Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окрСторінка4/4
Дата конвертації21.02.2018
Розмір0,56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Література


 1. Багдасарова Н. А.: Невербальные формы выражения эмоций в контексте разных культур: универсальное и национальное / Материалы межвузовского семинара по лингвострановедению – М: МГИМО МИД РФ, 2006. - МГИМО-Университет, 2006. [електроннний ресурс], режим доступу:

http://www.mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/publish/index.phtml?page=27

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

 2. Ботвіна Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації / Н. В. Ботвіна. – К.: Вища школа, 2002. – 208 с.

 3. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування: навч. посібник / за редакцією Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 4. Дніпренко Н.К. Приклади комунікативних технологій / Н.К. Дніпренко // Комунікація. – 2012. − № 2. – С. 86−93.

 5. Ковалинська І. В. Невербальна комунікація: навч. посібник / І. Ковалинська. – К. : Освіта України, 2014. – 289 с.

 6. Корнієнко О. Н. Мистецтво ґречності / О. Н. Корнієнко. – К.: Просвіта, 1995. – 154 с.

 7. Лабунская В. А. Невербальное поведение (социально-перцептивний подход) / В. А. Лабунская. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1988. – 246 с.

 8. Марковина И. Ю. Влияние национальной специфики языка и культуры на процесс межкультурного общения // Речевое общение: проблемы и перспективы. – М. : Наука, 1983. – С. 187-212.

 9. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посібник / І. Ю. Палеха. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 10. Пиз А. Язык телодвижений / Алан Пиз. – М.: Эксмо, 2003 – 158 с.

 11. Тєлєжкіна О. О. Ділове спілкування: усна і писемна форми: навч. посібник / О. О. Тєлєжкіна [та ін.]. – Харків: Смугаста типографія, 2015. – 383 с.

Практичне заняття № 6ОСОБЛИВОСТІ ВИГОЛОШЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПРОМОВИ В ДІЛОВІЙ СФЕРІ
План


 1. Класична модель усного виступу та її елементи: вступ, головна і заключна частини.

 2. Репетиція ділової промови і часові межі.

 3. Вільна композиція ділового виступу та його особливості. Співвідношення плану виступу та імпровізації.

 4. Єдність та протиріччя між письмовою промовою та усним її виголошенням.

 5. Особливості підготовки публічного виступу в умовах двомовності в сучасній Україні.

 6. Поєднання різних стилів мовлення у ділових промовах.


Запитання до вивчення теми

 1. Охарактеризуйте правила підготовки ділової промови.

 2. У чому полягає вільна композиція ділового виступу?

 3. Назвіть елементи класичної моделі усного виступу, дайте їм характеристику.

 4. Яку функцію має доказ у публічній промові?

 5. Що таке моделювання слухацької аудиторії?

 6. Чим відрізняються виступи, присвячені одній темі, але розраховані на різну слухацьку аудиторію?

 7. Назвіть ознаки ораторського стилю мовлення.

 8. Яке значення мають повтори й анафори для успішного ділового виступу?

 9. У чому полягає доречне використання риторичних фігур під час виголошення промов?

 10. Охарактеризуйте прийоми застосування елементів розмовного стилю в різного виду промовах.

 11. Які головні правила красномовства повинна використовувати ділова людина, виголошуючи промову?

 12. Як Дейл Карнегі характеризує успішний виступ промовця?


Завдання для формування практичних навичок
Вправа 1. Подивіться відеозаписи виступів відомих політичних діячів п’яти країн світу. Який із виступів, на вашу думку, був найбільш переконливим і відповідав усім вимогам красномовства? Який образ оратора вам найбільше сподобався? Свою відповідь аргументуйте.
Вправа 2. Прочитайте промову Симона Петлюри, виголошену 22 січня 1926 року. Яке значення в цій промові мають анафора й повтори? Який стиль повинен був обрати Симон Петлюра, щоб справити враження на слухачів? Свою відповідь обґрунтуйте.
В день свята Української державності!

У день свята української державності постають переді мною постаті лицарів і мучеників великої ідеї. Тих, що життям своїм заплатили за свою віру в неї. Тих, що найдорожчим скарбом засвідчили відданість батьківщині. Тих, що власним чином крові і праці, гарячого патріотизму і виконання обов’язку, умінням – для одних слухатись і для інших наказувати, а обом і разом коритись вищим наказам нації, через її вождя переказаним, розпочали нову добу в історії України. Тих, що створили впродовж свого життя найкращу легенду нації – легенду оружної боротьби її за своє право жити вільною і державно незалежною. Тих, хто заслужив право на те, щоб стати незабутнім в історії України, хто зв’язав її величне минуле зі світлим майбутнім і переказав нам, живим, прийдешнім поколінням, великий заповіт національної помсти та недовершеного чину.

Шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров’ю. Кров’ю чужою і своєю. Ворожою й рідною. Кров закінчує глибокі процеси національних емоцій, усвідомлень, організаційної праці, ідеологічної творчості, всього того, що нація і свідомо, і раціонально використовує для ствердження свого права на державне життя. Кров, пролита для цієї величної мети, не засихає. Тепло її теплішим буде в душі нації, відіграватиме роллю неспокійного, тривожного ферменту, що нагадує про нескінчене і кличе на продовження розпочатого. Із цим чуттям завжди переживаю я свято нашої державності. Воно пов’язане у мене з дорогими незабутніми образами тих, хто дав нам право його святкувати, подібно до того, як величаві мелодії нашого гімну, що в цей день здаються особливо урочистими, а слова обов’язуючими, – все зливається з передсмертним стогнанням тих, чий дух тоді тільки повірить у щирість і поважність нашого святкування, коли ми не словами-співами, а ділами докажемо нашу моральну вартість бути достойними свята.

Хай же в цей день ми глибше, ніж колись, відчуємо велику вагу передсмертних заповітів наших лицарів!

Хай свято сьогоднішнє навчить нас шанувати пам’ять загиблих і обережно плекати традиції боротьби за українську державність, такі чисті і пророчі, такі шляхетні, бо й оправдані й окроплені святою кров’ю найкращих синів нації. А найголовнішою з тих традицій буде: пам’ятати про неминучість відновлення боротьби тими ж знаряддями і під тими ж гаслами, що ними користувалися і ними надихалися жертви військових подій 1917 – 1920 pp.

Українські мечі перекуються на рала тільки тоді, коли гасло Незалежна Держава Українська – перетвориться на дійсність і забезпечить отому ралові можливість обробляти рідну плодючу землю з її численними багатствами для зміцнення власного державного добра і збагачення рідного народу.Отже: не забуваймо про меч; учімося міцніше тримати його в руках, а одночасно дбаймо про підживлення нацією моральних елементів її буття – творчої любові до батьківщини, сторожкості до ворога та помсти за кривди, заподіяні ним, – у симбіозі яких знайдемо і правильний шлях до звільнення і програму для будівництва!
Вправа 3. Підготуйте й проголосіть перед одногрупниками вітальну промову з нагоди чергової річниці відкриття факультету, на якому ви навчаєтесь. У промові використайте риторичні питання (регламент – 5 хв.).
Вправа 4. Підготуйте й проголосіть перед викладачами промову-подяку, адресовану викладачам факультету, на якому ви навчаєтесь. У промові використайте 2 – 3 цитати відомих історичних осіб, а також етикетні формули поваги, подяки, звертання (часові межі 4 – 6 хв.).
Вправа 5. Поясніть глибинний зміст крилатих слів Сократа «Заговори, щоб я тебе побачив». Які ідеї проповідував філософ, що вважав найбільш цінним із людських якостей?
Вправа 6. На думку французького письменника Андре Моруа, „безліч жінок зробило блискучу кар’єру, використовуючи вміння уважно слухати, розумно відповідати і говорити тоді, коли це вже необхідно” Аргументовано поясніть, чи погоджуєтесь ви з відомим письменником.
Література

 1. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение: учеб. пособ. / О. А. Баева – [4-е изд., испр.]. – М.: ООО «Новое знание», 2003. – 368 с.

 2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.

 3. Ботвіна Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації / Н. В. Ботвіна. – К.: Вища школа, 2002. – 208 с.

 4. Дніпренко Н. К. Приклади комунікативни технологій / Н. К. Дніпренко // Комунікація. – 2012. − № 2. – С. 86−93.

 5. Дюмін О. З. Ділове спілкування ( Риторика та ораторське мистецтво ): практ. посіб. / Дюмін О. З., Ніколаєва А. О. – Х.: Вид-во ХТУРЕ, 2001. – 146 с.

 6. Карнеги Д. Как влиять на людей, выступая публично / Дейл Карнеги. – М. : Наука, 1989. – 112 с.

 7. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей / Дейл Карнеги. – М. : Наука, 1989. – 135 с.

 8. Мацько Л. І. Риторика: навч. посібник / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.

 9. Резніченко В. І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / В. І. Резніченко, І. Л. Михно. – К.: УНВЦ «Рідна мова», 2003. – 479 с.

 10. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посібник / І. Ю. Палеха. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.

 11. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2001. – 656 с.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З ВИВЧЕННЯ КУРСУ


 1. Поясніть, яка різниця між поняттями «мова» і «мовлення».

 2. Яке значення має мова для професійного становлення людини?

 3. Які комунікативні ознаки характерні для культури мовлення соціального педагога?

 4. Розкрийте зміст поняття «мовний паспорт» ділової людини.

 5. Які існують засоби спілкування між комунікантами?

 6. У чому полягають особливості мовного етикету українського народу?

 7. Чому в умовах українсько-російського білінгвізму часто постає проблема виникнення суржику?

 8. Які комунікативні девіації можуть виникати у процесі спілкування білінгвів? Наведіть приклади.

 9. Охарактеризуйте мовний етикет службових відносин.

 10. Назвіть етикетні мовні формули, які може використовувати людина під час ділового спілкування.

 11. Які етикетні формули вітань і прощань найчастіше використовують фахівці у професійній діяльності?

 12. У чому полягає особливість мовного етикету представників різних європейських країн? Наведіть приклади.

 13. Обґрунтуйте дефініції понять «спілкування» і «комунікація». Поясніть, яка між ними відмінність.

 14. Поясніть, у чому полягає культура ділового спілкування фахівця.

 15. Що таке діловий етикет?

 16. Назвіть види ділового спілкування.

 17. На чому були записані перші правила поведінки, знайдені людьми?

 18. На які види поділяється сучасний діловий етикет?

 19. Опишіть загальні правила ввічливості, яких потрібно дотримуватись на роботі.

 20. Яке значення в діловому спілкуванні має одяг людини?

 21. Опишіть особливості чоловічого офіційного дрес-коду.

 22. Опишіть особливості жіночого офіційного дрес-коду

 23. Поясніть, чому повага до інших є обов’язковою умовою ділових стосунків.

 24. Що потрібно знати українцям під час налагодження ділових стосунків із представниками Об’єднаного Королівства Великої Британії?

 25. Назвіть особливості ділового етикету французів.

 26. Які особливості ділового етикету представників Німеччини?

 27. З чого потрібно починати знайомство з представниками італійських ділових кіл?

 28. На що треба звертати увагу українцям, спілкуючись із діловими партнерами з Іспанії?

 29. Яких головних правил повинна дотримуватись людина під час ділових контактів із представниками європейських ділових кіл?

 30. Назвіть головні правила публічного мовлення.

 31. Чому риторику називають мистецтвом переконливої комунікації?

 32. Які існують роди і жанри красномовства?

 33. Яких відомих ораторів Стародавньої Греції ви знаєте?

 34. Назвіть відомих ораторів ХХ – ХХІ століть, яким ви симпатизуєте. Поясніть ваш вибір.

 35. Які існують види публічних виступів?

 36. Назвіть етапи підготовки ділового публічного виступу.

 37. Охарактеризуйте мовні засоби переконливої комунікації.

 38. Опишіть мовну поведінку оратора під час проголошення публічної промови.

 39. Що таке презентація? Які типи презентацій існують?

 40. Охарактеризуйте мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації.

 41. Чим характеризується соціально-політичне красномовство?

 42. У чому полягає культура сприймання публічного виступу?

 43. До яких заходів повинен вдатись промовець під час спілкування зі аудиторією слухачів, щоб досягти поставленої мети?

 44. Яке значення має риторики для вдосконалення фахової майстерності соціального педагога?

 45. Назвіть форми і види ділового спілкування.

 46. Які існують види ділових бесід?

 47. Яких правил потрібно дотримуватись під час ведення ділової телефонної розмови?

 48. Назвіть етапи службової телефонної розмови.

 49. Поясніть, яку роль грає мобільний телефон у ділових стосунках сучасної людини.

 50. Охарактеризуйте правила проведення перемовин і ділових зустрічей, їх тактику і принципи.

 51. Які особливості має нарада із застосуванням методу «мозкового штурму»?

 52. Поясніть, чим відрізняється діалог від полілогу. Назвіть основні правила ведення ділового полілогу.

 53. Назвіть, у чому полягає особливість проведення ділових перемовин із партнерами-іноземцями.

 54. Як правильно проводити ділову нараду?

 55. Яких правил повинна дотримуватись людина під час співбесіди з метою влаштування на роботу?

 56. Які поради давав Дейл Карнегі людям, які хочуть налагодити хороші стосунки з діловими партнерами?

 57. Опишіть правила ведення дискусії.

 58. У чому полягає етика ділових стосунків між підлеглим і керівником?

 59. Охарактеризуйте категорію моралі в діловому спілкуванні.

 60. Основні роди і види промов.

 61. Розкрити фаховий аспект культури мовлення і педагогічної майстерності.

 62. Основні розділи науки про переконливу комунікацію.

 63. Основні закони науки про переконливу комунікацію.

 64. Основні етапи підготовки ділової промови.

 65. Опишіть риторичну техніку в ораторстві древніх греків і порівняйте її з сучасною.

 66. Діловий етикет сучасного службовця.

 67. Діловий етикет прийомів іноземних делегацій.

 68. Імідж сучасної ділової людини.

 69. Мовленнєвий етикет українців і його застосування в діловій сфері.

 70. Значення сили, гучності і тембру голосу під час публічного ділового виступу.

 71. Яких правил радив дотримуватись Дейл Карнегі людині, яка хоче налагодити хороші стосунки з колегами і партнерами?

 72. Як потрібно поводитись із колегами, щоб справляти на них позитивне враження?

 73. Охарактеризуйте правила встановлення контакту зі співрозмовником.

 74. У чому полягає ефективність ділової комунікації?

 75. Як відбувається вербальний уплив на співрозмовника?

 76. Які правила невербального мовного етикету ви знаєте?

 77. Охарактеризуйте невербальні засоби мови.

 78. Опишіть специфіку національної невербальної комунікації.

 79. Які ви знаєте види невербальної комунікації?

 80. Поясніть, чому діловій людині потрібно розуміти мову жестів співрозмовника?

 81. Охарактеризуйте особливості інтимної, особистої, соціальної і публічної зон людини (особистий простір).

 82. Назвіть відмінності, що існують між невербальною комунікацією українців та інших народів світу. Наведіть приклади.

 83. Які комунікативні прийоми можна використовувати в процесі ділового спілкування?

 84. Назвіть секрети успішної комунікативної взаємодії з використанням різних форм словесної дії.

 85. Від чого залежить вибір стилю спілкування під час ділової комунікативної взаємодії?

 86. Охарактеризуйте правила підготовки ділової промови.

 87. У чому полягає вільна композиція ділового виступу?

 88. Назвіть елементи класичної моделі усного виступу, дайте їм характеристику.

 89. Яку функцію має доказ у публічній промові?

 90. Що таке моделювання слухацької аудиторії?

 91. Чим відрізняються виступи, присвячені одній темі, але розраховані на різну слухацьку аудиторію?

 92. Назвіть ознаки ораторського стилю мовлення.

 93. Яке значення мають повтори й анафори для успішного ділового виступу?

 94. У чому полягає доречне використання риторичних фігур під час виголошення промов?

 95. Охарактеризуйте прийоми застосування елементів розмовного стилю в різного виду промовах.

 96. Які головні правила красномовства повинна використовувати ділова людина, виголошуючи промову?

 97. У чому полягає особливість міжкультурної комунікації?Каталог: sites -> default -> files -> u138
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
u138 -> Теми практичних занять
u138 -> Конспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
u138 -> Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури»
u138 -> Кафедра української та класичної мов
u138 -> Кафедра української та класичних мов
u138 -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» (для студентів заочної форми навчання) /Укладачі: Бондаренко О. В., Бондаревич І....
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит" денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит"
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури»
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури» для студентів всіх бакалаврських напрямків
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Фотографія та фотографіка" ІІ частина для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Фотографія" / В. С. Мошинський, Херсон. Хнту. 2009. 54 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка