучасна історична наука на цю проблему? Яка точка зору є близькою Вам особисто? Обґрунтуйте свою позицію.

Розкриваючи друге питання, зупиніться на етапах створення Запорозької Січі. Майте на увазі, що точ­ної дати заснування Січі немає. Відомо, що перші згадки про неї належать до кінця 80-х років ХV ст., а остаточне її формування припадає на 50-ті роки ХVІ ст. Зберіть відомості про першого засновника і організатора Січі – Дмитра Вишневецького.

Висвітлюючи друге питання, вам слід детально зупинитися на таких проблемах. По-перше, охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій Запорожжя. По-друге, розкрити основні риси політичного устрою Січі. По-третє, розказати про побут і господарство запорожців. Що про ці сторони життя Запорожжя говориться в історичних джерелах? Підтвердіть свою відповідь витягами з історичних документів.

Працюючи над питанням, зверніть увагу на процес соціального розшарування запорожців, виділення заможних реєстрових козаків, яких польський уряд намагався використати для послаблення Січі.

Вивчення третього питання плану передбачає збір інформації про чисельність і структуру збройних сил Запорозької Січі, про її флот, козацьке військове мистецтво, військову атрибутику тощо. Багато відомостей з цих проблем ви знайдете у роботах Д. Яворницького, А. Кащенко, В. Голобуцького, О. Апанович, В. Щербака.

Потрібно розказати про найбільш яскраві сторінки боротьби Запорожжя з Османською державою і Кримом. Як при цьому проявилися найкращі риси запорозького козацтва: волелюбність, мужність,любовдо свого народу, висока військова майстерність? Наведіть приклади.

Розгляд четвертого питання доцільно розпочати із характеристики передумов селянсько-козацьких повстань в Україні в кінці XVI – на початку XVII ст. Розкрийте сутність гострих протиріч між інтересами українського населення і польською шляхтою, польським урядом і різними верствами козацтва, що привели до потужних антифеодальних і антипольських рухів. Покажіть, як протистояння двох сил – польської держави і українського козацтва, поступово перейшло в гострі збройні сутички, що передували подіям війни за незалежність України в рамках Української національної революції 1648-76 рр. Зупиніться на найбільших козацько-селянських повстаннях кінця XVI ст. під проводом Криштофа Косинського (1591-1593 рр.) та Северина Наливайка (1594-1596 рр.). Розкажіть про хронологію подій, основні форми і методи боротьби повстанців. З’ясуйте причини нового піднесення визвольної боротьби в Україні в 30-х роках XVII ст., в якій відзначилося козацтво під проводом І. Сулими, Т. Федоровича, П. Бута, Я. Острянина та Д. Гуні. Що Ви знаєте про «Ординацію» 1638 р. введену польським урядом, як спосіб приборкати козаків і загасити розмах народної боротьби?

Завершуючи роботу на практичному занятті, дайте оцінку Запорозькій Січі в історії України, перерахуйте її основні функції, покажіть її роль як зародка нової української державності.
Семінарське заняття
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (КІНЕЦЬ XVIII –ПОЧАТОК XX ст.)
План


 1. Соціально-економічний розвиток, національне відродження та суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні у XIX ст.

 2. Західноукраїнські землі наприкінці XVIII – на початку XX ст. (до 1914 р.).

 3. Соціально-економічне та політичне становище українських земель у складі Росії на початку XX ст. (до 1914 р.). Початок авіаери в Україні (кінець XIX – поч. XX ст.).

 4. Україна в роки Першої світової війни.


Основні поняття: колонія, русифікація, криза феодально-кріпосницької системи, товарне виробництво, промисловий переворот, національне відродження, суспільно-політичний рух, конституційна монархія, конституція, республіка, слов’янська федерація, масонство, декабристи, реформа, контрреформа, буржуазія, пролетаріат, індустріалізація, модернізація, капіталізм, громадівський рух, авіаера, циркуляр, марксизм, радикалізм, лібералізм, соціалізм, соціал-демократія, парламент, парламентаризм, трудова міграція, діаспора, політична партія, продуктивні сили, інвестиції, акціонерні товариства, монополія, синдикат, трест, фінансовий капітал, революційна криза, демократична революція, конституційне правління, політичні права, виборче право, демократичні свободи, страйковий рух, політичний страйк, профспілки, ради робітничих депутатів, реакційний режим, імперіалістична війна.
Література: [4]; [6]; [7];[8]; [11]; [13]; [15]; [19]; [20]; [27]; [49].
Методичні рекомендації
Готуючись до першого питання, треба розуміти ті процеси, які відбувалися в підросійській Україні в кінці XVIII – на початку XIX ст., зокрема, необхідно з’ясувати, коли і як завершилося включення етнічних українських земель у систему державних кордонів Російської імперії.

Необхідно показати, що впроваджений новий адміністративний поділ був однією зі складових проведення в Україні російської імперської політики, охарактеризуйте її сутність. Доведіть, що українські землі, які увійшли до складу Росії, були повністю позбавлені будь-яких ознак державності і стали її внутрішньою колонією.

Характеристику соціально-економічного становища України у першій половині XIX ст. доречно розпочати з пояснення, що феодально-кріпосницька система, яка базувалася на натуральному веденні господарства, власності поміщиків на землю, особистій залежності від них прикріплених до землі селян, залишалася панівною. Водночас слід наголосити, що загострюється боротьба між феодально-кріпосницькою системою і новим капіталістичним укладом, який визрівав у надрах феодалізму і з кожним кроком набував усе більшої сили.

Особливо зверніть увагу на те, що в 30-40 рр. XIX ст. у Росії розпочався промисловий переворот. Проаналізуйте його сутність.

Варто показати, що Російська імперія в середині XIX ст. переживала глибоку загальну державну кризу. У чому була її сутність? Поясніть, чому самодержавство пішло на проведення кардинальних реформ. Дайте оцінку буржуазним реформам 1860-1870 рр. Проаналізуйте, яке вони мали значення для політичного та соціально-економічного розвитку українських земель підросійської України.

Необхідно звернути увагу на розвиток капіталізму в Росії, зокрема в Україні. Покажіть частку промислового виробництва українських земель в загальному обсязі виробництва Російської імперії, зокрема проаналізуйте розвиток транспортної системи, міст, роль іноземного капіталу тощо. Охарактеризуйте зміни в соціальній структурі суспільства.

Необхідно розкрити і проаналізувати причини та суть українського національного відродження, яке в Україні пройшло три етапи (кінець XVIII – початок XX ст.). Правомірно побудувати розповідь за проблемно-хронологічним принципом. Це дасть можливість з’ясувати основні напрями та прояви національного руху, його сутність і особливості у різні періоди. Слід підкреслити, що українське відродження підготувало грунт для ідейного й організованого становлення національного руху. Це засвідчила перша українська національно-політична організація в Наддніпрянській Україні – Кирило-Мефодіївське товариство (1846-1847). Проаналізуйте склад його засновників та членів. Дайте оцінку його програмним документам.

Бажано звернути увагу на соціально-політичний рух у першій половині XIX ст. Покажіть, що в поглибленні кризи феодально-кріпосницької системи відігравали значну роль антифеодальні рухи поміщицьких і державних селян, робітників-кріпаків поміщицьких та найманих робітників купецьких мануфактур, виступи військових поселенців тощо. Наведіть конкретні факти та проаналізуйте їх, зробіть висновки.

Продовжуючи відповідь на питання, потрібно звернути увагу на те, що невдоволення політикою самодержавства, яке охопило ліберальні кола, призвело до формування в суспільстві опозиційних настроїв. Тому не випадково наприкінці XVIII – на початку XIX ст. у ліберальних колах українських діячів культури, військових, чиновників, поміщиків укорінюється масонство.

Необхідно звернути увагу на декабристський рух в Україні, проаналізуйте зміст програмних документів товариств дворянських революціонерів, зокрема, Південного, Північного та товариства Об’єднаних слов’ян. Порівнявши їх, зробіть висновки про їх різницю. Зверніть увагу на те, як ставилися декабристи до національного питання.

Даючи характеристику національному та соціально-політичним рухам другої половини XIX ст., перш за все зверніть увагу на лібералізацію суспільного життя в Російській імперії, яка була передвісником майбутніх реформ. Зокрема, це дало можливість значно активізуватись українському національному руху. Проаналізуйте та дайте оцінку діяльності українських громад. Розкрийте зміст і дайте оцінку Валуєвському циркуляру (1863) та Емському указу (1876). Проаналізуйте діяльність земсько-ліберального руху. Зверніть увагу на те, що після оголошення реформи 1861 р. соціальне протистояння на селі не припинилося.

Розглядаючи питання, потрібно зупинитися на суспільно-політичній течії російського руху – народництво, яким Україна була охоплена з початку 1870-х аж до кінця 1880-х рр. Потрібно проаналізувати діяльність народників в Україні. З’ясуйте форми та методи їх діяльності.

Варто звернути увагу на важке становище робітництва, його боротьбу за свої права, на поширення соціалістичних ідей в Україні, зокрема марксистських (М. Зібер, С. Подолинський). Розкрийте діяльність перших робітничих організацій, зокрема, Південноросійського союзу робітників. Проаналізуйте діяльність марксистських гуртків в Україні (1880-1890-ті рр.) та їх об’єднання у Союзи боротьби за визволення робітничого класу.

Розкриваючи друге питання, необхідно показати, що в Західній Україні, яка була під владою Австрійської імперії, відбувалися такі ж самі процеси, що і в Наддніпрянській Україні, зрозуміло зі врахуванням особливостей, що історично склалися в цьому регіоні.

Проаналізуйте становище західноукраїнських земель, урядову політику щодо цих територій, промисловий розвиток, соціальні конфлікти (антифеодальний рух селян) наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.

Зверніть увагу на те, що під час революційних подій 1848 р. правлячі кола Австрійської імперії були змушені в Галичині та Буковині скасувати кріпацтво, а також задовольнити деякі вимоги українців щодо культури, мови тощо (наведіть приклади).

Висвітлюючи національно-культурне відродження на західноукраїнських землях, яке відбувалося в умовах австрійського і польського засилля, зверніть особливу увагу на діяльність та історичне значення «Руської трійці». Розкрийте причини появи першої української політичної організації в західноукраїнських землях – Головної руської ради. Необхідно зазначити, що активність українців дала їм можливість вибороти право на представництво у першому австрійському парламенті.

У висновку наголосіть, що в наступні роки національно-політичні успіхи українців Галичини пішли на спад під тиском реакції. Проте, незважаючи на незавершеність революційної боротьби, вона стала серйозною школою для галицького національно-визвольного руху.

Розглядаючи соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX – поч. XX ст., слід звернути увагу на те, що після революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії у Західній Україні поступово ліквідовуються феодально-кріпосницькі відносини і розвивається капіталізм. Проте вона так і не позбулася рис аграрно-сировинного придатка Австро-Угорщини. Поясніть причини міграції місцевого населення.

Проаналізуйте політизацію національного руху (москвофіли, народовці, радикали). Поясніть, чому Галичина перетворилася на український «П’ємонт». Покажіть, як відносна демократизація політичного життя в Австро-Угорщині в умовах парламентаризму сприяла появі громадсько-політичних організацій, діяльність яких, на відміну від Росії, відбувалася в легальних умовах. Охарактеризуйте діяльність перших українських політичних партій. Зверніть увагу на розвиток кооперативного, культурно-просвітницького руху, появу українських організацій «Січ», «Сокіл». Покажіть, як посилення національного руху в Галичині впливало на взаємини між східними та західними українцями.

Готуючись до відповіді на третє питання, зверніть увагу на глибокі зміни, що відбулися в соціально-економічному становищі підросійської України на межі XIX–XX ст. Проаналізуйте темпи росту промисловості, інтенсивні процеси концентрації та централізації капіталу; утворення великих монополістичних та банківських об’єднань, посилення їх ролі в економічному житті; практичний інтерес іноземного капіталу до українських промислових центрів, характер інвестицій та їх вплив на тенденцію становлення капіталістичного виробництва. Розкажіть про початок авіаери в Україні. Доведіть, що зародження і встановлення авіації в Україні не відставало від загальносвітового розвитку, започаткованого польотом американських братів О. і У. Райт (грудень, 1903). Назвіть вчених, конструкторів, ентузіастів, які пропагували ідеї повітроплавання в Україні, вкажіть центри планеризму і авіації, покажіть бурхливу діяльність повітроплавальних товариств, клубів. Наголосіть на тому, що перші пілоти: М. Єфімов, О. Кудашев, С. Уточкін, І. Сікорський встановлювали цілу низку світових рекордів. Сфокусуйте увагу на успіхах авіаконструкторів – Г. Адлера, Ф. Билінкіна, Г. Проскури, В. Іордана, О. Карпеки, братів Касяненків. Окремо зупиніться на київському етапі життя уславленого І. Сікорського. Покажіть, що з часом авіація почне набувати військового характеру, наведіть приклади.

Під час підготовки до відповіді на четверте питання слід звернути увагу на причини розв’язання Першої світової війни. З’ясуйте, між якими військово-політичними блоками було протистояння. Проаналізуйте плани імперіалістичних країн щодо України напередодні війни. Зверніть увагу на ставлення до війни різних політичних сил, зокрема українських політичних партій. Прокоментуйте військові операції в західноукраїнському регіоні. Покажіть трагедію українців, як нації, що не мали власної державності в цей час. Розкрийте політику російської й австро-угорської влади щодо українства під час Першої світової війни.

Покажіть поглиблення економічної кризи, зростання бідувань народних мас, посилення революційної боротьби серед населення України, в тому числі і в солдатському середовищі, зокрема, серед військовослужбовців Південно-Західного та Румунських фронтів, дислокованих в Україні.

У підсумку зазначте, що національно-визвольна боротьба, суспільний рух в Україні вливалися в єдине русло загальноросійської боротьби проти царизму, що в умовах тотальної кризи панівного ладу ця боротьба наближала крах самодержавства.


Семінарське заняття
УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ
План


 1. Українське питання напередодні та на початку Другої світової війни.

 2. Напад нацистської Німеччини на Радянський Союз. Установлення нацистського окупаційного режиму на території України.

 3. Рух опору на окупованій території.

 4. Визволення України. Роль радянських авіаторів у перемозі над окупантами. Внесок українського народу у розгром нацистської Німеччини та її сателітів.

 5. Особливості повоєнної відбудови, адміністративно-територіальні зміни та суспільно-політичне життя.


Основні поняття: фашизм, нацизм, план «Барбароса», план «Ост», превентивна війна, депортація, оборонні бої, окупація, територіальне розчленування України, радянський рух опору, ОУН-УПА, тотальний геноцид, відбудова.
Література: [4]; [7]; [8]; [10]; [11]; [13]; [19]; [37]; [42]; [49].


Каталог: bitstream -> NAU -> 21963
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)
NAU -> Програма «Психодіагностика»
21963 -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат iconКонспект самопідготовки в групі продовженого дня Вихователь гпд водянської сзш
Створення санітарно-гігієнічних умов для виконання домашніх завдань; підготовка робочого місця до занять; повторення пам’ятки про...
Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять

Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат iconМетодичні рекомендації до проведення домашніх завдань Методична розробка
У методичній розробці розроблено диференційовані домашні завдання, які відіграють велику роль у розвитку творчих здібностей школярів,...
Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат iconМетодичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка