Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окрСторінка3/4
Дата конвертації21.02.2018
Розмір0,56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Вправа 6. Прослухайте виступи ваших одногрупників на такі теми: «Шляхи подолання конфліктних ситуацій у діловій сфері», «Яких правил повинен дотримуватись сучасний політик, щоб справити позитивне враження на слухачів під час публічного виступу?», «Сучасні риторичні школи Америки». Проаналізуйте їх із позиції експертів за поданим зразком:


 • чи обґрунтував оратор актуальність обраної теми на початку виступу?;

 • яка особливість композиції промови?;

 • чи правильно використано оратором гучність голосу і темп викладу матеріалу?;

 • чи була промова чіткою й емоційною?;

 • чи дотримався оратор культури мовлення і правил ділового етикету під час виступу?;

 • чи були використані промовцем логічні елементи доказовості?;

 • який спосіб виголошення промови було обрано красномовцем?;

 • чи перейнявся оратор темою виступу?;

 • чи був переконливим кінець виступу?;

 • чи зрозумілою для слухачів стала головна думка виступу, чи досягнута його мета?;

 • чи доречним було застосування промовцем невербальних засобів мови?;

 • чи зумів оратор встановити контакт з аудиторією?;

 • чи був дотриманий регламент виступу?;

 • чи зворушив оратор своєю промовою слухацьку аудиторію?

 • яке склалося загальне враження у слухачів від виступу колеги?


Література


 1. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение: учеб. пособ. / О. А. Баева – [4-е изд., испр.]. – М.: ООО «Новое знание», 2003. – 368 с.

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

 2. Ботвіна Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації / Н. В. Ботвіна. – К.: Вища школа, 2002. – 208 с.

 3. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування: навч. посібник / за редакцією Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 4. Дніпренко Н. К. Приклади комунікативни технологій / Н. К. Дніпренко // Комунікація. – 2012. − № 2. – С. 86−93.

 5. Дюмін О. З. Ділове спілкування ( Риторика та ораторське мистецтво ): практ. посіб. / Дюмін О. З., Ніколаєва А. О. – Х.: Вид-во ХТУРЕ, 2001. – 146 с.

 6. Зубенко Л. Г. Культура ділового спілкування: навч. посібник / Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д. – К.: «Ексоб», 2002. – 200 с.

 7. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей / Дейл Карнеги. – М.: Наука, 1989. – 135 с.

 8. Кубрак О. В. Етика ділового повсякденного спілкування / О. В. Кубрак – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 208 с.

 9. Мацько Л. І. Риторика: навч. посібник / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.

 10. Резніченко В. І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / В. І. Резніченко, І. Л. Михно. – К.: УНВЦ «Рідна мова», 2003. – 479  с.

 11. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посібник / І. Ю. Палеха. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 12. Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 224 с.

 13. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2001. – 656 с.

 14. Тєлєжкіна О. О. Ділове спілкування: усна і писемна форми: навч. посібник / О. О. Тєлєжкіна [та ін.]. – Харків: Смугаста типографія, 2015. – 383 с.

Практичне заняття № 4ФОРМИ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ
План

 1. Форми і види ділового спілкування.

 2. Ділова бесіда, її різновиди.

 3. Етикет ділової телефонної розмови. Мобільний телефон і ділові стосунки.

 4. Ділова зустріч і перемовини. Стратегічні підходи до проведення перемовин і ділових зустрічей, їх тактика і принципи.

 5. Ділова нарада.

 6. Проведення ділової дискусії.

 7. Методика проведення співбесіди під час влаштування на роботу.

 8. Ділові стосунки з колегами, керівниками, підлеглими.


Запитання до вивчення теми

 1. Назвіть форми і види ділового спілкування.

 2. Які існують види ділових бесід?

 3. Яких правил потрібно дотримуватись під час ведення ділової телефонної розмови?

 4. Назвіть етапи службової телефонної розмови.

 5. Хто першим повинен закінчувати телефонну розмову?

 6. Поясніть, яку роль грає мобільний телефон у ділових стосунках сучасної людини.

 7. Охарактеризуйте правила проведення перемовин і ділових зустрічей, їх тактику і принципи.

 8. У чому полягає «мозковий штурм» як евристична форма ділової комунікації?

 9. Які особливості має нарада із застосуванням методу «мозкового штурму»?

 10. Поясніть, чим відрізняється діалог від полілогу. Назвіть основні правила ведення ділового полілогу.

 11. Назвіть, у чому полягає особливість проведення ділових перемовин із партнерами-іноземцями.

 12. Як правильно проводити ділову нараду?

 13. Яких правил повинна дотримуватись людина під час співбесіди з метою влаштування на роботу?

 14. Які поради давав Дейл Карнегі людям, які хочуть налагодити хороші стосунки з діловими партнерами?

 15. Опишіть правила ведення дискусії.

 16. У чому полягає етика ділових стосунків між підлеглим і керівником?


Завдання для формування практичних навичок
Вправа 1. Доберіть і запишіть 12 аргументів щодо ваших особистих, професійних і ділових якостей, адресованих вашому майбутньому працедавцю (мета – отримання вакантної посади соціального педагога або менеджера з організації роботи персоналу).
Вправа 2. Поділіться на групи по двоє і змоделюйте співбесіду, яку проводять працедавці під час прийому на роботу (один студент має ставити питання у якості працедавця, а інший повинен відповідати на поставлені питання – у якості претендента на вакантну посаду). Під час проведення таких тренінгів використовуйте ставте такі питання:

 1. Якщо б ви могли охарактеризувати себе одним словом, то яким?

 2. З яким звіром ви можете себе асоціювати?

 3. Чим, на вашу думку, ви можете бути найбільш корисні нашій організації?

 4. Які ваші професійні та особисті цілі?

 5. Назвіть свій улюблений інтернет-сайт.

 6. Назвіть відому особистість, якій ви найбільше симпатизуєте.

 7. Яку останню книжку чи статтю, що стосується вашого фаху, ви прочитали?

 8. Як ви знімаєте стрес чи напругу?

 9. Які ваші сильні чи слабкі сторони?

 10. Які якості вам подобаються / не подобаються в інших людях?

 11. Як ви уявляєте собі ідеальний колектив?

 12. Як ви уявляєте собі ідеальні умови праці?

 13. Що ви хотіли б змінити у своєму житті?

 14. Розкажіть про свої обов’язки на попередньому місці роботи.

 15. Чому ви вирішили змінити місце роботи?

 16. Що вас найбільше не влаштовувало на попередньому місці роботи?

 17. Яку свою професійну помилку ви вважаєте найбільшою?

 18. Що ви вважаєте своїм найбільшим професійним досягненням?

 19. Як ви плануєте свій робочий тиждень?

 20. Якщо б ви могли самі вибирати роботу, не обмежуючись нічим, то чим ви хотіли б займатися?

 21. Які обов’язки ви любите виконувати найбільше?

 22. Що вдається вам найкраще?

 23. З якими професійними обов’язками у вас найчастіше виникали труднощі?

 24. Чого ви чекаєте від нового місця роботи?

 25. Що вам довелося змінити у собі, щоб краще знаходити спільну мову з оточуючими?

 26. Розкажіть якийсь випадок з вашого професійного життя, коли вам вдалося досягти успіху, коли ви проявили себе найкраще.

 27. Які таланти, що, можливо, не виявляються в професійній діяльності, у вас є?

 28. Які якості, на вашу думку, повинні бути притаманні людині, яка прагне зробити хорошу кар’єру?

 29. Що для вас важливіше – можливість реалізувати себе чи соціальний статус та фінансове забезпечення?

 30. Як у вас відбувається процес прийняття важливих рішень?

 31. Які запитання, на вашу думку, вам не поставили, але їх варто було б поставити?


Вправа 3. Перегляньте виступи відомих політиків під час парламентських перегонів. Свої думки оформіть у вигляді тез.
Вправа 4. Запишіть 10 головних правил, яких повинна дотримуватись ділова людина під час спілкування з допомогою мобільного телефону.
Вправа 5. Сформулюйте головні правила поведінки під час переговорів із діловими партнерами-іноземцями.
Вправа 6. Продовжіть перелік реплік і висловлювань, що стимулюють розумову діяльність під час ділової бесіди, службової наради:
– Дуже цікава пропозиція (думка) …

– Ви слушно зауважили, проте …

– Конкретизуйте, будь ласка, запропоновані …

– Ваші доповнення заслуговують на увагу, але …


Вправа 7. Змоделюйте і запишіть типову ситуацію ділової телефонної розмови з колегою-соціальним педагогом:
– телефонуєте Ви (напередодні Дня соціального педагога);

– телефонують Вам (напередодні вашого виступу на пленарному засідання на міжнародній конференції, присвяченій проблемам педагогіки вищої школи).


Вправа 8. Проведіть дискусію на тему «Чи потрібна Україні двомовність?». Під час дискусії обговоріть такі питання:

 1. Чи можливе співіснування двох мов на одній території?

 2. Чому певна частина українців підтримує функціонування двох мов в Україні?

 3. Чи пов’язані мова і мислення?

 4. Чи впливає мова на процеси формування нації і державотворення?

 5. Якою мовою повинні говорити політики, виступаючи з високих трибун?


Вправа 9. З’ясуйте, як спрацьовує під час суперечки твердження Ф. Ларошфуко: „Завжди можна вибачити людині її гріхи, якщо вона має сміливість їх визнати”.
Література


 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

 2. Ботвіна Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації / Н. В. Ботвіна. – К.: Вища школа, 2002. – 208 с.

 3. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування: навч. посібник / за редакцією Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 4. Ділові контакти з іноземними партнерами: навч.-практ. посібник / укл. Ю. І. Палеха; заг. ред. І. І. Тимошенко. – К.: Видавництво Європейського університету, 2004. – 283 с.

 5. Дніпренко Н.К. Приклади комунікативни технологій / Н.К. Дніпренко // Комунікація. – 2012. − № 2. – С. 86−93.

 6. Доброскок І. І. Організація сучасної ділової комунікації: навч. посібник для студентів ВНЗ / І. І. Доброскок, Л. М. Овсієнко. – Переяслав-Хмельницький: Видавництво «КСВ», 2015. – 446 с.

 7. Зубенко Л. Г. Культура ділового спілкування: навч. посібник / Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д. – К.: «Ексоб», 2002. – 200 с.

 8. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей / Дейл Карнеги. – М.: Наука, 1989. – 135 с.

 9. Кубрак О. В. Етика ділового повсякденного спілкування / О. В. Кубрак – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 208 с.

 10. Мацько Л. І. Риторика: навч. посібник / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.

 11. Резніченко В. І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / В. І. Резніченко, І. Л. Михно. – К.: УНВЦ «Рідна мова», 2003. – 479  с.

 12. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посібник / І. Ю. Палеха. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 13. Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 224 с.

 14. Тєлєжкіна О. О. Ділове спілкування: усна і писемна форми: навч. посібник / О. О. Тєлєжкіна [та ін.]. – Харків: Смугаста типографія, 2015. – 383 с.

Практичне заняття № 5

ВЕРБАЛЬНИЙ І НЕВЕРБАЛЬНИЙ УПЛИВИ В ПРОЦЕСІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
План


 1. Правила встановлення контакту зі співрозмовником.

 2. Особливості ефективної ділової комунікації.

 3. Вербальний уплив на співрозмовника.

 4. Використання невербальних засобів мови у діловому спілкуванні.

 5. Значення невербальних засобів у міжкультурній комунікації.

 6. Види невербальних засобів спілкування.

 7. Використання основних комунікативних прийомів у процесі ділового спілкування.


Запитання до вивчення теми

 1. Охарактеризуйте правила встановлення контакту зі співрозмовником.

 2. У чому полягає ефективність ділової комунікації?

 3. Як відбувається вербальний уплив на співрозмовника?

 4. Охарактеризуйте невербальні засоби мови.

 5. Опишіть специфіку національної невербальної комунікації.

 6. Які ви знаєте види невербальної комунікації?

 7. Які правила невербального мовного етикету ви знаєте?

 8. Поясніть, чому діловій людині потрібно розуміти мову жестів співрозмовника?

 9. Охарактеризуйте особливості інтимної, особистої, соціальної і публічної зон людини (особистий простір).

 10. Назвіть відмінності, що існують між невербальною комунікацією українців та інших народів світу. Наведіть приклади.

 11. Які комунікативні прийоми можна використовувати в процесі ділового спілкування?

 12. Назвіть секрети успішної комунікативної взаємодії з використанням різних форм словесної дії.

 13. Від чого залежить вибір стилю спілкування під час ділової комунікативної взаємодії?


Завдання для формування практичних навичок
Вправа 1. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що поряд із словесними засобами – мовленнєвими – на культуру спілкування впливають жести співрозмовників, інтонація, паузи, рухи тіла, міміка жести тощо. Відповідь аргументуйте, наводячи приклади з конкретної ситуації, яка була у вашому житті.
Вправа 2. Подивіться запропоновані відеозаписи виступів відомих людей із виключеним звуком. Проаналізуйте невербальні засоби мови, які використовували ці люди. Спробуйте визначити їх емоційний стан і мету промови (тренування уміння виділяти й оцінювати прояви емоційних станів людей).
Вправа 3. Змоделюйте ситуацію знайомства з колегами в новому колективі, куди ви щойно влаштувались на роботу. Які засоби ви будете використовувати, щоб справити приємне враження?
Вправа 4. Розтлумачте, на що вказують такі жести, які несвідомо демонструє людина під час розмови:
Руки на боках або схрещені руки, стиснуті кулаки –

Руки сховані в кишенях –

Виставлений вперед вказівний палець –

Закривання рота під час розмови руками –

Почухування носа –

Потирання вуха –

Закривання ока пальцем або рукою –

Потирання вуха або чухання потилиці чи шиї –

Стискання та викручування пальців –

Схрещення ніг –

Знімання з одягу пилинок, яких не існує –

Відкриті долоні й періодичне оголення внутрішньої сторони кисті рук –

Співрозмовник щось малює на аркуші паперу і дивиться в один бік –

Знімання й одягання окулярів –


Вправа 5. Перед вашими одногрупниками коротко розкажіть про свої здобутки у аспекті соціальної педагогіки і про сферу ваших інтересів з метою справити на них позитивне враження. Зробіть це два рази: під час першої розповіді тримайте руки в кишенях, а ноги схрещеними, під час другої – демонструйте аудиторії відкриті долоні, а ноги не повинні бути схрещені. Поясніть, чому вплив на слухацьку аудиторію був різним.
Вправа 6. Прочитайте поданий текст. Чи погоджуєтесь ви з тим, що погляд співрозмовників пов’язаний із процесом формування висловлювання і є головним джерелом інформації про його психологічний стан? Продемонструйте різні види міміки обличчя перед одногрупниками.
Для ділового спілкування візуальний контакт є досить важливим елементом. Коли ми дивимось на співрозмовника, то можемо зосередити увагу на тому, що нам говорять. Під час спілкування люди зазвичай дивляться в очі один одному не більше 10 секунд, а потім відводять погляд. Якщо співрозмовник відводить погляд відразу, то можна вважати, що його ставлення до предмету розмови негативне, або він хоче щось приховати. Крім того, існує думка, що коли людина бреше або намагається приховати якусь інформацію, її очі зустрічаються з очима партнера менше третини від усього часу розмови.

Часто тривалість погляду людини залежить від того, до якої нації вона належить. Наприклад, жителі південної частини Європи мають звичку довго затримувати погляд на співрозмовникові, що може сприйматися як образа для деяких інших жителів земної кулі. Японці під час бесіди дивляться зазвичай на шию співрозмовника, ніж на обличчя. При спілкуванні потрібно враховувати таку особливість людей різних національностей.

Американськими психологами було доведено, що погляд співрозмовників пов’язаний з процесом формування висловлювання. Коли тільки людина формує думку, вона частіше дивиться вбік, «у простір», коли думка повністю сформована – то на співрозмовника. Сучасні вчені-психологи виділяють різні види поглядів:

1) Діловий – коли погляд фіксується в районі чола співрозмовника, це допомагає створити серйозну атмосферу ділового партнерства.

2) Соціальний – погляд того, хто говорить, концентрується на трикутнику між очима і ротом співрозмовника, це сприяє створенню атмосфери невимушеного світського спілкування.

3) Інтимний – погляд спрямований не на очі співрозмовника, а нижче – до рівня грудей. Такий погляд указує на велике зацікавлення у спілкуванні, можливо, на інтимність.

4) Погляд скоса використовується для передачі інтересу чи ворожості. Якщо він супроводжується злегка піднятими бровами чи посмішкою, то означає зацікавленість партнера. Якщо ж він супроводжується нахмуреним чолом чи опущеними куточками рота, це свідчить про підозрілість щодо співрозмовника. Якщо людина підкреслює свої переваги над вами, її прикриті повіки поєднуються з відкиненою назад головою і довгим поглядом, відомим як погляд згори.

5) Відкритий погляд – коли людина відверта з вами і ви їй подобаєтеся, то вона дивиться вам прямо в обличчя, а виглядає енергійною й пожвавленою. Очі в неї не бігають. Вона не свердлить вас тяжким і пильним поглядом, а дивиться м’яко й співчутливо. М’язи її рота розслаблені, нижня щелепа злегка опущена й ніби відпочиває, при цьому кутики її губ піднімаються догори, очі сяють і довкола них з’являються зморшки.

6) Правдивий погляд – коли людина говорить правду й упевнена в собі, особливо, якщо її щойно в чомусь несправедливо звинуватили, то вона дивиться в очі іншого напружено. При цьому може опустити окуляри, не мружитися й дивитися твердо. Якщо людина до вас посміхається, то ви можете зрозуміти з її очей, наскільки вона щира. Взявши фотографію усміхненої людини і рукою прикривши її губи, про щирість почуттів ви зможете дізнатися з очей: якщо довкола них не з’являться зморшки або нічого не зміниться в околі чола, то це фальшива й оманлива усмішка.

7) Байдужий погляд – коли вираз обличчя свідчить про спробу приховати гнів, образу чи ворожість. Переважно якась міміка й пожвавлення спостерігаються на обличчі будь-якої людини, тому коли ви бачите цілком нерухоме обличчя й погляд, який нічого не виражає, то це означає, що людина здалася й нічого не хоче робити в цих обставинах. Так часто дивляться люди, які не хочуть, щоб ви знали, як сильно вони розлючені або засмучені (люди пасивно-агресивні), бо з цього ви можете зробити висновок про свою владу над ними.

8) Збуджений погляд – коли зіниці людини розширюються вчетверо, порівняно з нормальним станом.

9) Здивований погляд. Той, хто здивований, широко відкриває очі, при цьому стає помітною не тільки їхня райдужна оболонка (забарвлена частина ока), але й склера (білки). Брови високо піднімаються і згинаються, нижня щелепа опускається, а рот відкривається. Коли людина вкрай здивована, то підводить очі до стелі. Якщо вона вам не вірить чи не може повірити, що відбулася якась подія, на її обличчі з’являється вираз насмішкуватого здивування. Здивована людина, яка носить окуляри, може подивитися поверх них, щоб переконатись у реальності побаченого.

Очі допомагають передати найбільш точні сигнали щодо стану людини, тому що вони займають центральне положення в людському організмі, а зіниці можуть розширюватись і звужуватись відповідно до того, як змінюється настрій людини і її ставлення до співрозмовника. Якщо людина збуджена, зацікавлена чимось або перебуває у піднесеному настрої, її зіниці дуже розширюються. Сердитий, похмурий настрій змушує зіниці звужуватися.

Експерименти, проведені психологами з досвідченими картярами, показали, що мало хто з гравців вигравав, якщо їхні суперники носили темні окуляри, які приховували сигнали, що можна було прочитати з допомогою зіниць, і в результаті гравці програвали частіше, ніж зазвичай.

Китайські торгівці перлами в давнину теж стежили за розширенням зіниць своїх покупців під час обговорення ціни. Було також помічено, що американський мільярдер Арістотель Онассіс одягав темні окуляри під час укладання ділових угод для того, щоб його очі не видавали думок.

Погляд співрозмовника є головним джерелом інформації про його психологічний стан. Проте в деяких ситуаціях він може бути менш інформативним. Це пов’язано з тим, що мімічні м’язи людині легше контролювати, ніж рухи тіла. Тому саме положення тіла й рухи співрозмовників можуть допомогти краще зрозуміти один одного

(Тесля О. Погляд як елемент невербальної комунікації / Оксана Тесля // Вісник Львівського національного університету. Серія «Філологічні науки». – Львів: Львівський національний ун-т ім. І. Франка, 2009. – Вип. 46. – Ч. 1. – С. 257 – 266).
Вправа 7. Прочитайте поданий текст. Поясніть, чому у діловому спілкуванні потрібно знати особливості невербальної комунікації різних народів. Укладіть словник жестів в аспекті міжкультурної комунікації на основі матеріалів, зібраних дослідницею невербальної комунікації І. Ковалинською.
Жест «Піднята долоня» у деяких європейських країнах означає «здаюся». Як правило, піднімаються вгору дві долоні, проте, перший варіант також поширений. Долоня, покладена на серце, у всіх європейських країнах означає «Я кажу чисту правду». Саме тому, коли, наприклад, президент дає присягу, він кладе руку на Конституцію. Практично у всіх країнах цей жест також може означати число п’ять. Виняток становлять Великобританія й Ірландія, оскільки вони починають рахувати з іншого пальця, там такий жест означає число десять.

Жест «Кільце» (указівний і великий пальці разом утворюють кільце), запозичений з американської кінетичної системи, в якій він має значення «все в порядку, все добре». Проте в Японії та ж форма означає «гроші», пов’язані з ситуацією купівлі-продажу. У Венесуелі цей невербальний засіб належить до категорії обсценних і має непристойно-сексуальний зміст, а в Тунісі він має дещо іншу форму – всі пальці, окрім вказівного і великого, витягнуті вертикально вгору – має такий жест зовсім інше значення – погроза вбити.

У Греції та на острові Сардинія в Італії форма жесту «Кільце» така ж, як у США, а значення його можна приблизно описати як «відмахнутися». На Мальті таким способом метафорично зображують чоловіка – пасивного гомосексуаліста.

Жест «Піднятий уверх великий палець» у слов’янських народів означає схвальну оцінку чогось. Проте на Близькому Сході, в Західній Африці і в Південній Америці піднятий угору великий палець означає зовсім інше: брудні сексуальні наміри по відношенню до співрозмовника.

Жест «Вказівний палець біля скроні» означає «дурість» у Франції, в Німеччині, і «живи своїм розумом» у Великобританії, у Голландії цей жест означає, що людина розумна, має високий інтелект. У цілому ряді африканських культур аналогічна жестова форма означає, що той, хто жестикулює, глибоко замислився, занурився в роздуми

Жест «2 пальці, складені разом» і підняті вгору використовує англієць, який має намір когось провчити. У США той же жест сприймуть як «Ми з тобою хороша команда».

Жест «Показувати язик» у слов’янській невербальній комунікації є дитячим побутовим жестом-дражнилкою, в на півдні Китаю показування язика назовні і втягування його всередину означає «збентеження», на Тибеті висунутий язик – це форма жесту ритуального шанобливого вітання, а на Маркизських островах та ж форма висловлює заперечення чогось.

Жест «Образа», який виражається дотиком до мочки вуха або тим, що ображений береться за мочку вуха, в Іспанії означає «я ображений тобою». У Греції такий само зміст виражається з допомогою піднятої руки з відкритою долонею, направленою в бік адресата.

Жест «Згода», який виражається з допомогою кивання голови зверху вниз, у слов’янських народів означає згоду і часто не супроводжується словами. Абіссінці показують згоду, різко відкидаючи голову трохи назад і піднімаючи брови, а незгоду передають різким поштовхом голови до правого плеча. Чорношкірі пігмеї з центральної частини Малайї, щоб висловити згоду, різко висувають підборіддя вперед, а для позначення незгоди – опускають вниз очі. Араби, бажаючи висловити згоду, похитують головою з боку в бік, а незгоду вони передають, підкидаючи голову і злегка клацаючи при цьому язиком. Люди з народу Діак, який проживає на острові Борнео, у якості жесту згоди піднімають очі, бенгалець з Калькутти на знак згоди швидко мотає головою чотири рази по дузі від плеча, а маорі для невербального вираження того ж сенсу піднімають голову і підборіддя.

Жест «Стояти руки в боки» в українській культурі, а також у культурі народів Північної Америки характеризується як недружній й агресивний. В Іспанії така поза характерна для молодих людей переважно із маленьких міст. Ця поза також притаманна молодим іспанцям під час представлення і знайомства. (Ковалинська І. В. Невербальна комунікація / І. Ковалинська. – К. : Освіта України, 2014. – С. 276 – 286).


Каталог: sites -> default -> files -> u138
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
u138 -> Теми практичних занять
u138 -> Конспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
u138 -> Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури»
u138 -> Кафедра української та класичної мов
u138 -> Кафедра української та класичних мов
u138 -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» (для студентів заочної форми навчання) /Укладачі: Бондаренко О. В., Бондаревич І....
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит" денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит"
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури»
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури» для студентів всіх бакалаврських напрямків
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Фотографія та фотографіка" ІІ частина для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Фотографія" / В. С. Мошинський, Херсон. Хнту. 2009. 54 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка