Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»Сторінка3/3
Дата конвертації09.02.2018
Розмір0,53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. У чому полягають завдання психологічної допомоги та реабілітації людей похилого віку?

 2. Назвіть напрями надання соціально-психологічної допомоги соціальними працівниками людям похилого віку.

 3. Охарактеризуйте методи психологічної реабілітації людей передпенсійного і пенсійного віку.

 4. Поясніть і розкрийте форми організації соціальної роботи з людьми похилого віку.

 5. Визначте основне завдання і мету медико-соціальної роботи з геронтологічною групою населення.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Розробіть приклад оздоровчої програми для тих, хто вийшов на пенсію.

 2. Підготуйте опитувальник діагностики психологічної готов-ності людини до виходу на пенсію. З’ясуйте мотивації небажаного виходу на пенсію.

 3. Як, на вашу думку, можна виявити людей «групи ризику».ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Підготовка до виходу на пенсію як необхідний чинник соціалізації в старечому віці.

 2. Перспективи розвитку особистості в старечому віці.

 3. Особливості міжособистісних стосунків старих людей у

будинках-інтернатах.

 1. Нові форми суспільного життя старих людей.ЛІТЕРАТУРА

 1. Айриян А.П. Социальные аспекты геронтологии / А.П.Айриян. – Ереван.: Айастан, 1989. – 189 с.

 2. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет: Учеб.пособие. – М.: Приор, 1998. – 271 с.

 3. Барден І., Фогель А., Водрашке Г. Домашня опіка хворих і немічних. Великий довідник видавництва «ТРІАС».- Друк «Стрім», 2000. - 315 с.

 4. Введення у соціальну роботу: навчальний посібник / Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Кравченко Р.І., Полтавець Д.В., Семигіна Т.В. та ін. - К.: Фенікс, 2001. - 288 с.

 5. Здоров'я – моя цінність: Метод.матеріали до тренінгу / Автор-упоряд.: О.М.Петрик; За заг.ред. І.Д.Звєрєвої. – К.:Наук.світ, 2005. – 53 с.

 6. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология : Учебное пособие для вузов. – М.: Гуманит. издат. центр «Владос», 1999. – 224 с.Тема 7. Особливості міжособстісних відносин у

старечому віці

1.  Специфіка міжособистісних відносин у старечому віці.

2.  Проблема самотності старших людей.

3.  Потреба у спілкуванні осіб похилого віку.

4.  Особливості спілкування чоловіків і жінок.
Значимим у життєдіяльності осіб похилого віку є міжособистісне спілкування, яке дозволяє їм вирішувати важливі задачі – оновлювати смисл життя, реконструювати ментальну модель світу та коригувати власні емоційні стани. Тому необхідно розвивати у похилому віці соціальні уміння, особливості, якості, пов’язані із між особистісним спілкуванням.

Питання корекційного, формуючого впливу на дорослих осіб, осіб похилого віку доцільно розглядати у контексті двох аспектів – психологічної просвіти та освіти дорослих. Психологічна просвіта осіб похилого віку передбачає їхнє залучення до психологічних знань. Окремим видом освіти дорослих, який пов'язаний із психологічною просвітою, є геронтоосвіта.

У сучасній Україні геронтоосвіта, зокрема, реалізується через

університети третього віку, які діють на базі кожного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), окремим видом послуг яких є просвітницькі – розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань. Заняття у них дозволяють частіше спілкуватися з іншими людьми, більше читати, слідкувати за своїм здоров’ям, займатися собою та улюбленими справами.

Оптимальними методами впливу на комунікативні компоненти психічної діяльності є активні методи (групові дискусії, ігрові методи, відеотренінг, груповий аналіз оцінок і самооцінок) у поєднанні із традиційними інформаційними методами (бесіди, лекції, семінари). Вони у сукупності характеризують специфіку соціально-психологіч-ного тренінгу.

Імовірність негативних наслідків виходу на пенсію для міжосо-

бистісних відносин:


 • відокремлення людини від її референтної групи;

 • звуження кола спілкування; позбавлення важливого місця в

системі соціальних зв’язків.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Поясніть специфіку міжособистісних відносин у сім’ї залежно від статі та віку.

 2. У чому полягають основні причини конфліктів в сім’ї старої людини?

 3. У чому полягають особливості міжособистісних стосунків старих людей у будинках-інтернатах?

 4. Які форми життя літніх людей запроваджені у зарубіжних країнах?


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Підготувати повідомлення та презентації про форми життя літніх людей в Україні та за кордоном.

 2. Розробити тренінг для людей похилого та старечого віку з метою попередження конфліктів у сім’ях старих людей.

 3. Підготуйте повідомлення про кращі заклади соціального обслуговування людей похилого та старечого віку.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Механізми особистісного захисту старої людини.

2.   Ставлення до смерті в старечому віці.

3.   Особливості міжособистих стосунків у старечому віці.

4. Періоди криз і конфлікти в житті сім’ї старої людини.

5. Міжособистістна дезадаптація в похилому віці. «Стареча злочинність».

6. Нові форми суспільного життя літніх людей, групи і ко лективи взаємодопомоги в подоланні життєвих колізій.

7. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку.


ЛІТЕРАТУРА

1. Азбука харчування. Лікувальне харчування: Довідник / За ред. Г.І.Столмакової, І.О.Мартинюка. – Львів: Світ, 1991. – 208 с.

2. Айриян А.П. Социальные аспекты геронтологии / А.П.Айриян. – Ереван.: Айастан, 1989. – 189 с.

3. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет: Учеб.пособие. – М.: Приор, 1998. – 271 с.

4. Барден І., Фогель А., Водрашке Г. Домашня опіка хворих і немічних. Великий довідник видавництва «ТРІАС».- Друк Стрім», 2000. - 315 с.

5. Введення у соціальну роботу: навчальний посібник / Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Кравченко Р.І., Полтавець Д.В., Семигіна Т.В. та ін. - К.: Фенікс, 2001. - 288 с.

6. Здоров'я – моя цінність: Метод.матеріали до тренінгу / Автор-упоряд.: О.М.Петрик; За заг.ред. І.Д.Звєрєвої. – К.:Наук.світ, 2005. – 53 с.:іл.7. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология : Учебное пособие для вузов. – М.: Гуманит. издат. центр «Владос», 1999. – 224 с.

Тема 8. Соціальний захист і обслуговування людей похилого віку

 1. Соціальний захист і обслуговування людей похилого віку.

 2. Міжнародні акти і документи щодо правового регулювання інтересів престарілих людей.

 3. Соціальна політика в Україні щодо літніх людей.

Становище людей похилого віку в Україні та за кордоном регулюється міжнародними договорами та іншими актами:

1. Декларація ООН із проблем старіння (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 1991р., затверджена Резолюцією 47/5 від 16.10.92 р.) проголосила Принципи (основні стандарти) ООН щодо людей похилого віку, які рекомендовано включити у національні законодавства і забезпечити їх дотримання у стосунках з людьми похилого віку:

1) незалежність як сукупність певних умов (доступність продуктів харчування, води, житла,одягу та медичного обслуговування для людей похилого віку, яку гарантує рівень доходів останніх);

2) участь - передбачає активне залучення цієї вікової групи до суспільного (громадського) життя;

3) догляд, який можна гарантувати за умов: наявності догляду сім’ї та громади, до якої належить людина; доступності соціальних і правових послуг; забезпечення права і можливості користуватися послугами опікунських закладів, які гарантують захист і реабілітацію в гуманних і безпечних умовах; можливість користуватися основними правами і свободами людини (у тому числі, повага гідності, переконань, потреб і особистого життя, права щодо вирішення питання про догляд і якість життя в будь-якому із закладів, що надають житло, лікування чи догляд);

4) реалізація внутрішнього потенціалу;

5) гідність як можливість провадити достойне і безпечне життя, позбавлене будь-якої експлуатації, фізичного чи психологічного примусу, дискримінації.

2. Міжнародний (Віденський) план дій із проблем старіння (прийнятий Всесвітньою асамблеєю з проблем старіння, підтриманий Генеральною Асамблеєю ООН в Резолюції 37/51 від 03.12.82 р.). Основна його мета – досягнення законодавчих гарантій економічного і соціального забезпечення людей похилого віку. Планом передбачено рекомендації до розв’язання найбільш важливих проблем людей похилого віку: здоров’я та харчування; захист прав споживачів похилого віку; забезпечення їх житлом і відповідними умовами; сім’я; соціальне забезпечення; гарантія доходів і зайнятість; освіта;

3. Європейська соціальна хартія – включає норми, які регулюють становище старих людей в суспільстві. Три категорії правил: 1-ша - стосуються всіх людей без винятку; 2-га - норми, що регулюють становище окремих категорій населення, до яких належать також особи похилоговіку; 3-тя - правила, що безпосередньо стосуються старих людей (ст.23 Хартії «...кожна особа похилого віку має право на соціальний захист. З цією метою старих людей повинні забезпечити адекватними ресурсами, які б дозволили їм провадити гідне життя і брати активну участь у публічному, соціальному, культурному житті»).

4. Міжнародна стратегія дій із проблем старіння на 2002 р. Розроблена з метою гарантування найстарішій віковій групі населення в усьому світі можливостей безпечного і достойного проживання, та продовження активної рівноправної участі в житті суспільства. Основні теми, відображені в документі: безпека життя; повноправна, ефективна участь у соціальному, економічному, політичному житті держави; реалізація творчого потенціалу; гарантування дотримання економічних, соціальних і культурних, громадянських і політичних прав людей похилого віку, включно з ліквідацією вікової, гендерної та будь-якої іншої форм дискримінації; надання медичної допомоги і підтримки.

5. Загальна декларація прав людини та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Дотримання міжнародних норм щодо людей літнього віку в законодавстві України.

Положення «Про порядок організації надомного обслуговування одиноких пенсірнерів будинками-інтернатами», затверджене Міністерством соціального забезпечення УРСР від 17.10.1980 р. Тимчасове положення про надомне обслуговування одиноких пенсіонерів (1985).

Основні напрями соціального захисту геронтологічної групи населення – соціальне забезпечення і соціальна допомога. Соціальне забезпечення людей похилого віку – система заходів, спрямованих на захист матеріального становища, надання грошової і матеріальної допомоги, зміцнення системи соціального обслуговування клієнтів (старих і немічних). Соціальне обслуговування включає сукупність соціальних послуг, які надають громадянам похилого віку або інвалідам вдома і у спеціалізованих державних закладах та структурах, що діють за підтримки органів місцевого самоврядування. Основні види соціальних послуг для клієнтів геронтологічної групи:; соціально-побутові, соціально-медичні, соціально-економічні, соціально-правові, морально-психологічна підтримка.

Соціальний захист населення цієї особливої соціально-вікової групи повинен здійснюватися у трьох напрямах:

1) профілактика – збереження добробуту літньої людини за допомогою зменшення чи усунення чинників ризику, з метою запобігання її наступного перевеведення в установи соціального обслуговування стаціонарного типу;

2) підтримка як необхідна старим людям форма допомоги (для збереження максимально можливого рівня самостійності);

3) представництво і захист інтересів старих людей, визнаних недієздатними (для надання їм необхідної допомоги).

Основні принципи діяльності у сфері соціального обслуговування людей похилого віку: надання державних гарантій; забезпечення рівних можливостей щодо отримання соціальних послуг і їхньої доступності; наступність усіх видів соціального обслуговування; орієнтування соціального обслуговування на індивідуальні потреби громадян; пріорітетність заходів із соціальної адаптації.

Моделі соціального обслуговування людей похилого віку: • соціальне обслуговування вдома;

 • напівстаціонарне обслуговування у відділеннях денного (нічного) перебування закладів соціального обслуговування;

 • стаціонарне соціальне обслуговування в будинках-інтернатах, пансіонатах;

 • соціально-консультативна допомога;

 • надання житлової площі в спеціалізованих будинках для старих, як одиноких (самотніх) людей, так і подружніх пар;

 • невідкладна (негайна) соціальна допомога;

 • адресований соціальний захист;

 • центри соціального обслуговування та реабілітації інвалідів і старих;

 • кімнати медико-соціальної допомоги за місцем проживання тощо.

Держава забезпечує право на отримання гарантованих законодавством встановлених розмірів пенсій, допомоги, певних видів натурального забезпечення, а також послуг і пільг (у відповідності до закону про соціальні послуги).

Питання додаткового підвищення рівня забезпечення та розширення можливостей обслуговування вирішують на місцях, виходячи з перспектив і умов регіону. Тому такі форми організації соціальної роботи як соціальне обслуговування вдома, напівстаціонарне обслуговування у відділеннях денного (нічного) перебування, стаціонарне соціальне обслуговування в стаціонарних закладах соціального обслуговування (будинках-інтернатах, пансіонатах тощо), термінове соціального обслуговування для наданння невідкладної допомоги одноразового характеру чи соціально-консультативна допомога (спрямована на адаптацію громадян похилого віку, розвиток їхньої орієнтації на власні сили), – можуть мати більше чи менше застосування в різних обласних, районних центрах чи ж інших населених пунктах України.

Соціальний захист людей похилого віку в Україні забезпечується мережею закладів: Міністерство праці та соціальної політики; Пенсійний фонд; управління, комісії, комітети соціального захисту населення місцевих Рад і держадміністрацій; територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів і самотніх непрацездатних громадян та відділення соціальної допомоги вдома; установи, заклади і підприємства сфери управління Міністерства праці та соціальної політики, які здійснюють соціальний захист людей похилого Віку, інвалідів, ветеранів війни і праці (будинки-інтернати, санаторії та пнсіонати, підприємства Українського протезного концерну «Укрпротез», науково-дослідні інститути, які вивчають проблеми старіння, служби медико-трудової експертизи, різноманітні недержавні фонди, товариства, організації).

Засоби формування соціальної політики щодо ключових напрямів соціальної роботи з людьми літнього і похилого віку : селекція – пошук і відбір найважливіших елементів життєдіяльності літньої людини, які були втрачені нею з віком, тобто погодження між індивідуальними потребами людини і реальністю, що дозволить відчувати задоволення і контролювати своє повсякденне життя; оптимізація – виявлення (при сприянні кваліфікованих соціальних працівників) людьми похилого віку нових резервів і можливостей для оптимізування свого життя; компенсація – створення додаткових джерел заміщення вікових обмежень в адаптації з використанням нових сучасних мнемонічних технік і технологій, які покращують пам’ять, компенсують втрати слуху тощо.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Назвіть Міжнародні акти і документи щодо правового регулю-вання інтересів престарілих людей.

 2. У чому полягають основні напрями соціального захисту геронтологічної групи населення?

 3. Назвіть і поясніть моделі соціального обслуговування людей похилого віку.

 4. Якими державними закладами забезпечується соціальний захист людей похилого віку в Україні?


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Законспектуйте основні положення Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» № 3668-VI, затвердженого 8 липня 2011 року.

 2. Розкажіть про систему державних органів управління в сфері соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку.

 3. Підготуйте повідомлення про організаційно-правові форми і види соціального забезпечення в Україні.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Соціальна політика щодо людей похилого віку в Україні.

 2. Використання залишкової працездатності пенсіонерів за віком.

 3. Творчість людей «третього» віку.

 4. Правовий захист літніх і перестарілих людей.

 5. Гендерні аспекти "третього" віку.

 6. Специфіка ціннісно-нормативних систем людей похилого віку.

 7. Проблема узалежнення у середовищі людей похилого віку


ЛІТЕРАТУРА

1.  Введення у соціальну роботу: навчальний посібник / Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Кравченко Р.І., Полтавець Д.В., Семигіна Т.В. та ін. – К.: Фенікс, 2008. – 288 с.

2.  Гериатрия: Учебное пособие / Под ред. Д.Ф.Чеботарева. – М.: Медицина, 1990. – 240 с.

3.  Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социальных работников в обслуживании инвалидов и пожилых. – М., 1995.

4.  Елютина М.Э. Социальная геронтология: Учеб. пособие для студентов, аспирантов, преподавателей соц.-гуманитар. специальностей / М.Э.Елютина, Э.Е.Чеканова; Сарат.гос.ун-т. – Саратов: СГТУ, 2001. –168 с.

5.  Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2004. – 288 с.

6.  Медведева Г.П. Введение в социальную геронтологию. – М.-Воронеж: МОДЭК, 2006. – 96 с.

7.  Основы геронтологии: Учеб. для студ. высш. учебн. заведений. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 160 с.

8.  Социальная геронтология: Словарь-справочник: Учебно-справочное пособие для студентов вузов по специальности "Социальная работа" / Авт.-сост. Н.Ф.Басов. – М., 2000. – 242 с.

9.  Технологии социальной работы с пожилыми людьми: Учеб. пособие для сотрудников учреждений социального обслуживания населения / Сост. С.А.Шахова, О.В.Джигкаева, Н.Б.Соловьева. – Иваново, 2003.– 270 с.

10. Яцемирская Р.С.,Беленькая И.Г.Социальная геронтология: Учебное пособие для вузов. – М.: Гуманит. издат. центр «Владос», 1999. – 224 с.
Основні теоретичні поняття модуля:

геронтологія, соціальна геронтологія, геріатрія, старість, старіння, календарний вік, біологічний вік, психологічні та соціальні аспекти старіння, соціальний захист, соціальна політика.


МОДУЛЬНО–ЗАЛІКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Питання для підготовки до контрольної роботи

 1. Геронтологія. Основні поняття, розділи.

 2. Історичні аспекти становлення соціальної геронтології як науки.

 3. Особливості сучасної демографічної ситуації в світі та в Україні.

 4. Вікова класифікація пізнього періоду життя людини.

 5. Зміни фізичних параметрів організму людини у процесі старіння.

 6. Психо-емоційні вікові зміни людини похилого віку.

 7. Соціальні проблеми літніх людей. 

 8. Хвороби, які характерні людям похилого віку, причини їх виникнення.

 9. Характеристика медико-соціальної допомоги населенню геронтологічної групи.

 10. Вимоги до виконання професійних обов’язків соціальними працівниками, які опікуються людьми похилого віку.

 11. Завдання психологічної допомоги та реабілітації людей похилого віку.

 12. Специфіка міжособистісних відносин людей похилого віку.

 13. Основні напрями соціального захисту геронтологічної групи населення.

 14. Соціальна політика в Україні щодо літніх людей.

 15. Соціальний захист і обслуговування людей похилого віку.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Що таке геронтологія?

 2. Основні поняття геронтології.

 3. Основні розділи геронтології.

 4. Що вивчає соціальна геронтологія?

 5. Розкрийте історичні аспекти становлення соціальної геронтології як науки.

 6. Визначте еволюцію ставлення суспільства до старих людей.

 7. Фактори, що впливають та прискорюють процес старіння.

 8. Типи старіння, їх причини.

 9. Причини і ознаки прогерії.

 10. Особливості сучасної демографічної ситуації в світі та в Україні.

 11. Поясніть поняття вік людини.

 12. Охарактеризуйте види старості, швидкість старіння.

 13. Основні прояви старіння населення.

 14. Вікова класифікація пізнього періоду життя людини.

 15. Хвороби, які характерні людям похилого віку, причини їх виникнення.

 16. Класифікація типів старості, поведінку людей різних типів.

 17. Дискримінація осіб похилого віку.

 18. Особливості стану здоров’я геронтологічної групи населення.

 19. Загальні принципи медико-соціальної допомоги літнім людям.

 20. Побутовий травматизм серед старих людей.

 21. Моральні якості та вимоги до виконання професійних обов’язків соціальниих працівників, які опікуються людьми похилого.

 22. Стереотипи поведінки людей похилого віку.

 23. Завдання психологічної допомоги та реабілітації людей похилого віку.

 24. Напрями надання соціально-психологічної допомоги соціальними працівниками людям похилого віку.

 25. Методи психологічної реабілітації людей передпенсійного і пенсійного віку.

 26. Форми організації соціальної роботи з людьми похилого віку.

 27. Основні причини конфліктів в сім’ї старої людини.

 28. Особливості міжособистісних стосунків старих людей у державних закладах.

 29. Форми життя літніх людей запроваджені у зарубіжних країнах.

 30. Міжнародні акти і документи щодо правового регулювання інтересів престарілих людей.

 31. Основні напрями соціального захисту геронтологічної групи населення.

 32. Моделі соціального обслуговування людей похилого віку.

 33. Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення в Україні.

ГЛОСАРІЙ

Анемія група різноманітних патологічних станів, в основі яких лежить зменшення вмісту гемоглобіну та (або) еритроцитів у крові.

Ателектаз легені патологічний стан всієї легені, її частки або сегмента, при якому, внаслідок порушення вентиляції, зменшується кількість повітря.

Атеросклероз розповсюджене хронічне захворювання, що характеризується порушеннями гемодинаміки у зв’язку зі зниженням розтяжності і звуженням просвіту крупних та середніх артерій унаслідок ліпідної інфільтрації їх внутрішньої оболонки і розростання в їх стінках сполучної тканини.

Глаукома - захворювання очей, основною ознакою якого є підви-щення внутрішньоочного тиску.

Деформуючий остеоартроз - захворювання суглобів, в основі якого лежать дистрофічні зміни суглобового хряща.

Еритроцитичервоні кров’яні тільця.

Інсульт - гостре порушення кровообігу в головному мозку, що викликає загибель мозкової тканини.

Інфаркт міокарда - захворювання, обумовлене некрозом ділянки серцевого м'яза внаслідок гострої ішемії, найчастіше пов’язаної із закупоркою артерій серця тромбом.

Ішемія - зменшення кровонаповнення органу або тканини внаслідок припинення або обмеження припливу артеріальної крові до певної ділянки при звичайному або навіть посиленому відтоку від нього венозної крові.

Кардіосклероз - часткове заміщення тканини міокарда сполучною тканиною.

Катаракта - захворювання очей, що характеризується частковим або повним помутнінням кришталика з порушенням гостроти зору аж до повної його втрати.

Легеневе серце - це патологічний стан, що характеризується напруженою діяльністю правого шлуночка серця, його гіпертрофією і (або) розширенням внаслідок легеневої гіпертензії, обумовленої хворобами органів дихання або ураженням судин легенів.

Лейкоцити - білі клітини крові.

Міокардит - запалення серцевого м’яза. Виникає при різних захворюваннях у результаті пошкодження міокарда інфекційними агентами, токсинами (отрутами) різного походження або як алергічна або аутоімунна реакція.

Нейтрофіли - лейкоцити, що містять в цитоплазмі специфічну зернистість.

Некроз - омертвіння, відмирання частини органу чи тканини живого організму, що супроводжується необоротним припиненням їхньої життєдіяльності.

Нефросклероз - патологічний стан, що характеризується розростанням у нирці сполучної тканини.

Остеопороз - зниження щільності кістки в результаті зменшення кількості кісткової речовини.

Палеодемографія - наука, що вивчає демографічні процеси, які відбувалися в стародавніх людських спільнотах. 
Пієлонефрит - інфекційне запальне захворювання нирок.

Подагра - захворювання, що зумовлене відкладенням кристалів уратів у різних тканинах, переважно в суглобах, нирках і сечовивідних шляхах.

Ревматоїдний артрит - системне запальне захворювання сполучної тканини з переважним ураженням суглобів.

Хвороба Альцгеймера - рання форма старечого недоумства.

Хвороба Паркінсона - хронічне, повільно прогресуюче захворювання, що зумовлене ураженням екстрапірамідної системи.
Навчальне видання

СОЦІАЛЬНА ГЕРОНТОЛОГІЯ

Методичні рекомендації

до самостійної роботи студентів


Укладач


ПЕТРЕНКО Тетяна Вячеславівна
Каталог: bitstream -> NAU -> 31611
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота» iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)»

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота» iconМетодичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці»

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студентам усіх галузей знань І напрямів підготовки...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота» iconМетодичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг та методичні рекомендації для студентів
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка